Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober 2011."

Transkript

1 Referat fra Repræsentantskabsmøde 30. oktober Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere a. Dirigent: Lene Diemer b. Referent: Jette Bennetzen c. Stemmetællere: Ulla Møller Christensen og Lise Schmidt-Nielsen 2. Godkendelse af dagsorden Dirigent Lene Diemer: Konstaterede at Indkaldelsen til repræsentantskabsmødet var rettidig udsendt. Antal stemmeberettigede til stede, 36. Herefter gennemgang af dagsorden samt bilag. Et bilag til den skriftlige beretning, beretning fra Nordisk møde, blev omdelt. Herefter blev dagsordenen godkendt. 3. Formandens beretning samt beretning fra repræsentationer a. Mundtlig beretning b. Skriftlig beretning a. Mundtlig beretning Formanden takkede Hovedbestyrelsen og Kredsforeningerne for et højt aktivitetsniveau i det forløbne år. Der har været og er stadig fremgang i medlemstal, dette skyldes primært de mange gode arrangementer i kredsene. Foreningen har flyttet sig fra at arbejde med det nære organisatoriske ofte begrænset til den enkelte familie, til også at arbejde mere politisk, deltage i politiske drøftelser og aktiviteter. Ejendomsfonden: Der arbejdes på at samle aktiviteterne i ejendomsfonden, bl.a. af hensyn til tildelingen af Tips- og Lottomidler. Det er tanken at flytte så mange aktiver som muligt til Landsforeningen og Hovedbestyrelsen, under et ejendomsudvalg. Samrådet: Samrådet har lukket sig selv som forening og er genopstået som en erhvervsdrivende fond.. Det betyder bl.a. at ikke kun skoler, men også andre institutioner vil være at finde i kundekredsen. Kommende aktiviteter i Samrådet vil være fokuseret mod uddannelse af alle fagfolk, herunder STUDIE 3, Teacch, Skivekonferencen, TTAP, Autismeforlaget m.m. Politik: Foreningen er blevet meget mere politisk opmærksom og deltager mere i debatten end tidligere. Formanden deltager i tre arbejdsgrupper i DH, med undervisning og uddannelse som hovedområde. Klageretten er ligeledes et højt prioriteret område Der er indledt forhandlinger Regering og KL, vedrørende ovenstående emner. 1

2 Ældre: Landsforeningen har udvirket, at Hinnerup kollegiet i samarbejde med RealDania, er i gang med et forsøgsprojekt om boliger til ældre. Projektet er et dokumentationsprojekt som når det er afsluttet skal danne baggrund for kommende tiltag i forbindelse med boliger til ældre. STU: Samarbejdet mellem de forskellige STUer er blevet styrket ved etableringen af samarbejdsorganisationen for udbydere Consensus. Det sker i forlængelse af Landsforeningens STU konference sidste år. Færøerne: Samarbejdet med Færøerne er ikke optimalt, der skal i den kommende periode fokuseres på Færøerne og de mange medlemmer der er på Færøerne, herunder tilbydes besøg og undervisning a la indsatsen i Grønland. Autismebladet: Videncentrets Autismebladet eksisterer ikke længere. Det er et tab især i forhold til de mange videnskabelige artikler og artikler for fagfolk som nu ikke længere udgives. Landsforeningen vil i den kommende periode arbejde på en løsning i samarbejde med ViHS. Inklusion: Formanden omtalte den megen virak omkring inklusion, herunder regeringens planer og de mange kommunale initiativer. Udviklingen følges tæt og det er vigtigt at vi alle deltager i debatterne rundt omkring. Canada: Formanden har deltaget i en studietur til Toronto, Ontario, Canada, sammen med undervisningsministeriets Skoleråd, hvor de fik indsigt i det meget spændende undervisningssystem der fungerer meget anderledes end den danske folkeskole. Fuld inklusion af alle elever (uanset etnisk baggrund eller handicap), certificering af veluddannede lærere, faste skolerammer, skoleledere alene som pædagogiske ledere o.s.v. Det var blandt de mange spændende lærdomme af turen. Skolerådet forventer snarest at drøfte en del af ideerne med den nye undervisningsminister. Det er vigtigt at fokusere på en reel inklusion i alle samfundsforhold for vore børn, unge og voksne, og samlet set familierne. Vi skal passe godt på hinanden fordi ingen andre gør det. Vi skal definere en familiepolitik og vi skal være rummelige. Formanden afsluttede med at takke for et godt forenings år. Kommentarer til den mundtlige beretning: Søren Dalgaard, MidtVest: Medgiver at LA har gang i mange gode ting. Opponerer dog imod Formandens indlæg med opfordring til at stemme til folketingsvalget. Selvom der ikke blev nævnt noget bestemt parti, mente Søren Dalgaard at det var tydeligt at gennemskue Formandens politiske ståsted. Synes ikke LA skal være politisk, men udelukkende forholde sig til en til en hver tid siddende regering. Kim Jensen, Bornholm: Finder det OK at artiklen udtrykte ønske om større lydhørhed, for udviklingen af bedre forhold for vore børn. Benny Chordt Hansen, Vestsjælland: Var enig i at LA ikke skal agere partipolitisk, men mente også at LA selvfølgelig skal agere politisk. 2

3 Søren Dalgaard, MidtVest: Var enig i at LA skal forholde sig til det politiske. Formanden svarede, at han er enig i at LA ikke skal forholde sig partipolitisk. Det var heller ikke hensigten med artiklen. Hensigten var en klokkeklar opfordring til at stemme og til at diskutere med politikerne lokalt, uanset deres partipolitiske tilhørsforhold. I den sammenhæng blev der alene fremført synspunkter og sager som afspejler Landsforeningens og Danske Handicaporganisationers politik i konkrete sager såsom tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter, specialundervisning m.fl. b. Skriftlig beretning: Se bilag Mundtlig og skriftlig beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 4. Kassererens beretning: (Mundtlig) Foreningens årsregnskab gennemgås af de interne revisorer samt en statsautoriseret revisor (Ecomentor), som skal sikre at de penge der er brugt er brugt i overensstemmelse med hensigten. Det har været et godt og travlt år hvor regnskabet for 2010 er endt fornuftigt. Formanden udtrykte glæde ved den nylige ansættelse i LA, af regnskabsmedarbejder, Lisbeth Haagen og vigtigheden af at have styr på økonomien. Kommentarer til den mundtlige beretning: Der var en række kommentarer til den strategiske pulje på kr ,00 som blev oprettet i Søren Dalgaard, MidtVest: Mente at den dokumentation kredsforeningerne skal give (regnskab) er for omfattende, MidtVest søgte i januar 2011 men fik ingen penge. Spørger om der er brugt nogen af pengene i puljen i Formanden svarede, at MidtVest søgte i januar, på det tidspunkt var det ikke muligt at forudsige hvor mange ansøgninger der ville komme. Derfor var det nødvendigt at se på kredsforeningens økonomi og beholdninger for at kunne prioritere. Der er ikke kommet yderligere ansøgninger og derfor er der heller ikke udbetalt midler fra puljen i Bornholm har dog for nyligt ansøgt om midler for Formanden opfordrede til at sende ansøgninger, især til medlems rettede arrangementer. Jane Jensen og Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Efterspørger økonomiske retningslinjer for ansøgning af midler. Tine Heerup, KBH/FRB: Brugen af puljen har været drøftet en del i Hovedbestyrelsen, hensigten med puljen er at yde støtte til de kredsforeninger der har et behov. Mener det er helt rimeligt at der følger en økonomisk oversigt med en given ansøgning. Søren Dalgaard, MidtVest: Mener Tine Heerup efterrationaliserer. Mener først kriterierne kom på HB mødet i januar Formanden: Der vil blive lavet retningslinjer og et skema, til ansøgning af midler fra den strategiske pulje. 3

4 Rikke Simonsen, Storkøbenhavn: Foreslår en ½ årlig frist, da kredsforeningerne ofte planlægger aktiviteter for et ½ år ad gangen. Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Spørger om kasserer posten fortsat skal ligge hos formanden. Eller om den kunne ligge hos økonomimedarbejder Lisbeth Haagen? Lars Grønlund, næstformand LA: Oplyser at det ikke er formanden alene der er kasserer, det er det samlede formandskab (formanden og de to næstformænd) der har kasserer posten. Formanden: Oplyser at kassererposten ikke kan ligge hos en økonomimedarbejder. Den skal ligge hos nogen der har ansvar overfor repræsentantskabet Den mundtlige beretning blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 5. Fremlæggelse af revideret årsregnskab, herunder oversigt over fonde: (Bilag 1 og 1A) Ulla Møller-Christensen, intern revisor: De interne revisorer har gennemgået regnskabet, deres opgave er at kontrollere at de bevillinger der er er brugt efter hensigten. De interne revisorer har ikke fundet anledning til påtegninger. Der blev udtrykt stor tilfredshed med ansættelsen af Lisbeth Haagen. Vigtigheden af at prioritere den daglige regnskabsførelse blev understreget. Intern revisor mente at maksimumsbeløbet på kr ,00, på udgiftsbilag formanden kan godkende, bør forhøjes. Revisor Karsten Andersen, Ecomentor, gennemgik årsregnskabet. Kommentarer til årsregnskabet: Jørgen Larsen, Vestsjælland: Varelager udgør en stor som ikke længere er i regnskabet. Karsten Andersen, Ecomentor svarede: Posten er varelager tilhørende forlaget. Charlotte Jacobsen, Nordsjælland: Spørger til en evt. nedsættelse af prisen for deltagelse i SIKON, da SIKON er så god en forretning. Det kunne muligvis få flere deltagere til SIKON. Formanden svarede at prisen fastholdes til næste år, men er opmærksom på faren for at miste deltagere på grund af den dårlige økonomiske situation. Henry Johannsen, Sønderjylland: Efterspørger revisors kommentarer til posten: Kreditorer 1,2 million. Karsten Andersen, Ecomentor svarede at Ecomentor har et bilag hvor de enkelte kreditorer er oplistet. Dette bilag kan ses ved henvendelse til Ecomentor. Bodil Vilmand-Olsen, MidtVest: Efterspørger ligeledes til kreditor posten på 1,2 million. Formanden svarede at LA i næsten et år været uden daglig økonomimedarbejder. Det har påvirket opkrævningen af kreditorer. Opkrævning af kreditorer har høj prioritet. 4

5 Søren Dalgaard, Midtvest: Spurgte til økonomien i forhold til LAs flytning fra Herlev Hovedgade 199 til Høje Taastrup, i det ny domicil. LA har investeret en million kroner i Herlev Hovedgade 199, og hæfter for 1/3 del. Søren Dalgaard spørger ligeledes om LA fraflytter uden gæld. Formanden svarede: Center for Autisme vil gerne overtage lokalerne. Enten CfA eller Sofiefonden vil købe LA ud. Det har dog ingen hast idet LA får 7 % i afkast. LA fraflytter uden gæld. Regnskabet blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget. 6. Formanden fremlægger forslag til det kommende års aktiviteter, herunder hovedbestyrelsens forslag: Kommentarer til: Slide nr. 1 Politik og indflydelse, evaluering af STU samt overbygning Jane Jensen, MidtVest: Spørger om klagegangen er ændret. Formanden: Der har været fremsat forslag til ændring, med den er ikke ændret. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Oplyser at det er de højtfungerende unge, har mest gavn af STU da de kan løftes til at komme videre i samfundet. De får dog ikke tilbuddet om STU, men derimod et tilbud om et par år eller to i et botilbud. Og så forventes det at de vokser sig fra problemerne. Henrik Züricho, Sønderjylland: Mener problemet er at STU ikke er SU berettiget. Spørger om LA vil arbejde for at den kan blive det. Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland: Spørger om der er en opblødning på vej i forbindelse med kompensationsprincipperne. Formanden svarede, at det er i høj grad et spørgsmål om hvad det vil koste økonomisk, men man prøver at finde en løsningsplan. Det er dog til debat i Uddannelsesudvalget, hvor man godt kan se der er problemer i det nuværende system. STUs store problem er forsørgelsesgrundlaget. Nogle springer fra fordi de ikke har råd til at gå der. Der tales om et rehabiliterings beløb, eller SU med handicaptillæg. Det forsøges, som en del af evalueringen af STU at få skabt et succeskriterium, samt dokumentation for, hvorfor nogle springer fra. Marianne Banner, Østjylland: Mener det er et problem at de unge tilbydes boliger langt fra deres uddannelsessted. Det gør det sværere for den unge at passe sin uddannelse. Boligen bør ligge i nærheden af studiet eller arbejdspladsen. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Foreslår at lave et fælles STU møde for STUer over hele landet, hvor der kan udveksles erfaringer. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Forsørgelsesgrundlaget er meget vigtigt, finder det mærkeligt at politikerne har svært ved at forstå problematikken % STU eleverne er på pension (GLAT sager). 5

6 Formanden: Der er mange sager hvor børn og unge skal bruge egen formue, eksempelvis arv, før de kan få økonomisk støtte. Der arbejdes på en løsning. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Spørger til kommunernes kompensation, hvornår får de kompensation, i forbindelse med STU pladser, og hvorfor det er så svært at få en STU plads når kommunerne kompenseres. Formanden svarede: Kommunerne får kompensationen på forhånd, og pengene er øremærket til STU. Der er desværre ingen kontrol med om pengene rent faktisk bruges på STU pladser. Det betyder at det kommunerne sparer på STU kan de bruge på andre områder i kommunen. Hanne Schøn, Sønderjylland: Påpeger at STU ikke er kompetencegivende. Kommunen udskyder at den unge får en egentlig uddannelse så de kan få et rigtigt job. Det er også et problem at ikke alle kommuner selv har tilbud, hvilket betyder der skal bruges penge på bl.a. transport. Felix Pischinger, Østjylland: Korrigerer, man kan godt tage kompetencegivende fag på STU. Georg Strøm, Aspergerforeningen: Foreslår at STU elever får samme mulighed for at få et hypercard (rabatkort til transport) lige som andre studerende. Formanden: Takkede for de mange indlæg og lovede at sende et talepapir ud vedrørende STU evalueringen. Kommentarer til: Slide nr. 5 Struktur intern organisationsudvikling Styrkelse af sekretariatets service samt styrkelse af kommunikationsområdet. Øget brug af frivillige. Jane Jensen, MidtVest: Udtrykte utilfredshed over betjeningen af telefonerne på sekretariatet, den bliver ofte ikke taget. Formanden beklagede men referer også til den meget lille bemanding der har været på sekretariatet (2 langtidssygemeldte). Det vil formodentlig løse sig med flytningen til Domicilet i Høje Taastrup, hvor der både kommer nyt telefonsystem samt en reception. Anne Lorenzen, Nordsjælland: Udtrykte ønske om øget samarbejde med LA, videns og erfarings-deling. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Ønsker også et øget samarbejde og øget dialog mellem LA og kredsforeningerne. Kommentarer til: Slide nr. 5 Struktur intern organisationsudvikling Revurdering af kredsopdeling og grænser. 6

7 Søren Dalgaard, MidtVest: Advarede mod at begynde en omstrukturering. Fremhævede at det er vigtigt at holde fokus på kerneopgaverne medlemmerne. Mente problemet med meget store kredse alene var et problem for Kredsforening Storkøbenhavn. Kim Hansen, Bornholm: Var uenig, mente at det jævnligt er nødvendigt at se på om det er rigtigt som kredsene er opdelt. Pia Faaborg, Vejle: Tilsluttede sig behovet jævnligt at se på organiseringen. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn: Fandt det nødvendigt at se på hele landet da organiseringen af foreningen vil have indflydelse på antal repræsentanter fra henholdsvis øst og vest. Formanden var heller ikke tilhænger af at omstrukturere bare for at gøre det. Men de konkrete ønsker og forslag fra kredsforeningerne bliver vi nødt til at tage alvorligt og behandle. Foreslog at stoppe debatten her og lade den fortsætte i et organisationsudvalg. Dirigent Lene Diemer stoppede debatten med henvisning til punkt 7 på dagsordenen. Kommentarer til: Slide nr. 14 Blandt visionerne der skal drøftes den kommende tid. Elisabeth Sørensen, Østjylland: Foreslår at bruge fotos af H.K.H. Prinsesse Marie, i bl.a. kommende foldere, Prinsessen er meget populær. Jørgen Larsen, Vestsjælland: Spørger om LA har haft henvendelser fra personer af anden etnisk herkomst. Formanden erkender, at La har gjort for lidt på dette område, da der med sikkerhed også er børn og unge med ASF i denne befolkningsgruppe. Vil lave en strategi på området og bl.a. også få oversat foldere m.v. til en række relevante sprog. Jørgen: Kunne kommuner ikke formidle det. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Gør opmærksom på behovet for en særlig vinkling af materiale, pga. den store kulturforskel. I nogle kulturer er handicap et tabu derfor vil en anden indgangsvinkel være nødvendig. Marianne Banner, Østjylland: Gør opmærksom på at der også er en del der ikke at få en diagnose. I Kredsforening Østjylland har man gjort et forsøg med en arabisk mødre gruppe. Det blev ikke en succes, bl.a. pga. kulturforskellen. Formanden: Rebecca Randt, Kursussekretariatet LA, har arbejdet på området og vi har også understøttet somali kvinde grupper. Udtrykte enighed om de mange særlige udfordringer området giver, men at LA skal tage fat i området alligevel. Andre ideer efterspurgtes. Kent Grimm Thornberg, Storkøbenhavn: Anbefalede lokalt engagement i DH, hvor det er muligt at opnå gode resultater. Nævnte at bl.a. Kræftens bekæmpelse har fået lavet en pårørende politik via arbejdet i DH. Anbefalede at også LA fik en pårørende politik. 7

8 Formanden tilføjede, at DH har en central pårørende politik, den kan læses på DHs hjemmeside. Der ligger dog stadig en opgave i at få formidlet de politikker der ligger. Repræsentantskabets medlemmer opfordredes til at abonnere på handiklip. Henrik Züricho, Sønderjylland: Opfordrede til at LA laver informationsmateriale til fritidsorganisationer (sport, spejder m.v.), de frivillige der arbejder i fritidsorganisationer mangler information. Eva Marija Opresnik, København/Frederiksberg: Havde set et opslag fra en spejderorganisation, med invitation til informationsmøde om ADHD. Felix Pischinger, Østjylland: Opfordrede til at tage initiativ til aktiviteter for voksne børn med Autisme. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal: Foreslog en landsdækkende kampagne til synliggørelse af foreningen. Allan Jensen, Nordsjælland: Foreslog en ny skolekampagne. Den forrige skolekampagne gav gode resultater. Dirigenten lukkede herefter punktet idet de faldne bemærkninger tages til efterretning. 7. Behandling af indkomne forslag: (Bilag 2) Dirigenten læste forslaget op, og bad herefter forslagsstiller fremlægge og begrunde forslaget. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Begrunder forslaget. Kredsforening Storkøbenhavn har 16 kommuner, men har kun repræsentanter i 6 af kommunerne. Det politiske arbejde er vigtigt men bestyrelsen har ikke kræfter til mere. Det har været svært at rekruttere frivillige blandt medlemmerne i de kommuner der p.t. ikke er repræsentanter i. Med henvisning til de gode resultater lokalforeningen Egedal har opnået, mener forslagsstiller at det er tydeligt at de bedste resultater opnås hvis repræsentanten er lokalt forankret, med kommunalt kendskab. Kredsforeningen er af den opfattelse at både servicen til medlemmerne samt det politiske arbejde vil blive håndteret bedre hvis Kredsforeningen deles op. Formanden: Udtrykte forståelse for Kredsforening Storkøbenhavns problemer, og forslog at opgaven blev givet til organisationsudvalget. Lene Diemer, dirigent: Oplyste at forslaget i sin nuværende form ikke kunne vedtages af repræsentantskabsmødet da det indebærer vedtægtsmæssige konsekvensrettelser, der ikke er taget højde for. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Udtrykte forståelse herfor, men efterlyste en tidshorisont bl.a. i forbindelse med behandling af emnet på generalforsamlingen i

9 Formanden foreslog, at organisationsudvalget forsøger at nå en løsning inden generalforsamlingerne i kredsene foråret men det vil være afhængigt af hvor glidende forhandlingerne kommer til at gå, samt resultatet af høringerne i de øvrige kredsforeninger. Karen Hornshøj-Møller, Storkøbenhavn: Bad om at få en pejling om resultatet inden generalforsamlingen, for så vidt det endelige resultat ikke var på plads. Formanden: Lovede Kredsforening Storkøbenhavn en pejling. Dirigenten opsummerede at forslaget blev taget til efterretning, at forslagsstiller beder organisationsudvalget behandle forslaget. 8. Budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent: (Bilag 3) Formanden fremlagde budgettet kort. Budgettet 2012 er lavet på baggrund af et uændret kontingent. Posterne i budgettet er de samme som foregående år, men fremskrevet til 2012 udgiftsniveau. Budgettet er lagt med en forventning om at gå i nul. Det blev understreget at budgettet er konservativt lagt bl.a. af hensyn til usikkerheden omkring antal tilmeldinger til SIKON, som kan risikere at være faldende pga. nedskæringer i kommunerne. Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal: Spurgte om der ville blive afholdt ferie på Malta i Formanden oplyste at den ny Hovedbestyrelse, vil tage stilling til spørgsmålet om Malta. Og at Malta arrangementet for 2011 skal evalueres af HB inden der tages en beslutning. Bodil Vilmand-Olsen, Midtvest: Bad om en uddybning af udgiften Kontorartikler kr Samt oplysninger om forventede udgifter til flytning til Høje Taastrup. Lars Grønlund, næstformand LA, forklarede at posten Kontorartikler dækker over alt fra viskelæder til en kopimaskine, it-udstyr m.v. Bodil Vilmand-Olsen: Bad om at posten Kontorartikler blev opdelt i regnskabet Svar flytning: Formanden: Oplyste at udgiften til flytning ikke forventes at komme til at koste mere end en enkelt flyttebil, da der flyttes til nyt domicil, nye kontormøbler m.v. men ellers er forventningerne at omkostningerne i fremtiden svarer til de nuværende. Dirigenten satte budgettet til afstemning. Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 9

10 9. Valg af hovedbestyrelse: (Bilag 4) Valgene blev forestået af dirigenten. Dirigenten oplyste at Søren Dalgaard, Midtvest, havde trukket sit kandidatur. Der var således to ledige poster i hovedbestyrelsen. Følgende opstillede til de to poster: Annette Christiansen, Midtvest Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Under hensyntagen til vedtægterne 6 punkt 9, blev valg af repræsentanter for Vest først gennemført: Ud af de fire opstillede skulle to vælges. Opstillede kandidater: Kari Overhalden, Vejle Bernd Weibeck, Nordjylland Annette Christiansen, Midtvest Else Worm Jørgensen, Fyn Valgte kandidater: Kari Overhalden Bernd Weibeck Ud af fem tilbageværende opstillede skulle tre vælges Opstillede kandidater: Tine Heerup, København/Frederiksberg Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Else Worm Jørgensen, Fyn Valgte kandidater: Tine Heerup, København/Frederiksberg Rikke Simonsen, Storkøbenhavn/Egedal Else Worm Jørgensen, Fyn Valg af suppleant: Ud af tre opstillede skulle en vælges Opstillede kandidater: Guri Spiegelhauer, Storkøbenhavn Susanne Chordt Hansen, Vestsjælland Annette Christiansen, Midtvest Valgt kandidat: 10

11 Annette Christiansen, Midtvest 10. Valg af to interne revisorer: (Bilag 4) Der var ingen modkandidater til de to opstillede til genvalg. Ulla Møller-Christensen og Michael Jensen blev genvalgt. 11. Valg af ekstern statsautoriseret revisor: (Bilag 4) Hovedbestyrelse havde indstillet Ecomentor. Der var ingen modforslag. Ecomentor blev genvalgt. 12. Eventuelt: Formanden takkede dirigenten og deltagerne for et godt og velgennemført møde. Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede repræsentantskabsmødet Referent Dirigent Jette Bennetzen Landsforeningen Autisme Lene Diemer CPH LEX Advokater 11

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den

Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den Referat fra Generalforsamling i Guldborgsund Frivilligcenter den 25.5.2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsen havde foreslået byrådsmedlem Jens Erik Boesen, som blev valgt Det konkluderes af JEB, at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat af Landsmøde den 16. april 2016

Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Referat af Landsmøde den 16. april 2016 Pkt. 1 Birgit von der Recke blev valgt til dirigent. Jeanne Bau-Madsen var referent. Stemmetællere: Annam al- Hayali og Ulla Lunde Hansen Dirigenten konstaterede,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2015 Indledning 2015 var det andet år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde.

Samtidig har vi efter evne bistået med rådgivning til en række medlemmer, der har henvendt sig, samt deltaget som bisiddere i en række tilfælde. Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2016 Indledning 2016 var det tredje år, hvor vi har været repræsenteret i såvel Handicapråd, Centerrådet for Handicapcenter København

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning

Beretning for Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg. Indledning Landsforeningen Autisme Kreds København/Frederiksberg Beretning for 2013 Indledning 2013 har været et travlt år. Vi har i forbindelse med kommunevalget haft travlt med at søge at gøre politikerne opmærksomme

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet.

REFERAT. fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009. Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. REFERAT fra ordinært repræsentantskabsmøde den 5. maj 2009 Formand Robert bød indledningsvis velkommen, og en speciel velkomst til gæster på mødet. Forretningsorden for mødet blev omdelt og godkendt. 1.

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær.

Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca i selskabslokalet beliggende Højkær. Boligselskabet Nygårdsparken Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 21. juni 2011 kl. ca. 19.30 i selskabslokalet beliggende Højkær. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Godkendelse

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 25. februar 2016. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 29 deltagere,

Læs mere

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider

ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider ROSKILDE HAVESELSKAB KOLONIHAVEFORBUNDETS ROSKILDE KREDS Referat består af 5 sider Referat af Ordinært Kredsrepræsentantskabsmøde afholdt på Håndværkeren den 10. marts 2016 kl. 18.00 Grønne Kolonihaver

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg

Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Referat fra generalforsamling onsdag den 18. marts 2015 i Landsforeningen for autisme - Kreds København/Frederiksberg Forinden generalforsamlingen fik kredsen besøg af landsformand for Landsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016

Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Referat af DGI Fyns årsmøde d. 11. marts 2016 Indledning og mindeord Gert Clausen blev mindet Valg af dirigent og stemmetællere og referat Poul Weber blev valgt til dirigent Dirigenten erklærede årsmødet

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg

Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Protokol for generalforsamlingen i Bibliotekarforbundet 25. oktober 2014 i Nyborg Punkt 1 Valg af dirigent Søren Kløjgaard indstillede på hovedbestyrelsens vegne advokat Henrik Oehlenschläger som dirigent.

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00

PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 Dagsorden: PROTOKOL FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING TORSDAG D. 26. APRIL 2012, KL. 19.00 VALBY KULTURHUS, TEATERSALEN, VALGÅRDSVEJ 4 1. maj 2012 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3.

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent.

Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina Reenberg som referent. Den 27. april 2010 Referat fra generalforsamlingen 2010 Fredag den 23. april 2010 kl. 16.00 til 17.30 Sted: Sorø Storekro, Ad 1. Valg af dirigent og referent Bent Sørensen blev valgt som dirigent og Christina

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers

Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter for Lokalforeningen Talentspejderne i Randers Vedtægter For Talentspejderne i Randers Kommune ( Lokalforeningen ) 1. Navn, adresse og stiftelsesdato 1.1. Lokalforeningens navn er Talentspejderne

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Tornerosebugten

Grundejerforeningen Tornerosebugten Grundejerforeningen Tornerosebugten Ordinær generalforsamling søndag den 10-06-2012 i Odden Forsamlingshus Antal deltagere: ca. 20 (19 stemmeberettigede var repræsenteret, heraf 4 ved fuldmagt) Dagsorden

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger

Stk. 4. Regionskredsen kan jfr. 10 varetage specifikke opgaver på vegne af lokalafdelinger Forslag til vedtægter for SIND, Regionskreds Midtjylland NAVN OG HJEMSTED 1 Navn, hjemsted og organisationstilknytning Stk. 1. Regionskredsens navn er Landsforeningen SIND, Regionskreds Midtjylland. I

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere