Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej"

Transkript

1 Forsøg: Overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej Spørgeskemaundersøgelse med personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer samt foreløbig opgørelse over ulykker og personskader. Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Lene Herrstedt August 2011 Scion-DTU Diplomvej Lyngby

2 Indhold 1. Baggrund og Introduktion Baggrund Forsøg Følgegruppe Forsøgsstrækning Resultater af interviewundersøgelse Personbilister Lastbilchauffører Vognmandsfirmaer Ulykker og personskader Referencer Bilag 1 Personbilister, DTC Bilag 2 Personbilister, EB Bilag 3 Lastbilchauffører, DTC Bilag 4 Lastbilchauffører, EB Bilag 5 Vognmandsfirmaer

3 1. Baggrund og Introduktion 1.1 Baggrund Vejdirektoratet modtager løbende henvendelser fra trafikanter, der ønsker at få etableret overhalingsforbud for lastvogne på motorveje. Det er specielt de såkaldte elefantvæddeløb, hvor lastbiler foretager langvarige overhalinger, som trafikanterne finder generende og farlige. 1.2 Forsøg Med virkning fra 1. december 2010 er det besluttet at etablere et etårigt forsøg med overhalingsforbud. Forbuddet gælder alene for lastbiler på en 58,4 km lang sammenhængende strækning af den Østjyske motorvej E45, fra Skærup syd for Vejle til lidt nord for tilslutningsanlæg Skanderborg V. Forsøget har til formål at afdække de effekter, som et overhalingsforbud for lastbiler over en længere vejstrækning har på fremkommelighed, udnyttelse af den eksisterende vejkapacitet og trafiksikkerheden. Forbuddet gælder fra kl. 06:00 til 20:00 på hverdage (mandag til fredag). Skiltningen er udført med samme frekvens som på andre motorvejsstrækninger med overhalingsforbud, dvs. der opstilles tavler ca. hver kilometer. Under forbudstavlen C52 (overhaling med lastbil forbudt) er der opsat en undertavle med tidsinterval for forbuddet. I hvert andet tavlesnit er der endvidere opsat en tavle, der oplyser afstanden til afslutningen af forsøgsstrækningen. På den sydlige del af forsøgsstrækningen, mellem Skærup og Hornstrup og på en ca. 10 km lang strækning omkring Ejer Bavnehøj, eksisterede der allerede ved forsøgets start overhalingsforbud for lastbiler, busser og andre køretøjer med registreringspligtigt påhængskøretøj. Disse strækninger ændres, således at de indgår i forsøget med overhalingsforbud alene for lastbiler. Gældende dispensationspraksis vil blive overholdt. Den tillader busser (over 3500 kg), lastbiler, lastbil- og busvogntog samt andre biler med tilkoblet påhængskøretøj at overhale et andet køretøj, hvis der lovligt opnås en hastighedsdifference på 20 km/t mellem det overhalende og det overhalede køretøj. Det vil f.eks. indebære, at en lastbil kan overhale en særtransport, der kun må køre 60 km/t. Vejdirektoratet ønsker, at følge op på virkningerne af forsøget mht. personbilisters, lastbilchaufførers og vognmandsfirmaers oplevelser og holdninger samt de trafiksikkerhedsmæssige effekter, hvilket nærværende notat omhandler. 3

4 1.3 Følgegruppe Der er nedsat en følgegruppe med medlemmer fra Dansk Transport og Logistik, Danske Busvognmænd, Dansk Industri, Frie Danske Lastbilvognmænd, 3F Transportgruppen, FDM, International Transport Danmark, Sydøstjyllands Politi, Rigspolitiet, Trafikstyrelsen og Vejdirektoratet. Gruppen drøfter løbende forsøgets forløb. 4

5 2. Forsøgsstrækning Forsøgsstrækningen på den Østjyske Motorvej (M60), hvor der er etableret overhalingsforbud for lastbiler, går fra kmt 99/0650 til kmt 158/0060 (se figur 2.1). Figur 2.1: Forsøgsstrækning med overhalingsforbud for lastbiler fra Skærup (kmt 99/0650) til tilslutningsanlægget nord for Skanderborg V (kmt 158/0060). På den sydlige del af forsøgsstrækningen mellem Skærup og frakørsel <59> Hornstrup pågår der broarbejde på tre forskellige lokaliteter, hvilket medfører indsnævring af køresporsbredden og nedskiltning af hastigheden i begge retninger. Derudover pågår der i forbindelse med motorvejsudvidelsen forberedende anlægsarbejde i nødsporet i begge retninger. 5

6 Stopinterviewene af trafikanter er derfor tilrettelagt, så det er strækningen nord for DTC, der spørges til. Dette er nærmere beskrevet i kapitel 3. 6

7 3. Resultater af interviewundersøgelse Der er udarbejdet et spørgeskema til hhv. personbilister, lastbilchauffører og vognmandsfirmaer. Spørgeskemaerne til personbilister og lastbilchauffører er opbygget, så de fungerer ved stopinterviews på to rastepladser lokaliseret i hver ende ved forsøgsstrækningen (se bilag 1-4). Spørgeskemaet til vognmandsfirmaerne er webbaseret og udsendt som link i en e- mail til udvalgte firmaer (se bilag 5). Der blev gennemført stopinterviews på rastepladsen Ejer Bavnehøj Øst ved frakørsel <54> Ejer Bavnehøj for nordkørende trafikanter og ved Danmarks Transport Center (DTC) ved frakørsel <59> Hornstrup for de sydkørende trafikanter (se figur 2.1). DTC er valgt for så vidt muligt at undgå, at det igangværende bro- og anlægsarbejde syd for <59> Hornstrup påvirker de adspurgte trafikanters besvarelser. For de sydkørende trafikanter er DTC lokaliseret ca. 40 km syd for forbuddets start. Da det er muligt for både syd- og nordkørende trafikanter at komme til DTC, er der tilføjet et ekstra stopspørgsmål på de spørgeskemaer, der er anvendt ved DTC (se bilag 1 og 3). Dette sikrer, at kun de trafikanter, der kommer fra nord indgår i stopinterviewene. Undersøgelsen blev gennemført i dagtimerne den 23. og 24. maj Spørgeskemaundersøgelsen med vognmandsfirmaer blev gennemført i juli og august

8 3.1 Personbilister Der er indsamlet 188 svar fra personbilister, der netop havde gennemkørt og lagt mærke til, at der er overhalingsforbud for lastbiler på den Østjyske Motorvej. Herudover var der en mindre del af trafikanterne (5%), som ikke kendte til overhalingsforbuddet, og de indgår ikke i undersøgelsen. Ca. 20% (38) af respondenterne er kvinder, mens ca. 80% (150) er mænd. 96% (181) er danske bilister, mens tre nordmænd, tre tyskere og en enkelt svensk bilist deltog i undersøgelsen. Aldersfordelingen for de adspurgte personbilister ses i tabel 3.1. Alder (N=188) Antal Tabel 3.1: Aldersfordeling for respondenter (personbilister). Hvor ofte kører du her på motorvejen? (N=188) Dagligt 19% (35) Én eller flere gange om ugen 27% (51) Én eller flere gange om måneden 25% (48) Sjældnere 29% (54) Tabel 3.2: Personbilisternes benyttelse af motorvejen. Oplever du, at overhalingsforbuddet gør det uændret, lettere eller sværere at komme frem? (N=188) Uændret 18% (34) Lettere 71% (134) Sværere 4% (8) Ved ikke 7% (12) Tabel 3.3: Personbilisternes oplevelse af fremkommeligheden. 8

9 Hvorfor er det blevet lettere? (N=134) På grund af færre lastbiler i venstre spor 78% (104) Mere flydende trafikafvikling 8% (11) Færre elefantvæddeløb 4% (6) Mindre kødannelse 3% (4) Andet 7% (9) Tabel 3.4: Begrundelser for hvorfor personbilister oplever øget fremkommelighed. Hvorfor er det blevet sværere? (N=8) Langsomtkørende personbiler 3 Lang kolonne af lastbiler at overhale 2 Overhalingsforbuddet overholdes ikke 1 Andet 2 Tabel 3.5: Begrundelser for hvorfor personbilister oplever forringet fremkommelighed. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? (N=188) Den forlænges 3% (5) Den forkortes 33% (62) Den er uændret 52% (99) Ved ikke 12% (22) Tabel 3.6: Personbilisternes oplevelse af rejsetidsændring. Oplever du at overhalingsforbuddet generelt overholdes? (N=188) Ja 61% (115) Delvist 22% (41) Nej 14% (27) Ved ikke 3% (5) Tabel 3.7: Personbilisternes oplevelse af overhalingsforbuddets effekt. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? (N=188) Uændret 24% (45) Bedre 62% (116) Dårligere 4% (7) Ved ikke 10% (20) Tabel 3.8: Personbilisternes oplevelse af trafiksikkerheden. 9

10 Hvorfor er det blevet bedre? (N=116) Færre pludselige opbremsninger 56% (64) Mere flydende trafikafvikling 15% (17) Bedre overblik over vejens forløb 9% (11) Færre kødannelser 6% (7) Mindre irritation 4% (5) Andet 3% (4) Spørgsmål ikke besvaret 7% (8) Tabel 3.9: Begrundelser for hvorfor personbilister oplever forbedret trafiksikkerhed. Hvorfor er det blevet dårligere? (N=7) Langsomtkørende PB bliver tvunget til at overhale 2 Mere kolonnekørsel og dermed mange lastbiler at overhale 1 Pludselige uventede overhalinger 1 Mere kø for lastbiler 1 Spørgsmål ikke besvaret 2 Tabel 3.10: Begrundelser for hvorfor personbilister oplever forværret trafiksikkerhed. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé over en lang strækning? (N=188) God idé 95% (179) Dårlig idé 3% (5) Ved ikke 2% (4) Tabel 3.11: Personbilisternes overordnede holdning til overhalingsforbuddet. Oplever du andre fordele ved overhalingsforbuddet? (N=53) Bedre trafikflow 18 Mere ro / mindre stress 12 Mere tryghed / oplevet trafiksikkerhed 9 Ingen elefantvæddeløb 9 Andet 5 Tabel 3.12: Personbilisternes oplevelse af andre fordele ved overhalingsforbuddet. 10

11 Oplever du andre ulemper ved overhalingsforbuddet? (N=18) Øget kolonnekørsel 9 Opbygget overhalingsbehov 4 Forbuddet overholdes ikke 3 Andet 2 Tabel 3.13: Personbilisternes oplevelse af andre ulemper ved overhalingsforbuddet. Har du kommentarer til overhalingsforbuddet? (N=21) Skulle gælde over hele landet 8 Udenlandske lastbilchauffører bryder forbuddet 4 Skulle have været indført tidligere 4 Bedre kontrol 2 Andet 3 Tabel 3.14: Personbilisternes kommentarer til overhalingsforbuddet. Undersøgelsen med personbilister viser: 71% af personbilisterne oplever, at det er blevet lettere at komme frem primært pga. færre lastbiler i overhalingssporet. 33% oplever at rejsetiden er reduceret, mens 52% oplever den er uændret. 61% af de adspurgte personbilister oplever, at overhalingsforbuddet for lastbiler generelt overholdes. 62% oplever at sikkerheden er bedre, primært pga. færre pludselige opbremsninger og mere flydende trafik, mens 24% giver udtryk for, at sikkerheden er uændret. Hele 95% af de adspurgte personbilister synes, at overhalingsforbuddet for lastbiler over en lang strækning er en god idé. Blandt andre fordele nævnes bedre trafikflow og mindre stress. 11

12 3.2 Lastbilchauffører Der er indsamlet 150 svar fra lastbilchauffører, der netop havde gennemkørt strækningen på den Østjyske Motorvej. Alle 150 adspurgte lastbilchauffører havde lagt mærke til overhalingsforbuddet på strækningen. Én af respondenterne er kvinde, mens 149 er mænd. 98% (147) er danske chauffører, mens to tyskere og en enkelt polsk chauffør deltog i undersøgelsen. 94% af de adspurgte chauffører kører på motorvejen dagligt eller én til flere gange om ugen (se tabel 3.16). Aldersfordelingen for de adspurgte lastbilchauffører ses i tabel Alder (N=150) Antal Tabel 3.15: Aldersfordeling for respondenter (Lastbilchauffører). Hvor ofte kører du her på motorvejen? (N=150) Dagligt 55% (83) Én eller flere gange om ugen 39% (58) Én eller flere gange om måneden 5% (8) Sjældnere 1% (1) Tabel 3.16: Lastbilchaufførernes benyttelse af motorvejen. Påvirker overhalingsforbuddet din kørsel? (N=150) Ja 53% (80) Nej 47% (70) Tabel 3.17: Overhalingsforbuddets påvirkning af lastbilchaufførernes kørsel. Kører du langsommere eller hurtigere når der er overhalingsforbud? (N=80) Hurtigere 0% (0) Langsommere 81% (65) Uændret hastighed 15% (12) Ved ikke 4% (3) Tabel 3.18: Overhalingsforbuddets påvirkning af lastbilernes hastighed. 12

13 Oplever du et ekstra behov for at overhale når forbuddet ophører? (N=80) Ja, som regel 44% (35) Ja, nogen gange 20% (16) Nej, sjældent 19% (15) Nej, aldrig 17% (14) Ved ikke 0% (0) Ja 64% (51) Nej 36% (29) Tabel 3.19: Lastbilchaufførernes ekstra behov for at overhale efter forbuddets ophør. Oplever du at overhalingsforbuddet påvirker din kørsel på andre måder? (N=80) Nej 72% (58) Ja, i form af irritation og stress 12% (10) Ja, trafiksikkerheden forværres 5% (4) Ja, det er svært at overholde køre-hviletiderne 4% (3) Ja, øget brændstofforbrug 3% (2) Ja, mere afslappende 3% (2) Ja, alle kører langsommere 1% (1) Tabel 3.20: Overhalingsforbuddets andre påvirkninger af lastbilchaufførernes kørsel. Hvad synes du om længden af strækningen her med overhalingsforbud? (N=150) For kort 2% (3) For lang 63% (95) Passende 27% (40) Ved ikke 8% (12) Tabel 3.21: Lastbilchaufførernes mening om strækningens længde. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? (N=150) Den forlænges 43% (64) Den forkortes 0% (0) Den er uændret 55% (83) Ved ikke 2% (3) Tabel 3.22: Lastbilchaufførernes oplevelse af rejsetidsændring. 13

14 Oplever du at overhalingsforbuddet er en fordel eller ulempe for personbilisterne? (N=150) Fordel 49% (73) Ulempe 26% (39) Ved ikke 25% (38) Tabel 3.23: Lastbilchaufførernes oplevelse af overhalingsforbuddets betydning for personbilisterne. Hvis ulempe, hvorfor? (N=39) Kolonnekørsel, gør det svært for PB at komme til/fra motorvejen 18 Forsigtige bilister bliver utrygge 7 Udenlandske chauffører overhaler alligevel 5 Flytter problem med elefantvæddeløb 3 Campingvogne bliver et problem 3 Spørgsmål ikke besvaret 3 Tabel 3.24: Begrundelser for hvorfor lastbilchaufførerne oplever ulemper for personbilisterne. Giver overhalingsforbuddet dig mere ro eller mere stress på din køretur? (N=150) Mere ro 23% (34) Mere stress 30% (46) Ingen ændring 45% (67) Ved ikke 2% (3) Tabel 3.25: Lastbilchaufførernes oplevelse af overhalingsforbuddets betydning mht. stress. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? (N=150) Uændret 38% (57) Bedre 19% (29) Dårligere 29% (43) Ved ikke 14% (21) Tabel 3.26: Lastbilchaufførernes oplevelse af trafiksikkerheden. 14

15 Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé over en lang strækning? (N=150) God idé 55% (83) Dårlig idé 37% (56) Ved ikke 8% (11) Tabel 3.27: Lastbilchaufførernes overordnede holdning til overhalingsforbuddet. Oplever du andre ulemper ved overhalingsforbuddet? (N=29) Kolonnekørsel, kører bag langsomme lastbiler 10 Personbiler drejer ind foran ved frakørsler 6 Mere stress i hverdagen 4 Farlige situationer når forbuddet ikke overholdes 4 Personbilister tager mindre hensyn 2 Andet 3 Tabel 3.28: Lastbilchaufførernes oplevelse af andre ulemper ved overhalingsforbuddet. Oplever du andre fordele ved overhalingsforbuddet? (N=13) Bedre fremkommenlighed for personbilisterne 5 Mindre stress 3 Bedre trafiksikkerhed for personbilisterne 3 Lastbilchaufførerne får et bedre ry 2 Tabel 3.29: Lastbilchaufførernes oplevelse af andre fordele ved overhalingsforbuddet. Har du kommentarer til overhalingsforbuddet? (N=23) Bør kun gælde i morgen- og eftermiddagsmyldretiden 7 Bør være ophold på strækningen, hvor det er muligt at overhale 5 Ønsker ikke overhalingsforbuddet 4 Der opstår lang kø, når forbuddet ikke overholdes 3 Øget politikontrol 2 Andet 2 Tabel 3.30: Lastbilchaufførernes kommentarer til overhalingsforbuddet. 15

16 Undersøgelsen med lastbilchauffører viser: 53% (80 af 150) af lastbilchaufførerne giver udtryk for, at overhalingsforbuddet påvirker deres kørsel. Af de 80 chauffører, der siger at deres kørsel påvirkes, oplever 81%, at de kører langsommere. 64% oplever, at de som regel eller nogen gange har et ekstra behov for at overhale, når forbuddet ophører. 12% oplever at forbuddet giver irritation og stress. 63% af lastbilchaufførerne synes strækningen med overhalingsforbud er for lang, mens 27% mener at længden er passende. 55% af chaufførerne oplever at rejsetiden er uændret, mens 43% oplever at den forlænges. 49% af lastbilchaufførerne oplever, at overhalingsforbuddet er en fordel for personbilisterne, mens ca. 26% oplever at det kan være en ulempe, hovedsaglig fordi kolonnekørsel kan gøre det svært for personbilerne at komme til og fra motorvejen. 30% af lastbilchaufførerne oplever at overhalingsforbuddet giver mere stress, mens 23% oplever mere ro på køreturen. 45% oplever ingen ændring. 38% af lastbilchaufførerne oplever at sikkerheden er uændret, mens 29% oplever, at den er blevet dårligere. 19% oplever sikkerheden er forbedret. 55% af de adspurgte lastbilchauffører synes, at overhalingsforbuddet over en lang strækning er en god idé, mens 37% synes det er en dårlig idé. 16

17 3.3 Vognmandsfirmaer Dansk Transport og Logistik har været behjælpelige med at udvælge 72 vognmandsfirmaer, som alle fik tilsendt det webbaserede spørgeskema (se bilag 5). 21 af de adspurgte firmaer er landsdækkende og 51er lokale vognmandsfirmaer. 62 af de 72 adspurgte firmaer besvarede spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 86. Alle 62 firmaer kender til overhalingsforbuddet for lastbiler på den Østjyske Motorvej (se tabel 3.31). Kender I til overhalingsforbuddet for lastbiler mellem Skærup (syd for Vejle) og Skanderborg V på den Østjyske Motorvej? (N= 62) Ja 100% (62) Nej 0% (0) Tabel 3.31: Vognmandsfirmaernes kendskab til overhalingsforbuddet. Påvirker overhalingsforbuddet på den Østjyske Motorvej jeres kørselsplanlægning? (N= 62) Ja 32% (20) Nej 68% (39) Tabel 3.32: Overhalingsforbuddets påvirkning af vognmandsfirmaernes kørselsplanlægning. Hvilke fordele har overhalingsforbuddet på den Østjyske Motorvej for jer? (N=52) Ingen 69% (36) Bedre trafiksikkerhed 21% (11) Mindre stress for chaufførerne 6% (3) Andet 4% (2) Tabel 3.33: Vognmandsfirmaernes opfattelse af overhalingsforbuddets fordele. Hvilke ulemper har overhalingsforbuddet på den Østjyske Motorvej for jer? (N=50) Ingen 28% (14) Dårligere fremkommelighed for lastbiler 26% (13) Dårligere trafiksikkerhed 14% (7) Skal bruge flere chauffører 10 % (5) Personbilers elefantvæddeløb 8% (4) Svært for personbilerne at komme til/fra motorvejen 4% (2) Andet 10% (5) Tabel 3.34: Vognmandsfirmaernes opfattelse af overhalingsforbuddets ulemper. 17

18 Synes I overhalingsforbuddet på den Østjyske Motorvej er en god eller dårlig idé over en lang strækning? (N= 62) God idé 32% (20) Dårlig idé 45% (28) Ved ikke 23% (14) Tabel 3.35: Vognmandsfirmaernes overordnede holdning til overhalingsforbuddet. Har I yderligere kommentarer? (N = 50) Overhalingsforbud er ok, hvis det indføres i myldretiderne 48% (24) Udenlandske chauffører overholder ikke forbuddet 10% (5) Andet 10% (5) Nej 32% (16) Tabel 3.36: Vognmandsfirmaernes kommentarer til overhalingsforbuddet. Undersøgelsen med vognmandsfirmaer viser: 68% af vognmandsfirmaerne giver udtryk for, at overhalingsforbuddet ikke påvirker deres kørselsplanlægning, mens 32% giver udtryk for, at forbuddet påvirker planlægningen. 69% (36 af 52) af vognmandsfirmaerne mener ikke, at overhalingsforbuddet har nogen fordele for firmaet. 21% (11 af 52) mener, at forbuddet giver bedre trafiksikkerhed. 28% (14 af 50) af vognmandsfirmaerne mener ikke, at overhalingsforbuddet har nogen ulemper for firmaet, mens 26% (13 af 50) mener, at overhalingsforbuddet giver dårligere fremkommelighed for lastbiler. 45% af de adspurgte vognmandsfirmaer synes, at overhalingsforbuddet over en lang strækning er en dårlig idé, mens 32% synes det er en god idé. 48% (24 af 50) af vognmandsfirmaerne kommenterer, at overhalingsforbuddet for lastbiler er ok, hvis det alene indføres i myldretiderne. 18

19 4. Ulykker og personskader Nærværende foreløbige ulykkesopgørelse dækker hele forsøgsstrækningen på den Østjyske Motorvej. Dvs. Vejnr. 60 fra kmt 99/0650 til kmt 158/0060. Eventuelle ulykker i rampekryds og på rastepladser er ikke medtaget. Opgørelsen indbefatter alle politiregistrerede person- og materielskadeulykker registreret i ulykkesdatabasen, VIS, efter overhalingsforbuddets ikrafttrædelse den 1. december Ulykkesudtrækket i VIS er foretaget den 2. august Seneste registrerede stedfæstelsesdato for ulykker i udtrækket er 1. juli Uheldsudtrækket dækker således de første cirka syv måneder af forsøgsperioden, fra og med december 2010 til og med juni Det skal dog bemærkes, at alle ulykkesdata i 2011 i henhold til Veksektoren.dk er foreløbige, og at der kan være ulykker sket på forsøgsstrækningen i 2011, som endnu ikke er registreret i VIS. Ulykkesopgørelsen på baggrund af ovenstående ses i tabel 4.1, 4.2 og 4.3. Antal ulykker Alle ulykker Heraf ulykker med lastbil Personskadeulykker 8 3 Materielskadeulykker 16 6 I alt 24 9 Tabel 4.1: Ulykker fordelt på type. Forsøgsstrækningen i perioden dec til jun (foreløbig). Antal personskader Alle tilskadekomne Heraf i ulykke med lastbil Alvorlig personskade 6 4 Let personskade 3 0 I alt 9 4 Tabel 4.2: Personskader fordelt på alvorlighedsgrad. Forsøgsstrækningen i perioden dec til jun (foreløbig). Ulykkesinvolverede køretøjer Antal køretøjer Heraf i ulykke med lastbil Person- og varebil 26 7 MC 1 0 Lastbil I alt Tabel 4.3: Ulykkesinvolverede køretøjer fordelt på type. Forsøgsstrækningen i perioden dec til jun (foreløbig). 19

20 De 12 ulykkesinvolverede lastbiler indgår i ni ulykker. Tre personskadeulykker med alvorlig tilskadekomst i alt fire alvorligt tilskadekomne - og seks ulykker alene med materielskade. De tre personskadeulykker Der er sket én overhalingsulykke venstre om (uheldssituation 111). Ulykken involverer en lastbil og en varebil. Én person kom alvorligt til skade. Der er sket to bagendekollisioner (uheldssituation 140). Den ene ulykke involverer tre lastbiler med to alvorligt tilskadekomne. Den anden ulykke involverer en lastbil og en personbil, og én person kom alvorligt tilskade. Uheldssituation 111 (venstre) og uheldssituation 140 (højre). De seks materielskadeulykker Materielskadeulykkerne er ulykker i forbindelse med vognbaneskift eller ind/udfletning (to ulykker), trængning (én ulykke), bagendekollission (én ulykke), ulykke med genstand over kørebanen (én ulykke) samt én eneulykke. Før- og eftersituationen I reference 1 findes en opgørelse over ulykkessituationen på forsøgsstrækningen og tilstødende strækninger i en 3-årig periode før overhalingsforbuddets ikrafttræden ( ). På baggrund af den korte efterperiode på cirka 7 måneder er det dog endnu ikke muligt at konkludere noget om trafiksikkerhedseffekten af overhalingsforbuddet på strækningen. 20

21 5. Referencer Reference 1: (2011): Forsøg med overhalingsforbud på Østjyske Motorvej, Spørgeskemaer: Personbilister, lastbilchauffører og vognmænd, Ulykker og personskader: Førperioden , april

22 Bilag 1 Personbilister, DTC Stopinterviews gennemført ved Danmarks Transport Center Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: maj 2011 Rasteplads: DTC Initialer: 1. Kommer du nord eller syd fra? (stopspørgsmål) Ja Nej Nord, fortsæt til spg. 2. Syd, fortsat god dag 2. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 3. Har du lagt mærke til, at der er overhalingsforbud for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej Hvis ja: Hvis nej, fortsat god dag 4. Oplever du, at overhalingsforbuddet gør det uændret, lettere eller sværere at komme frem? Uændret Lettere Sværere Ved ikke Hvorfor er det blevet lettere/sværere? Lettere: Sværere: På grund af færre lastbiler i venstre spor Andet: Det er sværere pga. langsomtkørende personbiler Andet: 5. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 22

23 6. Oplever du at overhalingsforbuddet generelt overholdes? Ja Delvist Nej Ved ikke 7. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke Hvorfor? 8. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé over en lang strækning? God idé Dårlig idé Ved ikke 9. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 23

24 Bilag 2 Personbilister, EB Stopinterviews gennemført ved Ejer Bavnehøj Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: maj 2011 Rasteplads: EB Initialer: 1. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 2. Har du lagt mærke til, at der er overhalingsforbud for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej Hvis ja: Hvis nej, fortsat god dag 3. Oplever du, at overhalingsforbuddet gør det uændret, lettere eller sværere at komme frem? Uændret Lettere Sværere Ved ikke Hvorfor er det blevet lettere/sværere? Lettere: Sværere: På grund af færre lastbiler i venstre spor Andet: Det er sværere pga. langsomtkørende personbiler Andet: 4. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 5. Oplever du at overhalingsforbuddet generelt overholdes? Ja Delvist Nej Ved ikke 24

25 6. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke Hvorfor? 7. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé over en lang strækning? God idé Dårlig idé Ved ikke 8. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 25

26 Bilag 3 Lastbilchauffører, DTC Stopinterviews gennemført ved Danmarks Transport Center Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: maj 2011 Rasteplads: DTC Initialer: 1. Kommer du nord fra eller syd fra? (stopspørgsmål) Nord Syd Nord, fortsæt med spg. 2. Syd, fortsat god dag 2. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 3. Kender du til overhalingsforbuddet for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej HVIS JA: HVIS NEJ, fortsat god dag 4. Påvirker overhalingsforbuddet din kørsel? Ja Nej Ved ikke Hvis ja: Hvis nej, gå til spørgsmål 5 Kører du langsommere eller hurtigere når der er overhalingsforbud? Hurtigere Langsommere Uændret hastighed Ved ikke Oplever du et ekstra behov for at overhale når forbuddet ophører? Ja, som regel Ja, nogen gange Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke 26

27 Oplever du at overhalingsforbuddet påvirker din kørsel på andre måder? Ja, Nej, Andet: 5. Hvad synes du om længden af strækningen her med overhalingsforbud? For kort For lang Passende Ved ikke 6. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 7. Oplever du at overhalingsforbuddet er en fordel eller ulempe for personbilister? Fordel Ulempe Ved ikke Hvis ulempe, hvorfor? 8. Giver overhalingsforbuddet dig mere ro eller giver det dig mere stress på din køretur? Mere ro Mere stress Ingen ændring Ved ikke 9. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke 10. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé over en lang strækning? God idé Dårlig idé Ved ikke 27

28 11. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 28

29 Bilag 4 Lastbilchauffører, EB Stopinterviews gennemført ved Ejer Bavnehøj Alt skrevet med rødt læses op af interviewer. Dato: maj 2011 Rasteplads: EB Initialer: 1. Hvor ofte kører du her på motorvejen? Dagligt Én eller flere gange om ugen Én eller flere gange om måneden Sjældnere 2. Kender du til overhalingsforbuddet for lastbiler? (stopspørgsmål) Ja Nej HVIS JA: HVIS NEJ, fortsat god dag 3. Påvirker overhalingsforbuddet din kørsel? Ja Nej Ved ikke HVIS JA: HVIS NEJ, gå til spørgsmål 4 Kører du langsommere eller hurtigere når der er overhalingsforbud? Hurtigere Langsommere Uændret hastighed Ved ikke Oplever du et ekstra behov for at overhale når forbuddet ophører? Ja, som regel Ja, nogen gange Nej, sjældent Nej, aldrig Ved ikke 29

30 Oplever du at overhalingsforbuddet påvirker din kørsel på andre måder? Ja, Nej, Andet: 4. Hvad synes du om længden af strækningen her med overhalingsforbud? For kort For lang Passende Ved ikke 5. Hvad betyder overhalingsforbuddet for din rejsetid? Den forlænges Den forkortes Den er uændret Ved ikke 6. Oplever du at overhalingsforbuddet er en fordel eller ulempe for personbilister? Fordel Ulempe Ved ikke Hvis ulempe, hvorfor? 7. Giver overhalingsforbuddet dig mere ro eller giver det dig mere stress på din køretur? Mere ro Mere stress Ingen ændring Ved ikke 8. Oplever du, at trafiksikkerheden på strækningen er uændret, bedre eller dårligere? Uændret Bedre Dårligere Ved ikke 9. Synes du overhalingsforbuddet er en god eller dårlig idé over en lang strækning? God idé Dårlig idé Ved ikke 30

31 10. Oplever du andre fordele eller ulemper, eller har du kommentarer til overhalingsforbuddet? Fordele: Ulemper: Andet: Udfyldes af interviewer: Klokken: Vejr: Sol Regn Overskyet Ca. alder: Køn: Kvinde Mand Tak for din deltagelse! 31

32 Bilag 5 Vognmandsfirmaer og webbaseret spørgeskema Til udvalgte vognmandsfirmaer, Med virkning fra 1. december 2010 har Vejdirektoratet besluttet at etablere et etårigt forsøg med overhalingsforbud. Forbuddet gælder alene for lastbiler på en 58,4 km lang sammenhængende strækning af den Østjyske motorvej E45, fra Skærup syd for Vejle til lidt nord for tilslutningsanlæg Skanderborg V. Forsøget har til formål at afdække de effekter, som et overhalingsforbud for lastbiler over en længere vejstrækning har på fremkommelighed, udnyttelse af den eksisterende vejkapacitet og trafiksikkerheden. Vejdirektoratet ønsker, at følge op på virkningerne af forsøget mht. vognmandsfirmaers oplevelser og holdninger. Hvilket sker vha. følgende korte spørgeskema: Link til skema De afgivne svar behandles anonymt. Svarfrist: Søndag d. 17. juli kl gennemfører undersøgelsen for Vejdirektoratet. Venlig hilsen Per Bruun Madsen Per Bruun Madsen Civilingeniør Rådgiver Tlf-dir: Scion-DTU Diplomvej, Byg Lyngby 32

33 33

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje

Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Evaluering af forsøg med overhalingsforbud for lastbiler på motorveje Interviewundersøgelser og ulykke opgørelse Per Bruun Madsen Puk K. Andersson Oktober 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby

Læs mere

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden?

Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Afstandsmærker på motorveje hvordan virker de på adfærden? og på trafiksikkerheden? Af Poul Greibe Seniorkonsulent Tlf: 2524 6734 Email: pgr@trafitec.dk Trafitec Scion-DTU, Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Supplerende tavletest

Supplerende tavletest Supplerende tavletest Færdselstavler og grønne linjer Trafikantforståelse Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 8. marts 2017 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 2008 DEL II Lene Herrstedt Puk Andersson 10. marts 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning...5

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler

Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Trafikantforståelse af symboler og informationer på VMS tavler Test 2009 Lene Herrstedt 22. december 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune

Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune Overblik over det samlede uheldsbillede for Aarhus kommune 2013-2017 Baggrund I denne rapport undersøges uheldsbilledet for hele Aarhus kommune i perioden fra 2013-2017. Data er på baggrund af politiregistrerede

Læs mere

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H.

TSA 52, Odense SV. Evaluering af dynamisk ruderanlæg. Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. TSA 52, Odense SV Evaluering af dynamisk ruderanlæg Annette Jørgensen, Vejdirektoratet Ole Svendsen, Vejdirektoratet Jonas H. Olesen, Cowi Før 2 Efter 3 4 5 6 Hvad forventer vi af det dynamiske ruderanlæg?

Læs mere

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3

Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Bilistadfærd ved overskridelse af spærreflade på M3 Registrering af bilister der overskrider spærrefladen på specifik delstrækning af M3. Teknisk notat. Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Marts 2009 Scion-DTU

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t.

Notat om Motorvejshastigheder. Status efter seks måneder med 130 km/t. Notat om Motorvejshastigheder Status efter seks måneder med 130. Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 3341 3333 Fax 3315 6335 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Notat Motorvejshastigheder

Læs mere

Ny viden om alvorlige ulykker

Ny viden om alvorlige ulykker Vejforum 2017, F5 Trafiksikkerhed for cyklister: Ny viden om alvorlige ulykker Anne Eriksson Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og cykling Ny viden om alvorlige ulykker med cyklister Opgørelse af ulykkesfaktorer

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. september 2013 13/06643-5 René Juhl Hollen rhp@vd.dk MIDTVEJSSTATUS FORSØG MED DIFFERENTIEREDE HASTIGHEDER PÅ HOVEDLANDEVEJSNETTET Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Ulykkesanalyse maj 2017

Ulykkesanalyse maj 2017 Ulykkesanalyse maj 17 Dataene i analysen er trukket fra Vejdirektoratets database, der indeholder alle politiregistrerede uheld. Politiet får ikke kendskab til alle trafikuheld. Sammenligninger mellem

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Rundkørsel i Bredsten

Rundkørsel i Bredsten Rundkørsel i Bredsten Trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel før, 2 måneder efter samt 10 måneder efter ændret afmærkning. Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt 17. september 2014 Scion-DTU Diplomvej 376

Læs mere

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej

Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Rumlestriber ved vejarbejde på motorvej Effekt på hastighed Lene Herrstedt Poul Greibe 9. juli 2012 tec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Introduktion...

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Evaluering af VMS tavler på M4

Evaluering af VMS tavler på M4 Evaluering af VMS tavler på M4 Forsøg med nedskiltning af hastighed ved arbejdskørsel Poul Greibe Belinda la Cour Lund 3. december 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved 1Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Indhold Beskrivelse af projektet: De 2 faser Hvad er en cykelgade? Udformningen Parkeringsforhold Plads til ophold i byrummet

Læs mere

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010

Vognbaneskift. Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje. Puk Kristine Andersson Poul Greibe. Marts 2010 Bilisters anvendte tid til udførelse af vognbaneskift på motorveje Puk Kristine Andersson Poul Greibe Marts 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé... 3 Baggrund... 5 Manøvretid

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6

3 Fordeling på ulykkernes alvorlighed 3. 4 Fordeling på personskadernes alvorlighed 4. 6 Transportmidler (personskadeulykker) 6 RINGSTED KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSARBEJDET TEKNISK NOTAT - UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 4 FAX +45 56 4 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Udvikling

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Trafikulykker og vejarbejde

Trafikulykker og vejarbejde Analyse af ulykker sket ved vejarbejde på motorveje (2006-2010) Puk Kristine Andersson Juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Resumé og konklusion... 3 1 Introduktion...

Læs mere

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

STATUS FOR TRAFIKULYKKER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 FAXE KOMMUNE STATUS FOR TRAFIKULYKKER 2010-2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Antal personskade-

Læs mere

Cykellommer. Spørgeundersøgelse om tryghed, tilfredshed, mv. Søren Underlien Jensen. Juli 2009

Cykellommer. Spørgeundersøgelse om tryghed, tilfredshed, mv. Søren Underlien Jensen. Juli 2009 Cykellommer Spørgeundersøgelse om tryghed, hed, mv. Søren Underlien Jensen Juli 9 Scion-DTU Diplomvej 7 8 Lyngby www.trafitec.dk Indhold Sammenfatning.... Indledning.... Metode.... Spørgeramme.... Praktisk

Læs mere

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7.

Evaluering af variable tavler på Motorring 3. Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. Evaluering af variable tavler på Motorring 3 Steen Merlach Lauritzen, Vejdirektoratet Lars Jørgensen, Rambøll Vejforum - 7. december 2016 Indhold Baggrund og rammer for evalueringen Resultater Kapacitet

Læs mere

Accelerations- og decelerationsværdier

Accelerations- og decelerationsværdier Accelerations- og decelerationsværdier for personbiler Baseret på data fra testkørsler med 20 testpersoner Poul Greibe Oktober 2009 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1. Introduktion...

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND

HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HØRINGSBOG VEJE OG STIER I ÅBENT LAND HÅNDBOG OM SIDEANLÆG I VEJE OG STIER I ÅBENT LAND OKTOBER 2014 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 7 2. Resultater

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Metode 2. 3 Spørgeskemaets indhold 2

BRUGERUNDERSØGELSE INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Metode 2. 3 Spørgeskemaets indhold 2 KOLDING KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Metode 2 3 Spørgeskemaets indhold

Læs mere

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon

Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej Hurup. Telefon Uheldsrapport 8 Thisted Kommune Teknik og Erhverv Kirkevej 9 77 Hurup Telefon 997 77 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Sweco Danmark A/S, marts 9 Indholdsfortegnelse GRUNDLAGET FOR

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Undersøgelse af trafikanternes samspilsadfærd i ny 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 7. September 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest

6-benet Rundkørsel i Kolding Vest 6-benet Rundkørsel i Kolding Vest Supplerende undersøgelse af trafikantadfærd i 2-sporet rundkørsel Belinda la Cour Lund 1. December 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Supplerende

Læs mere

Trafikantadfærd på 2-1 vej

Trafikantadfærd på 2-1 vej Adfærdsanalyse på Marbjergvej ved Roskilde Per Bruun Madsen Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt old Juni 2010 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 1. Indledning og formål... 3 2. Metode...

Læs mere

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S

Byens cykelgade Jernbanegade, Næstved Lárus Ágústsson, laag@cowi.dk COWI A/S Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser

Køresikkerhed for godschauffører. Navn på underviser Køresikkerhed for godschauffører Navn på underviser 1 Velkommen Navn Lidt om min faglige baggrund Baggrund og mål for kurset 2 Årsager til ulykker Hvad tror I er de største årsager til dræbte og kvæstede

Læs mere

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde

Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Dybdeanalyse af trafikulykkers hændelsesforløb Videoregistrerede ulykker på motorveje med vejarbejde Vejforum 6. december 2018 - Thomas Skallebæk Buch & Puk Kristine Andersson, Trafitec Disposition Baggrund

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

BILISTER MANGLER RESPEKT FOR TOGET

BILISTER MANGLER RESPEKT FOR TOGET Dlkfældkfdlækfælsdkf JERNBANEOVERKØRSLER BILISTER MANGLER RESPEKT FOR TOGET Analyseinstituttet Voxmeter har på vegne af Dansk Jernbaneforbund undersøgt danskernes trafikvaner i jernbaneoverkørsler. Konklusionerne

Læs mere

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport

Variabelt 40 km/t skilt på Usserød Kongevej. - Evalueringsrapport - Evalueringsrapport Teknik og Miljø; Vej- og Parkafdelingen Thomas Meier juni 2004 Sammenfatning På den stærkt befærdede Usserød Kongevej, er der i et samarbejde imellem og Usserød Skole opstillet variable

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

KNALLERT - SIKKERT AF STED

KNALLERT - SIKKERT AF STED KNALLERT - SIKKERT AF STED Velkommen til den evaluerende knallertprøve A Du har ti minutter til at besvare alle spørgsmålene. Du skal lave en ring om det rigtige svar. Efter prøven er slut, skal du aflevere

Læs mere

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd

M10 rumlestriber Hastighed og adfærd M10 rumlestriber Hastighed og adfærd Poul Greibe 31. oktober 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Baggrund På M10 blev der den 28. august 2014 etableret rumlestriber på 4 forskellige

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning

Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Trafikantforståelse af symboler, færdselstavler og afmærkning Test 28 DEL I Lene Herrstedt Juli 28 Scion-DTU Diplomvej 376 28 Lyngby www.trafitec.dk 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Tavler

Læs mere

Uheldsrapport Rebild Kommune

Uheldsrapport Rebild Kommune Uheldsrapport Rebild Kommune For perioden 2011 2015 December 2016 [Skriv her] Rebild Kommune 1 Uheldsanalyse [Skriv her] Rebild Kommune 2 Uheldsanalyse Uheldsrapporten skal anvendes til at få kendskab

Læs mere

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Symboltest april Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Symboltest april 2011 Sammenfatning af resultater af trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Afmærkninger til standsning af vildfarne Spøgelsesbilister Den østrigske hånd : 91 % af respondenterne

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber

Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Procesplan for udarbejdelse af cykelregnskaber Formålet med at udarbejde et cykelregnskab er primært at evaluere og synliggøre kommunens udfordringer og resultater på cykelområdet. Cykelregnskabet giver

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning

Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Trafikanters forståelse af færdselstavler og vejafmærkning Test 2014 Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund 30. januar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Trafikanters forståelse

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre

Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Uheldsanalyse fra interview med trafikofre Af Trafikingeniør Pablo Celis, Dansk Cyklist Forbund marts 2002 Baggrund I efteråret 2001 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rådet

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Evaluering af gul svelle

Evaluering af gul svelle Evaluering af gul svelle Undersøgelse af trafikantadfærd ved benyttelse af gul svelle med påsat N42 afmærkning på M60 Skærup-Vejle. Belinda la Cour Lund Puk Kristine Andersson 10. August 2012 Scion-DTU

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Symboler på vejbanen

Symboler på vejbanen Evaluering af forsøg i Motorvejskryds Fredericia Lene Herrstedt Thomas Skallebæk Buch Belinda la Cour Lund Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Oktober 2012 2 Evaluering af forsøg i

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Evaluering af forsøg med stationær ATK

Evaluering af forsøg med stationær ATK Evaluering af forsøg med stationær ATK Stationær ATK s virkning på trafikkens hastighed Civilingeniør Henning Sørensen, Vejdirektoratet, has@vd.dk Forsøg med stationær og ubemandet ATK blev vedtaget af

Læs mere

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner

NOTAT. 1. Hovedkonklusioner NOTAT Projekt Sammenhæng mellem trængsel og hændelser på E20 over Fyn Kunde Byregion Fyn og Region Syddanmark Notat nr. 02 Dato 24. august 2017 Til Thomas Thume Nielsen, Byregion Fyn Erik Ørskov, Region

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler

Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Trafikantforståelse af udvalgte symboler og færdselstavler Lene Herrstedt 8. april 2011 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk 2 Trafikantforståelse af symboler og færdselstavler Indhold Sammenfatning

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Hastighedsmålinger på Gurrevej

Hastighedsmålinger på Gurrevej juli 2005 Belinda la Cour Lund Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Indledning...3 Hastighedsmålinger på Gurrevej...4 2

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole

Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Skolevejsanalyse 2013 Nørre Snede Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene

Af ovenstående grunde ses i det følgende udelukkende på ulykker, hvor cyklister er kommet til skade i årene KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Til Cecilia Lonning-Skovgaard 13. april 2018 Notat om tilskadekomne i København 2007-2017. Forvaltningens adgang til ulykkesdata

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010

temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler 2001-2010 temaanalyse ulykker med børn i person- og varebiler - ulykker med børn i personog varebiler - Dette notat handler om personskadeulykker i trafikken, hvor der har været tilskadekomne børn enten i person-

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet

NOTAT. Projekt om rejsetidsvariabilitet NOTAT Dato J. nr. 15. oktober 2015 2015-1850 Projekt om rejsetidsvariabilitet Den stigende mængde trafik på vejene giver mere udbredt trængsel, som medfører dels en stigning i de gennemsnitlige rejsetider,

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N

Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Dato 7. marts 2018 Sagsbehandler Elisabeth Krog Mail elk@vd.dk Telefon Dokument 18/04066-1 Side 1/5 Kommissorium VVM-undersøgelse for udbygning af E45 mellem Aarhus N og Randers N Som led i finansloven

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

Test af pudebump i by-rundkørsel

Test af pudebump i by-rundkørsel Test af pudebump i by-rundkørsel Hastighedsopgørelse for 25 målesnit ved rundkørsel i Slagelse By-rundkørsler - forebyggelse af færdselsulykker mellem bil og cyklister/knallerter/fodgængere Test af M3

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN

MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN Til Fredensborg og Hørsholm kommuner Dokumenttype Memo Dato Marts 2019 MODULVOGNTOGSKØR- SEL PÅ ISTERØDVEJEN MODULVOGNTOGSKØRSEL PÅ ISTERØDVEJEN Projektnavn MVT Isterødvejen Projektnr. 1100037496 Modtager

Læs mere

Trafikulykker for året 2017

Trafikulykker for året 2017 Trafikulykker for året Titel Trafikulykker for året Dato: Juni 2018 ISBN (NET): 978-87-93674-02-8 Copyright: Vejdirektoratet, 2018 Kontaktoplysninger Vil du vide mere om Vejdirektoratets ulykkesstatistik,

Læs mere

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning

Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Trafikantforståelse af færdselstavler, symboler og afmærkning Indsæt foto så det fylder rammen ud Lene Herrstedt Belinda la Cour Lund Puk Andersson 20. februar 2008 Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800

Læs mere