Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College"

Transkript

1 VIA University College Lokal Undervisningsplan (LUP) EUV Hovedforløb, Pædagogisk Assistentuddannelse, VIA University College Vedtaget på møde i det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) den 27. august 2015 og gældende fra samme dato.

2 VIA University College INDHOLD 1 Indledning 4 2 Overordnede og generelle bestemmelser Generelt for skolen Praktiske oplysninger Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Definition af klasserumsundervisning (KU) Definition af understøttende læringsaktiviteter (ULA) Definition af rammesatte aktiviteter (RA) Elevtid Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Generelle eksamensregler Skolens eksamensreglement Principper for placering af prøver Principper for afgivelse af standpunktskarakter Principper for at indstille sig til prøve eller få standpunktsbedømmelse i grundfag Principper for at indstille sig til den afsluttende prøve Tilrettelæggelse og planlægning af mundtlige prøver Regler for prøver i forbindelse med sygdom og omprøve Eksamen på særlige vilkår Overgangsordninger 10 3 Niveau, Hovedforløb Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Realkompetencevurdering for voksne (EUV) Uddannelsesplan Uddannelsesbog Undervisningen i hovedforløbet EUV1- ErhvervsUddannelse for Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV 2 ErhvervsUddannelse for Voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller som har en forudgående uddannelse EUV 3 - ErhvervsUddannelse for Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse Modulerne på uddannelsen 14 2/20

3 VIA University College Uddannelsesspecifikke fag på uddannelsen Grundfag på uddannelsen Valgfri specialefag på uddannelsen Der udbydes følgende valgfri speciale fag Der udbydes følgende valgfag Talentspor og fag med valgfrit højere præstationsniveau Sammenhæng mellem praktik- og skoledelen af uddannelsen Bedømmelsesplan Eksamensregler Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev om afholdelse af prøver Samarbejde om prøvens praktiske gennemførelse, samt aftaler om udstedelse af bevis Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr Relevant uddannelse Relevant og aktuel erhvervserfaring Overgangsordninger 19 4 Niveau, Læringsaktiviteter Læringsaktiviteter 20 3/20

4 VIA University College Dato: 21. august 2015 Lokal Undervisningsplan (LUP) for hovedforløbet EUV, Erhvervsuddannelse for Voksne 1 Indledning VIA University College, udbyder i samarbejde med Horsens-, Hedensted-, Odder-, Viborg-, Thisted-, Morsøog Vesthimmerlands kommune den Pædagogiske Assistentuddannelse (PAU). Den Pædagogiske Assistentuddannelse er en erhvervsuddannelse og er placeret under indgangen Sundhed, Omsorg og Pædagogik. Uddannelsen har afsæt i Bekendtgørelse nr. 298 af 24/03/2015 samt uddannelsesordningen for Pædagogisk Assistentuddannelse af 1. august Den Lokale Undervisningsplan (LUP) er fastsat af skolen i samarbejde med det Lokale Uddannelsesudvalg (LUU). Den Lokale Undervisningsplan (LUP) er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Den Lokale Undervisningsplan (LUP) beskriver skolens praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. Planen omfatter de stillede krav i Hovedbekendtgørelsens (LBK nr. 789 af 16/06/2015). Eleverne skal gøres bekendt med den Lokale Undervisningsplan (LUP), som er tilgængelig på skolens studienet og hjemmeside. VIA University College uddanner til en række funktioner på det pædagogiske arbejdsmarked og netop relationen mellem elever og studerende på forskellige uddannelser samt undervisernes erfaringer fra Pædagoguddannelsen, AMU kurser samt efter- og videreuddannelsesområdet gør, at vi kan tilbyde et varieret uddannelsestilbud til eleverne på Pædagogisk Assistentuddannelsen. Placeringen i et University College betyder yderligere, at uddannelsen er forankret i et stærkt forskningsog udviklingsmiljø, der betyder, at den nyeste viden omkring det pædagogiske felt og læring er tilgængelig for underviserne på uddannelsen. 4/20

5 2 Overordnede og generelle bestemmelser 2.1 Generelt for skolen Skolen udbyder hovedforløbet i den Pædagogisk Assistentuddannelse. Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Der arbejdes med virksomhedsforlagt undervisning med henblik på at fremme praksisnærhed. Skolen har et tæt og konstruktivt samarbejde med praktikvirksomhederne og der er et stærkt fokus på løbende kvalificering af dette samarbejde i relation til udvikling af uddannelsen med afsæt i aftagernes behov. 2.2 Praktiske oplysninger Den Pædagogiske Assistentuddannelse i VIA University College har tre udbudssteder, der alle er placeret i Campusmiljøer med en række andre uddannelser, der understøtter et mangfoldigt, inspirerende og dynamisk uddannelsesmiljø: Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens Tlf. nr.: Uddannelser: Udover Pædagog- og Pædagogisk Assistentuddannelsen samt Sygeplejerskeuddannelsen er der en lang række danske og engelsksprogede uddannelser. Antal elever/studerende: 4000 Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg Tlf. nr.: Uddannelser: Udover Pædagog- og Pædagogisk Assistentuddannelsen samt Lærer- og Sygeplejerskeuddannelsen er der Administrationsbacheloruddannelsen samt en række uddannelser fra Erhvervsakademiet. Antal elever/studerende: 1300 Thisted - Thy uddannelsescenter (TUC), Lerpyttervej 43, 7700 Thisted Tlf. nr.: Uddannelser: Udover Pædagog- og Pædagogisk Assistentuddannelsen samt Sygeplejerskeuddannelsen er der Markedsførings- og Finansøkonomiuddannelsen. Antal elever/studerende: 400 De tre afdelinger af Pædagogisk Assistentuddannelsen har fælles Lokal Undervisningsplan (LUP) og fælles Lokalt Uddannelsesudvalg (LUU) og samarbejder dermed på tværs af afdelinger i relation til udvikling og gennemførelse af uddannelse. 2.3 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag Det pædagogisk didaktiske grundlag for den Pædagogiske Assistentuddannelse i VIA University College har udgangspunkt i Bekendtgørelsen for den Pædagogiske Assistentuddannelse samt Uddannelsesord- 5/20

6 ningens kompetencetilgang. I uddannelsens pædagogisk didaktiske grundlag anvendes kompetencebegrebet på følgende måde: Kompetence er at vide hvad der skal til, og kunne håndtere udfordringerne i en given situation, såvel kropsligt, som kognitivt og følelsesmæssigt- og at ville håndtere disse udfordringer. Det vil sige at have kræfterne til det, synes det er væsentligt (motivation) og godt (etik). Uddannelsens sigte er at eleverne opnår viden, færdigheder og holdninger, således at de er i stand til at bidrage til den erhvervsfaglige praksis, som de står overfor. Kompetencetilgangen indebærer, at undervisningen altid må finde sin begrundelse udenfor skolen, at skolens formål er at uddanne hele mennesker, der kan bidrage til samfundets udvikling og har grundlaget for at leve et godt liv. Kompetencetilgangen åbner fagene mod den verden og fremtid, som den Pædagogiske Assistent skal agere i. Det pædagogiske didaktiske grundlag for hovedforløbet på den Pædagogiske Assistentuddannelse beskrives i afsnit Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid Jf. Hovedbekendtgørelsen 61. stk. 2 skal skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. Således skal Pædagogisk Assistentuddannelse, som erhvervsuddannelse afspejle arbejdsmarkedets fuldtidsnorm med 37 timers ansættelse ugentligt. Undervisnings og læringsformer på Pædagogisk Assistentuddannelse er fordelt i fire kategorier: 1. Klasserumsundervisning (KU) 2. Understøttende læringsaktiviteter (ULA) 3. Rammesatte læringsaktiviteter (RA) 4. Elevtid Udgangspunktet er, at eleverne i gennemsnit gennem uddannelsen skal have skemalagte læringsaktiviteter 33 timer om ugen og 4 timers elevtid til forberedelse. Teamet, der har den konkrete læringsaktivitet afgør hvordan den pulje, der er fastsat til læringsaktiviteten udmøntes. Nedenstående definerer de læringsformer, der arbejdes med på uddannelsen Definition af klasserumsundervisning (KU) Den første kategori omfatter aktiviteter med deltagelse af undervisere og elever, som er initieret af underviser. Det kan være klasse-værkstedsundervisning. Underviserrolle: Formidler og rammesætter for dialog og arbejdet med faget Definition af understøttende læringsaktiviteter (ULA) Denne kategori omfatter deltagelse af underviser og elever. Den understøttende aktivitet skal anvendes til opgaver, der er fagrelateret og til opgaver, der sigter bredere på at styrke elevernes sociale og kommunikative kompetencer samt motivation og trivsel. 6/20

7 Den understøttende undervisning skal supplere og understøtte klasserumsundervisningen ved at give eleverne tid til at afprøve, træne de færdigheder og kompetencer, de tilegner sig i fagene. Den understøttende undervisning skal med varierede tilgange til undervisningen bidrage til undervisningsdifferentiering, der kan løfte alle elever, fra det niveau de befinder sig. Underviserrolle: Vejleder, coach og facilitator, feedback. Optræder i forbindelse med træning/afprøvning/gruppearbejde, fremlæggelser af elevprodukter, ved praksissamarbejde som eksaminator og som kontaktlærer Definition af rammesatte aktiviteter (RA) Denne kategori omfatter aktiviteter, hvor der kun deltager elever, men aktiviteten er initieret af underviser. Det kan være opgaver, der knytter an til læringsaktiviteten, produktfremstilling uden underviser, opgaver i institutioner etc. Det kan også fremgå, at den rammesatte aktivitet er defineret som læsning/forberedelse. Underviserrolle: Rammesætter gennem tydelig forventningsafstemning til elevernes arbejde/produkter. Der er udarbejdet obligatoriske opgaver til hver læringsaktivitet samt en bank af opgaver, der kan anvendes udover Elevtid Denne kategori omfatter aktiviteter hvor der kun deltager elever og hvor aktiviteten er initieret af eleven. Det kan være lektier/forberedelse, fuskeri i værksteder, frivilligt arbejde etc. 2.5 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Jf. 46, stk. 2 nr. 1 i Hovedbekendtgørelsen skal skolen beskrive procedure for vurdering af elevernes kompetencer. For den Pædagogiske Assistentuddannelse, EUV fremgår dette af pkt. 3.2 i nærværende Lokale Undervisningsplan (LUP). 2.6 Generelle eksamensregler Jf. Hovedbekendtgørelsens 46, stk. 2, nr. 4 fastsætter skolen regler for eksamen, i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser Skolens eksamensreglement Mundtlige prøver generelt Prøver med mundtlige eller praktiske besvarelser er offentlige. Prøverne afvikles på dansk. 7/20

8 Afmelding til en prøve kan finde sted, indtil prøven er påbegyndt. Hvis prøven er påbegyndt tæller det som et prøveforsøg. En prøve er påbegyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmaterialet er udleveret til eksaminanden, eller når eksaminanden er blevet bekendt med prøvespørgsmålet eller lignende. En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at deltage i prøven, men kan, når uddannelsesstedet finder, at forsinkelsen er rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt. En eksaminand, der gribes i uretmæssigt forsøg på at skaffe sig eller give en anden eksaminand hjælp til besvarelse af en opgave, skal straks bortvises fra prøven. Uddannelsesstedet kan tillade eksaminanden, der bortvises fra en prøve, at aflægge en anden prøve. Når det konstateres, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet sig hjælp til besvarelse af en opgave, skal eksaminanden udelukkes fra prøven. Eventuel karakter for en sådan prøve bortfalder. Eksaminandens lærer er eksaminator. Ved særlige omstændigheder, f.eks. forfald på grund af sygdom, afgør uddannelsesstedet, hvem der fungerer som eksaminator i lærerens sted. Eksaminator leder eksaminationen. Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden. Censor bestemmer, hvornår eksaminationen er slut. Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de selv er eksamineret. Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen ved praktiske og mundtlige prøver, herunder mundtligt forsvar af projekter. Uddannelsesstedet kan dog bestemme, at kommende eksaminatorer kan overvære en votering. ( 12 Bekendtgørelse nr. 41 af 16/01/2014 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser). Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Der afgives standpunktsbedømmelse i alle grundfag, uddannelsesspecifikke fag samt valgfaget engelsk, der ikke er udtrukket til prøve. En standpunktsbedømmelse udtrykker elevens standpunkt i faget relateret til målene, når undervisningsforløbet er afsluttet. Udviklingen af de personlige kompetencer i løbet af uddannelsen indgår ikke i denne vurdering. Eleven aflægger prøve i et fag, når eleven har fulgt undervisningen i det pågældende undervisningsforløb Principper for placering af prøver Prøver i uddannelsesspecifikke fag og grundfag placeres, når undervisningen i fagene er gennemført, normalt i slutningen af uddannelserne. Prøver i uddannelsesspecifikke fag placeres efter eleven har gennemført den sidste praktik. Prøver i grundfag placeres, så der er en sammenhæng mellem undervisningens placering i uddannelsen og prøvens afholdelse. Den afsluttende prøve kan placeres når al skoleundervisning er afsluttet, dog uden at sidste praktikperiode er fuldt gennemført og godkendt. Det tilstræbes at mest mulig praktik er gennemført inden den afsluttende prøve, men enkelte elever vil kunne have op til max 3 måneders praktik efter afsluttende prøve. Praktikken skal være godkendt, for at der kan udstedes uddannelsesbevis Principper for afgivelse af standpunktskarakter Standpunktsbedømmelse gives ud fra elevens faglige standpunkt. Vurderingen foretages i forhold til fagets mål i Bekendtgørelsen. Standpunktet fastsættes ved anvendelse af den gældende karakterskala jf. Bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007 om karakterskala og anden bedømmelse. 8/20

9 Elever, der har fritagelse/merit for et helt uddannelsesspecifikt- eller grundfag skal ikke have standpunktsbedømmelse og ikke til prøve i det pågældende fag Principper for at indstille sig til prøve eller få standpunktsbedømmelse i grundfag For at kunne indstille sig i et grundfag, skal eleven have afleveret de obligatoriske skriftlige opgaver i faget. For at opgaverne kan godkendes, skal eleven selvstændigt have skrevet opgaverne og der må ikke være tale om afskrift uden kildehenvisninger Principper for at indstille sig til den afsluttende prøve For at elever i uddannelsen kan aflægge den afsluttende prøve, jf. afsnit om placering af prøver, skal hvert uddannelsesspecifikt fag været bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse og gennemsnittet af prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsesspecifikke fag og grundfag skal være mindst karakteren 02. Ingen af karaktererne må være -3. Hvert enkelt specialefag skal være bedømt bestået. Ved forlængelse eller afkortning af uddannelsesforløbet afholdes den afsluttende prøve, som hovedregel ved afslutning af forløbet Tilrettelæggelse og planlægning af mundtlige prøver Uddannelsesstedet udarbejder eksamensplaner og informerer eksaminanderne således: Ved undervisningens start skal uddannelsesstedet skriftligt informere eleverne om de almindelige regler for prøver, der gælder for uddannelsen, herunder: Prøvetidspunkter Antallet af prøver Eventuelle regler om udtrækning af fag Eventuelle regler vedrørende indstilling af eksaminanderne til prøve Eventuelle regler om aflevering af opgaver og projekter mv., der er en forudsætning for eller en del af prøverne I rimelig tid inden prøven skal uddannelsesstedet informere eksaminanderne om de nærmere regler mv., der fastsættes for den pågældende prøve herunder: tidspunkter for den enkelte prøvers afholdelse afleveringsfrister for prøver regler om hjælpemidler mv. i de enkelte fag herunder de regler, som skolen selv fastsætter inden for reglerne om uddannelsens rammer regler om eventuel forberedelsestid for eksaminanderne herunder dennes varighed procedure for bedømmelsen til prøven Uddannelsesstedet skal gøre eksaminatorer og censorer bekendt med eksamensplanen, for så vidt angår den pågældende uddannelse eller de pågældende fag. Ved afvikling af prøver skal skolen tilrettelægge forløbet og vilkårene under hensyn til reglerne for uddannelsen og reglerne om specialpædagogisk støtte samt følgende hensyn: for den enkelte eksaminand må der normalt kun afholdes prøve i et fag om dagen og så vidt muligt skal der gå mindst en dag imellem hver prøve eksaminanden skal under hele prøven have hensigtsmæssige arbejdsforhold 9/20

10 eksaminanden må ved mundtlige prøver først gøres bekendt med prøvetekster og spørgsmål ved prøvens begyndelse. Prøvetekster, spørgsmål og andet materiale må først offentliggøres for udenforstående efter prøvens afslutning hvor der afleveres materiale til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det Regler for prøver i forbindelse med sygdom og omprøve Ved sygdom Hvis eleven ved dokumenteret sygdom er forhindret i at deltage i eller gennemføre prøven, tilrettelægger uddannelsesstedet i samråd med eleven en ny prøve, der foregår efter regler som ved den ordinære prøve. Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. Omprøve Omprøve kan være aktuel ved dokumenteret sygdom (se ovenfor), såfremt en prøve ikke er bestået eller ved dokumenterede uforudsete hændelser der forhindrer fremmøde. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Ved omprøve eksamineres eleven efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære prøve Eksamen på særlige vilkår Elever, der har behov for det, kan gå til eksamen på særlige vilkår. For at kunne benytte sig af tilbuddet om eksamen på særlige vilkår kræves: At eleven har deltaget i uddannelsesstedets tilbud om ekstra danskundervisning/støtte, og eleven dermed har haft kontakt med skolens uddannelsesvejleder At en af ovennævnte personer har skønnet, at eleven har behov for særlige eksamensvilkår De særlige eksamensvilkår kan bestå af: Forlængelse af forberedelsestiden Forlængelse af eksaminationstiden Eksamenstekster indtalt digitalt 2.7 Overgangsordninger Jf. Hovedbekendtgørelsens 46, stk. 1, nr. 9 skal overgangsordninger ved ændring af den Lokale Undervisningsplan (LUP)fremgå. Overgangsordninger for den Pædagogiske Assistentuddannelse er beskrevet i afsnit /20

11 3 Niveau, Hovedforløb 3.1 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag På den Pædagogiske Assistentuddannelse er den erhvervsfaglige og den studieforberedende kompetence i centrum hvilket fordrer, at der er fokus på såvel faglige som personlige kompetencer i uddannelsen. De personlige kompetencer udspecificeres som sociale-, kommunikative- og som handlekompetencer. Kommunikativ Kompetence Social Kompetence Faglig Kompetence Handle Kompetence Faglige kompetencer Social kompetence Kommunikativ kompetence Viden, grundlæggende færdigheder, praktisk kunnen indenfor faget. Evnen til at håndtere sociale situationer i forskellige sammenhænge. Evnen til at involvere sig i andre mennesker. Evne til refleksion over egen og andres indsats. Samarbejdsevne. Fokus på elevernes mulighed for at udtrykke sig hensigtsmæssigt i forskellige sammenhænge skriftligt, mundtligt og nonverbalt og dermed skabe 11/20

12 Handlekompetence mulighed for deltagelse. Gå i følgeskab. Fokus på elevernes muligheder for at igangsætte innovative og praksisrettede forløb Den pædagogiske didaktiske tilgang hviler på et fundament af anerkendelse og respekt for elevernes forskelligheder og potentialer. Således tilrettelægges undervisningen, så der gennem differentierede undervisningsformer er mulighed for deltagelse på alle niveauer og med forskellige tilgange til læring. Det didaktiske grundlag skal afspejles i skolens læringsmiljø, som netop understøtter muligheden for differentierede læringsformer. Konkret bygger vores pædagogiske didaktiske tænkning på 4 grundkvaliteter, som forudsætninger for et godt læringsmiljø som ramme for arbejdet med såvel de personlige og faglige kompetencer (Fibiger Laursen). Således er der på den pædagogiske assistentuddannelse fokus på: Tydelig ledelse Struktur Dialog Relation Tydelig rammesætning tager ansvar for retning og forventningsafstemning i relation til roller og indsats. Praksisnære forløb med en tæt kobling til praksis. Personligt engagement Løbende dialog mellem underviser og elever om indhold og form Muligheden for relationsdannelse i større og mindre fællesskaber samt etablering af ligeværdige relationer mellem elev og underviser. 3.2 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger Realkompetencevurdering for voksne (EUV) Realkompetencevurderingen gennemføres på grundlag af dokumentation fra eleven og et eventuelt kompetenceafklarende forløb og kan have en varighed fra ½-10 dage. Selve realkompetencevurderingen består, for det første af en regelbundet vurdering af ansøgerens teoretiske og praktiske kompetencer (Tidligere skolegang, uddannelse og relevant erhvervserfaring). For det andet består realkompetencevurderingen af en skønsmæssig vurdering af den voksnes eventuelle yderligere kompetencer på uddannelsens område. Skolen skal udstede dokumentation til ansøgeren for de kompetencer, der gives anerkendelse for. Hvis skolen ikke kan imødekomme ansøgerens ønske om afkortning, skal der angives en begrundelse herfor Uddannelsesplan På baggrund af realkompetencevurderingen og reglerne om uddannelsen udarbejdes en individuel uddannelsesplan. Uddannelsen for de voksne skal være så kort som mulig. Det betyder, at den voksne ikke kan tilbydes fag på højere niveauer eller andre fag, men at godskrivningen altid udmøntes i en kortere uddannelse. Her fremgår det hvilke valgfag og uddannelsesspecifikke specialefag eleven skal have, samt hvad eleven kan få merit eller godskrivning for. Yderligere fremgår det her om eleven skal følge talentspor eller læse nogle af fagene på ekspertniveau. Eventuelle praktikperioder skal ligeledes fremgå af uddannelsesplanen (EUV 2 og 3). 12/20

13 3.2.3 Uddannelsesbog Uddannelsesbogen følger eleven gennem hele uddannelsen, både i undervisningen på skolen og i praktikken og indeholder relevante dokumenter, som elevens uddannelsesplan, eventuelle beviser og anden dokumentation med relevans for uddannelsen. Bogen tilhører eleven og må ikke indeholde personfølsomme oplysninger om eksempelvis sociale forhold. Eleven vedligeholder uddannelsesbogen i samarbejde med kontaktlæreren på uddannelsen. 3.3 Undervisningen i hovedforløbet Undervisningen i hovedforløbet et praksisorienteret og tager udgangspunkt i elevernes erhvervede erfaringer EUV1- ErhvervsUddannelse for Voksne med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV1 elever på voksensporet har fået godskrevet praktikken og uddannelsen udgøres af maksimalt 42 ugers skoleperiode (Standardiseret hovedforløb). Strukturen for EUV1 1. skoleperiode 2. skoleperiode 3. skoleperiode EUV 2 ErhvervsUddannelse for Voksne med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller som har en forudgående uddannelse EUV2 elever skal have dele af praktikken hvilket vurderes ved realkompetencevurderingen. Varigheden af skoleperioden er maksimalt 42 uger (Standardiseret hovedforløb). Strukturen for EUV2 Her forventes at blive tale om meget individuelle forløb sammensat af de 3 skoleperioder og praktikperioder af forskellig længde, så eleverne kan følge EUV uddannelsesforløb EUV 3 - ErhvervsUddannelse for Voksne uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse EUV3 elever følger ungesporet med en vekselvirkning mellem skole og praktikperioder. Skoleperioden udgør her 47 uger. Strukturen for EUV3 1. Praktik 1. Skoleperiode 2. Praktik 2. skoleperiode 3. praktik 3. skoleperiode 13/20

14 3.3.4 Modulerne på uddannelsen Uddannelsen er inddelt i 5 moduler, som rummer en række læringsaktiviteter, som rettes mod modulets overordnede mål: Modul 1: Den pædagogiske institution Introduktion (0,6 uge) Læringsaktivitet 1: Dansk (2 uger) Læringsaktivitet 2: Samfundsfag (3 uger) Læringsaktivitet 3: Pædagogik 1: (3 uger) Læringsaktivitet 4: Kommunikation1: (1 uge) Læringsaktivitet 5: Psykologi 1: (2 uger) Læringsaktivitet 6: Tværfagligt valgfagsprojekt Valgfag1 (1 uge) Engelsk eller Innovation 1 Læringsaktiviteterne er overvejende monofaglige og afsluttes med et tværfagligt valgfagsprojekt. Enten dansk eller samfundsfag afsluttes med grundfagsprøve. Modul 2: Digital kultur og udeliv Læringsaktivitet 1: Udeliv1 (1,4 uge) Læringsaktivitet 2: Digital kultur1 (1,6 uge) Læringsaktivitet 3: Tværfagligt1 (1 uge) Læringsaktivitet 4: Udeliv2 (0,9 uge) Læringsaktivitet 5: Digital kultur2 (0,9 uge) Modul3: Omsorg og relations arbejde Læringsaktivitet: Pædagogik2 (3,2 uger) Læringsaktivitet: Psykologi2 (2 uger) Læringsaktivitet: Kommunikation2 (1,6 uge) Læringsaktivitet: Kulturelle udtryksformer og aktiviteter (3,6uger) Læringsaktivitet: Valgfag2 (1 uge) Engelsk eller Innovation 2 Modul4: Sundhed, Bevægelse og Idræt Læringsaktivitet: Bevægelse og Idræt1 (2 uger) 14/20

15 Læringsaktivitet: Sundhed1 (1,2 uge) Læringsaktivitet: Tværfaglig2 (1 uge) Læringsaktivitet: Sundhed2 (1 uge) Læringsaktivitet: Bevægelse og Idræt2 (1 uge) Modul5: Toning Læringsaktivitet: Valgfri specialefag (3 uger) Læringsaktivitet: Prøve i det udtrukne uddannelsesspecifikke fag (1,4 uge). Læringsaktivitet: Afsluttende prøve (1,6 uge) Uddannelsesspecifikke fag på uddannelsen Standardiseret hovedforløb for voksne EUV 1 og 2. Fag Vejledende tid i uger Præstationsniveau Pædagogik 7 uger Avanceret Psykologi i den pædagogiske praksis 5 uger Avanceret Kommunikation i den pædagogiske praksis 3 uger Avanceret Sundhed i den pædagogiske praksis 3 uger Avanceret Bevægelse og idræt 3,5 uge Avanceret Natur og udeliv 3 uger Avanceret Digital kultur 3 uger Avanceret Kulturelle udtryksformer i den pædagogiske praksis 4,5 uge Avanceret Grundfag på uddannelsen Fag Vejledende tid i uger Præstationsniveau Dansk (C-niveau) 2 uger C-niveau Samfundsfag 3 uger C-niveau 15/20

16 3.3.7 Valgfri specialefag på uddannelsen Eleven skal i forbindelse med realkompetencevurderingssamtalen vælge 3 ugers valgfri specialefag. Ved valget skal eleven markere en første og en anden prioritet. Eleven får ligeledes mulighed for at kunne prioritere at følge undervisningen i et eller flere valgfri specialefag på et af de øvrige uddannelsessteder, såfremt det enkelte fag ikke kan oprettes på eget uddannelsessted og i stedet oprettes på et af de øvrige uddannelsessteder. Udbuddet af de valgfri specialefag fastsættes af det Lokale Uddannelsesudvalg. Fag Vejledende tid i uger Præstationsniveau Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 1 Avanceret Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer 1 Ekspert Det pædagogiske måltid og sundhed 1 Avanceret Det pædagogiske måltid og sundhed 1 Ekspert Digital pædagogisk praksis 1 Avanceret Digital pædagogisk praksis 1 Ekspert Naturen som pædagogisk læringsrum 1 Avanceret Naturen som pædagogisk læringsrum 1 Ekspert Understøttende undervisning 1 Avanceret Læring og udvikling hos små børn 1 Avanceret Specialpædagogiske metoder 2 Avanceret Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske praksis 2 Avanceret Medicinhåndtering 2 Avanceret Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske praksis 2 Avanceret Der udbydes følgende valgfri speciale fag Fag Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer Det pædagogiske måltid og sundhed Varighed i uger Niveau Udbydes på følgende uddannelsessteder 1 uge Avanceret eller ekspert Horsens Thisted Viborg 1 uge Avanceret eller ekspert Horsens Thisted Viborg Digital pædagogisk praksis 1 uge Avanceret eller ekspert Horsens Thisted Viborg Naturen som pædagogisk læringsrum 1 uge Avanceret eller ekspert Horsens Thisted Viborg Læring og udvikling hos små børn 1 uge Avanceret Horsens Thisted Viborg Specialpædagogiske metoder 2 uger Avanceret Horsens 16/20

17 3.3.9 Der udbydes følgende valgfag Eleven skal i forbindelse med kompetencevurderingssamtalen vælge valgfag. Der udbydes engelsk samt innovation 1 og 2. Ansøgere, der alene har 9. klasses afgangseksamen og ikke har adgang til GF 1 vurderes at have kompetencer svarende til engelsk niveau F, hvis de vælger grundfaget engelsk på hovedforløbet. Fag Varighed i uger Niveau Innovation1 1uge Avanceret Innovation2 1 uge Avanceret Engelsk 2 uger E-niveau Talentspor og fag med valgfrit højere præstationsniveau Eleven kan ved realkompetencevurderingen vælge alle eller enkelte af profilfagene på højere niveau. Vælges alle 4 fag er der tale om talentspor. For såvel talentsporet som for valg af fag med højere niveau gælder, at eleven vurderes med udgangspunkt i kompetencemålene på ekspertniveau. Eleven kan ikke til vælge højere niveauer efter realkompetencevurderingen, men kan omgøre sit valg til det obligatoriske niveau (avanceret niveau) inden læringsaktiviteten påbegyndes. Fagnavn Præstationsstandard for til valgt højere niveau Vejledende tid Navn på det fag, hvor niveauet hæves Bevægelse og idræt Ekspert 3,5 Bevægelse og idræt Obligatorisk præstationsstandard Avanceret Natur og udeliv Ekspert 3 Natur og udeliv Avanceret Sundhed i den pædagogiske praksis Ekspert 3 Sundhed i den pædagogiske praksis Avanceret Digital kultur Ekspert 3 Digital kultur Avanceret 17/20

18 Sammenhæng mellem praktik- og skoledelen af uddannelsen Dette punkt afventer vi til udviklingsarbejdet i partnerskabsgruppen er afsluttet. Skal først anvendes i forbindelse med ungesporet samt voksenspor indeholdende praktik (EUV 2 og 3). 3.4 Bedømmelsesplan Af Hovedbekendtgørelsens 46, stk. 1, nr. 6, fremgår det, at skolen skal beskrive Skolens bedømmelsesplan, herunder hvordan og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår. Det kan anbefales, at der udarbejdes en oversigt over, hvilke aktiviteter der bedømmes hvornår. Det bør endvidere præciseres, hvilke kompetencer der indgår i bedømmelsen, og hvordan de vægtes. Bedømmelse af de enkelte læringselementer, som undervisningen er opdelt i, skal fremgå af beskrivelsen af disse. For den løbende bedømmelse er formålet bl.a. at understøtte progression i den enkelte elevs læring og sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget, og give eleven tilstrækkeligt grundlag for valg af uddannelse. For den afsluttende bedømmelse udgør fagets mål, grundlaget for bedømmelsen. Her er der ved at blive udarbejdet fælles materiale for alle udbydere af Pædagogisk Assistentuddannelsen både fra SOSU-skolerne og UCérne. 3.5 Eksamensregler Skolens regler for eksamen fastsættes i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser, samt Hovedbekendtgørelsens 41 om reglerne for afsluttende prøver. Ved eksamen i både grundfag og afsluttende prøver. Eksamensregler fremgår af hjemmeside og studeienet. 3.6 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev om afholdelse af prøver Jf. Hovedbekendtgørelsens 46, stk. 2, nr. 5, har VIA University College tilrettelagt samarbejdet med det faglige udvalg og praktikvirksomheden omkring afholdelse af prøver og udstedelse af beviser på følgende måde: Samarbejde om prøvens praktiske gennemførelse, samt aftaler om udstedelse af bevis. For at sikre relevans ift. tilrettelæggelse, indhold og form i den afsluttende prøve inddrages: Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) hvor såvel aftagere, elever og uddannelse er repræsenteret, så der sikres bredde i perspektiverne. Her drøftes yderligere løbende behovet for fornyelse af den Lokale Undervisningsplan (LUP). Praktikvirksomhederne som censorer ved de afsluttende prøver til bedømmelse af elevernes opfyldelse af praktikmål gennem praktikærklæringer 18/20

19 Det faglige udvalg gennem tilbagemelding ved den årlige uddannelsesredegørelse samt uddannelsens løbende dialog med udvalget. 3.7 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr Skolen har sammensat sin lærergruppe sådan, at eleverne kan opnå de fastsatte mål for uddannelsen. Det betyder, at underviserne ved ansættelsen skal have følgende kvalifikationer: Relevant uddannelse Relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder eksempelvis Pædagoguddannelsen, Læreruddannelsen eller anden relevant uddannelse. Eksempelvis Pædagogisk Assistentuddannelsen, som i omfang skal være suppleret med fortsat eller videregående uddannelse. Skolen kan fravige disse krav for undervisere, der er ansat i en tidsbegrænset stilling for en periode på maksimalt 1 år og for timelærere med halv tid og derunder. Skolen skal sikre, at disse lærere får en basal introduktion til lærerarbejdet Relevant og aktuel erhvervserfaring Undervisere, der skal undervise i uddannelsesspecifikke fag skal normalt have mindst 5 års erhvervserfaring. For øvrige undervisere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 års varighed. For disse lærere kan skolen fravige kravet om 2 års erhvervserfaring i tilfælde, hvor lærere med erhvervserfaring ikke er til rådighed. I disse tilfælde tilrettelægger skolen i samarbejde med underviseren et forløb, der sikrer, at underviseren opnår en passende indsigt i uddannelsens faglige felt. Skolen har udarbejdet en plan for lærergruppens kompetenceudvikling for de undervisere, der ikke har erhvervet ovennævnte kompetencer. Planen skal sikre, at alle undervisere inden år 2020 har erhvervspædagogiske kompetencer, der i omfang mindst svarer til 10 ECTS-point i en pædagogisk diplomuddannelse. 3.8 Overgangsordninger Jf. Hovedbekendtgørelsens 46, stk. 1, nr. 9 skal overgangsordninger ved ændring af den Lokale Undervisningsplan (LUP) fremgå. Nærværende Lokale Undervisningsplan (LUP) er gældende for alle elever, der påbegynder hovedforløbet i den Pædagogisk Assistentuddannelse efter 1. august Elever, der er påbegyndt deres uddannelse før 1. august 2015 og som grundet ophold i uddannelsen ved fx barsel kan fortsætte uddannelsen efter uddannelsesordning gældende fra før 1. august 2015 så længe dette er muligt. I tilfælde hvor dette ikke længere er muligt overgår eleven til uddannelsesordningen, som er trådt i kraft fra 1. august Her tilrettelægges uddannelsesforløbet på baggrund af en realkompetencevurdering for den enkelte ansøger. 19/20

20 4 Niveau, Læringsaktiviteter 4.1 Læringsaktiviteter Afsnit 4 henfører til Hovedbekendtgørelsens 46, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 6 og 7. Beskrivelsen af læringsaktiviteterne er det centrale i den Lokale Undervisningsplan (LUP), da det er her, at den lokale undervisningspraksis beskrives. Beskrivelse af læringsaktiviteter, følger strukturen i Elevplan som omfatter følgende punkter: Elevrettet beskrivelse Varighed Elevens arbejdstid Læringselementer Læringsmiljø Evaluering Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr. 20/20

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for det studiekompetencegivende forløb på merkantil eux Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr.: 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Prøver og standpunktsbedømmelser. for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Juni 2011 s. 1 rev. aug. 2012 Prøver og standpunktsbedømmelser i uddannelsen Standpunktsbedømmelse i uddannelserne Der afgives

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag August 2015

Ramme for prøve i grundfag August 2015 Ramme for prøve i grundfag August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1009 af 22/09/2014 bekendtgørelse om grundfag,

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017

Bilag til lokal undervisningsplan. Social- og sundhedshjælper. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for. uddannelsen. Gældende fra Januar 2017 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Social- og sundhedshjælper uddannelsen Gældende fra Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR GRUNDFORLØBET BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR ET Opdateret marts 2014 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave

Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Lokal undervisningsplan for Social- og Sundhedsassistentuddannelsen på SOPU Særudgave Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Praktiske oplysninger Se link:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016

Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Ramme for prøve Farmakologi og medicinhåndtering SSA Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælper uddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen Januar 2017 1 Regler for fagprøve på social- og sundhedshjælper uddannelsen. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017

Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Ramme for prøve i grundfag EUD og EUX Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 683 af 08/06/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1

Bilag til lokal undervisningsplan GF1. Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF1 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3 4 PRØVERS

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 Kompetencemål for

Læs mere

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse

Undervisningsplan. Den generelle del. Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Undervisningsplan Den generelle del Grundforløbet Social- og sundhedsuddannelsen Den Pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold med opstart efter 1. august 2015 Uddannelser på SOSU Sjælland 5 Grundforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus

Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Prøvebestemmelser Obligatorisk prøve i farmakologi og medicinhåndtering Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Sosu-Aarhus Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016

Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Ramme for prøve uddannelsesspecifikt fag SSA (trin 2) Marts 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Fagprøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Fagprøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen August 2015 1 Regler for fagprøve på social- sundhedsuddannelsen, trin 1, Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014

Prøvebestemmelser, gældende for elever, der har påbegyndt uddannelsen efter 1.1.2013. Trin 1. Revideret maj 2014 Trin 1. Revideret maj 2014 Prøvebestemmelser Trin 1, Social- og hjælperuddannelsen Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 01. januar 2013 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på trin

Læs mere

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB

TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB TALENTSPOR PÅ HOVEDFORLØB 1 Indhold Ny EUD-reform og talentudvikling... 2 Det lovmæssige... 2 Talentfag på social- og sundhedsuddannelsen og pædagogisk assistent... 3 Talentspor er fag på ekspertniveau...

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015

Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg. Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Temamøde for formandskaberne af de lokale uddannelsesudvalg Temamøde LUU formandskaber 18. februar 2015 Program 13.00 13.10 Velkomst og status på reformen v/ Nanna Højlund, formand PASS 13.10 14.15 Form

Læs mere

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus)

Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Prøvebestemmelser for grundfag på GF2-SOSU (afdelingen i Aarhus) Formål Formålet med prøven er at dokumentere, i hvilken grad eksaminanden opfylder de mål og krav, der er fastsat for uddannelsen og dens

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Lærervejledning Prøver og standpunktsbedømmelser for Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg 1 Afgivelse af standpunktsbedømmelse Den fagansvarlige underviser afleverer et underskrevet bedømmelsesark med

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016

Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Ramme for afsluttende prøve SSA (trin 2) August 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 370 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.

Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU. Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. Lokal undervisningsplan for Grundforløbets første del på SOPU Udarbejdet i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1. august 2015 1 Grundforløbets første del På Grundforløb 1 får du et

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedsassistentuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Prøvebestemmelser for afsluttende prøve på Socialog Sundhedsuddannelsen, Trin

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE LOKAL UNDERVISNINGSPLAN (LUP) ERHVERVSUDDANNELSERNE SVENDBORG ERHVERVSSKOLE Indhold Generelt for Svendborg Erhvervsskole - Erhvervsuddannelserne... 3 Praktiske oplysninger... 4 Skolens pædagogiske og didaktiske

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Juni 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 270 af 15/03/2016 bekendtgørelse

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 171 af 02/03/2011 af lov

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016

Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Ramme for afsluttende prøve SSH (trin 1) Januar 2016 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1642 af 15/12/2015 bekendtgørelse

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017

Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Ramme for afsluttende prøve SSH Januar 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/05/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 1117 af 18/08/2016 bekendtgørelse om social-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper

Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper Ramme for afsluttende prøve Trin 1 Social og Sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010 om

Læs mere

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro

Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglement for EUX på Uddannelsescenter Holstebro Eksamensreglementet er gældende for EUX elever på såvel grund- som hovedforløb. Gældende fra august 2015. Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 1009 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015

Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 Lokal Undervisningsplan GF2 PAU August 2015 INDHOLD Indledning... 2 Uddannelsen... 2 Uddannelsens formål og mål... 2 Uddannelsens varighed og struktur... 5 Overgangsordning... 5 Undervisningen... 5 Undervisnings-

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag

Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag August 2016 Prøve Pædagogisk assistentuddannelse Uddannelses specifikke fag Prøvens lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelsen om den pædagogiske assistentuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens

Den lokale undervisningsplan for Den pædagogiske assistentuddannelse campus Horsens Indhold Introduktion... 2 2. Om uddannelsesstedet... 2 1 2.1 Praktiske oplysninger... 2 2.2 Fælles pædagogisk didaktisk grundlag... 3 3. Uddannelsen... 5 3.1 Formål... 5 3.2 Varighed og struktur... 8 3.3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Håndværk og teknik Hovedforløb Smed Klejnsmed/Plade og konstruktionssmed Silkeborg Tekniske Skole August 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Overordnede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere