NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ERHVERVSEJENDOMME Energimærkning pr. 1. juli Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol?... 3 Energimærkning pr. 1. juli 2009 Af advokat Peter Ledager Den 1. juli 2009 træder der nye regler i kraft om energimærkning ved udlejning af bolig- og erhvervsejendomme. Desuden ændres ELO-ordningen pr. 1. juli 2009, så ejendomme med et etageareal på m² eller derover for fremtiden skal energimærkes regelmæssigt. Folketinget vedtog den 16. juni 2005 lov om fremme af energibesparelser i bygninger som led i implementeringen af bygningsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne). Loven erstattede den på daværende tidspunkt gældende lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger. Hovedparten af loven trådte i kraft den 1. januar 2006, men visse bestemmelser træder først i kraft den 1. juli Denne artikel beskriver indholdet af disse regler, som blandt andet har betydning for størstedelen af de lejeforhold, som indgås den 1. juli 2009 eller senere. Energimærkning ved udlejning For lejeaftaler, som indgås den 1. juli 2009 eller senere, er udlejeren forpligtet til at sørge for, at lejeren forud for indgåelsen af en lejeaftale har fået udleveret energimærkning for lejemålet. Kravet omfatter både udlejning af bolig- og erhvervsejendomme. Klima- og energiministeriet har fastsat, at kravet om energimærkning blandt andet ikke omfatter fritliggende bygninger med et bruttoareal på under 60 m², og bygninger som er fredet efter bygningsfrednings- og bevaringsloven. Desuden finder reglerne ikke anvendelse på privat udlejning af værelser, som er en del af udlejers bolig. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 Transport- og Energiministeren har med virkning fra 1. juli 2009 bestemt, at tidsbegrænset udlejning af højest fire ugers varighed (eksempelvis udlejning af sommerhuse) undtages fra kravet om energimærkning. For at overholde reglerne bør der i samtlige lejekontrakter, som indgås den 1. juli 2009 eller senere, som et bilag til lejekontrakten vedlægges en energimærkning for lejemålet. Lejekontrakten bør ligeledes indeholde en henvisning til det pågældende energimærke. Hverken loven eller forarbejderne tager stilling til, hvorvidt energimærke tillige skal foreligge ved indgåelse af tillæg til en eksisterende lejeaftale. Under hensyntagen til formålet med reglerne, som er at sikre, at lejeren får indsigt i lejemålets energiforbrug inden lejeaftalen indgås, må det antages, at reglerne om udlevering af energimærke alene finder anvendelse ved indgåelse af nye kontrakter, samt muligvis ved indgåelse af ændringsaftaler, der medfører så væsentlige ændringer i lejeaftalen, at denne anses for nyindgået. En energimærkning er som hovedregel gyldig i fem år, og lovens krav kan derfor opfyldes ved udlevering af et energimærke, der er op til fem år gammelt. I ejendomme med ejerlejligheder påhviler det ejerforeningen at lade ejendommen energimærke. Ejerlejlighedsejeren kan derfor kræve, at ejerforeningen udleverer og om fornødent lader energimærke udarbejde. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen, kan ejerlejlighedsejeren lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning. Det er vigtigt at være opmærksom på, at en udlejers forsømmelse af at udlevere energimærke til lejeren inden lejeaftalens indgåelse er sanktioneret med bødestraf. Det fremgår ikke af loven - og er derfor mere tvivlsomt - om en lejer er berettiget til at lade energimærke udarbejde for udlejers regning. Energimærkning af større ejendomme Ved indførelsen af lov om fremme af energibesparelser i bygninger udvidede man den eksisterende ordning med energimærkning af og energiledelse på ejendomme på m² eller derover (ELO-ordningen), således at disse regler med virkning fra den 1. juli 2009 i lettere revideret form også finder anvendelse på ejendomme med et etageareal på m² eller derover. Reglerne indebærer, at der for de pågældende ejendomme skal være foretaget energimærkning senest den 1. juli 2009, og at der derefter regelmæssigt skal ske energimærkning med højest fem års mellemrum. En række bygninger, blandt andet bygninger som er 2

3 fredet efter bygningsfrednings- og bevaringsloven, er undtaget fra kravet om energimærkning. Ejeren af en ejendom, som forsømmer at lade den lovpligtige energimærkning udføre, kan straffes med bøde. Er kreditor forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, når der sker indfrielse af ejerpantebrevets hovedstol? Af advokat Martin Jastram Det er fast antaget i den juridiske teori, at en panthaver som udgangspunkt er forpligtet til at frigive det pantsatte aktiv, når pantsætter indfrier den gæld, det pantsatte aktiv ligger til sikkerhed for. Dette panteretlige udgangspunkt er fraveget i en nyere dom afsagt af Vestre Landsret. Indledning Det er sædvanligt, at en kreditor (f.eks. en bank eller et realkreditinstitut) i forbindelse med långivning til erhvervelse af fast ejendom kræver, at debitor stiller sikkerhed for lånets tilbagebetaling. Sikkerheden kan stilles på flere måder og bestå af en flerhed af aktiver, men i et sædvanligt låneforhold vil sikkerheden typisk bestå i, at kreditor får pant i debitors ejendom. Sikkerhed i fast ejendom etableres ved, at debitor udsteder et pantebrev til fordel for kreditor. En ofte anvendt sikkerhedsstillelse ved pengeinstitutfinansiering består i, at debitor udsteder et ejerpantebrev, som håndpantsættes til kreditor. Ved udstedelsen af et ejerpantebrev reserveres en plads i prioritetsrækkefølgen, der således kan tjene til fyldestgørelse af den kreditor, som har ejerpantebrevet i hænde. Samtidig med overdragelsen af ejerpantebrevet udstedes der sædvanligvis en håndpantsætningserklæring, hvori de nærmere vilkår for pantsætningen fremgår. Det er selve pantsætningsforholdets natur, at der sker en udveksling af ydelser. Det er således et fast antaget panteretligt udgangspunkt, at det pantsatte aktiv skal frigives til pantsætteren, når pantsætteren har indfriet kreditor den gæld, det pantsatte aktiv ligger til sikkerhed for. Synspunktet forekommer velbegrundet og indlysende, idet kreditor ikke har nogen saglig interesse i at beholde det pantsatte aktiv, når gældsforholdet er indfriet. 3

4 Vestre Landsret har imidlertid med dommen i V.L. B afsagt den 14. april 2009 fraveget - eller i hvert fald utydeliggjort - anvendelsen af dette panteretlige udgangspunkt. I det følgende vil der blive redegjort for indholdet af Vestre Landsrets dom. Vestre Landsrets dom Den 9. juli 2008 afsagde Retten i Sønderborg dom i en sag, der vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt debitor, der var en privatperson, var berettiget til at få frigivet et ejerpantebrev, som var pantsat til en bank mod betaling af ejerpantebrevets hovedstol. Af den håndpantsætningserklæring, der var afgivet sammen med ejerpantebrevet, fremgik det, at ejerpantebrevet lå til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser af enhver art, som pantsætter havde eller måtte få over for banken (en såkaldt alskyldserklæring). I tiden efter pantsætningen af ejerpantebrevet steg debitors gæld til banken, men banken optog ikke supplerende sikkerheder. Da debitor ønskede at få frigivet ejerpantebrevet mod at betale dettes pålydende hovedstol, nægtede banken frigivelse under henvisning til, at det samlede gældsforhold oversteg ejerpantebrevets hovedstol. Da der i håndpantsætningserklæringen var indeholdt en såkaldt alskyldserklæring, mente banken sig berettiget til at nægte at frigive ejerpantebrevet, før den samlede gæld var indfriet. Debitor indbragte sagen for Pengeinstitutankenævnet, der afsagde kendelse om, at banken var forpligtet til at udlevere ejerpantebrevet mod debitors betaling af hovedstolen. Banken nægtede imidlertid at følge Pengeinstitutankenævnets kendelse, hvorfor debitor indbragte sagen for domstolene, der den 9. juli 2008 afsagde dom i sagen. Retten nåede i modsætning til Pengeinstitutankenævnet frem til, at idet det af håndpantsætningserklæringen tydeligt fremgik, at ejerpantebrevet lå til sikkerhed for nuværende såvel som fremtidige forpligtelser, var banken berettiget til at nægte frigivelse af ejerpantebrevet, indtil det samlede gældsforhold var indfriet af debitor. Debitor indbragte Byrettens dom for Landsretten, der den 14. april 2009 stadfæstede Byrettens dom under henvisning til det klare indhold af håndpantsætningserklæringen. Banken var således berettiget til at nægte at frigive ejerpantebrevet, indtil debitor havde indfriet sin samlede gæld til banken. 4

5 Perspektivering Landsrettens dom er bemærkelsesværdig af flere årsager. For det første er dommen - så vidt vides - den første trykte dom på området. For det andet fraviger dommen en mangeårig praksis fra Pengeinstitutankenævnet. Pengeinstitutankenævnet har de senere år behandlet en lang række lignende sager, hvori Pengeinstitutankenævnet har givet udtryk for den principielle opfattelse, at debitor som udgangspunkt har krav på at få udleveret ejerpantebrevet mod at betale et beløb svarende til ejerpantebrevets hovedstol. Landsretten tilsidesætter uden nogen nærmere begrundelse herfor Pengeinstitutankenævnets praksis under henvisning til, at når der i et tilfælde som det foreliggende er indeholdt en bestemmelse i enten ejerpantebrevet eller håndpantsætningserklæringen om, at ejerpantebrevet tjener til sikkerhed for nuværende som fremtidige forpligtelser (en alskyldserklæring), kan debitor ikke forlange at få ejerpantebrevet udleveret, før det samlede gældsforhold er indfriet. Vestre Landsrets dom forekommer forkert i relation til en mere generel anvendelse. Såfremt dommen skal ses som et udtryk for den fremtidige retstilstand, medfører dette en række uhensigtsmæssigheder. Forestiller man sig således en situation, hvor en panthaver i henhold til et ejerpantebrev har pant i en ejendom for et mindre beløb, men hvor det samlede tilgodehavende mellem parterne er større, vil panthaveren i realiteten kunne blokere for et salg af den pantsatte ejendom under henvisning til, at kreditor kræver sit samlede tilgodehavende hos debitor indfriet for at frigive ejerpantebrevet. Kan eller vil debitor ikke indfri den samlede gæld, vil en erhverver af ejendommen således skulle respektere ejerpantebrevet, hvilket vil vanskeliggøre et salg eller i hvert fald medføre en utilsigtet prisreduktion. Situationen forekommer uholdbar, idet man - uden for tilfælde af åbenbar misbrug/ utilbørlig pression fra kreditors side - på baggrund af Vestre Landsrets dom indtil videre må konkludere, at en debitor må affinde sig med, at kreditor, såfremt håndpantsætningserklæringen eller ejerpantebrevet indeholder en alskyldserklæring, ikke er forpligtet til at frigive et ejerpantebrev, før kreditors samlede tilgodehavende over for debitor er indfriet. På baggrund af ovenstående må det derfor anbefales, at køber sikrer sig, at man i forbindelse med erhvervelse af en ejendom på forhånd indhenter samtykke fra eventuelle panthavere om, at ejerpantebrevet frigives mod betaling af pålydende hovedstol. 5

6 Det må endvidere anbefales, at man i videst muligt omfang undlader at afgive alskyldserklæringer, idet konsekvenserne heraf kan være yderst uhensigtsmæssige og utilsigtede, eller alternativt forsøger at få indføjet en bestemmelse om, at alskyldserklæringen ikke må blokere for et salg af ejendommen. Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Leif Djurhuus Advokat, partner Peer Meisner Advokat, partner Jacob Schou Midtgaard Advokat, juniorpartner Anders Friis Advokat, associeret partner Jette Tang Advokat Lars Pærregaard Advokat Luise Christensen Advokat Peter Ledager Advokat Jimmy Scavenius Lang Advokat Thomas O. Q. Krüger Advokat Jeppe Holt Advokat Martin Jastram Advokat Synne Zakarias Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 6

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om administrative lettelser på funktionærområdet... 1 Nye skattesatser og -grænser... 2 Lovforslag om arbejdsgivers brug af jobklausuler...

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN

JURIDISK NYT SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN JURIDISK NYT NOVEMBER 2013 SIDE 2: PAS PÅ DE ULOVLIGE KAPITALEJERLÅN SIDE 4: Opsigtsvækkende afgørelse fra Højesteret om beviskrav ved udlejers opsigelse af lejeforhold SIDE 6: Seneste ændringer i renteloven

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. november 2013 (J.nr. 2013-0033908) Selskab påbudt

Læs mere

ÅRSBERETNING for 1999

ÅRSBERETNING for 1999 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013

Nyhedsbrev. Insolvens & Rekonstruktion. 30. maj 2013 30. maj 2013 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referat af nyere trykt og utrykt retspraksis om insolvensretlige problemstillinger. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer

Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse. Employment Law problems in a business transfer Ansættelsesretlige problemer ved virksomhedsoverdragelse - Herunder ved overdragelse fra et konkursbo Employment Law problems in a business transfer - Including business transfer during insolvency proceedings

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning

1 HR-seminar om sygefravær. 2 Alternativer til afskedigelse. 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov. 4 Multimediebeskatning Nr. 11 November 2009 1 HR-seminar om sygefravær 2 Alternativer til afskedigelse 3 Løn, bonus, ferie m.v. under orlov 4 Multimediebeskatning 5 Tilbagebetaling af uberettiget udbetalt løn m.v. 1 HR-seminar

Læs mere

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV

EJERAFTALER EFTER DEN NYE SELSKABSLOV JURIDISK NYHEDSMAGASIN NR. 04/2009 CORPORATE NEWSLETTER HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL VIRKSOMHEDER I DET PRIVATE ERHVERVSLIV OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR NY SELSKABSLOV: LOVLIG SELVFINANSIERING

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2000

ÅRSBERETNING for 2000 ÅRSBERETNING for 2000 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2000 København marts 2001 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 CORPORATE COMMERCIAL Grænseoverskridende fusion og spaltning... 1 Nye regler om revisionsudvalg... 5 Grænseoverskridende fusion og spaltning Af advokat Jacob Christensen

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421

Pant og udlæg i andelslejligheder. Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen. Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under Erhvervs- og Boligstyrelsen Betænkning nr. 1421 Pant og udlæg i andelslejligheder Betænkning afgivet af en arbejdsgruppe under

Læs mere

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2.

Forslag. til. Stk. 3. Erhvervs og Selskabsstyrelsen fastsætter nærmere regler om opfyldelse af oplysningspligten i stk. 1 og 2. Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom, lov om leje af erhvervslokaler m.v. og lov om leje (oprettelse af et disciplinærnævn for ejendomsmæglere, skærpelse af oplysningspligt m.v.)

Læs mere