Referatet blev godkendt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referatet blev godkendt."

Transkript

1 Fremmødte: Henrik Salée, Ingo Østerskov, Leif Bille, Ole Bundgaard, Eva Hofman Bang, Søren Slotsaa, Karsten Skyum Pedersen, Claus Spiegelhauer, Mogens Nielsen, Kurt Pedersen, Flemming Krogh, Abbas Razvi, Thomas Blom Hansen, Alexander Keogh Rasmussen, Bente Øhrstrøm, Elsebeth Meldgaard. Afbud: Per Madsen, Allan Holst, Bo M. Sørensen, Laust Joen Jakobsen, Annette Havkjær 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 7. januar bilag Abbas Razvi havde et spørgsmål til formuleringen i vedtægternes 4 Henrik Salée slog fast, at bestyrelsen har sin gyldighed frem til næste kommunalvalg altså følger den nuværende valgbarhedsperiode. Kun vedtægterne er midlertidige. Ledelsen vil afklare med UVM og der redegøres herfor på næste møde. Referatet blev godkendt. 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer Annette Havkjær (medarbejdere) Thomas Blom (medarbejdere) Elsebeth Meldgaard SOSU C Henrik Salée bød velkommen til 3 nye medlemmer i bestyrelsen. Herefter en kort præsentation ved Elsebeth Meldgaard og Thomas Blom. Annette Havkjær havde meldt afbud til mødet. 3. Vedtægter for KEA Notat og bilag Vedtægter for KEA er under udarbejdelse m.h.p. fremsendelse til godkendelse i Undervisningsministeriet. Bestyrelsens indlæg/synspunkter Karsten Skyum Pedersen havde fremsendt ændringsforslag til vedtægternes 16, punkt 10, sammensætningen af uddannelsesudvalget for IT og elektronikteknologer. Ingo Østerskov: Bestyrelsen opfordres til at fremsende eventuelle forslag til rettelser/ændringer til KEA, inden en uge fra dags dato. Herefter vil vedtægterne blive endeligt udformet og sendt til UVM

2 Karsten Skyum Pedersen: Der vil blive brug for løbende at ændre i beskrivelsen af udvalgene. Det er en konsekvens af lovens udformning. Henrik Salée: De løbende ændringer vil kunne tilgodeses, hvis der kan udfærdiges en allonge til vedtægterne vedrørende udvalgene. Bente Øhrstrøm: Undervisningsministeriet er af den opfattelse, at der ikke kan være bilag til vedtægterne. Eva Hoffmann Bang: Tal og bogstaver skal anvendes konsekvent. Eva Hoffmann Bang: Det skal også undersøges, hvorvidt der er mulighed for genudpegning til bestyrelsen, det kan det ikke på erhvervsskolerne. Henrik Salée: Muligheden for allonge undersøges og KEA sørger for at rette vedtægterne til, hvorefter de sendes til Undervisningsministeriet til godkendelse. Ingo Østerskov: Vi skal undersøger om der er mulighed for en mere fleksibel udformning af vedtægterne. Opsamling på punktet I konsekvens af loven, vil der være brug for løbende at ændre beskrivelsen af uddannelsesudvalgene. KEA undersøger muligheden for fleksibel udformning af vedtægterne. KEA fremsender de tilrettede vedtægter til godkendelse i Undervisningsministeriet. 4. Status på etablering og konsolidering af KEA Organisationen herunder Økonomi og ressourcechef Administrativ serviceenhed Økonomi Plan for videre forhandling med erhvervsskolerne om endelig udspaltning KTS TEC BEC CPH West Notat og bilag KEA er fortsat under etablering og konsolidering. Uddannelserne organiseres i tre uddannelsessøjler. Ledelses og administrativ struktur etableres så den følger opbygningen i tre uddannelsessøjler. Organisationen skal træffe beslutning om geografisk samling af uddannelsessøjlerne, nye uddannelser og overbygning på eksisterende uddannelser. Opgaveløsning i ekstern administrativ serviceenhed, og det videre arbejde med udspaltning fra erhvervsskolerne.

3 Bestyrelsens indlæg/synspunkter Henrik Salée: Ledergruppen har d. 19/3 fortaget en rundtur til KEA s forskellige uddannelsesafdelinger, med det formål at danne sig et overblik over de forskellige aktiviteter. Det foreslås, at bestyrelsesmøder fremover indledes med en kort orientering om status på de enkelte uddannelser fra ledergruppen. Ingo Østerskov præsenterede organisationsdiagram for KEA. Erhvervsakademiet organiseres omkring tre uddannelsessøjler, Bygge og anlæg, IT og Medier og Design og Business. En studierektor er ansvarlig for hver søjle og to studiechefer for efter og videreuddannelse på akademiuddannelserne. Ingo Østerskov redegjorde desuden for KEA s organisering af sekretariat, administration og servicefunktioner. Chefgruppen har besluttet hvilke opgaver, der løses centralt ctr. decentralt, hvilke der løses inhouse, og hvilke, der outsources. K EA har ansat Jesper Rasmussen som økonomi og ressourcechef, han tiltræder 1. maj. Abbas Razvi forespurgte om, hvor personaleudviklingsdelen ligger i den nye organisation. Ingo Østerskov: Personaleudvikling ligger i HR, og en af Studierektorerne bliver funktionschef på området. Thomas Blom foreslår, at man gør brug af internt kendskab til Facility Management i Bygge og anlægssøjlen. Ingo Østerskov: Det vil blive inddraget i ledelsens plan. God ide at involvere de studerende i processen. Henrik Salée: Organisationsdiagram, hvoraf opgavefordelingen fremgår, vil blive sendt ud til bestyrelsen til næste møde. Søren Slotsaa: Gerne med en mere detaljeret oversigt. Mogens Nielsen: Organisationsdiagrammet bør indeholde information om volumen på uddannelserne. Henrik Salée: Adresserne skal også fremgå. Ingo Østerskov: Diagram bliver udsendt med oplysning om uddannelsernes organisering i søjler, fremtidsperspektiver og status på screening og akkreditering.

4 Karsten Skyum Petersen: Er der gjort tanker om de fysiske studiemiljøer? Cph. West kunne have noget at byde på i forhold til design og beklædningsområdet. Ingo Østerskov: der er allerede et samarbejde. Kongevejen betyder at erhvervsuddannelserne er fødekæde til KVU. M.h.t. bygninger gøres der forskellige overvejelser, med det formål at samle de respektive uddannelsessøjler på samme adresser/i samlede miljøer. Aleksander Rasmussen: Det bør undersøges om der er mulighed for at udvide antallet af kvadratmeter ved at bygge til på Lygten. Ingo Østerskov: Ifølge fremdriftsplanen skulle KEA have sin endelige form 1. januar Der håber vi at have søjlerne helt på plads. Mogens Nielsen: Vedrørende bygningerne i Prinsesse Charlottes Gade er der en klausul m.h.t. anvendelsen fra Man har forespurgt Københavns Kommune om muligheden for dispensation. Der afventes svar herpå. Ingo Østerskov: Bygningen i Fensmarksgade, der tidligere husede SOSU skolen, er måske en mulighed. Den vil blive undersøgt nærmere. Abbas Razvi: Det er uklart hvordan sundhedsområdet skal indlemmes og udvikles i KEA, og hvordan det bygningsmæssigt kan løses. Eva Hoffmann Bang: For meget plads er et problem, for lidt plads en udfordring. Søren Slotsaa: Hvad er ministeriets holdning? Hvordan skal man forholde sig i classic modellen? Mogens Nielsen: der kan være muligheder for udbygning på adressen Lersø Park Allé. Fensmarksgade er måske en mulighed. M.h.t. Lygten forhindrer lokalplanen, at der kan bygges en etage ovenpå. Henrik Salée: Udvikling af en ny uddannelsessøjle skal tænkes grundigt igennem. Det kan være en god idé at undersøge behovet gennem et samarbejde med brancherne. Ingo Østerskov: Udviklingen er afhængig af hvilke virksomheder og erhverv der kommer igennem krisen og i hvilken form de kommer igennem. Vi vil arbejde meget seriøst med dette, med henblik på at

5 kunne fastlægge den vækststrategi der skal gøre KEA til DK s bedre og stærkeste akademi. Vi skal udvikle i samarbejde med brancheforeningerne og i overensstemmelse med udviklingsplanen for Hovedstadsområdet. Elsebeth Meldgaard: SOSU s indgang er sundhed, omsorg og pædagogik, og ligger dermed mellem Erhvervsakademier og Professionshøjskoler. Udvikling skal ske i samarbejde med de offentlige parter på arbejdsmarkedet. Mogens Nielsen: Symbion kan eventuelt inddrages i arbejdet omkring udvikling af medicoområdet. Aleksander Rasmussen: Efterlyser en overbygning på eksisterende uddannelser, det er i de studerendes interesse. Hvordan prioriteres det? Ingo Østerskov: Der oprettes to nye akademiuddannelser og der satses ligelede på PBA indenfor alle søjler i KEA. Det er en meget ambitiøs plan der allerede er sat i gang på nuværedne tidspunkt. Bente Øhrstrøm: Som erhvevsakademi har vi ikke mulighed for at udbyde masteruddannelser. Karsten Skyum Petersen: Professionshøjskolen Øresund udbyder laborantuddannelsen, et samarbejde omkring procesteknologuddannelsen ville være oplagt. Har vi undersøgt det? Ingo Østerskov: Et samarbejde med det andet erhvervsakademi i Hovedstadsområdet er også en mulighed. Administrative serviceenheder. Ingo Østerskov: Indstiller til bestyrelsen, at vi går videre med samarbejdet med CPH West. Mogens Nielsen: KTS er ikke interesseret i opgaven. Eva Hoffmann Bang: CPH. West. vil gerne påtage sig opgaven og har ekspertise til rådighed. Henrik Salée: bestyrelsen kan tilslutte sig at opgaven placeres hos CPH. West. Opsamling på punktet KEA arbejder videre med en vækststrategi i samarbejde med brancheforeningerne og i.h.t udviklingsplan for Hovedstadsområdet. Der udvikles nye akademiuddannelser, og der satses på PBA indenfor alle søjler i KEA.

6 Pladsproblemerne skal løses, og der skal etableres uddannelsesmiljøer for hver søjle. 1/ forventes strukturen af have den endelige form. Bestyrelsen tilslutter sig et samarbejde med Cph West omkring oprettelse af administrativ serviceenhed. 5. Regnskab og revision KEA 2008 Notat og bilag Bestyrelsens indlæg/synspunkter Regnskab og årsrapport for 2008 forelægges bestyrelsen til godkendelse. Estimat for budget 2009 forelægges bestyrelsen. Revisor Søren Jensen, Deloitte: gennemgik regnskab og årsrapport Ingo Østerskov: slog fast, at kvalitetsmidler, der er udbetalt i 2008 fordeles efter følgende princip: 1. halvår 2008, udbetales midlerne efter STÅ 2. halvår 2008, udbetales midlerne efter regning, for faktisk gennemført kvalitetsarbejde. Søren Slotsaa: For 2009 skal midlerne blive i akademiet og ikke tilbageføres til erhvervsskolerne. Ingo Østerskov: Det drejer sig kun om midler, der er udbetalt i 2008 Henrik Salée: Ordningen skal fungere for begge parter. Bestyrelsen kan godkende revisonsprotokollatet vedrørende årsrapporten og tiltrædelsesprotokollatet. Alle skal underskrive, inden det skal sendes til Undervisningsministeriet d. 1/4. Bente Øhrstrøm: Det er den bestyrelse, der godkender regnskabet, der skal skrive under. Ole Bundgaard: Anbefaler, at bestyrelsen underskriver i dag. Revisor Søren Jensen: gennemgang af revisionsbilag til årsrapporten. Søren Slotsaa: anbefaler, at der laves momsregnskab til Undervisningsministeriet m.h.p. refusion. Bente Øhrstrøm: Der er ikke trukket på etableringsmidler. Søren Slotsaa: Det skal afklares i indeværende regnskabsår, hvad den enkelte erhvervsskole har til gode efter fordelingen mellem erhvervsakademi og erhvervsskoler.

7 Henrik Salée: Formandskabet har carte blanche til at indberette oplysninger om tilgodehavende til KTS. Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskriver i dag, KEA sørger for at indsamle resten af underskrifterne inden 1. april. Bente Øhrstrøm: Fremlagte estimat for budget Budgettet er udarbejdet efter bevillingsprincippet, der er ikke taget højde for periodisering. Der er fortsat mange ubekendte i KEA, bl.a. huslejeomkostninger og økonomi for de uddannelser, der overføres 1/8. Budgettet er derfor ikke fyldestgørende og der er en del usikkerheder. Ingo Østerskov: Vi kender STÅ, men der er usikkerhed om en fortsat midlertidig administrationsaftale med KTS, og de lejevilkår der indgås for skolerne i den kommende periode. Disse vilkår udgør en budgetusikkerhed. Bente Øhrstrøm: Alle chefer har fået besked om, at være tilbageholdende med at bruge penge indtil der foreligger et samlet konsolideret budget for KEA. Ingo Østerskov: Vi holder toplinien i de andre uddannelser, men det ligger jo i erhvervsskolernes budget. Så budgetopfølgning er en særdeles kompliceret affære lige nu. Opsamling på punktet Bestyrelsen kan godkende revisionsprotokollatet vedrørende årsrapporten og tiltrædelsesprotokollatet. KEA sørger for bestyrelsens underskrifter på regnskabet og fremsendelse til Undervisningsministeriet senest 1. april. Der er fortsat en del usikkerheder i budget Indtægter fra STÅ er kendte, og i den kommende tid skal bl.a. administrationsaftale og vilkår for bygningsleje afklares. 6. Status på uddannelser og segmenter/erhvervssektorer KEA skal uddanne til Udviklingsplan Uddannelser og nye uddannelser Uddannelsernes placering og sammenhæng Notat og bilag KEA s udviklingskontrakt med Undervisningsministeriet. Bente Øhrstrøm: Udviklingskontrakten skulle nu være klar. Undervisningsministeriet har ønsket flere punkter på, frihedsgraden er ikke særlig stor. KEA skal rapportere på områderne: Høj faglig kvalitet, Uddannelse for flere, Udviklingsorienterede institutioner og Effektive institutioner.

8 7. Markedsføring/kommunikation de videre planer Branding af KEA, markedsføring og kommunikation. Bestyrelsens indlæg/synspunkter Ingo Østerskov: Redegjorde for status vedrørende markedsføring og kommunikation. Opbygningen af web prioriteres. Markedsføring af KEA og den enkelte uddannelse. Vi vil igangsætte en større kampagne for KEA umiddelbart efter sommerferien. Aleksander Rasmussen: Intern branding af erhvervsakademiet og uddannelserne er også vigtig. Ingo Østerskov: Der afholdes et møde mellem de studerendes repræsentanter og Ingo Østerskov d. 2. april. Der er også planer om en HR og vejledningsfunktion i forhold til de studerende. Henrik Salée: Bestyrelsen vil få en mere konkret orientering på næste møde. Opsamling på punktet Der iværksættes en kampagne efter sommerferien, en markedsføringsstrategi skal tilgodese såvel intern som ekstern branding af KEA. Bestyrelsen orienteres konkret på næste møde Eventuelt Fastlæggelse af møder i 2009 Søren Slotsaa: Erhvervsakademierne opfordres til at melde sig ind i Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening. Bestyrelsesmøder i 2009: 16. juni, 23. september, 2. december. Alle dage klokken Næste møde foregår i Prinsesse Charlottesgade. Der vil være mulighed for parkering i gården.

9

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Pkt. Dagsorden Bestyrelsesmøde - referat 21. marts 2013 kl. 16.00 Ryesgade 3F, 4. sal 0. Tilstedeværende til bestyrelsesmødet 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 13. december 2012 Tilstede fra Bestyrelsen:

Læs mere

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup

Møde: Bestyrelsesmøde Dato: 9. december 2010 Sted: Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup Tilstedeværende til bestyrelsesmødet Tilstede fra Bestyrelsen: Henrik Salée, Per H. Madsen, Anja Trier Wang, Simon Tøgern, Lena Haraldsson, Henrik Fugmann, Ole Bundgaard, Claus Hensing, Søren Slotsaa,

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30

Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Bilag 13.2. Referat af formandskabsmøde i FUSS den 14. maj kl. 13 15.30 Til stede: Nanna Højlund, formand, FOA Ursula Dybmose, KL John Skonberg, DR Heidi Leen, FOA Karen Therkildsen, sekretariatet Kirsten

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi

Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Overgangsfasen - fra erhvervsskolen til erhvervsakademi Problemstillinger ved overgangen til erhvervsakademi for videregående uddannelser August 2008 Forord Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti,

Læs mere

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Fredag den 22. marts 2013 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Campus Roskilde Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde A2.01, 2. sal (udhænget) Journalnummer:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015

Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 Referat fra bestyrelsesmøde for Social- og Sundhedsskolen Fyn fredag den 20. marts 2015 26. marts 2015 cava Mødested: Mødelokalet Social- Sundhedsskolen Fyn, Odense City Til stede: Bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen.

Bestyrelsen Ledelsessekretariatet. Efter aftale med formanden indkaldes hermed til møde i CBS bestyrelsen. Bestyrelsen Ledelsessekretariatet Solbjerg Plads 3 DK-2000 Frederiksberg Tel: +45 3815 3815 Fax: +45 3815 2015 www.cbs.dk Møde i CBS bestyrelsen d. 23. april 2010 Efter aftale med formanden indkaldes hermed

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014

Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt. 2014 Philip de Langes Allé 10 Tlf. 4170 1500 1435 København K Fax 4170 1515 Danmark info@kadk.dk Journalnr.: 7349 Ledelsessekretariatet UH 25. oktober 2014 Program for bestyrelsens strategiseminar d. 30. okt.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 kl. 13:00 Mødelokale 1.01, Fjerritslev Rådhus Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 05.03.2012 Punkter på åbent møde: 20. Status på brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT2011 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI ÅRSRAPPORT211 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI INSTITUTION Københavns Erhvervsakademi Ryesgade 3F, 4. sal 22 København N Telefon 4646 www.kea.dk kea@kea.dk CVR-NR: 31 65 62 6 HJEMSTEDSKOMMUNE:

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag

Det indstilles, at Centerbestyrelsen godkender det udsendte referat og tager opfølgningslisten til efterretning. Bilag 169B168B167B166B165B164B163B162B161B160B159B158B157B 156B155B154B153B152B151B150B149B148B147B146B145B144B 143B142B141B140B139B138B137B136B135B134B133B132B131B 130B129B128B127B126B125B124B123B122B121B120B119B118B

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere