LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v."

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999

2

3 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen, januar Bilag 2 Begrebet God Offentlig Revisionsskik - en vejledning. Rigsrevisionen, november Bilag 3 Skitse for indførelse af forvaltningsrevision i almene. boligorganisationer, notat, By- og Boligministeriet,. november 1998 o o o o o o o o o o o 57 Bilag 4 Bemærkninger til By- og Boligministeriets plan om... o o. o. indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision af almene o. boligorganisationer, Københavns Kommune,.. Plandirektoratet, juni Bilag 5 Forsøg med forvaltningsrevision mv., kommentar,. Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 71 Bilag 6 Vedrørende forsøg med forvaltningsrevision i almene.. boligorganisationer, KPMG Statsautoriserede revisorer o 73 Bilag 7 Forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer,... o. o Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 77 Bilag 8 Forvaltningsrevision, Slutrapport, Randersegnens... o Boligforening... o. o o o. o o o. o o o. o. o o o Bilag 9 Forsøg med forvaltningsrevision mv., notat,.. Boligselskabet Viborg Bilag 10 Kritisk revision, Årsrapport, Køge Socialfilantropiske... o o. Boligselskab o. o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o. 127 Bilag 11 Forsøg med forvaltningsrevision, TiI- og fraflyttere 0-" o o. o KAB - Bygge- og Boligadministration 159 4

4 LANDSBYGGEFONDEN Indholdsfortegnelse Indledning. Forsøgets baggrund. Begreber vedrørende forvaltningsrevision. Forsøgsdeltagere og medlemmer af følgegruppen. Følgegruppens kommentarer. Sammenfatning. Målsætninger. Hvorledes beskrives målsætningerne?. Målsætninger generelt for boligorganisationer. Lovgivningen. Målsætninger på fraflytningsområdet. Sparsommelighed/Produktivitet/Effektivitet. Sparsommelighed. Sparsommelighed på fraflytningsområdet. Produktivitet. Produktivitet på fraflytningsområdet. Effektivitet og evaluering _:.. Effektivitet på fraflytningsområdet. Revisionsprotokol Appendix

5 LANDSBYGGEFONDEN 1. Indledning Forsøgets baggrund Kravet om indførelse af forvaltningsrevision bl.a. i kommunerne og den almene boligsektor har været fremført i flere år. I forbindelse med initiativer til imødegåelse af fejl og mangler m.m. blev det som led i opfølgning på aftale mellem By- og Boligministeriet og Boligselskabernes Landsforening besluttet at lade gennemføre et forsøgsprojekt vedrørende indførelse af forvaltningsrevision m.v. i den almene boligsektor. By- og Boligministeren har oplyst over for Folketinget, at der fra årsskiftet 1998/99 påregnes indført en ordning med forvaltningsrevision i alment boligbyggeri. Opbygning af nødvendigt sammenligningsgrundlag m.v. ("referenceramme") indgik i lov nr. 229, som blev vedtaget i Folketinget d. 2. april Indtil det generelle forvaltningsrevisions-koncept afklares politisk var det aftalen, at der skulle gennemføres forsøg med forvaltningsrevision m.v. hos interesserede almene boligorganisationer. Deltagelse i forsøget indebar mulighed for at præge debatten om udformning af et forvaltningsrevisions-koncept for den almene boligsektor og støtte til evaluering af forsøgsresultater m.m. De konkrete merudgifter til forvaltningsrevision i forsøgsperioden blev forudsat "indsparet" ved driftsforbedringer i de kommende år. Landsbyggefonden påtog sig de sekretariatsmæssige opgaver og udgifter, herunder en begrænset sekretariatsmæssig støtte til forsøgsdeltagerne. I relation til den almene boligsektor kan der være modsætninger i problemstillingen mellem beboernes interesser og hensynet til de offentlige finanser. En -udvidelse af revisionen i kritisk retning kan dog i alle tilfælde være et godt tiltag til styrkelse af ledelsesmæssige værktøjer for de folkevalgte bestyrelser og den administrative forretningsførelse. Samtidig vil en effektiv og rationel drift være med til at sikre beboerne den bedste service m.m. Det var således den enkelte boligorganisation, som selv udarbejdede grundlaget og fastlagde indhold og omfang vedrørende det enkelte forsøgsprojekt, med udgangspunkt i det statslige forvaltningsrevisions-koncept, jf. Rigsrevisionens vejledende retningslinier for revision af statsstøttede institutioner m.v. (Rigsrevisorloven 4). Det var ligeledes muligt, at udvide den sædvanlige regnskabsaflæggelse i henhold til gældende regler med supplerende oplysninger f.eks. i form af "etiske" og/eller "grønne" regnskaber. Grundlaget for forsøgene blev drøftet med By- og Boligministeriet. 5

6 LANDSBYGGEFONDEN Til drøftelse af forsøgenes resultater blev der nedsat en følgegruppe. Følgegruppen bestod af medlemmer udpeget af: Kommunerne (Kommunernes Landsforening og Københavns/Frederiksberg Kommune), Revisorerne (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer), By- og Boligministeriet, Boligselskabernes Landsforening. Ved forsøgsperiodens start meldte der sig 6 boligorganisationer til at gennemføre forsøg med forvaltningsrevision m.v.: KAB - forretningsførerorganisation Vridsløselille Andelsboligforening Boligselskabet Viborg Slagelse Boligselskab Køge Socialfilantropiske Boligselskab Randersegnens Boligforening Ved det første møde i maj 1997 blev det besluttet, at forsøgene med forvaltningsrevision m.v. skulle omfatte et enkelt, men målbart område, som kunne danne grundlag for det videre arbejde med forvaltningsrevision i sektoren. På den baggrund blev det besluttet at vælge fraflytningsområdet. Oplæggene tager udgangspunkt i de af Rigsrevisionen udarbejdede retningslinier som beskrevet nedenfor: Begreber vedrørende forvaltningsrevision Med udgangspunkt i boligorganisationens målsætninger efterprøves følgende generelle begreber: Overordnede begreber Forvaltningsrevisionen har til formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved driften af en virksomhed. Begreberne kan kort defineres således: - Sparsommelighed Disponeres der i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig tilrettelagt og sparsommelig udført virksomhed? 6

7 LANDSBYGGEFONDEN - Produktivitet Er der et rimeligt forhold mellem de anvendte ressourcer og antallet af frembragte præstationer? "Kan vi gøre mere for samme penge?" - Effektivitet -- I hvilket omfang har man nået de mål, der var tilsigtet? Her indgår også en vurdering af kvaliteten af de iværksatte aktiviteter. - Evaluering Som opfølgning bør evaluering anvendes til forbedringer i boligorganisationen. 1.2 Forsøgsdeltagere og medlemmer af følgegruppen Der har været følgende gruppe af forsøgsdeltagere: Randersegnens Boligforening Køge Socialfilantropiske Boligselskab Boligselskabet Viborg Vridsløselille Andelsboligforening KAB - Bygge- og Boligadministration (ca. 800 lejemål) (ca lejemål) (ca lejemål) (ca lejemål) (ca lejemål) Følgegruppen har haft følgende medlemmer: Forretningsfører Margith Sloth Jensen, Møn Boligselskab Direktør Henning Kirk Christensen, Formand for Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark Direktør Erik Thomsen, Boligforeningen Kristiansdal Fuldm ægtig Claes Sørensen, By- og Boligministeriet (afløst af fuldmægtig Charlotte Aastrup Poole og senere af fuldmægtig Stig Munck Larsen) Fuldmægtig Søren Varder, By- og Boligministeriet Ekspeditionssekretær Jørgen Sjønnung, København/Frederiksberg Kommune Statsautoriseret revisor Søren Jensen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Registreret revisor Peter Jørgensen, Foreningen af Registrerede Revisorer Fuldmægtig Torben Skov Bonde, Kommunernes Landsforening (afløst af fuldmægtig Jan Dehn) 7

8 ......_--~.~~.~-~--- LANDSBYGGEFONDEN Landsbyggefondens sekretariat: Sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden Konsulent Jeanette Esbensen, Landsbyggefonden Revisor Torben Søndergaard Larsen, Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (fratrådt 1.august 1998) Der har været afholdt 5 møder ifølgegruppen. Der foreligger skriftlige rapporter fra 4 forsøgsdeltagere (bilag 8-11). Den endelige rapport fra Vridsløselille Andelsboligforening er ikke færdiggjort ved afslutningen af denne rapport. 8

9 LANDSBYGGEFONDEN 1.3. Følgegruppens kommentarer Følgegruppen skal fremhæve, at de 5 boligorganisationer, der er indgået i forsøgsordningen, repræsenterer såvel store og mellemstore som små boligorganisationer. forsøgsdeltagerne har alle koncentreret indsatsen omkring et område - fraflytningsområdet - for at sikre mulighed for sammenligning mv., ikke mindst mellem de store og små boligorganisationer. På de tilbagemeldinger, som foreligger fra forsøgsdeltagerne, kan det konstateres, at erfaringerne med forvaltningsrevision er positive. Det grundlæggende med beskrivelse af målsætninger og udarbejdelse af skriftlige forretningsgange har i sig slev sat en konstruktiv proces i gang i boligorganisationernes administration. Etableringen af nøgletal/måltal har tilsvarende sikret et bedre beslutningsgrundlag for ledelsen. Og for flere af deltagerne har der allerede nu vist sig et klart grundlag for forbedringer i de administrative rutiner mv. De positive erfaringer gælder såvel de store som de små boligorganisationer. Resultaterne fra forsøgsordningen bør udgøre en del af grundlaget for den påtænkte vejledning, ikke mindst for opstillingen af eksempler på beregningsformler, måltal mv. Ved fastsættelsen af regler om forvaltningsrevisionen i de almene boligorganisationer finder følgegruppen, at det netop udvidede beboerdemokrati må respekteres. Demokratiet i den enkelte boligorganisation beslutter målsætningerne for organisationens virksomhed - selvsagt inden for lovgivningens rammer. Revisorerne har ikke mulighed for at overtage tilsynets opgaver, men reviderer ud fra boligorganisationens egen evaluering af virksomheden i forhold til de opstillede målsætninger. Følgegrupperl deler den opfattelse, at det må være afgørende, a1 det er graden af målopfyldelse i den enkelte organisation, der skal underkastes forvaltningsrevision. Revisionen har ikke grundlag for at kunne tilsidesætte målsætninger opstillet af kompetente organer i en almen boligorganisation (bestyrelse, repræsentantskab m.v.), men må lægge disse målsætninger til grund. Derimod kan en boligorganisation naturligvis pålægges at klarlægge årsagen til eventuelle store afvigelser fra udgiftsniveauet i øvrige almene boligorganisationer, således at det kommunale tilsyn i givet fald får et beslutningsgrundlag ved oplysning i beretning og revisionsprotokol. Forvaltningsrevision er et ledelsesværktøj. Ligesom de øvrige processer - kendt bl. a. fra kampagnen mod fejl og mangler - i form af forretningsorden, skriftlige forretningsgange osv. - er arbejdet med registrering og vurdering af målopfyldelsen en konstruktiv metode til styring af den økonomiske udvikling i en almen boligorganisation. 9

10 LANDSBYGGEFONDEN Det kommunale tilsyn vil gennem boligorganisationens egen evaluering og den obligatoriske forvaltningsrevision få et bedre grundlag for at vurdere om lovgivningens bestemmelser er overholdt. Det er oplyst over for følgegruppen, at BL derfor vil igangsætte udarbejdelse af eksempler på målsætninger for en almen boligorganisation. BL har tidligere udsendt eksempel på forretningsgange i en almen boligorganisation. Som værktøjer i arbejdet med evaluering af målopfyldelsen kan der eventuelt overvejes udarbejdet eksempler på produktivitetsberegninger og effektivitetsberegninger. Eksempelmateriale om de nævnte emner vil formentlig bidrage til en hurtigere opfyldelse af de nye regler. Følgegruppen bemærker, at forvaltningsrevisionen i praksis påregnes udbygget successivt. Det vil ikke være realistisk at forestille sig, at arbejdet med målsætninger og udbygning af evalueringer i en almen boligorganisation kan være afsluttet ved ikrafttræden af den obligatorisk forvaltningsrevision. Der vil være behov for en periode til implementering. Selve processen i en boligorganisations kompetente organer og hos de ansatte er i sig selv vigtig. Følgegruppen noterer, at alle, der administrerer almene boligorganisationer, omfattes af den obligatoriske forvaltningsrevision. Det forudsættes, at almene boligorganisationer med ikke-almene administratorer opstiller sådanne krav i aftaler om forretningsførelse, der indgås eller fornys efter 1. januar 1999 således, at kravet om forvaltningsrevision kan opfyldes. Yderligere skal følgegruppen påpege det vigtige i at fastholde væsentlighedskriteriet således, at ikke boligorganisationerne risikerer at blive JJover-revideret" og JJover-forvaltet". Der er ikke behov for enorme mængder nøgletal - det er vigtigt at koncentrere sig om de relevante områder. Desuden bør der som minimum for alle boligorganisationers administrationer foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder. 10

11 LANDSBYGGEFONDEN 1.4. Sammenfatning Formålet med forsøgene med forvaltningsrevision var at undersøge, hvorvidt boligorganisationer af forskellig størrelse kunne tilpasse konceptet for forvaltningsrevision -til netop deres administration. Forsøgene har vist, at det kan lade sig gøre at udføre forvaltningsrevision i almene boligorganisationer under behørig hensyntagen til boligorganisationens størrelse. Alle deltagerne har formået at tilpasse konceptet til deres egen administrations størrelse. Tidligere har boligorganisationerne selv eller i samarbejde med deres revision udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser. Disse har i varierende grad dannet udgangspunkt for forsøgsdeltagernes projektdeltagelse. I den sammenhæng har Vridsløselille Andelsboligforening specielt bidraget med beskrivelser vedrørende den demokratiske proces i relation til budget og regnskab. Detaljeringsgraden for forretningsgangsbeskrivelserne har i vidt omfang været tilpasset den pågældende boligorganisations størrelse (jf. bilag 8 og 11). Med udgangspunkt i den dynamiske opfattelse af forvaltningsrevision har boligorganisationerne vurderet deres eksisterende forretningsgange på fraflytningsområdet og holdt administrationen op mod de eksisterende forhold. Dette har administrationerne brugt til at vurdere hvorvidt der var nogle procedurer, der kunne gøres mere effektive via nogle udvalgte målepunkter. Samtidig har de vurderet de eksisterende forretningsgange og set på om disse burde ændres (jf. bilag 11). Alle har selv udarbejdet nøgletallmålepunkter og selv valgt på hvilket niveau administrationen ønskede at analysere disse (jf. bilag 8-11). Alle har ligeledes anvendt det samme spørgeskema til brug for evaluering af beboernes opfattelse af boligorganisationens effektivitet (jf. bilag 11 (bilag 20 og 21 )}. Da der p.t. ikke eksisterer et officielt sammenligningsgrundlag/tværgående nøgletal for dette forvaltningsområde, har de deltagende boligorganisationer alene brugt deres observationer til at danne grundlag for interne vurderinger. Disse vurderinger vil så danne grundlag for fremtidens observationer, både internt og til sammenligning med andre boligorganisationer, når det er muligt at skaffe de pågældende oplysninger. De deltagende boligorganisationer har alle haft positive erfaringer med deres deltagelse i forsøget med forvaltningsrevision og ønsker at indarbejde deres indhøstede erfaringer i den daglige administration fremover. Disse erfaringer er også i boligorganisationernes interesse således, at de kan vise over for omverden, at de udfører en korrekt og effektiv administration. 11

12 LANDSBYGGEFONDEN 2. Målsætninger 2.1 Hvorledes beskrives målsætningerne? Målsætninger- generelt for boligorganisationer I boligorganisationerne er det de kompetente organer, der beskriver målsætningerne. Med kompetente organer menes her afdelingsmøderne, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen og den daglig administrative ledelse (direktion/forretningsfører). Boligorganisationens målsætninger beskrives under hensyntagen til beboerdemokratiet og indarbejdes i de daglige forretningsgange således, at det sikres, at der er overensstemmelse mellem boligorganisationens målsætning og den daglige administration og drift. Beboerdemokratiet udgør på denne måde en direkte demokratisk kontrol af omkostningerne i boligorganisationerne. Forvaltningsrevisionen skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol. Der bør som minimum foreligge beskrevne forretningsgange og andre beskrivelser for ALLE væsentlige områder uanset indførelse af forvaltningsrevision eller ej i sektoren. Uhensigtsmæssig organisation af en administration kan føre til både ineffektiv drift og risiko for fejl i administrationen. Ved at få forretningsgangene beskrevet og vurderet sikres samtidig et dynamisk sigte, der er rettet mod }ejl og uhensigtsmæssigheder i administrationen, således at tilbagevendende fejl undgås (dette uanset administrationens størrelse). Det er derfor vigtigt, at forretningsgangene beskrives således, at det sikres, at boligorganisationens målsætninger er kendt i hele organisationen. Dog skal niveauet for detaljeringsgraden af forretningsgangene udføres i relation til boligorganisationens/administrationens størrelse. Derved er det muligt at udarbejde et rapporteringssystem for opfølgning af resultaterne, således at der samtidig kan ske en afklaring af, om der er områder, hvor ledelsen har behov for, at der sker en udvikling af mål og rapporteringssystemer. Herved skulle det være muligt at sikre, at beboerne får en optimal service, samtidig med at administrationen sikrer sig, at det sker inden for de vedtagne rammer såvel de økonomiske og de lovgivningsmæssige, som de sociale og etiske rammer. 12

13 LANDSBYGGEFONDEN Lovgivningen Følgende paragraffer i boliglovgivningen omhandler forvaltningsrevisionsbegreber, som også indgår i forvaltningsrevisionskonceptet. * Lov om almene boliger 7, stk. 1. "Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og forvaltningsudgifterne skal søges holdt på det lavest mulige niveau." 7, stk. 2 "Ved forvaltningen skal beboernes interesser tilgodeses og boligorganisationens og afdelingernes anliggender varetages bedst muligt." 108 "Alment boligbyggeri skal tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten." I forhold til den traditionelle forvaltningsrevision udgør beboernes interesser og medbestemmelse her en væsentlig faktor. Dette må indgå som en væsentlig forudsætning ved udarbejdelsen af retningslinierne for forvaltningsrevision i den almene boligsektor Målsætninger på fraflytningsområdet Fraflytningsområdet er omfattet af lovbestemte tidsfrister, jf. lov om leje af almene boliger 93-94, og det må selvfølgelig sikres at disse frister overholdes både internt og eksternt i boligorganisationen. Det må sikres, at der indkaldes rettidigt til syn af lejligheden og at synet gennemføres inden for~idsfristen, ligesom det må sikres, at lejeren skriftligt underrettes rettidigt efter synet om istandsættelsesudgifterne. Boligorganisationen skal ligeledes bestræbe sig på at genudleje det lejede, jf. lov om leje af almene boliger 92, stk. 2. Afregning over for fraflytter skal ske senest 4 uger efter modtagelse af sidste fakturadato iht. domspraksis. 13

14 LANDSBYGGEFONDEN Fraflytningsområdet involverer således mange arbejdsfunktioner internt i boligorganisationen f.eks.: udlejning (registrering af opsigelse, ny kontrakt) bogføring (modtagelse og bogføring af fakturaer) husleje (udarbejdelse af flytteafregning) kasse (afsendelse af flytteafregning med evt. vedlagt check) inspektør/forretningsfører (syn af lejlighed og udskrivning af rekvisitioner) Ligeledes involveres håndværkere o.a. eksternt i forhold til boligorganisationen. Det er derfor vigtigt, at boligorganisationens ledelse gør sig klart, hvorledes man sikrer sig, at arbejdsrutinerne omkring en flyttesags behandling fungerer mest effektivt med en korrekt økonomisk afregning inden for de angivne tidsfrister og under hensyntagen til fraflytters oplevelse af fraflytningen. Ligeledes bør man gøre sig klart, om de målinger, man foretager, er til intern eller ekstern brug. Det er således interessant at overveje hvilke interessenter, der er brugere af rapporteringen omkring forvaltningsrevision vedr. fraflytning. Interne Interessenter Eksterne Bestyrelsen Ledelsen Administrationens medarbejdere Beboerne/afdelingsbestyrelsen Fraflyttere/tilflyttere Håndværkere Advokater (inkasso) Beboerklagenævnet (Tilsynet/kommunalbestyrelsen) Det bør derfor overvejes, hvad effekten er, af det der måles. 14

15 LANDSBYGGEFONDEN 3. Sparsommelighed/Produktivitet/Effektivitet 3.1 Sparsommelighed For så vidt angår sp-arsommelighedsaspektet indeholder dette en vurdering af, om den enkelte konkrete disposition (transaktion) har været i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig administration. Det skal således vurderes, hvorvidt udgifter er rimelige i forhold til boligorganisationens egne målsætninger m.h.t. kvalitet, serviceniveau m.v. Boligorganisationens organisations- og personaleforhold beskrives. Her vurderes, om ansvar, beføjelser og arbejdsopgaver er fordelt hensigtsmæssigt (operationelt). Der bør ligeledes udarbejdes formaliserede forretningsgangsbeskrivelser, således at det er muligt at vurdere om f.eks. regler for indkøb og investeringer er betryggende, om forvaltningen af debitorer er hensigtsmæssig (forrentning, opkrævning m.v.), om gebyrer o.l., som opkræves af boligorganisationen er beregnet på et fyldestgørende og tilstrækkeligt ajourført grundlag osv Sparsommelighed på fraflytningsområdet Med udgangspunkt i de beskrevne forretningsgange på området vurderes hensigtsmæssigheden af måden, som arbejdsrutinerne udføres på. Denne gennemgang sikrer, at arbejdsrutinerne omkring en flyttesags behandling effektiviseres, sikkerheden øges og ekspeditionstiden forkortes. Ved at forkorte ekspeditionstiden sikres: der--bruges ikke unødvendige ressourcer for at behandl~ en fraflytningssag det sikres at tidsfristerne kan overholdes og dermed reduceres eventuelle tab (jf. bilag 10 og 11). Desuden skal det sikres, at der med bestemte (bestyrelsen/direktionen vedtager via målsætningerne hvor ofte) intervaller indhentes tilbud fra de involverede håndværkere således, at man handler økonomisk hensigtsmæssigt. Det skal bl.a. sikres, at prisen er rigtig i forhold til kvaliteten Produktivitet Målingen af produktiviteten vanskeliggøres af, at de producerede enheder ikke eller kun med besvær - kan kvantificeres. 15

16 LANDSBYGGEFONDEN Det kan være svært at opgøre tidsforbruget på de enkelte områder i en boligadministration. Ofte har de enkelte medarbejdere flere forskellige arbejdsområder, og det er ikke ligetil at måle tidsforbruget uden at skulle sidde med et større tidsregistreringsarbejde. I den store samment:læng er det også mindre væsentligt, hvor mange minutter den enkelte medarbejder er beskæftiget med den pågældende arbejdsopgave. Det kan være mere relevant at vurdere det samlede tidsforbrug fra start til slut for de forskellige arbejdsgange ( f.eks. længden af den tid sagerne ligger i huset) og så holde det observerede op mod de for området valgte succeskriterier. Normalt kan der opstilles (del)aktivitetsområder med en ensartet produktion, f.eks. antal fraflytningssager, antal genudlejninger, antal bogførte bilag osv. Som et udtryk for produktiviteten f.eks. beregnes ressourceforbrug pr. produceret enhed. Hermed kan man bedømme enhedsomkostningerne ved de enkelte aktiviteter i almen boligvirksomhed. Beregningerne kan forenkles f.eks. til antal medarbejdere i forhold til antal lejemål. Dette giver til gengæld ikke et billede af den faktiske produktion af serviceydelser m.m. Ved sammenligning med andre boligorganisationer er der behov for data, som kan udgøre en referenceramme. Visse nøgletal vil på sigt blive opgjort på landsplan. Andre, mere detaljerede produktivitetstal vil kræve særlige beregninger. Brugbare måder at vurdere produktiviteten på er f.eks.: sammenligning af enhedsomkostninger igennem en årrække for boligorganisationen eller for de enkelte aktiviteter. sammenligninger med tilsvarende aktiviteter i eller uden for boligorganisationen. --sammenligning med andre boligorganisationer på d~ samme opgaveområder. Ved sammenligning anvendes statistiske metoder, som dog kun giver et relativt billede af produktiviteten, men ikke siger om produktiviteten har en rimelig størrelse eller om kvaliteten af produktionen er tilfredsstillende Produktivitet på fraflytningsområdet For fraflytningsområdet kan antal producerede enheder f.eks. være: istandsatte fraflyttede lejligheder antal bogførte posteringer vedr. en fraflytningssag antallet af restancesager antal telefonekspeditioner 16

17 LANDSBYGGEFONDEN Produktionsomkostningerne er f.eks.: håndværkerudgifterne i forbindelse med istandsættelse af den fraflyttede lejlighed organisationens udgifter til administrativt personale Det kan være svært at måle administrationens udgifter direkte, men man kan som udgangspunkt vurdere de involverede områder via gennemgangen af forretningsgangene, herunder om, det er de Ilrigtige" personer, der udfører arbejdet og, om forretningsgangene er hensigtsmæssige. Herefter kan man evt. fastsætte en linorm" for disse områder for derefter evt. en gang årligt at foretage tidsmålinger over en periode for at tilrette normen (jf. bilag 8 og 9) Effektivitet og evaluering Effektivitetsmålingerne måler, hvilken virkning ydelserne har haft. Vurderingerne foretages på baggrund af om den opnåede målopfyldelse er tilfredsstillende og der tages stilling til, om det er muligt med de samme ressourcer at få en højere målopfyldelsesgrad eller om det er muligt at opnå den samme målopfyldelsesgrad ved anvendelse af færre ressourcer. Et veldefineret formål danner grundlag for vurderingen af effektiviteten. En vurdering af i hvilket omfang formålet er nået. Når man har defineret målopfyldelsen, sættes denne i forhold til de omkostninger, der er medgået til at opnå denne målopfyldelse. Sammenhæng til effektivitets- og produktivitetsanalyser på landsbasis, kan kun gennemføres, såfremt der foreligger tværgående nøgletal for boligorganisationerne. Indtil da vil bedømmelsen af boligorganisationernes forvaltning alene ske ud fra det almindeligt tilgængelige materiale om boligorganisationerne og deres virksomhed. Dette betyder, at forvaltningsrevision indtil videre primært bliver et bidrag til boligorganisationens ledelse til en løbende vurdering af, hvorvidt boligorganisationens organisering og administrative praksis er rationelt organiseret. Til beskrivelse af målopfyldelse kan eksempelvist anvendes brugerundersøgelser. Vurderingen af målopfyldelsen kan baseres på forskellige mere eller mindre indirekte mål eller "indikatorer", der viser noget om, hvorvidt målsætningen er nået. 17

18 LANDSBYGGEFONDEN Hvis man vælger, at udsende spørgeskemaer skal man ligeledes gøre sig klart, hvorledes man vil behandle svarene. Man er nødt til at forholde sig konstruktivt til besvarelserne dvs. evaluere og derefter handle på grundlag af evalueringsresultaterne, ved at komme med nye/forbedrede tiltag til styrkelse af virksomheden på de--områder, hvor det er påkrævet Effektivitet på fraflytningsområdet Målingen af effektiviteten i almene boligorganisationer skal endvidere tage hensyn til, hvem effektiviteten tilgodeser. Den skal ligeledes indeholde en vurdering af kvaliteten af behandlingen af fraflytningssagen. Der kan f.eks. være følgende indikatorer: Produktion Målopfyldelse antal ekspederede fraflytningssager korrekt sagsbehandling/få klager få sager ved beboerklagenævnet ekspeditionstid omkostninger pr. m 2 istandsat lejlig- tilfreds fraflytter hed tilfreds tilflytter tilfreds afdelingsbestyrelse/beboere sammenhæng med henlæggelser antal ekspederede genudlejnings- ekspeditionstid sager "- tilfredshed hos tilf1ytter I dette forsøgsforløb valgte deltagerne at fokusere på fraflytters oplevelse af fraflytningsprocessen. Forsøgsdeltagerne udsendte spørgeskemaer til samtlige fraflyttere f Ja sidste halvår Disse spørgeskemaer kan naturligvis ikke stå alene ved vurdering vedrørende måling af effektivitet af en fraflytningssag, men indgår som en (ikke uvæsentlig) delkomponent i vurderingen/evalueringen af den samlede flytte~ags behandling. Disse spørgeskemaundersøgelser (brugerundersøgelser) bør følges op af interne undersøgelser for at vurdere det interne sagsforløb. 18

19 LANDSBYGGEFONDEN 4. Revisionsprotokol Forvaltningsrevision kan udføres integreret med den finansielle revision af årets regnskab (jf. appendix). Løbende forvaltningsrevision i mindre selvadministrerede boligorganisationer med få ansatte vil primært omhandle driftsøkonomiske vurderinger af den daglige administrators/ledelses foretagne dispositioner. Revisionen må som hovedregel ikke være begrænset, men revisionen skal udføres under hensyntagen til boligorganisationens størrelse, herunder boligorganisationens politik samt serviceniveau. Dyberegående forvaltningsrevision udføres uafhængigt af den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision og omfatter undersøgelse af områder og forhold, typisk af betydelig økonomisk rækkevidde. Som resultat af forvaltningsrevisionen afslutter revisor med en protokol om den udførte revision. Revisionsprotokollen er det synlige resultat af de ressourcer, der er anvendt på forvaltningsrevisionen, og den skal fremstå som en afbalanceret, konkret og med gennemarbejdede, realistiske og velbegrundede konklusioner og forslag, der har en høj anvendelighed i praksis. Det forudsættes, at revisor kun fremkommer med bemærkninger, hvor det er nødvendigt. En beretning vedrørende en dyberegående forvaltningsrevision kan f.eks. indeholde: Indledning og afgrænsning:.- Formålet med undersøgelsen er f.eks. gennemgang og vurdering af organisationen, forretningsgange, beslutningsproces, ansvarsdeling m.v., gennemgang og vurdering af administrationens effektivitet. Gennemgang og vurdering af administrationens effektivitet og produktivitet med hensyn til løsning af de opgaver, der er pålagt. Konklusioner: Sammenfatning af undersøgelsens resultat, dens konklusioner og anbefalinger. Lovgrundlag r formål og opgaver: En kommenteret beskrivelse af de omhandlede forhold, der danner basis for boligorganisationens aktiviteter. 19

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Formålet med forvaltningsrevisionen er således at verificere, at ledelsen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Forvaltningsrevision Inden for den offentlige administration i almindelighed og staten i særdeleshed er det et krav, at der som supplement til revisionen af regnskabet, den finansielle revision, foretages

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet Forord til Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings Paradigme for rapportering om revisionsområder med standardoverskrifter i revisionsprotokollatet for efterskoler og frie fagskoler, frie grundskoler,

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011

Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for Marts 2011 Erklæring og revisionsberetning om revision af IT-Universitetet i Københavns årsrapport for 2010 Marts 2011 ERKLÆRING OG REVISIONSBERETNING OM REVISION AF IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVNS ÅRSRAPPORT FOR 2010

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande

Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Instruks vedr. udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med rammeorganisationers forvaltning af rammefinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver, som

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015

Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om forvaltning og revision af offentlige tilskud 24. april 2015 Seminar om tilskudsforvaltning og revision af tilskud - Dagsorden Kl. 13.00 Velkomst v/ rigsrevisor Lone Strøm Kl. 13.10 Arbejdet

Læs mere

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer.

Bevillinger under kr Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber. Kommune eller andre kommunale revisionsorganer. Notat Revisionsinstruks af januar 2016 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Læs mere

Tilbud på revision af [navn på SI]

Tilbud på revision af [navn på SI] Intern Revision [Inst. Navn] [Att.: navn] [Vejnavn og nr.] [Postnummer] Dato 12. august 2016 Tilbud på revision af [navn på SI] Som aftalt fremsender vi hermed vores tilbud på løsning af revisionsopgaven

Læs mere

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI

DET FYNSKE KUNSTAKADEMI DET FYNSKE KUNSTAKADEMI Revisionsprotokollat nr. 5 Revisionen af regnskabet for året 2007 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2007 461.512 Side 48 Til Bestyrelsen for Det Fynske Kunstakademi Revision

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

folketingets statsrevisorer en præsentation

folketingets statsrevisorer en præsentation folketingets statsrevisorer en præsentation 1 Indhold Forord 3 Præsentation af Statsrevisorerne 4 Statsrevisorernes Sekretariat 7 Statsrevisorerne lovgrundlag og opgaver 8 Lovgrundlag 8 Valg af Statsrevisorerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for året 2012

Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Bestyrelsens årsberetning for året 2012 Regnskaber: Regnskaberne for 2012 viser følgende resultater Afdeling 21 243.198 Afdeling 22 130.673 Overskud 2012 Underskud 2012 Afdeling 23 180.973 Afdeling 24

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag 2013/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsministeriet, j. nr. 001.80R.391 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig

Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision. Standarderne. for offentlig Introduktion Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne for offentlig STANDARDERNE FOR OFFENTLIG REVISION INTRODUKTION 1 Anvendelsen af standarderne for offentlig revision Standarderne

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

SOR - standarder for offentlig revision

SOR - standarder for offentlig revision SOR - standarder for offentlig revision Disposition Fra GOR til SOR SOR - et overblik Normeringen Processen herfra Afslutning 2 Fra GOR til SOR At rejse er at leve H.C. Andersen 4 5 ISSAI IFAC s standarder

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2016 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Socialforvaltningen Att.:

Læs mere

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv.

Forvaltningsrevision. Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. Forvaltningsrevision Statusundersøgelse om forvaltningsrevision i almene boligorganisationer mv. LANDSBYGGEFONDEN APRIL 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Resume og konklusion... 5 2. Formål med statusundersøgelse

Læs mere

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013

FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 Bilag: 4 Sagsbeh.: CKY J. nr.: 2014/000102 Dok.nr.: 26597 21. oktober 2014 FONDEN DANSKE VETERANHJEM ÅRSREGNSKABER 2010, 2011, 2012 OG 2013 INDLEDNING/BAGGRUND 1. I mail af den 18. september 2014 anmodede

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2

Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Bestyrelsesmøde nr. 78, d. 28. april 2015 Pkt. 4. Bilag 2 Til bestyrelsen for Københavns Universitet St. Kongensgade 45 1264 København K Tlf. 33 92 84 00 Fax 33 11 04 15 rr@rigsrevisionen.dk www.rigsrevisionen.dk

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor

www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor www.pwc.dk Ballerup Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor Pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tiltrædelse som revisor 3 1.1. Indledning 3 1.2. Opgaver og ansvar 3 1.2.1. Ledelsen 3 1.2.2.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04

RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 RIGSREVISIONEN København, den 30. august 2004 RN B106/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om den økonomiske styring på Aarhus Universitet og Københavns Universitet (beretning

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Økonomi & Service J.nr. 0411-00072 Den 11. maj 2017 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Lønmodtagernes Dyrtidsfond Marts 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Lønmodtagernes Dyrtidsfond (beretning nr. 13/2007)

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

REVISIONSREGULATIV 1

REVISIONSREGULATIV 1 REVISIONSREGULATIV 1 For kontraktperioden der begynder 1. december 2014 1 Revisor Aalborg Byråd har i henhold til 42 i Lov om kommunernes styrelse antaget PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014

BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 82-88 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKAB 2014 Tlf: 96 26 38 00 herning@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Birk Centerpark 30 DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 BOMIDTVEST AFDELINGER I STRUER KOMMUNE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05

RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 RIGSREVISIONEN København, den 28. juni 2005 RN B103/05 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/04 om løntilskudsordningen Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud. August 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forvaltningen af statslige tilskud August 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 6/2012 om forvaltningen af statslige

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret. Oktober 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Bygnings- og Boligregistret Oktober 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Bygnings- og Boligregistret (beretning nr.

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter

Rigsrevisionens notat om beretning om. voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Rigsrevisionens notat om beretning om voksenuddannelsescentrenes administrations- og lønudgifter Juni 2016 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 13/2015 om voksenuddannelsescentrenes

Læs mere

Kundgørelse for Forsvaret.

Kundgørelse for Forsvaret. FORSVARSMINISTERIET København, den 13/02 2006 Hermed bilag B. 5-39 Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om retningslinier for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Forsvarsministeriets

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03

RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 RIGSREVISIONEN København, den 5. maj 2003 RN B105/03 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om Undervisningsministeriets økonomiske og faglige styring på erhvervsskoleområdet (beretning

Læs mere

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014.

Revisionsinstituttet reviderer årsregnskaber i perioden 20. januar februar 2014. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. januar 2014, kl. 17.30. Afbud: Karen Rod Ella Pedersen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed. Februar 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets virksomhed Februar 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Finanstilsynets virksomhed (beretning nr. 17/04)

Læs mere

Revisionsprotokollat af 4. december 2009

Revisionsprotokollat af 4. december 2009 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 65 58 40 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 4. december 2009 vedrørende revision

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania. Januar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks bistand til Tanzania Januar 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks bistand til Tanzania (beretning nr. 12/2009) 10.

Læs mere

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning

Revision i forbindelse med status for Revisionsrapport. Indledning Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Att.: Adm. direktør Katja

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005

December 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 Statsrevisorerne 2008-09 Beretning nr. 11 Rigsrevisors fortsatte notat nr. 3 af 19. november 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om bilsyn efter liberaliseringen i 2005 December 2012

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn. April 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sagsbehandlingstider i 6 statslige nævn April 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sagsbehandlingstider i 6 statslige

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere