Det Danske Suzuki Institut Skolevej Gentofte. Årsrapport 2013 CVR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Danske Suzuki Institut Skolevej 3 2820 Gentofte. Årsrapport 2013 CVR 81 43 26 19"

Transkript

1 Det Danske Suzuki Institut Skolevej Gentofte Årsrapport 2013 CVR

2 Indholdsfortegnelse Side Påtegning Ledelsespåtegning... 1 Ledelsesberetning Den uafhængige revisors erklæringer... 8 Regnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis Driftsregnskab 1. januar december Balance pr. 31. december Noter resultatopgørelsen Noter balancen... 16

3 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2013 for Det Danske Suzuki Institut. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne og kravene i Kulturstyrelsens regler og vejledninger vedr. årsrapport. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsregnskabet indstilles til godkendelse. Gentofte, den 27. maj 2014 Dorte Nørgaard Undervisningsleder Bestyrelsen: Lars Grunth Helge Sigurd Næss-Schmidt Inge-Lis Kalum Formand Kasserer Næstformand Marianne Igel Poul Tornø Thomas Gybel Hovedaktiviter: Foreningens aktivitet består I musikundervisning efter Suzukiprincipperne.

4 2 Ledelsesberetning 2013 Oversigt over Det Danske Suzuki Instituts (DDSI) aktiviteter (planlagt) Elever på DdSI: violin-bratsch-cello-klaver Lærere ved DdSI: Violin (heraf også 2 på bratsch) Cello Klaver Undervisningstimer á 50 min. Fællestimer Masterclasses Kammermusikprojekter Koncerter Huskoncerter Instituttets drift i 2013 Instituttets kerneydelse, den løbende undervisning af børn og unge efter Shinichi Suzukis pædagogiske principper, er forløbet som planlagt, og med et højt aktivitetsniveau indenfor alle instrumentgrupper (violin, bratsch, cello og klaver). Instituttet har stadig venteliste for både strygerundervisning og klaver. Den økonomiske krise har DDSI mærket i form af en let nedgang i søgningen og tilsvarende kortere ventelister, en nedgang som dog fornemmes så småt at være ved at vende. Månedlige fællestimer er afholdt inden for alle instrumentgrupper. De månedlige huskoncerter for strygere og klaverelever er blevet afviklet som planlagt med stor opbakning fra deltagende elever og forældre. Instituttets stab af undervisere er stabil og omfatter 3 klaverlærere, 7 violinlærere, hvoraf 2 også underviser i bratsch, samt 1 cellolærer. Maja Damberg (violin) har afsluttet Suzuki-uddannelsens niveau 4 og fortsætter på lærerkurset i 2014 for muligvis at tage niveau 5 i november Turi Vethal og Claus Kanneworff har taget conversion course niveau 1 & 2 for bratsch i november 2013 og kan nu begge også undervise bratschelever. Der har været afholdt strygermøder, hvor der har været mulighed for at udveksle erfaringer og komme med gode idéer som gavner alle lærere. Ud over den løbende undervisning inklusive fællestimer, spireorkester, hørelære, orkesterskole og huskoncerter, har Instituttet afholdt en række arrangementer samt åbne koncerter for både klaverelever og strygere i løbet Igen i år har vi været så heldige at kunne tilbyde vores elever masterclasses. Disse er målrettet særligt talentfulde elever og er med til at motivere eleverne, der i mødet med professionelle musikere fra anerkendte orkestre og ensembler får et ekstra skub fremad. Der har i 2013 været

5 3 afholdt masterclasses med følgende musikere: Sámel Petersen, Anna Podhajska, Polen, Tobias Durholm, Det Kongelige Kapel, John Ehde, Musikhögskolan i Malmö og Katrine Gislinge, koncertpianist. Strygerne har haft mulighed for at deltage i forskellige workshops, bl.a. den nationale workshop i Albertslund i november, en udvekslingstur til Lund for celloeleverne, samt den årlige Sommerworkshop i Polen, som er en strygerworkshop for alle Suzukibørn i Europa. Det er et kæmpe tilløbsstykke for mange af vores violinelever og celloelever. Her møder de gæstelærere fra hele Europa, får jævnaldrende venner, der deler deres interesse for musik og får masser af musikalske oplevelser. Anna Podhajska, som er stifter af Suzuki instituttet i Gdansk, har som nævnt været gæstelærer ved en masterclass på Instituttet i de sidste par år, og vi ser frem til at fortsætte det glimrende samarbejde med hende og det polske Suzukiinstitut. Workshops er for alle elever over en vis alder og har til formål at motivere og udvikle eleverne gennem undervisning, sammenspil og samvær om musikken. Herudover har Instituttet i 2013 fortsat orkesterprojektet for strygere under ledelse af Erik Jakobsson. Samarbejdet med Erik Jakobsson har været så stor en succes, at vi i 2013 også har udvidet kammerorkestret (elever fra hæfte 6) med aspiranter (elever fra hæfte 5). Det musikalske udbytte og niveau, de unge har opnået ved disse projekter, har været utroligt inspirerende og udfordrende. Dertil har vi også haft stor glæde af den sociale del. Spireorkestret, som blev etableret sidste år, er nu blevet et eftertragtet tilbud på Instituttet og meget vellidt. Der er stor tilslutning, og vi høster udbytte af undervisningen. Vi har valgt at lægge hørelæreundervisningen umiddelbart før spireorkestret, således at børnene kan drage paralleller fra den teoretisk del til den praktiske. Hørelæreundervisningen I efteråret 2013 kunne vi endelig sætte hørelæreundervisning fast på skemaet i fortsat tæt samarbejde med professor Inge Marstal. Maja Damberg og Turi Vethal, som stadig er under uddannelse i hørelærefaget, varetager undervisningen af børnene, og bliver undervejs superviseret og videreuddannet af Inge Marstal, som vi har fantastisk stor inspiration og glæde af. Der er fortsat to hold, et for de 8-11 årige (ca. 20 elever) samt et hold for de årige (ca. 8 elever). Instituttet er stolte over at kunne tilbyde denne del af undervisningen uden ekstrabetaling i efteråret 2013 samt foråret Vi har valgt at lade denne ekstraundervisning være gratis, dels fordi eleverne stadig er kaniner for Maja og Turi, dels fordi deltagerbetalingen for Suzukielever i forvejen er høj, og en yderligere omkostning vil kunne være et økonomisk problem for en del familier. Både spireorkestret og hørelæreundervisningen udgør en vigtig styrkelse af Instituttets tilbud til eleverne i mellemgruppen, som er på vej mod orkesterskolen og det videre forløb med kammermusik og andre sammenspilsformer. Instituttets koncerter har det dobbelte formål, at motivere eleverne til at yde deres bedste i optræden for et større publikum, og at vise for en bredere offentlighed hvad Det Danske Suzuki Institut står for, og hvad Instituttets elever kan. Der har i 2013 været afholdt klaverkoncert i Gammel Holte Kirke og strygerkoncerter i Frederiksberg Kirke, Sankt Andreas Kirke og Hendriksholm Kirke samt en fælleskoncert for alle instrumentgrupper i Tivolis Koncertsal. Endvidere afholdtes den traditionsrige nytårskoncert for alle instrumentgrupper i januar. Alle de nævnte aktiviteter er blevet afviklet i overensstemmelse med hvad der var forudset i budgettet for 2013.

6 4 På det organisatoriske plan har undervisningsleder og bestyrelse arbejdet intenst på den kommende flytning til de nyistandsatte lokaler på Frederiksberg, hvor det forventes indflytning 1. august 2014, samt konsekvenserne ved den nye skolereform. Skolereformen Den folkeskolereform der træder i kraft til august vil få indflydelse på mange af vores elevers hverdag, og ikke mindst på lærernes arbejdstider. Reformen stiller blandt andet krav om længere tilstedeværelse på skolerne i eftermiddagstimerne, også for de mindre børn. Det har været vigtigt for Instituttet at sørge for at reformen ikke kommer til at spænde ben for vores børns musikundervisning, der jo også i vid udstrækning foregår om eftermiddagen. I oplægget til reformen hed det oprindeligt, at musikundervisningen i den kommunale musikskole kan indgå i undervisningstilbuddet i eftermiddagstimerne. Gennem dialog med Undervisningsministeriet og med Folketingets uddannelsesudvalg, er det lykkedes DDSIs bestyrelse, at få udvirket en tilføjelse til bemærkningerne til lovforslaget der sidestiller Det Danske Suzuki Institut med de kommunale musikskoler. Indtil videre er DDSI den eneste private musikskole, der er nævnt i bemærkningerne til lovforslaget. Forudsat lovforslaget vedtages i sin nuværende form, er der altså udsigt til, at vi også i fremtiden kan regne med at undervise i eftermiddagstimerne, og at vi vil kunne udnytte skolernes mellemtimer.

7 5 Målsætninger for 2014 Det er målet, at fortsætte videreuddannelsen af Instituttets lærerstab og yderligere at udbygge samarbejdet mellem lærerne indenfor de enkelte faggrupper. Dette tænkes bl.a. gennemført via studiekredse for lærerne. Instituttet søgte i efteråret 2013 Statens Kunstråd om støtte til udarbejdelse af lærebøger samt arbejdshæfte til undervisningen. Kunstrådet anderkendte betydningen og kvaliteten af vores hørelæreundervisning, og i kraft af Kunstrådets økonomiske støtte kan vi nu gå videre med opgaven i Vi vil dog stadig være nødt til at søge yderligere støtte i form af private fondsmidler til projektet. Projektet foregår som hidtil i tæt samarbejde med professor Inge Marstal. I november 2013 fik vi tilsagn om tilskud fra Talentplejemidlerne for årene 2014/2015. Det har gjort det muligt at supplere det eksisterende fællestimehold VI med et hold VI Kammermusikhold. Dette hold er forbeholdt de elever der er længst i repertoiret og som er særligt motiverede. Det vil primært være vores egne lærere som fungerer som instruktører på kammermusikholdet, men vi vil også få besøg af gæstelærere udefra. Ud over dette tiltag er det planen at danne mindre kammermusikgrupper på tværs af instrumentgrupperne. Mødet med kammermusik er udfordrende og inspirerende for de unge og giver dem både en dybere musikforståelse og masser af musikalske oplevelser. Undervisningen her varetages af professionelle musikere, der til daglig har deres virke i anerkendte orkestre og ensembler. Vi søger løbende fondsmidler til disse projekter, som vi mener har stor betydning for de unges musikalske udvikling og for deres motivation. Kammerorkester og Aspiranter Erfaringen viser, at det er realistisk med tre eller højst fire kammerorkesterprojekter i løbet af en sæson, idet der også bliver krævet meget af de unge i forhold til deres skolegang. Dette dilemma vil med sikkerhed blive en endnu større udfordring når skolereformen træder i kraft fra august måned. Tiltaget med aspiranterne, som er de eleverne der endnu ikke er helt på niveau med kammerorkestret men godt på vej, har haft stor opbakning. Det har været en fornøjelse at høre hvordan de store elever har kunnet støtte aspiranterne. De er blevet udfordret, og har derigennem opnået både musikalsk udbytte, og ikke mindst spilleglæde samtidig med at de har skabt nye sociale kontakter. Der planlægges ekstraordinært to (yderligere) arrangementer i 2014, som dog afhænger af om vi opnår tilstrækkelig fondsstøtte. Det ene vil være en stor koncert i forbindelse med indvielsen af vores nyindrettede lokaler på Frederiksberg. Det andet nye tiltag bliver et dansk/polsk kulturudvekslingsprojekt. Her vil vi forsøge at invitere en mindre gruppe af de polske Suzukibørn vi har mødt på den årlige sommerworkshop til Danmark, hvor vi sammen afholder et par koncerter i Københavnsområdet. Planen er at lærerne indstuderer værkerne med eleverne hjemmefra. Derefter mødes alle elever i København, hvor Erik Jakobsson leder den fælles indstudering op til de to koncerter. De polske familier indkvarteres privat hos de danske familier. Masterclass

8 6 Hver instrumentgruppe forsætter det gode samarbejde vi har med de mange dygtige professionelle musikere som efterhånden er tilknyttet Instituttet, og der planlægges i løbet af 2014 seks masterclasses med følgende musikere: Linda Dahl Lauersen, Katrine Gislinge, Michael Malmgren, Tobias Durholm, Anna Podhejska og Andreas Brantelid. Afholdelsen af masterclasses er dog afhængig af støtte fra private fonde. Et underudvalg under DDSIs bestyrelse arbejder løbende med at søge fondsstøtte til diverse arrangementer af denne karakter. Ollerup 14 Der planlægges som i de tidligere år en klaverworkshop på Ollerup efterskole i begyndelsen af efterårsferien Klaverteamet arbejder i disse måneder på, at få den endelige planlægningen afslutte. Strygerworkshop i Polen I lighed med sidste år vil DDSI i år være markant repræsenteret ved den internationale workshop for strygere i Polen. På baggrund af allerede indkomne tilsagn forventer vi at danske familier og et antal af Instituttets lærere vil deltage. Koncerter med offentlig adgang I 2014 planlægges afholdt klaverkoncert i Gammel Holte Kirke og strygerkoncerter i Frederiksberg Kirke, Sankt Andreas Kirke, Hendriksholm Kirke og Sankt Markus Kirke samt en fælleskoncert for alle instrumentgrupper i Tivolis Koncertsal. Endvidere er en koncert på Louisiana i støbeskeen, og endelig afholdtes den traditionsrige nytårskoncert for alle instrumentgrupper i januar. Friplads Instituttet forsøger forsat at skaffe midler til en støttefond, da vi gerne vil kunne yde tilskud til forældrebetalingen for 2-3 elever årligt som måtte have behov for det. Dette inkluderer også fx leje af instrumenter, deltagelse i workshops og lignende. Det har dog ikke været muligt at opnå støtte til dette formål endnu, men der søges fortsat. Flytning Det Danske Suzuki Institut flytter i august 2014 alle aktiviteter til nyindrettede lokaler i det tidligere radiohus på Rosenørns Allé. Finansiering af ombygningen og planlægning af indretningen har stået på i lang tid, og flytningen imødeses med store forventninger. Instituttet har brug for mere plads og mere tidssvarende rammer, og samtidig håber vi at naboskabet med Konservatoriet vil kunne åbne muligheder og skabe nye spændende kontakter for Instituttet. Flytningen betyder samtidig en forøget huslejeudgift, som vil kræve en endnu strammere styring af Instituttets økonomi de kommende år end vi hidtil har været vant til. Udviklingen i aktivitetsniveauet Som det fremgår af regnskab for 2012 og 2013 samt budget for 2014, regner Instituttet med et uændret aktivitetsniveau hvad angår antallet af elever og ordinære undervisningstimer. Hvad angår andre aktiviteter såsom hørelæreundervisning, masterclasses, kammermusik, orkesteraktiviteter og koncerter vil 2014 byde på en behersket forøgelse af aktivitetsniveauet.

9 7 Økonomisk beretning Regnskabet er aflagt efter uændrede regnskabsprincipper. Årets resultat er ca bedre end budgetteret, hvilket hovedsageligt skyldes større kontingentindtægter med ca og større indtægter for udleje af instrumenter med ca Der har i årets løb været arbejdet med at nedbringe kontingentrestancerne, hvilket dog også er lykkedes i rimeligt omfang. Men det er et område, der kræver løbende opfølgning. Årets resultat tillægges egenkapitalen, der herefter udgør ca I lyset af den kommende flytning er det bestyrelsens opfattelse, at egenkapitalen har en passende størrelse til at kunne dække de udfordringer, der ligger heri.

10 8 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Det Danske Suzuki Institut Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Det Danske Suzuki Institut for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for Instituttet. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af instituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af instituttets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

11 9 Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den One Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Mikkel Thomsen statsautoriseret revisor

12 10 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de afvigelser, der følger af foreningens særlige forhold samt under hensyntagen til driftstilskudsloven. Foreningen har valgt at anvende kunststyrelsens skemaer for regnskabsaflæggelsen Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Indtægtskriterium Kontingentindtægter indregnes i takt med opkrævningen, idet der dog er medtaget tilgodehavende kontingent for perioden 15/12-31/12. Tilskud fra Kunststyrelsen indregnes i det år, som det vedrører uanset at beløbet endnu ikke er indbetalt på statustidspunktet.

13 11 Balancen Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab baseret på en individuel vurdering af tilgodehavenderne. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

14 12 Driftsregnskab 1. januar december 2013 Note Realiseret Budget Realiseret Indtægter Kommunale tilskud Statens Kunstråds Musikudvalg Tilskud fra private fonde mv Elevbetaling Talentplejemidler Øvrige indtægter Finansielle indtægter Indtægter i alt Udgifter 4 Lønudgifter Administrationsudgifter Produktionsudgifter 0 2 Talentplejemidler Lokaleudgifter Øvrige udgifter Finansielle udgifter Udgifter i alt Årets resultat

15 13 Balance pr. 31. december 2013 AKTIVER Note Omsætningsaktiver Tilgodehavender: 8 Tilgodehavende kontingenter Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: Danske Bank, Øvrige bankkonti Kassebeholdning Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER i alt PASSIVER Note Egenkapital 9 Egenkapital Egenkapital i alt: Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelesr 10 Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER i alt

16 14 Noter resultatopgørelsen. Realiseret Budget Realiseret Salgsindtægter Elevbetaling Forskydning elevbetaling 15/12-31/ Hensat til tab på kontingenter Talentpleje midler Udgifter: Honorar gæstelærere Øvrige indtægter Kammerorkester Hørelæreprojekt Indtægter instrumentbank Talentplejemidler Indtægter koncerter Lønninger Lærerlønninger Lederløn Sekretærløn ATP og andre sociale bidrag Regulering skyldige feriepenge Pensioner Administrationsudgifter Gaver og repræsentation Diverse lærerudgifter ( kurser og møder ) Telefon Kontorartikler Abonnementer og kontingenter Porto og gebyrer Småanskaffelser Regnskabsassistance Revisor Mødeudgifter IT-omkostninger vedr. lønninger IT-omkostninger vedr. kontingenter IT-omkostninger øvrige Diverse differencer Website

17 15 Noter resultatopgørelsen. Realiseret Budget Realiseret Lokaleudgifter Husleje Affaldsafgift Varme El og vand Reparation og vedligeholdelse Forsikringer Rengøring Øvrige udgifter Lokaleleje mm i relation til klaveraktiviter Hørelæreprojekt Udgifter i forbindelse med koncerter Udgifter instrumentbank Udgifter Workshop koncerter

18 16 Noter balancen Tilgodehavende kontingenter Restancer Hensat til tab Periodiserede kontingent 15/12-31/ Egenkapital Saldo primo Årets resultat Anden gæld Skyldig A-skat og AM-bidrag Skyldige feriepenge Skyldige pension Elevdepositum Øvrige kreditorer

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302

Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Lyngbygaard Golf Klub CVR-nr. 32122302 Årsregnskab 2013 Lyngbygaard Golf Klub Indholdsfortegnelse Side Kluboplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Bestyrelsesberetning 4

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2012. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2012 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2013 Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT Tlf.: B7 106300 randersøbdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisions aktieselskab Thors Bakke 4, 2., Box 4002 OK-B900 Randers C CVR-nr. 20222670 CENTER FOR OFFENTLIG KOMPETENCEUDVIKLING ÅRSRAPPORT

Læs mere

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32

Foreningen Danske Hospitalsklovne. CVR-nr. 27 15 06 32 Foreningen Danske Hospitalsklovne CVR-nr. 27 15 06 32 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om virksomheden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe. Årsrapport for året 2013. CVR-nr. 64 53 25 10 Midtfyns Elforsyning A.m.b.a Østre Ringvej 43, 5750 Ringe Årsrapport for året 2013 CVR-nr. 64 53 25 10 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Ringe, den / 2014 Dirigent

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere