Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal"

Transkript

1 Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de bedst mulige rammer for arbejdet med og omkring børn, således at børn, forældre, dagtilbuddenes ledere og medarbejdere oplever, at trivsel, høj kvalitet, anerkendelse, udvikling, nærvær og engagement kendetegner Hørsholms dagtilbud. Dagtilbudspolitikken omfatter alle børn i dagtilbud fra 0-6 år og SFO (som her betegnes som et dagtilbud) - En børnegruppe med forskellige kompetencer, muligheder og interesser. Hørsholm Kommune har derfor forskellige typer af dagtilbud med forskellige profiler herunder en dagpleje, vuggestuer, børnehaver, en sæsonbørnehave og integrerede daginstitutioner og SFO er. Dagtilbudspolitikken skal være nærværende og væsentlig for alle interessenter. Den er derfor blevet udviklet i et samarbejde imellem dagtilbudsledere, dagtilbuddenes souschefer/stedfortrædere, pædagogisk personale, personale i Skole og Institution samt Børne- og Skoleudvalget. Derudover har Hørsholms skoleledere og repræsentanter for specialområdet haft mulighed for at komme med input til politikken. Forældre, fagorganisationer og andre aktører har endvidere haft mulighed for at påvirke og komme med input til politikken ved en offentlig høringsrunde. Dagtilbudspolitikkens ramme Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Understøtte, at dagtilbuddene fremmer trivsel, udvikling og læring Understøtte, at dagtilbuddene giver familien fleksibilitet og valgmuligheder med hensyn til forskellige typer af tilbud understøtte forebyggelse af negativ social arv og eksklusion skabe sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende, alderssvarende og udfordrende for børnene være med til at skabe hele mennesker, som kan navigere i samfundet 1

2 Endvidere forpligter det lovbestemte læreplansarbejde i dagtilbuddene til, at dagtilbuddene understøtter børnenes kompetencer inden for de 6 læreplanstemaer. Dagtilbudspolitikken skal samtidig være med til at sikre, at der skabes helhed og sammenhæng på hele børneområdet i Hørsholm. Politikken skal derfor ses i sammenhæng med den sammenhængende Børne- og ungepolitik, skolepolitikken og ungepolitikken. Særligt fokus Med denne ramme som udgangspunkt ønsker Hørsholm Kommune at sætte særligt fokus på vigtigheden af de sociale relationer og fællesskaber i børnemiljøet. Gode nære relationer og fællesskaber med andre børn og voksne har stor betydning for børns sociale kompetencer og trivsel. Trivsel er samtidig en forudsætning for, at børn har overskud til at være nysgerrige, deltage, lære og udvikle sig. Sociale relationer og fællesskaber er således en forudsætning for børns læring og udvikling. Det er igennem leg, at børn primært udvikler sociale kompetencer, udvikler kreativitet og udforsker verden. Hørsholm Kommune ønsker derfor også at sætte særligt fokus på børnenes leg. Kvalitet i dagtilbud Dagtilbudspolitikken er bygget omkring indsatsområder, værdi- og målsætninger og succeskriterier, som målretter det daglige pædagogiske arbejde med børn i dagtilbuddene. Herved styrkes kvaliteten på dagtilbudsområdet. Pædagogisk kvalitet på dagtilbudsområdet ses: når børn viser glæde, får gode læreprocesser og deres udbytte af aktiviteter bliver synlig når de voksne i dagtilbuddene er engagerede, kompetente, og udviklingsorienterede og gennemgår læreprocesser når der er et samspil imellem praksis og mål og værdier Tidsrammen Dagtilbudspolitikken viser, hvad Hørsholm Kommune ønsker at prioritere fremadrettet på dagtilbudsområdet i samspil med de eksterne rammer og dagtilbuddenes forudsætninger. 2

3 Politikken er gældende fra , hvilket betyder at dagtilbuddene, forvaltning og politikere skal arbejde ud fra politikkens retningslinjer, mål og succeskriterier frem til I perioden skal politikken omsættes til handlinger, som er synlige for børn, forældre, dagtilbudsledere, det pædagogiske personale, forvaltningen og andre interessenter på dagtilbudsområdet. Dagtilbudspolitikken midtvejsevalueres inden udgangen af 2013 og igen ved årsskiftet 2016/2017. Ved midtvejsevalueringen forholdes aktivt til, hvordan målopfyldelsen kan sikres frem til den endelige evaluering på baggrund af status i Hørsholms vision på dagtilbudsområdet er: Det skal være trygt, sjovt og udviklende at være barn i Hørsholm, og alle børn skal være del af et fællesskab! Hørsholm Kommunes dagtilbudspolitik indeholder følgende temaer: 1. Mangfoldighed i dagtilbud 2. Sammenhæng i overgang mellem dagtilbud og dagtilbud og mellem dagtilbud og skoler 3. Anerkendelse og dialog mellem ledere, personale, børn, forældre og forvaltning 4. Forældresamarbejde 5. Leg og aktiviteter 6. Pædagogiske læreplaner 7. Sociale relationer, fællesskaber og trivsel 8. Inklusion og børn med særlige behov 9. Videndeling/refleksion/evaluering 10. Ledelse 11. Kompetenceudvikling for medarbejdere 12. Sundhed 13. Klima og miljø 3

4 Mangfoldighed i dagtilbud - Det er værdifuldt, at dagtilbuddene i Hørsholm er kendetegnet ved en stor mangfoldighed i pasningsformer, organisering, børnegrupper og pædagogik. Det er et mål, at der i Hørsholm kommune er et mangfoldigt udbud af dagtilbud Der er en mangfoldighed af dagtilbud med forskellige organiseringer, pasningstyper, børnegrupper og pædagogiske profiler, som afspejler forældreønsker og børns behov for pasning Det er synligt for forældre, hvilke dagtilbud der tilbydes Det er et mål, at dagtilbuddene har råderum til og styrkes i at udvikle sin egen praksis herunder anvendelsen af forskellige anerkendte pædagogiske metoder Dagtilbuddene har forskellige profiler og værdigrundlag, som er synlige for forældre, forældrebestyrelser/forældreråd, politikere og forvaltning Skole og Institution styrker dagtilbuddenes kvalitetsudvikling og praksis med afsæt i det enkelte dagtilbuds præmisser og særpræg, bl.a. igennem tilsyn, vejledning, evalueringer og opkvalificering Sammenhæng i overgang mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skoler - Det er værdifuldt, at barnet får en god overgang, der opleves sammenhængende Det er et mål, at der er en sammenhængende overgang mellem dagtilbud og mellem dagtilbud og skoler 4

5 Der udarbejdes fælles retningslinjer for overgange for dagtilbud og skoler - herunder organiseres der et løbende samarbejde mellem dagtilbud og skoler vedrørende overgange, hvor der videndeles og samstemmes forventninger til børns kunnen og kompetencer ved overgangen til skolen Alle dagtilbud får tilbagemeldinger på modtagne børn, hvilket er med til at forbedre den pædagogiske praksis Det er et mål, at barnet får så god overgang som muligt Når et barn starter i et dagtilbud inviterer dagtilbuddet barnets forældre til en samtale omkring barnets start Barnets dagtilbud og det nye dagtilbud/skole er ansvarlig for at gøre barnet tryg ved overgangen Med forældrenes accept giver sundhedsplejen, dagtilbud, SFO, skole og andre fagpersoner fra specialområdet besked til barnets nye dagtilbud, hvis de har viden, som er afgørende for barnets trivsel. Anerkendelse og dialog mellem ledere, personale, børn, forældre og forvaltning - Det er værdifuldt at møde det enkelte menneske på en anerkendende måde. Ved anerkendelse forstås at interessere sig for, forstå, vise nærvær og være troværdig i kommunikationen - Det er værdifuldt, at anerkendelse er grundlæggende for al pædagogisk arbejde i dagtilbuddene Det er et mål, at børnene føler sig anerkendte og værdsatte i dagtilbuddene Personalet er anerkendende i samspillet og kommunikationen med børnene, hvor børnene ses, høres og forstås ud fra deres perspektiv De voksne giver omsorg, er nærværende og er ansvarlige i relationen Der tages hensyn til hvert enkelt barns behov Det er et mål, at ledere og medarbejdere i det enkelte dagtilbud deltager i en løbende udviklingsproces i arbejdet med anerkendende relationer og kommunikation 5

6 Dagtilbuddets leder og medarbejdere lytter, ser og forstår hinanden Skole og Institution er ansvarlig for, at ledere og medarbejdere løbende opkvalificeres i arbejdet med anerkendende relationer og kommunikation Lederen af dagtilbuddet har ansvaret for kontinuerligt at italesætte anerkendelse i dagtilbuddet og agere som en god rollemodel Det er et mål, at der er en gensidig anerkendende dialog mellem forvaltningen og dagtilbuddene Dagtilbuddene og forvaltningen anerkender hinandens forskellige roller, mål og perspektiver i samarbejdet Forvaltningen anerkender hvert dagtilbuds særpræg og støtter og vejleder dagtilbuddet i dets drift og udvikling Repræsentanter for dagtilbuddene og Skole og Institution deltager aktivt og konstruktivt i løbende fælles møder Skole og Institution er ansvarlig for at fremme en dialog mellem dagtilbuddene og det politiske niveau Forældresamarbejde - Det er værdifuldt, at forældresamarbejdet er baseret på gensidig anerkendelse og et fælles ansvar for det enkelte barn og det fællesskab, barnet indgår i - Det er værdifuldt, at der er en god dialog mellem forældre, det enkelte dagtilbud, forvaltningen og det politiske niveau Det er et mål, at der er en god dialog og et godt samarbejde mellem det enkelte dagtilbud og børnenes forældre Der er et anerkendende, åbent og tæt samarbejde mellem dagtilbuddets ledere og medarbejdere og forældre i hverdagen med en klar dialog og forventningsafstemning Ledere og medarbejdere anerkender, at forældre har forskellige behov perspektiver og ressourcer, og der forsøges altid anvendt den bedst mulige kommunikation til at opnå et samarbejde med forældre Dagtilbuddet lytter til, hvad forældre fortæller om barnet Forældre har indsigt i deres barns trivsel og udvikling i dagtilbuddet og personalet bruger deres faglig pædagogiske viden i deres dialog med forældrene 6

7 Forældre og medarbejdere informerer hinanden om daglige hændelser, ændringer og lignende, som har betydning for barnets trivsel Ledere og medarbejdere tager hurtigt kontakt til forældre ved bekymringer, tvivlsspørgsmål, kritik osv. Forældre har et medansvar i forhold til barnets trivsel i dagtilbuddet og skal sørge for at barnet har det rigtige tøj på, samt er rask og udhvilet i dagtilbuddet. Forældre har et medansvar i forhold til at skabe gode børnegrupper i dagtilbuddet Det er et mål, at der foregår en åben og konstruktiv dialog mellem forældre, politikere og forvaltning, og at forældre oplever, at de har indflydelse på beslutninger, der vedrører deres barns dagtilbud Der afholdes dialogmøder mellem Børne- og Skoleudvalget, forældrebestyrelser og forældreråd Dagtilbuddets ledelse informerer og understøtter forældrebestyrelsernes og forældrerådenes arbejde for dagtilbuddet Leg og aktiviteter - Det er værdifuldt, at leg og aktiviteter bruges og forstås som en forudsætning for læring og udvikling af sociale kompetencer Det er et mål at give legen rum og bruge legen til at styrke børnenes udvikling og sociale kompetencer Børnene oplever, at der er tid og rum til leg, fordybelse, spontanitet og glæde i hverdagen Medarbejderne er vidende og bevidste om legens betydning for børnenes udvikling og igangsætter og støtter legen Medarbejderne støtter fantasiens frie spil i legen Det pædagogiske personale lærer børnene om de sociale spilleregler - samarbejde, indlevelse, at være fleksible, tage hensyn og forhandle igennem legen Legens betydning for barnets udvikling er tydeligt for barnets forældre 7

8 Pædagogiske læreplaner - Det er værdifuldt, at det enkelte barn udvikler en mangfoldighed af viden og kompetencer, så det kan mestre livet fremadrettet - Det er værdifuldt, at der arbejdes med udgangspunkt i det enkelte barns potentialer og kompetencer Det er et mål, at dagtilbuddene aktivt arbejder med læreplanerne i praksis Læreplanerne er integreret i dagtilbuddets daglige pædagogiske praksis Dagtilbuddenes læreplaner tager udgangspunkt i, at der arbejdes med forskellige børnegrupper og aldersgrupper Børnenes kompetencer, interesser og nysgerrighed er udgangspunktet for læring, og de får tid, rum og ro til kreativitet, fordybelse og refleksion Medarbejderne er vidende om hvert barns kompetencer og læringsstil og bruger denne viden til at arbejde med barnets læring og udvikling Medarbejderne følger op på og styrker barnets interesser, nysgerrighed og kreativitet De pædagogiske læreplaner er tilgængelige for forældre, forvaltning og politikere, og det er tydeligt, hvordan der arbejdes med dem i praksis Det er et mål, at læreplanerne evalueres og løbende udvikles Ledere og medarbejdere har viden om, hvordan man i det daglige arbejder med læreplanernes forskellige temaer Lederne og Skole og Institution er ansvarlige for, at læreplanerne og deres betydning for børnenes udvikling dokumenteres og evalueres med forskellige evalueringsredskaber, såsom temperaturmålinger, redskaber til iagttagelse af børn, narrative metoder etc. Det er et mål at skabe et læringsmiljø, der udvikler børnenes sproglige kompetencer Dagtilbuddene har medarbejdere, der kan identificere børn med sproglige vanskeligheder, og som er kvalificeret til at gennemføre sprogvurderinger Sprogvurderinger omsættes i en opfølgende pædagogisk praksis, og forældrene inddrages og vejledes i at understøtte deres barns sproglige udvikling 8

9 Læringsmiljøet inspirerer børnenes sproglige kreativitet, og den skriftsproglige verden synliggøres i læringsmiljøet Sociale relationer, fællesskaber og trivsel - Det er værdifuldt, at alle børn i dagtilbud har kammerater/venner - Det er værdifuldt, at alle børn har relationer til nærværende og engagerede medarbejdere i dagtilbuddet - Det er værdifuldt, at alle børn er inkluderet i et børnefællesskab Det er et mål, at børnene i dagtilbuddet har nære relationer til andre børn og herved udvikler sociale kompetencer Børnene understøttes løbende i at få og fastholde kammeratskaber/venskaber Alle børn har én eller flere venner/kammerater Barnet vejledes i det sociale samspil herunder leg, samarbejde, indlevelse og konfliktløsning Det er et mål, at alle børn har nære relationer til medarbejdere i dagtilbuddet og føler sig værdsatte Der fokuseres på barnets hensigt Alle børn har en nær relation til mindst én medarbejder Medarbejderne er empatiske, nærværende, viser tillid, giver omsorg og børnene føler sig værdsat Der kortlægges løbende de sociale relationer mellem børnene og mellem børn og voksne. Hvis et barn ikke har en kammerat/ven og/eller en nær relation til en voksen, arbejdes der aktivt med, at barnet får dette Det er et mål, at børnene lærer at være del af et fællesskab Dagtilbuddene arbejder med en anerkendende tilgang til fællesskaber, hvor alle børn forventes at kunne tilføre noget positivt til fællesskabet og tilstræbes inkluderet Alle børn understøttes i at være anerkendende over for hinanden, værdsætte hinandens forskellighed og forstå hinandens perspektiv 9

10 Der arbejdes med, at børn værdsætter fællesskabet Der arbejdes med, at børnene lærer at samarbejde og håndtere konflikter Børnene oplever forskellige børnefællesskaber, og de voksne støtter op om børnefællesskaberne Børnene oplever voksenfællesskaber i dagtilbuddet mellem medarbejdere, leder og forældre og ser her gode rollemodeller Inklusion og børn med særlige behov - Det er værdifuldt, at dagtilbuddet ser mangfoldighed som en ressource og at alle børn tilstræbes inkluderet i fællesskaber - Det er værdifuldt, at der er stor opmærksomhed omkring børn med særlige behov Det er et mål, at hele det pædagogiske personale arbejder inkluderende i dagtilbuddet Dagtilbuddenes pædagogiske arbejde med det enkelte barn tager udgangspunkt i barnets ressourcer og muligheder Det enkelte dagtilbuds ledelse er ansvarlig for, at dagtilbuddet arbejder aktivt med inklusion, og at det dokumenteres hvordan i de pædagogiske læreplaner Lederne er i samarbejde med Skole og Institution ansvarlig for, at lederne og medarbejderne løbende opkvalificeres i inkluderende pædagogisk praksis Skole og Institution igangsætter et inklusionsprojekt i dagtilbud, hvor dagtilbuddenes personale opkvalificeres i inklusion af børn i yderpositioner Skole og Institution opkvalificerer ledere og medarbejdere i at tage den svære samtale med forældre, når deres barn har vanskeligheder i dagtilbuddet Forældre er i samarbejde med dagtilbuddet ansvarlig for, at ingen børn ekskluderes i dagtilbuddet Det er et mål, at børn med særlige behov hurtigt opdages og tilstræbes inkluderet i dagtilbuddene 10

11 Dagtilbuddets ledere og medarbejdere har pædagogiske redskaber til at opdage børn med særlige behov Når et barn vækker bekymring reageres der hurtigt fra dagtilbuddet - herunder iværksættes et samarbejde mellem forældre, institutionsleder, en pædagog tæt på barnet og en pædagogisk vejleder for at støtte barnet og dets udvikling Når et barn har vanskeligheder tænkes der i foregribende ændringer, hvor der ses på samspillet imellem barnets udviklingsniveau, det pædagogiske miljø og barnets relationer til andre børn og voksne. De pædagogiske vejledere understøtter denne proces Der arbejdes aktivt med at inkludere børn med særlige behov i fællesskaberne Det er et mål at styrke den tværfaglige indsats imellem normal- og specialområdet Det tværfaglige samarbejde styrkes igennem øget samarbejde og videnformidling imellem dagtilbuddenes ledelse og personale og andre faggrupper fra specialområdet. Projekt Bedre tværfaglig indsats støtter op om dette mål. Dagtilbudslederne er ansvarlig for et godt og kontinuerligt samarbejde mellem forældre, institution og andet fagpersonale, hvor der følges op på beslutninger vedrørende barnet Børn, som ikke profiterer af et almindeligt dagtilbud, får et alternativt tilbud, som så vidt muligt tilgodeser det enkelte barns behov Videndeling/refleksion/evaluering - Det er værdifuldt, at videndeling, refleksion og evaluering anvendes med det formål at videreudvikle dagtilbuddene Det er et mål, at dagtilbuddene kontinuerligt og systematisk arbejder med videndeling, refleksion og evaluering inden for og mellem dagtilbud, og at det bruges i den pædagogiske praksis Dagtilbuddene dokumenterer, videndeler, evaluerer og reflekterer over, hvilke pædagogiske redskaber, der virker i praksis, med det formål at udvikle og opkvalificere det pædagogiske arbejde. 11

12 Gennem tilsyn, kvalitetsrapporter og evalueringsredskaber evalueres den pædagogiske praksis og videreudvikles - med støtte fra Skole og Institution Skole og Institution og områderne fremmer videndeling mellem dagtilbud og er ansvarlig for, at gode resultater formidles ud til hele dagtilbudsgruppen Dagtilbudslederne og Skole og Institution opsøger ny pædagogisk viden, som formidles ud til alle dagtilbud og - hvis relevant bruges i dagtilbuddenes praksis Dagtilbudslederne er ansvarlig for, at der løbende bliver prioriteret og afsat tid til dokumentation, refleksion og evaluering Ledelse - Det er værdifuldt, at Hørsholm har ledere, som formår at være synlige og anerkendende, med fokus på det, der giver mening fremadrettet Det er et mål, at lederne har ledelseskompetencer, som sikrer, at de er gode personale, pædagogiske, strategiske og administrative ledere Dagtilbudslederen viser vejen fagligt såvel som menneskeligt herunder opretholder lederen et højt fagligt niveau og involverer sig med engagement, medindlevelse og en høj etik Lederen arbejder målrettet, håndterer udfordringer og er drivkraft i forandringsprocesser og formår at opstille realistiske mål i forhold til dagtilbuddets vilkår og rammer Lederen er ansvarlig for, at personalet kender kommunens politikker og mål og de vigtigste love på dagtilbudsområdet Det er et mål, at lederne er gode personaleledere og pædagogiske ledere Lederen skal være synlig som personale- og pædagogisk leder herunder er tydelig for medarbejderne i sine forventninger til det pædagogiske arbejde Lederen skal kende og bruge sit personales forskellige faglige og personlige kompetencer og være vidende om og give feedback på medarbejdernes arbejde 12

13 Lederen er i dialog med medarbejderne omkring kvaliteten og udviklingen af den pædagogiske praksis i dagtilbuddet Lederen er synlig for forældre i dagtilbuddet Det er et mål, at Hørsholms dagtilbuds ledere føler sig som en del at et lederfællesskab og udvikler sig på baggrund af dette Skole og Institution og områderne fremmer sparring mellem Hørsholms dagtilbudsledere Skole og Institution arrangerer seminarer med temaer, som fokuserer på ledelse Kompetenceudvikling for medarbejdere - Det er værdifuldt, at alle medarbejdere har en høj pædagogisk viden og at medarbejderne får mulighed for at bruge alle deres ressourcer og kompetencer i dagtilbuddet Det er et mål, at dagtilbuddene og Skole og Institution sikrer faglig opkvalificering af det pædagogiske personale Dagtilbudslederne er ansvarlig for at opkvalificere deres medarbejdere Lederne og Skole og Institution arrangerer kurser/seminarer med pædagogfagligt indhold, hvor medarbejderne deltager Lederne skaber mulighed for, at medarbejderne får brugt og videreformidlet tilegnet nye viden Lederne sikrer, at medarbejderne får mulighed for at videndele med medarbejdere fra andre dagtilbud Sundhed Det er værdifuldt, at børnene trives og lærer at leve sundt Det er et mål, at børnene trives fysisk og mentalt 13

14 Der er fokus på børnenes trivsel og sundhed i dagtilbuddene Hørsholm Kommune og dagtilbuddene har fokus på et godt ude- og indemiljø Sundhedsplejen bruges aktivt og kontinuerligt af dagtilbuddene Dagtilbuddet danner en tryg, omsorgsfuld ramme for barnets dagligdag, hvor barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvstændighed Det er et mål, at børnene lærer at leve sundt og være fysisk aktive Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes Mad- og Måltidspolitik arbejdes der med måltidet i dagtilbuddene herunder inddrages måltidet som en pædagogisk aktivitet Børnene lærer at bruge kroppen til leg, og der fokuseres på kropsbevidsthed Børnene udvikler og styrker deres motoriske færdigheder I alle dagtilbud er der rum og plads til fysiske udfoldelser inde og ude Børnene oplever de voksne som aktive og rollemodeller for fysisk aktivitet Klima og miljø Det er værdifuldt, at alle børn lærer at tage hensyn til naturen og klimaet Det er værdifuldt, at børnene lærer at være bevidste om klimaet, miljøet og naturen Det er et mål, at børn er glade for, har tilknytning til og bruger naturen Børnene får jævnligt naturoplevelser, hvor de oplever naturen med krop og sanser Børnene trives i naturen Børnene får viden om og erfaringer med naturen og miljøet Skole og Institution arrangerer en årlig klimadag med forskellige temaer Det er et mål, at børnene lærer om miljøet og klimaet og herunder bæredygtighed Det pædagogiske personale fortæller jævnligt børnene om klimaet herunder årstidernes vekslen 14

15 Dagtilbuddenes lærer børnene om bæredygtighed og at passe på og bruge naturen med omtanke 15

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal αγτιλβυδσπολιτικ Forord xxxx Ινδλεδνινγ Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de bedst mulige rammer for arbejdet med og omkring børn,

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde Syddjurs kommunes værdier Åbenhed, Udvikling, Respekt, Kvalitet Rønde Børnehuses mål og værdigrundlag

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dalumgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 9 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 % - Observatører 1 % Forældre 11 31 % Ældste børn 0 0 % Rapporten består

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO

Her indsættes et billede af SFO-børn. Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Her indsættes et billede af SFO-børn Kommunal ramme for mål- og indholdsbeskrivelser i SFO Forord af Pernille Schnoor, formand for Børne- og Skoleudvalget 2 Ινδλεδνινγ Kommunalbestyrelsen blev pr. 1. august

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Stjernen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 11 69 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 9 64 % - Observatører 1 % Forældre 38 43 % Ældste børn 10 50 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragen Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 15 65 % - Ledere 1 100 % - Medarbejdere 10 56 % - Observatører 4 100 % Forældre 43 45 % Ældste børn 8 35

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Midgård Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 58 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 5 50 % - Observatører 1 % Forældre 19 34 % Ældste børn 2 29 % Rapporten

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Dragebakken Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 19 41 % Ældste børn 4 36 % Rapporten består

Læs mere

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Holluf Pile-Tingkjær Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 89 89 % - Ledere 8 89 % - Medarbejdere 66 90 % - Observatører 15 83 % Forældre 205 41 % Ældste børn

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Virkensbjerget Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 8 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 6 % - Observatører 1 % Forældre 13 35 % Ældste børn 4 44 % Rapporten består

Læs mere

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Sanderum-Tingløkke Afrodite Børnehus Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 10 91 % - Ledere 1 % - Medarbejdere 7 88 % - Observatører 2 % Forældre 23 43 % Ældste børn 11 58 % Rapporten

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Odense Kommune Højme-Rasmus Rask Områderapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Odense LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 84 97 % - Ledere 8 100 % - Medarbejdere 61 97 % - Observatører 15 94 % Forældre 211 46 % Ældste børn

Læs mere

Konkrete indsatsområder

Konkrete indsatsområder Konkrete indsatsområder Børns udvikling indenfor temaerne i de pædagogiske læreplaner: Sociale kompetencer, sprog Ledelse Lærings- og udviklingsmiljøer og personalets faglige kompetencer Systematisk kvalitetsudvikling

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Netværk 08 Brobækhus børnehave Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 7 88% - Ledere 0 - Medarbejdere 7 100% - Observatører 0 Forældre 65 58% Rapporten består af fem afsnit,

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunale institutioner Grøftekanten Daginstitutionsrapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 17 100% - Ledere 1 100% - Medarbejdere 16 100% - Observatører 0 Forældre 37 38% Ældste børn 13 38% Rapporten

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

I dagtilbudspolitikken anvendes en række begreber, som kræver en nærmere definition

I dagtilbudspolitikken anvendes en række begreber, som kræver en nærmere definition I dagtilbudspolitikken anvendes en række begreber, som kræver en nærmere definition Vision En vision er en tilstand, der er inden for synsvidde, men uden for rækkevidde, men det er alligevel det overordnede

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I

INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I INKLUSION ALLERØD KOMMUNES BØRNE- OG UNGEOMRÅDE I Inklusion i Allerød Kommune Allerød Byråd har i årene 2011 og 2012 afsat en Inklusionspulje til igangsættelse af et målrettet kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune

Dagtilbud. Politik for Herning Kommune Dagtilbud Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Dagtilbudspolitik - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 -Politik

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING

Kommunerapport Holstebro Kommune Daginstitutioner LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING Kommunerapport LEGE- OG LÆRINGSMILJØVURDERING DATAGRUNDLAG 01 Svarprocenter Antal svar Svarprocent Fagpersonale 433 82% - Ledere 47 56% - Medarbejdere 386 86% - Observatører 0 Forældre 1.041 44% Ældste

Læs mere

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse

Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Overordnet Målsætning At en højere procentdel af unge gennemfører ungdomsuddannelser. -at 95% af alle unge får en ungdomsuddannelse Sammenhæng - Hvilke værdier og prioriteringer har vi Politisk beslutning

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud.

Vejledning om det pædagogiske tilsyn i. Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Vejledning om det pædagogiske tilsyn i Hørsholms dagtilbud og private pasningsordninger med tilskud. Tilsynets form og indhold: Hørsholm kommune indfører fra 1. januar 2012 systematisk, pædagogisk tilsyn

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014.

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2014. Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2015 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer

- Børnehaven. TEMA: Personlige kompetencer Den pædagogiske læreplan. TEMA: Personlige kompetencer Dagtilbuddets navn: Børnehuset Kærnen - Børnehaven Det er værdifuldt at Der er plads til barnets egne initiativer. Barnet har mulighed for at tilegne

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015

Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i Randers Kommune i 2015 Notat Vedrørende: Notat vedr. tilsyn på dagtilbudsområdet i 2015 Sagsnavn: Tilsyn dagtilbud 2015 Sagsnummer: 28.09.00-K09-1-15 Skrevet af: Bitten Laursen og Anders Beck Pedersen E-mail: bitten.laursen@randers.dk

Læs mere

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15

Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Aftalestyring på Dagtilbudsområdet 2014-15 Nedenstående udgør de overordnede mål og indsatsområder på dagtilbudsområdet i 2014-15. Disse vil danne baggrund for og være styrende for de generelle initiativer

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner

1. Indledning. Tegn på læring 2 Pædagogiske læreplaner Tegn på læring 2 1. Indledning I august 2004 trådte lovgivningen om de pædagogiske læreplaner i kraft. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. Den skal indeholde

Læs mere

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud

Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud Tilsynsrapport for Hørsholm Kommunes dagtilbud I foråret 2012 er der ført tilsyn med kommunens kommunale og selvejende dagtilbud i Område Syd, Område Nord og Område Lions Børnehuse samt med kommunens puljeinstitution

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for DRAGEN. i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for DRAGEN i Gentofte Kommune 2009 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud m.v. til børn

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune Indledning Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumentere mål og indsatsområder. Institutionslederen er ansvarlig

Læs mere

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis.

Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. Børnehuset Lilletoften Principper og handleplan for den inkluderende pædagogiske praksis. 2. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer. I Børnehuset Lilletoften har vi et anerkendende

Læs mere

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011

Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 Virksomhedsplan for dagtilbud i Rudersdal kommune. Marts 2011 1 Indledning: Virksomhedsplanen (VP)er et redskab for institutionerne til at omsætte og dokumenter mål og indsatsområder. Institutionslederen

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013

PLATANGÅRDEN AFTALE JANUAR 2013 PLATANGÅRDEN AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre'

Rapport for Svendborg kommune. Legestuen 'Dagplejen Østre' Rapport for Svendborg kommune Legestuen 'Dagplejen Østre' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Legestuen Dagplejen Østre 1 = I meget lille grad 2 = I lille grad 3 = I nogen grad =

Læs mere