TimeTax NYHEDSBREV 45/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TimeTax NYHEDSBREV 45/2014 27.03.2014 10.04.2014"

Transkript

1 Årsopgørelsen 2013 Skattekontoen Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Side 1 Side 1 Side 2 Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 Side 2 AFGØRELSER - skat Side 2 AFGØRELSER moms og afgifter Side 5 IEC Internationalt netværk Side 6 Aktuelle kurser Side 6 Årsopgørelsen 2013 Rigtig mange har været inde og tjekke og rette på årsopgørelsen for Ifølge SKAT drejer det sig om at 2,8 mio. borgere har været inde og tjekke årsopgørelsen mindst 1 gang. Men har du fået tjekket det hele? Der er enkelte faldgruber, man skal være særligt opmærksom på: Aktieudbytte Dobbeltindberetning af udbytte af aktier. Grundet ændrede regler for indberetning af udbytte, så er der i mange tilfælde sket en dobbeltindberetning af udbytte og udbytteskat. Evt. korrektioner der skyldes dobbeltindberetning kan sendes på mail til SKAT på Mindre virksomheder og K/S-anparter For at så mange som muligt får en årsopgørelse tidligt, så har SKAT i år udsendt årsopgørelser til ejere af K/S-anparter og mindre virksomheder, f.eks. forældrelejligheder. SKAT har på årsopgørelsen anvendt enten resultatet for 2012 eller resultatet angivet på forskudsopgørelsen for 2013, hvis resultatet har været angivet som underskud, er resultatet på årsopgørelsen ansat til 0 kr. Man er pligtig til at selvangive det korrekte resultat uanset om det er højere eller lavere end det SKAT har ansat på årsopgørelsen. Skattekontoen Vi har fået flere henvendelser om det uhensigtsmæssige i, at SKAT returnerer beløb til virksomheder, som har indbetalt beløb til SKAT til dækning af moms, A-skat m.v. Det sker i de tilfælde, hvor der er mere end 5 dage fra indbetalingen og til forfaldstidspunktet for momsen, A-skatten m.m. En løsning på dette problem er, at virksomheden går ind på skattekontoen i tastselv og forhøjer udbetalingsgrænsen, således at SKAT ikke udbetaler beløbet. Når forfaldsdagen er nået, kan man nedsætte udbetalingsgrænsen igen. For os at se, vil et bedre alternativ være, at virksomheden sætter beløbet til betaling i netbanken på forfaldsdagen, så skal man ikke huske på at ændre udbetalingsgrænse og betalingen vil ske rettidigt alligevel. 1

2 Virksomhedens skatteoplysninger i skattemappen Vi er blevet bekendt med, at de oplysninger man som udgangspunkt får når man ser i skatteoplysningerne i skattemappen kun er de oplysninger, der er knyttet til et cpr.nr. Det har set ud som om, oplysninger om virksomhedens bankkonti, biler m.v. ikke er oplyst. Man kan dog udvide skatteoplysningerne til alle oplysninger, således at både private og virksomhedsrelaterede oplysninger kommer frem i skatteoplysningerne ved at vælge dette. Udbytteangivelse på selskabsselvangivelsen for 2013 På selskabsselvangivelsen for 2013 er der et nyt felt (192) til angivelse af udbytteskat for selskaber. Feltet skal benyttes i de tilfælde, hvor selskaber har modtaget udbytte i 2014, hvor udbytteskatteprocenten for udbytter til selskaber er nedsat til 22%, på grund af den løbende nedsættelse af selskabsskatten. AFGØRELSER - skat Arbejdsudleje Arbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed Skatterådet bekræfter, at arbejde udført for A ApS (spørger) af en udenlandsk underleverandør ikke anses som skattemæssig arbejdsudleje efter kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3. Underleverandørens, herunder B GmbH & Co KG's, støbninger af cementslidlag for spørger vedrører en af spørgers kerneydelser. Skatterådet anser imidlertid spørger for reelt at have udskilt støbninger af cementslidlag fra sin virksomhed til den pågældende underleverandør som selvstændig erhvervsvirksomhed. Skatterådet vurderer i den forbindelse, at der reelt er tale om, at underleverandøren bærer ansvaret for det udførte arbejde samt den økonomiske risiko, at underleverandøren forestår alle processer i forbindelse med støbningsarbejdet, at underleverandøren medbringer eget maskinel, materialer og egne ansatte og at vederlag omfatter betaling for maskinel og materialer. Bindende svar, SKM SR Vores kommentar: Endnu et bindende svar vedrørende arbejdsudleje-beskatning. Det bindende svar viser, at selv om arbejdet vedrører en virksomheds kerneydelser, kan ydelsen alligevel være outsourcet fra den danske virksomhed, hvis den udenlandske virksomhed i øvrigt har alle forpligtelser og risici vedrørende opgaven, og derfor undtaget fra reglerne om arbejdsudleje. 2

3 Arbejdsudleje - implementering af IT-system Skatterådet kan bekræfte, at vederlag til en it-konsulent fra udlandet ikke skal beskattes efter reglerne om arbejdsudleje i kildeskattelovens 2, stk. 1, nr. 3. Spørger har købt et nyt itsystem fra en udenlandsk producent via en dansk distributør. It-konsulenten skal undervise og lede workshop med henblik på kompetenceopbygning i det nyindkøbte it-system hos spørger. Det er skatterådets opfattelse, at der ikke er tale om arbejdsudleje, da konsulentens ydelser ikke anses for at udgøre en integreret del af spørgers virksomhed. Dette er begrundet i, at konsulenten udfører opgaver, der indgår som en del af et køb af et nyt IT-system fra en selvstændig kontraktspart. Det er ikke en del af spørgers virksomhed at sælge IT-systemer. Bindende svar, SKM SR Uddannelse Uddannelse, MBA, kontantlønnedgang, personalegode Skatterådet kan bekræfte, at dækning af studieafgift til MBAstudium i udlandet vil være skattefri for medarbejderen, når medarbejderen accepterer en lavere fast kontantløn i kalenderår 2013 (juni til og med december 2013), inden studiestart i januar Bindende svar, SKM SR Operasangers mulighed for fradrag En operasangers udgifter til stemmetræning / sangundervisning, rejseudgifter samt udgifter til transport og ophold blev godkendt som fradragsberettiget. Endvidere blev godkendt fradrag for udgift til halslæge. SKM LSR Fri bil Fri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde As selskab stillede to biler til hans rådighed for privat benyttelse. Han gjorde gældende, at han ikke skulle beskattes af den skattepligtige værdi af bilerne for de måneder, hvori disse var låst inde i selskabets garage og omfattet af stilstandsforsikring i F1-Forsikring. Landsretten anførte, at begge biler efter deres karakter var velegnede til privat kørsel og ikke fandtes at være anskaffet primært i arbejdsgiverselskabets interesse, ligesom landsretten fremhævede, at det var ubestridt, at der ikke var ført kørselsregnskab eller fortegnelse over de datoer, hvor bilerne faktisk blev benyttet privat. Under disse omstændigheder måtte det påhvile A at godtgøre, at bilerne ikke var til hans rådighed til privat benyttelse i vinterhalvåret. 3

4 For landsretten var det også uafklaret, om og i givet fald i hvilket omfang bilernes nummerplader havde været afmonterede i de perioder, hvor der alene var tegnet stilstandsforsikring for bilerne, og de nærmere vilkår for stilstandsforsikringerne og bilerne og iagttagelserne heraf var heller ikke oplyst for landsretten, uanset Skatteministeriets opfordringer herom. Landsretten fandt derfor, at der efter bevisførelsen for landsretten måtte lægges til grund, at den rådighedsberøvelse, der for A var iværksat i forhold til hans benyttelse af bilerne, var afhængig af at han administrerede sin instruktionsbeføjelse i overensstemmelse hermed og ikke foranledigede de øvrige - primært familierelaterede - medlemmer af direktionen i arbejdsgiverselskabet til at ændre eller bortse fra den vedtagne men ikke skriftligt udfærdigede beslutning om bilernes brug. Endelig bemærkede landsretten, at direktionens beslutning om stilstandsforsikring og kørsel med bilerne alene i sommerhalvåret fremstod begrundet i As individuelle ønsker og ikke i hensyn til arbejdsgiverselskabets drift. Herefter stadfæstede landsretten byrettens frifindelse af Skatteministeriet. Dom, SKM ØLR Vores kommentar: Dommen viser, at når et selskab erhverver biler, der utvivlsomt kan anvendes privat, så er det nærmest umuligt for hovedaktionærer og andre med bestemmende indflydelse på egen aflønning, at undgå en rådighedsbeskatning. Når det som i den omtalte sag heller ikke er soleklart hvad der har været selskabets erhvervsmæssige begrundelse for at erhverve de omhandlede biler, så bliver det helt umuligt. Dommen viser også, at det heller ikke er muligt at undgå rådighedsbeskatning, når det alene er hovedaktionærens/direktørens beslutning om stilstandsforsikring og det ikke er begrundet i selskabets drift. 4

5 AFGØRELSER moms og afgifter Tilbagekaldelse af styresignal Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal SKAT tilbagekalder styresignalet offentliggjort som SKM SKAT om investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens 13, stk. 1, nr. 11, litra f. SKM SKAT Elektricitet - godtgørelse Brugtmomsordning Elektricitet, bilagsvirksomhed, godtgørelse, bagud i tid Skatterådet bekræfter, at afgiften af elektricitet anvendt til spørgers produkt "databehandlingsplatform", er godtgørelsesberettiget efter praksis om edb-bureauer. Det bindende svar får virkning såvel bagudrettet som fremadrettet. Bindende svar, SKM SR Brugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler afgiftsgrundlaget Skatteministeriet fik medhold i, at SKAT med rette havde forhøjet salgsmomsen for sagsøgeren - en brugtvognsforhandler - idet sagsøgeren havde afgiftsberigtiget en række brugte biler, som var importeret af sagsøgeren fra Tyskland og videresolgt til danske købere, efter brugtmomsreglerne, uden at betingelserne herfor var opfyldt. Bilerne blev efter en konkret bedømmelse af arrangementerne anset for indkøbt af sagsøgeren af tyske sælgere, som hverken var omfattet af momslovens 69, stk. 1, nr. 1 eller 2, og ikke af danske privatpersoner, der formelt havde "købt" bilerne i Tyskland, derefter "solgt" dem til sagsøgeren og til sidst "tilbagekøbt" dem af sagsøgeren. Sagsøgeren havde ikke krav på fradrag i sit afgiftsgrundlag efter momslovens 27, stk. 5, for brugte biler, som sagsøgeren havde taget i bytte i forbindelse med nye salg af brugte biler, allerede fordi bestemmelsen efter sin ordlyd ikke omfatter en sådan byttehandel. Dom, SKM BR 5

6 Internationalt netværk IEC internationalt netværk Timetax samarbejder med det internationale netværk IEC. IEC har 65 medlemmer over hele verdenen. Både revisorer og deres kunder kan drage nytte af dette samarbejde. IEC har for få måneder siden nedsat et skatteudvalg, der skal fremme samarbejdet på skatteområdet i netværket. Thorbjørn Helmo Madsen er blevet formand for dette udvalg. De øvrige 2 medlemmer kommer fra England og Tyskland. Kunderne bliver mere og mere internationale og det er vores erfaring, at der kommer flere og flere spørgsmål om arbejde på tværs af grænserne både for selvstændige og lønmodtagere. IEC afholder seminarer for partnere, men i en del år er der også afholdt medarbejderseminarer. Dette har givet medarbejderne i mange lande et fællesskab, som flere af dem udnytter i dagligdagen. Timegruppen har hvert år sendt flere medarbejdere afsted til seminarerne. En af disse medarbejdere arbejder sammen med 7 10 af medlemmerne i IEC. I skal bare kontakte os, hvis I ønsker kontakter eller hjælp i udlandet. Aktuelle kurser Aktuel moms og afgifter Vil du have din viden op på højeste plan? Få opdateret din viden på moms- og afgiftsområdet. Der er i løbet af det seneste års tid sket en række væsentlige ændringer på moms- og afgiftsområdet, og flere er på vej. På kurset giver vi et overblik over de væsentligste ændringer og giver et bud på, hvordan de bedst håndteres. Der er rig lejlighed til at stille spørgsmål under og efter kurset. Du er også velkommen til at indsende spørgsmål på forhånd, så du er sikret et svar på netop dine spørgsmål. Underviser Momsdirektør Søren Engers Dato og tid Onsdag, den 7. maj 2014 kl til (morgenmad fra kl. 8.30) Glostrup Park Tirsdag, den 13. maj 2014 kl til (morgenmad fra kl. 8.30) Hotel Opus, Horsens Kursussted Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Læs mere: 6

7 Vedtagne love og forordninger mv. 3 dage i skønne omgivelser og samtidig 25 godkendte efteruddannelsestimer i regnskab og revision Time Learning A/S har udarbejdet et spændende program, hvor du får undervisningstimer på 3 dage i hyggelige omgivelser. Du får din undervisning af 3 fagspecialister, der samtidig alle er underholdende undervisere selvom det kan være tunge emner. Du modtager anvendeligt kursusmateriale som du kan bruge som opslagsværker Du bliver inspireret af andre revisorer. Du får 25 godkendte efteruddannelsestimer. Der er arrangeret rigtig gode middage på et skønt kursussted. Du bestemmer naturligvis selv om du ønsker at spise og overnatte, eller vælger at komme igen dagen efter. Undervisere Statsautoriseret revisor Gunnar Tessin, Advokat Andreas Kjærgaard Mylin, Skatterådgiver, registreret revisor Thorbjørn Helmo Madsen Dato tid og sted Tirsdag den 4. november til og med torsdag, den 6. november på Hotel Munkebjerg, Vejle Læs mere: Ingen vedtagne love og forordninger mv. i denne periode. Skat & momskurser Vore dygtige medarbejdere underviser også i kurser om moms- skat og andet. Kurserne er beskrevet på TimeLearnings hjemmeside: Uddybende artikler TimeTax har gennem tiden udarbejdet mange artikler om aktuelle emner. Se vores hjemmeside: Fra venstre: Fra Thorbjørn venstre: Helmo Thorbjørn Madsen, Helmo John Rasmussen Madsen, John Rasmussen og Søren Engers og Søren Pedersen Engers Pedersen TimeTax er en del af TimeGruppen, som tænker i helhedsløsninger, der kommer hele vejen rundt. En filosofi og et koncept, vi kalder 320 -rådgivning. Rent praktisk betyder det, at vi formidler kontakten til specialister og rådgivere, som professionelt løser en hvilken som helst kundeopgave. Det giver vores kunder tid og ressourcer til vækst og udvikling. 7

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013

TimeTax NYHEDSBREV 39/2013 28.11 11.12.2013 Nye projekter hos SKAT: Små virksomheder, med flerårige underskud Side 1 Hovedaktionær og selskab Side 3 Skatte- og afgiftsændringer i finanslovsaftalen Side 3 Bøder til revisorer Side 4 Pas på rådgivning

Læs mere

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013

SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 SKATTEINFORMATION / AUGUST 2013 Forord I bemærkningerne til stort set alle lovforslag på skatteområdet er effektivitetshensyn anført som begrundelse. Endvidere slår det aldrig fejl, at også retssikkerheden

Læs mere

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed.

De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2012 FORORD De skattemæssige regler for rejse og befordring er altid genstand for stor opmærksomhed. I denne publikation gennemgår vi reglerne for udbetaling

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Aktuel Skat 2. halvår 2013 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2011 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012

Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 Danske Revisorer 4 38. årgang december 2012 KURSER 2013 På 3 regionale kurser i januar 2013 sættes der fokus på nye love, regler, praksis samt ændringer på skatteområdet Aktuelt om Skat 2012/13 Mandag

Læs mere

Skat 2014. Firmabil / Egen bil.

Skat 2014. Firmabil / Egen bil. Skat 2014 Firmabil / Egen bil. 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig kørsel 2.3

Læs mere

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer.

Kreston Danmark. www.kreston.dk. Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. SKATTEINFORMATION JANUAR 2005 Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende netværk af uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI statsautoriseret revisionsinteressentskab Telefon: + 45 57614540 E-mail: dan www.ecovis.dk For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015

www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2015 Få de nyeste opdateringer reglerne for personalegoder 2015 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion: Antistandard,

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten

Bestyrelsesmedlemmer. En guide til at optimere skatten Bestyrelsesmedlemmer En guide til at optimere skatten Forord Som bestyrelsesmedlem er du en del af virksomhedens øverste myndighed. Du har afgørende indflydelse på både drift og udvikling af forretningen.

Læs mere

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre

For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre 1. KVARTAL 2014 VÆRDIFULD VIDEN OM ØKONOMI For tidlige betalinger til SKAT kan være dyre iden 1. august 2013 er alle virksomheders skattebetalinger S sket via en for virksomheden specifik skattekonto.

Læs mere

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

S TATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Aktuel Skat 2. halvår 2008 Personbeskatning Erhvervsbeskatning Aktionærbeskatning Selskabsbeskatning International beskatning Moms og lønsum Told og afgifter Anden tilhørende lovgivning Oversigt, genoptagelsesadgang

Læs mere

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013

S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 S K ATTEINFORMATION j ANu AR 2013 Hostrupsvej 4. 7500 Holstebro. T 9610 6161 Torvegade 2. 7600 Struer. T 9684 2000 Harbogade 51. 6990 Ulfborg. T 9749 1366 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen

Læs mere

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER

KUNSTNERNES BESKATNING GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER KUNSTNERNES BESKATNING 2014 GITTE SKOUBY TORBEN JUNCKER 1 FORORD Kunstnernes Beskatning er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer. 2014-udgaven foreligger her i en digital version,

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014

Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk. Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Himmelev Bygade 70 Postbox 116, 4000 Roskilde T: 4636 6000 www.rir.dk Havnegade 2 4300 Holbæk T: 5943 8100 www.rir.dk SKATTEINFORMATION / AUGUST 2014 Forord Der har i efterhånden en årrække været en stadigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0076 Udkast Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven (Større efterrettelighed og korrekt skattebetaling) 1

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009

Danske Revisorer. Nr. 4. 37. Årgang December 2009 Danske Revisorer Nr. 4 37. Årgang December 2009 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej

Læs mere

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende.

Torsdag den 1. maj 2014 er sidste frist for rettelse af årsopgørelsen for ikke-erhvervsdrivende. STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation april 2014 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.

Indhold. Blicher i tal. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher. Velkommen til Kursus den 22/10 2014 for bogholdere og selvstændige Carsten Ottosen CO@Blicher.dk Slides på www.blicher.dk 1 Indhold 13.00 Kort introduktion 13.00 Nyt om personalegoder 13.30 Momsfradrag

Læs mere