Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 21 Adresse: Langelandsgade 140 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: Energikonsulent: Henning Tinggaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,07 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G F Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Nyt ventilationsaggregat med modstrømsgenvinding i bygning 1511, 1512 og ,49 MWh kr kr. 2,6 år 2 Ny pumpe til brugsvand kwh el 7,73 MWh kr kr. 1,4 år 3 Udskiftning af udsugningsventilatorer til toiletter i bygning 1511, 1512, 1513 og kwh el kr kr. 9,1 år 4 Isolering af ydervægge i bygning 1511, 1512, 1513 og Isolering af etageadskillelse mod ingeniørgange 524 kwh el 455,42 MWh 17,10 MWh kr kr. 18,8 år kr kr. 20,3 år

2 SIDE 2 AF 21 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Isolering af kælder ydervægge i bygninger 74,47 MWh kr kr. 30,0 år 7 Nye pumper til ventilation, se også pkt kwh el kr kr. 8,7 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

3 SIDE 3 AF 21 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: E Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms 8 Etablering af solvarmeanlæg -113 kwh el 15,17 MWh 9 Montering af bevægelsesmelder i toiletter i bygning kwh el -0,18 MWh kr. 700 kr. 10 Nye pumper til ventilation, se også pkt kwh el kr. 11 Udskiftning til lavenergiruder 152,63 MWh kr. 12 Ældre armaturer med konventionelle forkoblinger udskiftes til nye med elektroniske i gange 13 Ældre armaturer med konventionelle forkoblinger udskiftes til nye med elektroniske i trapper kwh el -3,63 MWh kwh el -1,72 MWh kr kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer 1. KONKLUSION: Der er 4 forslag til energimæssige forbedringer i ejendommen med god rentabilitet og med en tilbagebetalingstid under kun 10 år.

4 SIDE 4 AF 21 3 forslag er med tilbagebetalingstid længere end 10 år, men vil være rentable at udføre. Selv om investeringen er langsigtet, kan forbedringen have betydning og interesse for fremtidige købere og højne gensalgsværdien. Ligeledes vil man være bedre klædt på til at kunne imødegå de stigende energipriser og evt. fremtidige miljø- og energiafgifter. Under alle omstændigheder vil en realisering af forslaget her og nu medføre en energibesparelse og en komfortforbedring af bygningen. Der er i henhold til energimærkningsordningen beregnet besparelser på - forbedringer af vinduer og glasdøre - etablering af solvarmeanlæg Forslagene er ikke rentable. Etablering af solvarme har en tilbagebetalingstid længere end 10 år. Det er ikke forslag til varmepumper da bygningerne forsynes med, der er med moderate priser. 2. KOMMENTARER TIL OPLYST/BEREGNET FORBRUG: På forsiden af energimærkningsrapporten er anført det oplyste varmeforbrug for hele ejendommen. Energibesparelserne er derimod opgjort i forhold til ejendommens beregnede varmeforbrug baseret på en række standardbetingelser, primært omkring brugervaner og indetemperaturer. Det samlede oplyste forbrug er på MWh for bygningen (ikke korrigeret til et standard år). I energimærket har vi beregnet et forbrug på MWh. Det beregnede varmeforbrug er mindre end det oplyste varmeforbrug. Årsagen skyldes sandsynligvis, at en række ventilationsanlæg med udsugninger til stinkkasser og forskellige arbejdsprocesser er med til at forhøje luftudskiftningen i perioder og dermed varmetabet. Det beregnede forbrug er baseret på følgende forudsætninger: - at alle bygninger er opvarmet til i gennemsnit 20 C året rundt. - at der sker en gennemsnitlig luftudskiftning på min. 1,8 liter/m²/sec eller over om vinteren og sommeren. - at genvindingsanlæg har en gennemsnitlig virkningsgrad fra 40 til 65 %. I mærket er der de oplyste varmepriser pr. MWh og effektbidrag som danner baggrund for beregning af besparelsesforslag. 3. BYGNINGSBESKRIVELSE: Bygningerne er i 4 og 5 etager samt med udnyttet tagetage, og med delvis kælder - opvarmet - opført i perioden med m² erhvervsareal. Denne energimærkningsrapport omhandler flere bygninger på ejendommen, i alt 7 bygninger med BBR bygningsnr. 510, 511, 512, 513, 514, 515 og 516.

5 SIDE 5 AF 21 Bygningerne hører under Århus Universitet men ejes af UBST. De anvendes til undervisning. Dette energimærke omfatter 7 bygninger med nummer 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 og Bygningerne, der alle har samme anvendelseskode er opført i BBR- registreret under ejendomsnummer og under adresser: - Langelandsgade 140, Århus C (BBR-bygningsnr. 510, 511, 512, 513 og 514) - Nørrebrogade 45, Århus C (BBR-bygningsnr. 516) 4. FORUDSÆTNINGER: En repræsentant for ejer var til sted ved besigtigelsen. I henhold til BBR-Oversigt er der foretaget en væsentlig om-/tilbygning i 1994 af bygning 510. Der var i forbindelse med besigtigelsen ikke adgang til bygning nr Der er i beregningen forudsat samme niveau angående radiatorventiler, isoleringsforhold m.v., som de registrerede rum. Kun direkte adgang vil kunne verificere forholdene. Der kan derfor forekomme afvigelser fra faktiske forhold. Denne energimærkning omfatter bygningernes varmetab inkl. ventilation til den nødvendige luftudskiftning, pumpe og varmtvandsforbrug til daglig drift af universitetet. GUF kaldes også basisforbruget er beregnet til 19 % efter bilag fra håndbog for konsulent. De under klimaskærmen anvendte værdier for specifikt varmetab (U-værdier) er som hovedregel taget fra Håndbog for Energikonsulenter. Der er fra ejer ikke udleveret tegningsmateriale og dokumentation om isoleringsforhold og de tekniske anlæg på ejendommen. Det har derfor været nødvendigt delvist at skønne isoleringsforhold og tekniske anlæg. Vi har foretaget destruktive prøvninger. I sommerperioden er der mulighed for at lukke varmeanlægget ned til kun at producere varmt brugsvand. Ved denne sommerdrift spares der på varmebudgettet. I energimærkningen forudsættes dette gjort. Det er forudsagt at bygningerne bruges 7 dage om ugen fra kl. 8 til kl Kælderen er indregnet i det opvarmede areal. Ventilationsanlæg: Bygningerne er forsynet med mange ventilationsanlæg. Kun ventilationsanlæg som bidrager til komfort er registreret i energimærkningen. Disse anlæg sikrer den nødvendig luftudskiftning til bygningsdrift iht. krav. Disse anlæg fungerer som både komfortventilation og erstatningsluft til stinkskabe, derfor er det valgt ikke at bruge data fra Vent-eftersynsrapport. I stedet bruges standard data fra Håndbog. De andre ventilationsanlæg som ikke er indregnet i energimærkning anvendes kun til arbejdsprocesser og

6 SIDE 6 AF 21 udsugning fra stinkskabe. De fleste anlæg er med variabel luftmængde og ventilatorer er styret af frekvensomformer. Enkelte ventilationsanlæg kører 24 timer i døgn pga. specielt krav men er registreret med bygnings driftstid da det kun er den komfortventilations del af udluftningen som registreres. Det bliver udarbejdet selvstændige Vent-eftersynsrapporter hvor hvert ventilationsanlæg som har en effekt større end 1 KW. Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 100 liter/m² pr. år. 5. KOMMENTARER TIL FORBEDRINGSFORSLAG: YDERVÆGGE Ved boreprøve på facade mod syd og gavl mod vest i bygning 1513 samt facade mod øst i bygning 1511 blev ydervæggen konstateret som værende massiv. Forbedringsforslaget til isolering af ydervægge er montage af en let forsatsvæg i et metalskinnesystem beklædt med gipsplade, der malerbehandles. Hermed afbrydes kuldebroer i sammenmuringer omkring vinduer og døre. I forslaget er medregnet omkostninger til flytning af radiatorer, elinstallationer og lysninger om vinduer mv. GULV MOD KRYBEKÆLDER Frihøjden i krybekælderen tillader isoleringsarbejder. Til forbedringsarbejderne anbefales det at anvende erfarne håndværkere med garantiordninger eller isoleringsfirmaer tilknyttet isoleringsproducenter. Der stilles store krav til teknisk viden og den håndværksmæssige udførelse, når der arbejdes med så markante isoleringstykkelser i konstruktionerne. Især skal nævnes forhold omkring dampspærre, lufttæthed, ventilation, kondensfugt, råd og svamp samt skimmelvækst mv., der skal tages hensyn til. VENTILATION Det er vigtigt, at der løbende foregår en udskiftning af indeluften i bygningen. Det optimale luftskifte er ca. 1 gang hver anden time for et godt indeklima. Luftskiftet hindrer også dannelse af skimmelvækst og fugtskader i bygningen. Et ukontrollabelt større luftskifte på grund af utætheder i bygningen vil medføre varmetab og dermed større opvarmningsomkostninger. SOLVARME Der er i energimærkningen foreslået et solvarmeanlæg, hvor økonomien er beskrevet under Forslag på de første sider og selve anlægstypen er beskrevet under Energikonsulentens bygningsgennemgang. I de senere år har stigende olie- og gaspriser og interessen for miljøet medført en egnet anvendelse af solenergien. Den mest almindelige anvendelse af solvarme er i forbindelse med opvarmning af brugsvand, fordi der her er bedst sammenfald mellem produktion og forbrug. Anlæg består typisk af en eller flere solfangere forbundet med en varmtvandsbeholder, hvor varmen overføres til brugsvandet gennem en

7 SIDE 7 AF 21 varmeveksler. Enten i form af en spiral i bunden af varmtvandsbeholderen, en kappe uden på tanken eller en separat pladevarmeveksler udenfor tanken. I toppen af varmtvandsbeholderen er der suppleret til solvarmen fra olie-/gasfyr, elpatron eller. I beskrivelse af anlægget er anført, hvilken anlægstype der er foreslået for ejendommen. Den væsentligste energibesparelse ved solvarmeanlæg er, at sommerforbruget af det varme brugsvand stort set dækkes. Hermed spares tomgangstabet ved afbrydelse af det varmeproducerende anlæg. Ved dårligt vejr om sommeren dækkes opvarmningen med en el-patron der normalt andrager mindre end 5% af varmebehovet til brugsvand. Bemærk at solvarmeanlæg kan være omfattet af lokalplaner, varmeplaner mv. og derfor kræver en myndighedskendelse. Det anbefales at anvende en KSO -installatør (www.ksoordning.dk). Læs mere på 6. EL-FORBRUG Det beregnede el-forbrug til bygningsdrift er på kwh. El forbruget til belysning er skønnet til kwh. Det samlede oplyste elforbrug for adressen er kwh. Procesenergi (bl.a. til specifikt ventilationsanlæg) er beregnet til kwh Disse tal er beregnet ud fra standard forbrug for både pumper, ventilatorer og belysning. Derfor er de ikke eksakte tal men giver et godt billede af størrelser af forbrug til de forskellige anvendelsesområder. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag - loft i bygning 1515 og 1516 er isoleret med 200 mm. Isoleringsforhold er fastlagt på grundlag af måltagning. - skråvæg i alle bygninger er isoleret med 200 mm. Isoleringsforhold er fastlagt på grundlag af måltagning i bygning Ydervægge Forslag 4: - hulmur i bygning 1515 og 1516 er skønnet udført iht. Bygningsreglementets krav på udførelsestidspunktet. - massiv ydervæg i øvrige bygninger er 41 cm uisoleret teglstensmur. Isoleringsforhold er baseret på boreprøve i forbindelse med besigtigelsen. - massiv døre i bygning 1515 er uisoleret. Det anbefales at: - efterisolere indvendigt med 150 mm i en ny let væg i bygning 1511, 1512, 1513 og 1514 med massive mure. Vinduer, døre og ovenlys Bygningerne har udelukkende vinduer/glasdøre med 2 lag termoruder

8 SIDE 8 AF 21 Forslag 11: Vinduer/glasdøre med 2 lags termoruder er egnede til udskiftning med lavenergiruder. I samme forbindelse kan der foretages vedligehold eller forbedringer af vinduernes overflade og tæthed. Varmetabet på disse bygningsdele vil blive reduceret mærkbart ved disse tiltag. Gulve og terrændæk Forslag 5: - terrændæk i bygning er med uisoleret betongulv mod jord. Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn. - terrændæk i bygning 1516 er skønnet iht. Bygningsreglementets krav på udførelsestidspunktet. - etageadskillelse mod ingeniørgange er i uisoleret beton. Isoleringsforhold er konstateret ved besigtigelsen Det anbefales at: - isolere på underside af etageadskillelsen mod ingeniørgange med 125 mm. Kælder Forslag 6: - kældergulve i øvrige bygninger er med betondæk på jord. Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn. - kælderydervæg i bygninger er som cm uisoleret beton. Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn. - kældergulv i bygning 1515 er med betongulv på ca. 100 mm lecabeton. Isoleringsforhold er baseret på grundlag af et skøn. Det anbefales at: - efterisolere indvendigt med 100 mm i en ny let væg i bygninger, da kælder er tør. Der afsluttes med ny beklædning. Ventilation Ventilation Ventilationsanlæg fabrikat ABB, type EUGB er placeret i kælder i bygning 1513 og betjener bygning 1513 etage 1, 2, 3 og 4. Anlægget der er fra 1997 er et balanceret anlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer, udstyret med varmeflade, og uden varmegenvinding.

9 SIDE 9 AF 21 Ventilationsanlæg fabrikat ABB, type EUGA 42 er placeret i kælder i bygning 1511 og betjener bygning 1511 etage 1, 2 og 3. Anlægget der er fra 1997 er et balanceret anlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer, udstyret med varmeflade, og uden varmegenvinding. Ventilationsanlæg fabrikat ABB, type EUGA 42 er placeret i kælder i bygning 1512 og betjener bygning 1512 etage 1, 2 og 3. Anlægget der er fra 1997 er et balanceret anlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer, udstyret med varmeflade, og uden varmegenvinding. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type TC 8 er placeret i kælder i bygning 1511 og betjener scanner i bygning etage 1. Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varme- og køleflade, og uden varmegenvinding. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type MCE-71A er placeret i kælder i bygning 1511 og betjener scanner i bygning etage 1. Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varmeflade, og uden varmegenvinding. Ventilationsanlæg fabrikat Novenco 510, type Climaster ZCN 18/12 er placeret på loft i bygning 1510 og betjener 2. og 3. sal i bygning Anlægget der er fra 2005, er et balanceret anlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer, udstyret med varmeflade, og varmegenvinding med roterende veksler.

10 SIDE 10 AF 21 Ventilationsanlæg fabrikat Systemair, type DV 30 er placeret på loft i bygning 1510 og betjener køkken og kantine i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varmeflade, og varmegenvinding med krydsvarmveksler. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type TCE 08 er placeret på loft i bygning 1510 og betjener 5. sal i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varmeflade, og varmegenvinding med krydsvarmveksler. Ventilationsanlæg fabrikat Marius Hanson, type MAE 03 er placeret på loft i bygning 1513 og betjener rum 514. Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Ventilationsanlæg fabrikat Marius Hanson, type MVB 03 er placeret på loft i bygning 1513 og betjener rum 537. Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier.

11 SIDE 11 AF 21 Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type TCA 03 er placeret på loft i bygning 1513 og betjener rum 119 i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, er et udsugningsanlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type TCV 65 er placeret på loft i bygning 1513 og betjener etage 5. Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt, med varmeflade, og uden varmegenvinding. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type Spar 32 er placeret på loft i bygning 1514 og betjener auditorier i bygning Anlægget der er fra 2001 er et balanceret anlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer, udstyret med varmeflade, og varmegenvinding med roterende veksler. Anlægget styres via CTS-anlæg og er med PIR styring, og er i drift i bygningens brugstid. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type Spar C-28 er placeret på loft i bygning 1515 og betjener bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varmeflade, og varmegenvinding med roterende veksler.

12 SIDE 12 AF 21 Ventilationsanlæg fabrikat ABB, type EUGA 40 er placeret på loft i bygning 1512 og betjener 4. etage i bygning Anlægget der er fra 1997 er et balanceret anlæg med variabel luftmængde styret af frekvensomformer, udstyret med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Ventilationsanlæg fabrikat Marius Hansen, type MVB 055 er placeret på loft i bygning 1512 og betjener 4. sal rum 413, 417 og 419 i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Ventilationsanlæg fabrikat Danvent, type TCV 08 er placeret på loft i bygning 1512 og betjener rum 415 i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Ventilationsanlæg fabrikat Marius Hansen, type MVB 055 er placeret på loft i bygning 1512 og betjener rum 412i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Ventilationsanlæg (4 stk.) af ukendt fabrikat og type er placeret på loft i bygning 1511, 1512, 1513 og 1514 og betjener toiletter i bygning 1511, 1512, 1513 og Anlæggene der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskilt ikke er synligt,

13 SIDE 13 AF 21 er udsugningsanlæg med konstant luftmængde. Anlæggene styres manuelt efter behov. Ventilationsanlæg fabrikat Marius Hansen, type MVB 03 er placeret på loft i bygning 1511 og betjener 4. etage rum 428 og 432 i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varme- og køleflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Ventilationsanlæg fabrikat Marius Hansen, type MVB 03 er placeret på loft i bygning 1511 og betjener 4. etage rum 429, 431 og 433 i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varmeflade, og uden varmegenvinding. Ventilationsanlæg fabrikat ABB, type EUGA 41 er placeret på loft i bygning 1511 og betjener 4. sal i bygning Anlægget der ikke kan identificeres og aldersbestemmes, da mærkeskiltet ikke er synligt med varmeflade, og varmegenvinding med væskekoblede batterier. Den øvrige del af bygningen ventileres ved naturlig ventilation gennem tilfældige utætheder i klimaskærmen.

14 SIDE 14 AF 21 Forslag 1: Ventilationsaggregat fabrikat ABB, type EUGB placeret i kælder i bygning 1513 til betjening af bygning 1513 etage 1, 2, 3 og 4 anbefales udskiftet med et nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler med en effektiv varmegenvinding og med elspareventilatorer med lavt el-forbrug, samt væskekobling til udsugning. Der er forudsat uændrede luftmængder. Ventilationsaggregat fabrikat ABB, type EUGA 42 placeret i kælder i bygning 1511 til betjening af bygning 1511 etage 1, 2 og 3 anbefales udskiftet med et nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler med en effektiv varmegenvinding og med elspareventilatorer med lavt el-forbrug, samt væskekobling til udsugning. Der er forudsat uændrede luftmængder. Ventilationsaggregat fabrikat ABB, type EUGA 42 placeret i kælder i bygning 1512 til betjening af bygning 1512 etage 1, 2 og 3 anbefales udskiftet med et nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler med en effektiv varmegenvinding og med elspareventilatorer med lavt el-forbrug, samt væskekobling til udsugning. Der er forudsat uændrede luftmængder. Ventilationsaggregat fabrikat Danvent, type TCV 65 placeret på loft i bygning 1513 til betjening af etage 5 anbefales udskiftet med et nyt aggregat med modstrømsvarmeveksler med en effektiv varmegenvinding og med elspareventilatorer med lavt el-forbrug. Der er forudsat uændrede luftmængder. Forslag 3: Ventilationsaggregat (4 stk.) af ukendt fabrikat og type placeret på loft i bygning 1511, 1512, 1513 og 1514 til betjening af toiletter i bygning 1511, 1512, 1513 og 1514 er udstyret med ældre ventilatorer med en dårlig virkningsgrad. Det anbefales at udskifte disse med nye spareventilatorer med en god virkningsgrad. Forslag 7: Forslag 10: Det anbefales at - udskifte 2 stk. cirkulationspumper til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 25-60, til A-pumper - udskifte cirkulationspumpen til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 52-60, til en A-pumpe - udskifte cirkulationspumpe til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 50-60, til en A-pumpe Det anbefales at - udskifte 3 stk. cirkulationspumper til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 32-80, til A-pumper - udskifte cirkulationspumpe til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 32-80, til en A-pumpe - udskifte cirkulationspumpe til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 32-80, til en A-pumpe - udskifte 2 stk. cirkulationspumper til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type

15 SIDE 15 AF 21 UPS 25-40, til A-pumper - udskifte pumpe til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 25-40, til en A- pumpe - udskifte cirkulationspumpe til ventilationsanlæggene i fabrikat Grundfos, type UPE 25-40, til en A-pumpe Varme Varmeanlæg Ejendommenes varmeproducerende anlæg består af anlæg med direkte tilslutning, der ikke kan aldersbestemmes da mærkeskilt ikke er læsbart/mangler. Anlægget er placeret i kælder i bygning Varmt vand Det varme brugsvand produceres i 1 stk. gennemstrømningsveksler isoleret med 100 mm PUR. Veksleren der ikke kan aldersbestemmes pga. manglende mærkeskilt er placeret i teknikrum i kælder. Cirkulationsrør ført i rørkanaler er utilgængelige. Rørlængder, rørdimensioner og isolering er derfor skønnet. Tilslutningsrør ført fra måler til varmtvandsbeholder er isoleret. Cirkulationspumpe til det varme brugsvand er i fabrikat Grundfos, type UPS 32-80, der er uden tidsstyring. Pumpen har flere trin med manuel indstilling af drift. Forslag 2: Det anbefales at - udskifte pumpen til det varme brugsvand til en A-pumpe Fordelingssystem Varmefordeling til radiatorer sker ved et 2-strengsanlæg. Varmerør ført i rørkanaler er utilgængelige. Rørlængder, rørdimensioner og isolering er derfor skønnet. Fordelingsanlægget er monteret med - 5 stk. cirkulationspumper i fabrikat Magna 32-60, der er CTS-styret. Pumperne har automatisk/elektronisk styring. - 3 stk. cirkulationspumper i fabrikat Grundfos, type Magna , der er CTS-styret. Pumperne har automatisk/elektronisk styring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type MGE 71 A, der er CTS-styret. Pumpen har automatisk/elektronisk styring. Ventilationsanlæggene er monteret med

16 SIDE 16 AF 21 Automatik - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type Magna 32-60, der er CTS-styret. Pumpen har automatisk/elektronisk styring. - 4 stk. cirkulationspumper i fabrikat Grundfos, type MGE 71 A, der er CTS-styret. Pumperne har automatisk/elektronisk styring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type UPE 52-60, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. - 3 stk. cirkulationspumper i fabrikat Grundfos, type UPE 32-80, der er CTS-styret. Pumperne er med automatisk trinstyring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type UPE 25-40, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. - 2 stk. cirkulationspumper i fabrikat Grundfos, type UPE 25-60, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type UPE 32-80, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type Magna 50-60, der er CTS-styret. Pumpen har automatisk/elektronisk styring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type UPE 25-40, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. - 2 stk. cirkulationspumper i fabrikat Grundfos, type UPS 25-40, der er CTS-styret. Pumperne har flere trin med manuel indstilling af drift. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type UPE 32-80, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type Alpha 2, der er CTS-styret. Pumpen har automatisk/elektronisk styring. - 1 stk. cirkulationspumpe i fabrikat Grundfos, type UPE 50-60, der er CTS-styret. Pumpen er med automatisk trinstyring. Der er central styring af varmen i form af CTS-anlæg og vejrkompensering. Alle radiatorer og gulvvarme er forsynet med termostatventiler. Vedvarende energi Solvarme Forslag 8: Det anbefales at: - etablere et solfangeranlæg til supplering af det varme brugsvand. I beregningen er forudsat et solfangerareal på 30 m². På forsiden i rapporten fremgår hvor meget der årligt kan spares.

17 SIDE 17 AF 21 El Belysning Forslag 9: Forslag 12: Forslag 13: Belysningen i - kontorer m.m. består af loftarmaturer monteret på loft med T8-rør med konventionel forkobling, lyset tændes og slukkes manuelt, samt loftarmaturer monteret på loft med T5- rør med elektronisk forkobling, lyset styres af bevægelsessensor. - gange består af loftarmaturer monteret på loft med T8-rør med konventionel forkobling og loftarmaturer indbygget i loft med T5-rør med elektronisk forkobling. Lyset styres af ur. - toiletter består af loftarmaturer monteret på loft med T8-rør med konventionel forkobling, lyset tændes og slukkes manuelt, samt loftarmaturer indbygget i loft med lavenergipærer, lyset styres af bevægelsesmelder. - trapper består af loftarmaturer med T8-rør med konventionel forkobling. Lyset styres af ur. - køkken og kantine består af loftarmaturer indbygget i loft med T5-rør med elektronisk forkobling. Lyset tændes og slukkes manuelt. - lofter består af loftarmaturer monteret på loft med T8-rør med konventionel forkobling. Lyset tændes og slukkes manuelt. - kælder består af væg- og loftarmaturer med T8-rør med konventionel forkobling. Lyset tændes og slukkes manuelt. Belysningen i toiletter i bygning 1513 er i dag med manuel tænding. Det vurderes, at der er en del timer, hvor der ikke er personer i rummene. Det anbefales derfor, at der monteres bevægelsesmeldere, så driftstiden reduceres. I gange er de eksisterende armaturer med konventionelle forkoblinger. Det anbefales, at de udskiftes med nye tilsvarende armaturer med elektronisk forkobling. Dette vil medføre et lavere energiforbrug på grund af mere effektive armaturer. Samtidig kan antallet af armaturer og lyskilder og dermed vedligeholdelsesomkostningerne evt reduceres. I dette forslag er der dog regnet med samme antal armaturer. I trapper er de eksisterende armaturer med konventionelle forkoblinger. Det anbefales, at de udskiftes med nye tilsvarende armaturer med elektronisk forkobling. Dette vil medføre et lavere energiforbrug på grund af mere effektive armaturer. Samtidig kan antallet af armaturer og lyskilder og dermed vedligeholdelsesomkostningerne evt reduceres. I dette forslag er der dog regnet med samme antal armaturer. Vand Toiletter - 12 stk. toiletter er med enkelt skyl

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning nr.: 200011497 Gyldigt 5 år fra: 16-03-2009 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viborgvej 73 Postnr./by: 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-004790 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S

Carsten Elleby Engell- Kofoed Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Midgårdsvej 1 Postnr./by: 3700 Rønne BBR-nr.: 400-188718 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-629032 Energimærkning nr.: 200010960 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2009 Energikonsulent: Jes Bøgelund Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Pæregrenen 43 Postnr./by: 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-629032 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: SIDE 1 AF 14 Adresse: Taarbæk Strandvej 095 Postnr./by: 2930 Klampenborg BBR-nr.: 173-159323-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 4 MWh Fjernvarme, 415 kwh el. 6.3 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lyngbyvej 105 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-040823 Energikonsulent: Mette Maren Maltha Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere