REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB. Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune."

Transkript

1 REGLER & VEDTÆGTER FOR FREDERIKSBERG AIKIDO KLUB 1. Foreningens navn Foreningens navn er Frederiksberg aikido klub. Dens hjemsted er i Frederiksberg kommune. 2. Formål Foreningens formål er at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke selvforsvar med udgangspunkt i kampkunsten aikido. At udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i det lokale samfund. Foreningen optager alle personer, uanset deres nationalitet, religion, etniske oprindelse, alder eller køn. Alle der opfylder foreningens formål kan blive medlem. At hjælpe dem til udvikling af personlige færdigheder som respekt, selvtillid, selvdisciplin og gode motionsvaner. 3. Medlemmer Som aktivt eller passivt medlem kan optages enhver, der er fyldt 16 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver skriftlig samtykke af forælder/værge. Personer der har været straffet for vold, legemskrænkelse, grov gade uorden, eller handel med narkotiske stoffer kan ikke optages som medlemmer. Såfremt bestyrelsen fatter begrundet mistanke om tilsvarende forhold, også uden der i den anledning er fældet dom, kan bestyrelsen afgøre at denne ikke skal være medlem. Ligeledes kan bestyrelsen ekskludere medlemmer, som opfører sig usportsligt.

2 Ved indmeldelse skal foreningen oplyses om helbredsmæssige, behandlingskrævende sygdomme og psykiske lidelser. Medlemmer må ikke være medicineret eller påvirket under undervisningen. Såfremt bestyrelsen fatter begrundet mistanke om tilsvarende forhold kan bestyrelsen afgøre at denne ikke skal være medlem. Foreningen hæfter ikke for personlige og materielle skader som måtte følge af træningen. 4. Kontingent Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen. Kontingentet opkræves forud månedligt eller kvartårligt, afhængigt af medlemmets ønske, for aktive og passive medlemmer. Foreningen tilbyder alle interesserede en gratis prøvelektion. Ved indmeldelse skal der betales forud for 3 måneders træning samt et gebyr for medlemskab til Dansk Aikido Forbund. Man skal man betale kontingent uanset om man har trænet eller ej. Man skal betale kontingent for alle måneder uanset om der er ferie eller helligdage hvor vi ikke tilbyder undervisning. Er man væk fra træning (pga. sygdom, skader, rejser) i mere end 5 måneder kan man overgå til passivt medlemskab og genoptage sin træning og fuldt medlemskab på helt normale vilkår når man kommer tilbage. 5. Udmeldelse Ønsker man ikke længere at træne og gerne vil melde sig ud - skal dette ske skriftligt til bestyrelsen. Har foreningen ikke modtaget en udmeldelse vil personen forsat blive opkrævet kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubben mindst én måned før en ny betalingsperiode. Ansøgning om fritagelse af fuld kontingent (passiv

3 medlemskab) i en periode skal meddeles skriftligt til bestyrelsen senest 1 måned + løbende måned før perioden. Fortryder man sit medlemskab kort efter indmeldelse og har været til 1 undervisningstime udover prøvetimen - får man ikke refunderet sit indskud. Har man af andre årsager efter sin indmeldelse slet ikke haft nogle undervisningstimer kan man inden for 3 måneder få refunderet 40% af sit indskud. Skylder man for 3 måneders kontingent er man udelukket for videre træning og ønsker man at genoptage sin træning skal restancen være fuldt betalt samt betale forud for yderlige 3 måneders træning. Bestyrelsen kan vælge at udmelde en person som skylder mere end 3 måneders kontingent uden yderligere varsel. 6. General forsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal. Der indkaldes med 3 ugers varsel og de medlemmer som det ikke har været muligt at aflevere indkaldelsen til vil modtage indkaldelsen pr. post. Dagsordenen bekendtgøres senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der ønskes behandling på GF, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uger før. 7. Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 1 Valg af ordstyrer 2 Valg af protokolfører 3 Bestyrelsens årsberetning fremlægges af formanden 4 Kassereren forelæggelse af regnskab fra det foregående år, samt budget for det kommende år. 5 Fastsættelse af kontingent. 6 Behandling af indkomne forslag

4 7 Valg af formand, sekretær og 5. bestyrelsesmedlem (lige år) 8 Valg af næstformand og kasserer (ulige år) 9 Valg af 3 suppleanter (1., 2. og 3. suppleant) til bestyrelsen 10 Valg af 2 revisorer samt suppleant 11 Valg af udvalg 12 Eventuelt 8. Stemmeret og afstemning Stemmeret til generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, med undtagelse af de medlemmer som er i restance med kontingentet. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til formåls- eller vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. Forslag til formåls og vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer. Forslag til opløsning eller ændring af foreningens formål og vedtægter kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. 13. Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt. 9. Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan på ethvert tidspunkt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel. Bestyrelsen har pligt til at indkalde, hvis 1/3 af medlemmerne anmoder skriftlig herom. 10. Bestyrelsen Medlemmer af bestyrelsen skal have en relation til klubben. Det kan være som aktivt eller passivt medlem eller som forælder/værge for gyldigt medlem.

5 Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til lovene. Bestyrelsen består af: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at kasserer og næstformand er på valg i ulige år, og formand, sekretær og bestyrelsesmedlem er i lige år. Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden, og er kun beslutningsdygtig når alle fem bestyrelsesmedlemmer, eller fire samt 1. suppleant, er til tilstede. 1. suppleanten sidder altid med til bestyrelsesmøder, men har kun stemmeret når bestyrelsen ikke er fuldtallig. Der føres protokol over bestyrelsesmøder og kopi af protokollen tilbydes kommunen, ved oplysning af adresse. Foreningen tegnes af formanden. Ved økonomiske dispositioner større end 500,- kr. kræves der 2 underskrifter, henholdsvis kassereren samt et bestyrelsesmedlem. 11. Regnskab Regnskab føres fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal en måned inden generalforsamlingen afgive regnskabet til revisorerne. Driftsregnskab og status bekendtgøres på foreningens opslagstavle 14 dage forud for generalforsamlingen. 12. Godtgørelser

6 Bestyrelsen kan vælge at udbetale godtgørelse for kørsel, telefon eller lign. efter aftale med en enkelte instruktør/leder. Disse aftaler vil være offentligt kendte ved opslag på foreningens opslagstavle. 13. Opløsning Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling. 2/3 af medlemmerne skal være tilstede og mindst 3/4 af disse skal stemme for opløsning. Eventuelt overskud skal gå til andet forenings- og /eller ungdomsarbejde i Frederiksberg kommune eller FIU.

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter

Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter Aalborg Karate Skole Foreningsvedtægter 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Karate Skole. Dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2. Foreningens formål Foreningens formål er at udøve

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Sunds forenings fitness.

Vedtægter for Sunds forenings fitness. Vedtægter for Sunds forenings fitness. ~ 1 ~ 1. Navn 1.1 Foreningens navn er Sunds Forenings Fitness 1.2 Forenings hjemsted er Herning Kommune Sunds by. 2. Formål 2.1 At tilbyde de enkelte medlemmer i

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere