Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden"

Transkript

1 Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. 5. Valg af bestyrelse. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelt Referat: 1. Valg af dirigent. Carsten Suhr Jacobsen blev valgt til dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Louise Jensen blev bedt om at lægge årsberetningen på hjemmesiden. Lars Bogø Jensen fremlagde herefter årsberetningen: Efter fremlæggelsen af årsberetningen fortalte Lars Bogø Jensen, at bestyrelsen tidligere har besluttet at afholde DMS generalforsamling hvert andet år i Aarhus. Det betyder, at generalforsamlingen i 2014 vil foregå i Aarhus. Carsten Suhr Jacobsen fortalte, at forberedelserne til årets DMS Symposium er i gang. Keynote sessionen bliver i år en battle mellem Jim Prosser og Janet Janson som en forlængelse/ live-version af deres battle fra Nature. Stephen Wessels pointerede, at samarbejdet med Dansk Magisterforening (DM) er meget frit. Man skal således ikke være medlem af DM for at være medlem af DMS. Via samarbejdet har DMS fået har en sekretær med kontorplads i DM, og det DMS bidrager med til DM er faglighed. Herefter fortalte Carsten Suhr Jacobsen, at DMS bestyrelse arbejder på at kunne afholde en af de store internationale mikrobiologikonferencer som FEMS indenfor en kortere årrække. Det årlige symposium giver erfaring i konferenceafholdelse og betyder, at DMS selv vil kunne varetage det meste af planlægningen af større konference og dermed undgå, at planlægningen skal overlades til eksterne arrangører. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

2 DMS kasserer Karl Pedersen fremlagde årsregnskabet for Han forklarede, at nogle indtægter/udgifter fra symposiet i 2012 først er blevet afviklet i 2013, hvilket vil sige, at regnskabet for 2012 ikke omfatter det samlede symposiumregnskab. På tilsvarende vis var der udeståender i forbindelse med 2011 symposiet, som først blev afviklet i 2012, således at 2012 regnskabet omfatter disse. Louise Jensen blev bedt om at lægge regnskabet på DMS hjemmeside. Annelise Kjøller og Sten Struwe har været revisorer på regnskabet de havde ingen kommentarer til regnskabet. Lars Bogø Jensen spurgte Karl Pedersen, hvor Louises løn findes i regnskabet. Det var Karl Pedersen ikke umiddelbart klar over. Louise Jensen kunne dog forklare, at det skyldes, at lønnen for 2012 ikke er blevet udbetalt i kalenderåret Der var ikke andre kommentarer til regnskabet. 4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. Lars Bogø Jensen fortalte, at der er flere punkter, hvor bestyrelsen ønsker DMS vedtægter ændret. Han ridsede kort forslagene til vedtægtsændringerne op. (Jf. DMS vedtægter, blev ændringsforslagene sendt til DMS medlemmer en uge før generalforsamlingen). Ændringsforslagene blev herefter enkeltvis fremstillet til kommentarer og afstemning: Ændringsforslag 1: I de gældende vedtægter står: Love for Danmarks Mikrobiologiske Selskab. Vedtaget på generalforsamlingen den 1. februar 1963 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 17. november 1987, den 13. januar 1993 og den 10. februar Dette forslås ændret til: Love for Danmarks Mikrobiologiske Selskab. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 1958 med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den 1. februar 1963, den 17. november 1987, den 13. januar 1993 og den 10. februar Baggrunden for forslaget er, at det ved gennemgang af DMS gamle arkiv er blevet opdaget, at DMS stiftende generalforsamling var den 28. april 1958 og ikke den 1. februar Der var ingen kommentarer og forslaget blev enstemmigt vedtaget

3 2. ændringsforslag. Det foreslås at 2. ændres fra: 2. Som medlemmer kan optages såvel danske som udenlandske mikrobiologer, der tilslutter sig selskabets formål. Medlemskab omfatter 4 kategorier: 1) ordinære medlemmer, 2) medlemmer tilknyttet via faglige divisioner, 3) pensionist medlemmer, 4) æresmedlemmer. Til: 2. Som medlemmer kan optages såvel danske som udenlandske mikrobiologer, der tilslutter sig selskabets formål. Stephen Wessels spurgte, hvor beskrivelsen af pensionistmedlemskabet var i de nye vedtægter. Bestyrelsen forklarede, at med undtagelse af æresmedlemskabet, så fjernes de udspecificerende medlemskategorier fra vedtægterne. Baggrunden for ændringsforslaget er at gøre det lettere for bestyrelsen at tilpasse medlemskategorierne de aktuelle behov. Louise Jensen supplerede med, at bestyrelsen havde påtænkt, at medlemskategorierne skal fremgå af DMS hjemmeside, således at det er her, kategorierne fremover vil blive udspecificeret. Med hensyn til pensionistmedlemskabet blev det endvidere påpeget, at pensionistmedlemskabet ikke har en reel funktion, da DMS ikke har pensionistmedlemmer. Det blev også nævnt, at de fleste pensionister vil kunne overkomme at betale kontingent på 200 kr. Da der ikke var flere kommentarer blev ændringsforlaget fremstillet til afstemning. Forslaget blev vedtaget. 3. ændringsforslag: Det foreslås at 3. ændres fra: 3. Anmodning om optagelse i selskabet som medlem efter 2, kategori 1 foregår ved skriftlig henvendelse til selskabets bestyrelse. Optagelse under kategori 2 foregår enten direkte, som for kategori 1, eller gennem den faglige division. Et medlem kan efter at være gået på pension, efter herom fremsat skriftlig begæring til bestyrelsen, bevare medlemskabet kontingentfrit, men med de samme rettigheder som øvrige medlemskategorier. Til: 3. Anmodning om optagelse i selskabet som medlem foregår ved udfyldning af indmeldelsesformular på selskabets hjemmeside eller ved henvendelse pr. til selskabets bestyrelse eller sekretær i Dansk Magisterforening. Optagelse af æresmedlemmer behandles under 5.

4 Til dette ændringsforslag blev det indvendt, at det var upassende at nævne DM i vedtægterne. Flere af de fremmødte tilsluttede sig dette synspunkt. Carsten Suhr Jacobsen spurgte derfor, om der var nogen der mente, at det burde fremgå af vedtægterne, hvilket ikke var tilfældet. Det blev derfor besluttet at formanden skulle stille et alternativt forslag. Mens dette forslag blev udarbejdet blev der stillet spørgsmål til, om det i vedtægterne burde udspecificeres, hvem der kan blive medlemmer af DMS (mikrobiologer). Holdningen var dog, at vedtægterne på dette område er fyldestgørende, og i denne vurdering blev det vægtet højt, at der i vedtægterne står, at medlemmet skal kunne tilslutte sig selskabets formål. Endvidere står der anmodningen i paragraf 3) Herefter blev ændringsforslag 3 blev fremsat til afstemning, men der var ingen stemmer for forslaget. Formanden læste herefter det reviderede forslag, hvor DM var undladt, op: FORSLAGET Det reviderede forslag blev enstemmigt vedtaget. Det reviderede forslag er ikke blevet fremsendt til DMS medlemmer en uge før generalforsamlingen, som vedtægterne forskriver. Ændringsforslaget skal derfor til endelig afstemning på generalforsamlingen i 2014, men betragtes som foreløbigt gældende. 5. Valg af bestyrelse. DMS bestyrelse består af 8 bestyrelsesmedlemmer som vælges for en to-årig periode. På valg var Lars Bogø Jensen, Carsten Suhr Jacobsen, Thomas Bjarnsholt og Kristian Schønning. Kristian Schønning havde meddelt bestyrelsen, at han ikke stillede op til genvalg, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg. Blandt de fremmødte var det kun Marie Allesen, der ønskede at stille op til bestyrelsen. Hun tager derfor den ledige plads i bestyrelsen efter Kristian Schønning. Jævnfør DMS vedtægter skulle formanden vælges på bestyrelsesmødet. Den nuværende formand Lars Bogø Jensen var villig til genvalg. Der var ikke andre kandidater til formandsposten. Generalforsamlingen pegede derfor på, at Lars Bogø Jensen fortsætter som formand. 6. Valg af revisorer. Lars/Karl? kunne fortælle, at Annelise Kjøller og Sten Struwe var villige til genvalg som revisorer. Der var ikke andre forslag til revisorer. Det blev derfor vedtaget, at Annelise Kjøller og Sten Struwe bliver revisorer på regnskabet for Lars fortalte endvidere at Annelise Kjøller og Sten Struwe har spurgt til muligheden for, at det bliver nævnt på DMS hjemmeside, at de er revisorer.

5 7. Eventuelt Jørgen Stenderup påpegede, at det afgåede bestyrelsesmedlem Kristian Schønning var kliniker og spurgte, hvordan man nu vil sikre kontakten til det kliniske område. Kasper Kragh indvendte, at han og Thomas Bjarnsholt begge arbejder inden for det kliniske område. Trine Rolighed Thomsen nævnte endvidere, at hun og Thomas Bjarnsholt begge deltager i møder vedrørende klinisk mikrobiologi, så på denne måde er der en indgang til det kliniske område. Lars Bogø Jensen fortalte kort, at programmet til DMS kommende symposium er under udarbejdelse. Carsten Suhr Jacobsen synes, at det er fint med et industrimedlem i bestyrelsen. Dette kan måske hjælpe bestyrelsen med, hvordan men kan søge sponsorater til symposiet. Endvidere mente han, at industrien også må være interesseret i, at der er stærkt mikrobiologisk felt i Danmark. Lars Bogø Jensen fortalte, at ASM gerne brede sig ud over Europa. Derfor har ASM valgt ambassadører i forskellige land og i denne forbindelse er Lars valgt til ASM ambassadør i Danmark. Lars Bogø Jensen orienterede endvidere, at DMS har søgt penge af ASM til det kommende symposium. DMS vil gerne lave flere faglige arrangementer. Lars Bogø Jensen opfordrede derfor DMS medlemmer til at sende forslag til, hvad fremtidige arrangementer kan vedrøre. Afslutningsvis fortalte Carsten Suhr Jacobsen at DMS havde søgt tipsmidlerne Mini bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen Da bestyrelsen på generalforsamlingen havde fået et nyt medlem, Marie Allesen, indledtes mødet med en kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer. Herefter konstituerede bestyrelsen sig: Til posten som næstformand var den siddende næstformand, Carsten Suhr Jacobsen villig til genvalg. Der ikke var andre kandidater. Carsten blev genvalgt som næstformand. Karl Pedersen var villige til at fortsætte et år mere som kasserer. Der var ikke andre kandidater til posten.

6 DMS siddende sekretær Thomas Bjarnsholt var ikke til stede. Det var uvist om Thomas ønsker at fortsætte som sekretær. Det blev derfor besluttet at udskyde valget af sekretær til det kommende bestyrelsesmøde. Det blev besluttet at afholde det kommende bestyrelsesmøde i Aarhus den 23. april.

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Åens grundejerforening

Åens grundejerforening Åens grundejerforening Referat af ordinær generalforsamling søndag 24. juli 2011 kl. 10.00 Åengsvej 10. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen, Risengen 11 bød velkommen til mødet og udtrykte

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013

Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013 Referat fra Foreningen Glæd Børnenes generalforsamling lørdag d. 23/02 2013 Mødested: Nørrelunden 20, 5260 Odense S. Højby skole - bordtennis kælderen Til stede: Chanette Saaby, Lars Bjerrum, Gitte Vang

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere