FAKTA Energi. Lovgrundlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAKTA Energi. Lovgrundlag"

Transkript

1 Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen Fjernvarmeselskaber, Gasselskaber, Olieselskaberne m.v. El Opgørelsen af el-forbruget kan f.eks. opdeles efter, hvilken funktion det anvendes til, og/eller hvilke rum det anvendes i. Forbruget af el kan opgøres ud fra regnskabstal fra forsyningsselskaber, eller ved hjælp af målere. De fleste virksomheder har opgørelser over det samlede forbrug af el, mens fordelingen på de enkelte processer ikke er kendt i detaljer. Hvis man ønsker at foretage simple målinger på maskiner, kan man låne en elmåler hos elforsyningsselskabet. Måleren kan sættes ind mellem stikkontakt og maskine, hvorved man direkte kan måle elforbruget over en periode. Ved kortlægningen af forbruget af el anbefales det, at man beskriver, hvor forbruget sker. Herudover kan det være relevant at beskrive, om energien udnyttes optimalt. Forsyningsselskaber er forpligtigede til at yde en vederlagsfri rådgivning til en række virksomheder. Derfor har elforsyningsselskaberne ansat en række energirådgivere, der er parate til at yde virksomhederne rådgivning. Rådgivningen giver konkrete forslag til handling på de områder, hvor det bedst kan betale sig. Der udarbejdes en energirapport med forslag til el-besparelser, investeringer og tilbagebetalingstider. Har virksomheden ikke allerede fået lavet en energigennemgang, vil det være en god idé at starte med at kontakte virksomhedens forsyningsselskab og få en aftale med en energirådgiver om en energigennemgang. Såfremt energigennemgangen allerede er lavet, har virksomheden et godt grundlag for kortlægningen af elforbruget. Varme Faktura over indkøb af fyringsolie Opgørelse fra forsyningsselskaber (fjernvarme eller naturgas) Aflæsning af hoved- og evt. bimålere med fast frekvens. Husk graddagskorrektion og graddage. Fossile brændsler Forbrug af diesel eller benzin til f.eks. transport. Se mere under faktaark transport.

2 Side 2 af 5 El Oliefyr Alle forbrugere kan i dag frit vælge el-leverandør på grundlag af pris eller betingelser i forbindelse med leverancen. Betaling for selve strømmen udgør kun en mindre del af elprisen. El tilbydes til varialbel pris, fast pris i en periode eller kombinationer heraf. Elprisen varierer over tid og geografisk. På elpristavlen kan du sammenligne elpriserne hos landets elleverandører. Elpristavlen henvender sig til private og mindre erhvervsvirksomheder Priserne på el svinger meget afhængig af markedet. Derfor er det altid en god idé selv at indhente tilbud hos elleverandørerne. Brug derfor elpristavlen som en god vejledning om priserne og til at lave sammenligninger. Kontrolmåling af oliefyr OR-ordning Ejere og brugere af oliefyr, der anvendes til bygningsopvarmning, skal sørge for, at oliefyrets kedel renses mindst én gang om året. Endvidere skal ejere/brugere af oliefyr lade skorstensfejeren kontrolmåle oliefyret én gang årligt, medmindre de har en fast aftale om et årligt eftersyn af fyret med et OR-registreret oliefyrsservicefirma. Efter den årlige kontrolmåling den såkaldte OR-fyrtest - opsætter skorstensfejeren eller servicefirmaet en mærkat med resultaterne af målingen på oliefyret. Viser kontrolmålingen, at anlægget fungerer for dårligt, skal ejeren/brugeren inden 4 uger lade oliebrænderen justere og eventuelt få foretaget fornøden rensning af kedlen. Vil du vide mere: Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. BEK nr 1296 af 13/12/2005 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger. BEK nr 217 af 20/03/ Gasfyr Sikkerhedsstyrelsen varetager kontrol og tilsyn med gasinstallationer og gasmateriel for at overvåge den sikkerhedstekniske tilstand ved installationerne. Installation og vedligehold skal ske i henhold til gasreglementet Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og at der fortages eftersyn af en autoriseret mester Vil du vide mere: Grøn Energi Når solenergien rammer Jorden, omdannes den til biomasse, vindkraft, vandkraft, solvarme m.m. Disse forskellige former for vedvarende energi kan udnyttes til energiforsyning.

3 Side 3 af 5 Vedvarende energi er CO2-neutral. Udnyttelsen af den medfører ikke udledning af drivhusgassen CO2 til atmosfæren, - i modsætning til brug af de fossile energikilder (kul, olie og naturgas). Vederlagsfri energirådgivning Forsyningsselskaberne er forpligtigede til (pålagt af folketinget) at stille en vederlagsfri rådgivning til rådighed for virksomhederne. Det drejer sig om energirådgivning indenfor el-, fjernvarme-, naturgas-, og vandforbrug. Forsyningsselskaber tilbyder typisk at gennemgå hele eller dele af virksomhedens energiforbrug (kortlægning). Energirådgivningen tager udgangspunkt i virksomhedens ønsker og aktuelle forbrugsmønster og har typisk dette forløb: - Opstartsmøde, hvor virksomhedens forbrug de seneste år gennemgås - Virksomhedens elforbrug bliver kortlagt, og der foretages eventuelt del- /kontrolmålinger. - Der laves en liste over rentable besparelsesmuligheder. - Afslutningsmøde, hvor Energirådgiveren præsenterer en rapport udarbejdet på baggrund af kortlægningen/gennemgangen en energirapport med forslag til energibesparelser, investeringer og tilbagebetalingstid. Rådgivningen giver ofte konkrete forslag til handling på de områder, hvor det bedst kan betale sig. Ring evt. til virksomhedens forsyningsselskaber og hør nærmere. ELO-ordningen Hvad er en Energiledelsesordning (ELO)? Begrebet ELO dækker god ledelse og optimal udnyttelse af energi. Det er en hjælp til at få styr på virksomhedens el-, vand- og varmeforbrug. Energiledelsesordningen består af en energimærkning af bygningen, som på en standardiseret måde fortæller om bygningen og dens installationers energimæssige tilstand, og en energiplan med forslag til forbedringer og besparelsesmuligheder. Hvem skal have en Energiledelsesordning? Loven om energiledelse gør det obligatorisk at energimærke alle ejendomme med et areal over kvadratmeter, som anvendes til boligformål, kontor, handel, undervisning, kulturelle formål, haller, hoteller, sygehuse, institutioner med mere, dog ikke produktion og industri. Ordningen er blevet revideret i 2002 og en ny bekendtgørelse trådte i kraft 1. oktober Der forventes dog yderligere ændringer i de kommende år som følge af implementeringen af et ny EUbygningsdirektiv, som blev vedtaget i efteråret Se gældende lov og bekendtgørelser her. er ELO-konsulenternes hjemmeside,

4 Side 4 af 5 hvor man kan finde lovgrundlag, gode eksempler samt en række nøgletal for offentlige institutioner. Energimærkning 2006 Den nye energimærkning og overgangsordning Energiledelse Internationale strategier Energistyrelsen har udarbejdet en hjemmeside med oplysninger om, hvordan virksomhederne kan etablere energiledelse, både med retningslinier for etablering og vedligeholdelse samt råd og genveje til energiledelse. På hjemmesiden findes også eksempler på virksomheder, som har etableret energiledelse og deres erfaringer med dette, samt oplysninger om erfa-grupper for energiledelse. Kyoto protokollen FN s klima konvention, som trådte i kraft i 1994, forpligter de industrialiserede lande til at reducere udledningerne af drivhusgasser, så deres udslip i år 2000 ikke overstiger 1990 niveauet. DK har i 1997 forpligtet sig til at reducere det samlede udslip af drivhusgasser med 21 % i perioden fra år i forhold til 1990 niveauet. EU s 6. miljøhandlingsprogram: Klima: Udledningerne af drivhusgasser skal skæres ned for at undgå, at deres tilstedeværelse i atmosfæren skaber unaturlige svingninger i jordens klima. 24. januar 2001 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/77/EF den 27. september 2001 om fremme af elektricitet produceret fra vedvarende energikilder inden for det indre marked for elektricitet her FNs Verdenstopmøde om bæredygtig udvikling i 2002 Landene skal tage fælles skridt, som sikrer de fattiges adgang til energi. Brugen og produktionen af vedvarende energi skal hurtigt øges markant. Og så skal landene med jævne mellemrum evaluere, om det faktisk sker. EU har taget initiativ til at samle lande, som vil gå endnu længere, og som ønsker at fastsætte mål og tidsrammer for forøgelsen af brugen af vedvarende energi, i en koalition, der kan kaldes for en slags OPEC for bæredygtig energi. Nationale strategier Danmarks energipolitik vil løbende skulle tilpasses de internationale regler, der følger af Danmarks og EU's ratifikation af Klimakonventionen og Kyotoprotokollen. Regeringens handlingsplan Energi 21 fra 1996 indeholder Danmarks målsætning på energiområdet. Planen indeholder følgende konkrete mål: Den danske udledning af drivhusgassen CO2 skal nedbringes med 20 % i 2005 i forhold til niveauet i Den 29. marts 2004 indgik folketinget en aftale om udarbejdelse af en national handlingsplan for den fremtidige infrastruktur frem mod Handlingsplanen skal bl.a. belyse den fremtidige energiforsyning, samspillet og integration af forskellige energiteknologier samt

5 Side 5 af 5 perspektiverne for den fremtidige energiforsyning frem til 2025, herunder anvendelse af nye energiteknologier. Grøn markedsøkonomi mere miljø for pengene 2003 Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling Overordnet miljømålsætning: Begrænse udledning af drivhusgasser med 21 pct. i i forhold til 1990 (Kyoto-protokollen). Litteratur/links Energistyrelsen Energiledelse Oplysninger om graddage hos meteorologisk institut: Energiportalen Printet fra Revideret okt. 2004/MS Udarbejdet af: Key2Green Kvalitetssikret af: Vesterballevej Fredericia Telefon

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse

Fakta om energimærkning af enfamiliehuse Fakta om energimærkning af enfamiliehuse ENFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for enfamiliehuse Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet. Mellem 30 og 40 procent

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU

Kære kommunaldirektør. Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse med støtte fra EU Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Kære kommunaldirektør Fælles kommunalt/regionalt projekt om energibesparelse

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG

UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG UDSKIFTNING AF OLIE- ELLER NATURGASFYR SÅDAN KOMMER DU I GANG FORORD Energisystemet i Danmark skal omstilles, så det i stigende grad bliver baseret på vedvarende energi, og det er regeringens målsætning,

Læs mere

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats

UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats UDKAST Handlingsplan for en fornyet energispareindsats Energibesparelser og marked Økonomi- og Erhvervsministeriet December 2004 Kapitel 1 Indledning Kapitel 1 Indledning Energi er afgørende for, at et

Læs mere

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025

Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010. Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Energibranchen.dk Fagbladet for servicebranchen for olie, gas og biobrændsel Nr. 2 Juni 2010 Anne Grethe Holmsgaard, SF s energiordfører 10 Oliefyr på pension i 2025 Klimakommissionens formand 12 Situationen

Læs mere

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1)

Udkast til Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov om bygnings- og boligregistrering og byggeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2011-12 Fremsat den XX. januar 2012 af klima-, energi- og bygningsministeren Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger, lov

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER

ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER ENERGIMÆRKNING AF STØRRE BYGNINGER Denne folder henvender sig til alle ejere af større bygninger, der bruges til beboelse, handel og service samt af offentlige institutioner. FORMÅLET MED ENERGIMÆRKNINGS-

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud

Overblik er en go. investering. Ny værdi til din bolig. Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere. Overblik over besparelser og tilskud 8 sider specialtillæg om: www.boligservicebogen.dk er et nyt og gratis tilbud til alle boligejere i Viborg Kommune Overblik er en go Nyt gratis tilbud til alle Viborgs boligejere investering Overblik over

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Energisyn? Anne Lund Andersen Informationsmøde om energisyn 09. jun. 15 Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

FORDELSPAKKE Dit valg, din service

FORDELSPAKKE Dit valg, din service FORDELSPAKKE Dit valg, din service FÅ OVERBLIK OVER DIT FORBRUG SLIP FOR BETALINGSGEBYRER FÅ RABAT I MODSTRØMS WEBSHOP FÅ RABAT MED MODSTRØMS FORDELSKORT MULIGHED FOR GRATIS STRØM HVER NAT MELLEM 24 OG

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag B5: Energimærkning af bygninger samt eftersyn December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere