- Overslag II af 23/ med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt"

Transkript

1 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening for lejerne i ejendommen Bomhoffs Have Generalforsamlingen blev åbnet af Pia Sindbjerg, der konstaterede, at af 50 boliglejere var 37 til stede og 5 repræsenteret ved fuldmagt. Derefter valgtes som dirigent advokat Birgitte Grubbe. Dirigenten oplæste dagsordenen, der var følgende: 1. Stiftelse af andelsboligforeningen. 2. Vedtagelse af vedtægter. 3. Indmeldelse i andelsboligforeningen. 4. Valg af bestyrelse, administrator og revisor. 5. Vedtagelse af forskellige bemyndigelser. 6. Eventuelt. Ad 1 - Stiftelse af andelsboligforeningen. Sammen med indkaldelsen var omdelt - Overslag II af 23/ med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt over indskud og boligafgift for de enkelte lejligheder. - Vurderingsrapport fra Peter Jahn og Partnere A/S vedrørende istandsættelse af ejen- dommen af 9/ Orientering om fordele og ulemper som andelshaver. - Materiale vedrørende afvikling af særskilte forbedringsforhøjelser over en periode på 15 år, startende 1/ Forbedringsforhøjelserne nedsættes med 1/15 pr. år, og samtidig forhøjes basisboligafgiften for alle andelshavere med kr. 26,40 pr. m² årligt. Advokat Birgitte Grubbe gennemgik overslag II af 23. februar 2012, og redegjorde her for de valgte forslag til finansiering. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at kun Realkredit Danmark kan tilbyde F1T lån, og da Nykredit og Nordea nok i øvrigt har bedre tilbud, vil finansieringen af den del af ejerskiftelånet, som i overslaget er foreslået finansieret med et F1T lån, formentlig i stedet blive finansieret med et F5 lån med afdrag. Ydelsen vil være en anelse mindre end på F1T lånet. 1

2 Valg af finansiering afhænger i øvrigt af de tilbud der kommer fra realkreditinstitutter og banker. Overordnet skaffes købesummen ved det kontante indskud som andelshaverne er-lægger og restkøbesummen lånefinansieres ved ejerskiftelån, banklån og kassekredit. Det blev understreget, at der endnu ikke forelå endeligt tilsagn fra pengeinstitutter og realkredit-institutter om finansiering, men at den foreslåede finansiering alene med den ændring, at F1T er et F5 lån, var indstillet af Nykredit til bevilling. Birgitte Grubbe redegjorde endvidere for hvor stor ydelsen, ville have være, hvis man valg-te at finansiere enten med et rent 30-årigt lån eller ved en anden sammensætning af ejerskif-telånet. Imidlertid var initiativgruppen og Birgitte Grubbe enige om at foreslå den anførte belåning. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at de endelige ydelser først kendes, når ejerskiftelå-nene er kurssikrede. På nuværende tidspunkt ser det imidlertid ud til, at ydelserne ligger en anelse lavere end i overslaget. Birgitte Grubbe gjorde opmærksom på, at såfremt der ikke sælges flere lejligheder i de kommende 5 10 år, vil de almindelige driftsudgiftsstigninger på alle poster, bortset fra ydelser, der må skønnes at ligge på ca. 2% - 2,5% om året, betyde, at boligafgiften skal for-højes med kr. 8,00 til 9,00 pr. m² pr. år. Imidlertid vil der formentlig blive solgt lejligheder udover de 67 % i løbet af de kommende år, og al erfaring viser også, at en andelsboligfor-ening kan spare på de løbende driftsudgifter. Birgitte Grubbe redegjorde endvidere for, hvor stor en forhøjelse der vil blive nødvendig, når man skal foretage vinduesudskiftning m.v. for kr om 8 10 år. Dette vil i sig selv kunne medføre en forhøjelse på kr. 115,- pr. m² årligt, hvis ikke der er solgt lejligheder, eller der ikke kan spares på udgifterne. Endelig gjorde Birgitte Grubbe opmærksom på, at der kan komme boligafgiftsforhøjelser ved rentilpasningerne, hvis der kommer rentestigninger. I så fald vil der kunne komme for-højelser om henholdsvis 5 eller 10 år. Imidlertid er det valgt, at en forholdsvis stor del af lånene afdrages, og dette vil give en mulighed for eventuelt at løbetidsforlænge og dette vil kunne være med til at finansiere en rentestigning. Birgitte Grubbe oplyste, at tilbudet på forsikringspræmie er lidt højere end det, der er bud-getteret, til gengæld uden selvrisiko. Da man sparer selvrisikoen, vil man derved have en lidt mindre udgift på den udvendige vedligeholdelse. Den øgede udgift til forsikringer med-fører derfor ikke ændringer i budgettet. Med hensyn til stigning i andelspriserne, blev det oplyst, at da der budgetteres med balance i budgettet incl. afdrag, betyder dette, at foreningens formue og dermed andelene vil stige hvert år med det beløb, der betales i afdrag. Det er i overslaget vist, hvad dette svarer til månedligt. Det er tanken, at andelspriserne fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Der er således ikke tale om en løbende stigning i løbet af året. Endvidere blev gjort opmærksom på, at den offentlige vurdering er på kr , hvor købesummen er på kr Dette giver i sig selv efter andelsboligforeningsloven mulighed for at forhøje andelspriserne. Imidlertid er der i købsaftalen en aftale om, at vur-deringen skal påklages til nedsættelse, og det vides ikke, om sælger vil fastholde, at dette sker. Dertil kommer, at det må forventes, at den nye vurdering pr. 1/ vil være lavere end de under hensyn til købesummen på ejendommen. Foreningen vil derfor afvente den nye vurdering pr. 1/ , og 2

3 derefter på næste års generalforsamling tage stilling til, om der er basis for at forhøje andelspriserne på grund af en højere offentlig ejen-domsvurdering. Birgitte Grubbe gennemgik endvidere materialet vedrørende aftrapning af forbedringsforhø-jelsen. Der var en lang debat om dette spørgsmål, men der var enighed om at afvikle de sær-skilte forbedringsforhøjelser over en periode på 15 år, startende 1/ Forbedringsfor-højelserne nedsættes med 1/15 pr. år, og samtidig forhøjes basisboligafgiften for alle an-delshavere med kr. 26,40 pr. m² årligt. Det blev endvidere præciseret, at andelshavere med forbedringsforhøjelser har mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at frikøbe forbedringerne ved at betale de forbedringsfor-højelser, der skal betales i resten af aftrapningsperioden. Dette svarer ved stiftelsen til 7,5 x den årlige forhøjelse. Birgitte Grubbe lovede endvidere, at der, når materialet var modtaget fra sælger, vil der blive lavet en opgørelse over forbedringsværdien efter Andelsboligfor-ningsloven for de enkelte lejligheder, således at andelshaverne kan overveje, om de ønsker at frikøbe, og således at foreningen kan overveje om der eventuelt kan foreslås en anden løsning på problemet med forbedringsforhøjelserne. Der blev endvidere orienteret om fordele og ulemper ved at købe på andelsbasis. Det blev præciseret, at fordelene ved en andelsboligforening er, at det er beboerne selv, der bestem-mer over foreningens drift, og dermed hvad pengene til vedligeholdelse skal bruges til, og i hvilken rækkefølge vedligeholdelsesarbejder, skal udføres. Endvidere opnår andelshaverne den fordel, at de får mulighed for at overdrage enten deres egen lejlighed eller en mindre lejlighed i ejendommen i forbindelse med salg. Endvidere får andelshaveren fortrinsret til større/andre lejligheder i ejendommen efter intern venteliste jfr. den endelige formulering af vedtægternes 13, stk. 2. En del af andelshavernes boligafgift vil være opsparing. For de fleste af de andelshavere, der har forbedringsforhøjelser, vil der over en 15-årig periode, blive tale om en nedsættelse af huslejen i forhold til hvad der betales i dag. På længere sigt vil andelshaverne få andel i værdistigningen på ejendommen. Det vedtoges med 26 stemmer for, 10 der var i tvivl og 6 stemmer imod at stifte en andelsboligforening med det formål at erhverve, eje og administrere ejendommen. Ad 2 - Vedtagelse af vedtægter. Et omdelt udkast til vedtægter blev gennemgået af advokat Birgitte Grubbe, idet spørgsmål blev besvaret og enkelte ændringer drøftet. Det blev oplyst, at det ikke er tilladt at holde husdyr i ejendommen, dette gælder indtil generalforsamlingen beslutter noget andet. Et eksemplar af det således vedtagne er indhæftet i protokollen som bilag til nærværende protokollat. Ad 3 - Indmeldelse i andelsboligforeningen. Advokat Birgitte Grubbe gennemgik indmeldelsesblanket med vilkår for indmeldelse i for-eningen. Det blev oplyst, at indskud skal betales med et a conto beløb på kr ,- pr. m² ca. 20. april, og at 3

4 restbeløbet vil blive opkrævet i løbet af maj måned, når man har de endelige tal for indvendig vedligeholdelse, forudbetalt leje og depositum fra sælger pr. overtagelsesda-gen. Indmeldelsesblanketter blev underskrevet af 23 af de tilstedeværende lejere. Det vedtoges, at frist for indmeldelse er 20. marts 2012 kl Indmeldelser skal afleve-res til Pia Sindbjerg, Homhoffs Have 6, 5. th. Ad 5 Valg af bestyrelse, administrator og revisor. Til bestyrelsen valgtes: - som formand: Pia Sindbjerg, Bomhoffs Have 6, 5. th. (for 2 år) - som bestyrelsesmedlem Thomas Bachhausen (for 1 år) - som bestyrelsesmedlem Mogens Friis (for 2 år) - som bestyrelsesmedlem Freddy Vainer (for 2 år) - som bestyrelsesmedlem (for 1 år) Karen Hjerl - som bestyrelsessuppleant Mette Jensen (for 1 år) - som bestyrelsessuppleant Lis Bentzen Mørk Hansen (for 1 år) - Som administrator valgtes: Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab Åbenrå 31, 1124 København K - Som revisor valgtes: Gyrn, Lops & Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal, 1612 København V Ad 6 Vedtagelse af forskellige bemyndigelser. Der vedtoges enstemmigt følgende bemyndigelser: Bestyrelsen ved formanden og to medlemmer befuldmægtiges til på andelsboligforeningens vegne at erhverve ejendommen matr. nr.21 c Frederiksberg, beliggende Bomhoffs Have 6-14, og til i forbindelse med købet af behæfte ejendommen med ny gæld, herunder ved ejer-pantebreve. Ad 7 - Eventuelt. 4

5 Intet yderligere at protokollere. Generalforsamlingen hævet kl Som dirigent: Birgitte Grubbe 5

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen

NIELSEN 4THOMSEN ADVOKATER A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen NIELSEN 4THOMSEN A[B KINGOSPARKEN REFERAT AF STIFTENDE GENERALFORSAMLING Tirsdag den 4. september 2007, kl. 19.00, afholdtes på adressen Danske Bank, Dalbergstrøget 17, 2630 Taastrup, stiftende generalforsamling

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING År 2008, den 19. juni, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Amaliegade 26-36 i Quality Wines lokaler, Amaliegade 36, kælderen, 1256

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I".

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I. 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Maltahus I. VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN MALTAHUS I 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Maltahus I". 2. Formål Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen matr. nr. 3585, 3658, 3659

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Andelsboligforeningen Vanløsegaard indkalder hermed til den årlige Generalforsamling Torsdag 30. april 2015 kl. 19.00 23.00 Dagsorden Heerupsalen, Kulturstationen Vanløse, Frode Jakobsens Plads 4, 1. sal,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

Advokater. Karen Marie Jespersen. side

Advokater. Karen Marie Jespersen. side KAALUND & PARTNERE Advokater Karen Marie Jespersen Sagsnr.63787-0001/JN side 1 Onsdag, den 29. april 2009, kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken i Medborgerhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KONGELYSET 1 Navn, hjemsted og formål: 1. Andelsboligforeningens navn er Andelsboligforeningen Kongelyset 1. Andelsboligforeningens hjemsted er i Holstebro kommune.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere