Energimærkning og boligøkonomien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning og boligøkonomien"

Transkript

1 26. november 213 Energimærkning og boligøkonomien Energimærket på boligen er i stigende grad kommet op på radarskærmen, når potentielle boligkøbere er i gang med boligjagten. Det skal ses i lyset af stigende energipriser over en årrække og dermed endnu større besparelser i privatøkonomien ved valg af en energivenlig bolig. Det er endvidere en naturlig konsekvens af, at det i dag er blevet lovpligtigt at få udarbejdet en energimærkning af ejerboligen ved salg. Derved bliver man som boligkøber tvunget til at forholde sig til karakteren på energiskalaen og dermed den potentielle påvirkning af ens løbende boligøkonomi. Redaktion Christian Hilligsøe Heinig I denne analyse har vi set nærmere på sammenhængen mellem boligens energimærke i forhold til privatøkonomien og boligprisen samt potentialet for forbedringer af energieffektiviteten i de danske ejerboliger. Konklusionerne er som følger: Energimærkningen er uden tvivl med til at forbedre gennemsigtigheden i forhold til hvilke energiudgifter, der kan vente en ved køb af en given bolig, og der kan i udgangspunktet forventes betydelige privatøkonomiske besparelser ved et godt energimærke. Har man fjernvarme, forventes de årlige udgifter til varme og varmt vand at udgøre i omegnen af 2.6 kroner ved energimærke A215, og det vokser op til mere end 14. kroner ved energimærke D, mens energimærke G kan udløse en regning på i underkanten af 29. kroner. De løbende besparelser vil være endnu højere ved opvarmning via naturgas, olie eller el. Udgiver Realkredit Danmark Strødamvej København Ø Risikostyring Ansvarshavende Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig 1 Det betyder også, at man alt andet lige må forvente en positiv priseffekt på boligen af et godt energimærke. En teoretisk beregning indikerer, at en forbedring på én karakter af energimærke giver anledning til en priseffekt på 85. kroner. Dette er dog et overkantsskøn. Således har boligkøberne svært ved at prise effekten af selve energimærket, og vil i stedet ofte anlægge et helhedsorienteret syn på boligen og prisen. Det understøttes også af, at energimærket ikke kan stå alene i en betragtning af de forventede udgifter. Det har således sine udfordringer i form af afhængigheden af opvarmningskilde i boligen, forskelle inden for energimærket og også lokale forskelle i fjernvarmepriser. Som potentiel køber er det derfor også vigtigt at skele til de faktiske forbrugsudgifter opgivet i forbindelse med salgsopstillingen. Den samlede energimærkning af de danske ejerboliger afslører et stort potentiale for forbedringer af energieffektiviteten. Danskerne selv er tilsyneladende ikke helt klar over dette der synes således at være et klart mismatch mellem fordelingen af de faktiske energimærker og danskernes syn på egen boligs energieffektivitet. Vi synes at se med alt for positive øjne på egen bolig det er mere naboens bolig, der trænger til lidt isolering!

2 Energiskalaen på boligområdet et A er ikke bare et A! Danskerne har efterhånden gennem de senere år vænnet sig til energiskalaerne for energieffektivitet ved køb af forskellige forbrugsgoder, og energimærkningen for boliger benytter sig ligeledes af en skala fra A til G, hvor G angiver dårligst mulige energieffektivitet. Energimærkningen af boliger vil heller ikke stå tilbage for en graduering af A-karakteren, men her hedder skalaen nu A21, A215 eller A22. Årstallene angiver, hvilket bygningsreglement boligen opfylder, og det er klart, at kravene til energieffektiviteten i bygningsreglementet er skrappest til 22, og mindst til 21. Et typisk parcelhus er mærket A215, når energiforbruget er godt 4 % mindre end tilsvarende hus, der opfylder kravet til A21. Kravet til nybyggeri i dag er som minimum A21. I nedenstående figur kan man se den typiske sammenhæng mellem energimærket på bolig og opførelsestidspunkt. Bemærk at A2 i figur svarer til A21, mens A1 angiver A215/A22. Endvidere er vist en oversigt over inddelingen af energimærkerne efter det beregnede energiforbrug i ejerboligen altså renset for husstandens størrelse, forbrugsmønstre eller særlige omstændigheder. Figur 1: Den typiske sammenhæng mellem opførelsestidspunkt og energimærkning Skalatrin for energimærkningen A 22 A 215 A 21 B C D E F G Grænseværdi i kwh/m² år (A angiver det opvarmede etageareal i kvm.) <2 < 3 + < 52,5 + 1/A 165/A < /A < /A < /A < /A < /A > /A Kilde: Energistyrelsen og boligejer.dk Store udgiftsforskelle mellem energimærkerne og afhængighed af opvarmningskilden For blot få år tilbage var udgifterne forbundet med forskelle i energimærkningen tæt på at være en såkaldt blackbox. Det var således svært at få oversat, hvad det potentielt set kunne betyde i kroner og øre at gå fra et energimærke til et lidt bedre energimærke. Det er der over de senere år blevet rådet bod på, og energistyrelsen har for nyligt udarbejdet en opgørelse over, hvad man typisk kan forvente af udgifter til varme og varmt vand for et parcelhus på 14 kvadratmeter alt afhængig af energimærke og opvarmningsform. Disse forventede udgifter på årsbasis er skitseret i figur 2. Fjernvarme er den mest udbredte kilde til opvarmning herhjemme. Mere end 5 % af boligerne anvender således fjernvarme herefter følger Naturgas med små 2 % og olie med godt 15 %. Ser 2

3 vi på udgifterne ved fjernvarme, forventes de årlige udgifter at udgøre i omegnen af 2.6 kroner ved energimærke A215, og det vokser op til mere end 14. kroner ved energimærke D, mens energimærke G kan udløse en regning på i underkanten af 29. kroner. Der er altså betydelige udgiftsforskelle på tværs af energimærkerne, og det illustrerer de store besparelser man helt automatisk kan få del i ved en bolig med en god energimærkning. Nedenstående figur afslører endvidere, at det ikke bare er nok at skele til energimærket i forhold til at danne sig et overblik over de forventede udgifter til varme og varmt vand. Opvarmningsformen betyder også meget for den endelige regning. Vi ser, at fjernvarme typisk er langt den billigste kilde til opvarmning. Herefter følger naturgas, olie og så er el-opvarmning ikke overraskende langt den dyreste kilde til opvarmning. Udgifter til el-varme er gennemsnitligt set for samme energimærke og brugsvaner cirka 17 % højere end ved brug af fjernvarme. Et godt energimærke kan dermed sagtens ende med at blive overtrumfet af opvarmningsformen. Har man eksempelvis energimærke C og anvender olie som opvarmningsform, så vil regningen typisk havne i et leje omkring 19. kroner det er mere end, hvad man kan forventes at betale for et huset med energimærkning E, der benytter sig af fjernvarme. Figur 2:Store forskelle i udgifter til varme og varmt vand afhængig af energimærke Årlig udgift til varme og varmt vand, parcelhus på 14 kvm. El 5. Olie 4. Naturgas Fjernvarme Energimærke A215 A21 B C D E F G Kilde: Energistyrelsen og egne beregninger Ellers understreger figuren den velkendte sammenhæng mellem dyr adgang til opvarmning desto større besparelse i kroner og øre ved god energimærkning. Hvor besparelsen ved at have eksempelvis A21 frem for energimærke D udgør 9.65 kroner ved fjernvarme, så løber besparelsen op i hele 25.9 kroner ved el-varme. 3

4 men også store forskelle inden for energimærket Ud fra ovenstående skal man altså især hæfte sig ved en boligs energimærke og opvarmningsform. Imidlertid kan det være endnu vanskeligere end, hvad ovenstående tal indikerer. Først og fremmest er der i sagens natur forskelle i udgiftsniveauet inden for de enkelte energimærker. Energimærkerne er som set under figur 1 inddelt i intervaller efter boligens energieffektivitet, og det betyder, at man eksempelvis kan have et energimærke C i den gode ende af skalaen altså tæt på B eller i den dårligere ende af skalaen tæt på D. Det spænd er illustreret i nedenstående figur 3 på baggrund af de forventede udgifter ved brug af fjernvarme. Figur 3: Der kan i princippet være skjult pil op eller pil ned på energimærket 32.5 Parcelhus 14 kvm. Udgifter til varme og varmt vand med 3. fjernvarme, afhængig af energimærke G??? F E D C B A21 A Kilde: Energistyrelsen Ud over spændet i de forventede udgiftsniveauer inden for energimærket, kan billedet blive endnu mere mudret, hvis man også tager højde for, at der kan være enorme lokale forskelle i priserne på fjernvarme. Det er illustreret i figur 4. Figur 4: Voldsomme forskelle i lokale fjernvarmepriser kan også forvirre billedet betydeligt! Udgifter til fjernvarme for gennemsnitligt enfamiliehus, afhængig af fjernevarmeværk Rangordning af fjernvarmeværk, billigste først og dyrest til sidst Kilde: Energitilsynets prisstatistik

5 I figuren er vist udgiften til fjernvarme for et gennemsnitligt enfamiliehus, hvor den eneste forskel er, hvilket fjernvarmeværk, der er ens leverandør. I den billigste ende af skalaen løber regningen op i cirka 7.76 kroner, mens det samme forbrug og ved samme energimærke koster 37.9 kroner i det dyreste sted i landet. Der findes med andre ord fjernvarmeværker, der ikke nødvendigvis leverer et konkurrencedygtigt alternativ til eksempelvis olie og naturgas. Danskerne er ukuelige optimister på egen boligs energimæssige stand Der kan som set være mange penge at spare rent privatøkonomisk ved et godt energimærke. Derudover er der en nytteværdi at hente fra et bedre indeklima og en lidt varmere bolig gennem den kolde vintertid. Ser vi på den danske boligbestand, kan man roligt konkludere, at der er et betydeligt potentiale for forbedring af energieffektiviteten i boligerne og dermed i energimærkningen. Energistyrelsen har indsamlet data for de indtil videre cirka 375. ejerboliger, der er blevet energimærket siden 1. januar 27, og her viser det sig, at 11,3 % af boligerne har energimærke G, 12,5 % har energimærke F og 18,5 % har energimærke E. Det vil altså sige 42,3 % af ejerboligerne har et energimærke fra E og nedefter. Blot 3,4 % har et energimærke A, mens 8,1 % af boligerne har energimærke B. Det typiske energimærke, man burde løbe ind i, er D, hvor 26,9 % af boligerne befinder sig. Det er klart, at der er grænser for, hvor meget man kan forbedre et givent energimærke. Energistyrelsen skønner, at har man i udgangspunktet et energimærke D eller dårligere, kan man typisk forbedre det 1 eller 2 klasser. Og selv om man har muligheden for forbedring af energieffektiviteten i boligen, skal man selvfølgelig holde udgifterne til forbedring op imod de senere forventede besparelser, og sikre sig, at det tjener sig hjem inden for en fornuftig horisont. Figur 5: Danskerne er ukuelige optimister på egen boligs energimæssige stand 5 Andel, % 45 Danskernes mening om egen bolig 4 Ejerboliger Energimærkning A B C+D E+F G Kilde: Energistyrelsen, home og egne beregninger Note: homes undersøgelse oversat til energimærke - Meget godt isoleret =A, Godt isoleret =B, Hverken godt eller dårligt =C+D, Dårligt isoleret =E+F, Meget dårligt isoleret =G 5

6 Tilsyneladende er danskerne ikke selv helt klar over potentialet i forbedring af energieffektiviteten i egen bolig. I henhold til en tidligere undersøgelse fra home, mener langt hovedparten af danskerne, at deres bolig enten er meget godt isoleret eller godt isoleret det svarer næsten 6 % af danskerne. Der er kun få boligejere, der mener, at deres bolig er meget dårligt isoleret det angiver kun 3,2 % af de spurgte danskere. I ovenstående figur 5 har vi forsøgt at oversætte danskernes svar om egen bolig til forskellige energimærker, jf. noten til figuren, og selv om det ikke er en videnskabelig betragtning, så fremgår det med al tydelighed, at der synes at være et klart mismatch mellem fordelingen af de faktiske energimærker og danskernes syn på egen boligs energieffektivitet. Vi synes at se med alt for positive øjne på egen bolig det er mere naboens bolig, der trænger til lidt isolering! Bedre energimærke bør alt andet lige sætte sig i højere boligpris Forbedring af energieffektiviteten i boligen bør også få en sidegevinst i form af en højere markedspris på boligen. De løbende besparelser på energiregningen betyder således samlet set færre udgifter forbundet med at eje boligen, og det bør i sidste ende smitte af på boligens værdi. Ellers ligger der teoretisk set en uudnyttet gevinstmulighed klar til potentielle boligkøbere. I nedenstående har vi set på, hvad de gennemsnitlige besparelser ved et bedre energimærke i princippet svarer til af højere købspris på boligen. Altså hvor meget kan man låne til køb af mere energivenlig bolig før de højere udgifter til realkreditlånet summer op til besparelsen på energiregningen, og rådighedsbeløbet dermed ender ens mellem de to huse for boligkøberen. Der er taget udgangspunkt i et fastforrentet 3-årigt lån med afdrag, da det netop er dette lån, der ligger til grund for kreditvurderingen af boligkøberen. I denne beregning ser vi i sagens natur bort fra nytteværdien af bedre indeklima ved højere energimærke og antager, at boligkøberen er begrænset af kreditvurderingen altså er bundet til et givent rådighedsbeløb. Figur 6: Lavere energiudgifter giver i princippet plads til mulighed for større lån 6. Forskel i realkreditlån, kroner Break even mellem lavere energiudgifter og højere realkreditlån Spring i karakter på energimærkning B->A21 C->A21 D->A21 E->A21 F->A21 G->A21 Kilde: Energistyrelsen og egne beregninger 6

7 Med udgangspunkt i to fiktive ens huse med samme beliggenhed, skattemæssig værdi og med henholdsvis energimærke A21 og B, skulle B huset teoretisk set koste cirka 47. kr. mindre for, at rådighedsbeløbet for boligkøberen er ens mellem de to huse. Er springet fra A21 til et G- mærket hus, ender vi helt oppe på en forskel på mere end 5. kroner. Springet op i boligprisen varierer alt afhængig af, hvor vi befinder os på energiskalaen, men set over hele skalaen betyder én karakter højere på energimærkningen en teoretisk stigning i husprisen på gennemsnitligt i omegnen af 85. kroner. men traditionen tro er alt andet ikke lige! Potentielle boligkøberes manglende kendskab og de skitserede udfordringer i forhold til de forventede udgifter ved forskellige energimærker betyder imidlertid, at der ikke er nogen garanti for, at forbedringer i energieffektivitet slår igennem i større omfang på markedsværdien af boligen. Den teoretiske effekt på husprisen af et bedre energimærke vil med andre ord ikke svare til den faktiske effekt på boligpriserne. Det er samlet set et åbent spørgsmål, hvor stor priseffekten i sidste ende vil være andet end det næppe er kontroversielt at konkludere, at der vil være tale om en positiv effekt, som dog vil være langt mindre end den teoretiske effekt. Priseffekten vil endvidere kunne variere over tid blandt andet som følge af renteniveauet og fra bolig til bolig. Usikkerheden omkring priseffektens størrelse af bedre energimærke understøttes endvidere af, at det kan være mere end svært for almindelige boligkøbere at sondre mellem værdien af de enkelte elementer ved boligen såsom boligens beliggenhed, stand, størrelse, boligvurderingen til grund for boligskatter og energimærke. Her vil det i stedet være den samlede pakke, som boligkøberne i sidste ende fokuserer på i deres vurdering af boligens prisniveau. Realkredit Danmark har udarbejdet publikationen alene til orientering. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller sælge obligationer eller i øvrigt optage realkreditlån. Publikationens informationer, beregninger, vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens egen vurdering af, hvorledes der skal disponeres. Efter Realkredit Danmarks opfattelse er publikationen korrekt og retvisende. Realkredit Danmark påtager sig dog ikke noget ansvar for publikationens nøjagtighed og fuldkommenhed eller for eventuelle tab, der følger af dispositioner foretaget på baggrund af publikationen. 7

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet

Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet 19. maj 2014 Maksimalpriser binder i stigende grad på andelsboligmarkedet Vi har set nærmere på udviklingen på andelsboligmarkedet i Region Hovedstaden i første kvartal 2014 med udgangspunkt i vores kendskab

Læs mere

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi

Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi 18. juni 2014 Attraktiv økonomi i forældrekøb men udgangspunkt for køb bør være nytteværdi og sund privatøkonomi Traditionen tro er forældrekøb et stort tema på boligmarkedet hen over sommeren som en konsekvens

Læs mere

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg

Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg 19. februar 2013 Høj gæld i andelsboligforening højere risiko i lånevalg Vi har set nærmere på realkreditfinansieringen af andelsboligforeningerne herhjemme og udviklingen i denne over de senere år. Det

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Den københavnske boligboble er blæst væk

Den københavnske boligboble er blæst væk . maj 11 Den københavnske boligboble er blæst væk Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Efter de store prisfald på det københavnske boligmarked i kølvandet på finanskrisen, så har

Læs mere

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen

Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen 1. maj 2013 Vi sluger flere og flere kvadratmeter i boligen Danskerne kræver mere og mere plads i boligen til sig selv. Det skal ses i lyset af, at vi er blevet rigere over tid, og dermed har råd til flere

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består

Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består 26. januar 215 Bedringen breder sig så småt ud på boligmarkedet men polariseringen består Det diskuteres til tider, om bedringen på boligmarkedet blot dækker over fremgang i landets største by-områder,

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden

Forældrekøb markant billigere end for ét år siden 11. august 2009 Forældrekøb markant billigere end for ét år siden Torsdag den 30. juli fik 45.861 studerende det brev, de har ventet på hele sommeren; et ja til at komme ind på en videregående uddannelse.

Læs mere

Studerendes økonomi afhænger af studieby

Studerendes økonomi afhænger af studieby 23. august 2010 Studerendes økonomi afhænger af studieby I den kommende tid starter titusinder af unge på en videregående uddannelse. For mange betyder det også, at de unge flytter hjemmefra og til en

Læs mere

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling

Udgiver. 30. juli 2012. Redaktion Sonia Khan soah@rd.dk. Realkredit Danmark Strødamvej 46 2100 København Ø Risikostyring og forretningsudvikling 30. juli 2012. Forældrekøb en omkostningsfri investering i dit barns fremtid I dag, den 30. juli, får over 80.700 unge det længe ventede brev ind af brevsprækken, nemlig svaret på om de er kommet ind på

Læs mere

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste

Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste 4. marts 2009 Skattereformen 2009 en god nyhed for langt de fleste Søndag den 1. marts 2009 offentliggjorde regeringen det endelige forlig omkring Forårspakke 2.0 og dermed også indholdet i en storstilet

Læs mere

Status for bolig markedet

Status for bolig markedet Danske Analyse Status for bolig markedet. marts 7 Huspriserne er under pres Christian Heinig, analytiker +4 33 44 73 chei@danskebank.dk Steen Bocian, afdelingsdirektør +4 33 44 21 3 stbo@danskebank.dk

Læs mere

Singlerne vinder mest på skatteudspillet!

Singlerne vinder mest på skatteudspillet! 21. februar 2009 Singlerne vinder mest på skatteudspillet! Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Finans Redaktion Elisabeth Toftmann Asmussen elas@rd.dk Lise Nytoft Bergman libe@rd.dk

Læs mere

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet

Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet 19. februar 2009 Andelslån via realkreditten kan koste foreningen livet Lavere renter til andelshaverne og dermed lavere boligomkostninger. Det lyder tillokkende og kan også blive til virkelighed for danske

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede.

Analysen beskriver dermed situationen for de værst ramte boligejere. Boligejere som købte lige før eller efter toppen er bedre stillede. NR. 3 APRIL 2011 Der er håb for boligejere der har købt på toppen Der kan godt være lys for enden af tunnelen, selv om man har købt bolig på toppen af markedet. En ny analyse fra Realkreditforeningen viser,

Læs mere

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007

Bolig. Tålmodighed kan være en dyd. Danske Analyse. 13. marts 2007 Danske Analyse Bolig 13. marts 27 Tålmodighed kan være en dyd Steen Bocian, afdelingsdirektør +45 33 44 21 53 stbo@danskebank.dk Christian Heinig, analytiker +45 33 44 5 73 chei@danskebank.dk Vindene er

Læs mere

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007

BG Indsigt. Familieanalyse. Hvem kan alligevel nå at få efterløn med de nye regler? Pension. 24. januar 2007 24. januar 2007 Familieanalyse BG Indsigt Pension Hvis du har spørgsmål til analysen, er du velkommen til at kontakte: Anne Buchardt 39 14 43 03 abuc@bgbank.dk Hvem kan alligevel nå at få efterløn med

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

Andel, eje eller leje?

Andel, eje eller leje? Andel, eje eller leje? Hovedbrud. Det er blevet mere fordelagtigt at købe lejlighed i forhold til at leje. Det viser beregninger, Berlingske Business har fået Danske Bank til at lave, men det kan være

Læs mere

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne

Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 2 VIDENCENTER 1 BOLIGBYRDEN I HOVEDSTADSOMRÅDET - SAMMENFATNING Udviklingen i boligbyrden i København: Sværere men ikke umuligt for førstegangskøberne 1.1 FOR SINGLEN: SVÆRT MEN

Læs mere