SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer"

Transkript

1 SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lemberggade København S ens energimærke: Gyldig fra 2. oktober 202 Til den 2. oktober Energimærkningsnummer

2 ENERGIKONSULENTENS BEDSTE ANBEFALINGER I denne rapport gennemgås både bygningens energimærkning, status for bygningen og en række forslag til forbedringer. Mine bedste anbefalinger til at nedsætte energiforbruget til opvarmning er vist her. Med venlig hilsen Carl Ove Hansen Topdahl ApS Lerhøj 7, 2880 Bagsværd tlf Mulighederne for Lemberggade 8, 2300 København S Vinduer, døre ovenlys mv. YDERDØRE Massive uisolerede bagdøre. FORBEDRING VED RENOVERING Uisolerede bagdøre bør udskiftes til nye isolerede døre kr. 0,74 ton CO₂ Vinduer, døre ovenlys mv. YDERDØRE Massive hoveddøre er uisoleret. FORBEDRING VED RENOVERING Uisolerede hoveddøre udskiftes til nye isolerede døre. Projektet er under udførelse kr. 0,92 ton CO₂ Energimærkningsnummer

3 ENERGIMÆRKET FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGEN Energimærkning af bygninger har to formål:. Mærkningen synliggør bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, når en bygning eller lejlighed sælges eller udlejes. 2. Mærkningen giver et overblik over de energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre hvad de går ud på, hvad de koster at gennemføre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og hvor stor der kan opnås på el- og varmeregninger. Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v. Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet i modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængigt både af vejret og af de vaner, som bygningens brugere har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som bruger store mængder varmt vand. Mærket fortæller altså om bygningens kvalitet ikke om måden den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. BYGNINGENS ENERGIMÆRKE ens energimærke ligger på en skala fra A til G. A repræsenterer lavenergibygninger med et meget lille forbrug, A2 repræsenterer bygninger der opfylder bygningsreglementets krav til nybyggeri. B til G repræsenterer bygninger med stadig højere energiforbrug. På energimærkningsskalaen vises bygningens nuværende energimærke og energimærket for en ny bygning. Beregnet varmeforbrug per år:.366,28 MWh fjernvarme kr. 92,65 ton CO₂ udledning Energimærkningsnummer

4 BYGNINGEN Her ses beskrivelsen af bygningen og energirne, som energikonsulenten har fundet. For de bygningsdele, hvor der er fundet energir, er der en beskrivelse af hvordan bygningen er i dag, og så selve sforslaget. For hvert sforslag er anført den årlige i kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medføre. Hvis investeringen er rentabel, er investeringen også anført. Rentabilitet betyder, at energin kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i n, skal udskiftes igen. Hvis dette ikke er tilfældet, anses investeringen ikke at være rentabel, og investeringen er ikke anført. Man skal være opmærksom på, at der er en række sforslag, der i følge bygningsreglementet BR0, skal gennemføres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller bygningskomponenter. Tag og loft LOFT Tagkonstruktionen er udført som 45 hanebåndsspær, belagt med teglsten. Loftsetagen er udnyttet til beboelse og er - i forbindelse med tagrenovering - blevet isoleret med 200 mm mineraluld til kip. Ydervægge MASSIVE YDERVÆGGE Ydervæggene består af massive teglsten og er i følge snittegning: - 80 cm i kælder cm i stueetagen og på. sal cm på 2. og 3. sal cm på 4. sal. Vinduesbrystningerne i lejlighederne er sten massiv teglsten (24 cm), Vinduesbrystninger- med radiatorer- er oplyst at være isoleret med ca. 50 mm isolering afsluttet med træplade. Ydervægge er- samlet set - beregnet som massivt murværk med en middeltykkelse på ca. 50 cm. KÆLDER YDERVÆGGE Kælderydervægge mod jord er udført som 80 cm massiv beton. Energimærkningsnummer

5 Vinduer, døre ovenlys mv. VINDUER Alle vinduer er med to-lags energiruder af nyere dato. Kældervinduerne er med almindelige to-lags termoruder. OVENLYS Ovenlysvindue med fag. Vindue er monteret med 2 lags energirude YDERDØRE Massive uisolerede bagdøre. FORBEDRING VED RENOVERING Uisolerede bagdøre bør udskiftes til nye isolerede døre kr. 0,74 ton CO₂ YDERDØRE Massive hoveddøre er uisoleret. FORBEDRING VED RENOVERING Uisolerede hoveddøre udskiftes til nye isolerede døre. Projektet er under udførelse kr. 0,92 ton CO₂ Gulve TERRÆNDÆK Kældergulvet er udført i beton med slidlag. Gulvet er uisoleret. Ventilation VENTILATION Der er naturlig ventilation i hele bygningen i form af oplukkelige vinduer/lodrette aftrækskanaler. en er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er intakte. Energimærkningsnummer

6 VARMEANLÆG Varmeanlæg FJERNVARME en opvarmes med fjernvarme fra Københavns Energi. Fjernvarmemåleren (nr ) viste ved bygningsgennemgangen: 522,60 MWh 2768,9 m³ 79 C fjernvarme frem 30 C fjernvarme retur Den øjeblikkelige fjernvarmeafkøling var 48,7 C. Til opvarmning af radiatorerne er der 2 stk. rørvekslere (fabr. Reci 20,5, 986). Vekslere er forsynet med isoleringskapper og er placeret i varmecentralen i kælderen. VARMEPUMPER Der er ingen varmepumpe i bygningen. SOLVARME Der er intet solvarmeanlæg på bygningen. Varmefordeling VARMEFORDELING Opvarmningen af ejendommen sker via radiatorer i opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Radiatorstrengene er indreguleret v.h.a. dynamiske indreguleringsventiler. VARMEFORDELINGSPUMPER På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende energisparepumpe (fabr. Grundfos Magna 50-60, W) AUTOMATIK Der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer. Til regulering af varmeanlæg er der monteret klimastatanlæg (fabr. Recitherm 200). Energimærkningsnummer

7 VARMT VAND Varmt vand VARMT VAND Det varme brugsvand forsynes fra fælles varmecentral. VARMTVANDSPUMPER Automatisk modulerende W VARMTVANDSBEHOLDER Varmt brugsvand produceres i 2 stk 2500 l varmtvandsbeholder, isoleret med 00 mm mineraluld. Energimærkningsnummer

8 EL El BELYSNING Belysningen i fællesarealer består af armaturer med kompaktlysrør/sparepærer. Lyset styres med bevægelsesmeldere eller trappeautomat. ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER Energimærkningen omfatter ejendommen Lemberggade 8, som i flg. BBR-meddelelsen af , består af følgende: Bygn. nr., Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, matr. nr. 3497, Sundbyøster. boligareal: 2763 fordelt på 39 boliger. Bygn. nr. 2, Lemberggade , matr. nr. 3496, Sundbyøster. boligareal: 2020 fordelt på 25 boliger. Bygn. nr. 3, Lemberggade 28, Sternberggade 2-4, matr. nr. 3495, Sundbyøster. boligareal: 2285 fordelt på 28 boliger, samt andel areal 40. Bygn. nr. 4, Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade 5-53, matr. nr. 3492, Sundbyøster. boligareal: 2890 fordelt på 28 boliger, samt erhvervsareal 85. Bygn. nr. 5, Lergravsvej , Nyrnberggade 47-49, matr. nr. 3493, Sundbyøster. boligareal: 958 fordelt på 24 boliger. Bygn. nr. 6, Lergravsvej 43, Sternberggade 6-8, matr. nr. 3494, Sundbyøster. boligareal: 226 fordelt på 26 boliger. Ejendommen er opført i 926. På tidspunktet for energimærkets udførelse var "Håndbog for energikonsulenter 202" gældende. Dette energimærke er udarbejdet ud fra nævnte håndbogs standardforudsætninger, samt tilgængelige tegninger. Hvor tegningsmaterialet har været mangelfuldt, er der foretaget skøn baseret på byggeskik på opførelsestidspunktet. ens brugstid regnes for at være 68 timer pr. uge. Det antages at bygningen er opvarmet til 20 C. De anførte sforslag er ligeledes beregnet ud fra håndbogens forudsætninger. Der er - efter aftale med rekvirenten - ikke foretaget destruktive undersøgelser på ejendommen. Energimærkningsnummer

9 sgennemgangen blev foretaget med assistance af ejendommens varmemester Preben Andersen. Driftsjournalen er en månedlig registrering af forbruget på el, vand og varme - samt øjeblikstemperaturer på varmeanlægget og udetemperaturen. Driftsjournaler kan være yderst informative og kan bl.a. bruges til at opdage overforbrug på el, vand og varme. Der opfordres derfor til, at der føres driftsjournaler. Fjernvarme leveret af Københavns Energi afregnes dels ud fra en variabel udgift (MWh), og dels ud fra en fast afgift (pr. ). Endvidere afregnes ud fra en middel årsafkøling af fjernvarmevandet på 35 C. Såfremt afkølingen ligger indenfor normalområdet (35 C +/- 5 C - anno 202) afregnes forbrug med normaltarif. Ligger afkølingen under 30 C betales en "strafafgift" og ligger afkølingen over 40 C opnår forbrugeren en godtgørelse. Ejendommens årsafkøling var 52, C i 20, så der er opnået en godtgørelse på ca kr. Der bør altid tilstræbes at afkølingen (temperaturforskellen på det fjernvarmevand der løber ind i systemet, og det, der løber retur) er så stor som mulig. Den samlede varmeregning fordeles mellem beboerne efter fordelingstal. Energimærkningsnummer

10 Ejendommens lejligheder LEJLIGHEDSTYPER OG DERES GENNEMSNITLIGE VARMEUDGIFTER type Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type 2 Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type 3 Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type 4 Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type 5 Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type 6 Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type 7 Lemberggade 8-20, Nyrnberggade 47-49, type Lemberggade type 2 Lemberggade type 3 Lemberggade Energimærkningsnummer

11 type 4 Lemberggade type Lemberggade 28, Sternberggade type 2 Lemberggade 28, Sternberggade type 3 Lemberggade 28, Sternberggade type 5 Lemberggade 28, Sternberggade type 6 Lemberggade 28, Sternberggade type 7 Lemberggade 28, Sternberggade type 2 Lemberggade 28, Sternberggade type 9 Lemberggade 28, Sternberggade type Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 2 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 3 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade Energimærkningsnummer

12 4 type 4 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 5 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 6 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 7 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 8 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type 9 Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade type Lergravsvej type 2 Lergravsvej type 3 Lergravsvej type 4 Lergravsvej type Lergravsvej 43, Sternberggade Energimærkningsnummer

13 type 2 Lergravsvej 43, Sternberggade type 3 Lergravsvej 43, Sternberggade type 4 Lergravsvej 43, Sternberggade type 5 Lergravsvej 43, Sternberggade type 6 Lergravsvej 43, Sternberggade type 7 Lergravsvej 43, Sternberggade type 8 Lergravsvej 43, Sternberggade type 9 Lergravsvej 43, Sternberggade Kommentar Oplysningerne i BBR-meddelelsen af anses med hensyn til bygningens størrelse og anvendelse for at være i god overensstemmelse med de faktiske forhold. Energimærkningsnummer

14 BESPARELSESFORSLAG VED RENOVERING ELLER REPARATIONER Her vises sforslag hvor energin ikke kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgår i sforslaget, skal udskiftes igen. Det vil dog ofte være fordelagtigt at overveje disse sforslag hvis bygningen skal renoveres eller hvis der er bygningskomponenter, der alligevel skal udskiftes. en til forslagene er ikke angivet, da investeringen vil afhænge af den konkrete renovering, som skal ske i forbindelse med sforslaget. Priser er inkl. moms Emne Forslag Vinduer, døre ovenlys mv. i energienheder Yderdøre Uisolerede bagdøre bør udskiftes til nye isolerede. 5,24 MWh fjernvarme kr. Yderdøre Uisolerede hoveddøre udskiftes til nye isolerede. Projektet er under udførelse. 6,53 MWh fjernvarme kwh el kr. Energimærkningsnummer

15 BAGGRUNDSINFORMATION OPLYST FORBRUG INKL. AFGIFTER Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne. Fjernvarme Varmeudgifter kr. i afregningsperioden Fast afgift kr. i afregningsperioden Varmeudgift i alt kr. i afregningsperioden Varmeforbrug ,00 MWh fjernvarme i afregningsperioden Aflæst periode til OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALÅRS FORBRUG Her vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsår. Det er normalårets forbrug der kan sammenlignes med det beregnede forbrug. Varmeudgifter kr. per år Fast afgift kr. per år Varmeudgift i alt kr. per år Varmeforbrug ,8 MWh fjernvarme per år CO2 udledning ,23 ton CO₂ per år KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG Det faktiske, klimakorrigerede varmeforbrug er oplyst til.476 MWh/år, hvilket er i god overensstemmelse med det her beregnede, teoretiske varmebehov (.366 MWh/år). ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER Ved beregning af energir anvendes nedenstående energipriser: Varme ,00 kr. per MWh fjernvarme kr. i fast afgift per år for fjernvarme El... 2,00 kr. per kwh Vand... 35,00 kr. per m³ FORBEHOLD FOR PRISER PÅ INVESTERING I ENERGIBESPARELSER Energimærkets sforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes tilbud fra flere leverandører. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Energimærkningsnummer

16 BAGGRUNDSINFORMATION BYGNINGSBESKRIVELSE Lemberggade 8-20, Nyrnberggade Lemberggade 8 BBR nr ens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR... 0 Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C BYGNINGSBESKRIVELSE Lemberggade Lemberggade 22 BBR nr ens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR... 0 Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C BYGNINGSBESKRIVELSE Lemberggade 28, Sternberggade 2-4 Energimærkningsnummer

17 ... Lemberggade 28 BBR nr ens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR... 0 Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C BYGNINGSBESKRIVELSE Lergravsvej 33-35, Nyrnberggade Lergravsvej 33 BBR nr ens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C BYGNINGSBESKRIVELSE Lergravsvej Lemberggade 8 BBR nr ens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR Energimærkningsnummer

18 Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C BYGNINGSBESKRIVELSE Lergravsvej 43, Sternberggade Lergravsvej 43 BBR nr ens anvendelse Opførelses år År for væsentlig renovering... Ikke relevant Varmeforsyning... Fjernvarme Supplerende varme... Ingen Boligareal i følge BBR Erhvervsareal i følge BBR... 0 Boligareal opvarmet Erhvervsareal opvarmet... 0 Opvarmet areal i alt Heraf tagetage opvarmet Heraf kælderetage opvarmet Uopvarmet kælderetage... 0 Energimærke... C KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN Bygn. nr.. Det opvarmede areal fremkommer som: 5. sal, sal, sal, sal, sal, 506. Stuel, 506. Kld.l, 509. Ialt, Bygn. nr. 2. Det opvarmede areal fremkommer som: 5. sal, sal, sal, sal, sal, 354. Stue, 322. Energimærkningsnummer

19 Kld Ialt, Bygn. nr. 3. Det opvarmede areal fremkommer som: 5. sal, sal, sal, sal, sal, 407. Stue, 399. Kld Ialt, Bygn. nr. 4. Det opvarmede areal fremkommer som: 5. sal, sal, sal, sal, sal, 526. Stue, 526. Kld Ialt, Bygn. nr. 5. Det opvarmede areal fremkommer som: 5. sal, sal, sal, sal, sal, 354. Stue, 354. Kld Ialt, Bygn. nr. 6. Det opvarmede areal fremkommer som: 5. sal, sal, sal, sal, sal, 390. Stue, 390. Kld Ialt, 258. Energimærkningsnummer

20 HJÆLP TIL GENNEMFØRELSE AF ENERGIBESPARELSER Energikonsulenten kan fortælle dig hvilke forudsætninger der er lagt til grund for de enkelte sforslag. På kan du og din håndværker finde vejledninger til hvordan man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. På finder du, under forbruger, råd og værktøjer til energir i bygninger. Dit energiselskab kan i mange tilfælde være behjælpelig med gennemførelse af energir. FIRMA Energimærkningsrapporten er udarbejdet af: Topdahl ApS Lerhøj 7, 2880 Bagsværd tlf Ved energikonsulent Carl Ove Hansen KLAGEMULIGHEDER Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma der har udarbejdet mærkningen, senest år efter energimærkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du på Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen. Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Reglerne fremgår af 4 og 42 i bekendtgørelse nr. 6 af 25. juni 202. Energistyrelsens adresse er: Energistyrelsen Amaliegade København K Energimærkningsnummer

21 Energimærke for Lemberggade København S Energistyrelsens Energimærkning Gyldig fra den 2. oktober 202 til den 2. oktober 2022 Energimærkningsnummer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Brobæklunden 39-97 Brobæklunden 39 5260 Odense S Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2012 Til den 15. oktober 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Ikast- Brande kommune Svalehaven 20 7430 Ikast Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. november 2012 Til den 15. november 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 01-28 Lygten 3A 2400 København NV ens energimærke: Gyldig fra 19. marts 2013 Til den 19. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Knastvænget 9A - 9B Knastvænget 9A 5700 Svendborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. februar 2013 Til den 6. februar 2023.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Elmehusene 62 2600 Glostrup Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. januar 2015 Til den 29. januar 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Faaborgvej 9 5250 Odense SV Bygningens energimærke: Gyldig fra 30. september 2013 Til den 30. september 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BOLIG - status og forbedringer Energimærkningsrapport Boligforeningen Enggaarden. Afd. 3 Gl. Stadionvej 4 9240 Nibe Bygningens energimærke: Gyldig fra 23. maj 2012 Til den 23. maj

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport FSB - 0-77 Portugalsgade 0-2, Normandigade 0 Portugalsgade 0 2300 København S ens energimærke: Gyldig fra 30. april 203 Til

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hammelvej 197 8870 Langå Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2015 Til den 21. august 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østergade 11 6000 Kolding Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. december 2013 Til den 15. december 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Dønnergårds Alle 143 2670 Greve Bygningens energimærke: Gyldig fra 28. oktober 2014 Til den 28. oktober 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Afd 10 - Elsdyrvej 6A,B Elsdyrvej 6A 7100 Vejle Bygningens energimærke: Gyldig fra 16. september 2013 Til den 16.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Østerbo - Moldepearken Moldevej 19A 7100 Vejle Bygningernes energimærke: Gyldig fra 13. november 2014 Til den 13. november

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Immortellevej 13A 2950 Vedbæk Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. august 2014 Til den 14. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Blodbøgen 34 8620 Kjellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 18. april 2013 Til den 18. april 2023. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skårup Bibliotek P A Wedels Vej 2 5881 Skårup Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2013 Til den 21. august 2020.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Parkvej 26 4990 Sakskøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 26. marts 2013 Til den 26. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12005-341 4-4 Vaskeri Peder lykkes vej 103 2300 København S Bygningens energimærke: Gyldig fra 6. august 2012 Til den 6. august

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Skt.Anna Gade 41 8000 Aarhus C Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. marts 2013 Til den 21. marts 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport 12047 Tunnelen 9 4894 Øster Ulslev Bygningens energimærke: Gyldig fra 12. juni 2012 Til den 12. juni 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 3038 Søbyvej Søbyvej 40 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hvedevænget 24-30 Hvedevænget 24 9000 Aalborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 20. december 2012 Til den 20. december 2019.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Strandgårdsvænget 32 5600 Faaborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. november 2014 Til den 14. november 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hyldeholm 8 4000 Roskilde Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. juni 2015 Til den 24. juni 2025. Energimærkningsnummer 311121063

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Butikker Kildeparken 1. Solnavej 69A 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. februar 2014 Til den 19. februar 2024.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Energimærke Strandvej 14 4220 Korsør Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. oktober 2013 Til den 3. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere