BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni Folketingsvalget den 18. juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015"

Transkript

1 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne redegørelse om Folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af mandaternes fordeling og opgørelsen af, hvilke kandidater der har opnået valg. Kort om statistikken: Artiklen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt et tabelafsnit. Ved kongeligt åbent brev af 27. maj 2015 blev det bestemt, at der torsdag den 18. juni 2015 skulle afholdes nyvalg til Folketinget i hele riget. Denne redegørelse om folketingsvalget den 18. juni 2015 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger af kreds- og tillægsmandaternes fordeling ved valget i Danmark samt en beskrivelse af grundlaget for disse beregninger. Redegørelsen indeholder endvidere forskellige nøgletal om valget samt en fortegnelse over de valgte kandidater. For så vidt angår folketingsvalget i Grønland og på Færøerne tilstilles Folketinget separat i første omgang alene valgbøgerne for Grønland og Færøerne. Resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland vil indgå i den uddybende publikation, som Danmarks Statistik vil udgive over folketingsvalget den 18. juni 2015 på et senere tidspunkt, se under afsnit 3.9. Redegørelsen, der er udarbejdet af Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet, tilstilles Folketinget ved dets sammentræden torsdag den 2. juli Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling 1.1. Valgkredsinddelingen Danmark er inddelt i tre landsdele, der er tilpasset regionsgrænserne. Landsdelene består af landsdelen Hovedstaden, der består af Region Hovedstaden, landsdelen Sjælland-Syddanmark, der består af Region Sjælland og Region Syddanmark, og landsdelen Midtjylland-Nordjylland, der består af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Landsdelene er inddelt i ti storkredse. Hovedstaden består af fire storkredse, og Sjælland-Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland består af hver tre storkredse. ene er i alt inddelt i 92 opstillingskredse. Opstillingskredsene har ingen betydning for mandatfordelingen, men alene for kandidatudvælgelsen. Om afgrænsningen af landsdelene, storkredsene og opstillingskredsene henvises i øvrigt til fortegnelsen over folketingsvalgkredse, der er et bilag til folketingsvalgloven (lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april 2014). Ved bekendtgørelse af 176 af 25. februar 2014 ændring af den fortegnelse over valgkredse, der er optaget som bilag 1 til lov om valg til Folketinget, er der sket en ændring af navnet på 6. opstillingskreds i Københavns, idet kredsens navn

2 2 2015:3 ændredes fra»6. Utterslevkredsen«til:»6. Bispebjergkredsen«. Ændringen berørte ikke opstillingskredsenes grænser Den stedlige mandatfordeling Valget i Danmark blev afholdt efter reglerne i lov om valg til Folketinget, jf. lovbekendtgørelse nr. 369 af 10. april Af Folketingets i alt 179 medlemmer vælges 175 i Danmark, 2 på Færøerne og 2 i Grønland. Af Danmarks 175 mandater er 135 kredsmandater og 40 tillægsmandater. Kreds- og tillægsmandaternes stedlige fordeling på de tre landsdele, Hovedstaden, Sjælland-Syddanmark og Midtjylland- Nordjylland, samt de ti storkredse, er fastsat i bekendtgørelse nr. 160 af 18. februar Opstillingsberettigede partier Nedenstående ti partier var opstillingsberettigede til valget, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse i Statstidende den 4. juni Partierne er anført med de bogstavbetegnelser, hvormed de var opført på stemmesedlerne. A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Å. Alternativet De ovennævnte partier med undtagelse af K. Kristendemokraterne og Å. Alternativet var opstillingsberettigede i medfør af folketingsvalglovens 11, stk. 1, idet de ved valget den 15. september 2011 opnåede repræsentation i Folketinget og ved valgets udskrivelse fortsat var repræsenteret i dette. K. Kristendemokraterne og Å. Alternativet var opstillingsberettigede i medfør af folketingsvalglovens 11, stk. 2, idet partierne havde indgivet partianmeldelse ledsaget af det fornødne antal gyldige vælgererklæringer i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 12. K. Kristendemokraternes og Å. Alternativets partianmeldelser blev godkendt den 9. september 2013 henholdsvis den 9. marts 2015 af Økonomi- og Indenrigsministeriet som fyldestgørende grundlag for deltagelse i folketingsvalg Kandidater uden for partierne Foruden de ti partier deltog i valget 16 kandidater uden for partierne. I Københavns opstillede fire kandidater uden for partierne, i Sjællands og Østjyllands e opstillede tre kandidater uden for partierne i hver af de nævnte opstillingskredse, i Københavns Omegns og Nordsjællands e opstillede i hver af de nævnte storkredse to kandidater uden for partierne, og i Vestjyllands og Nordjyllands e opstillede en kandidat uden for partierne i hver af de nævnte storkredse. Bornholms, Fyns og Sydjyllands e havde ved dette valg ikke nogen kandidater uden for partierne opstillet. De 16 kandidater uden for partierne var alle mænd.

3 2015: Fordeling af kredsmandaterne Som første led i valgopgørelsen, jf. folketingsvalglovens 76, stk. 1, sammentælles for hvert parti de stemmer, der er tilfaldet partiet i samtlige opstillingskredse i storkredsen. Ligeledes sammentælles de stemmer, der er tilfaldet hver kandidat uden for partierne. Resultaterne af disse sammentællinger fremgår af tabel 5. Derefter er foretaget den fordeling af kredsmandaterne i de enkelte storkredse, der er foreskrevet i folketingsvalglovens 76, stk. 2. Resultatet af denne fordeling, der foregår ved division af stemmetallene med osv. (d'hondts metode), er indeholdt i tabel 6. De kvotienter, der giver mandat, er i tabellen mærket med tallene 1), 2), 3) osv. i rækkefølge efter kvotienternes størrelse. Ifølge disse beregninger blev de 135 kredsmandater fordelt på partier som vist i nedenstående tabel 1. Partiet K. Kristendemokraterne opnåede ikke noget kredsmandat, jf. tabel 1 nedenfor, og opnåede ikke repræsentation i Folketinget. Tabel 1. Kredsmandaternes fordeling ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Kredsmandater I alt 135 A. Socialdemokratiet 43 B. Radikale Venstre 2 C. Det Konservative - F. SF - Socialistisk 2 I. Liberal Alliance 9 K. Kristendemokraterne - O. Dansk 33 V. Venstre, Danmarks Liberale Parti 33 Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne 10 Å. Alternativet Betingelser for deltagelse i fordelingen af tillægsmandaterne Et parti kan i medfør af folketingsvalglovens 77, stk. 1, komme i betragtning ved fordelingen af tillægsmandaterne, såfremt partiet opfylder mindst én af følgende tre betingelser: 1. at partiet har opnået mindst 1 kredsmandat, eller 2. at partiet inden for hver af to af de tre landsdele (Hovedstaden, Sjælland- Syddanmark og Midtjylland-Nordjylland) har opnået mindst lige så mange stemmer som det gennemsnitlige antal gyldige stemmer, der i landsdelen er afgivet pr. kredsmandat, eller 3. at partiet i hele landet har opnået mindst 2 pct. af de afgivne gyldige stemmer. Tabel 2. Undersøgelse af om partier uden kredsmandat opfylder betingelserne for at få en andel i tillægsmandaterne ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Hele landet Hovedstaden Sjælland- Syddanmark Midtjylland- Nordjylland Betingelse: 2. Gyldige stemmer pr. kredsmandat pct. af gyldige stemmer Partiernes stemmetal: C. Det Konservative K. Kristendemokraterne I tabel 2 er anført de stemmetal, der kræves til opfyldelse af betingelse 2 og 3, samt de opnåede stemmetal for de partier, der ikke opnåede kredsmandat. Som det

4 4 2015:3 fremgår, opfyldte K. Kristendemokraterne hverken betingelse 2 eller betingelse 3 for at få andel i tillægsmandaterne Tillægsmandaternes fordeling på partier Herefter skal ni af de ti partier, der opstillede til valget, deltage i fordelingen af tillægsmandater. Denne fordeling, der er vist i tabel 3, er foretaget i overensstemmelse med folketingsvalglovens 77, stk. 2 og 3. Først beregnes, hvor mange mandater hvert parti er berettiget til i forhold til sit stemmetal i hele landet. Da intet kredsmandat er tilfaldet en kandidat uden for partierne, er der i alt 175 mandater til fordeling mellem partierne. Beregningen foretages på den måde, at summen af de ni partiers stemmetal i hele landet divideres med tallet 175. Med det tal, der derved fremkommer (valgkvotienten, der ved dette valg er , når den angives uden decimaler), divideres de enkelte partiers stemmetal. De herved fremkomne kvotienter angiver, hvor mange mandater hvert parti i forhold til sit stemmetal er berettiget til. Hvis disse kvotienter ikke er hele tal, og derfor, når brøkerne (decimalerne) bortkastes, sammenlagt ikke giver 175 mandater, forhøjes de største brøker (decimaler), indtil antallet 175 er nået (den største brøks metode). I dette tilfælde er 171 mandater fordelt på grundlag af de hele tal i kvotienterne, hvorfor de 4 største brøker skal forhøjes for at nå antallet 175, jf. anden og tredje kolonne fra venstre i tabellen. Da intet parti har opnået flere kredsmandater end det samlede mandattal, som partiet i forhold til sit stemmetal er berettiget til, er den foretagne fordeling af de 175 mandater endelig. Det antal tillægsmandater, der tilkommer hvert parti, beregnes som forskellen mellem partiets samlede mandattal og antallet af dets kredsmandater, jf. tabellens sidste kolonne. Som det fremgår, er alle partier undtagen K. Kristendemokraterne berettiget til tillægsmandater. Tabel 3. Beregning af partiernes tillægsmandater ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Partiernes stemmetal Mandater fordelt i forhold til stemmetallene Mandater fordelt i forhold til stemmetallene afrundet Opnåede kredsmandater Tillægsmandater I alt , A. Socialdemokratiet , B. Radikale Venstre , C. Det Konservative , F. SF - Socialistisk , I. Liberal Alliance , O. Dansk , V. Venstre, Danmarks Liberale Parti , Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne , Å. Alternativet , Fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele I tabel 7 er foretaget den fordeling af partiernes tillægsmandater på landsdele, som er foreskrevet i folketingsvalglovens 78. Fordelingen sker ved benyttelse af divisorerne osv. (Sainte-Laguës fordelingsregel), idet der ses bort fra så mange af de største kvotienter, som svarer til antallet af vedkommende partis kredsmandater i den pågældende landsdel. Når en landsdel eller et parti har fået det antal tillægsmandater, som landsdelen henholdsvis partiet skal have, kommer landsdelen eller partier ikke videre i betragtning. I tabel 8 er vist en fortløbende

5 2015:3 5 oversigt over de kvotienter, der giver tillægsmandat. De 40 tillægsmandater skal fordeles med 11 til Hovedstaden, 15 til Sjælland-Syddanmark og 14 til Midtjylland- Nordjylland Fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse Endelig er i tabel 9 foretaget den fordeling af partiernes tillægsmandater på storkredse, som er foreskrevet i folketingsvalglovens 79. Fordelingen af det antal tillægsmandater, partiet har fået tildelt i landsdelen, sker ved benyttelse af divisorerne osv., idet der ses bort fra så mange af de største kvotienter, som svarer til antallet af vedkommende partis kredsmandater i den pågældende storkreds. I tabel 10 er der givet en samlet oversigt over de enkelte partiers mandattal i hver storkreds Kandidatudvælgelsen Efter at det således er fastslået, hvor mange mandater hvert af partierne skal have i de enkelte storkredse, er kandidatudvælgelsen foretaget i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 81 og 82 på grundlag af de enkelte kandidaters stemmetal (personlige stemmer og tillagte partistemmer). Opgørelserne for hvert parti af kandidaternes stemmetal i de enkelte storkredse tilstilles Folketinget ved dets sammentræden. I bilaget bagest i denne redegørelse er anført de valgte kandidater for de enkelte partier, for hvem Økonomi- og Indenrigsministeriet i henhold til folketingsvalglovens 83 har udfærdiget valgbreve. 2. Foreløbig og endelig opgørelse af folketingsvalget den 18. juni 2015 På valgaftenen den 18. juni 2015 foretog Danmarks Statistik for Økonomi- og Indenrigsministeriet en foreløbig opgørelse af resultatet af folketingsvalget, herunder en foreløbig beregning af mandatfordelingen. Den foreløbige opgørelse foretages på grundlag af elektroniske indberetninger og efterfølgende telefoniske bekræftelser fra valgbestyrelserne for de 92 opstillingskredse om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder. Dagen efter afstemningen samles valgbestyrelsen i kredskommunen til endelig opgørelse af resultatet af stemmeafgivningen i opstillingskredsen (fintælling). Valgbestyrelsen foretager særskilt for hvert afstemningsområde en fornyet bedømmelse og optælling af de afgivne stemmesedler. Samtidig med optællingen af, hvor mange stemmer der er afgivet for hvert af partierne og hver kandidat uden for partierne, foretages en opgørelse af de personlige stemmer for hver kandidat samt antallet af partistemmer for hvert parti i de enkelte afstemningsområder, jf. folketingsvalglovens 73, stk Derefter foretager valgbestyrelsen for opstillingskredsen som helhed en opgørelse af, hvor mange af de afgivne gyldige stemmer der er tilfaldet hvert parti og hver kandidat uden for partierne. For hvert parti opgøres endvidere for opstillingskredsen som helhed, hvor mange personlige stemmer der er tilfaldet de enkelte kandidater, og hvor mange stemmer der er partistemmer. Endvidere foretages en fordeling af partistemmerne på de enkelte kandidater i overensstemmelse med reglerne i folketingsvalglovens 73, stk. 5. Alle disse resultater indføres i valgbogen, hvoraf en attesteret kopi indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik til brug for den endelige opgørelse af valget, jf. folketingsvalglovens 75.

6 6 2015:3 Økonomi og Indenrigsministeriet og Danmarks Statistik modtog elektroniske valgbøger i løbet af fintællingsdagen den 19. juni Papirudgaven af valgbøgerne blev ligeledes modtaget. De 92 valgbøger er reviderede af Danmarks Statistik, som har sørget for berigtigelse af fejl og mangler ved opringning til en repræsentant for vedkommende valgbestyrelse, hvor det var nødvendigt, hvorefter det endelige resultat af folketingsvalget er opgjort. Økonomi- og Indenrigsministeriet tilstiller Folketinget ved dets sammentræden en redegørelse for de bemærkninger og korrektioner, som gennemgangen af valgbøgerne har givet Danmarks Statistik og ministeriet anledning til. Fra den foreløbige opgørelse, som Danmarks Statistik foretager på ministeriets vegne på valgaftenen på grundlag af telefoniske og elektroniske indberetninger fra valgbestyrelserne om resultatet af stemmeoptællingen på de enkelte afstemningssteder, til den endelige opgørelse på grundlag af fintællingen, sker der normalt mindre stemmeforskydninger. I tabel 11 er disse opgjort for hvert parti for hele landet og de enkelte storkredse. 3. Nøgletal om valget 3.1. Vælgertallet Vælgertallet er, jf. tabel 4, opgjort til ved valget den 18. juni 2015 eller (1,6 pct.) flere end ved 2011-valget. I Hovedstaden er vælgertallet steget med (2,6 pct.), mens det i Sjælland-Syddanmark er steget med (0,9 pct.) og i Midtjylland-Nordjylland med (1,5 pct.). Vælgertallet for de enkelte opstillingskredse er anført i tabel Valgdeltagelsen Stemmeprocenten (se tabel 4) dvs. de afgivne stemmer i procent af vælgertallet blev for hele landet 85,9 mod 87,7 ved 2011-valget. I Hovedstaden, på Sjælland- Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev stemmeprocenterne henholdsvis 85,8 pct., 85,7 pct. og 86,2 pct. med et fald på henholdsvis 2,1, 1,8 og 1,7 procentpoint i forhold til 2011-valget. For de enkelte opstillingskredse er stemmeprocenten anført i tabel Brevstemmer Antallet af brevstemmer, der blev taget i betragtning, er steget fra ved 2011-valget til ved 2015-valget eller med Antallet af brevstemmer, der ikke kom i betragtning og dermed ikke indgår i antallet af afgivne stemmer og dermed heller ikke i beregningen af stemmeprocenten udgør ved valgene i 2011 og 2015 henholdsvis og Brevstemmeprocenten antal brevstemmer i betragtning i procent af afgivne stemmer udgjorde 7,8 henholdsvis 8,7 ved henholdsvis 2015-valget. Der henvises i øvrigt til tabel Blanke og andre ugyldige stemmer Antallet af ugyldige stemmer blev mod ved 2011-valget, og ugyldighedsprocenten dvs. de ugyldige stemmer i procent af de afgivne stemmer blev således 1,15 henholdsvis 0,96 ved henholdsvis 2011-valget. De ugyldige stemmer fordelte sig ved 2015-valget på blanke og andre ugyldige med henholdsvis (se tabel 4) mod ved 2011-valget henholdsvis

7 2015: Partiernes relative stemmefordeling I tabel 12 vises den relative stemmefordeling i storkredse samt opstillingskredse ved 2015-valget for partierne, herunder kandidater uden for partierne under et. Ændringerne i partiernes relative stemmefordeling fra 2011 til 2015 vises i tabel Mandatforskydninger For hele landet var der følgende mandatforskydninger i forhold til 2011-valget: Dansk +15, Alternativet +9, Liberal Alliance +4, Socialdemokratiet +3, Enhedslisten - De Rød-Grønne +2, Det Konservative -2, Radikale Venstre -9, SF Socialistisk -9, Venstre, Danmarks Liberale Parti Opstillede og valgte kandidater I tabel 14 og tabel 15 er meddelt antal opstillede henholdsvis valgte kandidater fordelt på partier, herunder kandidater uden for partierne, og køn inden for de enkelte storkredse. På trods af ét opstillet parti mere i 2015 end i 2011 er kandidatantallet faldet fra 804 til 799. Kvindernes antal er faldet fra 267 til 250. Kvindeprocenten blandt de opstillede kandidater er faldet fra 33,2 i 2011 til 31,3 i Af de 175 valgte kandidater er 65 kvinder ved 2015-valget eller 3 lavere end antallet ved valget. Kvindeprocenten blandt de valgte kandidater er således faldet fra 38,9 i 2011 til 37,1 i Personlige stemmer Det samlede antal personlige stemmer blev eller stemmer færre end ved 2011-valget, jf. tabel 16. Den personlige stemmeprocent personlige stemmer i procent af i alt gyldige var den samme i hele landet i både 2011 og 2015, nemlig 50,1, jf. tabel 17. I Hovedstaden, i Sjælland-Syddanmark og i Midtjylland-Nordjylland blev den personlige stemmeprocent henholdsvis 48,8, 50,5 og 50,8 i Desuden viser tabel 17 den personlige stemmeprocent for de enkelte partier. 4. Henvendelse Mere information Seneste offentliggørelse Danmarks Statistik vil senere udgive en uddybende publikation om folketingsvalget den 18. juni Denne publikation vil endvidere indeholde resultaterne af folketingsvalget på Færøerne og i Grønland. En tilsvarende opgørelse af folketingsvalget den 15. september 2011 udkom 26. september 2011 i serien Befolkning og valg 2011:6 (Statistiske Efterretninger). Opgørelsen findes på Endvidere udgav Danmarks Statistik en uddybende publikation om folketingsvalget den 15. september Den kan findes på Henvendelse Henvendelse om denne artikel kan rettes til Annemette Lindhardt Olsen, Danmarks Statistik, tlf , eller Christine Boeskov, Økonomi- og Indenrigsministeriet, tlf ,

8 8 2015:3 Tabel 4. Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I be- I alt Blanke Andre procent procent i alt betragning tragtning Hele landet ,89 8,68 1, Hovedstaden ,75 11,26 1, Københavns ,61 12,41 1, Østerbro ,16 12,88 0, Sundbyvester ,15 12,02 1, Indre By ,42 16,28 1, Sundbyøster ,97 11,30 1, Nørrebro ,33 11,37 1, Bispebjerg ,67 12,13 1, Brønshøj ,65 12,28 1, Valby ,90 10,97 1, Vesterbro ,27 10,15 1, Falkoner ,14 13,79 1, Slots ,56 15,87 1, Tårnby ,44 10,33 1, Københavns Omegns ,30 10,64 1, Gentofte ,19 16,54 0, Lyngby ,82 11,05 1, Gladsaxe ,41 10,37 1, Rødovre ,64 9,67 1, Hvidovre ,96 8,54 0, Brøndby ,41 10,60 1, Taastrup ,50 8,10 1, Ballerup ,70 9,29 1, Nordsjællands ,27 10,40 0, Helsingør ,02 11,43 0, Fredensborg ,72 10,84 0, Hillerød ,97 8,21 1, Frederikssund ,78 10,22 1, Egedal ,38 9,38 0, Rudersdal ,20 12,94 0, Bornholms ,54 9,22 1, Rønne ,51 9,49 1, Aakirkeby ,56 8,95 1, Sjælland-Syddanmark ,74 7,51 1, Sjællands ,74 7,89 1, Lolland ,28 8,69 1, Guldborgsund ,20 7,48 1, Vordingborg ,06 7,78 1, Næstved ,67 7,36 1, Faxe ,35 7,59 1, Køge ,14 7,24 1, Greve ,09 9,63 0, Roskilde ,02 9,76 1, Holbæk ,52 7,89 1, Kalundborg ,39 7,00 1, Ringsted ,24 7,23 1, Slagelse ,23 7,18 1, Fyns ,00 7,91 1, Odense Øst ,73 8,62 1, Odense Vest ,04 8,72 1, Odense Syd ,47 9,15 1, Assens ,14 6,60 1, Middelfart ,51 7,00 1, Nyborg ,64 7,04 1, Svendborg ,86 8,41 1, Faaborg ,32 7,01 1,

9 2015:3 9 Tabel 4 (fortsat). Vælger- og stemmetal inkl. brevstemmer og ugyldige stemmer fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Antal valgsteder Antal vælgere Afgivne stemmer Brevstemmer Ugyldige stemmer Stemmeprocent Brev- stemme- Ugyldig- heds- Gyldige stemmer Ikke i I be- I alt Blanke Andre procent procent i alt betragning tragtning Sydjyllands ,56 6,79 1, Sønderborg ,57 6,62 1, Aabenraa ,11 5,81 1, Tønder ,65 5,83 1, Esbjerg By ,15 7,83 1, Esbjerg Omegn ,73 6,56 1, Varde ,88 6,11 1, Vejen ,79 5,68 1, Vejle Nord ,54 6,82 1, Vejle Syd ,51 8,06 1, Fredericia ,54 8,74 1, Kolding Nord ,11 7,39 1, Kolding Syd ,96 6,25 1, Haderslev ,02 6,66 1, Midtjylland-Nordjylland ,17 7,62 1, Østjyllands ,69 8,56 1, Århus Syd ,06 10,11 1, Århus Vest ,37 9,09 1, Århus Nord ,26 10,05 1, Århus Øst ,25 11,80 1, Djurs ,10 6,88 1, Randers Nord ,26 7,28 1, Randers Syd ,10 7,55 1, Favrskov ,96 6,77 1, Skanderborg ,56 8,81 0, Horsens ,90 6,92 1, Hedensted ,34 5,76 1, Vestjyllands ,94 6,56 1, Struer ,18 7,14 1, Skive ,45 6,62 1, Viborg Vest ,17 6,83 1, Viborg Øst ,35 6,32 0, Silkeborg Nord ,54 5,13 1, Silkeborg Syd ,32 7,23 1, Ikast ,64 6,26 1, Herning Syd ,82 6,95 1, Herning Nord ,39 5,55 0, Holstebro ,18 7,39 1, Ringkøbing ,69 6,42 0, Nordjyllands ,83 7,33 1, Frederikshavn ,00 7,79 0, Hjørring ,74 6,69 1, Brønderslev ,61 5,35 1, Thisted ,88 6,22 0, Himmerland ,44 6,10 1, Mariagerfjord ,18 6,89 1, Aalborg Øst ,12 8,55 1, Aalborg Vest ,32 9,03 1, Aalborg Nord ,01 9,31 1,

10 :3 Tabel 5. Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. V. Dansk Venstre, Folke- Danmarks parti Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet Uden for partierne I alt Hele landet Hovedstaden Københavns Østerbro Sundbyvester Indre By Sundbyøster Nørrebro Bispebjerg Brønshøj Valby Vesterbro Falkoner Slots Tårnby Københavns Omegns Gentofte Lyngby Gladsaxe Rødovre Hvidovre Brøndby Taastrup Ballerup Nordsjællands Helsingør Fredensborg Hillerød Frederikssund Egedal Rudersdal Bornholms Rønne Aakirkeby Sjælland-Syddanmark Sjællands Lolland Guldborgsund Vordingborg Næstved Faxe Køge Greve Roskilde Holbæk Kalundborg Ringsted Slagelse Fyns Odense Øst Odense Vest Odense Syd Assens Middelfart Nyborg Svendborg Faaborg

11 2015:3 11 Tabel 5 (fortsat). Partiernes stemmetal fordelt på opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. V. Dansk Venstre, Folke- Danmarks parti Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet Uden for partierne I alt Sydjyllands Sønderborg Aabenraa Tønder Esbjerg By Esbjerg Omegn Varde Vejen Vejle Nord Vejle Syd Fredericia Kolding Nord Kolding Syd Haderslev Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Århus Syd Århus Vest Århus Nord Århus Øst Djurs Randers Nord Randers Syd Favrskov Skanderborg Horsens Hedensted Vestjyllands Struer Skive Viborg Vest Viborg Øst Silkeborg Nord Silkeborg Syd Ikast Herning Syd Herning Nord Holstebro Ringkøbing Nordjyllands Frederikshavn Hjørring Brønderslev Thisted Himmerland Mariagerfjord Aalborg Øst Aalborg Vest Aalborg Nord

12 :3 Tabel 6. Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Københavns kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) ) ) kvot. ved divisor 3 10) ) kvot. ved divisor 4 14) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Københavns Omegns kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 6) ) kvot. ved divisor 4 10) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Nordsjællands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Bornholms kvot. ved divisor 1 1) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Sjællands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) ) kvot. ved divisor 4 9) ) ) kvot. ved divisor 5 14) ) kvot. ved divisor 6 17) ) kvot. ved divisor 7 19) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Fyns kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 6) ) ) kvot. ved divisor 4 10) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Å. Alternativet

13 2015:3 13 Tabel 6 (fortsat). Kredsmandaternes fordeling på partier og kandidater uden for partierne ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Sydjyllands kvot. ved divisor 1 3) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 6) ) ) kvot. ved divisor 3 9) ) ) kvot. ved divisor 4 13) ) ) kvot. ved divisor 5 18) ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Østjyllands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) ) kvot. ved divisor 4 10) ) ) kvot. ved divisor 5 14) kvot. ved divisor 6 18) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Vestjyllands kvot. ved divisor 1 2) ) ) ) kvot. ved divisor 2 5) ) ) kvot. ved divisor 3 8) ) ) kvot. ved divisor 4 11) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Nordjyllands kvot. ved divisor 1 1) ) ) ) ) kvot. ved divisor 2 4) ) ) kvot. ved divisor 3 7) ) ) kvot. ved divisor 4 9) ) ) kvot. ved divisor 5 12) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor Kredsmandater Anm.: Af oversigtsmæssige hensyn vises udregningen kun for kandidater med mere end stemmer. Ved 2015-valget opnåede ingen kandidater uden for partierne over stemmer. Å. Alternativet

14 :3 Tabel 7. Tillægsmandaternes fordeling på partier og landsdele ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Hovedstaden kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor 3-7) ) ) kvot. ved divisor 5-12) ) ) kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Sjælland-Syddanmark kvot. ved divisor 1-4) ) ) kvot. ved divisor 3-19) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor 33 34) ) kvot. ved divisor 35 37) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Midtjylland-Nordjylland kvot. ved divisor ) ) kvot. ved divisor 3-14) ) ) ) ) kvot. ved divisor 5-40) ) ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor 31 33) kvot. ved divisor 33 36) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Å. Alternativet

15 2015:3 15 Tabel 8. Kvotienter, der giver tillægsmandat ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Tillægsmandat nr. Kvotient Parti Landsdel F. SF - Socialistisk Midtjylland-Nordjylland Å. Alternativet Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Hovedstaden B. Radikale Venstre Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Midtjylland-Nordjylland C. Det Konservative Sjælland-Syddanmark B. Radikale Venstre Hovedstaden F. SF - Socialistisk Hovedstaden Å. Alternativet Midtjylland-Nordjylland F. SF - Socialistisk Sjælland-Syddanmark Å. Alternativet Hovedstaden B. Radikale Venstre Hovedstaden F. SF - Socialistisk Midtjylland-Nordjylland B. Radikale Venstre Midtjylland-Nordjylland Å. Alternativet Sjælland-Syddanmark Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Midtjylland-Nordjylland C. Det Konservative Hovedstaden I. Liberal Alliance Hovedstaden B. Radikale Venstre Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Midtjylland-Nordjylland I. Liberal Alliance Sjælland-Syddanmark Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Sjælland-Syddanmark C. Det Konservative Sjælland-Syddanmark I. Liberal Alliance Midtjylland-Nordjylland O. Dansk Hovedstaden F. SF - Socialistisk Hovedstaden Å. Alternativet Hovedstaden I. Liberal Alliance Hovedstaden O. Dansk Sjælland-Syddanmark V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Sjælland-Syddanmark O. Dansk Midtjylland-Nordjylland Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Midtjylland-Nordjylland A. Socialdemokratiet Midtjylland-Nordjylland A. Socialdemokratiet Sjælland-Syddanmark O. Dansk Sjælland-Syddanmark A. Socialdemokratiet Midtjylland-Nordjylland A. Socialdemokratiet Sjælland-Syddanmark Å. Alternativet Midtjylland-Nordjylland Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne Sjælland-Syddanmark B. Radikale Venstre Midtjylland-Nordjylland

16 :3 Tabel 9. Tillægsmandaternes fordeling på partier samt storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Københavns Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjællands Fyns Sydjyllands Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands A. Socialdemokratiet kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater B. Radikale Venstre kvot. ved divisor 1-2) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater C. Det Konservative kvot. ved divisor ) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater F. SF - Socialistisk kvot. ved divisor 1-1) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater I. Liberal Alliance kvot. ved divisor kvot. ved divisor 4 1) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater O. Dansk kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater

17 2015:3 17 Tabel 9 (fortsat). Tillægsmandaternes fordeling på partier samt storkredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 Københavns Hovedstaden Sjælland-Syddanmark Midtjylland-Nordjylland Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjællands Fyns Sydjyllands Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands V. Venstre, Danmarks Liberale Parti kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Ø. Enhedslisten - De Rød-Grønne kvot. ved divisor ) kvot. ved divisor ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater Å. Alternativet kvot. ved divisor 1-1) ) ) ) ) ) kvot. ved divisor kvot. ved divisor Tillægsmandater

18 :3 Tabel 10. Fordelingen af folketingsmandater ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. F. Det SF - Konservative Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet I alt Mandater i alt Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands Kredsmandater i alt Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands Tillægsmandater i alt Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands

19 2015:3 19 Tabel 11. Stemmetalskorrektioner ved fintællingen i forhold til valgaftenens opgørelse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. V. Dansk Venstre, Folke- Danmarks parti Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Hele landet Hovedstaden Københavns Københavns Omegns Nordsjællands Bornholms Sjælland-Syddanmark Sjællands Fyns Sydjyllands Midtjylland-Nordjylland Østjyllands Vestjyllands Nordjyllands Å. Alternativet Uden for partierne I alt

20 :3 Tabel 12. Partiernes relative stemmefordeling i storkredse samt opstillingskredse ved folketingsvalget den 18. juni 2015 A. Socialdemokratiet B. Radikale Venstre C. Det Konservative F. SF - Socialistisk I. Liberal Alliance K. Kristendemokraterne O. Dansk V. Venstre, Danmarks Liberale Parti Ø. Enhedslisten - De Rød- Grønne Å. Alternativet Uden for partierne Hele landet 26,3 4,6 3,4 4,2 7,5 0,8 21,1 19,5 7,8 4,8 0,1 Hovedstaden 24,6 7,1 4,1 5,2 9,2 0,5 16,2 14,7 11,0 7,2 0,1 Københavns 22,3 9,4 3,1 6,5 8,8 0,4 11,4 10,3 16,4 11,2 0,2 1. Østerbro 23,0 11,0 3,3 6,3 11,0 0,4 8,3 11,5 13,9 11,1 0,1 2. Sundbyvester 22,5 9,2 2,4 6,4 9,7 0,4 12,1 10,5 15,7 11,0 0,2 3. Indre By 19,3 11,9 3,7 6,1 12,2 0,2 5,7 11,3 16,2 13,3 0,2 4. Sundbyøster 22,6 8,3 2,3 6,6 8,3 0,4 13,6 10,1 16,6 11,0 0,3 5. Nørrebro 17,5 11,0 1,5 7,5 6,3 0,3 5,4 5,9 26,5 17,9 0,3 6. Bispebjerg 22,4 7,9 2,1 6,8 6,5 0,6 12,0 7,3 22,0 12,1 0,3 7. Brønshøj 25,5 7,5 2,7 7,8 6,9 0,5 14,4 9,8 15,9 8,7 0,2 8. Valby 25,3 8,0 2,6 6,9 7,9 0,5 13,9 9,8 15,8 8,9 0,3 9. Vesterbro 19,7 10,7 1,9 7,3 8,1 0,2 7,9 7,4 20,8 15,8 0,2 10. Falkoner 21,4 12,4 5,9 6,0 10,8 0,3 8,2 12,4 12,0 10,5 0,2 11. Slots 22,2 9,7 5,9 5,6 10,6 0,4 11,2 13,2 12,3 8,7 0,2 12. Tårnby 27,3 4,0 3,5 4,2 7,0 0,3 27,0 15,6 7,4 3,5 0,1 Københavns Omegns 29,1 5,4 4,5 4,7 8,4 0,4 20,1 14,8 8,2 4,4 0,2 1. Gentofte 17,4 9,1 10,1 3,2 17,5 0,3 10,5 21,3 5,2 5,3 0,0 2. Lyngby 23,3 9,0 7,0 4,6 12,5 0,4 12,4 18,4 6,6 5,8 0,1 3. Gladsaxe 29,8 6,7 3,1 5,4 7,7 0,5 17,5 13,7 10,0 5,6 0,1 4. Rødovre 33,8 3,8 2,9 5,0 5,6 0,7 22,2 12,2 9,6 4,1 0,1 5. Hvidovre 31,8 3,6 2,4 5,1 5,7 0,4 25,4 12,3 9,2 3,7 0,4 6. Brøndby 33,0 3,3 2,9 4,9 5,6 0,3 25,8 13,1 7,7 2,8 0,3 7. Taastrup 30,2 3,8 4,0 5,4 5,3 0,4 23,9 12,9 9,8 4,1 0,2 8. Ballerup 34,3 3,5 2,4 4,2 6,0 0,5 24,1 13,9 7,6 3,5 0,1 Nordsjællands 22,6 6,1 5,3 3,9 11,4 0,6 18,8 20,6 6,3 4,5 0,0 1. Helsingør 25,3 5,3 6,2 4,0 9,6 0,4 21,0 14,5 8,2 5,4 0,0 2. Fredensborg 18,5 7,0 7,6 3,2 15,2 0,4 15,9 23,1 4,9 4,0 0,0 3. Hillerød 22,3 5,0 3,5 4,1 9,3 1,4 21,2 21,4 6,8 4,9 0,0 4. Frederikssund 26,5 3,1 2,7 4,7 6,5 0,4 25,0 19,6 7,3 4,0 0,0 5. Egedal 24,6 7,0 4,7 3,8 11,1 0,4 17,5 20,5 6,1 4,3 0,0 6. Rudersdal 18,1 9,0 7,6 3,4 16,9 0,3 12,1 23,1 4,9 4,5 0,0 Bornholms 33,5 1,6 1,7 2,8 4,0 2,9 19,9 20,3 8,4 5,0. 1. Rønne 36,8 1,6 1,9 2,7 3,6 2,5 20,2 18,7 7,7 4,3. 2. Aakirkeby 30,3 1,7 1,5 2,8 4,4 3,2 19,6 21,8 9,0 5,7. Sjælland-Syddanmark 26,6 3,2 2,8 3,7 6,7 0,6 25,6 20,6 6,6 3,4 0,0 Sjællands 27,9 3,2 2,9 3,9 6,2 0,4 25,6 19,6 6,7 3,5 0,0 1. Lolland 35,6 1,3 3,4 4,1 3,0 0,3 25,9 16,5 7,4 2,4 0,0 2. Guldborgsund 31,9 2,0 2,4 3,3 3,8 0,5 29,1 17,0 7,2 2,8 0,0 3. Vordingborg 29,8 2,4 2,4 3,7 4,8 0,3 25,0 18,7 7,8 4,9 0,0 4. Næstved 32,9 2,2 2,9 3,2 6,6 0,4 24,6 17,8 6,3 3,0 0,0 5. Faxe 25,0 2,5 3,3 4,0 6,3 0,4 28,6 20,5 6,2 3,2 0,1 6. Køge 25,0 3,8 2,9 6,4 7,2 0,3 23,7 21,4 5,9 3,4 0,1 7. Greve 23,9 3,4 3,1 2,7 9,1 0,3 26,0 24,5 4,7 2,3 0,0 8. Roskilde 26,0 6,0 3,3 5,4 8,2 0,4 18,7 19,1 7,7 5,2 0,0 9. Holbæk 28,0 4,4 3,1 3,3 6,1 0,4 23,4 19,9 7,8 3,6 0,0 10. Kalundborg 27,4 2,5 2,3 3,2 4,6 0,3 29,5 19,5 7,0 3,6 0,0 11. Ringsted 26,0 3,5 3,3 3,9 6,3 0,5 26,5 19,4 6,8 3,9 0,0 12. Slagelse 27,4 3,0 2,4 3,2 6,3 0,4 28,2 19,3 6,8 3,0 0,0 Fyns 28,9 3,4 3,5 4,4 6,5 0,4 21,8 18,2 8,5 4,5. 1. Odense Øst 30,1 4,6 2,8 5,7 7,7 0,5 17,5 12,5 12,7 5,9. 2. Odense Vest 30,6 3,7 3,7 5,1 7,3 0,4 20,7 15,1 8,8 4,6. 3. Odense Syd 26,5 5,0 4,5 4,9 8,8 0,6 17,5 18,7 8,5 5,1. 4. Assens 28,8 2,6 3,1 3,5 6,1 0,4 24,9 20,2 6,8 3,5. 5. Middelfart 29,2 2,8 3,3 3,7 6,1 0,4 24,7 21,2 5,6 2,9. 6. Nyborg 33,4 2,1 2,9 4,0 5,2 0,4 23,9 18,5 6,7 3,1. 7. Svendborg 26,4 2,9 3,1 4,2 5,2 0,3 23,2 17,6 10,7 6,3. 8. Faaborg 26,7 2,8 4,3 4,0 5,2 0,4 23,3 22,0 7,3 4,1.

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2007:17 27. november 2007. Folketingsvalget den 13. november 2007 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2007:17 27. november 2007 Folketingsvalget den 13. november 2007 Ved kongeligt åbent brev af 24. oktober 2007 blev det bestemt, at der tirsdag den 13. november

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling

BEFOLKNING OG VALG. 2011:6 26. september 2011. Folketingsvalget den 15. september 2011. 1. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling BEFOLKNING OG VALG 2011:6 26. september 2011 Folketingsvalget den 15. september 2011 Ved kongeligt åbent brev af 25. august 2011 blev det bestemt, at der torsdag den 15. september 2011 skulle afholdes

Læs mere

Folkeafstemning 25. maj 2014

Folkeafstemning 25. maj 2014 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:5 20. juni 2014 Folkeafstemning 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol indeholder Danmarks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2014:4 4. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014. 1. Valgreglerne STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2014:4 4. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:4 14. december Folkeafstemning 3. december 2015 STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:4 14. december 2015 Folkeafstemning 3. december 2015 Resumé: Denne redegørelse om folkeafstemningen den 3. december 2015 om omdannelse af retsforbeholdet

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2009:11 26. juni 2009. Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2009:11 26. juni 2009 Valget til Europa-Parlamentet 7. juni 2009 I medfør af Europa-Parlamentsvalglovens 9 fastsatte Velfærdsministeren, nu Indenrigs- og Socialministeren ved bekendtgørelse

Læs mere

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007

A. VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 VALGET TIL FOLKETINGET DEN 13. NOVEMBER 2007 I. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, den 15. november 2007 KL. 12:44:14 II. Beregning af kreds- og tillægsmandaternes fordeling på grundlag af foreløbigt fintællingsresultat

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015

BEFOLKNING OG VALG STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2015:3 26. juni 2015. Folketingsvalget den 18. juni 2015 Udvalget til Prøvelse af Valgene 2014-15 (2. samling) UPV Alm.del Bilag 32 Offentligt STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2015:3 26. juni 2015 Folketingsvalget den 18. juni 2015 Resumé: Denne

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne

BEFOLKNING OG VALG. 2014:4 3. juni 2014. Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014. 1. Valgreglerne BEFOLKNING OG VALG 2014:4 3. juni 2014 Valget til Europa-Parlamentet den 25. maj 2014 Resumé: Denne redegørelse om Europa-Parlamentsvalget den 25. maj 2014 indeholder Danmarks Statistiks officielle beregninger

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 463 1. april 2009 Dato: 19. marts 2009 Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse om ledige lejligheder

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT April 2017 Flere elever går i store klasser I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 475 1. september 2009 Dato: 27. august 2009 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger

Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 457 1. januar 2009 Dato: 18. december 2008 BRK/KA/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger 1. Ledige lejligheder Til brug for næste måneds undersøgelse

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland

Folketingsvalget 18. juni 2015. Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 Danmark, Færøerne, Grønland Folketingsvalget 18. juni 2015 2 - Folketingsvalget 18. juni 2015 Folketingsvalget 18. juni 2015 Udgivet af Danmarks Statistik Marts 2016 Oplag:

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom

Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom Der er stor kommunal forskel på udbredelsen af fattigdom i Danmark. Mens over 5 pct. af børnene i København og på Lolland tilhører gruppen af étårs-fattige,

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere