Energimærkning. -ô. . udg ft nkl. moms og afgifter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning. -ô. . udg ft nkl. moms og afgifter:"

Transkript

1 SIDE I AF 8 -ô. Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: cyld gt 7 â f az Programversion: Højtoftevej Kjellerup EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirma Aps Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent. Beregnet varmeforb. udg ft nkl. moms og afgifter: 27OOO kr.lâr Energimærke Lavt forbrug. Forbrug: 2663 liter olie 1260 kwh elvarme Energimærket angiver varmeforbrug under standard betingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m. m. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet - ikke om måden den bruges på eller om vinteren var kold eller mild Derfor kan det beregnede årsforbrug afvige fra det faktiske forbrug, som fremgår af el- og varmereg nr nger. Læs mere i pjecen "Sådan beregnes varmeforbruget i boligens energimærke" på Højt forbrug Kan det blive bedre? Bygningen kan forbedres, så der bruges mindre energi. Det vil gøre det billigere at bo huset og kan gøre det mere attraktivt ved salg. Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang" Forslag til forbedring Ârlig besparelse i energienheder Ârli9 besparelse i kr. Skønnet Tilbage- nvester ng betalingstid 1 Kedelanlæg udskiftes. Termostatventi ler monteres 592 liter Fyringsgasolie, 33 kwh el 5500 kr kr s.8 år 2 Efterisolering 136 liter Fyringsgasolie L26O kr kr 8.1 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energlforbrug, Forbruget er beregnet med standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, krav til rumtemperatur, forbrugsvaner m.m. Hvis man fx har en stor familie eller holder en særlig høj temperatur i huset, bruger man som regel mere energi end konsulenten har beregnet. Jo højere det nuværende forbrug er, desto mere kan man spare med forslagene ovenfor. Der kan forekomme, at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. Eksempel p3 beregning af tilbagebetalingstid : Investering = loo.ooo kr. Besparelse = kr. per år. Tilbagebetalingstid = too/20 = 5 år.

2 SIDE 2 AF 8 -^. m Gyldigt 7 âr lra Firma: Arkitektfirma Aps Hvis flere forslag gennemf res, bliver den samlede besparelse ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag, Det er fx ikke tilfældet, hvis man å e får en mere effektiv varmekilde og isolering. Samlet besparelse - her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:. Samlet besparelse på varme: 6500 kr./âr. Samlet besparelse på el: 1OO kr./âr. Samlet besparelse på vand: O kr./âr. Besparelser alt: 6600 kr./âr. Investeringsbehov: kr. Det er som regel en god forretning at gennemføre energiforbedringer, Og jo dyrere energi bliver, desto mere Çener man på forbedringerne. Lavt energiforbrug kan også gøre en ejendom mere værd og lettere at sælge. Foruden de økonomiske fordele giver energiforbedring ofte et lunere og mindre fugtigt hus med bedre indeklima. Sidst men ikke mindst: Ved at energiforbedre begrænser man CO2-udledningen og de klimaforandringer, som truer vores fælles fremtid og som allerede rammer de mest udsatte befolkninger. Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres, vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt bygger er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus. Energiforbedring ved ombygn ng og renover ng Ved ombygning og renovering er det som regel særligt attraktivt at gennemføre energiforbedringer, Hvis man fx isolerer samtidigt med at man lægger nyt tag, kan energibesparelsen i nogle tilfælde betale både for isolering og det nye tag. Og det er naturligvis praktisk at få gennemført energiforbedringer, når der alligevel er håndværkere i h uset. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med større ombygninger. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dklbr08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.

3 SIDE 3 AF 8 Gyldigt 7 âr l a= Firma: Arkitektfirma Aps Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres iforbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Ârlig besparelse i energienheder Ârlig besparelse i kr. 3 Solvarmaanlæg 4 Energiruder. 245 liter Fyringsgasolie, -104 kwh el 265 liter Fyringsgasolie 2050 kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Huset er opført som længehus i 1850 og der er senere sammen med løbende renoveringer opført tilbygning mos syd. Hovedhuser er med hanebåndsspær og tilbygning er med g tterspær, begge belagt med eternitbølgeplader. Husets samlede energimæssige status er rimelig god og beregnet t l energimærket D. Der er angivet rentable besparelder og besparelser der kan foretages i forbindelse almindelig vedligeholdelse eller udskiftninger. Energiberegninger er udarbejdet på basis af bygningsgennemgang og BBR-oplysninger. oplyst forbrug er oplyst af beboer i huset, derfor er dette kun orienterende. Anvendelse af brændeov placeret i stue er ikke medregnet da denne kan variere på i anvendelsetid og indkøb af brænde. Der er ikke foretaget destruktive indgreb. Det varme brugsvand regnet t l normalforbrug 250 I pr. m2. Bolig areal er i BBR oplyst til 176 m2 hvoraf 1.sal udgør 16 m2. 1.sal er opmålt til at udgøre ca, 30 m2 derfor er opvarmet areal medregnet til 190 m2 som alle anvendes til bolig. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele 'Tag og loft Huset er opføft som længehus og senere bygget vinkel på mod syd. En del af længehuset er med udnyttet tagetage mens øvrig del af bygningen ikke er udnyttet. Tagkonstruktion er med hanebåndspær på oprindelig hus og tilbygningen er med gitterspær. Tagdækningen er bølgeeternitplader. Der er 300 mm isolering udlagt over tilbygning og 250 mm over den del af hovedhuset der ikke er udnyttet.

4 SIDE 4 AF 8 Energ mærkning nr Gyfdigt 7 â lra Energikonsulent! 09-0t-20t2 Firma: Arkitektfirma Aps Forslag 2: Der udføres efterisoelring med 150 mm på loft over hanebånd, 150 mm på lodret og vandrette skunke. Isoleringstype 37. 'Ydervægge Oprindelige massive ydervægge er udvendig skalmuret med facadesten og delvis udført pladebeklædning på indvendig side af ydervægge, skønnes isoleret med 50 mm. Tilbygning er udført i hulmur af facadsten mm isolering mm bagmur. 'v nduer, døre, ovenlys mv. Vinduer og terrassedøre er af forskellig kvalitet udført i trækarme og rammer isat termoruder For- og bagdør er rammedørplader isat termoruder, Forslag 4: Alle vinduer og yderdøre udskiftes med energiruder min. U=I,tW/m2. Samtidig udføres tæt fugning til ydervægge. 'Gulve og terrændæk Gulve er belagt med hhv klinker, træ og tæppe på betonlag - skønnes isoleret med 100 mm trykfast isolering med 100 mm betonlag. Ventilation 'Vent lat on Der er mekanisk ventilation fra emhætte i køkken men øvrige rum ventileres gennem oplukkelige vinduer og yderdøre. Bygning af have en rimelig tæthed. Varme 'Varmeanlæg Huset opvarmes med ældre kedel med oliebrænder fabrikat Tram KW 20. Kedlen er en Unit model opsat i opvarmet baggang og tilsluttet 1500 I udvendig Roug Plasttank. Forslag 1: Kedelanlæget udskiftes med type med kondenserende kedel, samtidig monteres manglende termostatventiler på rad iatorer. 'Varmt vand Varmt vand produkseres delvis ved mindre varmtvandsbeholder indbygget i Kedel Unit samt seperat el-vandvarmer placeres i nærhed af kedel, denne beholder kan anvendes til sommerdrift. Forslag 3: 6 m2 solvarmeanlæg monteret på sydvendt tagflade. Dette anlæg supplere det varme brugsvand.

5 SIDE 5 AF 8 Energimærkning nr Gyf d gt 7 â f a Firma: Arkitektfirma Aps ' Fordelingssystem Varme fordeles i huset et 2-stregns anlæg som forsyner radiatorer placeret i de eneklte rum Mindre cirkulationspumpe sørger for cirkulation i varmerør som skønnes at være placeret på den varme side af bygningsisolering. 'Automatik Der er termostatventiler i stue og værelser mens øvrige har almindelige reguleringer Vand. Vand Kloset er nyrere med højllav skyld. Udgifter inkl. moms og afgift: 0 kr./år. Forbrug: 3000 liter olie/år. Aflæst periode: L2-20rr Bygningsbeskr velse. Opførelsesår: Âr for væsentl g renovering: 2OOB. Varme: Fyringsgasolie (liter). Supplerende opvarmning: Ingen. Boligareal følge BBR: 176 mz. Erhvervsareal følge BBR: 0 m2. Opvarmet areal: 190 m2. Anvendelse ifølge BBR: 120 Enfamiliehus. Kommentar til BBR-oplysninger: BBR-oplysninger skønnes at være i overensstemmelse med faktiske forhold, dog anses areal 1.sal ikke at være korrekt men skal forøges med ca. 14 m2.

6 SIDE 6 AF 8 û cyld gt 7 âr f at Firma: Arkitektfirma Aps. Anvendt energipris inkl. afgifter: Varme: 9.2 kr./liter Fast afgift på varme: 0 kr./år El: 2 kr./kwh 35 kr./m3 Vand:

7 SIDE 7 AF 8 Gyfd gt 7 â l a Firma: Arkitektfirma Aps Hvad er energ mærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5olo af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5olo er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkn ngen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overväger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol, Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. e. Ënel Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsningerne og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæss ge forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omga ergimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter en Hvis bygningen efter indberetningen af eneigimærkningsrãpporten har fået ny eje det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal ndgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og akt onærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af og 42i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2OIL. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere på

8 SIDE 8 AF 8 ^Õm Energimaerkning nr.: cyld gt 7 år fra: Firma: Arkitektfirma Aps Energ konsulent: Adresse: Thrigesvej 8600 Silkeborg Firma: Telefon: Dato for bygningsgennemgan g: OL2 Arkitektfirma Aps Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret information om energikonsulenten.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Folehavevej 6 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-014054 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hyldebjerg 10 Postnr./by: 4330 Hvalsø BBR-nr.: 350-007711 Energikonsulent: Niels T. Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Bygningskontoret

Læs mere

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug.

Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Energimærke. Lavt forbrug. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vølundsvej 5 Postnr./by: 3650 Ølstykke BBR-nr.: 240-013249 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Trompeterbakken 11 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-144316 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 9 Postnr./by: 8830 Tjele BBR-nr.: 791-217914 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Udsholt Byvej 9 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 270-012067 Energikonsulent: Find Madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Find Madsen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Gammel Byvej 003A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-010294 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Landevejen 133 Postnr./by: 4060 Kirke Såby BBR-nr.: 350-006293 Energikonsulent: Heinrich Gisselmann Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindevej 14 Postnr./by: 5800 Nyborg BBR-nr.: 450-002497 Energikonsulent: Per Krag Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitektfirmaet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovbakkevej 12 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-185378 Energikonsulent: Ing. Ib Borregaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vmi-ingeniørfirma

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rødegårdsvænget 5 Postnr./by: 5230 Odense M BBR-nr.: 461-334164 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

El,n"rgimærkning for følgende ejendom:

El,nrgimærkning for følgende ejendom: SIDE I AF 9 ^ô. El,n"rgimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gyldigt 1O år fra: Programversion: Bommerlundvej 2 6630 Rødd ng 575-085543 28-03- 2011 EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstevænget 115 Postnr./by: 7280 Sønder Felding BBR-nr.: 657-910590 Energikonsulent: Gunner Lund Sørensen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Tværvej 3 D 4700 Næstved BBR-nr.: 370-033461 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Sundtoften 79A 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-008252 Energikonsulent: Knud Lorentzen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Farvergårdsvej 13 Postnr./by: 3200 Helsinge BBR-nr.: 270-018476 Energikonsulent: Jan Chrillesen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Consult-88

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere