Virksomhedsplan Ungdomspensionen Jens Jessensvej Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2014. Ungdomspensionen Jens Jessensvej 12 2000 Frederiksberg"

Transkript

1 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Virksomhedsplan 2014 Ungdomspensionen Jens Jessensvej Frederiksberg

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Driftsgrundlag og organisation 4 Bestyrelse 4 Personale 5 Overordnede ansvarsområder 6 Intern organisering 6 Tilsyn 7 Fysiske rammer 7 Målgruppen 8 Faglig tilgang 8 Værdigrundlag 9 Samarbejdspartnere 10 Årsberetning for 2013 og fokusområder i Kerneydelsen 10 Særlige fokusområder i Særlige fokusområder i Arbejdsmiljø og sikkerhed 11 Bygningerne 12 Faglig udveksling 12 Belægningstal og statistiske opgørelser for Ungdomspensionsafdelingen 12 Hybelafdelingen 12 Sygefravær 12 Nøgletal Ungdomspensionsafdelingen 14 Nøgletal Hybelafdelingen 15 2

3 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Forord Hermed fremlægges virksomhedsplanen (herefter VP14) for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej udarbejdet i februar Formålet med VP14 er at give vore samarbejdspartnere et indblik i institutionens opbygning og organisation, den økonomiske og driftsmæssige ramme samt pædagogiske forståelser og metoder i forhold til kerneydelsen, således at institutionens profil fremstår klart. Til det formål vil VP14 i nogenlunde lige stor udstrækning sætte fokus på såvel forløbet af 2013 som på forventninger, planer og målsætninger for Samtidig er det både vores erfaring og forståelse, at en virksomhedsplan med fordel kan indgå som et centralt arbejds- og styringsinstrument i forhold til den pædagogiske indsats i hverdagen. Dette er således også ambitionen med VP14. Endelig vil jeg gerne benytte lejligheden til her indledningsvis fra institutionens side at rette en stor tak til bestyrelsesmedlem Gitte Schwarck for sit virke og altid store engagement i bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej. Gitte Schwarck er udtrådt af bestyrelsen med udgangen af I samme forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til Carina Munck Olsén som nyt medlem af bestyrelsen. 3

4 Driftsgrundlag og organisation Ungdomspensionen Jens Jessens Vej er beliggende Jens Jessens Vej 12, 2000 Frederiksberg, matr. nr. 44bg, Frederiksberg. Ejendommen ejes af institutionen. Institutionens formål er at drive ungdomspension for unge i alderen år Institutionen er selvejende og har driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune. Driftsoverenskomsten er senest revideret og godkendt i april I henhold til driftsoverenskomsten og 67 i Lov om social service stiller Ungdomspensionen Jens Jessens Vej 12 døgnpladser til rådighed for unge i alderen år. Herudover er der til institutionen knyttet 5 hybelpladser, som stilles til rådighed for unge i alderen år. I henhold til driftsoverenskomsten og 52 stk. 3 i Lov om Social Service har Frederiksberg Kommune visitationskompetencen til begge institutionens tilbud. Dette forhold indebærer, at samtlige pladser er til rådighed for Frederiksberg Kommune til brug for egne eller andre kommuners børn og unge. Ungdomspensionen Jens Jessens Vejs budget eksklusiv moms udgør i 2014 kr Bestyrelse Bestyrelsen for Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består aktuelt af fem medlemmer, hvoraf ét medlem er udpeget af Frederiksberg Kommune. Her ud over er bestyrelsen i henhold til vedtægter af 28. januar 2008 selvsupplerende og vælger formand og næstformand af sin midte. I forbindelse med bestyrelsens sammensætning lægges der vægt på, at en række relevante kompetenceområder er repræsenteret; herunder f.eks. jura, kendskab til forhold vedrørende bygningen samt den pædagogiske kerneydelse. Det er bestyrelsen, der ansætter en forstander til at forestå den daglige ledelse og drift af institutionen. Bestyrelsen skal herudover godkende antallet af pædagogiske medarbejdere. Bestyrelsen fastsætter principper for lokal løndannelse og orienteres om resultatet af lokale lønforhandlinger. Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for institutionens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over institutionens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens godkendelse. Bestyrelsen godkender institutionens budget og regnskab. Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Regnskabet underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Konkret har revisionen på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej igennem en længere årrække været forestået af BHA Statsautoriseret Revision A/S. Således også i

5 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: I forlængelse af de indledningsvis anførte ændringer i bestyrelsen med udgangen af 2013 har bestyrelsen d. 29.januar 2014 konstitueret sig på følgende vis: Pernille Høxbro (Formand) Carsten Bøtker (Næstformand) Flemming Brank Carina Munck Olsén (Udpeget af Frederiksberg Kommune) Susanne Schou I henhold til årsplanen afholdes der årligt 5 bestyrelsesmøder. Dog blev der i 2013 kun afholdt 4, da et møde måtte aflyses. Ved bestyrelsesmøder deltager ud over bestyrelsen institutionens forstander og stedfortræder samt en medarbejderrepræsentant. Personale Personalesammensætningen på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej består af 1 forstander, 1 stedfortræder, 8 fuldtidsansatte uddannede pædagoger, 1 37-timers rengøringsassistent samt 2 30-timers pædagogstuderende. Herudover er der til institutionen knyttet 6 timelønnede vikarer. Der er i løbet af 2013 sket følgende ændringer i personalesammensætningen: Signe Smedegaard Olesen har valgt at søge nye udfordringer og er fratrådt med virkning fra d I signes sted har vi ansat Karina Ekvall På den baggrund tager personalesammensætningen sig aktuelt således ud: Ledelse: Klaus Peick (Forstander) Pia Rasmussen (Stedfortræder) Pædagoger: Esben Enggård (SR) Knud Krigger Laila Fobian Marie Kahr Bo Lindholm Jensen (TR) Karina Ekvall Thomas Martinsen Anja Mia Jakobsen Rengøring: Vivi Nielsen Udearealer: Frederiksberg Gartner- og Vejservice 5

6 Overordnede ansvarsområder Forstander: Forstanderen har det overordnede ansvar for den daglige ledelse og drift og herunder ansvaret for, at gældende love og forskrifter overholdes. Forstanderen ansætter det øvrige personale, dog således, at bestyrelsesformanden deltager i ansættelsen af stedfortræderen. Forstanderen er tillige ansvarlig for løbende ind- og Udbetalinger samt for at budgettet holdes. Der aflægges løbende rapport til bestyrelsen. Forstanderen er herudover pædagogisk ansvarlige. Stedfortræder: Efter aftale og i samråd med forstanderen varetager stedfortræderen en række administrative og pædagogiske opgaver, ligesom stedfortræderen fungerer som daglig leder af institutionens hybelafdeling. Pædagoger: Pædagogerne forestår det direkte arbejde med institutionens beboere i det daglige og er ansvarlige for, at kerneydelserne og herunder det samlede sagsarbejde til stadighed leveres på et højt fagligt niveau. Intern organisering Som det fremgår af de ovennævnte beskrivelser af overordnede ansvarsområder på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej forestår forstander og stedfortræder den daglige drift og ledelse, mens de pædagogiske opgaver varetages af det pædagogiske personale. Herudover er en lang række mere konkrete opgaver uddelegeret til medarbejderne, ligesom flere administrative og praktiske opgaver i fraværet af teknisk/administrativt personale, løses i et samarbejde mellem medarbejderne og ledelsen, f.eks. i form af udvalg. Herudover er medarbejdergruppen organiseret i to pædagogiske teams bestående af fire pædagoger i hvert. Dette med henblik på at styrke fleksibiliteten og det faglige beredskab omkring hver enkelt af de unge, idet hver medarbejder i de respektive teams er forpligtet til at have samme høje informationsniveau i forhold til samtlige unge, som hører til det pågældende team, som det tidligere forventedes i forhold til en enkelt eller to unge i kontaktpædagogfunktionen. Team konstruktionen har ligeledes til formål at kvalificere den pædagogiske diskussion og udveksling i mindre enheder, som samtidig erfaringsmæssigt udgør et mere hensigtsmæssigt rum for faglig sparring end store personalemøder. Det skal anføres, at de to teams ikke er af en størrelse som berettiger egentlig afdelings- eller særskilt teamlederfunktion, hvorfor der i stedet internt i teamet opereres med en teamkoordinatorfunktion, som går på skift blandt medarbejderne. Herudover fungerer forstanderen som teamleder for begge teams og deltager i samtlige teammøder. Personalemøder holdes en gang om ugen og har følgende kadence og overskrifter: Uge 1: Uge 2: Uge 3: Team I Team II Fællesmøde 6

7 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Uge 4: Temamøde Der er igen i år indgået aftale om systemisk funderet supervision af personalet ved supervisor Troels Hammer. Supervisionen ligger som udgangspunkt på de månedlige temamøder og ellers efter aftal og behov. Ud over de egentlige personalemøder afholdes der ledermøde en gang om ugen samt MED-møder som følger MED-strukturens mødekadence. MED-udvalget består af to ledelses- og to medarbejderrepræsentanter. Der afholdes tillige møde i sikkerhedsudvalget hver anden måned. Vikarmøder afholdes fremadrettet hvert halve år. Beboermøder afholdes hver 6. uge. Med hensyn til medarbejdernes trivsel og udviklingsmuligheder afholdes der hvert år MUS- og trivselssamtaler, mens der afholdes LUS-samtaler hvert andet år. Tilsyn I henhold til Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område samt Socialministeriets vejledning om særlig støtte til børn og unge havde kommunalbestyrelsen i 2013 på lige fod med tidligere år pligt til at føre det generelle tilsyn med døgninstitutioner for børn og unge i kommunen. I lighed med tidligere år blev dette tilsyn i 2013 forestået af sektionslederen i Frederiksberg Kommunes Familieafdeling og omhandlede den daglige drift og det pædagogiske indhold på institutionen. I forlængelse af Frederiksberg Kommunes forpligtelse til at aflægge uanmeldte tilsyn på døgntilbud til børn og unge beliggende i Frederiksberg Kommune har Center for afklarende og forebyggende socialt arbejde (CAFA) i henhold til aftale med Børne- og Ungeområdet - Familieafdelingen udført uanmeldt tilsyn i Der har således i 2013 været afholdt både generelt og uanmeldt tilsyn på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej. Herudover har såvel brandmyndigheder som arbejdstilsynet aflagt uanmeldte tilsyn i løbet af 2013, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Fysiske rammer Ungdomspensionen har til huse i egen nyrenoveret murstensbygning, som oprindeligt er opført i 1939/40. Bygningen er i to etager med fuld kælder. På husets 1. sal forefindes 12 enkeltværelser i varierende størrelse, et vagtværelse samt et mindre kontor. Herudover er der 3 toiletter og baderum, som deles af husets beboere. Stueetagen rummer beboernes fællesarealer: 2 opholdsstuer, et computer-/lektierum samt et bordtennis- /billardrum. Herudover forefindes der i stueetagen to kontorer, fælles køkken/alrum samt diverse depoter og fyrrum. I kælderen forefindes mødelokale, vaskerum, motionsrum, lektierum, cykelkælder, værksted, aflåst arkivrum samt diverse opbevaringsrum. 7

8 Hybelafdelingen er beliggende i en ny tilbygning i direkte forlængelse af ungdomspensionens stueplan. Hybelafdelingen rummer køkken/alrum, kontor, handicaptoilet samt 5 enkeltværelser med eget bad og toilet. Hybelværelserne har separat udgang til egen terrasse. Der hører til institutionen et mindre gårdanlæg/have som grænser op til Frederiksberghallerne, KB s anlæg samt fodboldklubben FCK s træningsfaciliteter. Målgruppen Ungdomspensionens målgruppe er unge i alderen år, der har behov for en anbringelse i nærmiljøet, med mulighed for at fastholde og udvikle kontakten med forældre og øvrigt netværk, skoletilbud, fritidsaktiviteter mv. Der er typisk tale om unge, som i løbet af deres opvækst har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt med sociale, psykiske og/eller emotionelle vanskeligheder til følge. Der er oftest behov for en længerevarende anbringelse, hvor et tilbud om en udslusning via Ungdomspensionens hybler ligger i naturlig forlængelse af et ophold på Ungdomspensionen. Problematikkernes tyngde og karakter på anbringelsestidspunktet er individuelt varierende men typisk ses: * Skader på den unges personlighed i forhold til selvværd, selvtillid og selvindsigt. * Lettere udviklingsforstyrrelser i forhold til personlige og sociale kompetencer. * Manglende eller ringe tillid til voksne. * Manglende eller begrænset evne til at kunne fastholde en motivation over tid. * Vanskeligheder i forhold til at indgå forpligtende i sociale sammenhænge. * Vanskeligheder i forhold til at honorere krav. * Vanskeligheder i forhold til skolegang. Disse problematikker bliver som oftest synlige i form af følgende symptomer eller former for adfærd: * Begyndende kriminalitet. * Eksperimenteren med hash. * Negative kammeratskabsrelationer. * Lettere spiseforstyrrelser. * Identifikation med negative rollemodeller. Det skal i forhold til målgruppen bemærkes, at Ungdomspensionen Jens Jessens vej i tråd med Frederiksberg Kommunes såvel aktuelle som forventede fremtidige anbringelsesbehov i løbet af de seneste år har sat fokus på en gearing af institutionen i forhold til at modtage unge fra den voksende gruppe med lettere psykiatriske diagnoser. Dette bl.a. i form af løbende undervisnings- og temadage. Formålet hermed har været en opkvalificering af medarbejdernes kompetencer og faglighed i forhold til disse særlige problematikker. Det er i så henseende ligeledes hensigten at intensivere denne meget spændende proces i form af yderligere relevant efteruddannelse og kurser i løbet af Faglig tilgang Det pædagogiske arbejde på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej tager afsæt i en tydelig og let aflæselig struktur, som er kendetegnet ved fokus på forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og regler samt sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske arbejde. Denne struktur udspringer på den ene side af hensynet til fællesskabet og ambitionen om at tilbyde alle husets beboere et trygt miljø og på den anden af at tilbyde hver enkelt af disse en tryg og forudsigelig hverdag. 8

9 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: Samtidig forstår vi det som vores fornemste opgave altid at se det særlige og unikke i hver enkelt ung for så efterfølgende at anlægge den pædagogiske tilgang og individorienterede linje i henhold til denne præmis. Ud over den primære omsorgsopgave har vi således altid fokus på aspekter som social læring samt forandringsog udviklingspotentialer med udgangspunkt i hver enkelt ungs kompetencer, ressourcer og særlige situation. Vi bestræber os på altid at anlægge et ressourcesyn i arbejdet med den unge, ligesom det er vores forståelse, at denne altid har krav på at blive mødt med respekt, interesse og autenticitet af relevante voksne, som tager ansvar for relationen (og relationsdannelsen) og i kraft af høj faglighed, professionalisme og personlig integritet og stabilitet både formår at vejlede og sætte grænser for den unge og ad den vej hjælper og støtter denne i en positiv udvikling. I forhold til familiearbejdet forstår vi afdækning og styrkelse af vilje og evne til at skabe forandring som forudsætning for et godt resultat. Det er ligeledes vores forståelse, at alle implicerede omkring den unge, herunder som en selvfølge også både familien og os som professionelle i kraft af vores kendskab til problemet er medansvarlige for dets (op)løsning. I kraft af at vi qua vores udviklings- og forandringsperspektiv ikke forstår de unges eller deres familiers problemer som statiske størrelser er vi løbende i dialog med den unge med henblik på en løbende justering og målretning af indsatsen ligesom vi i samråd med de respektive sagsbehandlere ligeledes løbende reviderer handleplaner. Som led i bestræbelsen på at holde den pædagogiske indsats på et højt fagligt niveau modtager vi løbende systemisk funderet supervision I henhold til ovenstående tager institutionens værdigrundlag sig således ud: Værdigrundlag Professionalisme Professionalisme er en bærende værdi og begrebet forstås i denne sammenhæng som den overordnede tilgang til både administrativt og pædagogisk arbejde. Nøgleordene er i forhold til det pædagogiske arbejde nærvær, høj etik og moral, fastholdelse af det fælles, klare grænser mellem privatliv og arbejde, vedholdenhed og fastholdelse i forhold til brud på husets regler og i forhold til fastsatte mål og delmål. På det administrative plan vil en professionel tilgang til dette være betinget af velforberedt fremmøde, relevant fokus på information, struktur og kommunikation. Struktur Struktur er som værdi kendetegnet ved fokus på forudsigelighed, genkendelighed, synlige rammer og regler, sammenhæng og kontinuitet i det pædagogiske såvel som det administrative arbejde. Troværdighed Troværdighed er som værdi et vigtigt element i det daglige arbejde og bygger på ideen om at personalet skal agere autentisk og synligt, udvise gensidig respekt og omsorg for alle i målgruppen samt ligeledes kommunikere åbent, klart og ensartet. 9

10 Ansvarlighed Ansvarlighed som værdi dækker over den overordnede tilgang til arbejdet med målgruppen såvel som kollegial adfærd. Denne værdi fordrer selvstændighed, loyalitet, tillid, rummelighed samt en bevidsthed om samtlige præsenterede værdier. Samarbejdspartnere Institutionens primære samarbejdspartner er Frederiksberg Kommunes Familieafdeling til hvem vi oplever at have et godt og smidigt samarbejde. På ledelsesniveau opleves stor lydhørhed og et højt informationsniveau såvel i hverdagen som på de løbende møder i forstanderkredsen, hvor sektionslederen og områdechefen er repræsenteret. På sagsbehandlerniveau er der ligeledes en fin løbende dialog i forhold til sagerne og generelt en meget kompetent sagsbehandling. Af andre eksterne samarbejdspartnere skal nævnes de øvrige døgntilbud på Frederiksberg og i særdeleshed Allégården Ungdomscenter med hvem vi har en løbende faglig udveksling og afholder fælles kursusdage i kraft af sammenfald i de problematikker, der knytter sig til vore respektive målgrupper. I kraft af vores målgruppe har vi ligeledes løbende samarbejde og faglig udveksling med Frederiksberg kommunes Unge- og Familierådgivning Det samme gør sig gældende i forhold til Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter med hvem vi både arbejder tæt sammen i konkrete sager og herudover har en spændende faglig udveksling i forhold til mere generelle problemstillinger omkring unge og rusmidler. Endelig skal det nævnes, at Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Ungecenter Frederiksberg i forhold til de unges uddannelses- og beskæftigelsessituation. I forhold til sidstnævnte skel det præciseres, at der i forbindelse med anbringelse og ophold på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej lægges stor vægt på hver enkelt ungs uddannelses- eller beskæfttigelsessituation. I den forbindelse arbejdes der intensivt med på den ene side den unges motivation for at være i beskæftigelse eller et skoletilbud og på den anden side samarbejdes der med de respektive skoletilbud eller arbejdspladser. Her tænkes der i første række på folkeskolerne på Frederiksberg, diverse ungdomsuddannelsesinstitutioner, Frederiksberg Kommunes særligt tilrettelagte undervisningstilbud eller håndværksmestre og arbejdsgivere i det hele taget. På administrationssiden har vi samarbejdsaftale med KFBU i forhold til lønadministration. Årsberetning for 2013 og fokusområder i 2014 Kerneydelsen I løbet af 2013 har vi på Ungdomspensionen Jens Jessens Vej bestræbt os på at levere den pædagogiske kerneydelse på samme høje niveau som tidligere år. Vi har således i forlængelse af institutionens grundlæggende forståelser og målsætninger igen i året der er gået sat fokus på de unges trivsel og udvikling med henblik på at skabe positive forandringer i den unges liv og situation. Der arbejdes således fortsat intensivt med hver enkelt ung ud fra individuelle handleplaner, mål og delmål. Med henblik på at styrke denne indsats ændrede vi i 2012, som tidligere omtalt den interne organisering på medarbejderniveau med det formål, at det pædagogiske personale i kraft af teamkonstruktionen ud over at 10

11 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: komme i dybden i nogle få ungesager nu ligeledes skulle udgøre et bredere og mere fleksibelt beredskab i forhold til en langt større del af ungegruppen. Hvor denne konstruktion kom rigtig godt fra start i 2013 kom den imidlertid sidst på året under pres i forlængelse af en opsigelse og en langtidssygemelding. I den situation blev der i stedet holdt fælles møder med deltagelse af samtlige de resterende medarbejdere. Med en nyansættelse og den langtidssygemeldte tilbage på arbejdspladsen afholdes der igen teammøder. Særlige fokusområder i 2013 Ulig tidligere år har der i løbet af 2013 ikke været særligt formaliseret fokus på enkeltområder men derimod udelukkende kerneydelsen set i sin helhed. Dog skal det hertil siges, at tidligere års særlige fokusområder nu som f.eks. arbejdet med unge og rusmidler og forældresamarbejde nu indgår som en integreret del af helhedsforståelsen og kerneydelsen. Særlige fokusområder i 2014 Ud over igen i år at bestræbe os på generelt at levere den pædagogiske kerneydelse på et højt fagligt niveau vil vi i løbet af 2014 vi nedenstående områder særlig opmærksomhed: Med henblik på at styrke det forebyggende arbejde på institutionen har vi rettet henvendelse til Socialstyrelsen, som vil yde gratis konsulentbistand i forhold til: Opkvalificering af fagpersoner i forhold til at forebygge og opspore tegn og reaktioner på overgreb. Udarbejdelse af politik til forebyggelse og tidlig opsporing af overgreb mod børn og unge. Styrkelse af fagpersoners kendskab til handlemuligheder og procedurer ved mistanke om overgreb, herunder kendskab til kommunens eget beredskab. Forløbet vil finde sted i samarbejde med de øvrige selvejende døgninstitutioner på Frederiksberg. Herudover har vi med henblik på, at sætte fokus på de unges almene sundhedstilstand indledt et samarbejde med Frederiksberg Kommunes Sundheds- og omsorgsafdeling. Samarbejdet er helt nyt, idet vi i øjeblikket er ved at afklare, hvorledes vi i kan koordinere og styrke indsatsen på området, men vi ser det som en spændende og vigtig opgave at inddrage dette element i den samlede indsats. For helt nylig har vi på ledelses- og bestyrelsesniveau indledt drøftelser om efterværn og den opfølgende indsats, der kunne ligge på den anden side af et anbringelsesforløb. Arbejdsmiljø og sikkerhed Der vil i løbet af 2014 blive afholdt MUS og trivselssamtaler, ligesom der vil blive udarbejdet ny APV. 11

12 Bygningerne I løbet de sidste måneder af 2013 og de første af 2014 har vi i kraft af en opskrivning af institutionens budget haft mulighed for at få malet samtlige fællesarealer i hovedbygningen samt at få skiftet belægning i hybelafdelingen. Faglig udveksling Vi har igen i år sagt ja til at tage del i EU mobility project, hvor vi vil være del af en faglig udveksling med institutioner i hhv. Skotland og England. Belægningstal og statistiske opgørelser for 2011 Ungdomspensionsafdelingen I 2013 har belægningsprocenten for ungdomspensionsafdelingen vedkommende været 96,12%, hvilket er en højere belægning end i 2012, hvor procenten var 91,05. I 2013 ligger belægningsprocenten således i den øvre ende af de 90-95% som belægningen har svinget inden for igennem de senere år. Der har i 2013 været bemærkelsesværdigt få ind- og udskrivninger, 2 af hver, hvilket er et markant mindre flow end vi ellers har set igennem de senere år. Dette forhold afspejles ligeledes i kombinationen af beboernes aldersfordeling og den gennemsnitlige opholdslængde. Med hensyn til beboernes aldersfordeling har der i løbet af 2013 igen været en markant overvægt af unge i den øvre ende af aldersspektret. Gennemsnitsalderen på de unge, som har haft ophold på ungdomspensionsadelingen i løbet af 2013 var således præcis 18 år, mens den gennemsnitlige opholdslængde igen i 2013 lå tæt på 2 år. Der er således igen i år tale om høje tal og for gennemsnitsalderens vedkommende faktisk det højeste nogensinde. Dog ligger tallene fortsat indenfor rammerne af den aftalte målgruppe og frederiksberg Kommunes forventning, som den er nedfældet i mål- og rammeaftalen 2003 om, at placering på Ungdomspensionen er af længerevarende karakter og gennemsnitligt mindst 1 år. Hybelafdelingen På hybelafdelingen var belægningsprocenten i % og således markant højere end i 2012, hvor den lå på 85,40%. Hér var gennemsnitsalderen 19,17 år og således omtrent på niveau med året før (19.10 år) og fortsat fint inden for den aldersmæssige klassificering af denne afdeling (16-23år). Den gennemsnitlige opholdslængde var i år og 10 mdr., hvilket er en stigning på ca. 3 mdr i forhold til året før. Sygefravær Sygefraværsprocenten på Ungdomspensionen jens Jessens Vej blev i ,40%, hvilket er et uforholdsmæssigt højt tal i sammenligning med tidligere år; f.eks. 2012, hvor sygefraværsprocenten var 12

13 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: ,87%. Med til historien om denne meget markante stigning hører, at de 6,40% rummer to langtidssygemeldinger og at sygefraværsprocenten i 2013 fraregnet disse ligger på 1,44%. Skematisk opstillet tager nøgletallene for 2013 sig således ud: 13

14 Nøgletal Institutionens navn Ungdomspensionen Jens Jessens Vej: UP-afd. Samlet belægningsprocent i år ,12% Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og måneder på baggrund af samtlige indskrevne i løbet af året Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 1 år og 10 måneder (676,21 dage) alde r anta l Fordeling på køn på samtlige indskrevne i året Antal drenge: 6 Antal piger: 8 Antal udskrivninger i alt i året I alt: 6 Antal udskrivninger til Hjemmet Døgninstitution Efter-/kostskole 1 Familiepleje Egen bolig med tilsyn 1 Egen bolig uden tilsyn Opholdssted Andet 2 (hybler) Antal indskrivninger i året 4 Antal akutanbringelser børn eller unge der anbringes indfor 24 timer fra den første henvendelse fra Familieafdelingen Antal udførte undersøgelses- /observationsopgaver af 3. mdr. varighed 0 0 Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 0 Antal af frivilligt anbragte børn og unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året Antal af tvangsanbragte børn eller unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året Antallet af børn eller unge med anden etnisk baggrund der har haft ophold på institutionen. Def. Børn eller unge med anden etnisk baggrund hvor en eller begge forældre er født i et land

15 UNGDOMSPENSIONEN Jens Jessens Vej Frederiksberg Tlf.: underfor Skandinavien Institutionens sygefraværsprocent i ,40% Nøgletal Institutionens navn Ungdomspensionen Jens Jessens Vej: hybleafd. Samlet belægningsprocent i år % Gennemsnitlig opholdslængde opgjort i år og måneder på baggrund af samtlige indskrevne i løbet af året Aldersfordeling på samtlige indskrevne i året 1 år og 10 mdr. (681,57 dage) alde r anta l Fordeling på køn på samtlige indskrevne i året Antal drenge: 0 Antal piger: 7 Antal udskrivninger i alt i året I alt: 2 Antal udskrivninger til Hjemmet Døgninstitution Efter-/kostskole Familiepleje Egen bolig med tilsyn Egen bolig uden tilsyn 2 Opholdssted Andet kærester Antal indskrivninger i året 2 Antal akutanbringelser børn eller unge der anbringes indfor 24 timer fra den første henvendelse fra Familieafdelingen Antal udførte undersøgelses- /observationsopgaver af 3. mdr. varighed 0 0 Antal udførte tvangsmæssige undersøgelser 0 Antal af frivilligt anbragte børn og unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af 7 året 15

16 Antal af tvangsanbragte børn eller unge der har eller har haft ophold på institutionen i løbet af året Antallet af børn eller unge med anden etnisk baggrund der har haft ophold på institutionen. Def. Børn eller unge med anden etnisk baggrund hvor en eller begge forældre er født i et land underfor Skandinavien 0 4 Institutionens sygefraværsprocent i ,40% 16

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension

Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension Institutionsprofil for Rødovre Ungdomspension September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Rødovre Ungdomspension...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus.

Tilsynsrapport 2013 for. Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Dato November 2013 Dok.nr. 167853-13 Sagsnr. 13-3437 Ref. Kirstin Gaasedal Tilsynsrapport 2013 for Det socialpædagogiske opholdssted Det blå Hus. Faktuelle forhold: Det blå Hus Tørvevej 13 6852 Billum

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 27.11.2012. Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn Storskoven Dato 27.11.2012 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 27.11.2012 Mødested Storskoven, Storskovvej

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier

Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Redegørelse vedrørende udviklingen i antallet af anbringelser på børne- og ungeområdet samt redegørelse om netværksplejefamilier Børneudvalget besluttede i sit møde den 2. februar 2015 at få forelagt en

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge

Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS SELVSTYRE Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Sociale Anliggender Døgninstitutionsafdelingens vejledning i etablering og drift af kommunale og selvejende

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby

Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby Institutionsprofil for Kvindehuset i Lyngby September 2005 Indholdsfortegnelse 0. Indledning...2 1. Beskrivelse af Kvindehuset i Lyngby...4 2. Kapacitet og belægning...5 3. Personale og økonomi...6 4.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Tilsynsnotat af 28 november 2012.

Tilsynsnotat af 28 november 2012. Tilsynsnotat af 28 november 2012. Navn: Silkeborg Krisecenter Lovgrundlag: Midlertidigt botilbud efter SEL 109 Adresse: E-mail: Grønnegade 14, 8600 Silkeborg krisecenter@silkeborg.dk Telefon: Tlf. 89 70

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg

Anmeldt tilsyn. Lindegården, Fredensborg Anmeldt tilsyn Lindegården, Fredensborg Susanne Ramstedt 22-10-2009 1. Indledning... 3 1.1. Metode... 3 1.2 Baggrund for tilsyn, specifikt det anmeldte tilsyn... 3 2. Opfølgning på det uanmeldte besøg...

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen

Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Opfølgende tilsyn 2009 BALLERUP KOMMUNE Job & Familie * Familieplejen Hold-an vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2000 Fax 4477 2706 www.ballerup.dk Dato: 05.11.09. Tilsynsførende: Linda Korthsen Direkte tlf.:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere.

Udkast. Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. Udkast Bekendtgørelse om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere. I medfør af 143 og 144, stk. 4 og 5 i lov om social service,

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum

Socialtilsyn. Ib Poulsen Socialt Lederforum Socialtilsyn Ib Poulsen Socialt Lederforum 1 Folketingets partier ønsker med aftalen, at der skal ske grundlæggende ændringer af godkendelsen af og tilsynet med de sociale tilbud mv. Partierne er enige

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg

: Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg Institution Forstander Tilsyn afholdt med deltagelse af : Josephine Schneiders Hus, Rostrupsvej 3, 2000 Frederiksberg : Annette Olsen : Forstander Annette Olsen og Stedfortræder Susanne Bülow. Dato for

Læs mere

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner

24-07-2014. Sagsnr. 2014-0021694. Dokumentnr. 2014-0021694-8. Sagsbehandler Mette Meisner KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Ambitioner for det sociale arbejde på ungeområdet Tæt på Familien - en omstilling af ungeområdet Børn og unge, der vokser op i en familie

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN

METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN METTE LAURITZEN STEEN L. FREDERIKSEN ADVOKAT (H) ADVOKAT NYBROGADE 26 2 1203 KØBENHAVN K TLF 33 91 44 66 FAX 33 91 64 66 GIRO 617 5600 V E D T Æ G T E R for Opholdsstedet "Lille Valbygård" (selvejende

Læs mere

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk

Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011. Steen Houmark. www.sbbu.dk Velfærdsbazar socialområdet d. 04.05.2011 Steen Houmark www.sbbu.dk Udpluk af uddannelsesbaggrund. Kort om baggrund MBA (Teknologi, Marked og Organisation) fra CBS Assesor i EFQM Diplom i Offentlig Ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012.

Notat. Aarhus Kommune. Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private. Til Kopi til. August 2012. Notat Emne Til Kopi til Retningslinjer for godkendelse af og tilsyn med private tilbud August 2012. 1. Indledning Aarhus Kommune har siden 1. januar 2007 haft opgaven med godkendelse af og tilsyn med private

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune

Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole. Langeland Kommune Beskrivelse af lederstillingen ved Skrøbelev Skole: - Familiecenter Flexhuset - Heldagsskole Langeland Kommune Beskrivelse af Skrøbelev Skole Skrøbelev Skole er en ny institution, der startede med heldagsskole

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Job- og personprofil for viceområdechefer

Job- og personprofil for viceområdechefer Job- og personprofil for viceområdechefer Direktionsledelse Hvert af de 9 områder i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune ledes af en direktion, som tilsammen besidder kompetencerne indenfor både faglig,

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009

Om Barnets Reform og barnets behov. - som vi ser det. November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov - som vi ser det November 2009 Om Barnets Reform og barnets behov som vi ser det Titel: Om Barnets Reform & barnets behov: Som vi ser det. Forfatter: Mie Daverkosen og

Læs mere

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS. Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass. ADVOKAT JØRGEN IVERSEN MARKEDSPLADSEN 25 6800 VARDE Tlf. 75212121 J.NR. 555.037/DLA/jiv VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION HVIDE SANDE MASTERCLASS 1 Institutionens navn er Hvide Sande Masterclass.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune.

Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for Kvindekrisecentre beliggende i Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandarden er gældende for Kvindekrisecenter Bornholm som eneste beliggende Kvindekrisecenter i Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave

Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave Vedtægter for privatinstitutionen Ringsted Private Skovbørnehave 1 Forankring Institutionens navn er Ringsted Private Skovbørnehave hjemhørende i Ringsted Kommune, beliggende St. Bøgeskovvej 30 B, 4100

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE

Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Lokalaftale om MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE i AARHUS KOMMUNE Indhold Forord... 3 1 Område... 3 2 Formål... 3 3 Medindflydelse og medbestemmelse... 4 4 Form og struktur... 4 5 MED udvalgenes sammensætning...

Læs mere

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk

Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Personalepolitik for Center for frivilligt socialt arbejde 2009 Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense C Tlf: + 45 66 14 60 61 Mail: info@frivillighed.dk Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Centrets

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Krisecentre

Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder Krisecentre Kvalitetsstandarder for kvindekrisecentre beliggende i Frederikssund Kommune Social Service oktober 2012 Indledning Byrådet skal fastsætte en kvalitetsstandard for kvindekrisecentre

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne

Børnehuset Petra. Værdigrundlag. I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Børnehuset Petra Værdigrundlag I Børnehuset Petra skal der være sjovt, meningsfuldt og udviklende for både børn og voksne Værdigrundlag Dette værdigrundlag er kernen i vores samarbejde, pædagogikken og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø

Holmstrupgård. Retningslinje for arbejdsmiljø Holmstrupgård September 2014 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøaftale for Holmstrupgård...3 Forord...3 Aftalens område...3 Arbejdsmiljøaftale gælder for alle ansatte på Holmstrupgård...3 Arbejdsmiljøstruktur...4

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk

Ungdomspensionen Jens Jessens Vej Jens Jessens Vej 12 2000 Frederiksberg +4538715213 upjj@frederiksberg.dk www.jensjessensvej.dk PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN. Region Hovedstaden. INST.NR: BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET: Institutionens navn. Adresse. Postnr. og by. Tlf.nr. Mail-adresse. Hjemmeside. Ungdomspensionen Jens

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan.

Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Værdier for Troldedynastiet / Troldedynastiets virksomhedsplan. Varde Kommune har på overordnet kommunalt niveau besluttet, at styringen af de enkelte institutioner primært skal baseres på et værdigrundlag

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Årsmøde for Socialtilsyn 2015

Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Årsmøde for Socialtilsyn 2015 Forebyggende arbejde og tidlig opsporing af overgreb på anbringelsessteder Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus 21 maj 2015 Program vedr. Socialstyrelsens konsulentbistand

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk

Ellen Mariehjemmet Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Vesterbrogade 3 c, 3250 Gilleleje Telefon: 48300365 Mail: ellen@mariehjem.dk Virksomhedsplan 2014-2016 Virksomhedsbeskrivelse Institutionens navn Adresse Vesterbrogade 3c, 3250 Gilleleje Tlf. 48 30 03

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

Servicedeklaration for Stevnsfortet

Servicedeklaration for Stevnsfortet Servicedeklaration for Stevnsfortet 2015 Praktiske oplysninger Korsnæbsvej 63, 4673 Rødvig Stevns Tlf.: 56 50 73 70 Konst. forstander Peter Jørgensen Hjemmeside: www.stevnsfort.dk E-mail: stevnsfortet@regionsjaelland.dk

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere