Klasse 2 - Prydakvarier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klasse 2 - Prydakvarier"

Transkript

1 DAS Bedømmelsesregler - Klasse 2 - Prydakvarier side 7 Klasse 2 - Prydakvarier Med prydakvarier menes akvarier med en blandet fiske- og plantesamling, hvor hovedvægten er lagt på det dekorative. Klassen kan deles i A, B, og C. 2A 2B 2C Prydakvarier under 100 liter. Prydakvarier mellem 100 og 250 liter. Prydakvarier over 250 liter. Ved beregning af akvariets størrelse anvendes dets udvendige mål. Points 1. Akvariet Anlæggets egnethed Dekorativ virkning Fiskesamlingen Fiskenes størrelse Fiskenes sundhed Plantesamlingen Planternes størrelse Planternes kvalitet Kommentarer Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Punkt 7 Punkt 8 Punkt 9 Der foretages en vurdering af den udvendige del af selve akvariet og dets ydre anlæg. Der vurderes dels for udseendet, dels for hensigtsmæssig konstruktion og håndværksmæssig udførelse. Det vurderes, i hvilken grad det er lykkedes at skabe det bedst mulige miljø for akvariets dyr og planter. Vurdering af den dekorative virkning af akvariets interiør og fiskesamling. Der lægges vægt på en varieret og harmonisk samling fiskearter, som klæder hinanden og passer sammen i livskrav. Fiskesamlingen skal omfatte et i forhold til akvariestørrelsen passende antal arter og af hver art et i forhold til arten passende antal individer rimeligt fordelt på kønnene. Her bedømmes alene fiskenes størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de normalt opnår under akvarieforhold. Her tænkes på sygdom, læsioner, foderstand og misdannede eller mangelfuldt udviklede individer. Der lægges vægt på en varieret, men harmonisk plantesamling med et i forhold til akvariets størrelse passende antal arter. Samlingen skal i overvejende grad bestå af egentlige vandplanter og sumpplanter, der i naturen i en væsentlig del af året vokser neddykket. Her bedømmes alene planternes størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de normalt opnår under akvarieforhold. Der lægges vægt på sunde og fejlfrie planter med tydelige tegn på, at de er i vækst. Der tages særligt hensyn til, om planterne kan være tiltrukket i akvariet.

2 DAS Bedømmelsesvejledninger - Klasse 2 - Prydakvarier side 8 Punkt 1. Akvariet Med ydre anlæg forstås akvarielampe, akvariebord, udvendigt filter m.m., hvor dette direkte indgår i den samlede akvarieopstilling. Kun det ydre vurderes. Skæmmende ridser i forruden vurderes under dette punkt, selv om de sidder indvendigt, hvorimod indvendig algebelægning og kalkaflejring henvises til bedømmelsen af interiøret under punkt 3 - Dekorativ virkning. Der bør lægges megen vægt på, om udstilleren har gjort sig anstrengelser for at gøre akvariet i stand til udstilling, dvs. at akvarium, lampe, dækglas m.m. er velpudsede og rensede for foderrester, kalk- og rustpletter, fedtede fingre og hvad der ellers kan virke skæmmende. Der bør ikke trækkes fra for almindelig slitage, hvis man iøvrigt kan se, at udstilleren har gjort sig umage med at gøre akvariet i stand som nævnt ovenfor. Det indgår i bedømmelsen, om akvariet er anbragt forsvarligt, og om eventuelt medbragt bord er tilstrækkelig stabilt. Også den håndværksmæssige finish indgår i bedømmelsen. Er alle lim- og kitkanter samt svejsninger udført pænt og omhyggeligt? Det samme gælder eventuelt specialbyggede akvarielamper og akvariemøbler. Kostbarheden er ikke afgørende, men der skal være harmoni mellem bord, akvarium og lampe. Punkt 2. Anlæggets egnethed. Anlæggets egnethed vurderes i forhold til de krav, som det pågældende akvariums dyr og planter stiller til akvariemiljøet. Akvariet skal være tilstrækkeligt stort set i forhold til fiskenes art, antal og størrelse. Dekorationsmaterialer (rødder, sten m.m.) og planter skal være anbragt i overensstemmelse med fiskenes livskrav med huler til fisk, der kræver huler, fri svømmeplads til fisk, der kræver bevægelsesplads, naturlig territorieinddeling til fisk, der danner territorier osv. Der skal være tilstrækkeligt med skjulesteder til, at fiskene føler sig trygge, men samtidig skal anlægget være opbygget således, at fiskene opfører sig naturligt uden hele tiden at gemme sig. Dekorationsmaterialerne skal være egnede til akvariebrug. De må ikke have skarpe kanter eller spidser, som kan skade fiskene, og de må ikke kunne afgive uønskede stoffer til akvarievandet. Dekorationsmaterialerne skal være anbragt, så der ikke er risiko for, at de vælter ned over fiskene, og således, at fiskene ikke kan blive klemt fast, hvis de bliver skræmt. Bundlagets farve og type skal passe til de fisk og planter, der er i akvariet. Den rigtige brug af de tekniske hjælpemidler vurderes, eksempelvis cirkulationspumpe til fisk fra strømmende vande, men ikke kraftig cirkulation til fisk, der lever i helt stillestående vand.

3 DAS Bedømmelsesvejledninger - Klasse 2 - Prydakvarier side 9 Også belysningsforholdene vurderes i forhold til akvariets fisk og planter, eksempelvis skyggefulde steder til regnskovsfisk, mere åbne og lyse partier til savannefisk. Endelig vurderes vandkvaliteten. Vandet skal være klart og vandoverfladen ren og fri for bakterie- eller fedthinde. Fiskene skal gå normalt i vandet og uden unormalt kraftige gællebevægelser. Punkt 3. Dekorativ virkning. Under dette punkt vurderes kun det, som man ser, når man kikker ind i akvariet. Det ydre akvarium og dets omgivelser må ikke påvirke bedømmelsen. Helhedsvirkningen vurderes. Virker akvariet umiddelbart tiltalende og spændende, når man ser ind i det? Er der idé og flugt over opbygningen? Er der en god dybdevirkning og føres øjet naturligt ind i dekorationen gennem hovedlinierne i opbygningen? Virker interiøret harmonisk? Plante- og fiskesamlingens indvirkning på det dekorative helhedsindtryk indgår i bedømmelsen. Skæmmende indtryk trækker fra i bedømmelsen. Her tænkes på synlige tekniske installationer og akvariehjørner, algebelægninger på forruden (når der anvendes baggrundskasse også på bagruden), synlig vandlinie under den øvre stelramme (undtagen hvor særlige forhold gør en lavere vandstand ønskelig, f.eks. hvor firøjer eller labyrintfisk indgår i fiskesamlingen), at bundlaget er synligt over den nedre stelramme osv. Punkt 4. Fiskesamlingen. Fiskesamlingen skal være sammensat, så den udnytter akvarieinteriørets opbygning bedst muligt, og med en passende harmonisk kontrast mellem de valgte fiskearters former og farver. Der skal ved sammensætningen af fiskesamlingen være taget hensyn til mulighed for at tilfredsstille de enkelte arters krav til miljøet. Her tænkes på vandtype, på vandets temperatur og bevægelse, på bundlagets beskaffenhed, på belysningsforhold, på beplantning og øvrige interiøropbygning (huler, sten, rødder, territorieafgrænsning). Kun hvis der er forhold, som kan forventes at virke generende for nogle af de valgte fiskearter, skal der trækkes fra i bedømmelsen. Vurderingen skal foretages på grundlag af vore erfaringer med fiskene under akvarieforhold i højere grad end efter, hvad forskellige akvariebøger opgiver som værende "det rigtige". Der skal også være taget hensyn til fiskenes indbyrdes adfærd. Her tænkes ikke kun på aggressivitet, men f.eks. også på hurtigt svømmende fisk, som virker generende på mere stillestående arter, osv. Desuden skal der være taget hensyn til risikoen for overkrydsning mellem nærtbeslægtede arter. Fiskene må godt have forskellig størrelse, men ikke i en sådan grad, at det virker disharmonisk, for slet ikke at tale om den situation, hvor størrelsesforskellen bliver så stor, at det indebærer risiko for, at de mindste fisk ender som foder for de største. Et prydakvarium bør indeholde mindst 4 arter. Med større akvarier stilles der krav om et større antal fisk og et større antal arter.

4 DAS Bedømmelsesvejledninger - Klasse 2 - Prydakvarier side 10 Stimefisk skal holdes i stimer. For mindre akvariers vedkommene kræves mindst 6 fisk i en stime, for større akvarier kræves flere fisk i stimen. Der skal være en rimelig fordeling mellem kønnene i henhold til deres natur og adfærdsmønster. Punkt 5. Fiskenes størrelse. Ved bedømmelse af fiskenes størrelse foretages en vurdering af deres størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de normalt opnår under akvarieforhold. Med størrelse forstås ikke kun længde, men også kropsvolumen. Maksimumstørrelsen fastsættes ud fra tilgængelig akvarieliteratur og vore egne erfaringer med fiskene. Punkt 6. Fiskenes sundhed. Sygdom: Det undersøges, om fiskene har de naturlige farver, at de svømmer normalt, og at de ikke har pletter, udvækster, belægninger eller andet, der tyder på at de er syge. Læsioner: Der undersøges for finnebid, sår, flækkede finner o. lign. Smålæsioner på finnerne som følge af visse fiskearters naturlige adfærd overfor hinanden accepteres. Foderstand: Det vurderes, om alle fisk er i bedste foderstand uden individer med indsunken bug og knivskarp ryg. Misdannelser eller mangelfuld udvikling: Fiskenes udvikling vurderes bl.a. på forholdet mellem hoved og krop i forhold til, hvad man normalt ser. Der kontrolleres for eventuelle misdannelser og mangelfuld udvikling, f.eks. for korte gællelåg, skæv ryg m.m.. Fiskene må ikke udvise utvetydige afvigelser i form og/eller farve i forhold til, hvad der er karakteristisk for arten. Punkt 7. Plantesamling. Der foretages en helhedsvurdering af beplantningens frodighed, variation og harmoni. Et prydakvarium bør indeholde mindst 4 arter. Med større akvarier stilles der krav om et større antal arter. Planterne skal variere i form og farve. Med variation i former tænkes på forskelle både i bladformer og i planternes opbygning. Der bør ligeledes være anvendt såvel plantegrupper som solitærplanter med skyldig hensyntagen til, hvad de enkelte planter egner sig til. Planternes egnethed som akvarieplanter indgår i bedømmelsen af plantesamlingen. I vurderingen bør ligeledes indgå, om de anvendte planter har tilstrækkelige udviklingsmuligheder set i forhold til deres placering og akvariets størrelse.

5 DAS Bedømmelsesvejledninger - Klasse 2 - Prydakvarier side 11 Punkt 8. Planternes størrelse. Ved bedømmelsen af planternes størrelse foretages en vurdering af deres størrelse set i forhold til den maksimumstørrelse, de normalt opnår under akvarieforhold, og uden hensyntagen til akvariets størrelse. Ved en plantes størrelse forstås både dens højde og dens fyldighed. Kun moderplanterne medtages i vurderingen. Sideskud og aflæggere må ikke påvirke bedømmelsen af planternes størrelse. Maksimumstørrelsen fastsættes primært ud fra vore erfaringer med planterne under akvarieforhold. Punkt 9. Planternes kvalitet. Gamle gulnede og plettede blade samt blade med beskadigelser skal være fjernet. Desuden skal bladene være fri for alge- og kalkbelægninger. Der lægges vægt på, at planterne er i vækst, dvs. at der er nye, friske blade, aflæggere og sideskud, fyldige topskud m.m. Synlige rødder som følge af nyplantning indicerer, at planterne ikke kan være i vækst, og trækker derfor fra. Planterne skal være plantet i den rigtige dybde. F.eks. må cryptocoryner og sværdplanter ikke være sat så dybt, at rodhalsen er begravet i bundlaget - og tilsvarende med stænglen på anubias.

Klasse 3 Beplantede geografiske biotopakvarier

Klasse 3 Beplantede geografiske biotopakvarier DAS-1-2011 Bedømmelsesregler - Klasse 3 Beplantede geografiske biotopakvarier side 12 Klasse 3 Beplantede geografiske biotopakvarier Med beplantede geografiske biotopakvarier menes akvarier med en fiskesamling

Læs mere

Forespørgsel på et nemt bedømmelseskursus.

Forespørgsel på et nemt bedømmelseskursus. Forespørgsel på et nemt bedømmelseskursus. Af Jan Lyngdorf Mange har igennem tiden, gentagende gange spurgt mig. Når jeg har været ude for at holde foredrag, eller været ude som dommer til hjemmekonkurrencer,

Læs mere

Nr. 2/00 VESTSJÆLLANDS AKVARIEKLUB

Nr. 2/00 VESTSJÆLLANDS AKVARIEKLUB Nr. 2/00 VESTSJÆLLANDS AKVARIEKLUB af 1993 MØDER FEBRUAR 2000 3 VESTSJÆLLANDS AKVARIEKLUB Fællesmøde af 1993 Mandag 7. februar kl. 19.00 i klublokalerne ORDINÆR GENERALFORSAMLING Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

" Det Levende Maleri " af Jan Lyngdorf.

 Det Levende Maleri  af Jan Lyngdorf. " Det Levende Maleri " af Jan Lyngdorf. Goddag, jeg hedder Jan Lyngdorf. Jeg vil nu prøve, at tage dig med, ind i den fortryllende verden, jeg kalder: " Det levende maleri "! Et akvarium er en vandets

Læs mere

Grundlæggende binderiteori. Buket.

Grundlæggende binderiteori. Buket. Buket. Definition på en buket materialer der arrangeres i hånden og bindes for. Vi arbejder med buketter til forskellige formål derfor kan holdbarheds tid variere. Anvendes bl.a. til gave buket, båre buket

Læs mere

Nr. 7 2001 NOV./DEC.

Nr. 7 2001 NOV./DEC. Nr. 7 2001 NOV./DEC. 2 PRAGTSMERLINGEN Dette nummer: Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort Side 3: Månedens møder. Side 4: Julemødet og Hjemmebedømmelse 2002 Side 7: Aktivitetskalender Side 8-13:

Læs mere

Pasningsvejledning Det beplantede stueakvarium

Pasningsvejledning Det beplantede stueakvarium Pasningsvejledning Det beplantede stueakvarium Det beplantede stueakvarium er egnet til mange forskellige ferskvandsfisk. Det er vigtigt, at fiskene har rigelig fri svømmeplads, skjul samt mulighed for

Læs mere

Pasningsvejledning Brakvandsakvarium

Pasningsvejledning Brakvandsakvarium Pasningsvejledning Brakvandsakvarium Brakvandsakvariet egner sig til fisk, der naturligt er tilpasset et vist saltindhold i vandet. Dette inkluderer arter som sejlfinnemollyer, skyttefisk, dyndspringere,

Læs mere

Pasningsvejledning Afrikanske karpelaks - til det beplantede stueakvarium

Pasningsvejledning Afrikanske karpelaks - til det beplantede stueakvarium Pasningsvejledning Afrikanske karpelaks - til det beplantede stueakvarium Om karpelaks Karpelaks-ordenen (Characiformes) omfatter 14-18 familier med over 2000 arter af diverse karpelaks, tetraer, piratfisk,

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil 80 cm MOVE Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor

Læs mere

Glæd akvariedommerne og jer selv.

Glæd akvariedommerne og jer selv. Glæd akvariedommerne og jer selv. Af Jan Lyngdorf. Når man nu selvfølgelig har besluttet, at man vil udstille sit flotte akvarium og dette gælder både, hvis det er til en hjemmebedømmelse. Men så sandelig

Læs mere

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet

Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet Pasningsvejledning til ferskvandsakvariet - af Karl-Henrik Arendt, www.akvariesiden.dk Læs vejledningen evt. før der købes akvarium, eller senest inden der købes fisk! Er det hele allerede købt, så kan

Læs mere

Planter i akvariet. Det er i dag bevist, at planter i god vækst udskiller sygdoms-hæmmede stoffer.

Planter i akvariet. Det er i dag bevist, at planter i god vækst udskiller sygdoms-hæmmede stoffer. Planter i akvariet Af Claus Christensen (www.aquadiscover.com) Ofte er det de farvestrålende fisk, der er startskuddet for ens interesse for akvariehobbyen, mens planterne blot er noget, der bare skal

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Oceaner af klasse og stil

Oceaner af klasse og stil Oceaner af klasse og stil Kom godt igang Når du får lyst til at udsmykke dit hjem med et dekorativt akvarium, bør du starte med at vælge den bedst egnede plads. Placeringen skal være der, hvor du helst

Læs mere

Husk tilmelding til stationslederen i god tid

Husk tilmelding til stationslederen i god tid Vejledning i fremstilling af parrekasetter til parrestationerne Parringsfamilier til parringsstationerne For at opnå et godt resultat på parringsstationerne er det vigtigt, at klargøringen af parrekassetten

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Iøvrigt, Jørn - Kan jeg godt køre på den 3 uge med brintoverilte uden der sker noget? Fjerner stadig alger manuelt hver dag ca

Iøvrigt, Jørn - Kan jeg godt køre på den 3 uge med brintoverilte uden der sker noget? Fjerner stadig alger manuelt hver dag ca Stadig alge problemer Indsendt af Rasmus Mikkelsen - 05. Mar 2010 15:10 Hey der ude Ville lige høre jeres mening, denne uge her har jeg skiftet ca 17-18 l vand dagligt i mit 250 l akvarie pga tråd algerne.

Læs mere

hvordan ved man hvilke parameter man mangler og hvad er grunden til at algen pludselig kommer nor de har kørt helt problemfrit.

hvordan ved man hvilke parameter man mangler og hvad er grunden til at algen pludselig kommer nor de har kørt helt problemfrit. Alger: hvilket parameter man mangler Indsendt af Per Rasmussen - 18. Sep 2010 14:15 Nu er jeg så begyndt at få lidt tegn på alger i mit 112 liters akvarie, det er kørt fint i 1-2 mdr uden tegn på alger

Læs mere

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side

KØGE KOMMUNE, Driftsentreprise for parker og grønne områder i Køge vest SAB - Lokal standard for pleje af elementer Side Indholdsfortegnelse: Græs Brugsplæne 2 Græsflade 3 Fælledgræs 4 Naturgræs 5 Buske Bunddækkende buske 6 Prydbuske 7 Busket 8 Krat 9 Hæk Hæk 10 Fritvoksende hæk 11 Hegn 12 Træer Fritvoksende træer 13 Trægrupper

Læs mere

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for

Bilag 21. Ordliste. Beskrivelser af. (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for Bilag 21. Ordliste. Arbejdsbælter Beskrivelser af (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bestemmelser for (Anvendt i teksten i fællesregulativ og redegørelse) Bundkote Ejendomsforhold Bælter

Læs mere

Dette nummer: Øvrige oplysninger: 2 PRAGTSMERLINGEN

Dette nummer: Øvrige oplysninger: 2 PRAGTSMERLINGEN Nr. 2 2004 FEBUAR 2 PRAGTSMERLINGEN Dette nummer: Side 2: Indhold, oplysninger om klubben og kort. Side 3: Månedens møder. Side 4: Aktivitetskalender / Havebassinet lige nu Side 6: Noter / Annoncepriser

Læs mere

Hjertekræmmerhuset har rigtig mange muligheder. Når først hønsenettet er monteret på kommer det sjove

Hjertekræmmerhuset har rigtig mange muligheder. Når først hønsenettet er monteret på kommer det sjove Kræmmerhus hjerte Hjertekræmmerhuset har rigtig mange muligheder. Når først hønsenettet er monteret på kommer det sjove Der startes med at klippe to stykker hønsenet der er 1-2 cm. større end hjertet.

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Arbejde hjemmefra opgave. Fredag d. 16. januar 2015

Arbejde hjemmefra opgave. Fredag d. 16. januar 2015 Arbejde hjemmefra opgave Fredag d. 16. januar 2015 Evolution og klassifikation 1. Naturlig variation Naturlig variation er at nogle er bedre tilpasset til miljøet vi lever i, end andre. Hvis miljøet blev

Læs mere

Travlhed med pyntning til juleudstillingerne

Travlhed med pyntning til juleudstillingerne Travlhed med pyntning til juleudstillingerne I øjeblikket bliver der pyntet på livet løs, til alle vores udstillinger i november måned. Vi synes det er sjovt og spændende nok specielt i år, da vi har udviklet

Læs mere

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt.

Sapro bekæmper sygdomme, som forårsages af skimmelinfektioner. Sapro helbreder finne-råd, mundskimmel og hudsløring hurtigt og effektivt. FISKEPLEJE VELDA plejemidler kurerer hurtigt og effektivt fiskesygdomme, hvis behandlingen foretages rettidigt. Bactimon bekæmper sygdomme, som er forårsaget af bakterielle infektioner. Bactimon helbreder

Læs mere

Astrid Falk. Terrariet. - en grundbog ATELIER

Astrid Falk. Terrariet. - en grundbog ATELIER Astrid Falk Terrariet - en grundbog ATELIER Forord Kornsnoge er populære beboere i terrariet og opdrættes forholdsvis ofte. Billedet viser en unge, som kun er et par måneder gammel. Ide senere år er antallet

Læs mere

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler

Mjølner Verk. - Moduler. Endeprofiler Endeprofiler bestaar at 4 moduler, og det er kun de 2 yderste ende profiler der skal være kompatibel med FREMO. De 6 interne ende profiler fremstilles saa de passer til sporforløbet og landskabet paa Mjölner

Læs mere

Dyrs tilpasning. Hej med dig!

Dyrs tilpasning. Hej med dig! Dyrs tilpasning Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk jeg elsker teknik og natur. Jeg skal lære dig en masse om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

Pasningsvejledning Smerlinger - til det beplantede stueakvarium

Pasningsvejledning Smerlinger - til det beplantede stueakvarium Pasningsvejledning Smerlinger - til det beplantede stueakvarium Om karpefisk Karpefisk-ordenen (Cypriniformes) omfatter over 3000 arter fordelt på 11 familier, der inkluderer bl.a. karper, elritser, smerlinger

Læs mere

Akvariet; - Det levende Maleris sceneopbygning, ved hjælp af planter.

Akvariet; - Det levende Maleris sceneopbygning, ved hjælp af planter. Akvariet; - Det levende Maleris sceneopbygning, ved hjælp af planter. Kære akvarieholdere, ja så er tiden måske igen til at se lidt på vores fælles lidenskab, nemlig vores akvariehobby. Så denne gang,

Læs mere

Pasningsvejledning Ægte amerikanske tetraer - til det beplantede stueakvarium

Pasningsvejledning Ægte amerikanske tetraer - til det beplantede stueakvarium Pasningsvejledning Ægte amerikanske tetraer - til det beplantede stueakvarium Om karpelaks Karpelaks-ordenen (Characiformes) omfatter 14-18 familier med over 2000 arter af diverse karpelaks, tetraer, piratfisk,

Læs mere

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje

Professionelle produkter til dit akvarium. Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje Professionelle produkter til dit akvarium Akvarium start Akvarium vedligeholdelse Plantepleje START ET NYT AKVARIUM SIKKERT MED COLOMBO STARTSYSTEM I et nyt filter skal bakterierne først udvikle sig, før

Læs mere

Designmanual for bygninger og arealer

Designmanual for bygninger og arealer Designmanual for bygninger og arealer KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 3 OFFSHORE KAJ 180 M SYDHAVNSUDVIDELSE ETAPE 2 (2008-2011) HOLMEKAJ 180 M, 10 M VANDDYBDE FÆRGELEJE Byhavn Blandet service, liberalt

Læs mere

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE

Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Dansk Terrier Klub GRAVPRØVEREGLER FOR TERRIERE Prøvernes formål At støtte og virke vejledende for terrierracernes avl og brug gennem en bedømmelse af den enkelte hunds anlæg og avlsværdi i de discipliner,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune

Standarder for Registreringer af Fortove i Fåborg Midtfyn Kommune Standarder for Registreringer af e i Fåborg Midtfyn Kommune : Liste over observationer, værste observation vil være afgørende for strækningens samlede klasse Spring mellem fliser indbyrdes, belægning m.v.

Læs mere

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke

CLAIR OBSCUR. En leg med vinterlys og sommermørke CLAIR OBSCUR En leg med vinterlys og sommermørke Pavillonen tager afsæt i tidens gang, årets cyklus og materialernes rejse. Sollyset og det levende billede af haven lukkes ind om dagen. Træet måler sæsonskift

Læs mere

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Måling af iltforbrug hos fisk. Arbejdsark til eleverne. Naturhistorisk Museus Århus Måling af iltforbrug hos fisk Tanker før forsøget I atmosfærisk luft er der ca. 21% ilt? Er det anderledes i vand? Hvorfor? Hvad bruger levende dyr ilt til? Forklar kort iltens vej i kroppen hos dyr, der

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens

Inspektion af legepladsredskaber udarbejdet for Grundejerforeningen Plantagen I Horsens Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Certifikat nr. 105 fra Teknologisk Institut gældende til 31.12.2009 www.legepladskontrollen.dk Legepladsinspektør Kent S. Pedersen Symfonialle 18 DK 8700 Horsens E-mail

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Rio 400 liter Indsendt af Kenneth H Jørgensen Jan :55

Rio 400 liter Indsendt af Kenneth H Jørgensen Jan :55 Rio 400 liter Indsendt af Kenneth H Jørgensen - 26. Jan 2010 15:55 Før tilsætning af USB gødning. KH 5,0 - ledningsvand er på 2 KH, hvorfor jeg har tilsat 6 gram faxekalk. ph 7,0. CO2, trykflaske. Absolut

Læs mere

STERNOTHERUS ODORATUS

STERNOTHERUS ODORATUS STERNOTHERUS ODORATUS 1 udgave 2011 Billederne i denne udgave er taget med mit Canon 180mm Makro. Alle billederne er fra mit eget aquaterrarium og det er mine Odoratus, som er indkøbt hos den lokale dyrehandel,

Læs mere

At holde Sumpskildpadder

At holde Sumpskildpadder Hvordan det hele startede. At holde Sumpskildpadder Jeg startede i sin tid på alle mulige tænkelige måder helt forkert, så det er med lidt dårlig samvittighed og røde øre, jeg kort giver en beskrivelse

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

Lidt flere...stemningsbilleder fra Åbent værksted

Lidt flere...stemningsbilleder fra Åbent værksted Lidt flere...stemningsbilleder fra Åbent værksted Gavnø julemesse 2015 Lidt stemningsbilleder fra årets julemesse på Gavnø slot. Her er Hanne og Lone vores fantastiske hjælpere lige fanget i en stille

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus.

Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Et kæledyr er et dyr, man har hjem-me i sit hus. Man kan have en hund eller en kat, men man kan også have en gna-ver, som mar-svin, ham-stre eller ka-ni-ner. Et kæledyr er et dyr, som man holder af. Man

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2 Activ SPA, 1-2015 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

Pasningsvejledning Killifisk - til det beplantede stueakvarium

Pasningsvejledning Killifisk - til det beplantede stueakvarium Pasningsvejledning Killifisk - til det beplantede stueakvarium Om tandkarper Tandkarpe-ordenen (Cyprinodontiformes) omfatter i alt godt 1300 arter fordelt på ca. 10 familier, inkluderende bl.a. guppyer,

Læs mere

Balanceret vandpleje

Balanceret vandpleje Balanceret vandpleje til udendørs spabade 2016 Activ SPA serien er balanceret vandpleje udviklet specielt til spabade Der er høje krav til desinfektion og vedligeholdelse af spavand og derfor også ekstra

Læs mere

DEN BLÅ GUIDE TIL BETON SWIMMINGPOOL

DEN BLÅ GUIDE TIL BETON SWIMMINGPOOL DEN BLÅ GUIDE TIL BETON SWIMMINGPOOL Berle Pool & Spa er med sine mange år i branchen landets største og ældste specialfirma inden for swimmingpools, inde og udespa. Vi leverer idag løsninger til alle

Læs mere

-182 krybdyrarter til terrariet

-182 krybdyrarter til terrariet Med denne bog får du overblik Du finder 182 detaljerede portrætter af reptiler med information om: hvor de kommer fra, så du kan genskabe 9 788778 576774 deres naturlige miljø bedst muligt deres udseende,

Læs mere

Fiske-uro Hækleopskrift Side 1 af 6 Materiale Nål: Til denne opskrift er nål 3.00 mm anvendt. Garnforbrug: Bomuldsgarn 8/4. Mængden af garn er opgivet ud fra nøgler af 50 g/160 m. Der er brugt: ½ nøgle

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Hæklet legetæppe med koralrev og skjulested

Hæklet legetæppe med koralrev og skjulested Hæklet legetæppe med koralrev og skjulested ... Hæklet legetæppe med koralrev og skjulested Sværhedsgrad Garn: COOP Bomuldsgarn 8/4, 100% bomuld, 50 g = 169 m. Størrelse: Tæppets færdige mål ca. 100 x

Læs mere

Træne evnen til at iagttage, analysere, ræsonnere, beskrive og kommunikere disse forhold.

Træne evnen til at iagttage, analysere, ræsonnere, beskrive og kommunikere disse forhold. Beauties and beasts - prep 2 min» på hvilke måder kan man beskrive det som godt?» ja det fungerer, men det er der så meget der gør» hvorfor smukt og godt - hvad er glæden ved produktet?» Udvikle opmærksomhed

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

2795,- Mark II dansk design, kvalitet og funktionalitet. Tilbud. Tilbud 3795,- Tilbud 4795,- www.bonniedyrecenter.dk

2795,- Mark II dansk design, kvalitet og funktionalitet. Tilbud. Tilbud 3795,- Tilbud 4795,- www.bonniedyrecenter.dk d i n l e v e n d e b u t i k FYLDT e d o g d e m tilbud! Alle tilbud er gældende fra 31.10.2014 til med 8.11.2014 eller så længe lager haves. MED ØGER DU MULIGHEDEN FOR ATØGER UDNYTTE MED DU DETMULIGHEDEN

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune

Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo i Aalborg Kommune Indhold Indledning... 1 Lovgrundlag... 1 Indsatsområde... 2 Mål med bekæmpelse... 2 Frist for bekæmpelse... 2 Kontrol og konsekvens af manglende

Læs mere

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER]

[CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Projektsvendeprøver [CASE A. FAGOMRÅDET MURER] Intro Vælger du denne case, skal du beregne og tegne et forslag til udseendet af de runde brusekabiner, der er en del af hotelværelserne, i den gamle svinestald.

Læs mere

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende.

For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Læggevejledning HØRNING Origin massive plankegulve For at opnå et godt resultat er det vigtigt at følge denne vejledning. De mest anvendte konstruktioner er omfattet. Beskrivelser er vejledende. Hørning

Læs mere

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort

PROGRAM Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort PROGRAM 31 Hærkortuddannelse Signaturforklaring på 2 cm hærkort Udarbejdet af Uddannelses Udviklings Afdelingen I samarbejde med Forsvarets Gymnastikskole Målbeskrivelse. Efter gennemgang af programmet

Læs mere

En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster. Side 1 af 16

En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster. Side 1 af 16 En blomstrende hobby af Bomhusets Blomster Side 1 af 16 Side 2 af 16 Zonale Pelargonier: Zonale pelargonier er dem med den kraftigste vækst og er de mest almindelige sorter på markedet. De vokser hurtigt

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER

DEN SEJE. Niveau 2 Grønsmutter. Årstid Hele året. Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften BÅLMAGER Niveau 2 Grønsmutter Årstid Hele året Forløbets varighed 3 trin + en eftermiddag/ aften Formål Bålmager niveau 2 fokuserer på kogebålet. Grønsmutterne skal lære at lave mad over et bål. Et godt kogebål

Læs mere

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord

Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Udsætningsplan for mindre tilløb til Kolding Fjord Distrikt 12 Vandsystem 01a Odderbæk Vandsystem 01b Grønsbæk Vandsystem 02 Binderup Mølleå Vandsystem 04 Dalby Mølleå Vandsystem 05a Marielundsbækken Vandsystem

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

MIT AKVARIUM. Af Peter Nothlev Kirshøj Sørensen

MIT AKVARIUM. Af Peter Nothlev Kirshøj Sørensen MIT AKVARIUM Af Peter Nothlev Kirshøj Sørensen 1 FORORD... 3 2 AKVARIETS OPBYGNING... 4 2.1 Akvariets dimensioner... 4 2.2 Vandpumpe... 4 2.3 Lys... 4 2.4 Varmelegeme... 4 2.5 Grus... 5 2.6 Foder... 5

Læs mere

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3

BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer. Part 3 BygSelv; Så enkelt bygges en rigtig god højttaler; og et par design idéer Part 3 Der er taget udgangspunkt i en rigtig god monitor, men det kunne lige så godt have været en stor gulv-højttaler; princippet

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN Version 1. gældende pr. 0.09.01 www.fleggaard-leasing.dk 0 Forord Dette skadeskatalog skal fungere som vejledende retningslinjer for kunden og den fagkyndig

Læs mere

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil.

Pointskema GDS Udgave 2, 2014. Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. Pointskema GDS Udgave 2, 2014 Hundens Navn: Chip nummer: Født: Ejer: Hoved: Midddelstort og kileformet, set både fra oven og i profil. 1 og 2: Bredt hoved, stramme læber, næseparti for bred. 3 og 4:Ikke

Læs mere

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen

Tekst og foto: Lisbeth Pedersen Når hesten skal gøres klar til kåring Det er et spændende arbejde at klargøre hesten, dvs. fodre og træne den og at få den soigneret, så den viser sig fra sin allerbedste side, når den præsenteres for

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr

Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr (Version 2, 8. februar 2012) Bilag 11: Håndtering af syge/skadede dyr Lovkrav: Bek. nr. 707 5. Alle dyr, der synes at være syge eller tilskadekomne, skal omgående have en passende behandling. Hvis et dyr

Læs mere

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler.

Kegleregler. 1. Til turneringer i keglebillard benyttes de i DDBU's materialereglement godkendte billarder og kegler. Kegleregler Definition og spillets ide Ved hjælp af den røde spillebal dirigeres den ene eller begge hvide baller i position til fortsat scoring. Scoring og fortsat spil opnås når: Hvid bal vælter kegler.

Læs mere

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560

http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560 http://us.uvm.dk/gymnasie/almen/eksamen/opgaver/sommer04/vurderingsgrundlag-b-niveau2004-8- 2og2004-8-2-sf.pdf?menuid=150560 Vurderingsgrundlag ved Skriftlig studentereksamen i matematik 2004. Det betyder

Læs mere

Dansk knivforenings bedømmelseskriterier

Dansk knivforenings bedømmelseskriterier Dansk knivforenings bedømmelseskriterier Dette dokument skal anvendes som inspiration til bedømmelse, og ikke følges slavisk eller ses som en endelig løsning på bedømmelse. A HELHEDSINDTRYK / KREATIVITET

Læs mere

VMZ Klink facadesystem. - rustik kvalitet i zink

VMZ Klink facadesystem. - rustik kvalitet i zink VMZ Klink facadesystem - rustik kvalitet i zink Et smukt løft til den traditionelle stil... Til traditionelle gavltrekanter og facader, hvor der fx tidligere har været brugt træ er VMZ Klink det indlysende

Læs mere

Kom i gang med akvariefisk på den sjove måde

Kom i gang med akvariefisk på den sjove måde Kom i gang med akvariefisk på den sjove måde Den nemme guide for begyndere Ekperthjælp www.tetra.net 4 004218 205246 Mat.-Nr. T065330 2013 DK Tetra GmbH Herrenteich 78 D-49324 Melle Få mere at vide på

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION

SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION SKADESKATALOG VEJLEDENDE AFLEVERING AF BILEN VERSION 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Udvendige skader... 6 Hjul... 10 Indvendige skader... 12 Kontakt os... 14 Forord Dette skadeskatalog

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse

Grundvandet i Hillerød. Elevhæfte 4. 6. klasse Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4. 6. klasse 1 Grundvandet i Hillerød Elevhæfte 4.-6. klasse 7 lektionsopgaver: a. Vandet i Hillerød...........................................3 b. Et lille vandkredsløb.......................................5

Læs mere

Pasningsvejledning Havedam

Pasningsvejledning Havedam Pasningsvejledning Havedam Havedammen i Danmark egner sig til opdrættede ferskvandsfisk, hvis vilde artsfæller lever i koldtvandsmiljøer, heriblandt guldfisk, græskarpe, grundling, guldemde, bitterling,

Læs mere

Om tilpasning hos fisk

Om tilpasning hos fisk Om tilpasning hos fisk Opgaver til akvarierne. For en fisk i havet handler det om at æde og at undgå at blive ædt. Dette kan den opnå på to måder: 1. Fisken kan være god til at svømme: Den kan jage og

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Vandets dyreliv - fisk H310 SVÆRHEDSGRAD HVOR LØSES OPGAVEN? PRODUKTION OG COPYRIGHT TEGNINGER Middel (4. - 6. klasse) 1. sal og Danmarkshallens afsnit om Havet Margit Sørensen og Henrik Sell, Naturhistorisk

Læs mere

Terrariet. Vissenbjerg. Velkomstcenter

Terrariet. Vissenbjerg. Velkomstcenter Terrariet Vissenbjerg Velkomstcenter Indhold VELKOMMEN(...(5 DEN(NYE(UDSTILLING(...(6 MANGROVEN(...(8 FORMIDLING(...(10 TIDSHORISONT(...(11 ØKONOMI(...(12 BUDGET(...(13 Tekst: Sune Obsen Fotos: Susanne

Læs mere

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S

Rapporten er lavet d.18-09-2012. APV 2012 - Firma A/S Rapporten er lavet d.18-09-2012 APV 2012 - Firma A/S Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingssrapport Områder: APV Kortlægning: APV 2012 Denne rapport: Firma A/S Periode for svar: Fra: 06-09-2012 Til: 14-09-2012

Læs mere

GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne

GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne GPS TIL FARVEVALG i læringsmiljøerne Den røde farve lægger op til bevægelse Specialdesignet legehus på Ørestad Skole, København Udviklet i samarbejde med CORE Arkitekter OM HØJER MØBLER Højer Møbler er

Læs mere

Alle tiders tumleplads

Alle tiders tumleplads lle tiders tumleplads 10 Gør Det Selv 10/2001 Det -formede legehus har alt, hvad der skal til, når børnene leger. Det er spændende og en lille smule farligt alligevel er det en solid og billig konstruktion.

Læs mere

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier

Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier Markbrug nr. 263 Oktober 2002 Supplement til BBCH skala for korn (vintersæd) i de tidlige stadier Kamilla Jentoft Fertin, Afdeling for Plantebeskyttelse, Forskningscenter Flakkebjerg Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere