Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011."

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere: Ulla Møller Christensen og Lise Schmidt-Nielsen 2. Godkendelse af dagsorden Dirigent Lene Diemer: Konstaterede at Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var rettidig udsendt. Antal stemmeberettigede til stede, 36. Herefter gennemgang af dagsorden samt bilag. Et bilag til den skriftlige beretning, beretning fra Nordisk møde, blev omdelt. Herefter blev dagsordenen godkendt. 3. Formandens beretning samt beretning fra repræsentationer a. Mundtlig beretning b. Skriftlig beretning a. Mundtlig beretning Formanden takkede Hovedbestyrelsen og Kredsforeningerne for et højt aktivitetsniveau i det forløbne år. Der har været og er stadig fremgang i medlemstal, dette skyldes primært de mange gode arrangementer i kredsene. Foreningen har flyttet sig fra at arbejde med det nære organisatoriske ofte begrænset til den enkelte familie, til også at arbejde mere politisk, deltage i politiske drøftelser og aktiviteter. Ejendomsfonden: Der arbejdes på at samle aktiviteterne i ejendomsfonden, bl.a. af hensyn til tildelingen af Tips- og Lottomidler. Det er tanken at flytte så mange aktiver som muligt til Landsforeningen og Hovedbestyrelsen, under et ejendomsudvalg. Samrådet: Samrådet har lukket sig selv som forening og er genopstået som en erhvervsdrivende fond.. Det betyder bl.a. at ikke kun skoler, men også andre institutioner vil være at finde i kundekredsen. Kommende aktiviteter i Samrådet vil være fokuseret mod uddannelse af alle fagfolk, herunder STUDIE 3, Teacch, Skivekonferencen, TTAP, Autismeforlaget m.m. Politik: Foreningen er blevet meget mere politisk opmærksom og deltager mere i debatten end tidligere. Formanden deltager i tre arbejdsgrupper i DH, med undervisning og uddannelse som hovedområde. Klageretten er ligeledes et højt prioriteret område Der er indledt forhandlinger Regering og KL, vedrørende ovenstående emner. 1

2 Ældre: Landsforeningen har udvirket, at Hinnerup kollegiet i samarbejde med RealDania, er i gang med et forsøgsprojekt om boliger til ældre. Projektet er et dokumentationsprojekt som når det er afsluttet skal danne baggrund for kommende tiltag i forbindelse med boliger til ældre. STU: Samarbejdet mellem de forskellige STUer er blevet styrket ved etableringen af samarbejdsorganisationen for udbydere Consensus. Det sker i forlængelse af Landsforeningens STU konference sidste år. Færøerne: Samarbejdet med Færøerne er ikke optimalt, der skal i den kommende periode fokuseres på Færøerne og de mange medlemmer der er på Færøerne, herunder tilbydes besøg og undervisning a la indsatsen i Grønland. Autismebladet: Videncentrets Autismebladet eksisterer ikke længere. Det er et tab især i forhold til de mange videnskabelige artikler og artikler for fagfolk som nu ikke længere udgives. Landsforeningen vil i den kommende periode arbejde på en løsning i samarbejde med ViHS. Inklusion: Formanden omtalte den megen virak omkring inklusion, herunder regeringens planer og de mange kommunale initiativer. Udviklingen følges tæt og det er vigtigt at vi alle deltager i debatterne rundt omkring. Canada: Formanden har deltaget i en studietur til Toronto, Ontario, Canada, sammen med undervisningsministeriets Skoleråd, hvor de fik indsigt i det meget spændende undervisningssystem der fungerer meget anderledes end den danske folkeskole. Fuld inklusion af alle elever (uanset etnisk baggrund eller handicap), certificering af veluddannede lærere, faste skolerammer, skoleledere alene som pædagogiske ledere o.s.v. Det var blandt de mange spændende lærdomme af turen. Skolerådet forventer snarest at drøfte en del af ideerne med den nye undervisningsminister. Det er vigtigt at fokusere på en reel inklusion i alle samfundsforhold for vore børn, unge og voksne, og samlet set familierne. Vi skal passe godt på hinanden fordi ingen andre gør det. Vi skal definere en familiepolitik og vi skal være rummelige. Formanden afsluttede med at takke for et godt forenings år. Kommentarer til den mundtlige beretning: Søren Dalgaard, MidtVest: Medgiver at LA har gang i mange gode ting. Opponerer dog imod Formandens indlæg med opfordring til at stemme til folketingsvalget. Selvom der ikke blev nævnt noget bestemt parti, mente Søren Dalgaard at det var tydeligt at gennemskue Formandens politiske ståsted. Synes ikke LA skal være politisk, men udelukkende forholde sig til en til en hver tid siddende regering. Kim Jensen, Bornholm: Finder det OK at artiklen udtrykte ønske om større lydhørhed, for udviklingen af bedre forhold for vore børn. Benny Chordt Hansen, Vestsjælland: Var enig i at LA ikke skal agere partipolitisk, men mente også at LA selvfølgelig skal agere politisk. 2

3 Søren Dalgaard, MidtVest: Var enig i at LA skal forholde sig til det politiske. Formanden svarede, at han er enig i at LA ikke skal forholde sig partipolitisk. Det var heller ikke hensigten med artiklen. Hensigten var en klokkeklar opfordring til at stemme og til at diskutere med politikerne lokalt, uanset deres partipolitiske tilhørsforhold. I den sammenhæng blev der alene fremført synspunkter og sager som afspejler Landsforeningens og Danske Handicaporganisationers politik i konkrete sager såsom tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, specialundervisning m.fl. b. Skriftlig beretning: Se bilag Mundtlig og skriftlig beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 4. Kassererens beretning: (Mundtlig) Foreningens årsregnskab gennemgås af de interne revisorer samt en statsautoriseret revisor (Ecomentor), som skal sikre at de penge der er brugt er brugt i overensstemmelse med hensigten. Det har været et godt og travlt år hvor regnskabet for 2010 er endt fornuftigt. Formanden udtrykte glæde ved den nylige ansættelse i LA, af regnskabsmedarbejder, Lisbeth Haagen og vigtigheden af at have styr på økonomien. Kommentarer til den mundtlige beretning: Der var en række kommentarer til den strategiske pulje på kr ,00 som blev oprettet i Søren Dalgaard, MidtVest: Mente at den dokumentation kredsforeningerne skal give (regnskab) er for omfattende, MidtVest søgte i januar 2011 men fik ingen penge. Spørger om der er brugt nogen af pengene i puljen i Formanden svarede, at MidtVest søgte i januar, på det tidspunkt var det ikke muligt at forudsige hvor mange ansøgninger der ville komme. Derfor var det nødvendigt at se på kredsforeningens økonomi og beholdninger for at kunne prioritere. Der er ikke kommet yderligere ansøgninger og derfor er der heller ikke udbetalt midler fra puljen i Bornholm har dog for nyligt ansøgt om midler for Formanden opfordrede til at sende ansøgninger, især til medlems rettede arrangementer. Jane Jensen og Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Efterspørger økonomiske retningslinjer for ansøgning af midler. Tine Heerup, KBH/FRB: Brugen af puljen har været drøftet en del i Hovedbestyrelsen, hensigten med puljen er at yde støtte til de kredsforeninger der har et behov. Mener det er helt rimeligt at der følger en økonomisk oversigt med en given ansøgning. Søren Dalgaard, MidtVest: Mener Tine Heerup efterrationaliserer. Mener først kriterierne kom på HB mødet i januar Formanden: Der vil blive lavet retningslinjer og et skema, til ansøgning af midler fra den strategiske pulje. 3

4 Rikke Simonsen, Storkøbenhavn: Foreslår en ½ årlig frist, da kredsforeningerne ofte planlægger aktiviteter for et ½ år ad gangen. Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Spørger om kasserer posten fortsat skal ligge hos formanden. Eller om den kunne ligge hos økonomimedarbejder Lisbeth Haagen? Lars Grønlund, næstformand LA: Oplyser at det ikke er formanden alene der er kasserer, det er det samlede formandskab (formanden og de to næstformænd) der har kasserer posten. Formanden: Oplyser at kassererposten ikke kan ligge hos en økonomimedarbejder. Den skal ligge hos nogen der har ansvar overfor repræsentantskabet Den mundtlige beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, herunder oversigt over fonde: (Bilag 1 og 1A) Ulla Møller-Christensen, intern revisor: De interne revisorer har gennemgået regnskabet, deres opgave er at kontrollere at de bevillinger der er er brugt efter hensigten. De interne revisorer har ikke fundet anledning til påtegninger. Der blev udtrykt stor tilfredshed med ansættelsen af Lisbeth Haagen. Vigtigheden af at prioritere den daglige regnskabsførelse blev understreget. Intern revisor mente at maksimumsbeløbet på kr ,00, på udgiftsbilag formanden kan godkende, bør forhøjes. Revisor Karsten Andersen, Ecomentor, gennemgik årsregnskabet. Kommentarer til årsregnskabet: Jørgen Larsen, Vestsjælland: Varelager udgør en stor som ikke længere er i regnskabet. Karsten Andersen, Ecomentor svarede: Posten er varelager tilhørende forlaget. Charlotte Jacobsen, Nordsjælland: Spørger til en evt. nedsættelse af prisen for deltagelse i SIKON, da SIKON er så god en forretning. Det kunne muligvis få flere deltagere til SIKON. Formanden svarede at prisen fastholdes til næste år, men er opmærksom på faren for at miste deltagere på grund af den dårlige økonomiske situation. Henry Johannsen, Sønderjylland: Efterspørger revisors kommentarer til posten: Kreditorer 1,2 million. Karsten Andersen, Ecomentor svarede at Ecomentor har et bilag hvor de enkelte kreditorer er oplistet. Dette bilag kan ses ved henvendelse til Ecomentor. Bodil Vilmand-Olsen, MidtVest: Efterspørger ligeledes til kreditor posten på 1,2 million. Formanden svarede at LA i næsten et år været uden daglig økonomimedarbejder. Det har påvirket opkrævningen af kreditorer. Opkrævning af kreditorer har høj prioritet. 4

5 Søren Dalgaard, Midtvest: Spurgte til økonomien i forhold til LAs flytning fra Herlev Hovedgade 199 til Høje Taastrup, i det ny domicil. LA har investeret en million kroner i Herlev Hovedgade 199, og hæfter for 1/3 del. Søren Dalgaard spørger ligeledes om LA fraflytter uden gæld. Formanden svarede: Center for Autisme vil gerne overtage lokalerne. Enten CfA eller Sofiefonden vil købe LA ud. Det har dog ingen hast idet LA får 7 % i afkast. LA fraflytter uden gæld. Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 6. Formanden fremlægger forslag til det kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag: Kommentarer til: Slide nr. 1 Politik og indflydelse, evaluering af STU samt overbygning Jane Jensen, MidtVest: Spørger om klagegangen er ændret. Formanden: Der har været fremsat forslag til ændring, med den er ikke ændret. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Oplyser at det er de højtfungerende unge, har mest gavn af STU da de kan løftes til at komme videre i samfundet. De får dog ikke tilbuddet om STU, men derimod et tilbud om et par år eller to i et botilbud. Og så forventes det at de vokser sig fra problemerne. Henrik Züricho, Sønderjylland: Mener problemet er at STU ikke er SU berettiget. Spørger om LA vil arbejde for at den kan blive det. Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland: Spørger om der er en opblødning på vej i forbindelse med kompensationsprincipperne. Formanden svarede, at det er i høj grad et spørgsmål om hvad det vil koste økonomisk, men man prøver at finde en løsningsplan. Det er dog til debat i Uddannelsesudvalget, hvor man godt kan se der er problemer i det nuværende system. STUs store problem er forsørgelsesgrundlaget. Nogle springer fra fordi de ikke har råd til at gå der. Der tales om et rehabiliterings beløb, eller SU med handicaptillæg. Det forsøges, som en del af evalueringen af STU at få skabt et succeskriterium, samt dokumentation for, hvorfor nogle springer fra. Marianne Banner, Østjylland: Mener det er et problem at de unge tilbydes boliger langt fra deres uddannelsessted. Det gør det sværere for den unge at passe sin uddannelse. Boligen bør ligge i nærheden af studiet eller arbejdspladsen. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Foreslår at lave et fælles STU møde for STUer over hele landet, hvor der kan udveksles erfaringer. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Forsørgelsesgrundlaget er meget vigtigt, finder det mærkeligt at politikerne har svært ved at forstå problematikken % STU eleverne er på pension (GLAT sager). 5

6 Formanden: Der er mange sager hvor børn og unge skal bruge egen formue, eksempelvis arv, før de kan få økonomisk støtte. Der arbejdes på en løsning. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Spørger til kommunernes kompensation, hvornår får de kompensation, i forbindelse med STU pladser, og hvorfor det er så svært at få en STU plads når kommunerne kompenseres. Formanden svarede: Kommunerne får kompensationen på forhånd, og pengene er øremærket til STU. Der er desværre ingen kontrol med om pengene rent faktisk bruges på STU pladser. Det betyder at det kommunerne sparer på STU kan de bruge på andre områder i kommunen. Hanne Schøn, Sønderjylland: Påpeger at STU ikke er kompetencegivende. Kommunen udskyder at den unge får en egentlig uddannelse så de kan få et rigtigt job. Det er også et problem at ikke alle kommuner selv har tilbud, hvilket betyder der skal bruges penge på bl.a. transport. Felix Pischinger, Østjylland: Korrigerer, man kan godt tage kompetencegivende fag på STU. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Foreslår at STU elever får samme mulighed for at få et hypercard (rabatkort til transport) lige som andre studerende. Formanden: Takkede for de mange indlæg og lovede at sende et talepapir ud vedrørende STU evalueringen. Kommentarer til: Slide nr. 5 Struktur intern organisationsudvikling Styrkelse af sekretariatets service samt styrkelse af kommunikationsområdet. Øget brug af frivillige. Jane Jensen, MidtVest: Udtrykte utilfredshed over betjeningen af telefonerne på sekretariatet, den bliver ofte ikke taget. Formanden beklagede men referer også til den meget lille bemanding der har været på sekretariatet (2 langtidssygemeldte). Det vil formodentlig løse sig med flytningen til Domicilet i Høje Taastrup, hvor der både kommer nyt telefonsystem samt en reception. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Udtrykte ønske om øget samarbejde med LA, videns og erfarings-deling. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Ønsker også et øget samarbejde og øget dialog mellem LA og kredsforeningerne. Kommentarer til: Slide nr. 5 Struktur intern organisationsudvikling Revurdering af kredsopdeling og grænser. 6

7 Søren Dalgaard, MidtVest: Advarede mod at begynde en omstrukturering. Fremhævede at det er vigtigt at holde fokus på kerneopgaverne medlemmerne. Mente problemet med meget store kredse alene var et problem for Kredsforening Storkøbenhavn. Kim Hansen, Bornholm: Var uenig, mente at det jævnligt er nødvendigt at se på om det er rigtigt som kredsene er opdelt. Pia Faaborg, Vejle: Tilsluttede sig behovet jævnligt at se på organiseringen. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn: Fandt det nødvendigt at se på hele landet da organiseringen af foreningen vil have indflydelse på antal repræsentanter fra henholdsvis øst og vest. Formanden var heller ikke tilhænger af at omstrukturere bare for at gøre det. Men de konkrete ønsker og forslag fra kredsforeningerne bliver vi nødt til at tage alvorligt og behandle. Foreslog at stoppe debatten her og lade den fortsætte i et organisationsudvalg. Dirigent Lene Diemer stoppede debatten med henvisning til punkt 7 på dagsordenen. Kommentarer til: Slide nr. 14 Blandt visionerne der skal drøftes den kommende tid. Elisabeth Sørensen, Østjylland: Foreslår at bruge fotos af H.K.H. Prinsesse Marie, i bl.a. kommende foldere, Prinsessen er meget populær. Jørgen Larsen, Vestsjælland: Spørger om LA har haft henvendelser fra personer af anden etnisk herkomst. Formanden erkender, at La har gjort for lidt på dette område, da der med sikkerhed også er børn og unge med ASF i denne befolkningsgruppe. Vil lave en strategi på området og bl.a. også få oversat foldere m.v. til en række relevante sprog. Jørgen: Kunne kommuner ikke formidle det. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Gør opmærksom på behovet for en særlig vinkling af materiale, pga. den store kulturforskel. I nogle kulturer er handicap et tabu derfor vil en anden indgangsvinkel være nødvendig. Marianne Banner, Østjylland: Gør opmærksom på at der også er en del der ikke at få en diagnose. I Kredsforening Østjylland har man gjort et forsøg med en arabisk mødre gruppe. Det blev ikke en succes, bl.a. pga. kulturforskellen. Formanden: Rebecca Randt, Kursussekretariatet LA, har arbejdet på området og vi har også understøttet somali kvinde grupper. Udtrykte enighed om de mange særlige udfordringer området giver, men at LA skal tage fat i området alligevel. Andre ideer efterspurgtes. Kent Grimm Thornberg, Storkøbenhavn: Anbefalede lokalt engagement i DH, hvor det er muligt at opnå gode resultater. Nævnte at bl.a. Kræftens bekæmpelse har fået lavet en pårørende politik via arbejdet i DH. Anbefalede at også LA fik en pårørende politik. 7

8 Formanden tilføjede, at DH har en central pårørende politik, den kan læses på DHs hjemmeside. Der ligger dog stadig en opgave i at få formidlet de politikker der ligger. Repræsentantskabets medlemmer opfordredes til at abonnere på handiklip. Henrik Züricho, Sønderjylland: Opfordrede til at LA laver informationsmateriale til fritidsorganisationer (sport, spejder m.v.), de frivillige der arbejder i fritidsorganisationer mangler information. Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg: Havde set et opslag fra en spejderorganisation, med invitation til informationsmøde om ADHD. Felix Pischinger, Østjylland: Opfordrede til at tage initiativ til aktiviteter for voksne børn med Autisme. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal: Foreslog en landsdækkende kampagne til synliggørelse af foreningen. Allan Jensen, Nordsjælland: Foreslog en ny skolekampagne. Den forrige skolekampagne gav gode resultater. Dirigenten lukkede herefter punktet idet de faldne bemærkninger tages til efterretning. 7. Behandling af indkomne forslag: (Bilag 2) Dirigenten læste forslaget op, og bad herefter forslagsstiller fremlægge og begrunde forslaget. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Begrunder forslaget. Kredsforening Storkøbenhavn har 16 kommuner, men har kun repræsentanter i 6 af kommunerne. Det politiske arbejde er vigtigt men bestyrelsen har ikke kræfter til mere. Det har været svært at rekruttere frivillige blandt medlemmerne i de kommuner der p.t. ikke er repræsentanter i. Med henvisning til de gode resultater lokalforeningen Egedal har opnået, mener forslagsstiller at det er tydeligt at de bedste resultater opnås hvis repræsentanten er lokalt forankret, med kommunalt kendskab. Kredsforeningen er af den opfattelse at både servicen til medlemmerne samt det politiske arbejde vil blive håndteret bedre hvis Kredsforeningen deles op. Formanden: Udtrykte forståelse for Kredsforening Storkøbenhavns problemer, og forslog at opgaven blev givet til organisationsudvalget. Lene Diemer, dirigent: Oplyste at forslaget i sin nuværende form ikke kunne vedtages af repræsentantskabsmødet da det indebærer vedtægtsmæssige konsekvensrettelser, der ikke er taget højde for. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Udtrykte forståelse herfor, men efterlyste en tidshorisont bl.a. i forbindelse med behandling af emnet på generalforsamlingen i

9 Formanden foreslog, at organisationsudvalget forsøger at nå en løsning inden generalforsamlingerne i kredsene foråret men det vil være afhængigt af hvor glidende forhandlingerne kommer til at gå, samt resultatet af høringerne i de øvrige kredsforeninger. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Bad om at få en pejling om resultatet inden generalforsamlingen, for så vidt det endelige resultat ikke var på plads. Formanden: Lovede Kredsforening Storkøbenhavn en pejling. Dirigenten opsummerede at forslaget blev taget til efterretning, at forslagsstiller beder organisationsudvalget behandle forslaget. 8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent: (Bilag 3) Formanden fremlagde budgettet kort. Budgettet 2012 er lavet på baggrund af et uændret kontingent. Posterne i budgettet er de samme som foregående år, men fremskrevet til 2012 udgiftsniveau. Budgettet er lagt med en forventning om at gå i nul. Det blev understreget at budgettet er konservativt lagt bl.a. af hensyn til usikkerheden omkring antal tilmeldinger til SIKON, som kan risikere at være faldende pga. nedskæringer i kommunerne. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal: Spurgte om der ville blive afholdt ferie på Malta i Formanden oplyste at den ny Hovedbestyrelse, vil tage stilling til spørgsmålet om Malta. Og at Malta arrangementet for 2011 skal evalueres af HB inden der tages en beslutning. Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Bad om en uddybning af udgiften Kontorartikler kr Samt oplysninger om forventede udgifter til flytning til Høje Taastrup. Lars Grønlund, næstformand LA, forklarede at posten Kontorartikler dækker over alt fra viskelæder til en kopimaskine, it-udstyr m.v. Bodil Vilmand-Olsen: Bad om at posten Kontorartikler blev opdelt i regnskabet Svar flytning: Formanden: Oplyste at udgiften til flytning ikke forventes at komme til at koste mere end en enkelt flyttebil, da der flyttes til nyt domicil, nye kontormøbler m.v. men ellers er forventningerne at omkostningerne i fremtiden svarer til de nuværende. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 9

10 9. Valg af hovedbestyrelse: (Bilag 4) Valgene blev forestået af dirigenten. Dirigenten oplyste at Søren Dalgaard, Midtvest, havde trukket sit kandidatur. Der var således to ledige poster i hovedbestyrelsen. Følgende opstillede til de to poster: Annette Christiansen, Midtvest Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Under hensyntagen til vedtægterne 6 punkt 9, blev valg af repræsentanter for Vest først gennemført: Ud af de fire opstillede skulle to vælges. Opstillede kandidater: Kari Overhalden, Vejle Bernd Weibeck, Nordjylland Annette Christiansen, Midtvest Else Worm Jørgensen, Fyn Valgte kandidater: Kari Overhalden Bernd Weibeck Ud af fem tilbageværende opstillede skulle tre vælges Opstillede kandidater: Tine Heerup, København/Frederiksberg Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Else Worm Jørgensen, Fyn Valgte kandidater: Tine Heerup, København/Frederiksberg Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Else Worm Jørgensen, Fyn Valg af suppleant: Ud af tre opstillede skulle en vælges Opstillede kandidater: Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Annette Christiansen, Midtvest Valgt kandidat: 10

11 Annette Christiansen, Midtvest 10. Valg af to interne revisorer: (Bilag 4) Der var ingen modkandidater til de to opstillede til genvalg. Ulla Møller-Christensen og Michael Jensen blev genvalgt. 11. Valg af ekstern statsautoriseret revisor: (Bilag 4) Hovedbestyrelse havde indstillet Ecomentor. Der var ingen modforslag. Ecomentor blev genvalgt. 12. Eventuelt: Formanden takkede dirigenten og deltagerne for et godt og velgennemført møde. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet Referent Dirigent Jette Bennetzen Landsforeningen Autisme Lene Diemer CPH LEX Advokater 11

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme

Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Referat fra generalforsamling i Kredsforening Herning, Landsforeningen Autisme Dato: 12. marts 2008 kl.19:00-22:00 på Langvadbjerg v. Herning 1. Valg af dirigent. Peder Vanghøj fra Lyne blev valgt som

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå overenskomstforhandlingerne OK15 v/professor emeritus Flemming Ibsen, Aalborg Universitet Referat af Delegeretforsamling i IDA Offentlig Torsdag den 7. maj 2015 kl. 14.00-18.00 Notat 4. juni 2015 TEMADRØFTELSER: Situationen på det offentlige arbejdsmarked ovenpå de offentlige overenskomstforhandlinger

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011

CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 CISV Danmark Ordinær Generalforsamling Referat 19.marts 2011 Dagsorden a) Valg af dirigent b) Hovedbestyrelsen aflægger beretning om virksomhed i det forløbne år c) Hovedbestyrelsen aflægger regnskab for

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven.

Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Referat af generalforsamling den 4. april 2008 i Andelsboligforeningen Hestehaven. Tilstede: Repræsentanter fra alle huse undtagen hus nr. 5 Eva Bladt som er syg, hus nr. 14 Lis Andersen og Henry Laasby,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat af SANDs generalforsamling 2013

Referat af SANDs generalforsamling 2013 Referat af SANDs generalforsamling 2013 Odense. D. 26.3.13. Dagsorden iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

-foreningen Midt-Østjylland

-foreningen Midt-Østjylland -foreningen Midt-Østjylland Referat fra 13. ordinære generalforsamling lørdag den 28. februar 2009 Den 13. ordinære generalforsamling blev afholdt på Bogensholmlejeren, Fuglsøvej 27, Femmøller, 8400 Ebeltoft,

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13

Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Referat af generalforsamling Torsdag d. 3/5-13 Dagsorden.: 1. Konstatering af stemmetal 2. Valg af dirigent 3. Distriktsbestyrelsens beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab v/michael Ankersen 5. Meddelelser

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård tirsdag den 27. april 2010 Den 27. april 2010, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård. Generalforsamlingen afholdtes i Kildevældskirkens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014.

Ordinær Generalforsamling i LEV Københavns Kommunekreds. onsdag d. 26. februar 2014. Igen blev generalforsamlingen afholdt i Uddannelsescenter UIUs lyse og rummelige lokaler. LEV København havde fået tilsagn fra to oplægsholdere til at indlede kredsens generalforsamling: Anna-Belinda Fosdal,

Læs mere

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter

Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Referat af Håndværksrådets repræsentantskabsmøde torsdag den 15. maj 2014 kl. 10.00 i IDA Mødecenter Håndværksrådets formand Niels Techen bød gæster og repræsentanter velkommen. Herefter præsenterede han

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat

Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1. Referat Arbejdermuseet, København - 13. marts 2014 Generalforsamling i Dansk Journalistforbunds Kreds 1 Dagsorden Referat 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 1. Valg af dirigent, sekretær og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Peter Pagh D72 og til sekretær Jens Grøn P120 Stemmetællere blev: Benny D 69, Marja H 10, Rikke P 40, Sommer H 22 2. Bestyrelsens

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Hyrdeengens Grundejerforening

Hyrdeengens Grundejerforening EMNE: Referat af generalforsamling den 12. marts 2008. STED: Pilehaveskolen. MØDEDELTAGERE FRA BESTYRELSEN: Niels Gøtche (NG) Hanne Jarlhelt (HJ) Anne Dorte Hansen (ADH) Michael Jarlbæk (MJ) MENIGE MEDLEMMER:

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde

Referat af Stenlændernes Grupperådsmøde Referat af Stenlændernes den 24. februar 2014 kl. 18:30 på Maglevad 37 var mødt op til dette års. Divisionen var repræsenteret ved Ole Dalskov. Efter velkomst fra bestyrelsesformand gik vi over til dagsordenen:

Læs mere

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00

Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 1 Horsens d. 13. april 2015 Referat af Generalforsamling for Grundejerforeningen Fjordglimtsvej den 13/4 2015 klokken 19.00 Deltagere: 1A, 3, 5, 13A, 13B, 15, 17, 2A, 2B, 4, 6, 8, 14A, 14B, 18, 20, Sundvej

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro

Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Referat af Ordinær generalforsamling i GF NORDVEST 10/4 2013 kl. 19.00 på Café Utopia, Holstebro Nr. 33 04-2013 Referent: Tina Nielsen Fremmødte: 36 personer med i alt 29 stemmer Dagsorden ifølge udsendt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41

Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Side 1 af 8 Ordinær generalforsamling den 15. marts 2007, kl. 19.00 på Langelinieskolen, Holsteinsgade 41 Til stede: Fra administrationen: 42 stemmeberettigede medlemmer inkl. afgivne fuldmagter. Troels

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere