Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke samt tildeling af advarsel på baggrund af markkontrol af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...]. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 22. marts 2004 stadfæstes for så vidt angår pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke, og ophæves for så vidt angår den tildelte advarsel Ved brev af 23. marts 2004 har...[klager] indbragt Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (herefter benævnt som Registreringsudvalget) afgørelse af 22. marts 2004 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 22. marts 2004, hvorefter Registreringsudvalget på ba g- grund af en markkontrol af energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...] fandt, at energimærket var behæftet med 3 væsentlige fejl. Klager blev de rfor pålagt at udarbejde et nyt energimærke og tildelt en advarsel. Klager har til støtte for klagen navnlig gjort gældende, at de fejlagtigt udregnede priser på el og varme, og forkert placering af tekst i energimærket skyldes manglende opdatering af og problemer med programmet EK-pro. Forkert

2 angivelse af arealer skyldes en tastefejl fra klagers side. Klager mener, at der samlet set er tale om uvæsentlige fejl, og at energimærket er retvisende. Registreringsudvalget fastholder afgørelsen navnlig under henvisning til, at fejlen i angivelse af elforbruget sammenholdt med de mindre væsentlige fejl vedrørende arealangivelse og tekstfelter bør føre til, at energimærket samlet set var behæftet med væsentlige fejl. Den påklagede afgørelse Fra Registreringsudvalgets afgørelse af 22. marts 2004 citeres: [ ] På baggrund af vores skrivelse til dig af 22. januar 2004, har Registreringsudvalget for Energimærkning den 19. marts 2004 afsluttet behandlingen af markkontrollen af energimærket for ovennævnte ejendom. Beslutningen er at energimærket er behæftet med væsentlige fejl som følge af nedenstående: Side 2 af Forkerte elpriser på el til varme og husholdning.. 2. Forkerte arealer. 3. Tekstfejl og forkert placering af tekster i energimærket. Registreringsudvalget har besluttet du skal udarbejde et ny energimærke, og at du tildeles en advarsel, som betyder at dine arbejder som energikonsulent i en periode fremover vil blive kvalitetskontrolleret oftere end sædvanligt, samt at yderligere fejl i dit energikonsulentarbejde kan betyde inddragelse af din godkendelse som energikonsulent.. Registreringsudvalgets beslutning er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002, 29, stk. 3, litra 2. [ ] Sekretariatet for Energimærkning informerede i breve af henholdsvis 16. januar 2004 og 22. januar 2004 klager om, hvilke fejl energimærket indeholdt og hvilke sanktioner, der ville blive indstillet til Registreringsudvalget. Fra brevet af 16. januar 2004 citeres: [ ]

3 Sekretariatet har gennemgået ovennævnte bygning og udarbejdet en kontrol af dit energimærke. Konklusionen af markkontrollen er at der er "mindre væsentlige fejl" i dit energimærke. Du har anvendt meget lave elpriser: el (varme) 1,10 kr/kwh => 1,32 kr/kwh (i flg Nrgi) og el (husholdning) 1,15 kr/kwh => 1,40 kr/kwh (i flg Nrgi). Dette betyder en forskel på elvarmeprisen på ca. 14% og på el-husholdningsprisen på ca. 18%. Arealerne er vi ikke helt enige om, bl.a. har du byttet om på arealerne for "gulv mod kælder" og "terrændæk", dette får bl.a. betydning for besparelserne i energiplanen. Tekster: 1. I konklusionen skal der stå noget om attesten på hulmursisoleringen og/eller evt. dokumentation for at ejeren ikke ønsker destruktive indgreb. 2. Din beskrivelse under konklusionen hører til under anbefalinger, og du bør endvidere ikke skrive noget om punkter under den stiplede linie, når du ikke anbefaler noget. 3. Teksten under anbefalinger (side 1) skal stå i konklusionen side Der mangler bemærkning om dokumentation for isolering under ydermur side Oplysninger om forbrug baseret på ejers aconto mangler på side Linie 1 i Bilag B (Der er ikke foretaget...) skal stå i konklusionen, sammen med dokumentationen. Side 3 af 13 Der vedlægges kontroludskrifter fra dit og Sekretariatets energimærke, hvor du kan se de afvigelser Sekretariatet fandt i forhold til dit energimærke. Hvis du er enig med undertegnede, vil jeg bede dig ændre ovenstående og afvigelserne markeret med grønt i kontroludskrifterne, og efterfølgende fremsende kopi af udkast til det nye mærke til undertegnede. Bemærk udkast til det nye energimærke skal have samme dato som det originale, og på forsidens konklusion skal der stå, at dette energimærke erstatter det originale.

4 Må jeg bede om du fremsender kopi af udkast til det nye mærke til undertegnede senest 26. januar Efter tilbagemelding fra undertegnede kan du fremsende det nye mærke til ejeren og indberette det til Sekretariatet.. [ ] Fra brevet af 22. januar 2004 citeres: [ ] Tak for dit brev og mail af 21. januar 2004, indeholdende forslag til nyt energimærke. Det nye energimærke er efter Sekretariatets opfattelse retvisende, med følgende ændringer:? Det nye mærke skal have et nyt nr. (som jeg gerne vil have oplyst hurtigst muligt), men med samme dato som det originale.? I konklusionen på forsiden af energimærket skriver du "Dette energimærke erstatter det originale E [...]"? Du skal henvise til i konklusionen hvor teksterne står - Der er ikke mulighed for at udvide tekstfeltet i konklusionen.? Ændre elpris for el (hushold.) til 1,40 kr/kwh og for el (varme) til 1,32 kr/kwh. Side 4 af 13 Du har i det kontrollerede energimærke E [...] forkerte elpriser, dette betyder en forskel på ca. 14% på el (varmeprisen) og på ca. 18% på el (husholdningsprisen). Sekretariatet indstiller til Registreringsudvalget: 1. At du noteres for at Energimærke E [...] indeholder "mindre væsentlige fejl". Fejlene fremgår af denne skrivelse og Sekretariatets skrivelse af 16. januar At du skal udarbe jde et nyt energimærke og sender det til kunden. Det nye energimærke E?????? kan anvendes med ovenstående ændringer. Energimærket bedes fremsendt når Registreringsudvalget har behandlet sagen. [ ] Klagerens synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 23. marts 2004 anført:

5 [ ] Jeg skal hermed fremsætte min klage over registreringsudvalgets afgørelse jf. brev af Jeg finder at udvalget baserer deres afgørelse på et forkert grundlag. Jeg kan ikke forstå at udvalget helt tilsidesætter sekretariatets afgørelse om at der kun er uvæsentlige fejl på energimærket og at mærket er retvissende. Denne konklusion er den kontrollant der har foretaget kontrollen også kommet til. Det må vel være disse to instanser der har kompetencen til at vurdere om energimærkerne er retvissende. Som det kan ses på det korrigerede energimærke, efter at småfejlene er rettet, er ingen af mærkerne som følge heraf blevet ændret i deres karakter. Alene dette burde være nok til at karakterisere fejlene som mindre væsentlige. Side 5 af 13 Med hensyn til de for lave priser på el, skyldes dette at der har været så mange fejl med programmet Ek-pro, at jeg har fået nye programmer og opdateringer tilsendt jævnligt, og derfor ikke har fået opdateret de forkerte el-priser i tide der ligger i programmet, hver gang der er kommet en ny version. Med hensyn til den forkerte placering af tekster i energimærket skyldes dette igen at programmet ikke kan indeholde ret meget tekst i de felter hvor disse skal skrives. Derfor har jeg været nødt til at flytte denne tekst til bilagssiderne med supplerende bemærkninger. Det kan vel ikke kaldes en fejl fra min side at programmet er utilstrækkeligt i sin udformning, og jeg derfor har været nødt til at skrive en kommentar under " supplerende bemærkninger". Det må vel være vigtigere at de kommentarer jeg finder det nødvendigt at skrive kommer med i energimærket. Dette forstod kontrollanten også og accepterede at jeg var nødt til at flytte mine kommentarer. Med hensyn til de forkerte arealer var der lavet en tastefejl hvor jeg havde byttet om på 2 arealer. Dette havde stadigvæk ingen indvirkning på energimærket og må derfor også vurderes som en menneskelig fejl der ikke er væsentlig. Som det kan ses udgør fejlen på den forkerte elpris ikke mere end 14 % på varmeprisudregningen og 18 % på el forbruget.

6 Det støder mig meget at udvalget på dette tynde grundlag vil tildele mig en advarsel og truer med at inddrage min beskikkelse hvis en tilsvarende fejl indtræffer igen.. Disse mindre fejl er kun menneskelige fejl der altid vil være mulighed for at der indtræffer. Jeg synes udvalget helt har mistet fodfæstet i deres bedømmelse, og henstiller til at de lytter mere til dem der har med energimærkerne at gøre i deres daglige arbejde. Der har været så mange uklare punkter og fejl vedrørende udarbejdelse af energimærker siden indførelsen at jeg mener der også burde være plads til at de beskikkede kan lave en menneskelig fejl uden at der trues med bål og brand. [ ] Side 6 af 13 Registreringsudvalgets bemærkninger til klagen Registreringsudvalget afgav ved brev af 15. april 2005 følgende bemærkninger til klagen: [ ] Under henvisning til Sekretariatet for Energimærknings skrivelse af 26. januar 2005, fremsendes hermed Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes bemærkninger til klagen fra...[klager] i ovennævnte sag....[klager] klager i sit brev af 23. marts 2004 over at han er blevet tildelt en advarsel i forbindelse med en markkontrol af energimærke E [...], [...]. Til støtte for sin klage anfører energikonsulenten at: 1. Sekretariatet for Energimærkning har vurderet at energimærket kun var behæftet med uvæsentlige fejl og at mærket var retvisende. Den konklusion nåede Sekretariatets kontrollant også frem til. Registreringsudvalget når imidlertid til den konklusion at mærket er behæftet med væsentlige fejl og at energikonsulenten skulle tildeles en advarsel. Det må være Sekretariatet og Sekretariatets kontrollant der har kompetencen til at vurdere om energimærket er retvisende. 2. Efter at fejlene i energimærke E [...] er blevet rettet, får energimærket stadig de samme karakterer. Alene dette burde være nok til, at karakterisere fejlene som mindre væsentlige.

7 3. De lave priser på el i energimærke E [...] skyldes opdateringer i beregningsprogrammet EK-pro. Energikonsulenten har således ikke fået opdateret priser i programmet, hver gang der kommer en ny version. 4. Den forkerte placering af tekster i energimærket skyldes, at beregningsprogrammet ikke tillader tilstrækkelig tekst i hvert det pågældende felt, hvorfor teksten er flyttet til bilagssiderne med supplerende bemærkninger. 5. Energikonsulenten har desuden lavet en tastefejl, hvor der er byttet rundt på to arealer. Dette havde ingen indvirkning på energimærket og må anses for uvæsentligt. 6. Energikonsulenten er ikke tilfreds med at blive tildelt en advarsel på det foreliggende grundlag samt at blive truet med at få inddraget sin godkendelse som energikonsulent hvis en tilsvarende fejl indtræffer. Side 7 af 13 Indledningsvis bemærkes, at Registreringsudvalget er opmærksom på, at henvisningen i udvalgets afgørelse af 22. marts 2004, til at afgørelsen er truffet efter energimærkebekendtgørelsens 29, stk. 3, litra 2 (retteligt 29, stk. 3, nr. 2), ikke er korrekt. I henhold til Energiklagenævnets afgørelse af 6. december 2004, nævnets j.nr , burde afgørelsen retteligt være truffet efter 30, stk. 3, både for så vidt angår registrering af fejl i energimærket som tildeling af advarsel, hvilket udvalget har taget til efterretning. Herefter følger formanden og næstformanden for Registreringsudvalgets kommentarer til klagen på udvalgets vegne. Ad 1: Sager om markkontroller behandles således, at Sekretariatet for Energimærkning besigtiger ejendommen og i øvrigt forestår sagsbehandlingen markkontrollen. Herunder udarbejder Sekretariatet en indstilling til afgørelse i sagen til Registreringsudvalget. På baggrund af Sekretariatets indstilling til afgørelse, træffer udvalget beslutning om hvorvidt energikonsulenten har begået fejl i forbindelse med udarbejdelsen af energimærket, hvor væsentlig denne fejl er, samt om energikonsulenten skal tildeles en sanktion på baggrund af sagen. Registreringsudvalget har derfor mulighed for at træffe en anden afgørelse end Sekretariatet har indstillet til, såfremt udvalget beslutter sig for dette, hvilket har været tilfældet i nærværende

8 sag. Det er således alene udvalget der har kompetence til at afgøre hvorvidt der er fejl i et kontrolleret energimærke. Ad 2: Behandles nedenfor under pkt. 6. Ad 3: De to beregningsprogrammer som Registreringsudvalget har godkendt til beregning af energimærker bliver jævnligt opdateret. Udvalget forstår godt, at der for energikonsulenten ligger et ekstra arbejde i at opdatere priser mv. i beregningsprogrammet samt at kontrollere at de anvendte priser er de korrekte. Der er imidlertid en del af energikonsulentens arbejde i forbindelse med udarbejdelse af energimærker, at tilsikre at de priser konsulenten anvender i energimærket er de korrekte. Side 8 af 13 Ad 4: Det er korrekt som energikonsulenten anfører, at der i de enkelte tekstfelter i energimærket er begrænset plads til at skrive tekster. Som det fremgår af Sekretariatet for Energimærknings skrivelse af 16. januar 2004 til energikonsulenten, består fejlen i tekstfelterne i, at konsulenten har anført teksterne forkerte steder. Konsulenten ville således bl.a. have haft plads til den korrekte tekst i konklusionsfeltet, såfremt han ikke havde anført den oprindelige tekst i konklusionsfeltet. Den oprindelige tekst skulle rettelig være anført i anbefalingsfeltet og der skulle ikke være anført noget om besparelsesforslag under den stiplede linie, når der ikke forefandtes nogen forslag her. Samlet set er det udvalgets opfattelse, at konsulenten havde mulighed for at udføre energimærket som omtalt i Sekretariatets skrivelse af 16. januar 2004, hvorfor udvalget fastholder at der var tale om en fejl fra konsulentens side. Det er udvalgets opfattelse, at de forkerte tekster i energimærket var mindre fejl. Ad 5: Energikonsulenten havde i energimærke E [...] anført, at arealet af gulv mod kælder var 81 m 2 samt at arealet af terrændæk var 27m 2. Kontrollen viste at arealerne var byttet om, således at gulv mod kælder retteligt var 28 m 2 og terrændæk var 84m 2. Det er korrekt anført af energikonsulenten, at fejlen ikke har medført en ændring i energimærkets karakter for varme.

9 Det er Registreringsudvalgets opfattelse, at der i sig selv var tale om en mindre fejl. Ad 6: Energikonsulentens nye energimærke for ejendommen er vedlagt nærværende svar. Det fremgår af afgørelsen i sagen, at energikonsulentens fejl bestod i at der var anvendt forkerte priser på el til varme og husholdning, at der var anvendt forkerte arealer samt at der var fejl i tekstfelterne. Som det fremgår af kommentarerne ovenfor under pkt. 5 og 6, er det udvalgets opfattelse at fejlene angående arealer og tekstfelter, i sig selv var mindre fejl. Det er dog udvalgets opfattelse, at de mindre fejl sammen med fejlen på elprisen gør at energimærket samlet var behæftet med væsentlige fejl. Side 9 af 13 På tidspunktet for afgørelsen skelnede udvalget ikke mellem de forskellige fejl energikonsulenten havde begået i forbindelse med udarbejdelse af energimærket. Der blev alene givet en samlet bedømmelse af energimærket, som enten kunne være ingen fejl, anmærkning, mindre væsentlige fejl eller væsentlige fejl. Udvalget giver energikonsulenten ret i, at fejlene ikke har givet sig udslag i ændrede karakter for varme. Dette skyldes at energimærkets karakter alene afhænger af hvordan energikonsulenten har registreret ejendommens klimaskærm, ikke hvad der er prisen på de kwh som ejendommen er beregnet til at bruge. Når udvalget således alene har afgjort at der er en mindre fejl i registreringen af klimaskærmen, vil dette typisk ikke medføre en stor ændring i den karakter for varme som huset anvender. Det fremgår da også det beregnede forbrug pr. år alene er steget med 113 kwh. Det er i den ændrede pris på de kwh, at fejlen giver sig udslag. Denne fejl vil ikke ændre energimærkets karakter, men medfører alligevel en stor ændring i prisen for opvarmning pr. år. Det var på denne baggrund udvalgets opfattelse, at energimærket samlet set var behæftet med væsentlige fejl. Det er udvalgets faste praksis, når udvalget har fundet at der var væsentlige fejl i et energimærke, at vurdere om fejlene giver anledning til at konsulenten tildeles en sanktion, ofte i form af en advarsel. Det

10 var udvalgets opfattelse, at fejlene i energimærke E [...} tilsagde at udvalget tildelte konsulenten en advarsel, idet der var tale om store udsving i den pris forbrugeren årligt skulle betale for opvarmning af ejendommen. Det er således udvalgets opfattelse, at selv mindre fejl, der skyldes en forglemmelse eller manglende opmærksomhed fra konsulentens side, kan føre til at en energikonsulent tildeles en advarsel, hvis konsekvensen af fejlen er tilstrækkelig stor. Det var på denne baggrund udvalgets opfattelse, at den tildelte advarsel var berettiget. Det er udvalgets faste praksis, at når udvalget tildeler en energikonsulent en advarsel, angiver udvalget at udvalgets advarsel betyder at energikonsulentens arbejder fremover vil blive kontrolleret oftere end sædvanligt samt at yderligere fejl kan medføre inddragelse af energikonsulentens godkendelse. Det er udvalgets opfattelse, at når udvalget tildeler en energikonsulent en advarsel, bør udvalget også oplyse konsulenten om hvad udvalgets advarsel betyder. Side 10 af 13 Udvalgets advarsel betyder således ikke, at udvalget automatisk vil inddrage konsulentens godkendelse hvis udvalget konstaterer yderligere fejl i konsulentens arbejde, men at udvalget kan inddrage konsulentens godkendelse i et sådant tilfælde, jf. bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002, 30, stk. 3, nr. 2. Udvalget kan desuden oplyse, at udvalget ikke har yderligere verserende eller afsluttede sager angående energikonsulent...[klager]. På baggrund af nærværende sag planlægger udvalget dog at udtage endnu et energimærke udarbejdet af...[klager] til markkontrol. Til orientering kan Registreringsudvalget oplyse, at udvalget i fremtidige sager vil udfærdige udvalgets afgørelser angående markkontroller således, at det af afgørelsen fremgår hvilke fejl, der er i energimærket, samt hvilke af disse fejl, der kan tilregnes energikonsulentens forsømmelighed samt om udvalget vurderer om der er tale om mindre væsentlige fejl eller væsentlige fejl. Heraf vil kun fejl der kan tilregnes energikonsulentens forsømmelighed indgå i overvejelsen om, hvorvidt fejlen giver anledning til at Registreringsudvalget tildeler energikonsulenten en sanktion. Denne skrivelse er d.d. godkendt af Hans Carl Nielsen, formand for Registreringsudvalget og Jørgen K. Nielsen, næstformand for Registreringsudvalget.

11 Udvalget beklager det sene svar til Energiklagenævnet. [ ] Retsgrundlag Fra bekendtgørelse nr. 789 af 19. september 2002 om energimærkning m.v. i bygninger, som var gældende på tidspunktet for Registreringsudvalgets afgørelse, citeres: 29. [stk. 1) Stk. 2. Energistyrelsen fastsætter udvalgenes vedtægter. Stk. 3. Udvalgene varetager følgende opgaver i forbindelse med godkendelse af konsulenter: 1) Behandle ansøgninger om optagelse som konsulent og godkende konsulenter. 2) Føre tilsyn med konsulenternes arbejde og træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre kvaliteten af arbejdet. 3) Behandle klager over konsulenter, jf ) Behandle spørgsmål om fratagelse af godkendelse. [stk. 4-7] 30. Ejere af ejendomme eller andre, som har ladet udarbejde energimærkning eller ladet konsulenterne udføre andre ydelser i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, kan klage til de i 27 og 28 nævnte udvalg over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende konsulenternes ydelser. Udvalget giver klageren og konsulenten skriftlig underretning om sin afgørelse af klagen. Stk. 2. Udvalgene kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge konsulenten at berigtige fejl og mangler i energimærkning eller, hvis særlige omstændigheder taler for det, lade en anden konsulent udarbejde ny energimærkning. Tilsvarende gælder for andre ydelser, som konsulenterne har udført i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter. Stk. 3. Udvalgene kan inddrage godkendelsen af en konsulent 1) hvis konsulenten overtræder bestemmelserne i kap. 2-4 om udarbejdelsen af energimærkning eller bestemmelser om udførelse af andre ydelser, som konsulenterne udfører i deres egenskab af godkendte energikonsulenter eller energiledelseskonsulenter, 2) i tilfælde af gentagne fejl i energimærkning eller energiplan eller andre ydelser som nævnt i nr. 1 eller Side 11 af 13

12 3) ved overtrædelse af bestemmelserne i 26. Stk. 4. Inddragelse af en godkendelse kan gøres betinget af, at nærmere angivne forhold berigtiges, særligt hvis inddragelsen skyldes forhold, der kan henføres til det firma, hvori konsulenten er ansat som medarbejder. Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt det var berettiget, at Registreringsudvalget ved sin afgørelse på baggrund af en markkontrol fandt, at det udarbejdede energimærke indeholdt en væsentlig fejl, og at klager derfor skulle udarbejde et nyt energimærke og tildeles en advarsel. Grundlaget for afgørelsen er energimærke E [...] vedrørende ejendommen [...]. Registreringsudvalget har til grund for afgørelsen navnlig lagt vægt på, at fejlen i angivelse af elforbruget medførte udsving på elvarmeprisen på ca. 14 % og på el-husholdningsprisen på ca. 18 %, og at dette sammenholdt med de mindre væsentlige fejl vedrørende arealangivelse og tekstfelter bør føre til, at energimærket samlet set var behæftet med væsentlige fejl. Side 12 af 13 Klager har ikke bestridt de angivne fejl, men anfører til støtte for klagen navnlig, at de fejlagtigt udregnede priser på el og varme og forkert placering af tekst i energimærket skyldes manglende opdatering af og problemer med programmet EK-pro. Forkert angivelse af arealer skyldes en tastefejl fra klagers side. Klager mener, at der samlet set er tale om uvæsentlige fejl, og at energimærket er retvisende. Nævnet bemærker, at det er klagers ansvar som energikonsulent at sørge for, at beregningsprogrammer såfremt der anvendes sådanne er opdaterede. Da klagers manglende opdatering af det anvendte program EK-pro medførte en forkert angivelse af elprisen i energimærket, finder nævnet at kunne tiltræde, at der er tale om fejl, der må tilskrives klagers manglende omhu ved udarbejdelse af energimærket. Klager har derfor udvist forsømmelighed ved sit arbejde som særlig sagkyndig. Efter omfanget af de udsving på henholdsvis ca. 14 % på elvarmeprisen og ca. 18 % på el-husholdningsprisen, som beregningsfejlen medførte, og sammenholdt med de øvrige fejl vedrørende arealangivelse og tekstfelter finder nævnet imidlertid, at der er tale om mindre væsentlige fejl, som heller ikke samlet set bør føre til, at klager tildeles en advarsel, men at pålægget om uda r- bejdelse af et nyt energimærke er en tilstrækkelig sanktion og dermed passende bestemt.

13 Nævnet finder herefter, at Registreringsudvalgets afgørelse bør stadfæstes for så vidt angår pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke, og ophæves for så vidt angår den tildelte advarsel. Energiklagenævnets afgørelse Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes afgørelse af 22. marts 2004 stadfæstes for så vidt angår pålæg om udarbejdelse af nyt energimærke, og ophæves for så vidt angår den tildelte advarsel. Sagen har været behandlet på nævnets møde den 11. juni Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Side 13 af 13 Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Allan Schmidt fuldmægtig

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede R har været beskikket som registreret revisor siden 1. marts 1991. Den 9. juli 2009 blev der i sag nr. 62/2008-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden V v/r CVR nr. xx xx xx xx og Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 1. september 2008

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige

Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Håndbog Kapitel 0 Håndbog for beskikkede bygningssagkyndige Forord 1. Huseftersynsordningens formål, aktører og regelgrundlag 1.00 Huseftersynsordningens formål 1.01 Institutioner i huseftersynsordningen

Læs mere

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4

Beboerklagenævn... 1. Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?... 2. Beboerklagenævnets sammensætning... 4 Beboerklagenævn Indhold Beboerklagenævn................................... 1 Hvad er beboerklagenævn og hvorfor skal vi have dem?..... 2 Beboerklagenævnets sammensætning..................... 4 Hvordan

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorer Årsberetning 2006 Afgivet i henhold til

Læs mere