Referat for Årsmøde den 24. april Frederiksberg d. 22. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat for Årsmøde den 24. april 2010. Frederiksberg d. 22. marts 2011"

Transkript

1 Referat for Årsmøde den 24. april 2010 Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel Fax Giro Frederiksberg d. 22. marts 2011 Tilstede: Med stemmeret: Anders Gadegaaard (Danske Kirkers Råd), Erling Tiedemann (Den Katolske Kirke), Preben Brohus (Apostolsk Kirke), Bent Hylleberg (Baptistkirken), Peter Götz (Dansk Missionsforbund), Jacob Rönnow (FDF), Biskop Peter Fischer-Møller (Folkekirkens Mellemkirkelige Råd), Henrik Andersen (Frelsens Hær), Michael Marvell (Frelsens Hær), Alice Pedersen (KFUM/K), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne), Mia Andersen (Markens Liljer), Preben Bakbo Sloth (Markens Liljer), Biskop Christian Alsted (Metodistkirken), Ole Birch (Metodistkirken), Rita Jørgensen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Finn Kier-Hansen (YFC), Jens Christensen (Danske Kirkers Råd). Desuden medvirkede fra Økumenisk Forum: Flemming Kramp (Kirkeligt Centrum), Hans Henrik Lund (Kirkernes Integrationstjeneste), Christian Hoff (Økumenisk Ungdom), Erik Mollerup (Kirkefondet), Hanna Kristensen (Baptistkirkens Kvindeforbund), Inge Krabbe Sørensen Baptistkirkens Kvindeforbund), Karen Kanny Kruse (Baptistkirkens Kvindekomite), Birgit Thomassen (Aalborg Stift), John Kingo Bech (Roskilde Stift), Merethe Andersen (Roskilde Stift), Andreas Dybkjær (Sekretariatet), Anne Mie Skak Johanson (Dansk Oase), Bess Serner-Pedersen (Alpha Danmark), Jacqueline Ryle (sekretariatet), Alice Brask (Malteserraadet), Karin Lignel (Danmarks Økumeniske Kvindekomite), Mogens Kjær (Danmission), Bente Næsby, Karl Georg Pedersen (Mission Afrika), Ellen Margrethe Krabbe (sekretariatet), Mads Christoffersen (sekretariatet). 1. Velkommen ved formand Anders Gadegaard (AG)

2 AG bød velkommen til alle. I sin velkomst gjorde AG desuden opmærksom på, at sognepræst Per Ramsdal netop var blevet kåret som Årets Københavner af Politikens læsere - en velfortjent udmærkelse. Per Ramsdal har netop i sit engagement med de udviste irakere i stilfærdighed udlevet det præstelige hverv i sjælesorgen. 2. Navneopråb Ved mødet deltog 18 repræsentanter med stemmeret. Desuden deltog repræsentanter fra Økumenisk Forum (se ovenfor). 3. Nyt fra a. Sekretariatet ved generalsekretær Mads Christoffersen (MC) MC orienterede om aktiviteterne på sekretariatet. En særlig tak lød til Andreas Dybkjær for de to måneder han var fungerende generalsekretær og for sin visionære og grundige tilgang til arbejdet i Danske Kirkers Råd. En særlig tak lød også til Ellen Margrethe Krabbe, der desværre ikke kan fortsætte i fleksjob pga. det lille lønbudget for Ellen Margrethe er så glad for det gode arbejde på sekretariatet, at hun fortsætter tre dage om ugen i praktik uden løn. Desuden nævnte MC på baggrund af sin netop overståede rejse (forældreorlov) til Zanzibar og Tanzania, at det kunne være en ide at planlægge en studietur dertil med fokus på mission og dialog. MC har på sin rejse skabt en række gode kontakter. b. Økumenisk Forum ved Rita Jørgensen (RJ) RJ orienterede om det netop afholdte møde i Økumenisk Forum. Især orienterede hun om valget til Styrelsen i Danske Kirkedage, hvor Bitten Schjødt Kjær (FDF) og Mie Skak Johanson (Dansk Oase) er blevet valgt ind. Desuden har der været valg til Stående Udvalg. Følgende fem personer udgør således Stående Udvalg: Jacob Rönnow (FDF), Alice Pedersen (KFUM/K), Finn Kier-Hansen (YFC), Poul Erik Knudsen (KFUM-Spejderne) og Rita Jørgensen (Danmarks Økumeniske Kvindekomite). Der lød et velkommen til Finn Kier- Hansen, der er ny i Stående Udvalg. De øvrige er kommet ind ved genvalg. Rita Jørgensen er blevet valgt som repræsentant fra Danmarks Økumeniske Kvindekomite i stedet for som hidtil for Metodistkirkens Kvindeforbund. c. Frikirkeforum ved Peter Götz (PG) PG orienterede om dagens møde i Frikirkeforum. Der er enighed blandt frikirkerne, at Danske Kirkers Råd er det rette forum at repræsentere frikirkerne. Frikirkeforum har haft en lidt vanskelig fødsel, men man vil gerne fortsat have det som forum for frikirkelige samtaler. Lige nu er der især fokus på uddannelsesområdet.

3 Frikirkeforum skal også være forum for de frikirker, der ikke er med i Danske Kirkers Råd. Der skal være et sted, hvor der er samtaler med DR, Folkekirkens Nødhjælp og andre institutioner/organisationer, hvor frikirkerne skal være repræsenteret. Desuden er der en række juridiske spørgsmål, der kan tages op gennem frikirkernes sekretariater og samtaler mellem dem. - Frikirkeforum inviterer til en dag den 5. november, hvor også folkekirkelige inviteres med. d. Danske Kirkedage ved Poul Erik Knudsen Styrelsen er forbindelsesled mellem Økumenisk Forum/DKR og komiteen, der arrangerer Danske Kirkedage. I 2013 vil Kirkedagene sandsynligvis komme til at ligge i Aalborg Stift. Men det er endnu ikke endeligt besluttet. Danske Kirkedage i Viborg afholdes i Kristi Himmelfartsferien om få uger. Der er etableret mere end 200 forskellige arrangementer under Kirkedagene. Mulighedernes Marked er nu for længst blevet fyldt op. Det hele er klar til at løbe af staben. Programmet bliver trykt i denne uge. Lige nu er der 1000 tilmeldte. Det er ikke nok til at holde budgettet, men erfaringen fra Haderslev 2007 viser, at der kommer mange tilmeldinger i de sidste to uger inden åbningen. Åbningsgudstjenesten er nu flyttet til Viborg Stadion. Det er den 13. maj kl. 16. e. Danske Kirkers Råds arbejdsgrupper Punktet rykker føres ind under punkt Godkendelse af skriftlig årsberetning ved formand Anders Gadegaard (AG) AG påpegede, at der er al mulig grund til at være stolt, når man læser Årsberetningen, hvad DKR står for og gør. Den viser mangfoldigheden og seriøsiteten i vores aktiviteter i regi af DKR. AG gav udtryk for, at Årsrapporten også er æstetisk meget smuk med et godt layout. AG udtrykte glæde over, at kassereren ville kunne fremlægge et regnskab, der er meget bedre end hidtil. De midler vi får ind bruger vi klogt. Bundlinjen viser, at det kunne hænge godt sammen samtidig med, at aktiviteterne er steget meget. Det sker samtidig med, at nogle kirkelige organisationer har skåret i deres kontingent pga. økonomiske vanskeligheder. Der blev spurgt ind til, om der er forandringer i forhold til civilregistrering. Samtidig er det også interessant, hvad der skal drøftes i forbindelse med præsters tavshedspligt.

4 - Hvad angår kirkeskat er det faktisk blevet taget op af Britta Schall Holberg overfor skatteministeren. Hvad angår kirkebogsføring i ni anerkendte trossamfund, arbejdes der med at digitalisere kommunikationen med cprregisteret. - Hvad angår tavshedspligt har arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår arbejdet med tavshedspligten gældende for andre kirkesamfund end Folkekirken. Er tavshedspligten gældende på samme måde i anerkendte trossamfund end i Folkekirken? Noget peger i retning af, at der gælder samme vilkår hvad angår tavshedspligt. Arbejdsgruppen ønsker papir på, at der gælder de samme forhold for andre anerkendte trossamfund. Det er der ikke kommet endnu. Vi har en fælles opgave, at stå fast ved at præster har en særlig tavshedspligt. - Hvad angår en struktur for at gøre det mere enkelt for andre kirkesamfund at gøre brug af folkekirkelige kirker, har DKR henvendt sig til Folkekirkens Bispemøde. Det har været drøftet på Bispemødet og der vil komme et svar snarligt. Desuden blev der givet udtryk for et ønske om en samtale om den økumeniske bredde i planlægningsgruppen bag Det økumeniske efterårskursus og hvordan programmet i det hele taget sammensættes. - FU vil tage op på sit kommende møde, om kredsen af arrangører af Økumenisk Efterårskursus skal udvides og om strukturen skal ændres. - Årsberetning godkendt. 5. Økonomi ved kasserer Erling Tiedemann (ET) a. Godkendelse af revideret årsregnskab 2009 b. Orientering om budget 2010 c. Valg af revisor. ET valgte at gennemgå økonomien samlet som et punkt. Især fremhævede ET, at egenkapitalen nok var blevet styrket, men skulle styrkes yderligere. Hvad angår lønbudget har man i 2009 og 2010 lavet en lønudligningspulje, men den pulje vil slippe op i løbet af i år og dækker således ikke for ET gennemgik en række regnskabsposter, der var af særlig interesse for Rådet. Der lå desuden en særlig udfordring i, at enkelte medlemsorganisationer har set sig nødsaget til at skære i deres medlemskontingent grundet økonomiske vanskeligheder. Desuden orienterede ET om, at økonomien i Danske Kirkedage hører under Danske Kirkers Råd. Derfor er det bekymrende, at der endnu ikke er nok tilmeldte.

5 - Forretningsudvalget vil ved et kommende møde drøfte dette økonomiske/juridiske forhold mellem Danske Kirkedage og Danske Kirkers Råd. - Rådet godkendte revideret årsregnskab for Rådet genvalgte MER Revision som DKRs revisor. Endelig lød der en tak til bogholder Preben Brohus for godt arbejde og fortræffeligt samarbejde. 6. Valg til Forretningsudvalget a. Valg af formand (Erling Tiedemann ordstyrer) Forretningsudvalget indstillede til, at Rådet genvalgte Anders Gadegaard som formand. - Anders Gadegaard blev enstemmigt genvalgt som formand for Danske Kirkers Råd. b. Valg af menigt medlem Forretningsudvalget indstillede til, at Rådet lod en repræsentant fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd blev valgt som repræsentant. Således blev Biskop Peter Fischer-Møller opstillet som kandidat. - Biskop Peter Fischer-Møller blev enstemmigt valgt som nyt medlem af Forretningsudvalget. 7. Fremtidigt arbejde a. Visionsudvalg b. Kommunikationsudvalg c. Fundraisingudvalg Der blev samlet givet udtryk for, at det var nødvendigt at samtænke disse tre fokusområder. Dels skal der tænkes visioner frem mod Årsmøde 2011, hvor en ny arbejdsplan ( ) skal vedtages. Dels skal der tænkes i, hvordan det kommunikeres klart, hvad Danske Kirkers Råd er og vil. Endelig skal vision og kommunikation bruges i forbindelse med fundraising i fremtiden. - Det blev besluttet, at Forretningsudvalget og sekretariatet inviterer til en dag, hvor alle tre fokusområder vendes. De personer, der deltager på denne dag skal ikke nødvendigvis sidde med i de endelige udvalg, men være med til at tænke den videre arbejdsproces.

6 - Ved det kommende Fællesmøde den 6. november skal der arbejdes videre med dette i forlængelse af, hvad man finder ud af ved en sådan visionsdag. - Forretningsudvalget og sekretariatet følger op og inviterer. 8. Redegørelse om folkeregistrenes registrering af medlemskab af Folkekirken Erling Tiedemann orienterede om arbejdet i Arbejdsgruppen Frihed og Lige Vilkår og den rapport, der forud for Årsmødet blev sendt ud. Der er en række vanskeligheder med blanketter og registrering, som Arbejdsgruppen vil følge op på i dialog med de relevante ministerier. Der henvises til Arbejdsgruppens rapport. 9. Kommende møder: Rådsmøder: Den 26. august 2010 kl og den 31. januar 2011 kl Fællesmøde: Den 6. november 2010 efter Økumenisk Efterårskursus Årsmøde: Den 14. maj 2011 (OBS! Ny dato). Muligvis i Jerusalemskirken i København. Mødet blev flyttet af hensyn til Folkekirkens Nødhjælps Årsmøde. 10. Eventuelt Der blev afslutningsvis stillet et åbent spørgsmål om kvaliteten ved den teologiske uddannelse. Biskop Peter Fischer-Møller svarede kortfattet på det spørgsmål, at kvaliteten for så vidt er god, men det er bekymrende, at man tænker at nedlægge Det Teologiske Fakultet i Århus. Økumenisk teologi som fag er godt repræsenteret både i København og i Århus. SU er stadig på DKRs dagsorden i forbindelse med kirkelige uddannelsesinstitutioner uden for de teologiske fakulteter. For referatet: MC

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand

Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Referat for Fællesmøde Den 3. november kl. 14-16 på Hotel Nyborg Strand Peter Bangs Vej 1D DK-2000 Frederiksberg Danmark Tel + 45 3543 2943 Fax + 45 3838 1793 dkr@danskekirkersraad.dk www.danskekirkersraad.dk

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup

Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Referat af generalforsamlingen i 9. hovedkreds den 12/3 2008 på Hotel Vinderup Generalforsamlingen blev afviklet efter følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014

Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referat af CISUs generalforsamling 2014 Hotel Storebælt - Nyborg 26. april 2014 Referent: Helene Holbeck Kannegaard Dirigent: Uffe Engsig Referatet er godkendt af dirigenten den 8. maj 2014. Der var 50

Læs mere

Generalforsamling den 28. april 2012

Generalforsamling den 28. april 2012 Diakonforbundet Filadelfia Referat fra Generalforsamling den 28. april 2012 Indledning ved Merete Henriksen. Vi mindes de døde: Frode Hansen, Langeskov S. Jørga, Dianalund Poul Honore, Sorø Punkt a: Valg

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej.

Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Generalforsamling 2009 Holte Tennisklub Carslmindevej 26 2840 Holte Referat af Generalforsamlingen torsdag den 26. februar 2009 kl. 19.30 på Carlsmindevej. Fra bestyrelsen deltog formand Ebbe Stadel Nielsen

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression

kvinder kunne samtaler med en præst være en hjælp. Der findes i dag en række tilbud, hvis man er i risiko for at udvikle fødselsdepression Tekst: Alex Kjær Foto: Michael Bo Rasmussen NÅR LYKKEN IKKE MELDER SIG Præst Therese Strand Nielsen efterlyser åndelig hjælp og støtte til gravide med ondt i livet Der er fokus på faldende dåbstal i folkekirken.

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL

METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE. Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL METODISTKIRKENS 102. DANSKE ÅRSKONFERENCE Holstebro den 25. maj - 28. maj 2012 FORHANDLINGSPROTOKOL Udgivet af Årskonferencens sekretariat Protokollens inddeling Side Konferencens bestillingsmænd... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER

ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER ÅRSBERETNING 2009 LEDERE I FRIE SKOLER INDHOLD PRORAM s. 4 DAGSORDEN s. 5 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING S. 6 REGNSKAB OG BUDGET s. 8 VEDTÆGTER s. 10 VELKOMMEN Du sidder nu med den første årsberetning

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00

Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune. Ordinær generalforsamling. Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: Det Konservative Folkeparti i Svendborg Kommune Ordinær generalforsamling Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.00 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Velkomst og valg af stemmetællere.

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1

Forening. Skovridervej 1 8410 Rønde REFERAT. Dagsorden. 4) Den. Ad 1 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 7. FEBRUAR 2011 Dansk Ride Instruktør Forening c/o Helle Eriksen Skovridervej 1 8410 Rønde E mail: drif@drif.dk Tlf. : 20 95 72 88 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand.

Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011. på Hotel Nyborg Strand. Referat af Danmarks Kordegneforenings generalforsamling tirsdag den 24. maj 2011 på Hotel Nyborg Strand. Erik Vigsø bød velkommen og vi sang Til vor lille gerning ud. Derefter bød han velkommen til den

Læs mere