Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: Udført af: PEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM"

Transkript

1 Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: Udført af: PEM

2 Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION... 4 VURDERING AF EJENDOMMEN... 4 GENERELT:... 4 TAG:... 4 FACADER:... 5 VINDUER / DØRE:... 5 FUNDAMENTER:... 5 GULVE:... 5 LOFTER:... 5 INDVENDIGE VÆGGE... 5 UDVIKLING AF SKADER UDEN DER FORETAGES ÆNDRINGER AF FUNDERINGSFORHOLD:... 5 HISTORIK:... 5 FREMTIDIGE SKADER:... 6 KALKULATIONER... 6 LØSNING 1:... 6 LØSNING LØSNING BILAG... 8 BILAG A, TILLÆG TIL GEOTEKNISK RAPPORT:... 8 Side 2 af 10

3 Indledning Denne rapport er udarbejdet af Marcussen A/S på baggrund af et bygningstilsyn foretaget den af bygningssagkyndig Poul Erik Marcussen og nyt tilsyn sammen med Andreasen og Hvidberg den Rapporten har til hensigt at beskrive bygningens nuværende tilstand og belyse behov for istandsættelse. Behovet for istandsættelse og økonomi skal vurderes i forhold til at bygge en ny børnehave. I vurderingen er der specielt vurderet på sætningsskader i fundamenter, vægge og gulve. Herunder om sætningsskader er i fortsat udvikling og om der kan foretages udbedringer af skaderne. Bygningsgennemgangen er foregået ved et visuelt eftersyn af synlige bygningsdele. Der er ikke foretaget destruktive indgreb i bygningsdele, taget prøver til dyrkning eller på anden måde taget fysiske prøver. Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse af firmaet Andreasen og Hvidberg. På baggrund af geoteknisk undersøgelse er der indhentet overslagspriser på pælefundering fra firmaet Arkil Fundering. Ejendommens data Navn: Adresse: Ejendomstype: Bebygget areal: Øster Hornum Børnehave Sandgraven 3, Øster Hornum Børnehave 336 m2 Dokumenter Følgende dokumenter er anvendt ved udarbejdelsen af rapporten: BBR af den Overslagstilbud fra Arkil Fundering, af den Geoteknisk rapport fra Andreasen og Hvidberg, af den Energimærke udarbejdet af Rambøll den Geoteknisk rapport fra Andreasen og Hvidberg, af den Geoteknisk rapport fra Andreasen og Hvidberg, af den Diverse tilgængelige tegninger via webadgang fra kommunens hjemmeside. Side 3 af 10

4 Konklusion Det konkluderes at en renovering af bygningen ikke er rentabel, primært på grund af de meget høje udgifter til sikring af bygningen mod yderligere sætninger. Specielt er udgifterne til fjernelse og reetablering af terrændæk og vægge meget høje. Konklusionen bygger endvidere på at en renovering af bygningen ikke vil føre bygningen op på en nutidig energimæssig standard, hvorfor der fortsat vil være et højt energiforbrug i forhold til et nyt hus. I kalkulationsafsnit er der vist 3 kalkulationer. Det anbefales at anvende et princip som angivet i løsning 3. Ved løsning 3 er der mulighed for at få en bygning der på alle måder lever op til dagens krav til energiforbrug, funktionalitet, arkitektur m.v.. Samtidig åbner løsning 3 en mulighed for, såfremt der er et ønske herom, at samle alle aktiviteterne (aktiviteterne på gården) på samme matrikel. Den geotekniske rapport fra Andreasen og Hvidberg, af den , fastlægger at der er bæredygtigt lag i en dybde af 3.2 5,5 m under terræn. I jordlagene over bæredygtigt lag er der fundet flere sætningsgivende lag, disse lag vurderes at være den primære årsag til sætningerne i bygningen. Endvidere godtgøres det i bilag A at der ikke kan gives en klar forventning til den videre udvikling af skaderne såfremt der ikke foretages ændringer på funderingsforholdende Det skal dog også påpeges at der har været en større udsivning af brugsvand i det ene baderum. Det kan ikke udelukkes at denne udsivning kan være en medvirkende årsag til den fortsatte udvikling af sætningsskaderne. Vurdering af ejendommen Generelt: Generelt er bygningen opført i gode materialer og efter gode og velkendte principper. Bygningen er opført af 2 gange, den oprindelige del inkl. kælder i 1973 og en tilbygning i Den oprindelige del af bygningen fremtræder med mange skader i fundamenter, gulve og vægge. Vandskade Energimæssigt er bygningen i dårlig stand, et højt forbrug i forhold til et nyt hus, skal derfor forventes uanset om de forslåede energiforbedringer foretages, der henvises i øvrigt til energimærke udarbejdet af Rambøll den Endvidere fremtræder bygningen med behov for en istandsættelse af overflader, da de synes slidte. Tag: Tagbelægning fremtræder med en del defekter og noget slidt, på lofter kan der konstateres mange tegn på indtrængning af vand, en kort levetid skal derfor forventes. Side 4 af 10

5 Sternbeklædningen af eternitplader fremstår meget tilsmudset, det vurderes at en simpel afrensning kan klare problemet. Facader: I den del af den oprindelige bygning der ligger uden for området med kælder, er der mange væsentlige sætningsskader i ydervægge. I den øvrige bygning er væggene intakte og uden væsentlige skader. Vinduer / døre: Vinduer og døre er alle de oprindelige fra opførelsestidspunktet, og fremtræder uden væsentlige skader der kan godtgøre en udskiftning. Det kunne evt. overvejes at udskifte termoruderne til lavenergiglas såfremt en rentabilitetsberegning giver et positivt resultat. Fundamenter: I den del af den oprindelige bygning der ligger uden for området med kælder, er der mange væsentlige sætningsskader i fundamenterne. I den øvrige bygning er fundamenterne intakte og uden væsentlige skader. Gulve: I den del af den oprindelige bygning der ligger uden for området med kælder er der mange sætningsskader i gulvene i form af revner og niveauforskydninger. I den øvrige bygning er gulvene intakte og uden skader. Lofter: Lofter er af forskellig art og i meget vekslende stand, blandt andet ses der flere skader efter indtrængning af vand fra taget. Indvendige vægge I den del af den oprindelige bygning der ligger uden for området med kælder er der væsentlige sætningsskader i form af revner. I den øvrige bygning er væggene intakte og uden skader. Udvikling af skader uden der foretages ændringer af funderingsforhold: Historik: Ved Geoteknisk undersøgelse foretaget den blev der konstateret adskillige revnedannelser i fundamenter og murværk, hvorimod der ikke nævnes noget om skader i gulve og indvendige vægge. Ved undertegnedes besigtigelse af ejendommen er det derfor ikke muligt at fastslå hvornår skader i gulve og de indvendige vægge. Det er dog sandsynligt at skaderne er Side 5 af 10

6 opstået gradvist i løbet af tiden fra 1981 frem til nu. Det kan ikke udelukkes at den store udsivning af vand fra et af badeværelserne har forårsaget en øget udvikling af skaderne Fremtidige skader: I det vedlagte bilag fra Andreasen og Hvidberg godtgøres det at der ikke kan gives en klar forventning til den videre udvikling af skaderne på bygningen ej heller om der kan forventes en aftagning eller en forværring. Kalkulationer Løsning 1: Løsningen omhandler en sikring af den del af den oprindelige bygning der ligger uden for området med kælder den del af bygningen der har skader i fundamenter, gulve, indvendige vægge og ydervægge. Sikring af bygningen er indregnet som foreslået af Andreasen og Hvidberg og i henhold til overslag fra Arkil Fundering. Nødvendige arbejder for udførelse af sikringsarbejdet er indregnet med anslåede budgettal. For at kunne sammenligne bygningen tilnærmelsesvis i forhold til en ny bygning er der indregnet isoleringsarbejder i tag og de gulvarealer der berøres i forbindelse med sikringsarbejderne. Forslag til energiforbedringer som foreslået i energimærket udarbejdet af Rambøll den er medtaget i kalkulationen. Øvrige energioptimeringer vurderes ikke at være rentable. Bevarelse af bygning Mængde Type Enhedspris Pris Alt inventar skal fjernes (køkken, bad og skabe) 1 stk Eksisterende gulv skal fjernes (med forsigtighed) og køres bort 172 m Minipæle under eksisterende bygning fra stk Nyt gulv støbes med armering og gulvvarme 172 m Ny belægning på gulve 172 m Reparationer / nye indervægge 300 m Malerarbejde vægge 600 m Nye toilet kerner + VVS 4 stk Nyt køkken 1 stk Nye af døre (de er fra 1973) 10 stk Lister 1 stk Side 6 af 10

7 Etablering af nye lofter inkl. dampbremse 336 m Etablering af varmt tag 336 m Reparationer af ydervægge 1 stk Energiforbedringer i h. t. energimærket 1 stk Tilsyn / projektledelse / projektering 1 stk Rådighedsbeløb til uforudsete forhold 20 % 20 % Pris i alt ekskl. moms Løsning 2 Løsningen omhandler en fornyelse af den del af den oprindelige bygning der ligger uden for området med kælder den del af bygningen der har skader i fundamenter, gulve, indvendige vægge og ydervægge. Opførelse af den nye del af bygningen er indregnet med en overslagsmæssig budgetpris Der er indregnet pælefundering af den nye del af bygningen, som foreslået af Andreasen og Hvidberg og i henhold til overslag fra Arkil Fundering. For bedst muligt at kunne sammenligne resultatet med løsning 1 er der indregnet varmt tag på den resterende del af bygningen. Der er endvidere indregnet udgifter til sikring af den resterende del af bygningen. Delvist nyt hus Mængde Type Enhedspris Pris Sikring af bygning fra 1993 samt kælderen under bygningen fra stk Nedrivning af bygning fra 1973 der ligger udenfor kælderen 1 stk Pælefundering 1 stk Bygning opbygges på ny. 172 m Etablering af nye lofter inkl. dampbremse i øvrig del af bygning 164 m Etablering af varmt tag på øvrig del af bygning 164 m Tilsyn / projektledelse / projektering 1 stk Rådighedsbeløb til uforudsete forhold 10 % 10 % Pris i alt ekskl. moms Side 7 af 10

8 Løsning 3 Løsningen omhandler en fjernelse af hele bygningen dog ikke kælder. Nyopførelsen forudsætter derfor at kælderen genanvendes som den er. Opførelse af den nye del af bygningen er indregnet med en overslagsmæssig budgetpris. Der er indregnet pælefundering af den nye bygning, som foreslået af Andreasen og Hvidberg og i henhold til overslag fra Arkil Fundering. Helt nyt hus Mængde Type Enhedspris Pris Nedrivning af bygning dog undtaget kælder 1 stk Pælefundering 1 stk Bygning opbygges på ny. 336 m Tegninger/tilsyn 12 % Rådighedsbeløb til uforudsete forhold 5 % 5 % Pris i alt ekskl. moms Bilag Bilag A, tillæg til geoteknisk rapport: Side 8 af 10

9 Side 9 af 10

10 Side 10 af 10

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 376-024302 Energimærkning nr.: 100066487 Gyldigt 5 år fra: 15-02-2008 Energikonsulent: Ole Premø Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Malkevej 4 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-024302 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Vestervej 9 5935 Bagenkop Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. marts 2014 Til den 11. marts 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglevænget 43 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-019123 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Knudsker Boligselskab. Strandgården

Knudsker Boligselskab. Strandgården Knudsker Boligselskab Strandgården Tilstandsrapport 2007 Knudsker Boligselskab Strandgården Sandflugtsvej 33-45 og 34B-44 / Blykobbevej 40-52 Tilstandsrapport 2007 Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af kælderydervægge. 1.8 MWh Fjernvarme 1100 kr. 30000 kr. 27.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bellisvej 36 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-005608 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Helsinge. Udløbsdato 04-09-2015. Lb. nr. H-15-01440-0050. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Tony Selvig dresse Lærkevej 34 Postnr. 3200 Dato 04-03-2015 By Helsinge Udløbsdato 04-09-2015 H-15-0-0050 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-22463 Matrikel/Ejerlav: 8FQ Helsinge By, Helsinge

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lystrup. Udløbsdato 17-04-2013. Lb. nr. H-12-02698-0148. Kommunenr./Ejendomsnr. Huseftersyn Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: Århus Kommune Adresse Asmusgårdsvej 4 Postnr. 8520 Dato 17-10-2012 HE nr. 2698 By Lystrup Udløbsdato 17-04-2013 Lb. nr. H-12-02698-0148 Kommunenr./Ejendomsnr.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 9 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bukkeballevej 90 Postnr./by: 2960 Rungsted Kyst BBR-nr.: 223-040438 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. Adresse Valdemar Holmers Gade 45. By København Ø. Udløbsdato 06-07-2015 for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Valdemar Holmers Gade 45 Postnr. 2100 Dato 06-01-2015 By København Ø Udløbsdato 06-07-2015 H-15-00-0004 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-604276 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere