DJBFA. CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJBFA. CVR-nr. 65 37 59 15"

Transkript

1 CVR-nr

2 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningens oplysninger 4 Beretning 5 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance 9 Noter 11 Ernst & Young P/S - Osvald Helmuths Vej 4 - Postboks Frederiksberg - CVR-nr LOPE KLA / _1.docx 1

3 Ledelsespåtegning Bestyrelse og administrator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 for DJBFA. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter regulativ af 29. oktober 2014 fra KODA. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 18. marts 2015 Administrator: Tjill Dreyer Kritiske revisorer: Leif Monnerup Marie Louise Schmidt Bestyrelse: Susi Hyldgaard Maj-Britt Kramer Turid N. Christensen Jens Lysdal Morten Høirup Anders Blichfeldt Mark Solborg Søren Krogh Mikael Elkjær Jesper Hansen 2

4 Den uafhængige revisors erklæringer Til medlemmerne i DJBFA Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for DJBFA for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter anvendt resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter regulativ af 29. oktober 2014 fra KODA. Ledelsens ansvar for årsregnskab Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter regulativ af 29. oktober 2014 fra KODA. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter regulativ af 29. oktober 2014 fra KODA. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 18. marts 2015 Ernst & Young P/S Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor 3

5 Ledelsesberetning Foreningens oplysninger Navn Adresse, postnr. by CVR-nr. Stiftet Hjemstedskommune Regnskabsår Hjemmeside DJBFA Lautrupsgade 9, 2100København K marts 1973 København 1. januar december Telefon Bestyrelse Administrator Kritiske revisorer Revision Susi Hyldgaard, formand Maj-Britt Kramer, næstformand Turid N. Christensen Jens Lysdal Morten Høirup Anders Blichfeldt Mark Solborg Søren Krogh Mikael Elkjær Jesper Hansen Tjill Dreyer, sekretariatschef Leif Monnerup Marie Louise Schmidt Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes 22. marts

6 Ledelsesberetning Beretning I 2014 fyldte især Folkemøde på Bornholm, implementering af EU-direktiv, samarbejde med de øvrige komponistforeninger, projektet MusicBusiness2020 samt flere midler til musikken i Kunstfonden i DJBFA s kulturpolitiske arbejde. For dette og andre relevante emner i foreningens arbejde henvises til årsberetningen. Organisatorisk er der sket det afgørende, at foreningen ikke bare er flyttet til ny adresse i Nordhavn, men samtidig er flyttet i bofællesskab med Dansk Komponistforening - i samme hus som KODA samt de øvrige foreninger i KODA Danske Populær Autorer og Dansk Musikforlægger Forening. Udgiftsmæssigt trækker flytningen begge veje på den ene side er huslejen dyrere end tidligere, bl.a. fordi det nye hus er momsbelagt i modsætning til den tidligere adresse på den anden side har bofællesskabet givet færre udgifter til kontorhold. Dette slår dog først rigtigt igennem i 2015, især fordi der i forbindelse med flytningen har været ekstraordinære udgifter ikke mindst til renovering af de fraflyttede lokaler på Gråbrødre Torv. Regnskabsmæssigt bør det nævnes, at selvom indtægterne i 2014 er stort set på samme niveau som året før (ca. 25 mio. kr.) eller lidt mindre, så steg de samlede kulturelle midler fra KODA med 3,5 mio. kr. eller 6 %, og at foreningerne i stedet for at fordele dem i mellem sig valgte at give en større andel til de KODA-medlemmer, der ikke er medlemmer af foreningerne samt ikke mindst til fælles projekter. Om dette kan også læses i DJBFA s årsberetning. Når midlerne lægges i de fælles puljer, har det på nogle områder den konsekvens, at det kan aflæses ned i DJBFA s regnskab. Således anvendes der tilsyneladende igennem en årrække mindre og mindre på jura, ophavsret og EU, men det er primært, fordi de nu ligger i det fælles samarbejde mellem de tre komponistforeninger. For DJBFA har det også relativt stor organisatorisk betydning at skulle administrere større fælles projekter ikke mindst projektet MusicBusiness2020, der ledelsesmæssigt ligger under DJBFA. Endvidere er der følgende væsentlige forskydninger i 2014 i forhold til 2013: Der er i 2014 anvendt næsten kr. (8 %) mere på arbejdslegater og musikproduktion. Der er anvendt kr. (11 %) mindre i 2014 på arbejdsophold. Dette skyldes dels, at rejsetilskud til refugier bortfaldt 1/ samt færre driftsudgifter til refugierne. Udgiften til gruppelivsforsikring er steget med kr. (56 %), hvilket skyldes et større antal skadesforløb. Der er anvendt kr. (12 %) på kontorhold mv., hvilket primært skyldes ekstraordinære udgifter til flytning. Foreningens administrationsprocent er 14 % (det samme som i 2013). Der anvendes 12 % af de kulturelle midler til administration (13 % i 2013). 5

7 Anvendt regnskabspraksis Årsregnskabet for DJBFA for 2014 er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik samt regulativ af 29. oktober 2014 fra KODA. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Der er foretaget ændringer i præsentation af regnskabsposterne "Kulturpolitiske fokusområder og aktiviteter", "Kommunikation og PR", "Honorarer" samt "Husleje, kontorhold m.v.". Sammenligningstal for 2013 er tilpasset den ændrede præsentationsform. Resultatopgørelsen Indtægter Tilskud fra KODA medtages i udbetalingsåret. Medlemsudgifter Medlemsudgifter indeholder omkostninger vedrørende de i året bevilgede uddelinger, legater, støtte til projekter, kurser, kommunikation m.v. Administrationsudgifter Administrationsudgifter indeholder omkostninger til administration, lokaler m.v. Finansielle indtægter og udgifter Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Skat af årets resultat Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med 24,5 % af den skattepligtige indkomst. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger optages til den højeste værdi af offentlig ejendomsvurdering og kostpris. Op- og nedskrivninger føres over egenkapitalen. Musikinstrumenter og inventar optages til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede af og nedskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Forbedringer, ejendom Musikinstrumenter Inventar Edb 5 år 5 år 5-10 år 4 år Der foretages ikke afskrivninger på sommerhuse. Aktiver med en kostpris på under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 6

8 Anvendt regnskabspraksis Finansielle anlægsaktiver Andele i Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Lille Skiveren optages til indre værdi på balancedagen. Værdipapirer Værdipapirer optages til kursværdien på balancedagen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi. 7

9 Resultatopgørelse Note t.kr. Indtægter KODA's nationale midler Til medlemmer Til administration Nationale midler i alt Kontingenter Tilskud Indtægter i alt Udgifter Medlemmer Arbejdslegater og musikproduktion Arbejdsophold og rejser Koncerter, festivaler Kulturpolitiske fokusområder og aktiviteter Social sikring Ophavsret Kommunikation og PR Medlemsaktiviteter Løn og gager Medlemmer i alt Administration Løn og gager Honorarer Rejser og mødeudgifter Husleje, kontorhold m.v Administration Administrative indtægter/kompensationer Administration i alt Udgifter i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Skat af ordinært resultat 0 0 Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

10 Balance Note t.kr. AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver 13 Grunde og bygninger Musikinstrumenter Inventar og edb Finansielle anlægsaktiver Andele i Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Lille Skiveren Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Andre tilgodehavender Deposita Periodisering Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

11 Balance Note t.kr. PASSIVER Egenkapital 16 Bunden kapital Overført resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Langfristede gældsforpligtelser 17 Prioritetsgæld Kortfristede gældsforpligtelser Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser Bankgæld Skyldige legater Skyldige til medlemmer Skyldig foreningsskat 0 14 Kreditorer Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT

12 Noter t.kr. 1 Arbejdslegater og musikproduktion Ordinær legatuddeling Udgivelsespulje Tilbageførte legater Legatudvalgshonorar Legatudvalgshonorar Arbejdslegater og musikproduktion i alt Arbejdsophold og rejser Grækenland Andalusien New York Den selvejende institution Jens Otto Kraghs hus i Lille Skiveren Mårup Havn, Samsø Bornholm Berlin Paris København Rejser til Grækenland Rejser til Andalusien Rejser til New York Rejser til Bornholm The House of Songs Popcamp Nordlys Fatima Kompositionscamp Songs by the Wall 0 30 Jazzkomposition 0 60 Musik i Spil Northern Sounds Ibiza Afskrivninger, instrumenter og bygninger, jf. note Rejsepulje Koncerter og festivaler Fremførelsespulje 0 88 Udlandspulje Festivalpulje, Innovationspulje og Spil Dansk Dagen

13 Noter t.kr. 4 Kulturpolitiske fokusområder og aktiviteter Kulturpolitik/Fokusområder Politisk kommunikation Kulturpolitik- honorarer Filmkomponister 0 50 Kontingenter Social sikring Gruppelivsforsikring, Kritisk sygdom Sociale legater Ophavsret Juridisk assistance Ophavsret Kommunikation og PR Blad PR, hjemmeside, nyhedsbrev Kommunikation Kommunikationsmedarbejder Hædersprisfest, jubilæum Medlemsaktiviteter Medlemsaftener m.v Kursus m.v KODA-listerne Generalforsamling Hædersgaver Diverse til medlemmer

14 Noter t.kr. 9 Lønninger Lønninger ATP og lønsum Pension Regulering af feriepengeforpligtelse, feriepenge/tillæg Lønninger er fordelt således: Medlemmer Administration Honorarer Formand Næstformand Mødehonorar Kritiske revisorer Lønninger er fordelt således: Medlemmer, kulturpolitik Administration Rejser og mødeudgifter Mødeudgifter Rejser ved bestyrelses- og udvalgsmøder samt bestyrelsesseminar

15 Noter t.kr. 12 Husleje, kontorhold m.v. Husleje og el Telefon Inventar og småanskaffelser Afskrivning, inventar og edb, jf. note Vedligeholdelse, inventar og edb Kontorudstyr og edb Kontorartikler Bøger og aviser Porto og gebyrer Advokat 0 12 Revision og regnskabsassistance Dataløn Repræsentation og gaver Personaleomkostninger Forsikring Taxa, Bring Diverse omkostninger Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Musikinstrumenter Inventar og edb Kostpris 1. januar Tilgang Afgang Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

16 Noter 14 Kapitalandel i Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Lille Skiveren Kostpris 1. januar Regulering Regnskabsmæssig værdi 31. december Hovedtallene for foreningen pr. 31. december 2014: Navn og hjemsted Ejerandel Egenkapital Årets resultat Regnskabsmæssig værdi Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Skiveren 13,46 % Værdipapirer Regnskabsmæssig værdi 1. januar Årets kursregulering Regnskabsmæssig værdi 31. december Egenkapital 1/ Årets regulering Forslag til årets resultatfordeling 31/ Bunden egenkapital Juridisk hjælpefond Social hjælpefond Hædersprisfond Disponibel egenkapital Overført resultat Op- og nedskrivning vedrørende værdipapirer Op- og nedskrivning vedrørende ejendomme Regulering, andel i Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Skiveren Egenkapital i alt

17 Noter 17 Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt 1/ Gæld i alt 31/ Afdrag næste år Langfristet andel Restgæld efter 5 år Nykredit, nom kr., 3,3 % * Nykredit, nom kr., 2,7 % * Spar Nord, nom kr., 1,6 % * Restværdi efter 5 år er uændret i forhold til 1. januar 2014, da det forventes, at DJBFA vil indgå nye låneaftaler, inden eksisterende lån skal indfries Anden gæld Skyldig A-skat, ATP og AM-bidrag Skyldige feriepenge Skyldig løn 0 16 Gæld til MusicBusiness Diverse mellemregninger Øvrig gæld Anden gæld i alt t.kr. 19 Eventualforpligtelser Foreningen har indgået aftale om fremleje. Fremlejekontrakten kan opsiges med 12 måneders varsel, dog tidligst den 1. maj Fremlejeforpligtelsen er opgjort til t.kr. pr. 31. december Her i er inkluderet fremlejekontrakterne mellem foreningen og DKF samt Music Business2020, som henholdsvis er opgjort til t.kr. og 252 t.kr. pr. 31. december

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012

Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Klosterplads 9 Postboks 169 5700 Svendborg Telefon 63146900 Telefax 62212801 www.deloitte.dk Ærø Golf Klub CVR-nr. 27 88 86 74 Årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14

Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. Årsregnskab 2013/14 Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov Indhold Bestyrelsens erklæring 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 4 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 6 Ernst & Young P/S - Værkmestergade

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Dansk Aktionærforening

Dansk Aktionærforening Dansk Aktionærforening CVR-nr. 12 32 83 03 Årsrapport 2014 Godkendt på foreningens repræsentantskabsmøde den 29. maj 2015 Dirigent: Foreningsoplysninger Forening Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003

Det Radikale Venstres Landsforbund. Årsrapport 2007. 08-r001 RON LOJ 777172 07003 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Læs mere

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014

Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn CVR-nr. 26896002. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Børns Voksenvenner i Aalborg og Omegn

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere