Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011."

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere: Ulla Møller Christensen og Lise Schmidt-Nielsen 2. Godkendelse af dagsorden Dirigent Lene Diemer: Konstaterede at Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var rettidig udsendt. Antal stemmeberettigede til stede, 36. Herefter gennemgang af dagsorden samt bilag. Et bilag til den skriftlige beretning, beretning fra Nordisk møde, blev omdelt. Herefter blev dagsordenen godkendt. 3. Formandens beretning samt beretning fra repræsentationer a. Mundtlig beretning b. Skriftlig beretning a. Mundtlig beretning Formanden takkede Hovedbestyrelsen og Kredsforeningerne for et højt aktivitetsniveau i det forløbne år. Der har været og er stadig fremgang i medlemstal, dette skyldes primært de mange gode arrangementer i kredsene. Foreningen har flyttet sig fra at arbejde med det nære organisatoriske ofte begrænset til den enkelte familie, til også at arbejde mere politisk, deltage i politiske drøftelser og aktiviteter. Ejendomsfonden: Der arbejdes på at samle aktiviteterne i ejendomsfonden, bl.a. af hensyn til tildelingen af Tips- og Lottomidler. Det er tanken at flytte så mange aktiver som muligt til Landsforeningen og Hovedbestyrelsen, under et ejendomsudvalg. Samrådet: Samrådet har lukket sig selv som forening og er genopstået som en erhvervsdrivende fond.. Det betyder bl.a. at ikke kun skoler, men også andre institutioner vil være at finde i kundekredsen. Kommende aktiviteter i Samrådet vil være fokuseret mod uddannelse af alle fagfolk, herunder STUDIE 3, Teacch, Skivekonferencen, TTAP, Autismeforlaget m.m. Politik: Foreningen er blevet meget mere politisk opmærksom og deltager mere i debatten end tidligere. Formanden deltager i tre arbejdsgrupper i DH, med undervisning og uddannelse som hovedområde. Klageretten er ligeledes et højt prioriteret område Der er indledt forhandlinger Regering og KL, vedrørende ovenstående emner. 1

2 Ældre: Landsforeningen har udvirket, at Hinnerup kollegiet i samarbejde med RealDania, er i gang med et forsøgsprojekt om boliger til ældre. Projektet er et dokumentationsprojekt som når det er afsluttet skal danne baggrund for kommende tiltag i forbindelse med boliger til ældre. STU: Samarbejdet mellem de forskellige STUer er blevet styrket ved etableringen af samarbejdsorganisationen for udbydere Consensus. Det sker i forlængelse af Landsforeningens STU konference sidste år. Færøerne: Samarbejdet med Færøerne er ikke optimalt, der skal i den kommende periode fokuseres på Færøerne og de mange medlemmer der er på Færøerne, herunder tilbydes besøg og undervisning a la indsatsen i Grønland. Autismebladet: Videncentrets Autismebladet eksisterer ikke længere. Det er et tab især i forhold til de mange videnskabelige artikler og artikler for fagfolk som nu ikke længere udgives. Landsforeningen vil i den kommende periode arbejde på en løsning i samarbejde med ViHS. Inklusion: Formanden omtalte den megen virak omkring inklusion, herunder regeringens planer og de mange kommunale initiativer. Udviklingen følges tæt og det er vigtigt at vi alle deltager i debatterne rundt omkring. Canada: Formanden har deltaget i en studietur til Toronto, Ontario, Canada, sammen med undervisningsministeriets Skoleråd, hvor de fik indsigt i det meget spændende undervisningssystem der fungerer meget anderledes end den danske folkeskole. Fuld inklusion af alle elever (uanset etnisk baggrund eller handicap), certificering af veluddannede lærere, faste skolerammer, skoleledere alene som pædagogiske ledere o.s.v. Det var blandt de mange spændende lærdomme af turen. Skolerådet forventer snarest at drøfte en del af ideerne med den nye undervisningsminister. Det er vigtigt at fokusere på en reel inklusion i alle samfundsforhold for vore børn, unge og voksne, og samlet set familierne. Vi skal passe godt på hinanden fordi ingen andre gør det. Vi skal definere en familiepolitik og vi skal være rummelige. Formanden afsluttede med at takke for et godt forenings år. Kommentarer til den mundtlige beretning: Søren Dalgaard, MidtVest: Medgiver at LA har gang i mange gode ting. Opponerer dog imod Formandens indlæg med opfordring til at stemme til folketingsvalget. Selvom der ikke blev nævnt noget bestemt parti, mente Søren Dalgaard at det var tydeligt at gennemskue Formandens politiske ståsted. Synes ikke LA skal være politisk, men udelukkende forholde sig til en til en hver tid siddende regering. Kim Jensen, Bornholm: Finder det OK at artiklen udtrykte ønske om større lydhørhed, for udviklingen af bedre forhold for vore børn. Benny Chordt Hansen, Vestsjælland: Var enig i at LA ikke skal agere partipolitisk, men mente også at LA selvfølgelig skal agere politisk. 2

3 Søren Dalgaard, MidtVest: Var enig i at LA skal forholde sig til det politiske. Formanden svarede, at han er enig i at LA ikke skal forholde sig partipolitisk. Det var heller ikke hensigten med artiklen. Hensigten var en klokkeklar opfordring til at stemme og til at diskutere med politikerne lokalt, uanset deres partipolitiske tilhørsforhold. I den sammenhæng blev der alene fremført synspunkter og sager som afspejler Landsforeningens og Danske Handicaporganisationers politik i konkrete sager såsom tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, specialundervisning m.fl. b. Skriftlig beretning: Se bilag Mundtlig og skriftlig beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 4. Kassererens beretning: (Mundtlig) Foreningens årsregnskab gennemgås af de interne revisorer samt en statsautoriseret revisor (Ecomentor), som skal sikre at de penge der er brugt er brugt i overensstemmelse med hensigten. Det har været et godt og travlt år hvor regnskabet for 2010 er endt fornuftigt. Formanden udtrykte glæde ved den nylige ansættelse i LA, af regnskabsmedarbejder, Lisbeth Haagen og vigtigheden af at have styr på økonomien. Kommentarer til den mundtlige beretning: Der var en række kommentarer til den strategiske pulje på kr ,00 som blev oprettet i Søren Dalgaard, MidtVest: Mente at den dokumentation kredsforeningerne skal give (regnskab) er for omfattende, MidtVest søgte i januar 2011 men fik ingen penge. Spørger om der er brugt nogen af pengene i puljen i Formanden svarede, at MidtVest søgte i januar, på det tidspunkt var det ikke muligt at forudsige hvor mange ansøgninger der ville komme. Derfor var det nødvendigt at se på kredsforeningens økonomi og beholdninger for at kunne prioritere. Der er ikke kommet yderligere ansøgninger og derfor er der heller ikke udbetalt midler fra puljen i Bornholm har dog for nyligt ansøgt om midler for Formanden opfordrede til at sende ansøgninger, især til medlems rettede arrangementer. Jane Jensen og Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Efterspørger økonomiske retningslinjer for ansøgning af midler. Tine Heerup, KBH/FRB: Brugen af puljen har været drøftet en del i Hovedbestyrelsen, hensigten med puljen er at yde støtte til de kredsforeninger der har et behov. Mener det er helt rimeligt at der følger en økonomisk oversigt med en given ansøgning. Søren Dalgaard, MidtVest: Mener Tine Heerup efterrationaliserer. Mener først kriterierne kom på HB mødet i januar Formanden: Der vil blive lavet retningslinjer og et skema, til ansøgning af midler fra den strategiske pulje. 3

4 Rikke Simonsen, Storkøbenhavn: Foreslår en ½ årlig frist, da kredsforeningerne ofte planlægger aktiviteter for et ½ år ad gangen. Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Spørger om kasserer posten fortsat skal ligge hos formanden. Eller om den kunne ligge hos økonomimedarbejder Lisbeth Haagen? Lars Grønlund, næstformand LA: Oplyser at det ikke er formanden alene der er kasserer, det er det samlede formandskab (formanden og de to næstformænd) der har kasserer posten. Formanden: Oplyser at kassererposten ikke kan ligge hos en økonomimedarbejder. Den skal ligge hos nogen der har ansvar overfor repræsentantskabet Den mundtlige beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, herunder oversigt over fonde: (Bilag 1 og 1A) Ulla Møller-Christensen, intern revisor: De interne revisorer har gennemgået regnskabet, deres opgave er at kontrollere at de bevillinger der er er brugt efter hensigten. De interne revisorer har ikke fundet anledning til påtegninger. Der blev udtrykt stor tilfredshed med ansættelsen af Lisbeth Haagen. Vigtigheden af at prioritere den daglige regnskabsførelse blev understreget. Intern revisor mente at maksimumsbeløbet på kr ,00, på udgiftsbilag formanden kan godkende, bør forhøjes. Revisor Karsten Andersen, Ecomentor, gennemgik årsregnskabet. Kommentarer til årsregnskabet: Jørgen Larsen, Vestsjælland: Varelager udgør en stor som ikke længere er i regnskabet. Karsten Andersen, Ecomentor svarede: Posten er varelager tilhørende forlaget. Charlotte Jacobsen, Nordsjælland: Spørger til en evt. nedsættelse af prisen for deltagelse i SIKON, da SIKON er så god en forretning. Det kunne muligvis få flere deltagere til SIKON. Formanden svarede at prisen fastholdes til næste år, men er opmærksom på faren for at miste deltagere på grund af den dårlige økonomiske situation. Henry Johannsen, Sønderjylland: Efterspørger revisors kommentarer til posten: Kreditorer 1,2 million. Karsten Andersen, Ecomentor svarede at Ecomentor har et bilag hvor de enkelte kreditorer er oplistet. Dette bilag kan ses ved henvendelse til Ecomentor. Bodil Vilmand-Olsen, MidtVest: Efterspørger ligeledes til kreditor posten på 1,2 million. Formanden svarede at LA i næsten et år været uden daglig økonomimedarbejder. Det har påvirket opkrævningen af kreditorer. Opkrævning af kreditorer har høj prioritet. 4

5 Søren Dalgaard, Midtvest: Spurgte til økonomien i forhold til LAs flytning fra Herlev Hovedgade 199 til Høje Taastrup, i det ny domicil. LA har investeret en million kroner i Herlev Hovedgade 199, og hæfter for 1/3 del. Søren Dalgaard spørger ligeledes om LA fraflytter uden gæld. Formanden svarede: Center for Autisme vil gerne overtage lokalerne. Enten CfA eller Sofiefonden vil købe LA ud. Det har dog ingen hast idet LA får 7 % i afkast. LA fraflytter uden gæld. Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 6. Formanden fremlægger forslag til det kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag: Kommentarer til: Slide nr. 1 Politik og indflydelse, evaluering af STU samt overbygning Jane Jensen, MidtVest: Spørger om klagegangen er ændret. Formanden: Der har været fremsat forslag til ændring, med den er ikke ændret. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Oplyser at det er de højtfungerende unge, har mest gavn af STU da de kan løftes til at komme videre i samfundet. De får dog ikke tilbuddet om STU, men derimod et tilbud om et par år eller to i et botilbud. Og så forventes det at de vokser sig fra problemerne. Henrik Züricho, Sønderjylland: Mener problemet er at STU ikke er SU berettiget. Spørger om LA vil arbejde for at den kan blive det. Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland: Spørger om der er en opblødning på vej i forbindelse med kompensationsprincipperne. Formanden svarede, at det er i høj grad et spørgsmål om hvad det vil koste økonomisk, men man prøver at finde en løsningsplan. Det er dog til debat i Uddannelsesudvalget, hvor man godt kan se der er problemer i det nuværende system. STUs store problem er forsørgelsesgrundlaget. Nogle springer fra fordi de ikke har råd til at gå der. Der tales om et rehabiliterings beløb, eller SU med handicaptillæg. Det forsøges, som en del af evalueringen af STU at få skabt et succeskriterium, samt dokumentation for, hvorfor nogle springer fra. Marianne Banner, Østjylland: Mener det er et problem at de unge tilbydes boliger langt fra deres uddannelsessted. Det gør det sværere for den unge at passe sin uddannelse. Boligen bør ligge i nærheden af studiet eller arbejdspladsen. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Foreslår at lave et fælles STU møde for STUer over hele landet, hvor der kan udveksles erfaringer. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Forsørgelsesgrundlaget er meget vigtigt, finder det mærkeligt at politikerne har svært ved at forstå problematikken % STU eleverne er på pension (GLAT sager). 5

6 Formanden: Der er mange sager hvor børn og unge skal bruge egen formue, eksempelvis arv, før de kan få økonomisk støtte. Der arbejdes på en løsning. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Spørger til kommunernes kompensation, hvornår får de kompensation, i forbindelse med STU pladser, og hvorfor det er så svært at få en STU plads når kommunerne kompenseres. Formanden svarede: Kommunerne får kompensationen på forhånd, og pengene er øremærket til STU. Der er desværre ingen kontrol med om pengene rent faktisk bruges på STU pladser. Det betyder at det kommunerne sparer på STU kan de bruge på andre områder i kommunen. Hanne Schøn, Sønderjylland: Påpeger at STU ikke er kompetencegivende. Kommunen udskyder at den unge får en egentlig uddannelse så de kan få et rigtigt job. Det er også et problem at ikke alle kommuner selv har tilbud, hvilket betyder der skal bruges penge på bl.a. transport. Felix Pischinger, Østjylland: Korrigerer, man kan godt tage kompetencegivende fag på STU. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Foreslår at STU elever får samme mulighed for at få et hypercard (rabatkort til transport) lige som andre studerende. Formanden: Takkede for de mange indlæg og lovede at sende et talepapir ud vedrørende STU evalueringen. Kommentarer til: Slide nr. 5 Struktur intern organisationsudvikling Styrkelse af sekretariatets service samt styrkelse af kommunikationsområdet. Øget brug af frivillige. Jane Jensen, MidtVest: Udtrykte utilfredshed over betjeningen af telefonerne på sekretariatet, den bliver ofte ikke taget. Formanden beklagede men referer også til den meget lille bemanding der har været på sekretariatet (2 langtidssygemeldte). Det vil formodentlig løse sig med flytningen til Domicilet i Høje Taastrup, hvor der både kommer nyt telefonsystem samt en reception. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Udtrykte ønske om øget samarbejde med LA, videns og erfarings-deling. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Ønsker også et øget samarbejde og øget dialog mellem LA og kredsforeningerne. Kommentarer til: Slide nr. 5 Struktur intern organisationsudvikling Revurdering af kredsopdeling og grænser. 6

7 Søren Dalgaard, MidtVest: Advarede mod at begynde en omstrukturering. Fremhævede at det er vigtigt at holde fokus på kerneopgaverne medlemmerne. Mente problemet med meget store kredse alene var et problem for Kredsforening Storkøbenhavn. Kim Hansen, Bornholm: Var uenig, mente at det jævnligt er nødvendigt at se på om det er rigtigt som kredsene er opdelt. Pia Faaborg, Vejle: Tilsluttede sig behovet jævnligt at se på organiseringen. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn: Fandt det nødvendigt at se på hele landet da organiseringen af foreningen vil have indflydelse på antal repræsentanter fra henholdsvis øst og vest. Formanden var heller ikke tilhænger af at omstrukturere bare for at gøre det. Men de konkrete ønsker og forslag fra kredsforeningerne bliver vi nødt til at tage alvorligt og behandle. Foreslog at stoppe debatten her og lade den fortsætte i et organisationsudvalg. Dirigent Lene Diemer stoppede debatten med henvisning til punkt 7 på dagsordenen. Kommentarer til: Slide nr. 14 Blandt visionerne der skal drøftes den kommende tid. Elisabeth Sørensen, Østjylland: Foreslår at bruge fotos af H.K.H. Prinsesse Marie, i bl.a. kommende foldere, Prinsessen er meget populær. Jørgen Larsen, Vestsjælland: Spørger om LA har haft henvendelser fra personer af anden etnisk herkomst. Formanden erkender, at La har gjort for lidt på dette område, da der med sikkerhed også er børn og unge med ASF i denne befolkningsgruppe. Vil lave en strategi på området og bl.a. også få oversat foldere m.v. til en række relevante sprog. Jørgen: Kunne kommuner ikke formidle det. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Gør opmærksom på behovet for en særlig vinkling af materiale, pga. den store kulturforskel. I nogle kulturer er handicap et tabu derfor vil en anden indgangsvinkel være nødvendig. Marianne Banner, Østjylland: Gør opmærksom på at der også er en del der ikke at få en diagnose. I Kredsforening Østjylland har man gjort et forsøg med en arabisk mødre gruppe. Det blev ikke en succes, bl.a. pga. kulturforskellen. Formanden: Rebecca Randt, Kursussekretariatet LA, har arbejdet på området og vi har også understøttet somali kvinde grupper. Udtrykte enighed om de mange særlige udfordringer området giver, men at LA skal tage fat i området alligevel. Andre ideer efterspurgtes. Kent Grimm Thornberg, Storkøbenhavn: Anbefalede lokalt engagement i DH, hvor det er muligt at opnå gode resultater. Nævnte at bl.a. Kræftens bekæmpelse har fået lavet en pårørende politik via arbejdet i DH. Anbefalede at også LA fik en pårørende politik. 7

8 Formanden tilføjede, at DH har en central pårørende politik, den kan læses på DHs hjemmeside. Der ligger dog stadig en opgave i at få formidlet de politikker der ligger. Repræsentantskabets medlemmer opfordredes til at abonnere på handiklip. Henrik Züricho, Sønderjylland: Opfordrede til at LA laver informationsmateriale til fritidsorganisationer (sport, spejder m.v.), de frivillige der arbejder i fritidsorganisationer mangler information. Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg: Havde set et opslag fra en spejderorganisation, med invitation til informationsmøde om ADHD. Felix Pischinger, Østjylland: Opfordrede til at tage initiativ til aktiviteter for voksne børn med Autisme. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal: Foreslog en landsdækkende kampagne til synliggørelse af foreningen. Allan Jensen, Nordsjælland: Foreslog en ny skolekampagne. Den forrige skolekampagne gav gode resultater. Dirigenten lukkede herefter punktet idet de faldne bemærkninger tages til efterretning. 7. Behandling af indkomne forslag: (Bilag 2) Dirigenten læste forslaget op, og bad herefter forslagsstiller fremlægge og begrunde forslaget. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Begrunder forslaget. Kredsforening Storkøbenhavn har 16 kommuner, men har kun repræsentanter i 6 af kommunerne. Det politiske arbejde er vigtigt men bestyrelsen har ikke kræfter til mere. Det har været svært at rekruttere frivillige blandt medlemmerne i de kommuner der p.t. ikke er repræsentanter i. Med henvisning til de gode resultater lokalforeningen Egedal har opnået, mener forslagsstiller at det er tydeligt at de bedste resultater opnås hvis repræsentanten er lokalt forankret, med kommunalt kendskab. Kredsforeningen er af den opfattelse at både servicen til medlemmerne samt det politiske arbejde vil blive håndteret bedre hvis Kredsforeningen deles op. Formanden: Udtrykte forståelse for Kredsforening Storkøbenhavns problemer, og forslog at opgaven blev givet til organisationsudvalget. Lene Diemer, dirigent: Oplyste at forslaget i sin nuværende form ikke kunne vedtages af repræsentantskabsmødet da det indebærer vedtægtsmæssige konsekvensrettelser, der ikke er taget højde for. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Udtrykte forståelse herfor, men efterlyste en tidshorisont bl.a. i forbindelse med behandling af emnet på generalforsamlingen i

9 Formanden foreslog, at organisationsudvalget forsøger at nå en løsning inden generalforsamlingerne i kredsene foråret men det vil være afhængigt af hvor glidende forhandlingerne kommer til at gå, samt resultatet af høringerne i de øvrige kredsforeninger. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Bad om at få en pejling om resultatet inden generalforsamlingen, for så vidt det endelige resultat ikke var på plads. Formanden: Lovede Kredsforening Storkøbenhavn en pejling. Dirigenten opsummerede at forslaget blev taget til efterretning, at forslagsstiller beder organisationsudvalget behandle forslaget. 8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent: (Bilag 3) Formanden fremlagde budgettet kort. Budgettet 2012 er lavet på baggrund af et uændret kontingent. Posterne i budgettet er de samme som foregående år, men fremskrevet til 2012 udgiftsniveau. Budgettet er lagt med en forventning om at gå i nul. Det blev understreget at budgettet er konservativt lagt bl.a. af hensyn til usikkerheden omkring antal tilmeldinger til SIKON, som kan risikere at være faldende pga. nedskæringer i kommunerne. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal: Spurgte om der ville blive afholdt ferie på Malta i Formanden oplyste at den ny Hovedbestyrelse, vil tage stilling til spørgsmålet om Malta. Og at Malta arrangementet for 2011 skal evalueres af HB inden der tages en beslutning. Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Bad om en uddybning af udgiften Kontorartikler kr Samt oplysninger om forventede udgifter til flytning til Høje Taastrup. Lars Grønlund, næstformand LA, forklarede at posten Kontorartikler dækker over alt fra viskelæder til en kopimaskine, it-udstyr m.v. Bodil Vilmand-Olsen: Bad om at posten Kontorartikler blev opdelt i regnskabet Svar flytning: Formanden: Oplyste at udgiften til flytning ikke forventes at komme til at koste mere end en enkelt flyttebil, da der flyttes til nyt domicil, nye kontormøbler m.v. men ellers er forventningerne at omkostningerne i fremtiden svarer til de nuværende. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 9

10 9. Valg af hovedbestyrelse: (Bilag 4) Valgene blev forestået af dirigenten. Dirigenten oplyste at Søren Dalgaard, Midtvest, havde trukket sit kandidatur. Der var således to ledige poster i hovedbestyrelsen. Følgende opstillede til de to poster: Annette Christiansen, Midtvest Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Under hensyntagen til vedtægterne 6 punkt 9, blev valg af repræsentanter for Vest først gennemført: Ud af de fire opstillede skulle to vælges. Opstillede kandidater: Kari Overhalden, Vejle Bernd Weibeck, Nordjylland Annette Christiansen, Midtvest Else Worm Jørgensen, Fyn Valgte kandidater: Kari Overhalden Bernd Weibeck Ud af fem tilbageværende opstillede skulle tre vælges Opstillede kandidater: Tine Heerup, København/Frederiksberg Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Else Worm Jørgensen, Fyn Valgte kandidater: Tine Heerup, København/Frederiksberg Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Else Worm Jørgensen, Fyn Valg af suppleant: Ud af tre opstillede skulle en vælges Opstillede kandidater: Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Annette Christiansen, Midtvest Valgt kandidat: 10

11 Annette Christiansen, Midtvest 10. Valg af to interne revisorer: (Bilag 4) Der var ingen modkandidater til de to opstillede til genvalg. Ulla Møller-Christensen og Michael Jensen blev genvalgt. 11. Valg af ekstern statsautoriseret revisor: (Bilag 4) Hovedbestyrelse havde indstillet Ecomentor. Der var ingen modforslag. Ecomentor blev genvalgt. 12. Eventuelt: Formanden takkede dirigenten og deltagerne for et godt og velgennemført møde. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet Referent Dirigent Jette Bennetzen Landsforeningen Autisme Lene Diemer CPH LEX Advokater 11

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005

Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Imaks repræsentantskabsmøde 2005 Hotel Arctic, Ilulissat den 8. 10. april 2005 Dagsorden 1. Mødets åbning og valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Forslag til OK-krav

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013

REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 REFERAT - DANSKE KREDS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2013 Danske Kreds 18. maj 2013 Danske Kreds (CVR-nr.: 10 51 28 40) afholdt ordinær generalforsamling den 16. maj 2013 på Bella Center, Center Boulevard

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit!

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Læs artiklen om idrætspædagogik på side 12-17. Hvem skal sidde på taburetterne de næste 4 år valget er dit! MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 7 September 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Det var så den (meget våde) sommer... 2 n Højt til loftet i Helsingør... 4 n Den Nationale Autismekonference

Læs mere

Generalforsamling 19. marts:

Generalforsamling 19. marts: Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2010 Generalforsamling 19. marts: Skriftlig beretning, dagsorden, medlemsfest Læs også: Valg af tillidsrepræsentant Erfaringer fra Sverige og Finland

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME

hus forbi FOKUS PÅ AUTISME FOKUS PÅ AUTISME Modelprogram for botilbud til ældre med autisme... 2 Hus Forbi: Unge med psykiske handicap fylder herbergerne... 4 Hus Forbi: Ikke dum. Bare anderledes... 6 Socialrådgiverens indstik:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014

Beretning 2013. Side 1. Idrætsrådets beretning 2013. Version 1.0 14/01/2014 Beretning 2013 Version 1.0 14/01/2014 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2013 Indledning Foreningerne har fortsat måttet tilpasse sig til en verden, hvor de skal klare sig uden økonomisk hjælp

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere