E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Tavastehus. Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD E/F Tavastehus Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af generalforsamling Onsdag den 28. november 2007 kl afholdt Ejerforeningen Tavastehus ordinær generalforsamling i Frederiksberg Hallen, Jens Jessensvej 20, 2000 Frederiksberg. Fra Ejendomsadministrationen 4-B A/S deltog advokat Niels Ulrik Heine, direktør Anette Kirkeskov og ejendomsadministrator Karina Lindahl (barselsvikar for Anne Leth). Revisor Jesper Wiinholt var bortrejst, og desværre ikke mødt denne dag. Mødet havde følgende dagorden: 1. Aflæggelse af årsberetning til godkendelse for det senest forløbne år. 2. Forelæggelse af årsregnskab 2006/2007 til godkendelse med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse af årsbudget 2007/2008 til godkendelse. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. (På valg er: Martin Hinrichsen) 5. Valg af suppleanter til bestyrelsen. (På valg er Svend Erik Brockhuus) 6. Valg af statsautoriseret revisor. 7. Eventuelle forslag. 8. Eventuelt. Advokat Niels Ulrik Heine bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægtens 8 havde udpeget ham til at være dirigent, og kunne indledningsvist konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i de nødvendige henseender, hvilket forsamlingen var enig i. Der er fra mødet udarbejdet et beslutningsreferat med angivelse af hovedpunkter og trufne beslutninger, og ikke en ordret gengivelse af det på mødet passerede. Ad. dagsordenens punkt 1 - Aflæggelse af årsberetning til godkendelse for det senest forløbne år. Dirigenten gav herefter ordet til foreningens formand, Henning Fokdal, der på bestyrelsens vegne aflagde beretningen. Beretningen var blevet omdelt til ejerne forinden generalforsamlingen. Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. St. Kongensgade 67 B København K - Telefon: daglig Telefax: Reg.nr. A/S Web-site: - CVR.nr Medlem af Ejendomsforeningen Danmarks administratorsektion

2 - 2 - En ejer oplyste, at der var problemer med entredørene ved indgangspartierne, idet den jernskinne, som er støbt ned i gulvet var blevet rusten og derfor havde hævet sig. Det blev oplyst, at bestyrelsen er på sagen, og at der vil komme mere herom næste år. En ejer havde skiftligt forespurgt bestyrelsen, om det ikke var muligt at få et vejbump e.l og/eller et skilt, hvor der blev appelleret til at holde hastigheden nede, for enden af Rådmand Steins Allé, idet der er megen trafik over vejen. Dette gjaldt især cyklister, som cykler på fortovet. Bestyrelsen havde allerede haft kontakt med Københavns Kommune vedrørende dette problem, og forespurgt kommunen om en trafiktælling. Det blev dog oplyst, at da der er tale om en privat vej, må foreningen selv betale herfor, såfremt Københavns Kommune ikke ville gå ind i sagen. Det blev oplyst, at der var problemer med affaldscontainerne, idet disse står på hjul, og at de ved stormvejr ofte flyver væk. Der var en kort debat herom, hvor det blandt andet blev oplyst, at containerne allerede er påsat stilladshjul, som skulle forhindre dette i at ske, men at dette forudsatte, at skraldemændene huskede at låse hjulene, hvilket ikke altid var tilfældet. Det blev i denne forbindelse oplyst, at bestyrelsen havde undersøgt mulighederne for en omrokering i gården, ved at flytte containerne over på den anden side i tørregården, men at dette projekt hurtigt ville løbe op i ca. kr Bestyrelsen arbejdede i stedet for på, at flytte containerne ud for enden af Rådmand Steins Allé 29. Formanden oplyste endvidere, at foreningen havde haft Rådgivende Ingeniør Probst-Hansen ude for at kigge på betonen, som for 12 år siden blev malet med membran, og det er nu oplyst, at dette arbejde sagtens kan udskydes 3-4 år. Det blev endvidere oplyst, at der fortsat var problemer med, at Brunata stadig ikke kommer ud om aftenen og aflæser målerne. Administrator vil endnu engang kontakte Brunata herom. En ejer efterlyste navne på de personer, som stod for kanaludvalget, idet dette ikke stod på foreningens hjemmeside. Det kan oplyses, at følgende personer er medlem: For ejerne: Ole Hansen Roskildevej th ( ) og Lis jensen, Roskildevej 120, 2.tv ( ). For lejerne: Gunnar Nøddekær Rådmand Steins Allé 23 3 th. ( ) og Olaf Poulsen, Roskildevej 120, 2.th ( ) I relation til spørgsmål til haveanlægget resumeredes det kort, at bestyrelsen, i fortsættelse af sidste års generalforsamling, havde arbejdet videre med et projekt for haven, og i sommerens løb var projektet dels sendt ud til orientering for beboerne, dels lagt på hjemmesiden, og endelig var der også foretaget en egentlig skriftlig afstemning blandt beboerne, hvor resultatet var blevet meddelt beboerne pr. opslag i alle opgange og på Nettet. På grundlag af afstemningen, hvor resultatet var at 28 svarede JA og 16 svarede NEJ, var der kalkuleret med et beløb på budgettet til at foretage haverenoveringen.

3 - 3 - Der havde mellem nogle beboere i foreningen været snak om, at der havde været konstateret skimmelsvamp, og en ejer spurgte, om man derfor ikke hellere foretrak, at bestyrelsen tog sig af dette problem, forinden alle de igangværende projekter. Hertil svarede formanden, at han ikke var blevet oplyst om dette problem (og det viser sig, ved forespørgsel hos ing. Probst Hansen, at det er mange år siden, der har været tale om skimmelsvamp, mens der et enkelt sted inden for det sidste år har været fundet gul tømmersvamp efter en lokal opfugtning. Det angrebne gulv er fjernet, svampen bekæmpet og nyt gulv lagt). En ejer gjorde opmærksom på, at murstensfugerne på Roskildevej omkring døre og vinduer ikke var intakte. Vi har efterfølgende haft ing. Probst Hansen til at besigtige ejendommens fuger. Besigtigelsen gav følgende resultat: Fugerne er generelt i rimelig stand. Det bemærkes at fugerne ved alle opgangsdøre samt ved de nederste centimeter fra terræn er delvist ødelagte. Dette skyldes formentlig saltning. Det anbefales, at der udføres en cementpudset sokkel, således som det er udført på facaden mod Rådmand Steins Allé samt at der foretages en reparation af fugerne i op til ca. 1 meter fra terræn. Endelig skal det anføres, at der ikke har været anmeldt fugtskader på ejendommen, som kan henføres til utætte murfuger. Da ingen andre ønskede ordet til beretningen, konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at beretningen var taget til efterretning. Ad. dagsordenens punkt 2 - Forelæggelse af årsregnskab 2006/2007 til godkendelse med påtegning af revisor. Direktør Anette Kirkeskov gennemgik den af foreningens revisor, Jesper Wiinholt fra Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers, udarbejdede årsrapport pr. 31. maj Der har været omkostninger for i alt kr , samt indtægter for i alt kr , hvilket giver nettoomkostninger for i alt kr Der har været opkrævet ejerbidrag med i alt kr Årets resultat giver herefter et underskud på kr Udgifterne til renholdelse henholdsvis administration oversteg begge det budgetterede, hvilket i begge tilfælde relaterede sig til Kjeld Bechs fratræden mht. feriepenge henholdsvis afholdelse af reception. Der er jf. note 15, henlæggelse til bredbåndsinstallation, opsparet kr , til brug for kommende udvidelser/reparationer af bredbåndsinstallationen. En ejer spurgte til en udgift til glarmester på kr., idet foreningen har en glasforsikring. Administrator undersøger dette, (og resultatet er, at de kr. dækker udskiftning af et tagvindue, som dermed skal udgiftsføres, mens de kr. ser ud til at være en rude, der retteligt bør dækkes af forsikringen. Så den bliver fremsendt nu.) Da ingen andre ønskede ordet til punktet, konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at årsregnskabet for 2006/2007 var godkendt. Ad. dagsordenens punkt 3 - Forelæggelse af årsbudget 2007/2008 til godkendelse. Direktør Anette Kirkeskov gennemgik herefter kort det af administrator udarbejdede budget for året 2007/2008, samt de vejledende budgetter for de næste 4 år. Det blev præciseret, at det udelukkende

4 - 4 - var budgettet for 2007/2008, som skulle godkendes og at, der var flere beløbsstørrelser, der havde ændret sig siden udsendelsen af budgettet, nemlig følgende: - Funktionærboligen er blevet solgt for kr., hvilket netto giver foreningen en likviditetstilgang på ca kr. - Gennemgang af vinduer og døre ville koste ca kr. incl. i alt kr. til egentlige reparationer og udskiftning af dele af vinduerne, jf. årsberetningen. - Tillige var haveanlægget budgetteret uden et afsætningsbeløb til legeplads, hvilket iht. beretningen burde afsættes med op til kr. - Endelig var budgettet uden den renteindtægt, som foreningen vil opnå som følge af, at der i årene fremover vil henstå beløbet fra lejlighedssalget, hvilket årligt vil give foreningen en indtægt på omkring kr. (med det nuværende renteniveau). Der blev fra en ejer forespurgt, om foreningens ejere ikke kunne være med til at prioritere arbejderne på ejendommen. Hertil svarede dirigenten, at bestyrelsen er valgt af generalforsamlingen til at træffe disse beslutninger, og at disse beslutninger bliver truffet oftest i samråd med både administrator og rådgivende ingeniør. I de fleste tilfælde inddrages ejerkredsen dog ved at bestyrelsen fremsætter planerne som forslag til generalforsamlingen. Dirigenten satte herefter de budgetterede udgifter til projektet vedrørende haveanlægget til afstemning. 5 ejere stemte for, 17 ejere stemte imod forslaget og resten undlod at stemme, hvorfor dirigenten kunne konstatere, at der var en overvejende stemning for, at projektet udgik af budgettet. Da der ikke var yderligere spørgsmål, konstaterede dirigenten med forsamlingens samtykke, at budgettet for 2007/2008 bortset fra haveanlægget - og den foreslåede stigning på kr. 1,00 pr. fordelingstal pr. måned pr. 1. juni 2008 var godkendt. (Bestyrelsen vil primo det nye år afholde 1-2 beboermøder om haveanlægget og på den baggrund indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor budgettet da vil indeholde de nu kendte udgifts-og indtægtsposter, jf. ovenfor.) Ad. dagsordenens punkt 4 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter valg til bestyrelsen sammensætter denne sig således: Jens Kornerup (på valg år 2008) Paul Bergsøes Vej Glostrup Henning Fokdal Formand (på valg år 2008) Rådmand Steins Allé 21, 2.tv Frederiksberg Martin Hinrichsen (på valg år 2009) Rådmand Steins Alle 29, 3.th Frederiksberg.

5 - 5 - Ad. dagsordenens punkt 5 Valg af suppleanter til bestyrelsen. Børge Mathiesen (på valg år 2008) Rådmand Steins Allé 23, 4.th Frederiksberg Svend Erik Brockhuus (på valg 2009) Herstedvang 2, 2620 Albertslund Ad. dagsordenens punkt 6 - Valg af statsautoriseret revisor. Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers, Strandvejen 44, 2900 Hellerup, blev genvalgt som revisor. Ad. dagsordenens punkt 7 - Eventuelle forslag. Forslag 1) ændringer til husordenen: Husordenen var forinden generalforsamlingen udsendt til alle ejerne. Der var debat omkring den nye husorden. Følgende punkter i husordenen blev ændret: Husordenens punkt 8 ændres således: For dette ændringsforslag stemte 13 ejere for, og 5 stemte imod, hvorfor forslaget blev vedtaget som følger: Fra: Hobbymaskiner og lignende, der kan medføre støjgener, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Boremaskiner samt håndværktøj må kun benyttes mellem kl 09:00 og kl på hverdage, samt mellem kl. 10:00 og kl. 14:00 i weekender og helligdage, under rimelig hensyntagen til de omkringboende, der tillige bør underrettes forud for igangsættelsen af større ombygningsarbejder. Til: Hobbymaskiner og lignende, der kan medføre støjgener, skal anbringes på et underlag, der dæmper støjen mest muligt. Boremaskiner samt håndværktøj må kun benyttes mellem kl. 09:00 og kl. 19:00 på hverdage, samt mellem kl. 09:00 og kl. 18:00 i weekender og helligdage, under rimelig hensyntagen til de omkringboende, der tillige bør underrettes forud for igangsættelsen af større ombygningsarbejder. Husordenens - Andre generelle regler for god orden - punkt 2 ændres således: Fra: Tæppebankning må ikke foregå fra altaner eller på trappegange af hensyn til andre beboere, men De er velkommen til at benytte bankestativerne alle hverdage. I øvrigt er der mulighed for friluftstørring af vasketøj på tørrepladserne. Til:

6 - 6 - Tæppebankning må ikke foregå fra altaner eller på trappegange af hensyn til andre beboere, men De er velkommen til at benytte bankestativerne alle hverdage. I øvrigt er der mulighed for friluftstørring af vasketøj på tørrepladserne. Endelig er det ikke tilladt at ryste dyner ud over altanerne. Der var endvidere ændringsforslag til husordenens punkt 10, stk. 5, hvor en ejer spurgte om muligheden for at man måtte bruge gas- og elgril på altanerne. For dette ændringsforslag stemte 2 ejere for, mens resten stemte imod, hvorfor forslaget blev forkastet. Endelig blev der vedrørende husordenens - Andre generelle regler for god orden - punkt 4, forespurgt om muligheden for at sætte et skilt op med Parkering forbudt. Bestyrelsen vil undersøge dette. Den endeligt tilrettede husorden udsendes sammen med nærværende referat. Derudover er der fra beboere følgende forslag: Forslag 2 - fra Gunvor Gram - om etablering af vejbump på RSA. Forslaget, der blev stillet på baggrund af det uheld, der har været, og under henvisning til det stigende antal børn i bebyggelserne, var omtalt i og behandlet sammen med årsberetningen. Forslag 3 fra Max Johansen. Forslagsstilleren motiverede sit forslag, som gik ud på at ændre vasketiderne, idet det for nogle godt kan være svært at nå at vaske tøj indenfor de nuværende vasketider. Der var herefter en kort debat herom. Da beboerne i stuelejlighederne kan både høre og lugte, når vaskeriet kører, blev det vedtaget at bibeholde de eksisterende vasketider ( ), hvorfor forslaget blev forkastet. Ad. dagsordenens punkt 8 Eventuelt. En ejer opfordrede bestyrelsen til at foretage oprydning i henstillede cykler. Det blev hertil oplyst, at Henry allerede rydder op i disse én gang årligt, og at der sidste år blev smidt 15 cykler ud. En ejer forespurgte om muligheden for at få udskiftet indgangspartierne. Bestyrelsen tog dette til efterretning. Der blev spurgt til muligheden om at få renoveret foreningens tørrerum. Formanden oplyste hertil, at dette arbejde allerede er igangsat, og at kældergangen pt. er ved at blive malet, men at det er Henry, der står for dette arbejde, og at han arbejder på det, når der ikke er andet i foreningen, hvorfor ejerne måtte have tålmodighed. Alternativt kunne bestyrelsen indhente tilbud fra en håndværker. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden og en god generalforsamling. København den / 2007 Dirigent: Advokat Niels Ulrik Heine

7 - 7-4-B A/S holder jule- og nytårslukket fra og med den til og med den Vi ønsker jer alle GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR.

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2005, onsdag den 26. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde.. Tilstede

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 12 Generalforsamlingsreferat År 2013, onsdag den 22. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Vigerslev Engpark. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 29. maj 2013 i Ejerforeningen Østerbæksvej 15, 5230 Odense M Tilstede var bestyrelsen bestående af: Anne-Mette Eilsø, AME, (st. th., formand), Terkel Frankov

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere