FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORENINGEN TIL STØTTE AF SYGDOMSRAMTE ERHVERVSAKTIVE BORGERE. Vedtægter. for. Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere."

Transkript

1 Vedtægter for Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Foreningen til støtte af sygdomsramte erhvervsaktive borgere. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af de tidligere organisioner: De Samvirkende Centralforeninger af Sygekasser i Danmark og De Forenede Sjællandske Sygekasser. 2. Formål. Stk. 1. Foreningens formål er: yde støtte til i Danmark bosiddende sygdomsramte erhvervsaktive borgere til delvis dækning af udgifter til rekreionsophold i Danmark eller udlandet. Støtte forudsætter, vedkommende er henvist til et rekreionsophold af et hospital, en speciallæge eller en alment praktiserende læge, og for så vidt angår rekreionsophold i udlandet, den henvisende læge angiver, et rekreionsophold i udlandet er af særlig betydning som følge af klimiske forhold eller andet. Støtte til rekreionsophold kan tillige ydes til en sygdomsramt ansøgers ægtefælle, samlever eller børn i tilfælde, hvor familien har været særligt belastet i anledning af ansøgers sygdom, ligesom støtte kan ydes til dækning af rejse- og opholdsudgifter for en 1

2 ansøgers medhjælper, når det er påkrævet, ansøgeren bistås af en anden person som følge af sin sygdom eller handicap, yde støtte til rekreionshjem eller lignende institutioner i Danmark eller udlandet, yde støtte til samme persongruppe til anskaffelse af hjælpemidler (dog ikke køretøjer eller andre transportmidler eller sådanne hjælpemidler, som stilles til rådighed af det offentlige, eller hvortil støtte kan opnås fra det offentlige), der er af væsentlig betydning for vedkommendes mulighed for trods sin sygdom eller handicap opretholde et erhverv, yde støtte til fremme af projekter (herunder lægelig og anden forskning), der i væsentlig grad har som mål eller konsekvens direkte eller indirekte tilgodese i Danmark bosiddende sygdomsramte erhvervsaktive borgere, og i øvrigt, bidrage til, sygdomsramte, herunder personer med fysiske og psykiske handicaps, opnår tilknytning til arbejdsmarkedet, respektive kan forblive i et erhverv. Stk. 2. Foreningen kan herudover i særlige tilfælde yde støtte til sygdomsbekæmpende foranstaltninger i øvrigt og til udbredelsen af kendskabet til de særlige forhold, der gør sig gældende for grupper af sygdomsramte. 3. Medlemskredsen. Stk. 1. Foreningen optager som medlemmer organisioner, kommuner, erhvervsvirksomheder, foreninger og institutioner, der ønsker støtte og vil virke for foreningens formål. Ved optagelsen betales et af repræsentantskabet fasts indskud, dog mindst kr. Stk. 2. Et medlems udmeldelse kan ske med 3 måneders varsel. Erlagte indskud eller ekstraordinære bidrag og tilskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse, men tilfalder foreningen som ejendom. 2

3 4. Repræsentantskabet. Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af indtil 3 repræsentanter fra hver af de i 3 tilsluttede medlemmer. Stk. 2. Hvert medlem af foreningen har 3 stemmer uanset antallet af fremmødte repræsentanter. Stk. 3. Repræsentantskabet indkaldes ved skriftlig meddelelse til de udpegede repræsentanter. Stk. 4. Medlemmerne skal meddele: Stilling, navn og adresse på de udpegede repræsentanter umiddelbart efter, udpegningen har fundet sted. Stk. 5. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret på mødet. Et medlem kan lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet medlems repræsentant. Stk. 6. Repræsentantskabets beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog 12 og Ordinære repræsentantskabsmøder. Stk. 1. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Bestyrelsen fastsætter stedet for repræsentantskabsmødet. Indkaldelse sker med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal indsendes til bestyrelsen senest 1 uge før mødets afholdelse. 3

4 Stk. 2. Dagsordenen for repræsentantskabet er følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Fastsættelse af størrelsen af indskud i h.t Forslag. 6. Valg til bestyrelsen 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 6. Ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Stk. 1. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når formanden beslutter det, eller et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette. Stk. 2. Indkaldelse med dagsorden, der fastsættes af bestyrelsen, sker med et efter forholdene rimeligt varsel, efter beslutningen er truffet eller efter modtagelse af den skriftlige begæring om afholdelse af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. 7. Bestyrelse Stk. 1.. Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer, og udgøres af en formand og en næstformand samt 2 af repræsentantskabets øvrige medlemmer. Intet medlems repræsentanter kan dog besætte mere end 1 bestyrelsespost. Stk. 2. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen. 4

5 Stk. 3. Formanden og næstformanden vælges for 2 år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. I lige år vælges formanden og i ulige år vælges næstformanden. De øvrige 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. Hvert år vælges tillige 2 suppleanter til bestyrelsen. 8. Administrionen. Bestyrelsen kan overlade den daglige ledelse af foreningen til en forretningsfører, der tillige fungerer som sekretær for repræsentantskabet og bestyrelsen. 9. Økonomi. Stk. 1. Foreningens kapital anbringes i børsnoterede obligioner, aktier, investeringsbeviser eller fast ejendom. Indtil 25% af kapitalen kan anbringes i udenlandske værdipapirer af nævnte art. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster regnskabsføres som kapitalbevægelser. Til foreningens rådighedsbeløb til uddeling m.v. kan ud over et regnskabsårs nettoindtægt helt eller delvis henføres realiserede kursgevinster (dispositionskontoen). Stk. 2. Tilskud og støtte som anført i 2 ydes af de til dispositionskontoen henførte midler. Uddeling af foreningens kapital kan alene ske på grundlag af en vedtagelse herom på et repræsentantskabsmøde med majoritet som anført i vedtægtens 12. Stk. 3. Foreningens aktiver omftende obligioner, aktier og/eller investeringsbeviser skal være indlagt på depotkonto lydende på foreningens navn i en forvaltningsafdeling i et dansk pengeinstitut, og i samme pengeinstitut skal foreningens kontante midler være placeret på én eller flere konti lydende på foreningens navn. 5

6 Stk. 4. Afkastet af foreningens kapital, medlemsindskud samt eventuelle gaver og tilskudsbeløb indtægtsføres over resultopgørelsen, med mindre gave- eller tilskudsgiver måtte have fasts noget andet. Stk. 5. Størrelsen af indskud ved optagelse fastsættes for et år ad gangen af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen. Indskuddet kan dog ingensinde fastsættes til mindre end kr. 10. Regnskab og revision. Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Foreningens regnskab revideres af en stsautoriseret revisor, der vælges for et år ad gangen på det ordinære repræsentantskabsmøde. 11. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med forretningsføreren. 12. Vedtægtsændringer. Vedtægterne kan ændres på et ordinært repræsentantskabsmøde, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 6

7 13. Foreningens opløsning. Stk. 1. Foreningen kan opløses af et repræsentantskab, hvor 2/3 af foreningens medlemmer har givet møde, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Stk. 2. Beslutter et ikke-beslutningsdygtigt repræsentantskab fremme forslaget om foreningens opløsning, indkaldes til nyt repræsentantskabsmøde tidligst 14 dage efter afholdelse af det første repræsentantskabsmøde På dette nye repræsentantskabsmøde kan opløsning vedtages med 2/3 flertal uanset antallet af mødte medlemmer. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer samtidig nærmere bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue, hvorved det skal påses, formuen så vidt muligt også fremtidigt vil komme sygdomsramte erhvervsaktive borgere i Danmark til gavn. Ingen del af formuen kan nogensinde tilfalde foreningens medlemmer. * Ovenstående vedtægter er vedtaget på Foreningens repræsentantskabsmøde den 29. april Som dirigent på nævnte repræsentantskabsmøde: Palle Larsen 7

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ

Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Vedtægter for: Odense Skydecenter - Kærby Mose Kærbygårdevej 15 5220 Odense SØ Nedenstående foreninger står bag stiftelsen af den selvejende institution Odense Skydecenter - Kærby Mose, som etableres på

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Fundats for Poul Due Jensen s Fond

Fundats for Poul Due Jensen s Fond Fundats for Poul Due Jensen s Fond 1. Navn 1.1 Fondens navn er Poul Due Jensen s Fond. Fonden driver tillige virksomhed under binavnet Grundfos Fonden (Pouls Due Jensen s Fond). 1.2 Fonden er en selvejende

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere