Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)"

Transkript

1 Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 3 og 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 558 af 28. maj 2014 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser: Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Bekendtgørelsen gælder for tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for: 1) kosttilskud, 2) modermælkserstatninger, 3) tilskudsblandinger, 4) forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn, 5) fødevarer til særlige medicinske formål og 6) slankekostprodukter omfattet af bekendtgørelse om slankekostprodukter. Stk. 3. Bekendtgørelsen finder kun anvendelse, hvor der ikke er fastsat specifikke bestemmelser om: 1) næringsstoffer, 2) nye fødevarer og nye fødevareingredienser (novel food), 3) fødevarer til særlig ernæring, 4) fødevaretilsætningsstoffer, 5) aromaer, 6) genetisk modificerede fødevarer eller 7) varestandarder og handelsnormer. 2. Bekendtgørelsen gælder ligeledes for krav til specifikationer for identitet og renhed af alle næringsstoffer, der er tilsat fødevarer, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for stoffer, der er omfattet af bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer. 3. I bekendtgørelsen forstås ved: 1) Næringsstoffer: a) vitaminer og mineraler og b) andre stoffer end vitaminer eller mineraler, som har og/eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning. 2) Sportsprodukter: Fødevarer markedsført til ekstremsportsudøvere og/eller fødevarer markedsført til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde. Kapitel 2 Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler til fødevarer Generelle tilladelser 4. Tilsætninger kan anvendes på de i bilag 1 anførte betingelser. 5. Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer og/eller mineraler omfattet af bilag 1, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende et eksemplar af den anvendte mærkning eller alle oplysninger angivet på denne til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Ændringer i produktets deklarerede indhold af vitaminer og/eller mineraler, samt permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen. Øvrige tilsætninger 6. Tilsætning af vitaminer og/eller mineraler, der ikke er omfattet af en generel tilladelse, jf. 4, skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, jf. 8. Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for tilsætning af thiamin, biotin, pantothensyre, riboflavin og vitamin B Senest samtidig med markedsføring af fødevarer, der er tilsat vitaminer omfattet af 6, stk. 2, skal EU-producenten, EU-importøren eller andre, der er ansvarlige for første markedsføring i Danmark, fremsende et eksemplar af den anvendte mærkning eller alle oplysninger angivet på denne til Fødevarestyrelsen. 1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved 98/48/EF. Bekendtgørelsen har ligeledes som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 1925/2006 af 20. december 2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. Journalnummer DokumentId

2 2 Stk. 2. Ændringer i produktets deklarerede indhold af vitaminer og/eller mineraler, samt permanent ophør af produktets markedsføring skal meddeles til Fødevarestyrelsen. 8. Vitaminer og/eller mineraler tilsat i overensstemmelse med 6, stk. 1, må tages i anvendelse 6 måneder efter, at tilsætningen til en specifik fødevare er anmeldt til Fødevarestyrelsen. Stk. 2. Anmeldelsen, jf. stk. 1, skal indeholde de i bilag 3, afsnit I, indeholdte oplysninger. Anmeldelsen vedrører tilsætning af de pågældende vitaminer og/eller mineraler til den specifikke fødevare. En anmeldelse anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for anmeldelse i henhold til individuel tilladelse, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 3. Hvis anmeldelsen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, må tilsætningen dog tages i anvendelse 3 måneder efter, at anmeldelsen er modtaget i Fødevarestyrelsen, hvis denne vurdering indgår i anmeldelsen, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan forlænge den i stk. 3 nævnte periode til 6 måneder, hvis der er begrundet behov herfor. Stk. 5. Det er en forudsætning for anvendelsen af en tilsætning efter stk. 1-4, at Fødevarestyrelsen ikke forinden har nedlagt forbud mod tilsætningen. Stk. 6. Fødevarestyrelsen kan fastsætte vilkår for anvendelse af en anmeldt tilsætning. Stk. 7. Anmeldte tilsætninger af vitaminer og/eller mineraler må kun anvendes i overensstemmelse med oplysningerne i anmeldelsen. Stk. 8. Uanset at Fødevarestyrelsen ikke i forbindelse med anmeldelsen har nedlagt forbud i henhold til stk. 5, kan Fødevarestyrelsen senere nedlægge forbud mod anvendelsen, hvis forholdene taler herfor, herunder på baggrund af ny viden om ernærings- og sundhedsmæssige forhold eller andre forhold i øvrigt. Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer 9. Hvis der i EU-lovgivningen, herunder om fødevaretilsætningsstoffer, er fastsat renhedskriterier for anvendelse af relevante stoffer, gælder disse uanset formålet med tilsætningen. 10. For næringsstoffer, for hvilke der endnu ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen, gælder de renhedskriterier, der fremgår af bilag 2, jf. dog stk Stk. 2. Tilsætning af næringsstoffer, der er anført i bekendtgørelsens bilag 2, men som ikke opfylder renhedskriterierne i dette bilag, skal godkendes af Fødevarestyrelsen, jf. stk Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 3, afsnit II. Ansøgningen vedrører tilsætning af det pågældende næringsstof til den specifikke fødevare. En ansøgning anses først for indgivet, når samtlige oplysninger og gebyr for godkendelse af et næringsstof jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v., er modtaget i Fødevarestyrelsen. Stk. 4. Fødevarestyrelsen træffer afgørelse i henhold til stk. 2 senest 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen, dog senest efter 3 måneder, hvis ansøgningen indeholder data, der allerede er vurderet og godkendt i et andet EU-land, og denne vurdering indgår i ansøgningen jf. dog stk. 5. Stk. 5. Hvis der er begrundet behov herfor, kan Fødevarestyrelsen forlænge den i stk. 4 nævnte periode til 6 måneder. 11. Hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bekendtgørelsens bilag 2, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i bilag 2. Kapitel 4 Administration, straf og ikrafttræden 12. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF, finder anvendelse ved administration af bekendtgørelsen. 13. Umiddelbart efter afsluttet sagsbehandling opdaterer Fødevarestyrelsen bilag 1 og bilag 2 med 1) vitaminer og/eller mineraler, der er taget i anvendelse i overensstemmelse med 8, stk. 1-5, og 2) næringsstoffer, der er godkendt i henhold til 10, stk Med bøde straffes den, der overtræder 4, 5, stk. 1, 6, stk. 1, 7, stk. 1, 8, stk. 1, 5 eller 7, 9, 10, stk. 1 eller 2, 11 eller vilkår fastsat i medfør af 8, stk. 6 i denne bekendtgørelse. Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er: 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre. Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den XX. XX 2015.

3 3 Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr af 11. november 2014 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer. Underskriftssted UNDERSKRIVER 1 / Underskriver 2

4 4 Produktkategori Drikkevarer Læskedrikke 1) (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) Frugtsaft, grønsagssaft og lignende produkter Læskedrikke (ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand) tilsat koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 ml Sportsprodukter Kulhydrat-elektrolytdrikke 1) (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år) Kulhydratrige drikkevarer 1) Geler (omfatter ikke produkter, der henvender sig til personer under 18 år) Kulhydratrige barer Generelle tilladelser Maksimalt indhold pr. 100 g eller 100 ml (som anført i næringsdeklarationen) Kalium Selen Kalium Magnesium Kalium Chlorid Magnesium Natrium Kalium Magnesium Kalium Chlorid Magnesium Natrium 0,8 µg 5,0 mg 60 mg 9,0 mg 0,30 mg 10 µg 80 mg 25,5 mg 15 µg 0,8 µg 2,4 mg 40 mg 8,6 mg 1,4 mg 35,6 µg 80 mg 14,1 mg 26 mg 0,11 mg 40 mg 94 mg 14 mg 12 mg 0,08 g 6,0 mg 0,67 mg 9,6 mg 3,8 mg 9,6 mg 31 mg 125 mg 17,8 mg 1,6 mg 170 mg 190 mg 10,1 mg 40 mg 0,51 g 8,5 mg 54,7 mg Bilag 1

5 5 Mælkebaserede drikkevarer samt vegetabilske alternativer hertil 10,9 mg 0,95 mg 136,8 µg Mælk 1,5 µg Mælkebaserede drikkevarer (fermenterede og/ eller aromatiserede) 1,5 µg 12 mg 0,42 mg 130 mg Risdrikke 0,75 µg 120 mg Sojadrikke 0,75 µg 120 mg Morgenmadscerealier, brød, mel og gryn Morgenmadscerealier 10 mg 7,0 mg Rugbrød 1,5 µg Hvedemel 220 mg 4,2 mg Hvedemel anvendt som en ingrediens i sammensatte produkter (omfatter ikke melblandinger) Grahamsmel Rugmel Blandingsmel (hvedemel/rugmel) Kiks Havregryn Fedtstoffer Margariner og blandingsprodukter (smørbare og flydende) Phosphor Vitamin A 5,3 mg 150 µg 388 mg 4,4 mg 230 mg 6,3 mg 430 mg 5,8 mg Som anført for hvedemel eller svarende til blandingsforholdet. 7,5 µg 18 mg 280 mg 590 mg 900 µg 20 µg 20 mg Vegetabilske olier 5 µg Fermenterede mælkeprodukter samt vegetabilske alternativer hertil Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer) 4 µg 7,5 mg 120 mg Soja-, ris- og havrebaserede alternativer til fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke drikkevarer) 0,75 µg 120 mg

6 6 Glutenfri produkter Glutenfri brød- og melblandinger Glutenfrit brød Glutenfrit knækbrød og skorper 6,4 mg 0,6 mg 40 µg 8 mg 2,7 mg 0,3 mg 30 µg 130 mg 5,0 mg 4,5 mg 0,3 mg 50 µg 240 mg 9 mg Glutenfri müsli 2,6 mg Laktosefri produkter Laktosefri mælk 2,0 µg Fermenterede mælkeprodukter (omfatter ikke 1,0 µg drikkevarer) Andet Smørepålæg baseret på gærekstrakt 160 mg 2500 µg Vegetabilsk chokolademousse 0,75 µg Dextrose tabletter 120 mg Kartoffelmospulver 60 mg Kondenseret mælk 2,6 µg Salt 2) Jod 2200 µg Tyggegummi Fluorid 1200 mg 10 mg Chokolade og lignende produkter 6,3 µg 1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det drikkeklare produkt. 2) Omfatter ikke produkter reguleret af bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. VLCD produkter (Very Low Calorie Diet) Maksimalt indhold pr. anbefalet daglig ration Vitamin A 1500 µg 19 µg 15 mg Vitamin K 140 µg 90 mg 27 mg Vitamin B6 3,2 mg 800 µg Kalium 4400 mg Chlorid 5100 mg 1380 mg

7 7 Phosphor Magnesium Zink Kobber Mangan Selen Chrom Molybdæn Jod Natrium 1715 mg 525 mg 23 mg 18 mg 3,0 mg 3,1 mg 100 µg 173 µg 290 µg 225 µg 3,0 g

8 8 Specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder Analysemetoder 4) Navn Specifikation for identitet og renhed 3) Vitaminkilder Vitamin A Retinol Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, (DK 1) Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, Retinylacetat Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, (DK 2) Ph. Eur., 5th edition, p. 2682, Retinylpalmitat Ph. Eur., 5th edition, 2682, (DK 3) Ph. Eur., 5th edition, 2682, Retinylpropionat Ph. Eur., 5th edition, 2682, (DK 4) Ph. Eur., 5th edition, 2682, Beta-caroten E 160a (i) 5) Plantecarotener E 160a (ii) 5) CX02 p. 385 Beta-Caroten fra Blakeslea trispora E 160a (iii) 5) CX13 p. 21 Cholecalciferol Ph. Eur., 5th edition, , 1275 og 1277 (DK 17) Bilag 2 Ph. Eur., 5th edition, , 1275 og 1277 Ergocalciferol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 18) Ph. Eur., 5th edition, p D-alpha-tocopherol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 19) Ph. Eur., 5th edition, p DL-alpha-tocopherol E 307 5) CX10 p. 121 D-alpha-tocopherylacetat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 20) Ph. Eur., 5th edition,, p DL-alpha-tocopherylacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 21) Ph. Eur., 5th edition,, p D-alpha-tocopherylsuccinat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 22) Ph. Eur., 5th edition, p DL-alpha-tocopherylsuccinat Ph. Eur., 5th edition,, p (DK 23) Ph. Eur., 5th edition, p Vitamin K Phytomenadion Ph. Eur., 5th edition, p (DK 24) Ph. Eur., 5th edition, p Thiamin (B 1 ) Thiaminhydrochlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 5) Ph. Eur., 5th edition, p Thiaminmononitrat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 6) Ph. Eur., 5th edition, p Riboflavin (B 2 ) Riboflavin E 101 (i) 5) CX02 p Riboflavin-5'-phosphat E 101 (ii) 5) CX02 p Nikotinsyre Ph. Eur., 5th edition, p (DK 171) Ph. Eur., 5th edition, p Nikotinamid Ph. Eur., 5th edition, 2094 (DK 13) Ph. Eur., 5th edition, p Pantothensyre -D-pantothenat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 14) Ph. Eur., 5th edition, p Dexpantothenol Ph. Eur., 5th edition, p (DK 15) Ph. Eur., 5th edition, p. 1407

9 9 Pyridoxinhydrochlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 7) Ph. Eur., 5th edition, p Pteroylmonoglutaminsyre Ph. Eur., 5th edition, p (DK 12) Ph. Eur., 5th edition, p Vitamin B 12 Cyanocobalamin Ph. Eur., 5th edition, p (DK 8) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalamin USP 2004 (DK 170) Hydroxocobalaminacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 9) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalaminchlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 10) Ph. Eur., 5th edition, p Hydroxocobalaminsulfat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 11) Ph. Eur., 5th edition, p Biotin D-biotin Ph. Eur., 5th edition, p (DK 16) Ph. Eur., 5th edition, p Ascorbinsyre E 300 5) CX02 p. 155 Natriumascorbat E 301 5) CX02 p ascorbat E 302 5) CX02 p. 269 Ascorbylpalmitat E 304 (i) 5) CX02 p. 157 Mineralkilder acetat E 263 5) CX02 p. 257 carbonat E 170 5) CX02 p. 273 chlorid E 509 5) CX02 p. 277 citratmalat DK 255 salte af citronsyre: Monocalciumcitrat Dicalciumcitrat Tricalciumcitrat E 333 (i) 5) E 333 (ii) 5) E 333 (iii) 5) CX02 p. 279 gluconat E 578 5) CX08 p. 9 glycerophosphat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 56) Ph. Eur., 5th edition, p hydroxid E 526 5) CX02 p. 301 lactat E 327 5) CX02 p. 311 salte af orthophosphorsyre: Monocalciumphosphat Dicalciumphosphat Tricalciumphosphat E 341 (i) 5) E 341 (ii) 5) E 341 (iii) 5) CX06 p. 33 CX02 p. 315 CX02 p ascorbat E 302 5) CX02 p. 269 oxid E 529 5) CX02 p. 317 Magnesiumacetat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 26) Ph. Eur., 5th edition, p Magnesiumcarbonat: Magnesiumhydroxidcarbonat E 504 (ii) 5) CX02 p. 875 Magnesiumchlorid E 511 5) CX02 p. 869 Magnesiumsalte af citronsyre: Dimagnesiumcitrat Trimagnesiumcitrat DK 57 DK 58 Magnesiumgluconat CX09 p. 57 (DK 59) CX09 p. 57

10 10 Magnesiumglycerophosphat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 152) Ph. Eur., 5th edition, p Magnesiumsalte af orthophosphorsyre: Dimagnesiumphosphat Trimagnesiumphosphat E 343 (ii) 5) CX02 p (DK 154) CX02 p. 879 CX02 p Magnesiumsulfat Ph. Eur., 5th edition, p (DK 156) Ph. Eur., 5th edition, p Magnesiumlactat CX02 p. 887 (DK 60) CX02 p. 887 Magnesiumhydroxid E 528 5) CX02 p. 881 Magnesiumoxid E 530 5) CX02 p. 889 Ferrocitrat FCC V p. 172 (DK 150) FCC V p. 172 Ferriammoniumcitrat FCC V p. 167 og 169 (DK 155) FCC V p. 167 og 169 Ferrogluconat E 579 5) CX08 p. 59 Ferrofumarat FCC V p. 173 (DK 31) FCC V p. 173 Natrium-ferridiphosphat FCC V p. 412 (DK 62) FCC V p. 412 Ferrolactat E 585 5) CX02 p. 659 Ferrosulfat CX09 p. 39 og 41 (DK 32) CX09 p. 39 og 41 Ferridiphosphat (ferripyrophosphat) FCC V p. 172 (DK 61) FCC V p. 172 : Carbonyl Elektrolytisk Hydrogenreduceret FCC V p. 229 (DK 28) FCC V p. 230 (DK 29) FCC V p. 231 (DK 30) FCC V p. 229 FCC V p. 230 FCC V p. 231 Ferroglycinat (fremstillet CX13 p. 31 (DK 153) CX13 p. 31 med citronsyre) Ferrophosphat DK 151 Cuprigluconat FCC V p. 121 (DK 36) FCC V p. 121 Cuprisulfat CX02 p. 463 (DK 39) CX02 p. 463 Kobbercarbonat: Cuprihydroxidcarbonat DK 37 Cuprioxid DK 38 Natriumjodid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 63) Ph. Eur., 5th edition, p Kaliumjodid FCC V p. 364 (DK 41) FCC V p. 364 Kaliumjodat FCC V p. 363 (DK 40) FCC V p. 363 Zinkacetat E 650 5) Ph. Eur., 5th edition, p Zinkchlorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 69) Ph. Eur., 5th edition, p Zinkgluconat FCC V p. 511 (DK 33) FCC V p. 511 Zinkoxid FCC V p. 512 (DK 34) FCC V p. 512 Zinksulfat FCC V p. 513 (DK 35) FCC V p. 513 Manganocarbonat DK 42 Manganochlorid FCC V p. 274 (DK 43) FCC V p. 274 Manganogluconat FCC V p. 275 (DK 44) FCC V p. 275 Manganoglycerophosphat FCC V p. 276 (DK 64) FCC V p. 276 Manganosulfat FCC V p. 277 (DK 45) FCC V p. 277 Natriumcarbonat E 500 (i) 5) CX02 p Natriumlactat E 325 5) CX02 p. 1363

11 11 Natriumhydroxid E 524 5) CX02 p Natriumsalte af orthophosphorsyre: Mononatriumphosphat Dinatriumphosphat Trinatriumphosphat E 339 (i) 5) E 339 (ii) 5) E 339 (iii) 5) CX02 p CX02 p. 547 CX02 p Natriumgluconat E 576 5) CX08 p. 139 Natriumselenat DK 50 Natriumhydrogenselenit DK 49 Natriumselenit DK 51 L-Selenmethionin DK 52 Natriumfluorid Ph. Eur., 5th edition, p (DK 68) Ph. Eur., 5th edition, p Kaliumcarbonat E 501 (i) 5) CX02 p Kaliumchlorid E 508 5) CX02 p Kaliumcitrat: Monokaliumcitrat Trikaliumcitrat E 332 (i) 5) E 332 (ii) 5) CX02 p CX02 p Kaliumgluconat E 577 5) CX08 p. 111 Kaliumglycerophosphat FCC V p. 361 (DK 67) FCC V p. 361 Kaliumlactat E 326 5) CX02 p Kaliumhydroxid E 525 5) CX02 p Kaliumsalte af orthophosphorsyre: Monokaliumphosphat Dikaliumphosphat Trikaliumphosphat E 340 (i) 5) E 340 (ii) 5) E 340 (iii) 5) CX02 p CX02 p. 531 CX02 p Kaliumhydrogencarbonat E 501 (ii) 5) CX02 p Chrom(III)chlorid og hexahydrat USP 2004 (DK 46) USP 2004 heraf Chrom(III)sulfat og hexahydrat DK 48 heraf Chromdinicotinat DK 65 Chromtrinicotinat DK 66 Natriumcitrat: Mononatriumcitrat Dinatriumcitrat E 331 (i) 5) E 331 (ii) 5) CX02 p. 339 CX02 p Trinatriumcitrat E 331 (iii) 5) Ammoniummolybdat (molybdæn DK 53 VI) Natriummolybdat (molybdæn Ph. Eur., 5th edition, p (DK 54) Ph. Eur., 5th edition, p VI) Andre næringsstoffer end vitaminer og mineraler L-Arginin FCC V p. 34 (DK 100) FCC V p. 34 L-Argininhydrochlorid FCC V p. 35 (DK 101) FCC V p. 35

12 12 L-Carnitin FCC V p. 100 (DK 102) FCC V p. 100 L-Carnitin-L-tartrat DK 127 L-Cystein E 920 5) FCC V p. 130 L-Cystin FCC V p. 130 (DK 128) FCC V p. 130 L-Histidin FCC V p. 217 (DK 103) FCC V p. 217 L-Histidinhydrochlorid FCC V p. 217 (DK 104) FCC V p. 217 L-Isoleucin FCC V p. 234 (DK 105) FCC V p. 234 L-Leucin FCC V p. 252 (DK 106) FCC V p. 252 L-Lysinhydrochlorid FCC V p. 257 (DK 107) FCC V p. 257 L-Methionin FCC V p. 286 (DK 108) FCC V p. 286 L-Phenylalanin FCC V p. 330 (DK 109) FCC V p. 330 Taurin DK 110 L-Threonin FCC V p. 474 (DK 111) FCC V p. 474 L-Tryptophan FCC V p. 490 (DK 112) FCC V p. 490 L-Tyrosin FCC V p. 490 (DK 113) FCC V p. 490 L-Valin FCC V p. 492 (DK 114) FCC V p. 492 L-Alanin FCC V p. 18 (DK 119) FCC V p. 18 L-Asparaginsyre FCC V p. 41 (DK 120) FCC V p. 41 L-Glutamin FCC V p. 197 (DK 121) FCC V p. 197 Glycin E 640 5) FCC V p. 208 L-Lysinaspartat JSFA p. 419 (DK 123) JSFA p. 419 L-Prolin FCC V p. 373 (DK 124) FCC V p. 373 L-Serin FCC V p. 396 (DK 125) FCC V p. 396 Glutaminsyre E 620 5) CX02 p. 695 Cholinchlorid FCC V p. 113 (DK 115) FCC V p. 113 Cholincitrat DK 116 Cholinhydrogentartrat FCC V p. 112 (DK 117) FCC V. 112 Inositol FCC V p. 228 (DK 118) FCC V p. 228 Creatin DK 126 Ubidecarenon (coenzym Q10) Ph. Eur., 5th edition, p (DK 201) Ph. Eur., 5th edition, p Lutein E 161b 5) CX02, p. 963 og CX 11, p. 105 Lycopen E 160d 5) Lecithiner E 322 5) CX02, p. 841 og CX04 p. 65 Arabisk gummi (akaciegummi) E 414 5) CX09, p. 49 3) Nyere versioner af specifikationen kan også anvendes. 4) Analysemetoden skal anvendes som referencemetode ved kontrol af specifikationskravene. Nyere versioner af analysemetoden kan også anvendes. 5) Specifikation fremgår af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) Nr. 231/2012 af 9. marts 2012 om om specifikationer for fødevaretilsætningsstoffer opført i bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 Anvendte forkortelser: CX02 Compendium of Food Additives Specifications, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome 1992.

13 13 CX06 CX09 CX11 DK FCC V Ph. Eur. JSFA Compendium of Food Additives Specifications/ add. 4, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/4, Rome Compendium of Food Additives Specifications/ add. 7, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/7, Rome Compendium of Food Additives Specifications/ add. 9, FAO Food and Nutrition Paper no. 52/9, Rome Specifikationer eller supplementer til specifikationer udarbejdet af Fødevarestyrelsen. Food Chemicals Codex, fifth edition, National Academy Press, Washington D. C European Pharmacopoeia The Japanese Standards for Food Additives, sixth edition, Japan Food Additives Association, Tokyo, Japan 1994.

14 14 Oplysninger til brug for anmeldelse og ansøgning om godkendelse I. Anmeldelsen, jf. 8, stk. 2 skal indeholde følgende oplysninger: 1) Anmelders navn (EU-producent, EU-importør eller andre, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes. 5) Tilsat mængde (eksklusiv naturligt indhold) af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes. 6) Produktets sammensætning i form af en ingrediensliste. 7) Produktets næringsdeklaration 6). 8) Hvis anmelder er bekendt hermed: EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF. II. Ansøgning om godkendelse, jf. 10, stk. 3, skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ansøgers navn (EU-producent, EU-importør, den, der er ansvarlig for første markedsføring af produktet i Danmark, eller en repræsentant, der anmelder på vegne af førnævnte), adresse, telefonnummer og eventuel adresse. 2) Produktets navn. 3) Produktkategori. 4) Navnet på det næringsstof, som ansøgningen vedrører. 5) Tilsat mængde (eksklusiv naturligt indhold) af det næringsstof, som ansøgningen vedrører. 6) Fødevarens sammensætning i form af en ingrediensliste. 7) Produktets næringsdeklaration 6). 8) Hvis ansøger er bekendt hermed: EU-land, hvor det samme produkt (samme navn og indhold) allerede er lovligt markedsført, jf. forordning 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning 3052/95/EF. 9) Stoffets kemiske navn, strukturformel og molekylmasse. 10) Specifikation og analysemetode for stoffet. 11) Beskrivelse af fremstillingsprocessen for stoffet i form af et flow-skema med oplysning om alle anvendte råvarer. 12) Toksikologiske undersøgelser og vurderinger af stoffet. Bilag 3 6) Denne oplysning kan erstattes af oplysning om den samlede mængde (tilsat samt eventuelt naturligt indhold) i produktet af de vitaminer og/eller mineraler, der anmeldes, samt oplysning om produktets indhold af energi i kj eller kcal.

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2014 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00004 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1166 af 09/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-27-31-00141 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer1) I medfør af 8, 9, 37, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 1. juli 2011, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1)

Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) Udkast til Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer m.v. 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes: Kapitel 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1104 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00917 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 1280 af 29/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00248 Senere

Læs mere

Side 1 af 14 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Anvendelsesområde og definitioner Betingelser for anvendelse Straffebestemmelser Ikrafttræden

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer1) I medfør af 7-9, 37 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) I medfør af 7-9 og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) BEK nr 1399 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00220 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer 1) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Betingelser for anvendelse Kapitel 3 Krav til specifikationer for identitet og renhed af alle tilsatte næringsstoffer

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ dr Lovtidende A Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer~ I medfør af ~ 7-9 og 60, stk. 3. i lov om fødevarer. jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1440 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00263 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 561 af 28/05/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 25. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00005 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1) BEK nr 578 af 02/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00204 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1)

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler 1) BEK nr 1398 af 28/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00217 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) BEK nr 764 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00230 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1)

Lovtidende A. EU-regler om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger, spædbørn og småbørn 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) I medfør af 5, stk. 1, 7, 8, stk. 2, 11, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 766 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00228 Senere ændringer

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdet børnemad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 1100 af 26/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2018 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-01008 Senere ændringer

Læs mere

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer

Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer Page 1 of 6 VEJ nr 9382 af 22/08/2011 Gældende Offentliggørelsesdato: Fødevareministeriet Den fulde tekst Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer 1. Baggrund

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1)

Bekendtgørelse om forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad til spædbørn og småbørn 1) BEK nr 765 af 22/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00229 Senere

Læs mere

Nutridrink Compact Protein

Nutridrink Compact Protein Mere protein, mindre volumen Nyhed Compact Supplerende ernæringsdrik Compact er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig Det er et højt energi og højt protein ernæringstilskud.

Læs mere

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer

Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer VEJ nr. 10212 af 13/12/2017 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 4 2.1 Fødevareforordningen...

Læs mere

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Nutrison Protein Plus Multi Fibre Nutrison Protein Plus Multi Fibre Fuldgyldig sondeernæring tilsat kostfibre (MF6 Multi Fibre Blanding) til patienter med et øget proteinbehov. Indeholder DHA/EPA. Glutenfri og laktosefattig. 500 ml og

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

TR90 M-Barer & M-Shakes

TR90 M-Barer & M-Shakes TR90 M-Barer & M-Shakes Vælg den, der passer bedst til dig! POSITIONERING Vi lever i en verden, hvor tid er penge. Med familieliv, arbejde, sociale begivenheder og ærinder, kan det være svært at finde

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning

Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning NOTAT Ernæring J.nr. 2016-27-31-00248/2016-27-31-00249 Ref. ANNCH Dato: 27-11-2017 Høringsnotat til udkast til berigelsesbekendtgørelser og -vejledning To bekendtgørelser og en vejledning om berigelse

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om honning 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om honning 1) I medfør af 7, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 15. maj 2014, fastsættes efter bemyndigelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1)

Bekendtgørelse om pesticidrester i visse fødevarer (fisk, babymad m.m.) 1) BEK nr 860 af 26/08/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2008-20-23-02523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1)

Bekendtgørelse om adgang for inseminører fra visse lande til at inseminere husdyr 1) BEK nr 1292 af 15/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00251 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1)

Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien 1) BEK nr 1398 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00121 Senere

Læs mere

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse

Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse Udkast til vejledning om kosttilskud Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål og målgruppe... 4 1.3. Vejledningens opbygning og lovgivning... 4 2. Lovgivning... 4 2.1. Lægemidler...

Læs mere

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin

Bilag 1 Betingelser for godkendelse af et panel til bedømmelse af den organoleptiske kvalitet af vin Bekendtgørelse om tilvirkning af vin BEK nr 582 af 06/06/2007 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører LOV Nr. 526 af 24/06/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1)

Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v. 1) BEK nr 131 af 23/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-27-31-00002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1)

Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor 1) BEK nr 47 af 12/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion

Bekendtgørelse om autorisation af besætningsansvarlige m.fl. til behandling af køer med kælvningsfeber eller tilbageholdt efterbyrd med infektion BEK nr 1024 af 27/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j. nr. 2010-20-2301-00523 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1376 af 06/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2013-29-2301-01311 Senere ændringer

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1)

Bekendtgørelse om regulering af ringdue, grågås, bramgås og canadagås i Dragør og Tårnby Kommuner 1) BEK nr 204 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j. nr. NST-3444-16055 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin.

BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin. BEK nr 1488 af 20/11/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., BLS-466-00122 Senere ændringer til forskriften BEK nr 953 af 27/06/2016

Læs mere

Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk. Overskud til hverdagen

Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk. Overskud til hverdagen Natupharma A/S l Sorøvej 89-91 l 4200 Slagelse l Tel +45 58 54 41 61 l Fax +45 58 54 42 95 l www.fitnesspharma.dk Overskud til hverdagen Fitness Pharma overskud til hverdagen Fitness Pharma er en serie

Læs mere

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015

Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer. Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Godkendelsesprocedurer for nye bioaktive stoffer Birgit Bønsager Landbrug & Fødevarer Den 17. juni 2015 Indhold Hvilke regler findes på området Hvad er novel food Godkendelsesproces for novel food Lidt

Læs mere

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1)

Bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier 1) BEK nr 1261 af 16/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00688 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose

Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Markedsføring af fødevarer, der anprises med reduceret indhold eller fravær af gluten og/eller laktose Indhold 1. Anprisninger vedr. reduceret indhold eller fravær af gluten... 2 1.1 Gluten og kornarter,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1)

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder 1) I medfør af 37 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 55 af 11. januar 2017, og 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1)

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved udførsel af avlsmateriale og animalske nonfood produkter m.v. 1) BEK nr 56 af 15/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA

Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen KONTOR FOR ERNÆRING 03.05.2010 J.nr.: 2010-20-2301-00416/ANFL Revideret instruks om kontrol med fødevarer, der er mærket med GDA Indledning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale 1) I medfør af 37, 40-41, 67 og 70, stk. 3, i lov om hold af dyr, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 15. maj 2014, fastsættes

Læs mere

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006

M4 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/52/EF af 5. juli 2006 L 204 10 26.7.2006 1994L0035 DA 15.08.2006 004.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 94/35/EF af 30. juni 1994 om sødestoffer

Læs mere

Bekendtgørelse om honning 1)

Bekendtgørelse om honning 1) Side 1 af 5 BEK nr 836 af 09/10/2003 Gældende (Honningbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 17-10-2003 Fødevareministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag I Bilag II Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM

OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Dr Rodney Gray DSM Nutritional Lipids (a Division of DSM Nutritional Products LLC) 6. juli 2012 NFU 786 OLIE MED HØJT INDHOLD AF DHA OG EPA FREMSTILLET AF MIKROALGEN SCHIZOCHYTRIUM Kære Rodney Gray Jeg

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse 26. april 2017 Vejledning om krav til analyser og deklaration af kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder

Bekendtgørelse om eksport af animalske biprodukter og heraf afledte produkter samt foder BEK nr 726 af 08/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 23. september 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00154 Senere

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 915 af 27/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, j.nr. 010-00222 Senere ændringer til

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-24-01286/Dep. sagsnr. 8959 Den 1. juli 2011 FVM 908 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 3781 Den 25. juli 2011 ELRA/JETJ/KIRT/GMKJ/LIGR FVM 920 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

VEJ nr af 13/12/2017. Vejledning om kosttilskud

VEJ nr af 13/12/2017. Vejledning om kosttilskud VEJ nr. 10213 af 13/12/2017 Vejledning om kosttilskud Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Definitioner... 4 2. Regelgrundlag... 6 2.1 Fødevareforordningen... 6 2.2 Kosttilskudsdirektivet... 7 2.3 Lægemidler,

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012.

Forslagene forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2012. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 7 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2012 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1)

UDKAST Bekendtgørelse om autorisation af veterinærsygeplejersker m.v. 1) UDKAST Bekendtgørelse 1) I medfør af 4, stk. 2, 35 og 38, stk. 4, i lov nr. 433 af 9. juni 2004 om dyrlæger, som ændret ved lov nr. 401 af 21. april 2010, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 7,

Læs mere

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg

Bekendtgørelsens område. Godkendelse af og tilsyn med svømmebadsanlæg Udkast til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet I medfør af 7 a, stk. 1, 16, 73, stk. 1, 80, stk. 2, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2010-20-24-014477Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 099 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1)

Bekendtgørelse om uddannelse af personer, der udfører boringer på land 1) BEK nr 1453 af 11/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 29. juli 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., By- og Landskabsstyrelsen, j.nr. 009-00042 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere