Groupcare A/S. Årsrapport for Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Groupcare A/S. Årsrapport for 2010. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Dirigent"

Transkript

1 Groupcare A/S CVR-nr Årsrapport for 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken 24, 2. sal Frederiksberg - Danmark - CVR-nr.: Tel.: Web:

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning 5 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 9 Resultatopgørelse 1. januar december Balance pr. 31. december Noter til årsrapporten 16

3 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar december 2010 for Groupcare A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 31. maj 2011 Direktion Jesper Højberg Christensen Bestyrelse Jesper Jarlbæk (formand) Jesper Højberg Christensen Erik Winther 1

4 Den uafhængige revisors påtegning Til aktionæren i Groupcare A/S Vi har revideret årsregnskabet for Groupcare A/S for regnskabsåret 1. januar december 2010 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 2

5 Den uafhængige revisors påtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi oplyse, at selskabet har tabt mere end 50% af aktiekapitalen og dermed omfattet af kapitaltabsreglerne i Selskabslovens 119. Ledelsen har informeret os om, at kravet om at orientere generalforsamlingen inden 6 måneder forventes overholdt ved den ordinære generalforsamling. Der henvises til note 1, hvori ledelsen redegør for, hvorfor selskabets årsregnskab er aflagt under forudsætning om fortsat drift. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den 31. maj 2011 Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Morten Schwensen statsautoriseret revisor 3

6 Selskabsoplysninger Selskabet Groupcare A/S Nannasgade København N CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar december Stiftet: 28. april 2006 Hjemsted: København Bestyrelse Jesper Jarlbæk (formand) Jesper Højberg Christensen Erik Winther Direktion Jesper Højberg Christensen Revision Athos Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nimbusparken 24, 2. sal 2000 Frederiksberg 4

7 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Groupcare A/S er Danmarks førende leverandør af integrerede IT løsninger til foreninger og organisationer. Selskabet er oprindelig kendt for at levere virtuelle grupperum på internettet. Siden 2005 har Groupcare udvidet med en række professionelle løsninger. Groupcares foreningsstrategi fokuserer på at levere IT-løsninger til professionelle medlemsbaserede organisationer. Til dette hører arbejdsgiver- organisationer, fagforeninger, politiske partier, velgørenheds organisationer og en lang række andre større medlemsbaserede organisationer. Groupcare A/S er Danmarks førende leverandør af integrerede IT løsninger til foreninger og organisationer. Selskabet er oprindelig kendt for at levere virtuelle grupperum på internettet. Siden 2005 har Groupcare udvidet med en række professionelle løsninger. Groupcares foreningsstrategi fokuserer på at levere IT-løsninger til professionelle medlemsbaserede organisationer. Til dette hører arbejdsgiver- organisationer, fagforeninger, politiske partier, velgørenheds organisationer og en lang række andre større medlemsbaserede organisationer. Groupcare har fire forretningsområder: udvikling af foreningssoftware, salg af foreningssoftware, levering af rådgivnings- og konsulent ydelser drift af forenings- og organisations løsninger. Udvikling af foreningssoftware I 2009 blev den første beta version af Membercare lanceret og det blev i årsberetningen for 2009 udtrykt forventning om at Membercare ville være klar til endelig udrulning medio Som beskrevet senere i denne beretning viste udrulningen sig langt vanskeligere end antaget. Salg af foreningssoftware 14 større organisationer, heriblandt DI, IDA, Tandlægeforeningen, Kristelig Arbejdsgiverforening, Uddannelsesforbundet, Akademisk Arkitektforening, Dansk Fjernvarme og Dansk Byggeri har allerede sikret sig en samlet løsning på den nye platform. Derudover benytter over 60 andre organisationer sig af en eller flere af Groupcares foreningsløsninger. Membercare er således Danmarks største medlemssystem for foreninger målt i antallet af brugere. Blandt arbejdsgiverorganisationerne dækker Membercare således f.eks. 80 % af den samlede lønsum i Danmark. 5

8 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter (fortsat) Konsulentydelser: Groupcares har over de sidste par år arbejdet med at udvikle og styrke konsulent forretningen. Groupcares forretningskonsulenter leverer i dag ydelser, der har til opgave at skabe sammenhæng mellem foreningernes forretningskrav og behov for kommunikation med hhv. omverden og medlemmerne, og den it- og webløsning, som skal understøtte og imødekomme de ovennævnte behov og krav. Konkret leverer Groupcares konsulenter ydelser indenfor følgende områder: Rådgivning og analyse i forbindelse med at identificere foreningernes forretningsmæssige behov i forhold til it-understøttelse. Rådgivning samt projektledelse af implementeringsprojekter, både teknisk samt organisatorisk rådgivning. Workshops og analyse af forretningsmæssige behov og kortlægning af foreningernes/kundens arbejdsgange i forhold til krav og afklaring af Business Case, som baggrund for projekter, eller i forhold til procesoptimering af kundens organisation. Udarbejdelse af use cases og løsningsbeskrivelser Rådgivning om infrastruktur i foreninger. Rådgivning om anvendelsen af sociale medier, selvbetjening på web samt strategisk anvendelse af de data som foreningerne opsamler i Groupcares løsninger. Drift af foreningsløsninger Selskabets har siden sin stiftelse tilbudt hostede løsninger i samarbejde med TDC Hosting. I forbindelse med færdiggørelse af den samlede foreningsplatform tilbydes drift af samtlige Groupcare produkter. Flere oplysninger om selskabets produkter, kunder og aktiviteter på Overgang fra Foreningspro til Membercare Groupcare A/S har i tidligere år haft en positiv økonomisk udvikling, jfr. nedenstående oversigt: Omsætning Res. før skat Som det ses blev aktivitetsomfanget væsentlig forøget med købet af ForeningPro fra KMD i andet kvartal ForeningPro var efter en indkøringsfase med til at udvikle Groupcares økonomi og således medvirkende til at ledelsen samme år besluttede at gå i gang med at investere i en ny generation software, Membercare/Educare.. 6

9 Ledelsesberetning 2010, Groupcares rædselsår I 2010 fik Groupcare A/S store indtjenings- og likviditetsmæssige problemer som følge af det der viste sig at være en for tidlig lancering af Membercare og Educare. Det meste af 2010 var hovedparten af alle Groupcare ansattes timer (såvel udviklere som konsulenter) reelt forbundet med vanskelige implementeringer af Membercare. De dermed forbundne direkte omkostninger blev afholdt for Groupcares egen regning. <Kunderne synes de har betalt især med egne timer >Som konsekvens af den for tidlige lancering og de store gener det gav kunderne, blev direktionen udskiftet i sommeren Siden juni 2010 har bestyrelsen gennemført en turn-around af Groupcare A/S med omlægning til en mere fokuseret og webbaseret strategi, flytning af kontor til mere tidssvarende lokaler, reorganisering af organisationen med udskiftning af hele ledelsen, tilpasning af medarbejderstyrken samt ikke mindst, reetablering af kundeforhold så kvalitet og lytten til kunderne er i højsædet. I 2010 blev salget sat i stå, mens alle kræfter blev sat ind på at få Membercare i fuld drift hos 6 større kunder. Dette forhold, kombineret med de mange timer der er leveret uden beregning, er årsagen til at nettoomsætningen i 2010 faldt i forhold til året før, alt i mens omkostninger til løn steg. Årets resultat før skat er på t , inklusiv afskrivninger på t samt nedskrivning af aktiverede softwareudviklingsomkostninger for t Resultatet før afog nedskrivninger var således t Resultatet er selvsagt særdeles utilfredsstillende. Aktionærerne har i perioden juni december 2010 tilført samlet 5,9 mill. kr. i ansvarlig kapital til Groupcare Holding A/S, selskabets moderselskab og har i den forløbne del af 2011 tilført yderligere mill. kr. alt sammen for at sikre at selskabet kom igennem denne krise. 7

10 Ledelsesberetning Groupcare dd. Kuren har virket. Hestekuren har været hård for alle parter, men indsatsen har båret frugt: Flere kunder i drift: o Der er i år kommet yderligere 3 kunder i fuld drift, således at der i dag er 9 kunder i drift på de nye systemer. Yderligere 2 organisationer, er på vej i drift i 1. halvår. Reduktion i jirafejl: o Groupcare er gået fra ca. 900 åbne indmeldte jirafejl for et år siden til p.t. 89 kendte fejl i Membercare version 1.5. <lavere nu?> Nye kunder vundet i 2011: o Hvor det i 2010 selvsagt var umuligt at sælge nye systemløsninger har det med bedre stabilitet og performance igen været muligt at byde ind på nye kunder. Vi er glade for at kunne meddele at vi har nye kunder på vej, bl.a. har vi i foråret 2011 indgået aftale med tre nye kunder, blandt andet Dansk Fjernvarme. Styr på økonomien: o Det ureviderede perioderegnskab pr. 30. april 2011 viser en omsætning på 5.5 mill kr. samt et overskud før skat på 0,5 mill kr. Groupcare fremover Det er klart at turbulensen i 2010 omkring Groupcares nye software har påvirket mange kunder stærkt negativt og det beklager vi også på dette sted dybt. Selv oplever vi, at vi i dag har et åbent og tillidsfuldt samarbejde med vores organisationspartnere både omkring egne løsninger og med hensyn til rådgivning om, hvordan man bedst sammenbinder medlemsdata med medlemmernes interaktion og viden, herunder ikke mindst på web og sociale medier. Vi forventer os meget af vores næste generation af vores community - løsning, der kører stabilt hos ca. 300 organisationskunder. Det samme kan udtrykkes om vores alliance med Software Innovation omkring dokumenthåndterings systemet 360 grader, der som system erstatter vores egenudviklede Docucare. Vores strategi for fremtiden vil i høj grad bygge på alliancer og partnerskaber om software, hvor Groupcare især skal udnytte vores tæthed til medlemsorganisationer og deres udnyttelse af data, CRM og medlemsdialog. Usikkerhed ved indregning og måling Der skal formuleres et afsnit vedr. selskabets fortsatte drift/kapitaltab 8

11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for Groupcare A/S for 2010 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget. Personaleomkostninger Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager samt pensioner, omkostninger til social sikring mv. til selskabets personale. Eksterne omkostninger Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv. 9

12 Anvendt regnskabspraksis Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Balancen Udviklingsprojekter Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning. Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid, der sædvanligvis udgår 3 år. 10

13 Anvendt regnskabspraksis Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med tillæg af opskrivninger og fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år Aktiver med en kostpris på under resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. pr. enhed indregnes som omkostninger i Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Igangværende arbejder for fremmed regning Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere. Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger. Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. 11

14 Anvendt regnskabspraksis Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. Udbytte Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. 12

15 Resultatopgørelse 1. januar december 2010 Note Nettoomsætning Andre driftsindtægter Direkte omkostninger Eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat

16 Balance pr. 31. december 2010 Aktiver Note Færdiggjorte udviklingsprojekter Software 0 0 Immaterielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver Deposita Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Igangværende arbejder for fremmed regning Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

17 Balance pr. 31. december 2010 Passiver Note Aktiekapital Overført resultat Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensatte forpligtelser i alt Kreditinstitutter Modtagne forudbetalinger fra kunder Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Kapitaltab og selskabets fortsatte drift 1 Eventualposter m.v. 8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 9 Ejerforhold 10 15

18 Noter til årsrapporten 1 Kapitaltab og selskabets fortsatte drift Som konsekvens af det negative resultat har selskabet tabt aktiekapitalen. Kravet i Selskabsloven om fremlæggelse for generalforsamlingen inden 6 måneder efter tabet er konstateret, forventes overholdt ved selskabets ordinære generalforsamling. Selskabets ledelse forventer at reetablere kapitalen gennem positiv drift de kommende år, og aktionærerne har tilkendegivet, at de vil tilføre tilstrækkelig kapital til selskabets fortsatte drift. På baggrund heraf er det ledelsens opfattelse, at årsregnskabet aflægges under forudsætning om fortsat drift. 2 Personaleomkostninger Lønninger Pensioner Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Skat af årets resultat Årets regulering af udskudt skat Selskabet har et ikke-bogført skatteaktiv på t.kr som primært vedrører fremførbare skattemæssige underskud. 16

19 Noter til årsrapporten 4 Immaterielle anlægsaktiver Færdiggjorte udviklingsprojekter Software Kostpris 1. januar Tilgang ved fusion Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Tilgang ved fusion Årets nedskrivninger Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december

20 Noter til årsrapporten 5 Materielle anlægsaktiver Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Kostpris 1. januar Tilgang ved fusion Tilgang i årets løb Kostpris 31. december Af- og nedskrivninger 1. januar Tilgang ved fusion Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december Igangværende arbejder Igangværende arbejder, salgspris Acontofaktureret Præsenteres som: Igangværende arbejder for fremmed regning Modtagne forudbetalinger fra kunder

21 Noter til årsrapporten 7 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital 1. januar Kapitalforhøjelse ved fusion 1. januar Overført i forbindelse med fusion Årets resultat Egenkapital 31. december Aktiekapitalen består af 550 aktier à nominelt Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Aktiekapitalen har udviklet sig således: Aktiekapital 1. januar Kapitalforhøjelse ved fusion 1. januar Aktiekapital 31. december Eventualposter m.v. Selskabet har indgået leje- og leasingforpligtelser, hvor den resterende forpligtelse udgør t.kr. 449 pr. 31. december Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter, t.kr. 930, er der givet virksomhedspant på 1 mio. kr. omfattende simple fordringer og goodwill. 19

22 Noter til årsrapporten 10 Ejerforhold Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen: Groupcare Holding A/S 20

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT

FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT Tlf: 74 52 41 41 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab haderslev bdo.dk Jomfrustien 27, Box 391 www.bdo.dk DK-61 00 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 FRONTPEOPLE A/S ÅR5RAPP0RT 2010 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Hedal Kruse Brohus A/S

Hedal Kruse Brohus A/S Årsrapport for 2013 Hedal Kruse Brohus A/S Englandsgade 24, 5000 Odense C CVR-nr. 26 67 62 31 12. regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. marts 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013

pwc IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 mmj^ CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling 2013 IT Forum Gruppen A/S Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 27 76 52 38 ^Årsrapporten er fremlagt og Elselskabets eralforsamling "2013 Morten Krogh Dirigent mmj^ Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27

Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K. CVR-nr. 28 98 58 27 ReVisions Warbef$RFr Ea Energianalyse A/S Frederiksholms Kanal 1 1220 Kobenhavn K CVR-nr. 28 98 58 27 Arsrapport for tiden 7. september 2005-31. december 2006 Arsrapporten er fremlagt og godkendt p6 selskabets

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14

Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Roll-o-Matic A/S CVR-nr. 17835890 Årsrapport

Læs mere

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011

buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33 41 Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk buy aid A/S CVR-nr. 26 86 33

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14

Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk Mentor IT A/S CVR-nr. 25576861 Årsrapport

Læs mere

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24

Capevo A/S. Årsrapport for 2013. C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg. CVR-nr. 30 28 00 24 Capevo A/S C.F. Richs Vej 109, 3., 2000 Frederiksberg CVR-nr. 30 28 00 24 Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 12. marts 2014 Som dirigent:... Carsten Møllekilde Indholdsfortegnelse

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 76 42 94 00 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12

GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700. Årsrapport 2011/12 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk GateHouse Holding A/S CVR-nr. 12948700

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013

Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr. 31775078. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Kalundborg Forsyning A/S CVR-nr.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982

årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 årsrapport 2012-2013 Elbek & Vejrup A/S CVR.nr.: 20117982 Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Selskabsoplysninger 6 Koncernoversigt 7 Ledelsesberetning 9 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2014. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger... 4 Virksomhed... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere