TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING"

Transkript

1 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING 41. årgang Maj 2012 Nr. 1

2 TISVILDEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING Maj 2012 TIL FORENINGENS MEDLEMMER ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til 8 i foreningens vedtægter indkaldes herved til foreningens 41. ordinære generalforsamling: Søndag den 24. juni 2012 kl ca i Helene Centret, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Ingholt som dirigent. 2. Bestyrelsens beretning 2011/12 ved formanden. Den skriftlige del af beretningen er optrykt her i bladet. 3. Foreningens regnskab. Revideret regnskab for 2011 er ligeledes optrykt sammen med bladet. Bestyrelsen indstiller, at medlemskontingentet i 2013 forbliver uændret, dvs på de 500 kr. årligt, samme niveau som i Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt. 5. Valg i henhold til vedtægternes 11. På valg til bestyrelsen i år er formanden og 1 bestyrelsesmedlem: - Søren Egelund, formand Modtager genvalg - Erik Verdoner, bestyrelsesmedlem Modtager genvalg

3 Der skal desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Nuværende (og for tiden eneste) suppleant er: - Steen Johansen Valg af revisor og revisorsuppleant. Disse poster bestrides nu af: - Aron Skop, revisor Modtager genvalg - Susanne Lange, revisorsuppl. Modtager genvalg 6. Eventuelt. T E M A: Solceller til sommerhuset? Umiddelbart efter generalforsamlingen har bestyrelsen i år inviteret kyndige oplægsholdere til at give grundejerforeningens medlemmer en aktuel og uforpligtende orientering som en generel inspiration - om alle aspekter ved montering og drift af solcelleanlæg, inklusive de økonomiske aspekter ved de forskellige typer: Kan det overhovedet betale sig at investere i et sådant anlæg? hvad med finansieringen? Kan man virkelig tjene etableringsomkostningerne hjem på 7 år? Hvilken solcelleløsning er i så fald den rigtige? Solenergi er blevet et tema, som mange husejere viser en stigende interesse for at vide noget nærmere om ikke mindst i disse energisparetider. Tanken om at udnytte solens stråler året rundt til at producere sin egen strøm - og samtidig hermed at kunne reducere ens egen CO 2-belastning af miljøet virker umiddelbart tiltalende. En annonce om solceller lover ligefrem selvforsyning og lokker med et farvel til elregningen. En lokal ejendomsmægler udtaler, at den ældre boligmasse trænger til et energimæssigt løft, fordi køberne mere end hidtil fokuserer på energiforbruget i de huse, som de kigger på. Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne Søren Egelund Formand

4 Grundejerforeningen er som sædvanlig vært for kaffe og brød til mødet. Kaffen vil være klar til de morgenfriske fra kl P.S.: En underskrevet fuldmagt kan eventuelt gives til bestyrelsen forud for generalforsamlingen (blanket til brug hertil ligger i kuverten) eller en fuldmagt kan gives til et andet medlem af grundejerforeningen - såfremt man selv er forhindret i at deltage i foreningens årlige møde. BERETNING FOR FORENINGENS VIRKE 2011/2012 Nedenfor følger bestyrelsens skriftlige beretning for grundejerforeningens virke i perioden fra generalforsamlingen i juni 2011 til maj På generalforsamlingen søndag den 24. juni 2012 jf. ovenstående indkaldelse - vil beretningen blive suppleret med de nyeste oplysninger, inden dirigenten sætter såvel den skriftlige som den mundtlige beretning til debat. BESTYRELSEN Vores dygtige sekretær igennem de sidste 8 år, Hanna Enevoldsen, har kort tid efter generalforsamlingen sidste sommer følt sig nødsaget til at træde ud af bestyrelsen udenfor nummer af arbejdsmæssige grunde. Dette måtte vi i den øvrige bestyrelse med beklagelse tage til efterretning. Det gjorde vi i naturlig respekt for, at bestyrelsesarbejdet ikke må blive en belastning i forhold til et bestyrelsesmedlems faste job. Vi andre og foreningen som helhed er Hanna megen tak skyldig. Det har vi heller ikke lagt skjul på overfor hende. Hanna har igennem de mange år med sikker hånd stået for referatskrivning, færdigredigering, trykning og udsendelse af de i alt 24 medlemsblade m.m. Og har desuden været en engageret samarbejdspartner i bestyrelsesarbejdet. Som følge af Hannas udtræden indtrådte 1. suppleanten Erik Verdoner, Iglekærvej 16, foreløbig i den resterende del af Hannas valgperiode frem til generalforsamlingen i år, hvor Erik så er på valg. Bestyrelsen konstituerede sig i lyset af ovenstående med næstformand og sekretær. Gaspare ( Rino ) Adda, Iglekærvej 29, blev genvalgt som næstformand, mens Hanne

5 Nielsen, Rydevej 14, påtog sig sekretæropgaven. Den nuværende sammensætning af bestyrelsen kan ses på bladets bagside. MEDLEMSBLADE I 2011 udsendtes ligesom tidligere 3 medlemsblade. Bestyrelsen besluttede i efteråret 2011 at omlægge bladproduktionen - foreløbig som forsøg - ved kun at udsende 2 medlemsblade i 2012 forår og efterår. Sammen med majnummeret i år udsendes en revideret medlemsfortegnelse, girokort med kontingentopkrævning og (uændret) indkaldelse til den årlige generalforsamling, inklusive bestyrelsens beretning og foreningens seneste årsregnskab samt en fuldmagtsblanket til eventuelt eget brug. MEDLEMMERNE Også i år kan vi byde velkommen til enkelte nye medlemmer efter nogle få ejerskifter i 2011, som det fremgår af den reviderede medlemsfortegnelse med medlemmernes sidst opgivne helårsadresse. FLISHUGNINGEN Udgiften til den foreningsfinansierede flishugningsordning forår og efterår har også sidste år været den store udgiftspost i driftsregnskabet. Den årlige udgift afhænger selvsagt af, hvor meget grenaffald, medlemmerne producerer, eftersom foreningen betaler anlægsgartneren i forhold til hans timeforbrug. Bestyrelsen har noteret sig, at ordningen stadig har medlemmernes opbakning, og vi indstiller derfor, at den bliver videreført, bl.a. som et incitament til, at man holder bevoksningen på grundene under kontrol af hensyn til det gode naboskab. Vi er godt klar over, at ikke alle har lige stort behov for beskæring på deres grund hvert år, men mener, at alle på en eller anden måde har gavn af denne mulighed for at komme af med grenaffaldet, set over et vist åremål. NB: Forårsflisningen finder som sædvanlig sted i uge 20, hvilket i 2012 vil sige med forventet start for anlægsgartneren og hans flishuggermaskine mandag den 14. maj. Vores gartner har på baggrund af erfaringerne med efterårets flisning gjort bestyrelsen opmærksom på, at omkring halvdelen af flisen denne gang blev i

6 Tisvildegårdens Grundejerforening Driftsregnskab for 2011 Indtægter: Medlemskontingenter incl. gebyr 108 medlemmer ,00 Udgifter: Medlemsblad og medlemsfortegnelser 3.397,50 Kontorartikler, frimærker og administration 2.520,50 Generalforsamling 5.310,00 Bestyrelsesmøder + gaver 1.790,00 Gebyrer til bank 634,83 Flishugning forår + efterår ,51 Vedligeholdelse af fællesarealer , ,59 Resultat før renter m.v ,41 Renter af bankkonto 0 Obligationsrenter pr ,00 Obligationsrenter pr , ,87 Årets resultat ,28 ======== Tisvilde, den 9. februar 2012 Karin S. Andersen, kasserer Ovenstående driftsregnskab og omstående status over foreningens aktiver og formue har jeg revideret og fundet i overensstemmelse med bøger og bilag. Bankkonto, girokonto, kontantbeholdning og beholdning af obligationer er til stede og kontrolleret af undertegnede. Frederiksberg, den 29. februar 2012 Aron Skop, revisor

7 Tisvildegårdens Grundejerforening Status for Aktiver: Bankbeholdning ,49 Girobeholdning 2.447,58 Kontantbeholdning 139, ,57 Obligationsbeholdning: Nominelt kr. - 4 % RD 2015 kurs 108, ,00 Nominelt ,60 kr. 2 % RD 2015 kurs 102, , , Formue i alt iflg. status pr ,34 Formue i følge status pr , Forøgelse af foreningens formue i 2011 i alt Kr ,53 ========

8 overskud og således måtte køres ud af vores område. Det medførte for grundejerforeningen en merudgift, som kunne være undgået, hvis foreningens medlemmer i højere grad enten selv havde gjort brug af flis eller måske havde betænkt en nabo eller genbo med flisen af sit grenaffald naturligvis efter forudgående aftale med det pågældende medlem. Bestyrelsen videregiver hermed anlægsgartnerens opfordring til medlemmerne. Alternativt kan en fremtidig model blive, at alt grenaffald, der er lagt ud i rabatten, bliver samlet op og kørt væk helt uden flisning i vores område? Vi hører gerne medlemmernes synspunkter herom. I 2012 bibeholder vi dog flishugningsordningen så ikke mindst af hensyn til nye medlemmer gentages her gartnerens anvisninger vedr. udlægning af grenaffald til flishugning: Grenenes tykkelse (diameter) må være op til maksimalt 15 cm. Grenene lægges i rabatten ud for ens egen grund - enten med den tykke ende ud mod vejen eller parallelt med vejkassen, hvis grenene er meget lange. Lange grene giver faktisk en hurtigere og dermed for foreningen billigere arbejdsgang, idet der afregnes efter det samlede tidforbrug. Sidegrene, der er over 3 cm tykke, skal skæres af, inden grenaffaldet lægges ud i rabatten. Bemærk at følgende IKKE må lægges ud i rabatten: bambus, trærødder, potteplanter, græs, jord og sten. Den slags affald må man selv skaffe sig af med på anden vis. Hvis uheldet er ude, kan især bambus i værste fald ødelægge flishuggerens kniv, og det kunne risikere at udløse en stor ekstraregning til foreningens kasse. Ønsker man en bunke FLIS efterladt i sin rabat, lægger man blot en stor og tydelig seddel herom til gartneren i et plastomslag i bunken med grenaffald. Alternativt opfordres man som nævnt til at spørge f.eks. sine naboer, om de har brug for noget flis. Efterårsflisningen finder som vanligt sted i uge 44, dvs med start den 29. oktober. FORENINGENS ØKONOMI Også i 2011 er det lykkedes at spare yderligere op til kommende års vejvedligeholdelse, jf. årsregnskab og formueopgørelse, som er optrykt her i bladet. Kontingentnedsættelsen fra de 700 kr. til 500 kr. årligt, som blev vedtaget eenstemmigt på sidste års generalforsamling, vil medføre et mindre driftsunderskud i 2012-regnskabet, men vore betydelige obligationsrenter forventes at opveje dette.

9 DRÆN OG KLOAK I HOLLØSELUND Som omtalt på sidste års generalforsamling har kommunens tekniske udvalg besluttet at afkoble forbindelsen mellem dræn og kloaksystem ved Brudsbakke i sommeren Brev herom med en nærmere redegørelse blev i sommer udsendt af Gribskov Kommune til alle grundejere i Holløselundområdet og dermed også til vore medlemmer. Der blev i brevet fra forvaltningen også inviteret til et frilufts-informationsmøde ved Brudsbakke i august, hvor omkring 50 personer mødte op, bl.a. jeres formand og endnu et medlem af vores forening. På mødet blev kommunen opfordret til at overveje, hvordan den kan støtte eventuelle private vandafledningsprojekter. Det har man efterfølgende tænkt over på Rådhuset. For i et nyt brev til grundejerforeningerne heroppe tilbyder man at stille sig til rådighed for opstartmøder for specifikke vandløbsprojekter. Kravet er dog, at de pågældende grundejere selv hyrer en vandløbskonsulent, der på vegne af grundejerne kan hjælpe med projektet og dialogen med kommunen. Essensen i det kommunale tilbud er altså, at hvis en kreds af grundejere med særlige problemer med oversvømmelse på deres grunde går sammen om og selv finansierer et specifikt afvandings- eller drænprojekt med ekstern konsulentbistand - så kan de få lavet en projektbeskrivelse og indsende den til Gribskov Kommune. Derpå kigger kommunens teknikere på det konkrete projekt og går ind i en nærmere dialog vel at mærke uden at overtage ansvaret for gennemførelse og finansiering. På augustmødet gentoges fra flere sider anbefalingen om, at den enkelte grundejer foretager sig noget forebyggende på egen parcel for at minimere risikoen for oversvømmelser ved kraftige regnskyl f.eks. ved at etablere regnvandsfaskiner, jf. regnvandspjecen, der har været præsenteret og drøftet på en tidligere generalforsamling, og som også kan ses på hjemmesiden GRÆSSLÅNING Nu da sæsonen for græsslåning venter forude, minder bestyrelsen herved alle medlemmer, også de nye, om de bestemmelser herom i vores ordensreglement, der senest blev ændret i 2005: Græsslåning af grunde og rabatter skal foretages mindst 2 gange om året, første gang i første halvdel af maj, anden gang i første halvdel af august. Græsslåningen skal ske på tidspunkter af dagen, hvor det er til mindst gene for naboerne. Derfor henstilles det, at al brug af motoriserede haveredskaber sker mellem kl. 9 og 12 (alle dage) samt i tidsrummet kl på hverdage dog forlænget til kl. 20 om fredagen.

10 AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD Gribskov Kommune har i 2011 udsendt en vejledning for afbrænding af haveaffald. Heraf fremgår det, at det ikke er tilladt at afbrænde haveaffald i byzoner og i sommerhusområder. Heller ikke afbrænding af andet affald end haveaffald er længere tilladt. GENERALFORSAMLINGEN Bestyrelsen ser frem til det årlige møde med medlemmerne og håber på et talstærkt fremmøde i år i det nærved liggende HeleneCenter. Hvis man selv er forhindret den dag, kan man som sagt lade sig repræsentere ved fuldmagt blanketten hertil ligger her i bladet, og den kan eventuelt gives til et bestyrelsesmedlem eller til ens nabo, hvis man synes det. Som dette års TEMA i forbindelse med generalforsamlingen har vi valgt at sætte fokus på solenergi og solcelleanlæg se under indkaldelsen til vores årlige møde. Det har vi bl.a. gjort som opfølgning af sidste års gode erfaringer med erfaringsudvekslingen blandt medlemmerne om varmepumper og indeklima. FORSIDEBILLEDET - er denne gang knipset af vores gartner Brian Hansen en af de første dage i marts Det viser Iglekæret på et tidspunkt, hvor man i vandoverfladen stadig kunne ane resterne af vinterisen. Der kunne løbes på skøjter på vores fælles lille sø nogle uger i vinter, hvor vi til gengæld slap for større mængder sne deroppe i stil med de to foregående vintre. HAV EN GOD SÆSON Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en god og solrig sommersæson i Tisvilde - på gensyn SØNDAG DEN 24. JUNI i Helene Centret. På bestyrelsens vegne Søren Egelund

11 Ordensreglement 1. Ved ledningstilslutning m.m. må foreningens veje ikke beskadiges. Alle ledningsføringer skal slås under/gennem vejen. Der må ikke graves nærmere vejkassen end 70 cm. 2. Grundejere er pligtige at sikre sig, at deres leverancer af byggemateriale m.m. kan ske uden beskadigelse af foreningens veje og rabatter. Beskadigelse af veje og rabatter vil medføre erstatningskrav fra foreningen. 3. Græsslåning skal foretages på tidspunkter, hvor det skønnes at være til mindst gene for naboer. Det henstilles, at brug af motoriserede haveredskaber kun sker alle dage kl samt kl på hverdage, dog kl fredag. 4. Græsslåning af grunde og rabatter skal foretages mindst 2 gange årligt, første gang i perioden maj og anden gang i perioden august. 5. Såfremt græs og ukrudt på grundene ikke er slået som anført, er bestyrelsen berettiget til at lade disse arbejder udføre for den pågældende grundejers regning, jf. tinglyste deklarationer. 6. Grundejerne er pligtige til at renholde den ud for parcellen liggende vej og rabat, hvortil hører, at rabatten skal slås som nævnt ovenfor. Vedtaget på generalforsamlingen 18. maj Ændret på generalforsamlingen 25. maj Ændret på generalforsamlingen 19. juni 2005.

12 BESTYRELSEN Søren Egelund Formand Rønnebærvej 12, 2. tv. Tlf.: / Holte Gaspare Adda (Rino) Næstformand Falkoner Alle 38, 1. tv. Tlf.: / Frederiksberg Karin S. Andersen Kasserer Tisvildegårdsvej 4 Tlf.: Tisvildeleje Hanne Nielsen Bestyrelsesmedlem/sekretær Rydevej 14 Tlf.: Tisvildeleje Erik Verdoner Bestyrelsesmedlem Nøjsomhedsvej 3, 2. sal Tlf.: København Ø

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen

HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG. CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg. Haveforeningen INDKALDELSE TIL ordinær generalforsamling HAVE NYT NR. 1 MARTS 2013 38. ÅRGANG Haveforeningen CARL NIELSENS MINDE Gladsaxe Møllevej 75 2860 Søborg 2 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling Tirsdag

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Klokkekilden Onsdag d. 9. april 2014 kl. 19.00 i Slagslunde Forsamlingshus Dagsorden i.h.t. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv.

Bestyrelsen var meget åben over for forslag og ideer til artikler og andet. Medlemmer opfordres til at komme med indlæg, billeder mv. Grundejerforeningen Klintegården Generalforsamling 2012 Indledning Formanden bød velkommen i de små lokaler. Der var gået lidt kludder i bestillingen af det sædvanlige lokale. Ekstra ordinær generalforsamling

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup

Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Omegnens Fritidshaveforening Nr. 169-44 årgang - Februar 2013 NYT FRA Frølunde Kvistgaard Vesterlyng Torup Nyt fra områderne De Skøre Kugler Kontingenter Generalforsamling 2013 Omegnens Fritidshaveforening

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere