Energimærkning SIDE 1 AF 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærkning SIDE 1 AF 14"

Transkript

1 SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Svendborggade København Ø Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Energimærkningen udføres af beskikkede energikonsulenter for flerfamiliehuse og er lovpligtig. Oplyst varmeforbrug Energimærkning Forbrug, fjernvarme Udgift, fjernvarme 399 MWh Fjernvarme kr/år Periode, fjernvarme 26. oktober oktober 2007 Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. A er det bedst opnåelige energimærke, herefter B osv. og G er det dårligste. Rentable besparelsesforslag Her er energikonsulentens forslag til at reducere energiforbruget i bygningen. Forslagene er opdelt i to dele. Først vises besparelsesforslag med god rentabilitet. Her er energibesparelsen er så stor, at den betaler investeringen tilbage inden for en periode, som er kortere end to tredjedele af energibesparelsens levetid. De øvrige energibesparelsesforslag har dårligere rentabilitet. Se evt. flere forslag på næste side. Forslagene uddybes i afsnittet om bygningsgennemgangen.

2 SIDE 2 AF 14 Besparelsesforslag med god rentabilitet Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 1 Ventiler i varmecentralen uden isolering. 14 stk. Varmtvandsbeholderens mandedæksel mangler også en isoleringkappe Total 14 MWh Fjernvarme kr kr kr. 2 år Øvrige besparelsesforslag Årlig besparelse i energienheder Årlig besparelse i kr. inkl. moms Skønnet investering inkl. moms Tilbagebetalingstid 2 Udskiftning af de eksisterende termoruder til nye lavenergiruder med varm kant. Løsligt optalt i alt ruder, overslagspris pr. rude kr ,00 Total 48 MWh Fjernvarme kr kr kr. 46 år Besparelsesforslagene er udarbejdet på basis af det beregnede energiforbrug i ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af bygningen. Der er dermed taget hensyn til de faktiske drifttider mv. af bygningen og dens installationer. Investeringerne er baseret på et skøn over omkostningerne ved at gennemføre forslagene. Ikke alle besparelsesforslag giver udslag i energibesparelse, men alle forslag giver økonomiske gevinster for ejeren f.eks. i form af lavere vandregning, eller fordi dyr el erstattes med billigere fjernvarme. De skønnede investeringsomkostninger inkluderer materialer, timeløn samt evt. omkostninger til projektering, byggeplads og andre følgeomkostninger. Tilbagebetalingstiden er det antal år, der skal bruges til at tjene investeringen hjem igen. Der er i tilbagebetalingstiden ikke taget højde for evt. låneomkostninger. Ved samtidig gennemførelse af flere forslag i planen kan den samlede energibesparelse afvige fra summen af de besparelser, der opnås ved de enkelte forslag. Derfor vil den samlede besparelse, som er anført nedenfor, ikke nødvendigvis svare til summen af besparelser fra de enkelte forslag. Besparelser og finansiering Samlet varmebesparelse: kr./år Investeringsbehov: kr. inkl. moms

3 SIDE 3 AF 14 Den samlede besparelse ved de rentable forslag: kr./år Konklusion: De rentable energibesparelsesforslag er med stor sandsynlighed en god forretning for bygningsejeren, uanset om pengene til investeringen skal lånes eller ej. Hvis alle besparelserne gennemføres, vil mærket kunne forbedres til: Besparelsesforslag ved renovering Hvis ejendommen af anden grund skal renoveres, er der ofte god økonomi at tænke energibesparelser ind i renoveringen. Følgende foranstaltninger bør overvejes i forbindelse med renovering af denne ejendom. C Besparelsesforslag 3 Montering af nye strengreguleringsventil på det varme brugsvand. Overslagspris pr. stk ,00 inkl. moms 5 stk skal monteres. Årlig besparelse i energienheder Total Årlig besparelse i kr. inkl. moms 0 kr. 4 I ejendommens gennemgange mangler der isolering i loftet. Kan indblæses eller påskrues direkte på loftet. Total 0 kr. 5 Isolering af kælderloftet med indblæsning af isolering i loftet. Opmålt til ca. 600 m² til kr. 250,00 pr. m² Total 0 kr. Lovpligtigt at forbedre ejendommens energitilstand ved ombygning og væsentlige ændringer: Bygningsreglementet stiller en række krav til bygningsejere i forbindelse med ombygning og andre ændringer af bygninger. Kravene betyder blandt andet, at klimaskærm og installationer skal forbedres i forbindelse med større renoveringer. Kommentarer til energimærkningen Energiforbruget er omregnet til et normalsårs forbrug. Aktuel årsgraddage: 2.419

4 SIDE 4 AF 14 Normalgraddage i perioden : Graddage er taget fra DMI, på deres målestation: Københavns Lufthavn. En del besparelser kan give et øget elforbrug. Ordningens grundbergningsmodel er et SBI program BE-06. De tilbagebetalings perioder der er nævnt i rapporten er med hvad energien koster d.d., ved en højere energipris i løbet af de næste år vil forbedre tilbagebetalings perioden. Da der er varmekilder - radiatorer - i kælderen, er dette areal medregnet til det opvarmede areal. Vi har aflagt besøg i lejlighed: Svendborggade 16, 4. tv. Ejendommens varmeregning fordeles via et varmefordelingsregnskab. Radiatormåler: Fordampningsmåler. Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Fra pulterrumsloftet kan ses isoleringsmateriale i de skrå vægge. Ifølge tegninger fra 1979/80 er beskrevet isoleringsmateriale med en tykkelse på 100 mm. spidsloft, skunk og den skrå tagflade. Forslag 4: Ydervægge Loftet i gennemgangene mangler isolering Alle ydermure er massive mure i følge bygningstegningerne og den normale byggeskik, der var i årene omkring hvor bygningen blev opført. Ydervæggene er begyndende med en vægtykkelse i kælderen på 70 cm., stuen og 1. sal 60 cm., 2. og 3. sal 48 cm. og 4. sal 36 cm. Ejendommen er et grundmuret hus, fundamentet er udført i mursten. Ifølge bygningstegningerne fra 1986 er brystningerne blevet isoleret med 75 mm. isoleringsmateriale.

5 SIDE 5 AF 14 Vinduer, døre, ovenlys mv. Alle vinduer er udskiftet til nye trævinduer i 1999 med termoglas isat. Dog ikke kældervinduerne der stadig er med 1 lag glas og ventilationsriste. Ved udskiftning af de eksisterende termoruder, bør der isættets lavenergiruder med varm kant. Glasdata: DS 1094,0 GS 15 - KAglas - Kappa Energi Klar, oplyst af Fab. til en u-værdi på 2.3. Forslag 2: Ruderne har en del år på bagen, ved løbende udskiftning bør der isættes de mest energibesparende ruder der er i handlen på dette tidspunkt. Gulv og terrændæk Kældergulvet er det orginale fra husets opførsel, det vil sige uden isolering. Etageadskillelsen imellem stuen og kælderen er de orginale fra husets opførsel, en efterisolering kan med stor sansynlighed foretages, med indblæsning af isoleringsgranulat i bjælkelaget Kælder (inkl. fundamenter) Kælderen er opvarmet via de opsatte radiatorer. Kælderen er ventileret via ventilationsriste i kælder gade vinduerne og ventilationstrør til gårdsiden. Forslag 5: Ventilation I forbindelse med bortfjernelse af fugt i ældre bygningers kældre, bør Byg.Erfa datablad nr læses. Ventilation (naturlig og mekanisk) Ejendommen boliger ventileres med naturlig ventilation over tag, luftskiftet foregår ved åbning af hoveddøre, brevspræke, vinduer samt de utætheder der er i en ældre bygning. Varme Varmeanlæg (inkl. kedel) Opvarmningen af ejendommen foregår via fjernvarmevand fra Københavns Energi.

6 SIDE 6 AF 14 Samtidig skal værkets afkølingskrav overholdes. Centralvarmeanlægget er forsynet med en rørveksler Reci VT m² hedeflade. Varmeveksleren er forsynet med isoleringskappe. Det er ikke nødvendigt, at af veksleren afsyret hvergang varmtvandsbeholderen renses. Det er det samme vand der kører rundt i et centralvarmeanlæg. Ejendommen er forsynet med et fjernvarme spædevandsarrangement, fjernvarmevand er tilsat div. anti kalk kemikalier og indeholder ikke kalk og ilt. En rørveksler holder normalt 8-10 år før en rensning er påkrævet. En tilsmudset veksler findes ved at aflæse de 2 termometre der viser henholdsvis, returvandet fra centralvarmeanlægget og fjernvarmeretur vandet fra veksleren, en temperaturforskel på 10 C er max. for at veksleren skal renses, normalt bør der ikke være over 5 C til forskel. Alle skive termometre bør have et tjek på om de viser den rette temperatur, normalt sidder der en justeringsskrue i bunden af termometret, Rüger termometrene kræver dog en spec. nøgle. Kontrolmåling foretages med et elektronisk overfladetermometer Anlægget er forsynet med sikkerhedsventiler på 3.5 bar og 2 trykekspansionsbeholder - Reci Otto á 200 liter - år fortryk 2.0 bar. Fortykket i beholderen skal svare til afstanden fra varmecentralens kældergulv og op til øverste punkt på radiatoranlæg meter til sikkerhedsventilen. Anlægstrykket - vandtrykket - bør ligge imellem 8-10 meter over radiatoranlæggets øverstepunkt. Anlægstryk på centralvarmeanlægget var ved vores besøg, 2.05 bar 1 bar = 10 meter højt hus. Varmeanlægget er opbygget som et 2-strengsanlæg med kælderfordelingsledninger.

7 SIDE 7 AF 14 Afkølingen af fjernvarmevandet er ikke så optimalt som det burde være, bonussen er røget her for et par år siden. Alle stigstrengene er forsynet med streng reguleringsventiler af typen fast indstilling, der ikke automatisk indregulerer sig efter hvormange radiatorer der er åbnet for, disse ventiler ser ikke ud til at være indreguleret. Det er vigtigt, at få styr på de vandmængde der kører rundt i centralvarmeanlægget, en korrekt fordeling af vandet vil give en væsentligt bedre afkøling af fjernvarmevandet. Vi vil foreslå, at der foretagen en indregulering af strengreguleringsventilerne, denne handling burde give en bedre afkøling af fjernvarmereturvandet. Radiatorer og stigstrenge er generelt placeret ved ydermur. For at forbedre den gennemsnitlige årsafkøling af fjernvarmevandet. Vi vil derfor foreslå, at der monteres indreguleringsventiler til en korrekt fordeling af radiator vandet imellem de forskellige stigstrenge, samtidig skal der monteres en begrænse rmulighed på hver radiator, så de radiatorer i stuen og 1. sal ikke stjæler varmen fra 3. / 4. sal, Den lille begrænserventil monteres på radiatorerens afgangsstuds. Alle ventilerne skal have deres indreguleringstal beregnet af et firma der har prøvet indreguleringsopgaver før. Alle vand og varmeinstallationer i kælderen er generelt isoleret i forhold til gældende isoleringsregler, på nuværende tidspunkt er isoleringstykkelsen mm. isoleringsmateriale. Den gennemsnitlige årsafkøling af fjernvarmevandet var i: 20004: 50,3 C, bonus kr : 47,0 C, bonus kr : 43,0 C, bonus kr. 00, : 35,3 C, bonus kr Den gode afkøling der engang var, hvor er den forsvundet hen? En gemmensnitlig årsafkøling der ligger imellem giver hverken straf eller bonus. 33 C og derunder giver straf, 43 C og derover giver bonus. Aflæst centralvarmetemperatur ved en udetemperatur på.

8 SIDE 8 AF 14 Udetemp. 17 C, svag vind. Centralvarme frem: 39 C Centralvarme retur: 31 C Fjernvarmetemperatur: 35 C Fremløbstemperaturen er for høj iforhold til den aktuelle udetemperatur, fejl bør findes. Hvad er den retningsgivende temperatur ved svag vind: Udetemp. +10,0 C / Centralvarme frem 38 C Udetemp. +05,0 C / Centralvarme frem 47 C Udetemp. +- 0,0 C / Centralvarme frem 55 C Udetemp. -05,0 C / Centralvarme frem 62 C Udetemp. - 10,0 C / Centralvarme frem 72 C Der kan spares en del fjernvarme ved at sænke fremløbstemperaturen. Elektricitet Belysning Hovedtrapperne er forsynet generelt med alm. glødepærer, 60 W Køkkentrapperne er forsynet generelt med alm. glødepærer, 40 W Kælderen og loftet er forsynet med lysarmaturer, skal tændes og slukkes manuelt. Udendørsbelysning i gården er med lysstofrør, på gaden er der installeret lavenergipærer i lamperne. Lyset tændes via skumringsføler. Ved udskiftning af de eksisterende el-pærer på trapperne, er der idag mulighed for at isætte lavenergipærer med samme hurtige funktion som alm. el-pærer. Det bedste ville være at udskifte de eksisterens lampesteder, med rigtige lamper der er designet til lavenergi pærer. Varmt brugsvand Vandvarmer Det varme brugsvand opvarmes med fjernvarme i en varmtvandsbeholder på liter. Beholderen er isoleret med 100 mm. mineraluld.

9 SIDE 9 AF 14 Data: Reci GE 2 x 16 - nr år temperatursæt 80/40-10/55 C - med en beholderbeskyttelse af typen: Guldager Elektrolyse anlægsnummer Temperaturreguleringen foregår med en mekanisk temperatur reguleringsgventil - Temperatorventil. Varmtvandstemperatur aflæst på beholdertermometeret: Top: 56 C. Brugsvandscirkulationens temperatur inden den går ind i beholderen: 46 C Fjernvarmeretur: 54 C Der er en dårlig afkøling af fjernvarmen over varmtvandsbeholderen, returtemperatur 54 C. Beholderen er sidst renset d , på nuværende tidspunkt er fjernvarmereturtemperaturen 54 C, hvad var temperaturen lige efter at beholderen blev renset. Beholderens mandedæksel mangler en isoleringskappe. Varmtvandsrør Varmtvandsanlæget er opbygget med hovedledning i kælderen, stigstrenge kører op til øverste etage, cirkulationsledningen er koblet på stigstrengen på næstøverste etage og kører retur til varmtvandsbeholderen i kælderen. Cirkulationsledningen fra etagerne er forsynet med en manuel indreguleringsventil af typen STAD, en ventil der gennem tiderne vil blive tilkalket, hvorved cirkulationen af det varmebrugsvand vil blive minimal. Der bør monteres nye strengreguleringsventiler at typen, selvvirkende via tempeaturforskel. f.eks- TA - Therm eller Frese - CirCon. Montering af termostatiske ventiler med en efterfølgende indregulering, vil normalt give et mindre el. forbrug til cirkulationspumpen og en bedre vand lagdeling i varmtvandsbeholderen. En kold bund i en varmtvandsbeholder giver en bedre afkøling af fjernvarmevandet.

10 SIDE 10 AF 14 Forslag 1: Forslag 3: Efter monteringen af de termostatiske ventiler, skal der foretages en kontrol af indregulering, af de termostatiske reguleringsventiler med et overfladetermometer, stigstrengene indreguleres til ca. 45 C og den yderste streng til ca. 48 C Der er en del ventiler i varmecentralen, der ikke er forsynet med isolering, varmtvandsbeholderens dæksel mangler også isolering. Det ville være en god ide at montere en ekstra afspærringsventil i forbindelse med monteringen af de nye termostatiske ventiler. Cirkulationspumpe Brugsvandscirkulationspumpen er en Smedegård Vario 25. Varmefordelingsanlæg Cirkulationspumpe til varme Centralvarme cirkulationspumpe systemet består af 2 stk. Smedegård IV, år 1987 med pumpestyring. De eksisterende pumper er over 20 år gamle, anlægget er opbygget med et dobbeltsystem. Det betyder ikke, at begge pumper skal køre samtidig, pumpestyringen skal sørge for, at kun en pumpe køre ad gangen, det ser ikke ud som om styringen virker, alle lamper er slukket. Der ligge et elforbrug på ca. 250 W i timen for hver pumpe, arbejdstimer pr. år for en pumpe er ca timer Det ville være en god energi besparelse, at der kun køres med en pumpe af gangen, afspær den anden. Ombyg det elektriske system til et almindeligt tilslutningspunkt med stik på væggen, hvor der kan tændes og slukkes. Eller ombyg rørsystemet til kun at indeholde 1 stk. pumpe, af den nye elektroniske selvregulerende type. En rådgiver er god, at få fat i før der vælges en pumpe. Varmerør Varmeanlægget er opbygget som et 2 strengsanlæg med hovedledninger i kælderen og lodrette stigstrenge ude ved vinduerne, hvor radiatorerne er placeret. Der er monteret indreguleringsventiler på alle stigstrengene af den faste type der ikke indregulerer vandgennemstrømningen ved åbning og lukning af radiatorventiler.

11 SIDE 11 AF 14 Det ser ud som om ventilerne er blevet indreguleret, skala tal er forskellige for de ventiler vi så i kælderen. Automatik Termostatventiler Ejendommens radiatorer er forsynet med termostatventiler uden forindstillings mulighed. Vi vil derfor foreslå, at de monterede indreguleringsventiler i kælderen indreguleres til korrekt fordeling af radiatorvandet imellem de forskellige stigstrenge, samtidig skal der monteres en lille begrænse ventiler på alle radiatorernes afgangsstuds, så de radiatorer i stueetagen og 1. sal ikke stjæler varmen fra 3. / 4. Natsænkning Bygningsbeskrivelse Centralvarmeanlægget er forsynet med et reguleringsanlæg med udeføler. Reci Therm EM 801: Opførelsesår 1909 År for væsentlig renovering 0 Opvarmningsform Fjernvarme Supplerende opvarmning ingen Boligareal ifølge BBR Erhvervsareal ifølge BBR 0 Opvarmet areal 4.037

12 SIDE 12 AF 14 Anvendelse ifølge BBR areal Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 2-familiehus) (vandret adskillelse mellem enhederne) Kommentar til BBR-oplysninger: Faste forudsætninger Anvendt energipris inkl. moms og afgifter Varme: 524,00 kr. pr. MWh Fjernvarme Fast afgift på varme: El: kr./år 2,00 kr. pr. kwh Vand: 35,00 kr. pr. m³ Sådan opgøres varmeregningen Ejendommens varmeregning fordeles via et varmefordelingsregnskab. Radiatormåler: Fordampningsmåler. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx i varmecentralen.. I ejendommen er der forskellige typer af lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter

13 SIDE 13 AF 14 Type Areal i m 2 Gennemsnitlige årlige energiudgifter Lejlighed imellem m² kr. Lejlighed imellem m² kr. Lejlighed på 70 m² kr. Lejlighed imellem m² kr. Lejlighed på 100 m² kr. Lejlighed på 170 m² kr. Lejlighed imellem m² kr. Hvad er energimærkning Formålet med energimærkning er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkningen gennemføres af beskikkede energikonsulenter. Energistyrelsen står for uddannelse, beskikkelse og kvalitetssikring af energikonsulenterne og deres arbejde. Den daglige administration af ordningen varetages af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne, FEM-sekretariatet, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger

14 SIDE 14 AF 14 Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Hvordan læses energimærkningen? Ønskes yderligere oplysninger om, hvordan energimærkningen læses eller er udarbejdet, henvises til hjemmeside Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder. Inspiration til energibesparelser Inspiration til energibesparelser kan findes på Energikonsulent og gyldighed Adresse: Rathsacksvej 9, 1862 Frederiksberg C Telefon: Energikonsulent nr.: Underskrift: Dato for bygningsgennemgang: 08. maj 2008 Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 16 8900 Randers 730-019448-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ringgade 151 6400 Sønderborg 540-024500-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 13

Energimærkning SIDE 1 AF 13 SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ryttergårdsvej 18 3520 Farum 190-008391-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Willemoesgade 46 6700 Esbjerg 561-064687-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 11

Energimærkning SIDE 1 AF 11 SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nyborgvej 289 5220 Odense SØ 461-284361-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S

BBR-nr.: 101-619362 Energimærkning nr.: 200007004 Gyldigt 5 år fra: 31-07-2008 Energikonsulent: Per Pedersen Firma: Wormslev BygningsDrift A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vennemindevej 45 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-619362 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Ørstedsgade 52A 6400 Sønderborg 540-026026-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Viggo Stuckenbergs Vej 25 Postnr./by: 8210 Århus V BBR-nr.: 751-521561 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49.

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Udvendig isolering af built-up tag. 3.3 MWh Fjernvarme 1500 kr. 74900 kr. 49. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lokesvej 12 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-029360 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-10280 Energimærkning nr.: 100088954 Gyldigt 5 år fra: 08-07-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ørbækvej 10 Postnr./by: 5683 Haarby BBR-nr.: 420-10280 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S

BBR-nr.: 621-040332 Energimærkning nr.: 901724 Gyldigt 5 år fra: 13-10-2006 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Firma: Tegnestuen Mejeriet A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enevold Sørensens Vej 8 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-040332 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Etablering af varmeautomatik. 9.1 MWh Fjernvarme 5130 kr. 15000 kr. 2. SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stockholmsgade 21 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2100 København Ø BBR-nr.: 101-528715 Energikonsulent: Michael Hansen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-013512 Energimærkning nr.: 100036190 Gyldigt 5 år fra: 29-06-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Købkesvej 1-15 og Bakkegårdsvej 60-74 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-013512 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Årlig besparelse i kr. inkl. moms. Årlig besparelse i energienheder Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Nordre Fuglsangsvej 7 Postnr./by: 4270 Høng BBR-nr.: 326-15488 Gyldigt 5 år fra: 23-01-2007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 10

Energimærkning SIDE 1 AF 10 SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Sivestedvej 11 8560 Kolind 706-018197-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

BBR-nr.: 147-053835 Energimærkning nr.: 100070395 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2008 Energikonsulent: Jørgen Olmer Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 147-053835 Energimærkning nr.: 100070395 Gyldigt 5 år fra: 13-03-2008 Energikonsulent: Jørgen Olmer Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gustav Johannsens Vej 42 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-053835 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S

BBR-nr.: 492-003605 Energimærkning nr.: 100059506 Gyldigt 5 år fra: 13-12-2007 Energikonsulent: Otto Blomberg Firma: Blomberg Ingeniørfirma A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ll. Risemarksvej 12 Postnr./by: 5970 Ærøskøbing BBR-nr.: 492-003605 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Milebuen 41 2620 Albertslund 165-057376-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke Energikonsulent og gyldighed

Energimærke Energikonsulent og gyldighed SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 22 Postnr./by: 9990 Storstaden BBR nr.: 123-123456 Erstatter energimærkning nr.: 111111 EKSEMPEL på energimærkning af enfamiliehus

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Glesborg Bygade 69 8585 Glesborg 707-103083-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen

Læs mere

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-002579 Energimærkning nr.: 200010099 Gyldigt 5 år fra: 21-01-2009 Energikonsulent: Anders Bo Andersen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ågade 3 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-002579 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1014 m³ Naturgas, 40 kwh el. 3 Forsatsruder v/ 1-lags glas. 68 m³ Naturgas 520 kr. 2941 kr. 5.

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1014 m³ Naturgas, 40 kwh el. 3 Forsatsruder v/ 1-lags glas. 68 m³ Naturgas 520 kr. 2941 kr. 5. Í ÜÛ ï ßÚ é Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovvænget 21 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-020163 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere