Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder"

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Rødovrevej 301 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,82 MWh Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Boliger - Isolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 2 Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder 3 Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer til energiruder i terrassedør 4 Eftersolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 5 Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer til energiruder i terrassedør -187 kwh el kwh 82 kwh el kwh 7 kwh el kwh 63 kwh el kwh 7 kwh el kwh kr kr. 4,0 år kr kr. 16,5 år kr kr. 17,1 år kr kr. 34,3 år kr kr. 17,2 år

2 SIDE 2 AF 14 Skønnet investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 6 Montering af forsatsrude (1 lag) på vinduer med 1 lag glas 11 kwh el kwh kr kr. 17,5 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres. Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 6 kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms.

3 SIDE 3 AF 14 Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering: Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 7 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 14 kwh el kwh 8 Efterisolering af massive ydervægge med 200 mm. 90 kwh el kwh kr kr. 9 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 10 Indvendig eller udvendig efterisolering af ydervægge op til kravene i gældende bygningsreglement, BR kwh el kwh 144 kwh el kwh kr kr. 11 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg 430 kwh el kr. 12 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. 7 kwh el kwh 13 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. 42 kwh el kwh kr kr. 14 Efterisolering af loft/tag i kvist med 100 mm. 320 kwh 200 kr.

4 SIDE 4 AF 14 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 15 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 30 kwh el kwh 16 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer 5 kwh el kwh 17 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti 9 kwh el kwh 18 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning -6 kwh el kwh 19 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti 2 kwh el kwh 20 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti 3 kwh el kwh 21 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i facadeparti kwh 22 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning -2 kwh el kwh 23 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas 5 kwh el kwh 24 Efterisolering af skråvægge med 100 mm. 22 kwh el kwh kr kr kr kr kr kr kr. 800 kr kr kr. 25 Efterisolering af lette ydervægge med 250 mm. 390 kwh 200 kr. 26 Efterisolering af varmefordelingsrør kwh 27 Efterisolering af varmefordelingsrør kwh 800 kr kr.

5 SIDE 5 AF 14 Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms 28 Montering af ny cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg 0 kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Boligen er opført i 1967 og i betragtning af dette i normal isoleringsmæssig stand. Der kan udføres enkelte energiøkonomisk rentable forbedringer i boligen. Der er i år 2000 etableret tagboliger i ejendommen med adgang fra svalegang via elevatorer og trapper. Ejendommen består af 3 bygninger med fælles varmeforsyning og forsyning af varmt brugsvand fra varmecentral. Bygningerne er oprindeligt i 3 etager med kælder, og der er senere tilføjet yderligere boliger som tagetage. Der er ikke fortaget besigtigelse af krybekælder. De enkelte lejligheders el-forbrug er ikke omfattet af energimærkningen. Månedlige aflæsninger foretages af varmemesteren, og der er energistyring hvor aflæsninger indsendes til ekstern konsulent, og der fremsendes månedlig opgørelse over varmeforbrug. Der er rimelig god overensstemmelse mellem det beregnede og det oplyst forbrug. Det beregnede forbrug er en smule lavere end det faktiske forbrug. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Forslag 14: Forslag 24: Loft/tag i kvist er isoleret med 150 mm mineraluld. Det flade tag (built-up tag) under altanggang i tagetagen er isoleret effektivt med ca. 200 mm mineraluld. U-værdien skønnes derfor til 0,2. Skråvægge i tagetagen er isoleret med 200 mm mineraluld. Efterisolering af loft/tag i kvist med 100 mm. Det bør forinden arbejdet igangsættes undersøges om den eksisterende konstruktion er tilstrækkelig tæt. Evt. udførelse af ny dampspærre eller udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen. Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med renovering af tagetage eller udskiftning af taget. Evt. udskiftning af taget, anden renovering af tagetagen eller evt. udførelse af ny dampspærre og udbedring af utætheder skal tillægges overslagsprisen for isoleringsarbejdet. Ydervægge Ydervæg som vinduesbånd med kun ca. 50 mm effektiv isolering og udvendig træbeklædning. U-værdi antages til at være ca. 0,9. 36 cm ydervæg i massive teglsten jf. oplysningerne.

6 SIDE 6 AF 14 Ydervægge på altaner indvendige sider mod boligerne består af 36 cm massiv teglvæg. Gavle fra stueetage til 2.sal består af 36 cm massiv teglvæg. Ydervægge består af 12 cm massiv teglvæg (halvstens væg) med indvendig forsatsvæg med 200 mm mineraluld og pladebeklædning. Ydervægge i tagetage er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 200 mm mineraluld. U-værdi er beregnet til 0,2. Ydervægge er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Kvistflunke ved indgangsdøre er udført som let konstruktion med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med 150 mm mineraluld. Forslag 7 og 8: Montering af indvendig isoleringsvæg på massive ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig efterisolering med tilsvarende isoleringstykkelse. Den udvendige efterisolering afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes udseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om lokale bestemmelser evt. hindrer en sådan ændring i bygningens udseende. Udvendig efterisolering af ydervægskonstruktioner er mere energieffektiv end tilsvarende indvendig isolering (kilde: BYG-ERFA Erfaringsblad Indvendig isolering - ældre ydermure over terræn), da langt de fleste og væsentligste kuldebroer i væggen brydes. Samtidig er indvendig efterisolering næsten ligeså dyrt som udvendig efterisolering, og som nævnt en besværlig løsning, der kræver tæt dampspærre, hvilket kan være svært at realisere i praksis. Prisoverslag et er baseret på den udvendige løsning (kilde Forslag 9 og 10: Montering af indvendig isoleringsvæg på ydermure med 200 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Alternativt foreslås en udvendig isolering, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige isoleringsløsning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort set elimineres og husets facader kommer herved ind på den varme side af isoleringen. Endvidere indebærer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udførelsen. Facadernes uddseende ændres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende.

7 SIDE 7 AF 14 Forslag 12 og 13: Forslag 25: Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af ny udvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger, bundstykke og sålbænke ved vinduer. Flytning af tekniske installationer er ikke indeholdt i overslagspris. Fjernelse af eksisterende beklædning og isolering og montering af indvendig isoleringsvæg på lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Der udføres nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og tekniske installationer føres med ud i ny væg. Vinduer, døre og ovenlys Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags termorude. Facadeparti med oplukkelige vinduer og faste rammer. Parti er monteret med 2 lags termorude. Terrassedør til altan med 1 rude og 1 rude over døren. Dør er monteret med 1 lag glas, der er forsatsrude/ramme nogle steder, men U-værdi sættes som 1-lag glas. Yderdør med 1 rude og uisoleret fylding. Dør er monteret med 1 lag glas. Oplukkelige tagvinduer som Velux. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Oplukkelige vinduer med 1 ramme. Vinduer er monteret med 2 lags energirude. Faste vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lag glas. Terrassedøre og 2 sidepartier og med ruder i både dør og sideparti. Dør og sideparti er monteret med 2 lags energiruder. Forslag 3 og 5: Udskiftning af 1 lag glas med forsatsrude/rammer i terrassedør til energiruder med U- værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forbedringsforslaget har en tilbagebetalingstid på mere end 10 år, men vil give en fornuftig varmebesparelse og give en bedre komfort i boligerne. Forslag 6: Forslag 15 og 16: Forslag 17, 19, 20 og 21: Forslag 23: Montering af forsatsrude af 1 lag glas i plastkant på vinduer med 1 lag glas. Forbedringsforslaget har en tilbagebetalingstid på mere end 10 år, men vil give en fornuftig varmebesparelse og give en varmere trappeopgang til glæde for beboerne. Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af 2 lags termoruder i facadeparti til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Udskiftning af yderdør med 1 lag glas til yderdør monteret med 2 lags energirude med varm kant.

8 SIDE 8 AF 14 Gulve og terrændæk Forslag 2: Forslag 4: Linietab ved ydervæg på kælderydervægge. Etageadskillelse mod krybekælder består af beton med strøgulve. Det antages at der ikke er isolering imellem strøerne i trægulvet, og U-værdien antages derfor til ca. 1,0. Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består af beton med strøgulve. Det antages at der ikke er isolering imellem strøerne i trægulvet, og U-værdien antages derfor til ca. 1,0. Efterisolering af etageadskillelse mod krybekælder af beton med 200 mm opklæbet mineraluld på underside af betondæk. Alternativt kan isoleringsplader fastgøres mekanisk med specialplug. Denne løsning lever op til kravene i Bygningsreglementet, men den store samlede isoleringstykkelse kan nemt medføre fuft og risiko for skimmelsvamp. Hvis løsningen vælges ud fra optimal isolering bør det nærmere undersøges om der er nærliggende risiko for skader. De nærmere omstændigheder er beskrevet i BYG-erfablad Efterisolering af etageadskillelse mod kælder/krybekælder har en tilbagebetalingstid på mere end 10 år, men forbedringsforslaget vil medføre mindre fodkulde i boligerne i stueetagen og dermed bedre komfort for disse beboere, desuden vil det også medføre en reduktion af ejendommens varmeudgift. Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse af massiv beton med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Denne løsning vil medføre en kold kælder og der kan i visse tilfælde opstå fugtproblemer. Efterisolering af etageadskillelse mod kælder/krybekælder har en tilbagebetalingstid på mere end 10 år, men forbedringsforslaget vil medføre mindre fodkulde i boligerne i stueetagen og dermed bedre komfort for disse beboere, desuden vil det også medføre en reduktion af ejendommens varmeudgift Kælder Kældre i ejendommen antages at være uopvarmede i beregningen af energimærket. Der er krybekældre i halvdelen af kælderarealet, og indrettede fælles kælderrum i den anden halvdel af kælderen. Ventilation Ventilation Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af spalteventiler i vinduer og mekanisk udsugning fra køkken og mekanisk udsugning i bad. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte.

9 SIDE 9 AF 14 Varme Varmeanlæg Bygningen opvarmes med. Anlægget er udført med isoleret varmeveksler og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet. Fjernvarmeveksleren ejes og drives af Rødovre Kommune, og tilhører derfor ikke Ejerforeningen Fortbo. Varmt vand Forslag 1: Forslag 18 og 22: Forslag 28: Fælels brugsvandsrør og cirkulationsledninger er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Hertil er tilføjet jordledninger mellem blokkene. Brugsvandsrør og cirkulationsledning til stigstrenge er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Stigstrenge for varmt brugsvand og cirkulation i boligerne er udført som 3/4" stålrør. Rørene antages at være uisoleret indenfor de opvarmede boliger. Tilslutningsrør til varmtvandsvekslerunit er udført som 1 1/2" stålrør. Rørene er isoleret med 60 mm isolering. På varmtvandsrør og cirkulationsledning er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 789 W. Pumpen er af fabrikat Smedegaard EV V. Desuden er der en Grundfos UPS til cirkulation af varmt brugsvand i den gl. del af bygningen, men BE06 kernen til beregning af energimærker understøtter ikke flere cirkulationspumper og derfor er den største af cirkulationspumperne indtastet. Varmt brugsvand produceres via Cetetherm vekslerunit med 2 brugsvandsvekslere. Vekslerunit er fra 2004 og jf. mærkepladen er effekten 396,2 kw. Desuden er der til brugsvandsanlæg monteret 2 stk. elektrolyseanlæg fra HOH, med delstrømspumpe fra Grundfos. Isolering af uisolerede brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2 med rustfri pumpehus. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 1150 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna F. Ved siden af denne pumpe er en ældre Smedegaard El-Vario som ikke er i brug, og derfor ikke medtaget i beregningerne.

10 SIDE 10 AF 14 På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på 250 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPE På varmefordelingsanlægget er monteret en ældre pumpe med trinregulering med en effekt på 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UPS Fælles varmefordelingsrør er udført som 1 1/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Varmefordelingsrør til stigestrenge er udført som 3/4" stålrør. Rørene er isoleret med 40 mm isolering. Forslag 11: Forslag 26: Forslag 27: Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe på varmefordelingsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2. Efterisolering af fælles varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Efterisolering af varmefordelingsrør med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Automatik Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Udenfor fyringssæsonen forudsættes det i beregninger at fordelingsanlæg til varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udeføler eller manuelt ved at lukke ventiler. Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. Vedvarende energi Solceller Der er ikke solcelleanlæg i ejendommen. Med en tagkonstruktion mod syd i 45 grader, og fælles elinstallationer som omfatter elevatorer i alle 3 bygninger, så kunne det overvejes om der kan etableres solcelleanlæg i ejendommen. Udviklingen i teknologien på området og de faldende priser på solceller gør at det sandsynligvis er en rentabel investering, men vi anbefaler at der tages kontakt til en rådgiver, således at det kan belyses yderligere. Varmepumper Der er ikke varmepumpeanlæg i ejendommen, og med forsyning er det ikke rentabelt at etablere et varmepumpeanlæg. Årsagen til dette er at de sparede MWh kun udgører halvdelen af regningen og den anden halvdel af udgiften er en fast afgift.

11 SIDE 11 AF 14 Solvarme Der er ikke solvarmeanlæg i ejendommen, og med forsyning er det ikke rentabelt at etablere solvarme til opvarmning af varmt brugsvand. Årsagen til dette er at de sparede MWh kun udgører halvdelen af regningen og den anden halvdel af udgiften er en fast afgift. El Belysning Belysningen i kældergangarealer består af armaturer med almindelige glødelamper. Der er ingen styring ved bevægelsesmeldere. Belysningen i trappeopgangen består af armaturer med almindelige glødelamper. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. Andre elinstallationer Fælles udelys på dagslyscensorer. Elevatorer: Adgang til boligerne i tagetagen sker via elevatorer opstillet i den ende af bygningerne som vender væk fra Rødovrevej. Elevatorernes elforbrug er ikke indtastet særskilt i energimærket, og elevatorerne ligger udenfor den opvarmede del af bygningen. Trykforøgeranlæg: Der er trykforøger på brugsvandsinstallationen i varmecentralen, og elforbrug er ikke indtastet særskilt. Elektrolyseanlæg: Der er elektrolysanlæg på brugvandsinstallationen for det varme brugsvand i varmecentralen, og elforbrug er ikke indtastet særskilt. Vand Toiletter Toiletterne hører til hver enkelt bolig og det er derfor ejeren af boligen som sørger for drift, vedligeholdelse og eventuel udskiftning til vandbesparende 2-skyls toilet. Armaturer Blandingsbatterier og armaturer hører til hver enkelt bolig og det er derfor ejeren af boligen som sørger for drift, vedligeholdelse og eventuel udskiftning til vandbesparende blandingsbatterier og armaturer.

12 SIDE 12 AF 14 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1967 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Ingen Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 0 m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: Det registrerede areal svarer til oplysningerne i BBR-ejeroplysningsskemaet/www.ois.dk Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: El: Fast afgift: 0,38 kr. pr. kwh 2,12 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år Sådan opgøres varmeregningen Varmeregningen opgøres på årsbasis i henhold til årsopgørelsen fra Rødovre Fjernvarmeforsyning, og der udarbejdes varmefordelingsregnskab med hver enkelt boligs samlede varmeudgift beregnet på baggrund af de opsatte varmefordelingsmålere. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

13 SIDE 13 AF 14 Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter 1-værelses bolig på 45 m² kr. 3-værelses bolig på m² kr. 3-værelses bolig på m² kr.

14 SIDE 14 AF 14 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEMsekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vudering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Læs mere Energikonsulent Energikonsulent: Adresse: Michael Damsted Andersen Irlandsvej 5, 1.sal 2300 København S. Firma: Telefon: Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Eibye & Holmsgaard A/S Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent:

Energimærkning. Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energimærkning nr.: 200030397 Gyldigt 5 år fra: 16-04-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Lodsgården 1 A 2791 Dragør BBR-nr.: 155-025468-001 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 76,48 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 14 Adresse: Kastrupvej 108 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-293521-001 Energikonsulent: Jens Voergaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Karpedam 2B 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024288-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Nordre Fasanvej 138A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-087217-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: SIDE 1 AF 13 Adresse: Smakkegårdsvej 155 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-175076-001 Energikonsulent: Thomas Thorsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 251,38 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Vesterbrogade 22 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-336486-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

97.526 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Richtsensgade 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 5.030 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Krusågade 3 Postnr./by: 1719 København V BBR-nr.: 101-326195-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Ryvej 34 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-001 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,44 MWh fjernvarme 19,40 m³ koldt brugsvand 1,93 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Brunsegårdsvej 27 Postnr./by: 5690 Tommerup BBR-nr.: 420-013645-002 Energikonsulent: Henrik Fritsdal Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Pile Alle 51 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-094825-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 2 Etabler lysstyring 495 kwh el 1.000 kr. 5.000 kr. 5,1 år SIDE 1 AF 12 Adresse: Postnr./by: Bolystvej 1A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-048439-001 Energikonsulent: Erland Rasmussen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 138 kwh el 122,98 MWh fjernvarme 16 kwh el 14,23 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Fensmarkgade 49 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-137538-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energimærkning nr.: 200048636 Gyldigt 7 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Mariendalsvej 52A 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077424-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 13 Adresse: Borups Plads 28 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-065421-001 Energikonsulent: Jens Martin Lindberg Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: SIDE 1 AF 15 Adresse: Åboulevarden 43 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-562527-001 Energikonsulent: Jacob Lynggaard Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -6 kwh el 19,28 GJ fjernvarme 301,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Jensløvs Tværvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-096613-001 Energikonsulent: Ole Holck Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Pilegårdsvej 22 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 159-105776-001 Energikonsulent: Flemming Henrik Jørgensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 14 Adresse: Godthåbsvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-047576-001 Energikonsulent: Sten Ehrenreich Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 15 kwh el 20,75 MWh fjernvarme -14 kwh el 10,78 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Ærøvej 2 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-130759-001 Energikonsulent: Jens Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energimærkning nr.: 200033348 Gyldigt 5 år fra: 01-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Hvidovregade 17A 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-030033-001 Energikonsulent: Ragnar Mouritsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Ørkenvej 1 Postnr./by: 8592 Anholt BBR-nr.: 707-007761-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 12 Adresse: Haraldsgade 19 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208508-001 Energikonsulent: Michael Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 16 Adresse: Rymarksvej 29 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-475123-001 Energikonsulent: Christian Lundstrøm Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere