Virksomhedsplan Ungdomspensionen Jens Jessensvej Frederiksberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Virksomhedsplan 2014 Ungdomspensionen Jens Jessensvej Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Driftsgrundlag og organisation 4 Bestyrelse 4 Personale 5 Overordnede ansvarsområder 6 Intern organisering 6 Tilsyn 7 Fysiske rammer 7 Målgruppen 8 Faglig tilgang 8 Værdigrundlag 9 Samarbejdspartnere 10 Årsberetning for 2013 og fokusområder i Kerneydelsen 10 Særlige fokusområder i Særlige fokusområder i Arbejdsmiljø og sikkerhed 11 Bygningerne 12 Faglig udveksling 12 Belægningstal og statistiske opgørelser for Ungdomspensionsafdelingen 12 Hybelafdelingen 12 Sygefravær 12 Nøgletal Ungdomspensionsafdelingen 14 Nøgletal Hybelafdelingen 15 2

3 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Forord Hermed fremlægges virksomhedsplanen (herefter VP14) for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej udarbejdet i februar Formålet med VP14 er at give vore samarbejdspartnere et indblik i institutionens opbygning og organisation, den økonomiske og driftsmæssige ramme samt pædagogiske forståelser og metoder i forhold til kerneydelsen, således at institutionens profil fremstår klart. Til det formål vil VP14 i nogenlunde lige stor udstrækning sætte fokus på såvel forløbet af 2013 som på forventninger, planer og målsætninger for Samtidig er det både vores erfaring og forståelse, at en virksomhedsplan med fordel kan indgå som et centralt arbejds- og styringsinstrument i forhold til den pædagogiske indsats i hverdagen. Dette er således også ambitionen med VP14. Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til her indledningsvis fra institutionens side at rette en stor tak til bestyrelsesmedlem Gitte Schwarck for sit virke og altid store engagement i bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej. Gitte Schwarck er udtrådt af bestyrelsen med udgangen af I samme forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til Carina Munck Olsén som nyt medlem af bestyrelsen. 3

4 Driftsgrundlag og organisation Ungdomspensionen Jens Jessens Vej er beliggende Jens Jessens Vej 12, 2000 Frederiksberg, matr. nr. 44bg, Frederiksberg. Ejendommen ejes af institutionen. Institutionens formål er at drive ungdomspension for unge i alderen år Institutionen er selvejende og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Driftsoverenskomsten er senest revideret og godkendt i april I henhold til driftsoverenskomsten og 67 i Lov om social service stiller Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 12 døgnpladser til rådighed for unge i alderen år. Herudover er der til institutionen knyttet 5 hybelpladser, som stilles til rådighed for unge i alderen år. I henhold til driftsoverenskomsten og 52 stk. 3 i Lov om Social Service har Frederiksberg Kommune visitationskompetencen til begge institutionens tilbud. Dette forhold indebærer, at samtlige pladser er til rådighed for Frederiksberg Kommune til brug for egne eller andre kommuners børn og unge. Ungdomspensionen Jens Jessens Vejs budget eksklusiv moms udgør i 2014 kr Bestyrelse Bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består aktuelt af fem medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Frederiksberg Kommune. Her ud over er bestyrelsen i henhold til vedtægter af 28. januar 2008 selvsupplerende og vælger formand og næstformand af sin midte. I forbindelse med bestyrelsens sammensætning lægges der vægt på, at en række relevante kompetenceområder er repræsenteret; herunder f.eks. jura, kendskab til forhold vedrørende bygningen samt den pædagogiske kerneydelse. Det er bestyrelsen, der ansætter en forstander til at forestå den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen skal herudover godkende antallet af pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen fastsætter principper for lokal løndannelse og orienteres om resultatet af lokale lønforhandlinger. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkender institutionens budget og regnskab. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Konkret har revisionen på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej igennem en længere årrække været forestået af BHA Statsautoriseret Revision A/S. Således også i

5 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: I forlængelse af de indledningsvis anførte ændringer i bestyrelsen med udgangen af 2013 har bestyrelsen d. 29.januar 2014 konstitueret sig på følgende vis: Pernille Høxbro (Formand) Carsten Bøtker (Næstformand) Flemming Brank Carina Munck Olsén (Udpeget af Frederiksberg Kommune) Susanne Schou I henhold til årsplanen afholdes der årligt 5 bestyrelsesmøder. Dog blev der i 2013 kun afholdt 4, da et møde måtte aflyses. Ved bestyrelsesmøder deltager ud over bestyrelsen institutionens forstander og stedfortræder samt en medarbejderrepræsentant. Personale Personalesammensætningen på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består af 1 forstander, 1 stedfortræder, 8 fuldtidsansatte uddannede pædagoger, 1 37-timers rengøringsassistent samt 2 30-timers pædagogstuderende. Herudover er der til institutionen knyttet 6 timelønnede vikarer. Der er i løbet af 2013 sket følgende ændringer i personalesammensætningen: Signe Smedegaard Olesen har valgt at søge nye udfordringer og er fratrådt med virkning fra d I signes sted har vi ansat Karina Ekvall På den baggrund tager personalesammensætningen sig aktuelt således ud: Ledelse: Klaus Peick (Forstander) Pia Rasmussen (Stedfortræder) Pædagoger: Esben Enggård (SR) Knud Krigger Laila Fobian Marie Kahr Bo Lindholm Jensen (TR) Karina Ekvall Thomas Martinsen Anja Mia Jakobsen Rengøring: Vivi Nielsen Udearealer: Frederiksberg Gartner- og Vejservice 5

6 Overordnede ansvarsområder Forstander: Forstanderen har det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift og herunder ansvaret for, at gældende love og forskrifter overholdes. Forstanderen ansætter det øvrige personale, dog således, at bestyrelsesformanden deltager i ansættelsen af stedfortræderen. Forstanderen er tillige ansvarlig for løbende ind- og Udbetalinger samt for at budgettet holdes. Der aflægges løbende rapport til bestyrelsen. Forstanderen er herudover pædagogisk ansvarlige. Stedfortræder: Efter aftale og i samråd med forstanderen varetager stedfortræderen en række administrative og pædagogiske opgaver, ligesom stedfortræderen fungerer som daglig leder af institutionens hybelafdeling. Pædagoger: Pædagogerne forestår det direkte arbejde med institutionens beboere i det daglige og er ansvarlige for, at kerneydelserne og herunder det samlede sagsarbejde til stadighed leveres på et højt fagligt niveau. Intern organisering Som det fremgår af de ovennævnte beskrivelser af overordnede ansvarsområder på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej forestår forstander og stedfortræder den daglige drift og ledelse, mens de pædagogiske opgaver varetages af det pædagogiske personale. Herudover er en lang række mere konkrete opgaver uddelegeret til medarbejderne, ligesom flere administrative og praktiske opgaver i fraværet af teknisk/administrativt personale, løses i et samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen, f.eks. i form af udvalg. Herudover er medarbejdergruppen organiseret i to pædagogiske teams bestående af fire pædagoger i hvert. Dette med henblik på at styrke fleksibiliteten og det faglige beredskab omkring hver enkelt af de unge, idet hver medarbejder i de respektive teams er forpligtet til at have samme høje informationsniveau i forhold til samtlige unge, som hører til det pågældende team, som det tidligere forventedes i forhold til en enkelt eller to unge i kontaktpædagogfunktionen. Team konstruktionen har ligeledes til formål at kvalificere den pædagogiske diskussion og udveksling i mindre enheder, som samtidig erfaringsmæssigt udgør et mere hensigtsmæssigt rum for faglig sparring end store personalemøder. Det skal anføres, at de to teams ikke er af en størrelse som berettiger egentlig afdelings- eller særskilt teamlederfunktion, hvorfor der i stedet internt i teamet opereres med en teamkoordinatorfunktion, som går på skift blandt medarbejderne. Herudover fungerer forstanderen som teamleder for begge teams og deltager i samtlige teammøder. Personalemøder holdes en gang om ugen og har følgende kadence og overskrifter: Uge 1: Uge 2: Uge 3: Team I Team II Fællesmøde 6

7 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Uge 4: Temamøde Der er igen i år indgået aftale om systemisk funderet supervision af personalet ved supervisor Troels Hammer. Supervisionen ligger som udgangspunkt på de månedlige temamøder og ellers efter aftal og behov. Ud over de egentlige personalemøder afholdes der ledermøde en gang om ugen samt MED-møder som følger MED-strukturens mødekadence. MED-udvalget består af to ledelses- og to medarbejderrepræsentanter. Der afholdes tillige møde i sikkerhedsudvalget hver anden måned. Vikarmøder afholdes fremadrettet hvert halve år. Beboermøder afholdes hver 6. uge. Med hensyn til medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder afholdes der hvert år MUS- og trivselssamtaler, mens der afholdes LUS-samtaler hvert andet år. Tilsyn I henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område samt Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge havde kommunalbestyrelsen i 2013 på lige fod med tidligere år pligt til at føre det generelle tilsyn med døgninstitutioner for børn og unge i kommunen. I lighed med tidligere år blev dette tilsyn i 2013 forestået af sektionslederen i Frederiksberg Kommunes Familieafdeling og omhandlede den daglige drift og det pædagogiske indhold på institutionen. I forlængelse af Frederiksberg Kommunes forpligtelse til at aflægge uanmeldte tilsyn på døgntilbud til børn og unge beliggende i Frederiksberg Kommune har Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde (CAFA) i henhold til aftale med Børne- og Ungeområdet - Familieafdelingen udført uanmeldt tilsyn i Der har således i 2013 været afholdt både generelt og uanmeldt tilsyn på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej. Herudover har såvel brandmyndigheder som arbejdstilsynet aflagt uanmeldte tilsyn i løbet af 2013, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Fysiske rammer Ungdomspensionen har til huse i egen nyrenoveret murstensbygning, som oprindeligt er opført i 1939/40. Bygningen er i to etager med fuld kælder. På husets 1. sal forefindes 12 enkeltværelser i varierende størrelse, et vagtværelse samt et mindre kontor. Herudover er der 3 toiletter og baderum, som deles af husets beboere. Stueetagen rummer beboernes fællesarealer: 2 opholdsstuer, et computer-/lektierum samt et bordtennis- /billardrum. Herudover forefindes der i stueetagen to kontorer, fælles køkken/alrum samt diverse depoter og fyrrum. I kælderen forefindes mødelokale, vaskerum, motionsrum, lektierum, cykelkælder, værksted, aflåst arkivrum samt diverse opbevaringsrum. 7

8 Hybelafdelingen er beliggende i en ny tilbygning i direkte forlængelse af ungdomspensionens stueplan. Hybelafdelingen rummer køkken/alrum, kontor, handicaptoilet samt 5 enkeltværelser med eget bad og toilet. Hybelværelserne har separat udgang til egen terrasse. Der hører til institutionen et mindre gårdanlæg/have som grænser op til Frederiksberghallerne, KB s anlæg samt fodboldklubben FCK s træningsfaciliteter. Målgruppen Ungdomspensionens målgruppe er unge i alderen år, der har behov for en anbringelse i nærmiljøet, med mulighed for at fastholde og udvikle kontakten med forældre og øvrigt netværk, skoletilbud, fritidsaktiviteter mv. Der er typisk tale om unge, som i løbet af deres opvækst har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt med sociale, psykiske og/eller emotionelle vanskeligheder til følge. Der er oftest behov for en længerevarende anbringelse, hvor et tilbud om en udslusning via Ungdomspensionens hybler ligger i naturlig forlængelse af et ophold på Ungdomspensionen. Problematikkernes tyngde og karakter på anbringelsestidspunktet er individuelt varierende men typisk ses: * Skader på den unges personlighed i forhold til selvværd, selvtillid og selvindsigt. * Lettere udviklingsforstyrrelser i forhold til personlige og sociale kompetencer. * Manglende eller ringe tillid til voksne. * Manglende eller begrænset evne til at kunne fastholde en motivation over tid. * Vanskeligheder i forhold til at indgå forpligtende i sociale sammenhænge. * Vanskeligheder i forhold til at honorere krav. * Vanskeligheder i forhold til skolegang. Disse problematikker bliver som oftest synlige i form af følgende symptomer eller former for adfærd: * Begyndende kriminalitet. * Eksperimenteren med hash. * Negative kammeratskabsrelationer. * Lettere spiseforstyrrelser. * Identifikation med negative rollemodeller. Det skal i forhold til målgruppen bemærkes, at Ungdomspensionen Jens Jessens vej i tråd med Frederiksberg Kommunes såvel aktuelle som forventede fremtidige anbringelsesbehov i løbet af de seneste år har sat fokus på en gearing af institutionen i forhold til at modtage unge fra den voksende gruppe med lettere psykiatriske diagnoser. Dette bl.a. i form af løbende undervisnings- og temadage. Formålet hermed har været en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og faglighed i forhold til disse særlige problematikker. Det er i så henseende ligeledes hensigten at intensivere denne meget spændende proces i form af yderligere relevant efteruddannelse og kurser i løbet af Faglig tilgang Det pædagogiske arbejde på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej tager afsæt i en tydelig og let aflæselig struktur, som er kendetegnet ved fokus på forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og regler samt sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Denne struktur udspringer på den ene side af hensynet til fællesskabet og ambitionen om at tilbyde alle husets beboere et trygt miljø og på den anden af at tilbyde hver enkelt af disse en tryg og forudsigelig hverdag. 8

9 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Samtidig forstår vi det som vores fornemste opgave altid at se det særlige og unikke i hver enkelt ung for så efterfølgende at anlægge den pædagogiske tilgang og individorienterede linje i henhold til denne præmis. Ud over den primære omsorgsopgave har vi således altid fokus på aspekter som social læring samt forandringsog udviklingspotentialer med udgangspunkt i hver enkelt ungs kompetencer, ressourcer og særlige situation. Vi bestræber os på altid at anlægge et ressourcesyn i arbejdet med den unge, ligesom det er vores forståelse, at denne altid har krav på at blive mødt med respekt, interesse og autenticitet af relevante voksne, som tager ansvar for relationen (og relationsdannelsen) og i kraft af høj faglighed, professionalisme og personlig integritet og stabilitet både formår at vejlede og sætte grænser for den unge og ad den vej hjælper og støtter denne i en positiv udvikling. I forhold til familiearbejdet forstår vi afdækning og styrkelse af vilje og evne til at skabe forandring som forudsætning for et godt resultat. Det er ligeledes vores forståelse, at alle implicerede omkring den unge, herunder som en selvfølge også både familien og os som professionelle i kraft af vores kendskab til problemet er medansvarlige for dets (op)løsning. I kraft af at vi qua vores udviklings- og forandringsperspektiv ikke forstår de unges eller deres familiers problemer som statiske størrelser er vi løbende i dialog med den unge med henblik på en løbende justering og målretning af indsatsen ligesom vi i samråd med de respektive sagsbehandlere ligeledes løbende reviderer handleplaner. Som led i bestræbelsen på at holde den pædagogiske indsats på et højt fagligt niveau modtager vi løbende systemisk funderet supervision I henhold til ovenstående tager institutionens værdigrundlag sig således ud: Værdigrundlag Professionalisme Professionalisme er en bærende værdi og begrebet forstås i denne sammenhæng som den overordnede tilgang til både administrativt og pædagogisk arbejde. Nøgleordene er i forhold til det pædagogiske arbejde nærvær, høj etik og moral, fastholdelse af det fælles, klare grænser mellem privatliv og arbejde, vedholdenhed og fastholdelse i forhold til brud på husets regler og i forhold til fastsatte mål og delmål. På det administrative plan vil en professionel tilgang til dette være betinget af velforberedt fremmøde, relevant fokus på information, struktur og kommunikation. Struktur Struktur er som værdi kendetegnet ved fokus på forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og regler, sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske såvel som det administrative arbejde. Troværdighed Troværdighed er som værdi et vigtigt element i det daglige arbejde og bygger på ideen om at personalet skal agere autentisk og synligt, udvise gensidig respekt og omsorg for alle i målgruppen samt ligeledes kommunikere åbent, klart og ensartet. 9

10 Ansvarlighed Ansvarlighed som værdi dækker over den overordnede tilgang til arbejdet med målgruppen såvel som kollegial adfærd. Denne værdi fordrer selvstændighed, loyalitet, tillid, rummelighed samt en bevidsthed om samtlige præsenterede værdier. Samarbejdspartnere Institutionens primære samarbejdspartner er Frederiksberg Kommunes Familieafdeling til hvem vi oplever at have et godt og smidigt samarbejde. På ledelsesniveau opleves stor lydhørhed og et højt informationsniveau såvel i hverdagen som på de løbende møder i forstanderkredsen, hvor sektionslederen og områdechefen er repræsenteret. På sagsbehandlerniveau er der ligeledes en fin løbende dialog i forhold til sagerne og generelt en meget kompetent sagsbehandling. Af andre eksterne samarbejdspartnere skal nævnes de øvrige døgntilbud på Frederiksberg og i særdeleshed Allégården Ungdomscenter med hvem vi har en løbende faglig udveksling og afholder fælles kursusdage i kraft af sammenfald i de problematikker, der knytter sig til vore respektive målgrupper. I kraft af vores målgruppe har vi ligeledes løbende samarbejde og faglig udveksling med Frederiksberg kommunes Unge- og Familierådgivning Det samme gør sig gældende i forhold til Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter med hvem vi både arbejder tæt sammen i konkrete sager og herudover har en spændende faglig udveksling i forhold til mere generelle problemstillinger omkring unge og rusmidler. Endelig skal det nævnes, at Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Ungecenter Frederiksberg i forhold til de unges uddannelses- og beskæftigelsessituation. I forhold til sidstnævnte skel det præciseres, at der i forbindelse med anbringelse og ophold på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej lægges stor vægt på hver enkelt ungs uddannelses- eller beskæfttigelsessituation. I den forbindelse arbejdes der intensivt med på den ene side den unges motivation for at være i beskæftigelse eller et skoletilbud og på den anden side samarbejdes der med de respektive skoletilbud eller arbejdspladser. Her tænkes der i første række på folkeskolerne på Frederiksberg, diverse ungdomsuddannelsesinstitutioner, Frederiksberg Kommunes særligt tilrettelagte undervisningstilbud eller håndværksmestre og arbejdsgivere i det hele taget. På administrationssiden har vi samarbejdsaftale med KFBU i forhold til lønadministration. Årsberetning for 2013 og fokusområder i 2014 Kerneydelsen I løbet af 2013 har vi på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej bestræbt os på at levere den pædagogiske kerneydelse på samme høje niveau som tidligere år. Vi har således i forlængelse af institutionens grundlæggende forståelser og målsætninger igen i året der er gået sat fokus på de unges trivsel og udvikling med henblik på at skabe positive forandringer i den unges liv og situation. Der arbejdes således fortsat intensivt med hver enkelt ung ud fra individuelle handleplaner, mål og delmål. Med henblik på at styrke denne indsats ændrede vi i 2012, som tidligere omtalt den interne organisering på medarbejderniveau med det formål, at det pædagogiske personale i kraft af teamkonstruktionen ud over at 10

11 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: komme i dybden i nogle få ungesager nu ligeledes skulle udgøre et bredere og mere fleksibelt beredskab i forhold til en langt større del af ungegruppen. Hvor denne konstruktion kom rigtig godt fra start i 2013 kom den imidlertid sidst på året under pres i forlængelse af en opsigelse og en langtidssygemelding. I den situation blev der i stedet holdt fælles møder med deltagelse af samtlige de resterende medarbejdere. Med en nyansættelse og den langtidssygemeldte tilbage på arbejdspladsen afholdes der igen teammøder. Særlige fokusområder i 2013 Ulig tidligere år har der i løbet af 2013 ikke været særligt formaliseret fokus på enkeltområder men derimod udelukkende kerneydelsen set i sin helhed. Dog skal det hertil siges, at tidligere års særlige fokusområder nu som f.eks. arbejdet med unge og rusmidler og forældresamarbejde nu indgår som en integreret del af helhedsforståelsen og kerneydelsen. Særlige fokusområder i 2014 Ud over igen i år at bestræbe os på generelt at levere den pædagogiske kerneydelse på et højt fagligt niveau vil vi i løbet af 2014 vi nedenstående områder særlig opmærksomhed: Med henblik på at styrke det forebyggende arbejde på institutionen har vi rettet henvendelse til Socialstyrelsen, som vil yde gratis konsulentbistand i forhold til: Opkvalificering af fagpersoner i forhold til at forebygge og opspore tegn og reaktioner på overgreb. Udarbejdelse af politik til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Styrkelse af fagpersoners kendskab til handlemuligheder og procedurer ved mistanke om overgreb, herunder kendskab til kommunens eget beredskab. Forløbet vil finde sted i samarbejde med de øvrige selvejende døgninstitutioner på Frederiksberg. Herudover har vi med henblik på, at sætte fokus på de unges almene sundhedstilstand indledt et samarbejde med Frederiksberg Kommunes Sundheds- og omsorgsafdeling. Samarbejdet er helt nyt, idet vi i øjeblikket er ved at afklare, hvorledes vi i kan koordinere og styrke indsatsen på området, men vi ser det som en spændende og vigtig opgave at inddrage dette element i den samlede indsats. For helt nylig har vi på ledelses- og bestyrelsesniveau indledt drøftelser om efterværn og den opfølgende indsats, der kunne ligge på den anden side af et anbringelsesforløb. Arbejdsmiljø og sikkerhed Der vil i løbet af 2014 blive afholdt MUS og trivselssamtaler, ligesom der vil blive udarbejdet ny APV. 11

12 Bygningerne I løbet de sidste måneder af 2013 og de første af 2014 har vi i kraft af en opskrivning af institutionens budget haft mulighed for at få malet samtlige fællesarealer i hovedbygningen samt at få skiftet belægning i hybelafdelingen. Faglig udveksling Vi har igen i år sagt ja til at tage del i EU mobility project, hvor vi vil være del af en faglig udveksling med institutioner i hhv. Skotland og England. Belægningstal og statistiske opgørelser for 2011 Ungdomspensionsafdelingen I 2013 har belægningsprocenten for ungdomspensionsafdelingen vedkommende været 96,12%, hvilket er en højere belægning end i 2012, hvor procenten var 91,05. I 2013 ligger belægningsprocenten således i den øvre ende af de 90-95% som belægningen har svinget inden for igennem de senere år. Der har i 2013 været bemærkelsesværdigt få ind- og udskrivninger, 2 af hver, hvilket er et markant mindre flow end vi ellers har set igennem de senere år. Dette forhold afspejles ligeledes i kombinationen af beboernes aldersfordeling og den gennemsnitlige opholdslængde. Med hensyn til beboernes aldersfordeling har der i løbet af 2013 igen været en markant overvægt af unge i den øvre ende af aldersspektret. Gennemsnitsalderen på de unge, som har haft ophold på ungdomspensionsadelingen i løbet af 2013 var således præcis 18 år, mens den gennemsnitlige opholdslængde igen i 2013 lå tæt på 2 år. Der er således igen i år tale om høje tal og for gennemsnitsalderens vedkommende faktisk det højeste nogensinde. Dog ligger tallene fortsat indenfor rammerne af den aftalte målgruppe og frederiksberg Kommunes forventning, som den er nedfældet i mål- og rammeaftalen 2003 om, at placering på Ungdomspensionen er af længerevarende karakter og gennemsnitligt mindst 1 år. Hybelafdelingen På hybelafdelingen var belægningsprocenten i % og således markant højere end i 2012, hvor den lå på 85,40%. Hér var gennemsnitsalderen 19,17 år og således omtrent på niveau med året før (19.10 år) og fortsat fint inden for den aldersmæssige klassificering af denne afdeling (16-23år). Den gennemsnitlige opholdslængde var i år og 10 mdr., hvilket er en stigning på ca. 3 mdr i forhold til året før. Sygefravær Sygefraværsprocenten på Ungdomspensionen jens Jessens Vej blev i ,40%, hvilket er et uforholdsmæssigt højt tal i sammenligning med tidligere år; f.eks. 2012, hvor sygefraværsprocenten var 12

13 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: ,87%. Med til historien om denne meget markante stigning hører, at de 6,40% rummer to langtidssygemeldinger og at sygefraværsprocenten i 2013 fraregnet disse ligger på 1,44%. Skematisk opstillet tager nøgletallene for 2013 sig således ud: 13

14 Nøgletal Institutionens navn Ungdomspensionen Jens Jessens Vej: UP-afd. Samlet belægningsprocent i år ,12% Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og måneder på baggrund af samtlige indskrevne i løbet af året Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 1 år og 10 måneder (676,21 dage) alde r anta l Fordeling på køn på samtlige indskrevne i året Antal drenge: 6 Antal piger: 8 Antal udskrivninger i alt i året I alt: 6 Antal udskrivninger til Hjemmet Døgninstitution Efter-/kostskole 1 Familiepleje Egen bolig med tilsyn 1 Egen bolig uden tilsyn Opholdssted Andet 2 (hybler) Antal indskrivninger i året 4 Antal akutanbringelser børn eller unge der anbringes indfor 24 timer fra den første henvendelse fra Familieafdelingen Antal udførte undersøgelses- /observationsopgaver af 3. mdr. varighed 0 0 Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 0 Antal af frivilligt anbragte børn og unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året Antal af tvangsanbragte børn eller unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året Antallet af børn eller unge med anden etnisk baggrund der har haft ophold på institutionen. Def. Børn eller unge med anden etnisk baggrund hvor en eller begge forældre er født i et land

15 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: underfor Skandinavien Institutionens sygefraværsprocent i ,40% Nøgletal Institutionens navn Ungdomspensionen Jens Jessens Vej: hybleafd. Samlet belægningsprocent i år % Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og måneder på baggrund af samtlige indskrevne i løbet af året Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 1 år og 10 mdr. (681,57 dage) alde r anta l Fordeling på køn på samtlige indskrevne i året Antal drenge: 0 Antal piger: 7 Antal udskrivninger i alt i året I alt: 2 Antal udskrivninger til Hjemmet Døgninstitution Efter-/kostskole Familiepleje Egen bolig med tilsyn Egen bolig uden tilsyn 2 Opholdssted Andet kærester Antal indskrivninger i året 2 Antal akutanbringelser børn eller unge der anbringes indfor 24 timer fra den første henvendelse fra Familieafdelingen Antal udførte undersøgelses- /observationsopgaver af 3. mdr. varighed 0 0 Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 0 Antal af frivilligt anbragte børn og unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af 7 året 15

16 Antal af tvangsanbragte børn eller unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året Antallet af børn eller unge med anden etnisk baggrund der har haft ophold på institutionen. Def. Børn eller unge med anden etnisk baggrund hvor en eller begge forældre er født i et land underfor Skandinavien 0 4 Institutionens sygefraværsprocent i ,40% 16

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud

Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud Socialtilsyn. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for sociale tilbud 10. juli 2013 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00

Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune. torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hjortøhus, Svendborg Kommune torsdag den 10.april 2008 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse.

Driftsoverenskomst. Pladsantal og optagelse. Driftsoverenskomst Aftale mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for den selvejende institution, Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg om institutionens drift som døgninstitution.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge

Holstebro Kommune. Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge Holstebro Kommune Tilsyn med døgninstitution for Børn og Unge 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Tilsyn med kommunale døgntilbud for børn og unge eller døgntilbud for børn og unge som kommunalbestyrelsen har

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

3. OVERORDNEDE VÆRDIER

3. OVERORDNEDE VÆRDIER Kolding Krisecenter Basagerhus, Nr. Bjertvej 89, 6000 Kolding Tlf. 75 53 17 81 mail: info@koldingkrisecenter.dk www.koldingkrisecenter.dk VEDTÆGTER 1. NAVN Den selvejende institutions navn er Kolding Krisecenter.

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Støttecenter Skrænten Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16, at varetage kommunens

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret

Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret Vedtægt for den selvejende institution Døgncentret 07. juni 2012 Fondens / institutionens navn er: Døgncentret 1 Navn og hjemsted Døgncentret er en selvejende institution stiftet af Kristelig Forening

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Opholdsstedet Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev Att. Leder Berit Buch og Afdelingsleder Inge Gorm Andersen,

Læs mere

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune

Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Årlig tilsynsredegørelse for private bo og behandlingstilbud, som er godkendt af Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune, oktober 2011 Indhold Konklusion og sammenfatning... 2 Opsamling på fokusområderne... 3

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise

Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Børnehusene 2013 Politik for sorg og krise Etablere og formulere bedredskab / politik for sorg og krise i forbindelse med dødsfald, alvorlig sygdom samt ulykker. Målgruppe:... Børn og unge anbragt i Børnehusene.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2012 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato Marts 2013 Dok.nr. 41957-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2012 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum telefon

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen.

Rammer og proces i Børnehusene Hos os kommer værdierne til udtryk i forhold til børnene, kollegerne, samarbejdspartnere, forældrene og ledelsen. 1 Værdibaseret ledelse gør det muligt for alle i organisationen at navigere efter fælles værdier i en i øvrigt omskiftelig verden. Gennem de fælles værdier bliver både ledere og medarbejdere i stand til

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune

Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune TILSYNSRAPPORT Tilsyn på Ertodeto, Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn Rundforbivej, tirsdag den 26. juli fra kl. 16.00 og anmeldt tilsyn på Aggershvile Allé, mandag den 29. august 2011 fra kl. 14.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Stop Ung Agertoften 8 Flauenskjold 9330 Dronninglund Leder Pernille Hesthaven Og Kirsten Hesthaven. Tilsynsrapport

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato:

OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: OPFØLGENDE TILSYN 2013 Dato: 16.12.2013 Institutionens navn Dohns Minde Forvaltning Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Dato for tilsyn 24. oktober 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE UNDERVISNINGSINSTITUTION SKALS EFTERSKOLE. KÆRVEJ 11 8832 SKALS 1. HJEMSTED, FORMÅL, VÆRDIGRUNDLAG OG MÅLSÆTNING Stk. 1 Hjemsted Skals Efterskole er en uafhængig selvejende

Læs mere

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder:

Svar på forespørgsel vedr. tilsyn med plejefamilier / døgninstitutioner og opholdssteder: Til Børne- og ungdomsudvalget Familierådgivningen, Glesborg Dato: 22.8.11 Reference: Socialkonsulenterne Direkte telefon: 89593135 89591871 E-mail: me@norddjurs.dk lonem@norddjurs.dk Svar på forespørgsel

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov

#BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov #BREVFLET# Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens administrationsgrundlag for det driftsorienterede tilsyn med tilbud til borgere med særlige behov Gældende fra 2014 Indhold Hvad er et driftsorienteret

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Inspirationsguide. Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Inspirationsguide Til arbejdet med primær forebyggelse af overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Indledning... 3 Primær og sekundær forebyggelse... 3 Primær forebyggelse... 3 Forebyggelse

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed

Broen Aalborg. Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Broen Aalborg Faste rammer om en frisk start præget af omsorg, forståelse og tryghed Velkommen til Broen Broen er et stærkt helhedstilbud til unge mellem 13 og 18 år, der har fået en kaotisk start på livet,

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag

Børnehavens værdigrundlag Vedtægt for den selvejende institution Villa Kastanie Kapitel 1 Navn og hjemsted 1 Den selvejende institutions navn er Børnehaven Villa Kastanie Dens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune, og er beliggende

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 3. februar 2011 ÅRSRAPPORT 2010 Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2009 gennemført 3 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia. 1 Forankring. 2 Formål Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet

Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet 1 Oplysninger om tilbuddet: Årsrapport for tilsyn 2011 psykiatri-og misbrugsområdet Tilbuddets navn: Forsorgshjemmet Overmarksgården Tilbudstype: Overmarksgården indeholder følgende 3 tilbud: 110 -Midlertidigt

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen. 1 Forankring Den integrerede børnehaves navn er hjemhørende i Svendborg kommune, beliggende i Ollerup og er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem

Læs mere

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009

Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Henriette Hansen Gershøjvej 14 A 4070 Kirke Hyllinge dato 2009 Udkast Egnethedsgodkendelse af opholdsstedet Østergaard, Gershøjsvej 14 A, 4070 Kirke Hyllinge, i henhold til lov om social service 142, stk.

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune. Torsdag den 24. februar 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Jens Warmings Vej, Københavns Kommune Torsdag den 24. februar 2011 fra kl. 17.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Jens Warmings

Læs mere

Tilsynsrapport juni 2010

Tilsynsrapport juni 2010 Sorø Kommune Stab VAB Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk J.nr. 340-2008-14937 Den 25. juni 2010 Tilsynsrapport juni 2010 Opholdsstedet Egholt Næstvedvej 74 4180

Læs mere

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål

1: Navn, hjemsted og virkeområde. Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted og virkeområde er Aabenraa Kommune. 2: Baggrund og formål 1 Vedtægter for den selvejende institution Aabenraa Selvhjælp 1: Navn, hjemsted og virkeområde Stk. 1: Den selvejende institutions navn er Aabenraa Selvhjælp Stk. 2: Den selvejende institutions hjemsted

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Institutionsprofil for Ågården Børnepension

Institutionsprofil for Ågården Børnepension Institutionsprofil for Ågården Børnepension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Ågården Børnepension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...5 4.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune. Mandag den 14. december 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Tølløse Børne- og Ungdomspension, Københavns Kommune Mandag den 14. december 2009 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge

KONTAKT. Kompetencecenter børn og unge med psykiatrinære problemstillinger. Kompetencecenter for de 12-14 årige børn og unge KONTAKT Ved behov for rådgivning og/eller faglig sparring vedrørende en eller flere af kompetencecentrenes målgrupper, tages direkte kontakt til det relevante kompetencecenter. Kompetencecenter børn og

Læs mere

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet.

Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Referat for anmeldt tilsyn 2013 Børn- og ungeområdet. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Behandlingshjemmet Landerupgaard. Tilbudstype: selvejende døgnbehandlingsinstitution, godkendt efter Lov

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Semaiskolen Kalumvej 58 9700 Brønderslev -08 GOT Dronningensgade 31 Sdr.Vråvej 5 9760 Vrå Telefon 72 33 33

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2012. Opholdsstedets navn: Nordstjernen Dato for tilsynet: 22. november 2012 Opholdsstedet repræsenteret ved: Arbejdsmiljørepræsentant Sanjeevan Sriramachandran Tilsynet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK.

VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. 1: Navn og hjemsted. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK, oprindeligt De Samvirkende Omsorgsklubber i Danmark, er en selvejende institution,

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer

Boenheden Line Marie. Målgruppe Senhjerneskadede. Fysiske rammer Boenheden Line Marie Regodkendelse af tilbuddet Line Marie Line Marie er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og almenboliglovens 105 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

VEDTÆGT. privatinstitutionen Tved Børnehave. Dens hjemsted er Svendborg Kommune, og beliggenheden er Hellet 3, 5700 Svendborg.

VEDTÆGT. privatinstitutionen Tved Børnehave. Dens hjemsted er Svendborg Kommune, og beliggenheden er Hellet 3, 5700 Svendborg. VEDTÆGT privatinstitutionen Tved Børnehave 1. Den private institutions navn er Tved Børnehave Dens hjemsted er Svendborg Kommune, og beliggenheden er Hellet 3, 5700 Svendborg. 2. Det er institutionens

Læs mere

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet...

86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og unge- og familieområdet... Åbent referat Socialudvalget 27. august 2007, kl. 18.30 18.40 Fraværende: Karin Dubin 86. Budgetforslag 2008... 144 87. Tilsynsrapport for kommunalt tilsyn 2006 på døgninstituionerne indenfor børne- og

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Husene på Frydendalsvej

Husene på Frydendalsvej Husene på Frydendalsvej Frydendalsvej 29, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 31 12 48, Fax 33 31 03 51, e-mail 29@frydendalsvej.dk Frydendalsvej 8, 1809 Frederiksberg C, Telefon 33 21 12 48, e-mail 8@frydendalsvej.dk

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret

DRIFTSOVERENSKOMST. Aarhus Byråd. Døgncentret DRIFTSOVERENSKOMST mellem Aarhus Byråd og Den selvejende institution Døgncentret 06.06 2012 Driftsoverenskomst Mellem Byrådet i Aarhus Kommune og den selvejende institution Døgncentret, beliggende Reykjaviksgade

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver

Styrelsesvedtægt for. Center for Kommunikation & Undervisning, CKU. Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver Styrelsesvedtægt for Center for Kommunikation & Undervisning, CKU Skive Kommune og Viborg Kommune (revideret august 2011) Navn, hjemsted og opgaver 1 Institutionens navn er Center for Kommunikation og

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune. Onsdag den 20. maj 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hyblerne, Svendborg Kommune Onsdag den 20. maj 2009 fra kl. 18.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hyblerne. Formålet med tilsynet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense

Uanmeldt tilsyn Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej i Odense Område: Det Sociale Område Udarbejdet af Bettina Sørensen Afdeling: Handicap og Socialpsykiatri Dato: 14. januar 2008 Journal nr.: 08/2272 Uanmeldt tilsyn 2008 Bihusets aflastningstilbud på Bjerregårdsvej

Læs mere

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil

Platanhaven. Platanhavens pædagogiske profil Platanhaven Platanhavens pædagogiske profil 1 I forbindelse med ansættelser, afskedigelser, medarbejdersamtaler mm. har Platanhaven i samarbejde mellem ledelse og tillidsrepræsentanter udarbejdet en Pædagogisk

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade september 2013 Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn ved Fonden Babakian Tjørnegade 6 11. september 2013 25. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Opholdstedet

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune. Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30

Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune. Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hjulmagerstien, Københavns Kommune Fredag den 6. maj 2011 fra kl. 8.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hjulmagerstien. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30

Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune. Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Hem Ældrecenter, Skive Kommune Mandag den 15. september 2014 fra kl. 17.30 Indledning Vi har på vegne af Skive Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hem Ældrecenter. Generelt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere