LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LANDSBYGGEFONDEN. Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v."

Transkript

1 LANDSBYGGEFONDEN Rapport om forsøg med forvaltningsrevision m.v. Januar 1999

2

3 LANDSBYGGEFONDEN Bilagsoversigt Bilag 1 Praktisk vejledning i forvaltningsrevision vedrørende o institutioner mv., Rigsrevisionen, januar Bilag 2 Begrebet God Offentlig Revisionsskik - en vejledning. Rigsrevisionen, november Bilag 3 Skitse for indførelse af forvaltningsrevision i almene. boligorganisationer, notat, By- og Boligministeriet,. november 1998 o o o o o o o o o o o 57 Bilag 4 Bemærkninger til By- og Boligministeriets plan om... o o. o. indførelse af obligatorisk forvaltningsrevision af almene o. boligorganisationer, Københavns Kommune,.. Plandirektoratet, juni Bilag 5 Forsøg med forvaltningsrevision mv., kommentar,. Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 71 Bilag 6 Vedrørende forsøg med forvaltningsrevision i almene.. boligorganisationer, KPMG Statsautoriserede revisorer o 73 Bilag 7 Forvaltningsrevision i de almene boligorganisationer,... o. o Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 77 Bilag 8 Forvaltningsrevision, Slutrapport, Randersegnens... o Boligforening... o. o o o. o o o. o o o. o. o o o Bilag 9 Forsøg med forvaltningsrevision mv., notat,.. Boligselskabet Viborg Bilag 10 Kritisk revision, Årsrapport, Køge Socialfilantropiske... o o. Boligselskab o. o. o o o. o o o o o o o o o o o o o o o o o. 127 Bilag 11 Forsøg med forvaltningsrevision, TiI- og fraflyttere 0-" o o. o KAB - Bygge- og Boligadministration 159 4

4 LANDSBYGGEFONDEN Indholdsfortegnelse Indledning. Forsøgets baggrund. Begreber vedrørende forvaltningsrevision. Forsøgsdeltagere og medlemmer af følgegruppen. Følgegruppens kommentarer. Sammenfatning. Målsætninger. Hvorledes beskrives målsætningerne?. Målsætninger generelt for boligorganisationer. Lovgivningen. Målsætninger på fraflytningsområdet. Sparsommelighed/Produktivitet/Effektivitet. Sparsommelighed. Sparsommelighed på fraflytningsområdet. Produktivitet. Produktivitet på fraflytningsområdet. Effektivitet og evaluering _:.. Effektivitet på fraflytningsområdet. Revisionsprotokol Appendix

5 LANDSBYGGEFONDEN 1. Indledning Forsøgets baggrund Kravet om indførelse af forvaltningsrevision bl.a. i kommunerne og den almene boligsektor har været fremført i flere år. I forbindelse med initiativer til imødegåelse af fejl og mangler m.m. blev det som led i opfølgning på aftale mellem By- og Boligministeriet og Boligselskabernes Landsforening besluttet at lade gennemføre et forsøgsprojekt vedrørende indførelse af forvaltningsrevision m.v. i den almene boligsektor. By- og Boligministeren har oplyst over for Folketinget, at der fra årsskiftet 1998/99 påregnes indført en ordning med forvaltningsrevision i alment boligbyggeri. Opbygning af nødvendigt sammenligningsgrundlag m.v. ("referenceramme") indgik i lov nr. 229, som blev vedtaget i Folketinget d. 2. april Indtil det generelle forvaltningsrevisions-koncept afklares politisk var det aftalen, at der skulle gennemføres forsøg med forvaltningsrevision m.v. hos interesserede almene boligorganisationer. Deltagelse i forsøget indebar mulighed for at præge debatten om udformning af et forvaltningsrevisions-koncept for den almene boligsektor og støtte til evaluering af forsøgsresultater m.m. De konkrete merudgifter til forvaltningsrevision i forsøgsperioden blev forudsat "indsparet" ved driftsforbedringer i de kommende år. Landsbyggefonden påtog sig de sekretariatsmæssige opgaver og udgifter, herunder en begrænset sekretariatsmæssig støtte til forsøgsdeltagerne. I relation til den almene boligsektor kan der være modsætninger i problemstillingen mellem beboernes interesser og hensynet til de offentlige finanser. En -udvidelse af revisionen i kritisk retning kan dog i alle tilfælde være et godt tiltag til styrkelse af ledelsesmæssige værktøjer for de folkevalgte bestyrelser og den administrative forretningsførelse. Samtidig vil en effektiv og rationel drift være med til at sikre beboerne den bedste service m.m. Det var således den enkelte boligorganisation, som selv udarbejdede grundlaget og fastlagde indhold og omfang vedrørende det enkelte forsøgsprojekt, med udgangspunkt i det statslige forvaltningsrevisions-koncept, jf. Rigsrevisionens vejledende retningslinier for revision af statsstøttede institutioner m.v. (Rigsrevisorloven 4). Det var ligeledes muligt, at udvide den sædvanlige regnskabsaflæggelse i henhold til gældende regler med supplerende oplysninger f.eks. i form af "etiske" og/eller "grønne" regnskaber. Grundlaget for forsøgene blev drøftet med By- og Boligministeriet. 5

6 LANDSBYGGEFONDEN Til drøftelse af forsøgenes resultater blev der nedsat en følgegruppe. Følgegruppen bestod af medlemmer udpeget af: Kommunerne (Kommunernes Landsforening og Københavns/Frederiksberg Kommune), Revisorerne (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer og Foreningen af Registrerede Revisorer), By- og Boligministeriet, Boligselskabernes Landsforening. Ved forsøgsperiodens start meldte der sig 6 boligorganisationer til at gennemføre forsøg med forvaltningsrevision m.v.: KAB - forretningsførerorganisation Vridsløselille Andelsboligforening Boligselskabet Viborg Slagelse Boligselskab Køge Socialfilantropiske Boligselskab Randersegnens Boligforening Ved det første møde i maj 1997 blev det besluttet, at forsøgene med forvaltningsrevision m.v. skulle omfatte et enkelt, men målbart område, som kunne danne grundlag for det videre arbejde med forvaltningsrevision i sektoren. På den baggrund blev det besluttet at vælge fraflytningsområdet. Oplæggene tager udgangspunkt i de af Rigsrevisionen udarbejdede retningslinier som beskrevet nedenfor: Begreber vedrørende forvaltningsrevision Med udgangspunkt i boligorganisationens målsætninger efterprøves følgende generelle begreber: Overordnede begreber Forvaltningsrevisionen har til formål at sikre sparsommelighed, produktivitet og effektivitet ved driften af en virksomhed. Begreberne kan kort defineres således: - Sparsommelighed Disponeres der i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig tilrettelagt og sparsommelig udført virksomhed? 6

7 LANDSBYGGEFONDEN - Produktivitet Er der et rimeligt forhold mellem de anvendte ressourcer og antallet af frembragte præstationer? "Kan vi gøre mere for samme penge?" - Effektivitet -- I hvilket omfang har man nået de mål, der var tilsigtet? Her indgår også en vurdering af kvaliteten af de iværksatte aktiviteter. - Evaluering Som opfølgning bør evaluering anvendes til forbedringer i boligorganisationen. 1.2 Forsøgsdeltagere og medlemmer af følgegruppen Der har været følgende gruppe af forsøgsdeltagere: Randersegnens Boligforening Køge Socialfilantropiske Boligselskab Boligselskabet Viborg Vridsløselille Andelsboligforening KAB - Bygge- og Boligadministration (ca. 800 lejemål) (ca lejemål) (ca lejemål) (ca lejemål) (ca lejemål) Følgegruppen har haft følgende medlemmer: Forretningsfører Margith Sloth Jensen, Møn Boligselskab Direktør Henning Kirk Christensen, Formand for Boligselskabernes Landsforening Direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark Direktør Erik Thomsen, Boligforeningen Kristiansdal Fuldm ægtig Claes Sørensen, By- og Boligministeriet (afløst af fuldmægtig Charlotte Aastrup Poole og senere af fuldmægtig Stig Munck Larsen) Fuldmægtig Søren Varder, By- og Boligministeriet Ekspeditionssekretær Jørgen Sjønnung, København/Frederiksberg Kommune Statsautoriseret revisor Søren Jensen, Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Registreret revisor Peter Jørgensen, Foreningen af Registrerede Revisorer Fuldmægtig Torben Skov Bonde, Kommunernes Landsforening (afløst af fuldmægtig Jan Dehn) 7

8 ......_--~.~~.~-~--- LANDSBYGGEFONDEN Landsbyggefondens sekretariat: Sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden Konsulent Jeanette Esbensen, Landsbyggefonden Revisor Torben Søndergaard Larsen, Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (fratrådt 1.august 1998) Der har været afholdt 5 møder ifølgegruppen. Der foreligger skriftlige rapporter fra 4 forsøgsdeltagere (bilag 8-11). Den endelige rapport fra Vridsløselille Andelsboligforening er ikke færdiggjort ved afslutningen af denne rapport. 8

9 LANDSBYGGEFONDEN 1.3. Følgegruppens kommentarer Følgegruppen skal fremhæve, at de 5 boligorganisationer, der er indgået i forsøgsordningen, repræsenterer såvel store og mellemstore som små boligorganisationer. forsøgsdeltagerne har alle koncentreret indsatsen omkring et område - fraflytningsområdet - for at sikre mulighed for sammenligning mv., ikke mindst mellem de store og små boligorganisationer. På de tilbagemeldinger, som foreligger fra forsøgsdeltagerne, kan det konstateres, at erfaringerne med forvaltningsrevision er positive. Det grundlæggende med beskrivelse af målsætninger og udarbejdelse af skriftlige forretningsgange har i sig slev sat en konstruktiv proces i gang i boligorganisationernes administration. Etableringen af nøgletal/måltal har tilsvarende sikret et bedre beslutningsgrundlag for ledelsen. Og for flere af deltagerne har der allerede nu vist sig et klart grundlag for forbedringer i de administrative rutiner mv. De positive erfaringer gælder såvel de store som de små boligorganisationer. Resultaterne fra forsøgsordningen bør udgøre en del af grundlaget for den påtænkte vejledning, ikke mindst for opstillingen af eksempler på beregningsformler, måltal mv. Ved fastsættelsen af regler om forvaltningsrevisionen i de almene boligorganisationer finder følgegruppen, at det netop udvidede beboerdemokrati må respekteres. Demokratiet i den enkelte boligorganisation beslutter målsætningerne for organisationens virksomhed - selvsagt inden for lovgivningens rammer. Revisorerne har ikke mulighed for at overtage tilsynets opgaver, men reviderer ud fra boligorganisationens egen evaluering af virksomheden i forhold til de opstillede målsætninger. Følgegrupperl deler den opfattelse, at det må være afgørende, a1 det er graden af målopfyldelse i den enkelte organisation, der skal underkastes forvaltningsrevision. Revisionen har ikke grundlag for at kunne tilsidesætte målsætninger opstillet af kompetente organer i en almen boligorganisation (bestyrelse, repræsentantskab m.v.), men må lægge disse målsætninger til grund. Derimod kan en boligorganisation naturligvis pålægges at klarlægge årsagen til eventuelle store afvigelser fra udgiftsniveauet i øvrige almene boligorganisationer, således at det kommunale tilsyn i givet fald får et beslutningsgrundlag ved oplysning i beretning og revisionsprotokol. Forvaltningsrevision er et ledelsesværktøj. Ligesom de øvrige processer - kendt bl. a. fra kampagnen mod fejl og mangler - i form af forretningsorden, skriftlige forretningsgange osv. - er arbejdet med registrering og vurdering af målopfyldelsen en konstruktiv metode til styring af den økonomiske udvikling i en almen boligorganisation. 9

10 LANDSBYGGEFONDEN Det kommunale tilsyn vil gennem boligorganisationens egen evaluering og den obligatoriske forvaltningsrevision få et bedre grundlag for at vurdere om lovgivningens bestemmelser er overholdt. Det er oplyst over for følgegruppen, at BL derfor vil igangsætte udarbejdelse af eksempler på målsætninger for en almen boligorganisation. BL har tidligere udsendt eksempel på forretningsgange i en almen boligorganisation. Som værktøjer i arbejdet med evaluering af målopfyldelsen kan der eventuelt overvejes udarbejdet eksempler på produktivitetsberegninger og effektivitetsberegninger. Eksempelmateriale om de nævnte emner vil formentlig bidrage til en hurtigere opfyldelse af de nye regler. Følgegruppen bemærker, at forvaltningsrevisionen i praksis påregnes udbygget successivt. Det vil ikke være realistisk at forestille sig, at arbejdet med målsætninger og udbygning af evalueringer i en almen boligorganisation kan være afsluttet ved ikrafttræden af den obligatorisk forvaltningsrevision. Der vil være behov for en periode til implementering. Selve processen i en boligorganisations kompetente organer og hos de ansatte er i sig selv vigtig. Følgegruppen noterer, at alle, der administrerer almene boligorganisationer, omfattes af den obligatoriske forvaltningsrevision. Det forudsættes, at almene boligorganisationer med ikke-almene administratorer opstiller sådanne krav i aftaler om forretningsførelse, der indgås eller fornys efter 1. januar 1999 således, at kravet om forvaltningsrevision kan opfyldes. Yderligere skal følgegruppen påpege det vigtige i at fastholde væsentlighedskriteriet således, at ikke boligorganisationerne risikerer at blive JJover-revideret" og JJover-forvaltet". Der er ikke behov for enorme mængder nøgletal - det er vigtigt at koncentrere sig om de relevante områder. Desuden bør der som minimum for alle boligorganisationers administrationer foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige områder. 10

11 LANDSBYGGEFONDEN 1.4. Sammenfatning Formålet med forsøgene med forvaltningsrevision var at undersøge, hvorvidt boligorganisationer af forskellig størrelse kunne tilpasse konceptet for forvaltningsrevision -til netop deres administration. Forsøgene har vist, at det kan lade sig gøre at udføre forvaltningsrevision i almene boligorganisationer under behørig hensyntagen til boligorganisationens størrelse. Alle deltagerne har formået at tilpasse konceptet til deres egen administrations størrelse. Tidligere har boligorganisationerne selv eller i samarbejde med deres revision udarbejdet forretningsgangsbeskrivelser. Disse har i varierende grad dannet udgangspunkt for forsøgsdeltagernes projektdeltagelse. I den sammenhæng har Vridsløselille Andelsboligforening specielt bidraget med beskrivelser vedrørende den demokratiske proces i relation til budget og regnskab. Detaljeringsgraden for forretningsgangsbeskrivelserne har i vidt omfang været tilpasset den pågældende boligorganisations størrelse (jf. bilag 8 og 11). Med udgangspunkt i den dynamiske opfattelse af forvaltningsrevision har boligorganisationerne vurderet deres eksisterende forretningsgange på fraflytningsområdet og holdt administrationen op mod de eksisterende forhold. Dette har administrationerne brugt til at vurdere hvorvidt der var nogle procedurer, der kunne gøres mere effektive via nogle udvalgte målepunkter. Samtidig har de vurderet de eksisterende forretningsgange og set på om disse burde ændres (jf. bilag 11). Alle har selv udarbejdet nøgletallmålepunkter og selv valgt på hvilket niveau administrationen ønskede at analysere disse (jf. bilag 8-11). Alle har ligeledes anvendt det samme spørgeskema til brug for evaluering af beboernes opfattelse af boligorganisationens effektivitet (jf. bilag 11 (bilag 20 og 21 )}. Da der p.t. ikke eksisterer et officielt sammenligningsgrundlag/tværgående nøgletal for dette forvaltningsområde, har de deltagende boligorganisationer alene brugt deres observationer til at danne grundlag for interne vurderinger. Disse vurderinger vil så danne grundlag for fremtidens observationer, både internt og til sammenligning med andre boligorganisationer, når det er muligt at skaffe de pågældende oplysninger. De deltagende boligorganisationer har alle haft positive erfaringer med deres deltagelse i forsøget med forvaltningsrevision og ønsker at indarbejde deres indhøstede erfaringer i den daglige administration fremover. Disse erfaringer er også i boligorganisationernes interesse således, at de kan vise over for omverden, at de udfører en korrekt og effektiv administration. 11

12 LANDSBYGGEFONDEN 2. Målsætninger 2.1 Hvorledes beskrives målsætningerne? Målsætninger- generelt for boligorganisationer I boligorganisationerne er det de kompetente organer, der beskriver målsætningerne. Med kompetente organer menes her afdelingsmøderne, repræsentantskabet, organisationsbestyrelsen og den daglig administrative ledelse (direktion/forretningsfører). Boligorganisationens målsætninger beskrives under hensyntagen til beboerdemokratiet og indarbejdes i de daglige forretningsgange således, at det sikres, at der er overensstemmelse mellem boligorganisationens målsætning og den daglige administration og drift. Beboerdemokratiet udgør på denne måde en direkte demokratisk kontrol af omkostningerne i boligorganisationerne. Forvaltningsrevisionen skal betragtes som et ledelsesværktøj med udgangspunkt i ledelsesfastsatte målsætninger og beskrevne forretningsgange til intern styring og kontrol. Der bør som minimum foreligge beskrevne forretningsgange og andre beskrivelser for ALLE væsentlige områder uanset indførelse af forvaltningsrevision eller ej i sektoren. Uhensigtsmæssig organisation af en administration kan føre til både ineffektiv drift og risiko for fejl i administrationen. Ved at få forretningsgangene beskrevet og vurderet sikres samtidig et dynamisk sigte, der er rettet mod }ejl og uhensigtsmæssigheder i administrationen, således at tilbagevendende fejl undgås (dette uanset administrationens størrelse). Det er derfor vigtigt, at forretningsgangene beskrives således, at det sikres, at boligorganisationens målsætninger er kendt i hele organisationen. Dog skal niveauet for detaljeringsgraden af forretningsgangene udføres i relation til boligorganisationens/administrationens størrelse. Derved er det muligt at udarbejde et rapporteringssystem for opfølgning af resultaterne, således at der samtidig kan ske en afklaring af, om der er områder, hvor ledelsen har behov for, at der sker en udvikling af mål og rapporteringssystemer. Herved skulle det være muligt at sikre, at beboerne får en optimal service, samtidig med at administrationen sikrer sig, at det sker inden for de vedtagne rammer såvel de økonomiske og de lovgivningsmæssige, som de sociale og etiske rammer. 12

13 LANDSBYGGEFONDEN Lovgivningen Følgende paragraffer i boliglovgivningen omhandler forvaltningsrevisionsbegreber, som også indgår i forvaltningsrevisionskonceptet. * Lov om almene boliger 7, stk. 1. "Driften skal tilrettelægges efter rationelle administrationsmetoder, og forvaltningsudgifterne skal søges holdt på det lavest mulige niveau." 7, stk. 2 "Ved forvaltningen skal beboernes interesser tilgodeses og boligorganisationens og afdelingernes anliggender varetages bedst muligt." 108 "Alment boligbyggeri skal tilrettelægges efter rationelle, produktivitetsfremmende byggemetoder og søges gennemført for den lavest mulige pris under hensyntagen til kvaliteten." I forhold til den traditionelle forvaltningsrevision udgør beboernes interesser og medbestemmelse her en væsentlig faktor. Dette må indgå som en væsentlig forudsætning ved udarbejdelsen af retningslinierne for forvaltningsrevision i den almene boligsektor Målsætninger på fraflytningsområdet Fraflytningsområdet er omfattet af lovbestemte tidsfrister, jf. lov om leje af almene boliger 93-94, og det må selvfølgelig sikres at disse frister overholdes både internt og eksternt i boligorganisationen. Det må sikres, at der indkaldes rettidigt til syn af lejligheden og at synet gennemføres inden for~idsfristen, ligesom det må sikres, at lejeren skriftligt underrettes rettidigt efter synet om istandsættelsesudgifterne. Boligorganisationen skal ligeledes bestræbe sig på at genudleje det lejede, jf. lov om leje af almene boliger 92, stk. 2. Afregning over for fraflytter skal ske senest 4 uger efter modtagelse af sidste fakturadato iht. domspraksis. 13

14 LANDSBYGGEFONDEN Fraflytningsområdet involverer således mange arbejdsfunktioner internt i boligorganisationen f.eks.: udlejning (registrering af opsigelse, ny kontrakt) bogføring (modtagelse og bogføring af fakturaer) husleje (udarbejdelse af flytteafregning) kasse (afsendelse af flytteafregning med evt. vedlagt check) inspektør/forretningsfører (syn af lejlighed og udskrivning af rekvisitioner) Ligeledes involveres håndværkere o.a. eksternt i forhold til boligorganisationen. Det er derfor vigtigt, at boligorganisationens ledelse gør sig klart, hvorledes man sikrer sig, at arbejdsrutinerne omkring en flyttesags behandling fungerer mest effektivt med en korrekt økonomisk afregning inden for de angivne tidsfrister og under hensyntagen til fraflytters oplevelse af fraflytningen. Ligeledes bør man gøre sig klart, om de målinger, man foretager, er til intern eller ekstern brug. Det er således interessant at overveje hvilke interessenter, der er brugere af rapporteringen omkring forvaltningsrevision vedr. fraflytning. Interne Interessenter Eksterne Bestyrelsen Ledelsen Administrationens medarbejdere Beboerne/afdelingsbestyrelsen Fraflyttere/tilflyttere Håndværkere Advokater (inkasso) Beboerklagenævnet (Tilsynet/kommunalbestyrelsen) Det bør derfor overvejes, hvad effekten er, af det der måles. 14

15 LANDSBYGGEFONDEN 3. Sparsommelighed/Produktivitet/Effektivitet 3.1 Sparsommelighed For så vidt angår sp-arsommelighedsaspektet indeholder dette en vurdering af, om den enkelte konkrete disposition (transaktion) har været i overensstemmelse med de almindelige normer for, hvad der skønnes at være en rimelig, hensigtsmæssig og sparsommelig administration. Det skal således vurderes, hvorvidt udgifter er rimelige i forhold til boligorganisationens egne målsætninger m.h.t. kvalitet, serviceniveau m.v. Boligorganisationens organisations- og personaleforhold beskrives. Her vurderes, om ansvar, beføjelser og arbejdsopgaver er fordelt hensigtsmæssigt (operationelt). Der bør ligeledes udarbejdes formaliserede forretningsgangsbeskrivelser, således at det er muligt at vurdere om f.eks. regler for indkøb og investeringer er betryggende, om forvaltningen af debitorer er hensigtsmæssig (forrentning, opkrævning m.v.), om gebyrer o.l., som opkræves af boligorganisationen er beregnet på et fyldestgørende og tilstrækkeligt ajourført grundlag osv Sparsommelighed på fraflytningsområdet Med udgangspunkt i de beskrevne forretningsgange på området vurderes hensigtsmæssigheden af måden, som arbejdsrutinerne udføres på. Denne gennemgang sikrer, at arbejdsrutinerne omkring en flyttesags behandling effektiviseres, sikkerheden øges og ekspeditionstiden forkortes. Ved at forkorte ekspeditionstiden sikres: der--bruges ikke unødvendige ressourcer for at behandl~ en fraflytningssag det sikres at tidsfristerne kan overholdes og dermed reduceres eventuelle tab (jf. bilag 10 og 11). Desuden skal det sikres, at der med bestemte (bestyrelsen/direktionen vedtager via målsætningerne hvor ofte) intervaller indhentes tilbud fra de involverede håndværkere således, at man handler økonomisk hensigtsmæssigt. Det skal bl.a. sikres, at prisen er rigtig i forhold til kvaliteten Produktivitet Målingen af produktiviteten vanskeliggøres af, at de producerede enheder ikke eller kun med besvær - kan kvantificeres. 15

16 LANDSBYGGEFONDEN Det kan være svært at opgøre tidsforbruget på de enkelte områder i en boligadministration. Ofte har de enkelte medarbejdere flere forskellige arbejdsområder, og det er ikke ligetil at måle tidsforbruget uden at skulle sidde med et større tidsregistreringsarbejde. I den store samment:læng er det også mindre væsentligt, hvor mange minutter den enkelte medarbejder er beskæftiget med den pågældende arbejdsopgave. Det kan være mere relevant at vurdere det samlede tidsforbrug fra start til slut for de forskellige arbejdsgange ( f.eks. længden af den tid sagerne ligger i huset) og så holde det observerede op mod de for området valgte succeskriterier. Normalt kan der opstilles (del)aktivitetsområder med en ensartet produktion, f.eks. antal fraflytningssager, antal genudlejninger, antal bogførte bilag osv. Som et udtryk for produktiviteten f.eks. beregnes ressourceforbrug pr. produceret enhed. Hermed kan man bedømme enhedsomkostningerne ved de enkelte aktiviteter i almen boligvirksomhed. Beregningerne kan forenkles f.eks. til antal medarbejdere i forhold til antal lejemål. Dette giver til gengæld ikke et billede af den faktiske produktion af serviceydelser m.m. Ved sammenligning med andre boligorganisationer er der behov for data, som kan udgøre en referenceramme. Visse nøgletal vil på sigt blive opgjort på landsplan. Andre, mere detaljerede produktivitetstal vil kræve særlige beregninger. Brugbare måder at vurdere produktiviteten på er f.eks.: sammenligning af enhedsomkostninger igennem en årrække for boligorganisationen eller for de enkelte aktiviteter. sammenligninger med tilsvarende aktiviteter i eller uden for boligorganisationen. --sammenligning med andre boligorganisationer på d~ samme opgaveområder. Ved sammenligning anvendes statistiske metoder, som dog kun giver et relativt billede af produktiviteten, men ikke siger om produktiviteten har en rimelig størrelse eller om kvaliteten af produktionen er tilfredsstillende Produktivitet på fraflytningsområdet For fraflytningsområdet kan antal producerede enheder f.eks. være: istandsatte fraflyttede lejligheder antal bogførte posteringer vedr. en fraflytningssag antallet af restancesager antal telefonekspeditioner 16

17 LANDSBYGGEFONDEN Produktionsomkostningerne er f.eks.: håndværkerudgifterne i forbindelse med istandsættelse af den fraflyttede lejlighed organisationens udgifter til administrativt personale Det kan være svært at måle administrationens udgifter direkte, men man kan som udgangspunkt vurdere de involverede områder via gennemgangen af forretningsgangene, herunder om, det er de Ilrigtige" personer, der udfører arbejdet og, om forretningsgangene er hensigtsmæssige. Herefter kan man evt. fastsætte en linorm" for disse områder for derefter evt. en gang årligt at foretage tidsmålinger over en periode for at tilrette normen (jf. bilag 8 og 9) Effektivitet og evaluering Effektivitetsmålingerne måler, hvilken virkning ydelserne har haft. Vurderingerne foretages på baggrund af om den opnåede målopfyldelse er tilfredsstillende og der tages stilling til, om det er muligt med de samme ressourcer at få en højere målopfyldelsesgrad eller om det er muligt at opnå den samme målopfyldelsesgrad ved anvendelse af færre ressourcer. Et veldefineret formål danner grundlag for vurderingen af effektiviteten. En vurdering af i hvilket omfang formålet er nået. Når man har defineret målopfyldelsen, sættes denne i forhold til de omkostninger, der er medgået til at opnå denne målopfyldelse. Sammenhæng til effektivitets- og produktivitetsanalyser på landsbasis, kan kun gennemføres, såfremt der foreligger tværgående nøgletal for boligorganisationerne. Indtil da vil bedømmelsen af boligorganisationernes forvaltning alene ske ud fra det almindeligt tilgængelige materiale om boligorganisationerne og deres virksomhed. Dette betyder, at forvaltningsrevision indtil videre primært bliver et bidrag til boligorganisationens ledelse til en løbende vurdering af, hvorvidt boligorganisationens organisering og administrative praksis er rationelt organiseret. Til beskrivelse af målopfyldelse kan eksempelvist anvendes brugerundersøgelser. Vurderingen af målopfyldelsen kan baseres på forskellige mere eller mindre indirekte mål eller "indikatorer", der viser noget om, hvorvidt målsætningen er nået. 17

18 LANDSBYGGEFONDEN Hvis man vælger, at udsende spørgeskemaer skal man ligeledes gøre sig klart, hvorledes man vil behandle svarene. Man er nødt til at forholde sig konstruktivt til besvarelserne dvs. evaluere og derefter handle på grundlag af evalueringsresultaterne, ved at komme med nye/forbedrede tiltag til styrkelse af virksomheden på de--områder, hvor det er påkrævet Effektivitet på fraflytningsområdet Målingen af effektiviteten i almene boligorganisationer skal endvidere tage hensyn til, hvem effektiviteten tilgodeser. Den skal ligeledes indeholde en vurdering af kvaliteten af behandlingen af fraflytningssagen. Der kan f.eks. være følgende indikatorer: Produktion Målopfyldelse antal ekspederede fraflytningssager korrekt sagsbehandling/få klager få sager ved beboerklagenævnet ekspeditionstid omkostninger pr. m 2 istandsat lejlig- tilfreds fraflytter hed tilfreds tilflytter tilfreds afdelingsbestyrelse/beboere sammenhæng med henlæggelser antal ekspederede genudlejnings- ekspeditionstid sager "- tilfredshed hos tilf1ytter I dette forsøgsforløb valgte deltagerne at fokusere på fraflytters oplevelse af fraflytningsprocessen. Forsøgsdeltagerne udsendte spørgeskemaer til samtlige fraflyttere f Ja sidste halvår Disse spørgeskemaer kan naturligvis ikke stå alene ved vurdering vedrørende måling af effektivitet af en fraflytningssag, men indgår som en (ikke uvæsentlig) delkomponent i vurderingen/evalueringen af den samlede flytte~ags behandling. Disse spørgeskemaundersøgelser (brugerundersøgelser) bør følges op af interne undersøgelser for at vurdere det interne sagsforløb. 18

19 LANDSBYGGEFONDEN 4. Revisionsprotokol Forvaltningsrevision kan udføres integreret med den finansielle revision af årets regnskab (jf. appendix). Løbende forvaltningsrevision i mindre selvadministrerede boligorganisationer med få ansatte vil primært omhandle driftsøkonomiske vurderinger af den daglige administrators/ledelses foretagne dispositioner. Revisionen må som hovedregel ikke være begrænset, men revisionen skal udføres under hensyntagen til boligorganisationens størrelse, herunder boligorganisationens politik samt serviceniveau. Dyberegående forvaltningsrevision udføres uafhængigt af den finansielle revision og den løbende forvaltningsrevision og omfatter undersøgelse af områder og forhold, typisk af betydelig økonomisk rækkevidde. Som resultat af forvaltningsrevisionen afslutter revisor med en protokol om den udførte revision. Revisionsprotokollen er det synlige resultat af de ressourcer, der er anvendt på forvaltningsrevisionen, og den skal fremstå som en afbalanceret, konkret og med gennemarbejdede, realistiske og velbegrundede konklusioner og forslag, der har en høj anvendelighed i praksis. Det forudsættes, at revisor kun fremkommer med bemærkninger, hvor det er nødvendigt. En beretning vedrørende en dyberegående forvaltningsrevision kan f.eks. indeholde: Indledning og afgrænsning:.- Formålet med undersøgelsen er f.eks. gennemgang og vurdering af organisationen, forretningsgange, beslutningsproces, ansvarsdeling m.v., gennemgang og vurdering af administrationens effektivitet. Gennemgang og vurdering af administrationens effektivitet og produktivitet med hensyn til løsning af de opgaver, der er pålagt. Konklusioner: Sammenfatning af undersøgelsens resultat, dens konklusioner og anbefalinger. Lovgrundlag r formål og opgaver: En kommenteret beskrivelse af de omhandlede forhold, der danner basis for boligorganisationens aktiviteter. 19

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015

Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Seminar for revisorer på 20-området 5. maj 2015 Arbejdet med publikation om forvaltning og revision af offentlige tilskud Disposition Baggrund Publikation Revision af tilskud 2 Baggrund Tidligere arbejder

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler)

Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Administrative retningslinjer (Puljeaftaler) Bilag 5a Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter under puljeaftaler gældende for

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo...

Cirkulære om retningslinjer for Forsvarsministeriets Interne Revisions samarbejde med Fo... Side 1 af 5 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Organisation og administration Kapitel 2 Rapportering Kapitel 3 Planlægning Kapitel 4 Årsberetning Bilag CIR1H nr 9499 af 04/08/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd Revisionsreglementet for midler bevilget af de nordiske parlamenter til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd 1 Formål med reglementet og anvendelsesområdet Formålet med reglementet er at sikre, at der sker

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud

Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Revisionsinstruks af august 2014 for revision af projekttilskud Nærværende instruks omfatter revisionen af projektregnskaber for projekttilskud under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Instruksen

Læs mere

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab

Mål for alt. ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen. Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Mål for alt Vejen til professionel ledelse og forvaltning ejen til professionel ledelse og forvaltning i boligorganisationen Boligkontoret Danmark Alment andelsselskab Vejledning til alle medlemsorganisationer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den færøske revisionsordning

Den færøske revisionsordning LANDSGRANNSKOÐANIN Den færøske revisionsordning Mai 2005 Traðagøta 43 Postrúm 2053 FO-165 Argir (298) 35 51 00 (298) 35 51 01 gralands@post.olivant.fo LANDSGRANNSKOÐANIN 2 Indholdsfortegnelse 1 REVISION

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013

God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision. Januar 2013 God offentlig revisionsskik normen for offentlig revision Januar 2013 G O D O F F E N T L I G R E V I S I O N S S K I K N O R M E N F O R O F F E N T L I G R E V I S I O N Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen

Revisionsordninger i offentlig revision. April 2013. rigsrevisionen. rigsrevisionen Revisionsordninger i offentlig revision April 2013 rigsrevisionen rigsrevisionen REVISIONSORDNINGER I OFFENTLIG REVISION 1 Revisionsordninger i offentlig revision har det overordnede ansvar for revisionen

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College

Bilag 2. Kravspecifikation. for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud. af revisionsydelser for. VIA University College Bilag 2 Kravspecifikation for tilbudsafgivelse i forbindelse med mini udbud af revisionsydelser for VIA University College Indhold 1. Revisionsopgavens afgrænsning.... 3 1.1. Lovpligtig revision... 3 1.2.

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015

Forvaltning og revision af offentlige tilskud. April 2015 Forvaltning og revision af offentlige tilskud April 2015 FORVALTNING OG REVISION AF OFFENTLIGE TILSKUD Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Baggrund og formål... 3 2.1. Regelgrundlaget for revision

Læs mere

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision

FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER. Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision FORENINGEN AF STATSAUTORISEREDE REVISORER Notat om Modificerede påtegninger vedrørende forvaltningsrevision Udvalget for revision af offentlig virksomhed Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger

Handleplan på baggrund af revisionens anbefalinger Delopgave 1: Vurdering af de enkelte afdelingers procedure for regnskabsføring, økonomiopfølgning, ledelse og tilsyn, målsætninger samt produktivitet og effektivitet 1 Det anbefales, at der løbende foretages

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-01-2013 Restaurant Kikko i Lindholmcentret 16.00 Deltagere Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Torben Myssen, Robert Madsen, John Nilsson,

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG

A/B FREDENSLUND. 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V. Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København S TIL TRÆ DELS ES- OG A/B FREDENSLUND TL TRÆ DELS ES- OG REVSONSPROTOKOL ÅRSREGNSKAB 2014 København: Vester Voldgade 107 DK-1552 København V Tlf.: 33 15 27 27 Fax: 33 15 47 04 E-moil: Amager: Amagerbrogade 253 DK-2300 København

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Godt bestyrelsesarbejde i KAB

Godt bestyrelsesarbejde i KAB Direktionen 1. april 2004 jny/cat/has / 20040401EndeligUdgaveGodtBestyArb.wpd Godt bestyrelsesarbejde i KAB 1. Indledning Dette dokument indeholder en række tilkendegivelser, som KAB s bestyrelse både

Læs mere

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt

Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den demokratiske kontrol v/ Afdelingschef Steen Bernt Rigsrevisionen en del af den parlamentariske kontrol En del af den demokratiske kontrol hvordan? Rigsrevisionens opgaver og

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Vi skaber rum til mennesker

Vi skaber rum til mennesker Vi skaber rum til mennesker HUSLEJE & FORBRUG ØKONOMI & REGNSKAB SEKRETARIAT UDLEJNING GRUNDMODUL Selskabet beslutter IT & KOMMUNI- KATION Vi tager hånd om alle de basale ting Domea er et serviceorgan

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010

Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Dato: 12. september 2011 Brevid: 1477655 Administrationens kommentarer til revisionens afsluttende beretning for regnskab 2010 Indledning Regionen har modtaget den afsluttende revisionsberetning for 2010

Læs mere

Selvevaluering. Spørgsmål og svar

Selvevaluering. Spørgsmål og svar Selvevaluering Spørgsmål og svar I forbindelse med udstedelse af Bekendtgørelse om selvevaluering af overholdelse af kapitel 4 og 4 b i lov om varmeforsyning (Selvevalueringsbekendtgørelsen) har Energitilsynet

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15.

Indstilling. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Århus Kommune. Den 15. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Udbud af Boligadministration og bygningsdrift. 1. Resume På baggrund

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen. Marts 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Kystbanen Marts 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 12/2010 om

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013

Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 Boliggarden Revisionsprotokollat til port for 2013 ' PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 31 H.P. Christensens Vej T: 4825 3500, F: 4826 5833, pwc.dk Boliggarden

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 6 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud Offentligt 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige tilskud 6/2012 Beretning om forvaltningen af statslige

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014

Bilag 3. Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Bilag 3 Jord & Affald J.nr. MST-7551-00038 Ref. fh Den 3. april 2014 Kravspecifikation for revisorbistand til Miljøstyrelsens administration og kontrol efter pantbekendtgørelsen 1. Baggrund Det danske

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Søndersø Ældreboliger

Søndersø Ældreboliger Søndersø Ældreboliger Referat af organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 28. juni 2012 kl. 13.30 på Mørkenborg Kro, Rugårdsvej 831, 5474 Veflinge Dagsorden: 1 Søndersø Ældreboliger... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet

Kvalitetssikring i BBR-arbejdet Kvalitetssikring i BBR-arbejdet En sammenfattende vejledning om hvordan datakvaliteten i BBR kan forbedres Maj 2006 I medfør af lov om bygnings- og boligregistrering påhviler det kommunalbestyrelsen at

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere