Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro"

Transkript

1 Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling Vedtægtsændringer Drift Tegningsret Revision og regnskabsår Nedlæggelse Godkendelse Ikrafttræden Navn og hjemsted Skolens navn er "Børneuniversitetet på Vesterbro", oprettet i august måned Skolens adresse og hjemsted er Valdemarsgade 14, 1665 København V i Københavns Kommune. Skolen har CVR-nummer Børneuniversitetet på Vesterbro er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig. Skolen drives efter de til enhver tid gældende love og regler for friskoler og private grundskoler m.v.

2 Skolens formål Formålet med Børneuniversitetet på Vesterbro s arbejde er dannelsen af det livsduelige, verdensåbne og kompetente menneske. Børneuniversitetet på Vesterbro giver undervisning indenfor børnehaveklasse til 10. klasse, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Børneuniversitetet på Vesterbro udgør som sådan en ramme for børns personlige vækst, dannelse, dygtiggørelse og kvalifikation. Børneuniversitetet på Vesterbro er internationalt orienteret, og dets pædagogiske virke er forankret i lokalområdet. Udgangspunktet er det enkelte barns særlige personlige karakteristika og udviklingspotentialer. Skolens ledelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift, herunder forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og med skolens vedtægt. Bestyrelsen varetager de opgaver som er nævnt i 5 om bestyrelsens opgaver, samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om. Skoleleder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår. Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen vælges af forældrekredsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf fire skal vælges blandt forældrene til børn ved skolen. De tre øvrige vælges blandt personer, der i deres daglige virke har vist Børneuniversitetet på Vesterbro støtte og interesse, dog skal mindst et af disse medlemmer være bosiddende eller have sit daglige arbejde på Vesterbro. Børneuniversitetet på Vesterbros leder og ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er medlemmer af Forældrekredsen. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted. Af de blandt Forældrekredsens medlemmer valgte bestyrelsesmedlemmer afgår 2 repræsentanter hvert år. De tre øvrige medlemmer afgår med et medlem i lige år og to medlemmer i ulige år. Der vælges hvert år tre suppleanter for bestyrelsen, hvoraf mindst en skal være medlem af

3 Forældrekredsen. Bestyrelsesmedlemmer er i bestyrelsesarbejdet kun bundet af deres overbevisning og kan ikke afsættes i funktionsperioden. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jvf. lov om ligestilling af kvinder og mænd. Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark. I øvrigt gælder de i lov om friskoler og private grundskoler indeholdte begrænsninger i valgbarheden til bestyrelsen. Børneuniversitetet på Vesterbros ansatte og elever kan hver udpege en repræsentant som observator ved bestyrelsens møder. Disse repræsentanter kan ikke deltage i behandlingen af personsager og de er i øvrigt i deres arbejde underlagt samme fortrolighedsforpligtelser som bestyrelsens medlemmer. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen. Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperioden skal antallet af repræsentanter fra forældrekredsen i bestyrelsen opretholdes. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Indkaldelsen sker efter reglerne i 6. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for Børneuniversitetet på Vesterbros gæld, men kan blive ansvarlige efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage honorar af Børneuniversitetet på Vesterbros midler for deres arbejde i bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden. Bestyrelsens opgaver Bestyrelsen ansætter og afskediger Børneuniversitetet på Vesterbros leder og andet fastansat personale. Lederen har ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til generalforsamling med en dagsorden som angivet i 6 Stk. 5. Bestyrelsen sørger for at underrette undervisningsministeriet om, hvem der er valgt som tilsynsførende, og for at underrette forældrekredsen om den årlige tilsynserklæring. Bestyrelsen udarbejder snarest muligt efter afholdelse af den ordinære generalforsamling budget for det kommende skoleår. Budgettet udsendes til Forældrekredsens medlemmer til

4 orientering. Bestyrelsen har ansvaret for at der hvert år udarbejdes et retvisende årsrapport i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen vælger en revisor så regnskabet kan underkastes betryggende revision efter gældende regler. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og forældrebetaling for skolefritidsordning for et år ad gangen. Bestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for søskenderabat, fripladser mv. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og næstformand vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der blandt andet bestemmer hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske. Der skrives referat af bestyrelsens beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få skrevet sin afvigende mening ind i referatet. Konstateret inhabilitet skal refereres. Referatet indgår som punkt på næstfølgende bestyrelsesmøde, hvor eventuelle misforståelser rettes. Herefter er referatet godkendt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem, og bestyrelsen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed blandt de fremmødte, jvf. Dog 7, 9 Stk. 2 og 11 stk. 1. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev. I tilfælde af stemmelighed er formandens i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Formanden drager omsorg for udførelsen af beslutningerne. For bestyrelsen, lederen og andre deltagere i bestyrelsesarbejdet gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v. Forældre til elever samt fastansatte ved skolen har altid ret til indsigt i budgetter. regnskaber/revisionsprotokol og andre dokumenter, som er godkendt af bestyrelsen. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives. Bestyrelsen kan give retten til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold.

5 Generalforsamling Generalforsamlingen består af Forældrekredsens medlemmer jævnfør stk. 3. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned. Støttekredsens medlemmer, Børneuniversitet på Vesterbros personale og med bestyrelsens tilladelse andre personer kan deltage i generalforsamlingen uden stemmeret. Stemmeberettigede er forældrekredsens medlemmer. Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrenes rettigheder tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje. Valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen og af tilsynsførende sker efter reglerne i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende. Ved valg af forældrerepræsentanter til bestyrelsen skal det være tydeligt og klart for alle parter, at det er valg af disse bestyrelsesmedlemmer, der stemmes om. Det er bestyrelsens ansvar, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Hver forælder kan afgive 1 stemme. Der kan kun gives fuldmagt til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn i skolen. Støttekredsen består af personer, selskaber, foreninger eller andre som har ydet bidrag til driften af Børneuniversitetet på Vesterbro. Medlemskab af Støttekredsen vedvarer i en 12 måneders periode fra bidragets ydelse og kan opretholdes ved ydelse af fornyet bidrag. Størrelsen af bidragene fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer af støttekredsen er endvidere forældre eller andre med den i stk. 1. anførte tilknytning til børn, som er skrevet op til senere skolegang på Børneuniversitetet på Vesterbro. Støttekredsens medlemmer har møde- og taleret på Børneuniversitetet på Vesterbros generalforsamlinger. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst fire ugers varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af revideret regnskab 5. Valg af tilsynsførende 6. Indkomne forslag 7. Valg til bestyrelsen 7.1 Valg af 2 forældre til bestyrelsen 7.2 Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen 7.3 Valg af 1 eller 2 eksterne medlemmer af bestyrelsen. 8. Eventuelt

6 Sammen med indkaldelsen udsendes. 1. Revideret årsregnskab til orientering. 2. Bestyrelsens forslag til målsætninger og budget for det næste skoleår. Forslag som ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Forslag skal bekendtgøres for Forældrekredsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen når enten mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af forældrekredsens medlemmer forlanger det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling. Adgang til at tage ordet på en generalforsamling har alle Forældrekredsens medlemmer, Støttekredsens medlemmer, skolens personale, revisor, bestyrelsens medlemmer samt personer indbudt af bestyrelsen. Generalforsamlingen træffer alle beslutninger, ved simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede, dog med de begrænsninger der fremgår af 7 og 11 om vedtægtsændringer og om nedlæggelse af skolen. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten. Vedtægtsændringer Bestyrelsen og Generalforsamlingen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kan vedtages hvis mindst af 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen og mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne stemmer for det.

7 Børneuniversitetet på Vesterbro s drift Børneuniversitetet på Vesterbro s drift finansieres ved offentlige tilskud, ved skolepenge for eleverne og eventuelt ved bidrag fra Støttekredsen og andre. Bidrag til Børneuniversitetet på Vesterbro giver ikke ret til nogen del af institutionens formue eller udbytte af nogen art. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn. Likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne herom i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og må ikke anbringes på konti m.v. som andre end skolen har rådighed over. Børneuniversitetet på Vesterbros drift skal ikke være tilrettelagt med overskud for øje, men der skal løbende søges etableret tilstrækkelige økonomiske midler til at sikre en undervisning i overensstemmelse med det i 2 anførte formål. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen og anvendes til tilvejebringelse af en kapital til imødegåelse af fremtidige års eventuelle underskud og i øvrigt til bedste for skolen, for eksempel til forbedring af undervisningsmaterialer, til byggeforanstaltninger og lignende. Årsrapporten udarbejdes og revideres inden udgangen af marts måned således at det reviderede regnskab kan forelægges den ordinære generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab. Tegningsret Børneuniversitetet på Vesterbro tegnes enten af bestyrelsens formand og Børneuniversitetet på Vesterbros leder i forening, eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres og der kan ikke gives prokura. Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. Revision og regnskabsår Institutionens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskaberne revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.

8 Nedlæggelse Beslutning om Børneuniversitetet på Vesterbros nedlæggelse træffes af generalforsamlingen efter skriftlig begrundet indstilling fra bestyrelsen. Generalforsamlingens beslutning sker efter reglerne i 7. Forældrekredsen orienteres umiddelbart herefter om generalforsamlingens beslutning. Ophører den selvejende institution med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet, de kommuner hvor eleverne er hjemmehørende og forældrekredsen, meddelelse om Børneuniversitetet på Vesterbros nedlæggelse samt grundlaget herfor, ligesom ministeriet skal orienteres ved betalingsstandsning eller konkursbegæring eller fare for indstilling af skolens virksomhed. Det påhviler den siddende bestyrelse at fungere, indtil den økonomiske opgørelse af Børneuniversitetet på Vesterbros aktiver og passiver er gennemført efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af Børneuniversitetet på Vesterbros aktiver og for at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt for at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne. Overskydende midler anvendes med undervisningsministeriets godkendelse til skoleformer, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v. Godkendelse Vedtægternes bestemmelser om skolens styrelse og økonomiske forhold skal godkendes af Undervisningsministeriet. Bestyrelsen er berettiget til at foretage de ændringer, som måtte blive krævet af Undervisningsministeriet i forbindelse med godkendelsen af vedtægterne.

9 Ikraftræden Nærværende vedtægter træder i kraft når undervisningsministeriets godkendelse foreligger. Samtidig ophæves vedtægter for Børneuniversitetet,som senest er blevet godkendt den 15. april Således vedtaget af bestyrelsen, af generalforsamlingen den 26. april 2008 og på generalforsamlingen den 25. november Bestyrelsen for Børneuniversitetet, den 1. december 2008 Formand: Sidsel Vangstrup Uraniavej Frederiksberg C Næstformand: Jo Gudmand-Høyer Asgårdsvej Frederiksberg C Forældrevalgt bestyrelsesmedlem: Forældrevalgt bestyrelsesmedlem: Anette Davidsen Carstensvej 13, st København V Crilles Bacher Fredericiagade København K Eksternt bestyrelsesmedlem: Eksternt bestyrelsesmedlem: Bjarne Nielsen Børnehaven Kongerosen Valdemarsgade København V Søren Bager Bartholinsgade 5, København K

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil *****

Vedtægter. for. Den selvejende institution. StruerSkolen Læring og Livsstil ***** J.nr. 31007418 KD/LLH/fcw Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (H) Claus M. Klausen, Advokat (L) Ane Lisberg, Advokat

Læs mere

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt

Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Aktuelt Uge 44 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt I denne uge er ugebrevet et

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society

VEDTÆGTER for Danish Percussion Society VEDTÆGTER for Danish Percussion Society 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Danish Percussion Society, forkortet DPS (herefter benævnt Foreningen) (1.2) Foreningens hjemsted er i Odense kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014

Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Vedtægt for Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle gældende til 30. april 2014 Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle er en selvejende institution med hjemsted i Odense

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer

Læs mere

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing

Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing Vasevej 28-30 6950 Ringkøbing 1. Hjemsted og formal Det Kristne Gymnasium (herefter kaldet KG) CVR-nr. 86 04 08 16 er en selvejende uaf hngig uddanneisesinstitution med

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF

VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF VEDTÆGT FOR NØRRESUNDBY GYMNASIUM OG HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Nørresundby Gymnasium og Hf er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Aalborg Kommune,

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Lyngby almennyttige Boligselskab Administrator: DAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Navn 1. Selskabets navn er Lyngby almennyttige Boligselskab.

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog

Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog 1 Vedtægt for Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog FORMÅL OG HJEMSTED 1 Arbejdsløshedskassen for Journalistik,

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a.

VEDTÆGTER. for. FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. VEDTÆGTER for FORENINGEN ØSTIFTERNE f.m.b.a. I NAVN, ETABLERING, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Navn og etablering 1.1 Foreningens navn er Foreningen Østifterne f.m.b.a. 1.2 Foreningen er etableret ved en omdannelse

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere