19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg"

Transkript

1 Referat DBDH s ordinære generalforsamling 19. marts 2013 i Fællessalen, Folketinget, Christiansborg Gæstedeltagere: Lars Christian Lilleholt, MF Niels Høg Klausen, Wicotec Kirkebjerg Eva Rasmussen, FIF Marketing Deltagere: Aalborg Engineering, Bent Have Johnsen ABB, Per T. Christensen, Martin B. Petersen Affald Varme Aarhus, Rasmus Victor Fauerholdt Amagerforbrænding, Peter Roulund Arcon Solar, Søren Elisiussen Broen, Niklas Trangbæk Brunata, Ole Milan BWSC, Anders Heine Jensen COWI, Torben Hermansen, Henning Lambertsen, Bjarne Korshøj CTR, Jan Elleriis, Inga Thorup Madsen Dall Energy, Jens Dall Danfoss, Bjarne Schultz, Flemming Stig Hansen Dansk Energi Service, Michael Søndergaard, Palle Jensen, Jens Søndergaard Dantaet, Tage Laurup Desmi, Morten Dalum, Jørn Urup Nielsen Frederiksberg Forsyning, Egon Erlandsen, Peter Sørensen Grontmij, Niels Kåre Bruun Grundfos, Christian Friis Schaarup HentechSolution, Mads Henningsen Isoplus, Verner Rosendal, Jens Rasmussen Kamstrup, Knud Bonde Logstor, Peter Jorsal Rambøll, Peter Heymann, SPX, Søren Therkelsen Schneider Electric, Leif Jakobsen TVIS, Hans Bjørn, JanWillumsen VEKS, Lars Gullev DBDH, Lars Hummelmose, Kathrine Windahl, Pia Zimmermann

2 DBDH s formand bød velkommen til forsamlingen med tak til Lars Christian Lilleholt for at stille Fællessalen til rådighed for DBDH s generalforsamling. Pkt 1: Valg af dirigent På bestyrelsens vegne foreslog formanden at vælge Per T. Christensen, ABB, til dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten takkede for valget og fastslog derefter generalforsamlingens lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne. Dirigenten bad om eventuelle fuldmagter og kunne konstatere at 3 virksomheder var repræsenteret ved fuldmagt. Pkt 2: Formandens årsberetning Formanden aflagde derefter beretning, som er vedlagt referatet. Der var ingen bemærkninger til beretningen fra forsamlingen, og dirigenten kunne således konstatere at beretningen var taget til efterretning af generalforsamlingen. Pkt 3: Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse Dirigenten meddelte at bestyrelsen havde godkendt årsregnskabet, som var revideret af revisor Deloitte. Dirigenten bad herefter direktøren om at præsentere regnskabet. Årets resultat var et overskud på kr og dermed langt højere end det budgetterede overskud på kr Direktøren gav udtryk for at det høje overskud skyldtes den lange periode uden en ansat direktør, og ligeledes omkostningstunge aktiviteter, der af samme årsag var udskudt. På den baggrund anses resultatet derfor for tilfredsstillende. Egenkapitalen er vokset til ca. kr. 2,2 mio., hvor den ønskeligt bør være ca. kr. 1,2 mio. Direktøren oplyste også at foreningens likvide midler er fordelt på flere banker, således indeståender ikke overstiger kr i én bank. Et medlem spurgte til størrelsen af de igangværende aktiviteter på kr , og direktøren oplyste at det drejede sig om aktiviteter, hvor der stadig forventedes både indtægter og udgifter, og disse aktiviteter ville ved afslutning blive overført til det pågældende års resultat. Dirigenten kunne konstatere at der ikke var flere kommentarer eller spørgsmål til årsregnskabet fra medlemmerne. Årsregnskabet var derefter godkendt og bestyrelsen meddelt decharge. Pkt 4: Aktivitetsplan og forslag til revideret budget og fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende kalenderår samt foreløbigt budget og fastsættelse af foreløbigt kontingent for det efterfølgende kalenderår Dirigenten foreslog dette punkt opdelt i tre punkter, A: aktiviteter, B: budget, C: kontingent, og bad først direktøren om at gennemgå aktivitetsplanen som var udsendt til medlemmerne med dagsordenen.

3 Direktøren henviste til den fremsendte aktivitetsplan, som er i tråd med bestyrelsens strategi for De enkelte aktiviteter planlægges primo året, og er et udtryk for et her-og-nu billede, da der løbende sker ændringer i løbet af året, enten i form af nye aktiviteter, eller aktiviteter der må aflyses. Da der ingen yderligere kommentarer var til dette punkt, fortsatte direktøren med B) forslag til revideret budget for indeværende kalenderår samt foreløbigt budget for Direktøren gjorde opmærksom på at der som noget nyt var afsat kr til aktiviteter i Fjernvarmeindustrien (aktiviteter fælles med FIF Marketing). Beløbet dækker yderligere branding, hjemmeside, konferencer og rapporter. Yderligere er der i budgettet taget højde for ansættelse af en ny medarbejder pr. 1/7 i tråd med ny strategi og yderligere fokus på eksport. Samlet set budgetteres med et underskud på ca. kr Et medlem spurgte om kr var et højt nok beløb til aktiviteter i Fjernvarmeindustrien. Direktøren forklarede at det er aktiviteter fælles med FIF, som afsætter et lignende beløb, samt at visse aktiviteter bærer sig selv, fx konferencer. Direktøren fortsatte med at fremlægge foreløbigt budget for 2014, hvor udgifterne afspejlede budget for 2013 dog tillagt 2½%. Indtægtssiden var ikke medtaget i det udsendte materiale, idet bestyrelsen ikke på udsendelsestidspunktet havde nået at godkende den kontingenstruktur der var foreslået af et nedsat kontingentudvalg til at gælde fra Derfor var indstillingen til forsamlingen at godkende budget for 2013, samt udgiftsbudget for Der var ingen yderligere kommentarer til dette punkt og direktøren fortsatte med C), fastsættelse af endeligt kontingent for indeværende kalenderår og foreløbigt kontingent for Direktøren oplyste, at bestyrelsens forslag var en fastholdelse af kontingentet set i lyset af den kraftige forøgelse af DBDH s formue. Forslaget medfører følgende kontingentsatser for 2013: Kr årligt for store virksomheder, kr for virksomheder med under 50 ansatte og kr for virksomheder med 1-5 ansatte samt forsyningsselskaber. For 2014 foreslås en helt nye kontingentstruktur, som direktøren ville fremlægge under punkt 8) Eventuelt. Der var ingen yderligere kommentarer til dette punkt, og dirigenten kunne herefter konstatere, at såvel aktivitetsplan som forslag til revideret budget 2013, fastsættelse af endeligt kontingent for 2013 og foreløbigt budget 2014 samt foreløbigt kontingent for 2014 var godkendt af generalforsamlingen. Pkt 5: Valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter

4 Dirigenten orienterede kort om valgproceduren inden afstemningen. På bestyrelsens liste over kandidater var opstillet 4 medlemsrepræsentanter. Dirigenten oplyste at hver medlemsvirksomhed kunne stemme på 3 kandidater, som var det antal der skulle indvælges i bestyrelsen. De tre kandidater som ville opnå flest stemmer, ville dermed alle være indvalgt i bestyrelsen, og den fjerde kandidat ville indtræde som suppleant. De 4 kandidater var: 1. Knud Bonde, Kamstrup 2. Lars Gullev, VEKS 3. Peter Jorsal, Logstor 4. Henning Staugaard Lambertsen, COWI Inden forsamlingen gik over til den skriftlige afstemning fik hver kandidat 2 minutter til præsentation, som generalforsamlingen kvitterede hver enkelt for med akklamation. Efter første afstemning var resultatet som følger: 1. Lars Gullev, 21 stemmer 2. Knud Bonde, 18 stemmer 3. Henning Lambertsen, 18 stemmer 4. Peter Jorsal, 16 stemmer Dermed var de tre første indvalgt i DBDH s bestyrelse. Dirigenten oplyste at Casper Waad Svane Nielsen, Danfoss, havde meddelt bestyrelsen at han gerne ville stille sig til rådighed som suppleant, og på dirigentens forespørgsel meldte Niels Kåre Bruun, Grontmij, også sit kandidatur til suppleantvalget. Afstemning til suppleantvalget gav følgende resultat: Peter Jorsal, 1. suppleant (13 stemmer) Casper Waad Svane Nielsen, 2. suppleant (7 stemmer) Niels Kåre Bruun, 3. suppleant (4 stemmer) Pkt 6: Valg af revisor Dirigenten oplyste, at bestyrelsen anbefalede genvalg af foreningens revisor Deloitte, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen. Pkt 7: Forslag fra foreningens bestyrelse og/eller medlemmer Der var ikke indgået forslag. Pkt 8: Eventuelt

5 1) Direktøren orienterede om Fjernvarmeindustrien DBDH s nye strategi DBDH samler energien og handlingsplanen for de 5 fokusområder og mål der skal nås i perioden : 60 medlemmer Styrket fokus på eksport til udvalgte byer Vigtigste samarbejdsplatform for fjernvarmeindustriens aktører Talerør for fjernvarmeindustrien Styrket sekretariat 2) Direktøren orienterede om forslag til ny kontingentstruktur, som er udarbejdet af et kontingentudvalg nedsat af bestyrelsen. Udvalget havde med udgangspunkt i følgende kriterier: Lavere basiskontingent Øget medlemsindflydelse Minimum samme aktivitetsniveau fremsat et forslag som bestyrelsen havde godkendt ved bestyrelsesmødet 19. marts. Forslaget skal formelt vedtages af en ekstraordinær generalforsamling 6. juni, og indeholder følgende hovedpunkter: 1) Fremover baseres kontingentet på antallet af fjernvarmerelaterede medarbejdere 2) Kontingentet foreslås nedsat til følgende satser: Kr /år for virksomheder med 30+ medarbejdere Kr /år for virksomheder med medarbejdere Kr /år for virksomheder med 1-9 medarbejdere Kr /år for øvrige interessenter Kr /år for store forsyningsselskaber Kr /år for mindre forsyningsselskaber 3) Der nedsættes fokusgrupper inden for geografiske områder, teknologi etc.. Fx fjernkøling, vedvarende energi, projektsalg, Kina, Rusland m.fl.. Når der kan samles min. 6 deltagere etableres en fokusgruppe, som medlemmerne betaler et bidrag for at være med i. Bidraget afhænger af virksomhedens størrelse, og der ydes rabat ved deltagelse i flere grupper. Bidraget vil være henholdsvis kr , kr , kr pr. år. 4) Annoncering i Hot Cool øges med 20%, bl.a. ved at åbne for eksterne annoncører. Herefter meddelte dirigenten at sekretariatet igen i år havde besluttet at kåre Årets DBDH Medlem og Årets DBDH person, og bad direktøren forestå uddelingen af priserne. Prisen som årets medlem gik til Aalborg Engineering, repræsenteret ved Bent Johnsen. Aalborg Engineering er 10 års jubilar i DBDH, og er et yderst aktivt medlem af DBDH. Virksomheden er synlig på alle fronter af DBDH s aktiviteter, og Bent Johnsen desuden medlem af DBDH s bestyrelse. Der var også spænding om prisen som årets DBDH Person. I år gik æren til: Egon Erlandsen, Frederiksberg Forsyning. Egon blev valgt pga. sit store personlige engagement i DBDH, og hans medvirken ved de mange udenlandske delegationers besøg til DBDH.

6 Der blev ønsket tillykke med priserne og uddelt diplomer som de synlige beviser på æren. At dømme efter bifaldet til Bent Johnsen og Egon Erlandsen bifaldt forsamlingen valget af Årets Medlem og Årets DBDH person. Direktøren beholdt ordet for at takke DBDH s formand gennem 4 år, Hans Bjørn, for hans ualmindeligt store engagement og indsats for DBDH i den forløbne og til tider turbulente periode. Dirigenten takkede afslutningsvis forsamlingen for en god generalforsamling. Generalforsamlingen blev herefter hævet. Referent: Dirigent: Pia Zimmermann Per T. Christensen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Referat fra den ordinære generalforsamling i Søllerød Golfklub torsdag den 29. marts 2007. Peter Windfeld bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 209 stemmeberettigede medlemmer frem, der incl.

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING DATO 21.04.2015 STED Tinghallen DELTAGERE Der var mødt ca. 400 medlemmer, der tilsammen repræsenterede 794 stemmer. Hele bestyrelsen var mødt. DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT 2.

Læs mere

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler.

Dirigenten oplyste, at de aktionærer, der har meldt sig til generalforsamlingen, har modtaget et adgangskort med stemmesedler. Referat fra Topdanmarks ordinære generalforsamling 15. april 2015 År 2015 d. 15. april, kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Topdanmark A/S i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4,

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 3. april 2014 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere