Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder kwh el 4.394,09 m³ fjernvarme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 19.944 kwh el 4.394,09 m³ fjernvarme"

Transkript

1 SIDE 1 AF 13 Adresse: J.B. Winsløws Vej 15 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke bygninger til handel og service samt offentlige bygninger. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: ,05 m³ fjernvarme Oplyst for perioden: Fjernvarme: Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G E Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Justering af driftstider på ventilationsanlæg kwh el 4.394,09 m³ fjernvarme kr kr. 0,3 år 2 Udskiftning af cirkulationspumper kwh el kr kr. 4,2 år 3 Montering af 100 m² solceller på taget kwh el kr kr. 17,7 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

2 SIDE 2 AF 13 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand 0 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: D Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

3 SIDE 3 AF 13 Forslag til forbedring 4 Gamle 1- skyls toiletter udskiftes til nye vandbesparende 2- skyls toiletter. Årlig besparelse i energienheder 6,40 m³ koldt brugsvand Årlig besparelse i kr. inkl. moms 300 kr. 5 Udvendig efterisolering af fladt tag med 200 mm ,12 m³ fjernvarme 6 Termoruder udskiftes til energiruder. 994,83 m³ fjernvarme kr kr. 7 Efterisolering af rør 43,84 m³ fjernvarme kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Bygningen er opført i 1975 og er i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres flere energiøkonomiske rentable forbedringer. Bygningen huser Institut for Medicinsk Biologi og indeholder primært laboratorier og kontorer samt undervisningslokaler. Energimærkningen er baseret på Håndbog for Energikonsulenter 2008 version 3. Data er baseret på det foreliggende tegningsmateriale, oplysninger fra ejer samt egne opmålinger og besigtigelser. Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser. Forud for igangsættelse af isoleringsarbejder skal der foretages nærmere undersøgelser af forholdene, og det skal sikres at isoleringsarbejder kan foretages på en sådan måde, at der ikke sker svækkelse af konstruktioner, opstår råd eller fugtskader. Ved generelle forslag på ventilationsanlæg henvises til udarbejdede ventilationsrapporter. Priser for udførelse af energibesparende foranstaltninger indeholder et skøn, det anbefales altid at indhente pris fra entreprenør/håndværker inden arbejdet igangsættes. Dette energimærke omfatter kun bygningen belliggende J.B. Winsløws Vej 21, 5000 Odense. I daglig tale kaldes bygningen Winsløwsparken 21. I bygningens laboratorier foretages punktudsugning fra stænkskabe mm. Forbruget hertil er ikke medtaget i energimærket. Der er hidtil foretaget månedlige manuelle aflæsninger af el-, vand- og varmemålere. Bygningens CTS anlæg opsamler fremadrettet disse data automatisk. Det opvarmede areal er fremkommet ved opmåling på tegninger, samt opmåling på bygningsgennemgangen. Der er ikke udleveret facade og snittegninger, hvorfor opmåling af arealer og vurdering af isoleringstilstand er foretaget på bygningsgennemgangen, samt ud fra gældende bygningsreglement.

4 SIDE 4 AF 13 Det oplyste varmeforbrug er udleveret af bygningens lejer. Priser for 2009 er indhentet fra Fjernvarme Fyn. Det er i energimærket forudsat at det faste bidrag afregnes i forhold til bygningens rumindhold. FORDELING AF ELFORBRUG Det er oplyst af ejer, at bygningen har et samlet elforbrug på kwh årligt. I dette energimærke er nedenstående elforbrug beregnet. Beregningerne er baseret på standardværdier og skal således betragtes som værende vejledende. Bygningens samlede elforbrug er beregnet til kwh. Heraf medgår: kwh til bygningsdrift kwh til andet apparaturer mv. Det resterende elforbrug på kwh, er således relateret til procesudstyr i bygningen. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 5: Det flade tag (built-up tag) antages isoleret med 75 mm mineraluld i henhold til gældende krav på opførelsestidspunktet. Udvendig efterisolering af eksisterende fladt tag med 200 mm trædefast isolering samt ny 2-lags tagpapdækning. Ydervægge Ydervægge består af massiv klinkebetonvæg og antages isoleret til gældende krav på opførelsestidspunktet. De lette ydervægskonstruktioner ved vinduerne, antages at være isoleret til gældende krav på opførelsestidspunktet. Vinduer, døre og ovenlys Vinduer, døre og ovenlys er monteret med termoruder. Der er ved hvert vindue på samt 3. sal mulighed for solafskærmning ved hjælp af udvendigt monterede skodder. Forslag 6: Udskiftning af termoruder i vinduer og døre til energiruder med varm kant. Gulve og terrændæk Terrændæk er udført i beton med slidlagsgulv. Gulvet antages isoleret til gældende krav på opførelsestidspunktet. Kælder Der er kælder i bygningen. Kælderen er opvarmet.

5 SIDE 5 AF 13 Ventilation Ventilation Forslag 1: VE01 Anlæg 60: Ventilation i kursussal 0.46 i stueetagen består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. VE02 Anlæg 61: Ventilation i forskningslokaler på 2. sal består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE03 Anlæg 62: Ventilation i forskningslokaler på 3. sal består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE04: Ventilation i kontorarealer i stueetage samt kælder består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE05: Ventilation i kontorarealer på 3. sal består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE06: Ventilation i forskningslokaler på 1. sal består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE07: Ventilation i laboratorier i stuen består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE08: Ventilation i forskningslokaler på 3. sal består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE09: Ventilation i laboratorier og arkiv i kælderen består af mekanisk balanceret ventilation med indblæsning og udsugning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. VE14: Ventilation i forskningslokaler, toiletrum samt teknikrum på 2. sal består af mekanisk ventilation med indblæsning. Anlægget er forsynet med væskebåren varmeflade uden varmegenindvinding. Der er naturlig ventilation i resterende areal i bygningen i form af oplukkelige vinduer. Bygningen regnes som værende tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vinduesog døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre skønnes at være intakte. Driftstiden på eksisterende anlæg justeres til kun at dække ventilationen i bygningens driftstid.

6 SIDE 6 AF 13 Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Varmeveksler er placeret i bygningen J.B. Winsløws Vej 21 og forsyner desuden J.B. Winsløws Vej 19. Forslag 2: THRIGE-TITAN pumpe udskiftes til pumpe med energimærke A. Til pumpen kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. Vi har medregnet dette i prisen Varmt vand PVLN pumpe udskiftes til pumpe med energimærke A. Til pumpen kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. Vi har medregnet dette i prisen Ved direkte udskiftning kan UPE 65-60/F erstattes med Grundfos UPS 65-60/2 F. Ved direkte udskiftning kan UPS erstattes med Grundfos Alpha Ved direkte udskiftning kan UMC erstattes med Grundfos UPS F. Pumpen har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering. Til pumpen kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. Vi har medregnet dette i prisen Ved direkte udskiftning kan UPS 15-35x20 erstattes med Grundfos Alpha Ved direkte udskiftning kan UPS 40-60F erstattes med Grundfos UPS 40-60/2 F. Pumpen har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering. Til pumpen kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. Vi har medregnet dette i prisen Ved direkte udskiftning kan UPS 40-60F erstattes med Grundfos UPS 40-60/2 F. Pumpen har samme kapacitet, byggelængde og flangemontering. Til pumpen kan som ekstraudstyr leveres isoleringssæt til knap 200 kr. Vi har medregnet dette i prisen På brugsvand cirkulation er der monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPS /2. Pumpen er en ældre type og er ikke beregnet til brugsvand. Det anbefales at erstatte pumpen med en ny pumpe med energimærke A beregnet til brugsvandscirkulation. Varmt brugsvand produceres i 2 x 1500 l varmtvandsbeholdere, isoleret med 80 mm mineraluld. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med

7 SIDE 7 AF 13 Fordelingssystem 30 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning er udført som 1" stålrør. Rørene er isoleret med 30 mm isolering. Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen VA01 er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 40-60F. Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen VA03 er monteret en pumpe af fabrikat THRIGE-TITAN type MT 90L 24 F Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen Nord er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPC Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen VA04 er monteret en pumpe af fabrikat DRE type PVLN Til cirkulation af centralvarmevand gennem radiatorkredsen er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UPE 65-60/F. pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 15-35x20. pumpe af fabrikat Grundfos type UPS pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 15-35x20. pumpe af fabrikat Grundfos type UPS pumpe af fabrikat Grundfos type UPS pumpe af fabrikat Grundfos type UPS pumpe af fabrikat Grundfos type UPS Til cirkulation af centralvarmevand gennem varmekredsens veksler i kælderrum er monteret en pumpe af fabrikat Grundfos type UMC pumpe af fabrikat Grundfos type UPS 15-35x20. Det er ældre pumpetyper, som kan erstattes af en nye pumper i energimærke A. Varmefordelingsrør antages udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med gennemsnitligt 50 mm isolering.

8 SIDE 8 AF 13 Forslag 7: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. I varmecentralen er der automatik, der regulerer fremløbstemperaturen til varmeanlægget efter udetemperaturen. Vedvarende energi Solceller Forslag 3: Montering af solceller på taget. I forslaget er regnet med typen Polykrystalinsk silicium af god kvalitet, med et areal på 100 m². Arealet og virkningsgraden er skønnet, og mulighederne bør undersøges nærmere, inden et evt. anlæg monteres. Varmepumper Det skønnes ikke umiddelbart økonomisk rentabelt at installere varmepumper grundet den lave fjernvarmepris. Solvarme Det skønnes ikke umiddelbart økonomisk rentabelt at installere solvarme grundet den lave fjernvarmepris. El Belysning Belysningsanlæggene på gangarealer på 3.sal består af armaturer med TL5C 22W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i laboratorierne på 3. sal består af armaturer med TL5C 22W rør samt 40W lyskilder. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne på 3. sal består af armaturer med TL5C rør samt 40W lyskilder. Belysningsanlæggene i toiletarealer på 3. sal består af armaturer med TLD2x18W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i kølerum samt depot på 3. sal består af armaturer med TLD2x18W rør. Belysningsanlæggene i gangarealer på 2. sal består af armaturer med TL5C 22W rør. Belysningen styres med bevægelsesmeldere. Der er ingen dagslysstyring. Belysningsanlæggene i laboratorier består af armaturer med TL5C 22W rør samt 40W

9 SIDE 9 AF 13 Andre elinstallationer lyskilder. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne på 2. sal består af armaturer med TL5 40 W rør. Belysningsanlæggene i toiletter på 2.sal består af armaturer med TLD2x18W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i kølerum og depot på 2. sal består af armaturer med TLD2x36W rør. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af armaturer med TL5C 22W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i laboratorier består af armaturer med TL5C 22W rør samt 40W lyskilder. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne består af armaturer med TL5C 40W rør Belysningsanlæggene i toiletarealer består af armaturer med TLD218W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i kølerum samt depot på 1. sal består af armaturer med TLD2x36W rør. Belysningsanlæggene i gangarealer i stuen består af armaturer med E27/12W lavenergipærer, TL5C 22W samt TLD36W. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i laboratorier i stuen består af armaturer med TL5C 22W rør, TLD36W rør samt 40W lyskilder. Belysningsanlæggene i kontorlokalerne i stuen består af armaturer med TL5C 40W rør. Belysningsanlæggene i toiletarealer i stuen består af armaturer med TLD2x18W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i kursussal i stuen består af armaturer med TLD4x58W med dæmper. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i gangarealer i kælder består af armaturer med TL5C 22W rør. Der er automatik på belysningen. Belysningsanlæggene i teknikrum i kælder består af armaturer med TLD 36W rør. Udebelysning består af 6 stk sparepærer. Vand Toiletter Forslag 4: Toiletterne er i overvejende grad af typen med stort og lille skyl. Dog er der stadig et antal gamle 1-skyls toiletter. Gamle 1- skyls toiletter udskiftes til nye vandbesparende toiletter med stort og lille skyl. Da det eksagte antal af gamle toiletter ikke er konsulenten kendt, er besparelsesforslaget baseret på udskiftning af et toilet. Det må forventes at rentabiliteten forbedres, ved samtidig udskiftning af flere toiletter.

10 SIDE 10 AF 13 Armaturer Håndvaskarmaturer og brusere er med sparefunktion.

11 SIDE 11 AF 13 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1975 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: 0 m² Erhvervsareal ifølge BBR: 6320 m² Opvarmet areal: 6320 m² Anvendelse ifølge BBR: Undervisning Kommentar til BBR-oplysninger: Der er ikke fundet væsentlige afvigelser mellem oplysninger i BBR-meddelelsen og observationer på stedet. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Koldt brugsvand: 41,00 kr. pr. m³ Fjernvarme: 22,21 kr. pr. m³ El: Fast afgift: 1,78 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år

12 SIDE 12 AF 13 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en gyldig energimærkning. Gyldigheden af mærkningen er 10 år hvis summen af energibesparelser med tilbagebetalingstid under 10 år er mindre end 5% af energiforbruget. Hvis summen af disse energibesparelser er mere end 5% er gyldigheden 7 år. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Bygninger, som er større end 1000 m2, skal altid have et gyldigt energimærkning. Det vil sige at mærkningen skal gentages inden gyldigheden af den tidligere mærkning udløber. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter eller certificerede energimærkningsfirmaer. Energistyrelsen overvåger ordningen og udtager energimærkninger til kontrol. Den daglige administration af ordningen varetages af Sekretariatet for Energieffektive bygninger (SEEB), på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af et certificeret energimærkningsfirma behandles som udgangspunkt af det certificerede energimærkningsfirma, som har udarbejdet energimærkningen. Klagen skal være modtaget i det certificerede energimærkningsfirma senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen efter Energistyrelsens retningslinier. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen, Reglerne fremgår af 34 stk. 2, og 50, stk. 1-3 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Klagen over energimærkningen sendes til:

13 SIDE 13 AF 13 Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere Energikonsulent Firma: NRGi Rådgivning A/S Adresse: Dusager Århus N. Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,07 MWh fjernvarme 0,29 MWh fjernvarme 23,71 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Sognefjordsgade 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-512533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 11 Adresse: Tuborg Boulevard 18 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-296248-021 Energikonsulent: Mikael Weiling Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2.770 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Vinkelvej 2A 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-007470-002 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 6.306 kwh el -3,06 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 16 Adresse: Højsletten 39 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-000032-002 Energikonsulent: Poul Erik Karlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Godthåbsvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-047576-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vesterkobbel 36 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-027922 Energikonsulent: Vivian Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Vh-consult

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Rymarksvej 29 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-475123-001 Energikonsulent: Christian Lundstrøm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere