VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/ kl i lokale A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/10 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01"

Transkript

1 Tilstede: 56 (til afstemning) VMF Generalforsamling Torsdag d. 23/ kl i lokale A Valg af dirigent [B]: Carsten Jensen, Formand DDD 2. Formalia [B] Valg af to referenter: o Ane Laursen Dahlkilde o Sabine Sig Godkendelse af indkaldelse: ok Valg af to stemmetællere: o Mia Vorslund-Kiær o Marilene Stig Andersen Godkendelse af dagsorden: ok 3. Fremlæggelse af årsberetninger - Formand: o Holdt de sædvanlige møder hver onsdag morgen og RSVmøder. o Aftagerpanel med fokus på AVMA og school of vet.med and animalscience. AVMA akkreditering arbejdes der meget med. - Nye tiltag o DSR s nedlæggelse og DSR butikkens lukning Møder med AB som har købt hele varelageret. Så nu sælger de vet-artikler. o Oprettelse af Campusudvalg De faglige foreninger samarbejder omkring campus fremadrettet her o Evalueringsprisen er blevet indført Det har været en stor succes, især på de nye årgange. Der har været problemer med at få evalueringsprocenterne, men der skulle være styr på det fremover o 1. Års møde Møde med første årgang og PT og RUS-vejledere. Dette er besluttet for for at undgå mobning mm og gøre opmærksom på kollegialitet. Som hjælp på studietiden og for at undgå dårlig stemning. - Næstformandens beretning o DDD (Næstformanden var ikke tilstede, derfor en kort opdatering fra Carsten Jensen, formand DDD) - Områder der arbejdes meget med for tiden o MRSA. Det fylder rigtig meget i medierne for tiden. Også meget stort internationalt. Problem i forhold til antibiotika osv. Hvem er interesseret i dette? ALLE 1

2 DDD prøver at påvirke holdningen i DK. Dette gøres ved at holde møder med alle de grupper der har indflydelse på dette. For at skabe dialog og ikke bare debat. Kræver viden. o Listeria. Flere mennesker er døde af dette fra fødevarer o Arbejdsforhold ved dyrlæger med kvægrådgivning o GF (14 dage siden) o Medlemstilfredshedsundersøgelse For dyrt Forklares med at det er en lille forening der tager sig af meget mere bredt end en almindelig fagforening o Efteruddannelse og videreuddannelse o Forhold til dyrene og hvor mange penge der bruges til at sikre dem. DDD kan meget forskelligt. Mange forskellige karrierer som veterinær 50 fuldtidsdyrlæger med svin. Vigtigt at man samler alle dyrlæger, som har forskellige holdninger som skal sparreres med og stadig komme med samlet konklusion. Internationalt arbejde i forhold til alt Forskelle i dyrevelfærd, MRSA osv. o Ambition om at få mere kontakt til de studerende. Nu er de fysisk tættere på, og vil meget gerne skabe en rigtig god kontakt til de studerende. Kontakten til studerende skal være mere naturlig under studiet. Man skal have en mere naturlig gang på skolen. o Vigtigt med kontakten med næstformanden til DDD for at de studerende høres. Og de vil rigtig gerne høre på os. o Vigtigt i forhold til arbejdsløshed 185 nyuddannede, før 110. Der er stor mangel. 30% ledighed indenfor det sidste år. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget for VMF samt kommentarer fra revisorer - Referat ikke godkendt af ekstern revisor pga. rejse - Derfor kun betinget godkendelse af RSV Regnskab - Indtægter: overskud på næsten fra SUND studenterpuljen - Overskud fra INPUT Diverse arrangementer: Turen til den blå planet er sponsretet af et institut, men de har ikke givet pengene endnu. - Gaver: kasser til galla, evalueringsprisen, T-shirts til RUS-turerne 2

3 - Forplejning sekretariat er gået over, muligvis fordi nogle af pengene fra generalforsamlingsforplejningen er kommet ind. - Overskud på fordi vi har tjent flere penge end vi havde regnet med (bla. INPUT). - Der spørges til VMF s likvide midler. Ca. 1,4 mio. Der er endnu ingen planer for disse penge. - Der spørges til hvad pengene fra SUNDpuljen skal bruges til. Der gives årligt de næste 2 år, men de er ikke øremærket noget bestemt - Der spørges til kontingentet til SCIENCErådet. Der afholdes møde i efteråret omkring betaling af kontingent til Sciencerådet. Bruger vi nogle af deres services? Hvis ja så skal vi betale for disse specifikke ting. Renskabet godkendes. Budget - Kontingent fastholdes da man ikke kender kontingentet til SCIENCErådet - Der budgettetes med at INPUT tjener lidt mere - Mad til udvalgsmøder er sat op fordi det har været brugt en del i år, og det er en god ting at folk kan få mad når de investerer deres tid i VMF-aktiviteter - Gaver: hæves pga evalueringsprisen - Ifølge budgettet er der budgetteret med kr overskud. - Der spørges til om medlemspuljen kan hæves? - Der nævnes at der akkumuleres rigtig mange penge i VMF og at de skal bruges mere på medlemmerne. - Generalforsamlingen er en højere myndighed end RSV, derfor kan der godt sættes forslag. - Der budgetteres med overskud for en sikkerhedsskyld. Men det er et meget stort overskud. - Der stilles til forslag om medlemspuljen sættes op fra til o Dette vedtages - Tidligere kasser fortæller: I 2010 lykkedes det at fremlægge et regnskab der var overskud i. Siden 2010 er der akkumuleret så mange penge. Men godt med egen kapital. - Det er vigtigt at gøre opmærksom på at det er ikke kasserne der alene skal bestemme hvad pengene bruges til, men VMF s medlemmer, fx til RSV - Forslag om at vi i løbet af året kigger på budgettet og beslutter hvad vi fremadrettet vil bruge VMF s likvide midler til. - Event vil gerne ansøge om at få flere penge, i stedet for o Dette vedtages. - Vigtigt at vi i VMF skal blive enige om hvad vi vil med økonomien fremadrettet Det samlede budget med de 2 nye ændringer godkendes 3

4 5. Kontingentfastlæggelse for VMF - Der spørges til hvor meget den ukendte post er i VMF o Det vides ikke, men vi tror det er mindre end det der blev betalt til DSR. - Der sættes spørgsmål ved at man ikke sænker kontingentet når der akkumuleres så mange penge - Kontigentet er pt. 200 kr. pr kvartal - Der er 992 medlemmer - Der blev tidligere betalt 250kr pr kvartal. Der udtales at det er et fint niveau i stedet for at hæve og sænke kontingent hvert år. - Det giver en signalværdi at man vil betale for at være medlem i VMF, ser godt ud for de andre på SUND og KU generelt. - Der gives udtryk for at det er bedre at bruge pengene på arrangementer, i stedet for at være billige men ikke har så mange events kr pr person pr kvartal mærkes ikke af de personer, men er et stort hug ind i økonomien samlet. - Ulykkesforsikringen er ca. halvdelen af det vi betaler. - Forslag om at der afholdes et RSVmøde med VMF s økonomi på dagsorden og mulighed for fremtiden. Husk at sende ud til årgangene ikke kun RSVlister. 6. Rusturenes regnskab og budget samt revisorernes bemærkninger - Port Arthur o Indtægter Færre russere end forventet Mere tilskud fra SUND Øl, sodanvand salg skyldes mere salg på prærus og mindre på rustur. Der er overskud af øl og cider som skal bruges til præus 2015 o Udgifter Dyrere mad Billeje meget billig pga de har en bil at køre i Dyrere rusturshytte pga nye containere Materialer: Købt ny radiator til svedhytte + presenninger o Samlet Underskud, men dette er der budgettet med o Konto Mangler 2250 kr for sponsorater kr fra VMF Ca på konto - Budget og regnskab godkendes - Team Sverige o Lille beskedent overskud o Udgifter Materialer: går over budget, men svinger meget så budgetterer med det samme fremadrettet 4

5 Færre sponsorater end sidste år. o Overskud Diverse: 5000 ekstra er kommet ind intern fra RUSturenes fælles konto. Disse budgettetes ikke med næste år. - Budget og regnskab godkendes - Camp Vet o Overskud på pga. ekstra aktiviteter med afholdelse af garderobe på Avej mm er kommet retur for toiletvogne. der var problemer med at få lov til at betale regningen. Til sidst blev det opgivet at blive ved med at bede om regningen, derfor er de 7000 ikke betalt. o Højere overskud på øl og vand + billigere mad o Nu haves på kontoen o Fejloverførsel på 5000 skyldes at den tidligere økoansvarlig havde hævet pengene forkert. - Budget og regnskab godkendes Fra intern revisor roses der for at det samlede tal er sat op som aftalt sidste år. 7. Vedtægtsændringer - Der er forslag om at der på VMF s hjemmeside skal være beskrivelse af alle de forskellige udvalg og råd (fx stdenterforum SUND) så man kan læse hvad det er. Det er meningen at de hvide bøger skal hjælpe til dette - Webansvarlig lægges sammen med Informationsansvarlig og der laves en VSN observatør post for næstformanden i VSN. o Forslag om at parenteser fjernes og ændres til komma sætninger men med samme sætninger. - Paragraf 8 stk 5 a ændres til repræsentant(er) til akademisk råd. Alt det grønne slettes. - Paragraf 14, stk 4. RSV møderne bryder pt vores vedtægter. Forslag om at ændre det til min 10 personer. Skal det være RSVmedlemmer eller blot VMFmedlemmer? Forslag om at det skal være VMF da vi vel egentlig alle har lige meget at skulle have sagt uanset om man sidder i et - Vi skal være opmærksomme på at hvis der ikke er regler om at det skal være RSV, kan vi i princippet blive kuppet af en årgang hvis det er. - Forslag om at det skal gennemarbejdes og ændres til EkstraordinærGF. Og ikke ændres lige nu. Vedtaget enstemmigt - Forslag om at man fremadrettet gør det mere overskueligt ved at den gamle tekst står øverst i kursiv og ændringen kommer nedenunder (+ mere). 8. Indkomne forslag - ændring af Arbejdsmiljøudvalg o IAMU og FAMU Der ønskes rep. I de andre IAMU udvalg foruden IKVH, hvor der allerede er en rep. 5

6 Der forslås at man laver et udvalg af 3 personer som tager til møderne sammen for at der kommer mere helhed på det. Kun på møderne når der er relevans. Tjekkes op på rettigheder. o Det er enstemmigt vedtaget - Antal af RSVmøder pr blok ændres? o Forslag om at ændre fra minimum 2 RSV møder til minimum 1 pr blok o Lidt presset med to møder per blok, når der egentligt er 4-6 uger per blok hvor man kan afholde det. o Evt. hellere at der skal være mulighed for at aflyse RSvmøde hvis manglende punkter o Forslag: Laves om så der er et møde per blok, og ellers indkalde til ekstramøder hvis relevant. o Forlag om at der skal afholdes to, men hvis ikke det giver mening at holde to så kan man vælge at holde et. o RSV-møder er vigtige da de sikrer kommunikation ud til medlemmerne. Her er RSV vigtigt, også når der er så mange penge i VMF som der er. Det skaber en god dialog og en fælles forening o Ønske om mulighed for at aflyse et møde hvis der ingen punkter er! o Flere møder giver mere sammenhold. o Forslag om at det laves om til at der skal laves x antal møder per år og ikke pr blok. - Der laves præcise tekster til begge ændringer som skal godkendes på den ekstraordinære generalforsamling. Begge dele skal skrives til vedtægtsændringer 9. Opstilling til KU SUNDs organer Hvis gengangere stiller op, vil sekreteriatet gerne støtte op om dette for at der kommer en form for kontinuatitet VSN Opstiller: - Lina Falk Theut - Johannes Fogh - Svend Erik Garbus - Sebastian Hoelgaard (sup) - Marie Flintholm (sup) - Bonnie Hoelstad - Ane Laursen Dahlkilde (sup) - Emil Lund (sup) - Sofie Stistrup 6

7 - Afstemning; o De 5 der stiller op som repræsentanter stilles til afstemning. Johannes Fogh, Svend Erik Garbus, Bonnie Hoelstad og Sofie Stistrup vælges som repræsentanter. Line Falk Theut stiller ikke op som suppleant. o De 4 suppleanter stilles til valg og vælges i prioriteret rækkefølge fra 1 til 4: Marie Flintholm, Sebastian Hoelstad, Emil Lund, Ane Dahlkilde Akademisk Råd + suppleanter (1+3) Opstiller til spidskandidat - Bonnie Opstiller som suppleanter - Sebastian Hoelgaard 1. Sup - Johannes Fogh Sven Erik Garbus 4. - Julie Nielsen 3. - Line Larsen 2. Valgt i prioriteret rækkefølge som ovenfor Repræsentant til FAMU (evt. NYT arbejdsmiljøudvalg) - der vælges 2 repræsentanter og 1 suppleant til det nye arbejdsmiljøudvalget o Tanja Christensen o Benjamin Lambert-Züberlein o Line Christensen (sup) Alle vælges Institutråd Stiller op og vælges IPH - Julie Nielsen (sup) - Charlotte Dibbern Larsen - Maria Christensen IKVH - Sidse Vraa Larsen - Pernille V. Bertelsen - Line Christensen (sup) IVS - Sebastian Hoelgaard - Camilla Brohave - Frederik Scharling (sup) 10. Valg til RSV VMF s sekreteriat 7

8 Formand: - Mia Berg stiller op og vælges Næstformand: - Hannah Zakkariasen genopstiller og vælges (på fuldmagt) Kasserer 2-årig: - Mark Drews stiller op og vælges Informationsansvarlig + webansvarlig: - Mia Vorslund-Kiær stiller op og vælges Udvalgskoordinator: - Ane Laursen Dahlkilde stiller op og vælges Campusrådsrepræsentant: - Marilene Stig Andersen genopstiller og vælges SUNDrepræsentant: - Line Larsen stiller op og vælges Sekretær: - Camilla Brohave stiller op og vælges Institutter (b) = bachelorstuderende (k) = kandidatstuderende IPH + suppleant (3+1) - Julie Nielsen (b) - Maria Christensen (k) - Tanja Christensen (b) - Ane Laursen (b+sup) IVS + suppleant (3+1) - Emil Lund (b) - Sebastian Hoelstad (b) - Sidse (k) - Camilla Brohave (b+sup) IKVH + suppleant (2 bach. + 1 suppl, 1 kandidat + 1 suppl.) - Line Christensen (b) - Ann Jørgensen (b) - Benjamin Lambert-Züberlein (b+sup) 8

9 - Mathilde Poulsen (k) - Sidse (k+sup) Port Arthur Stiller op og vælges - Louise Schmidt - Line Thomsen - Frederik Althoen - Christian Møller (ØKO) Team Sverige - Maja Kiely - Lotte Ejsten - Anders Nybo (ØKO) - Søren Skadborg (overko) Camp vet - Charlotte Dibbern - Daniel Melgaard (ØKO) - Pernille Bertelsen - Mads Bendtsen 11. Valg af ansvarlige til de faste underudvalg samt valg af to revisorer Bladudvalg (2 ansvarlige) Anne Frank Line Christensen INPUT (2 ansvarlige) Christina Jørgensen Amalie Hertel EVENT-udvalg Camilla Brohave Julie Nielsen 2 revisorer + suppleant Søren Skadborg Sebastian Hoelstad Mathilde Poulsen (sup) Galla (E GF) Medlemspulje (3 interne + 3 eksterne) 9

10 Følgende stiller op, de markerede vælges: Sidse Vraa Larsen x Søren Skadborg Kristian Bonnerup Møller x Daniel Futtrup x Julie Nielsen Anders Nybo Salys hest (4 bachelor + 2 kandidater) Christina Jørgensen (k) Anne Ruge (b) Kathrine Kirk (b) Line Larsen (b) Ann Jørgensen (b) Anne Brandt (k) Mathilde Poulsen fortsætter i Ena B legatet 12. Nyt fra udvalg - uuikvh o eksamensform for AKP familiedyr og store husdyr, og hvad vi studerende ønsker i den forbindelse Punktet venter til næste RSvmøde 13. Eventuelt - Evalueringsprisen o Resultatet for blok 4: årgang 13 har vundet 10

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32,

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes til møde torsdag d. 24. marts 2011, kl. 17 i baghuset på Nørre Allé 32, Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, den 17. Marts 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 6 Der indkaldes

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 2014-03-03 Copenhagen Suborbitals Tilstede André Christensen, Bo Brændstrup, Carsten Olsen, Christian Ravn, Claus Mejling, Carsten Brandt, Emil Møller, Flemming

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper.

Derudover opfordrede formanden til, at repræsentantskabet til at stille op i forbundets udvalg og arbejdsgrupper. REFERAT Repræsentantskabsmøde 2011 13. november 2011 9:00 15:00 1 Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Christian Nicolai Ørum Petersen fra Århus Klatreklub. Der var ingen andre forslag og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006

Dagsorden. Referat af Generalforsamling 2006 - trekkies.dk 17. februar 2006 Dato for Generalforsamling: Tid: 19.30 21.30 Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christine Roos Stæhr Niki Gade Ved Generalforsamlingens start bestod bestyrelsen af: André Stæhr (Formand) Dorthe Hansen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2015, kl. 19:00 1. Valg af referent og dirigent Dirigent no.7 / Kim Dyhring Referent no.37 / Bjørn Ryhding Dirigenten orientere om at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Torsdag 7. marts 2013 kl. 17.00 hos 3F, Kampmannsgade 4, 1790 København V Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere