VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel fax www. skovdyrkerne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne."

Transkript

1 VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej Frederiksberg C. Denmark CVR- nr tel fax www. skovdyrkerne.dk

2 VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS). Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, p.t. Frederiksberg kommune. Det originale eksemplar af disse vedtægter skal til enhver tid findes i DDS sekretariat. FORMÅL 2 Det er DDS formål at varetage medlemmernes fælles faglige, erhvervsøkonomiske og skovpolitiske interesser som ejere af skov, af juletræs og pyntegrøntarealer eller af naturområder, herunder gennem disses deltagelse som aftagere og leverandører i de lokale skovdyrkerforeninger. DDS har indgået en samarbejdsaftale med de lokale skovdyrkerforeninger, hvorefter DDS skal fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og [1]

3 driftsmæssige beslutninger i de lokale skovdyrkerforeninger ved fastlæggelse af den forretningsmæssige strategi i hver af de lokale skovdyrkerforeninger. DDS skal herved samarbejde med de lokale skovdyrkerforeninger med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for lokalforeningerne, således at disse kan varetage og fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og bæredygtig drift af medlemmernes ejendomme. DDS skal bistå de lokale skovdyrkerforeninger i deres arbejde, herunder ved at levere tjenesteydelser til disse og ved at medvirke til at øge kendskabet til disse. Desuden varetager DDS medlemmernes og de lokale skovdyrkerforeningers interesser over for erhvervslivet, offentlige og andre myndigheder i ind og udland. DE TILKNYTTEDE, LOKALE SKOVDYRKERFORENINGER 3 De tilknyttede lokale skovdyrkerforeninger er Skovdyrkerforeningen Øst, Skovdyrkerforeningen Fyn, Skovdyrkerforeningen Nord Østjylland, Skovdyrkerforeningen Østjylland, Skovdyrkerforeningen Midtjylland, Skovdyrkerforeningen Vestjylland og Skovdyrkerforeningen Syd. MEDLEMSKAB Medlemmer af en lokal skovdyrkerforening er automatisk medlemmer af DDS (dobbelt medlemskab). Passive medlemmer i lokalforeningerne er 4 [2]

4 ligeledes passive medlemmer af DDS. Ved udtræden af den lokale forening, udtræder medlemmet automatisk af DDS. Medlemskredsen er opdelt i regioner, dvs. i geografiske områder, der svarer til de lokale foreningers virkeområder. MEDLEMSMØDER 5 Der afholdes regionale, ordinære medlemsmøder hvert år i oktober måned i hvert af de lokale skovdyrkerforeningers geografiske virkeområde. Til medlemsmødet har samtlige medlemmer i den pågældende region, eventuelle bemyndigede samt repræsentanter for DDS hovedbestyrelse adgang. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem senest 30 dage før medlemsmødets afholdelse. Dagsordenen udsendes senest 14 dage før mødet. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant(er) 3. Eventuelt Den af medlemsmødet valgte dirigent, der ikke må være medlem af repræsentantskabet, leder mødet og afgør med umiddelbar bindende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse. Afstemning skal være skriftlig og hemmelig, når blot ét medlem forlanger det. [3]

5 På medlemsmødet har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede og kan ikke vælges til repræsentantskabet. Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan afgives til enhver myndig person, der udpeges af medlemmet som dennes repræsentant. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end to medlemmer. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. DDS kan indkalde til ekstraordinære medlemsmøder. Over forhandlingerne på medlemsmøder føres en protokol, som underskrives af dirigenten. DET REGIONALE REPRÆSENTANTSKAB 6 På hvert af de regionale, ordinære medlemsmøder vælges 5 7 repræsentanter samt en eller flere suppleant(er). Det eksakte antal repræsentanter og suppleanter fastsættes regionalt på medlemsmøderne (ved relativt flertal). Repræsentanterne og suppleant(er) kan vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer. Valg af repræsentanter og valg af suppleant(er) sker ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. [4]

6 Det regionale repræsentantskab vælger efterfølgende og senest med udgangen af oktober måned af sin midte ét regionalt medlem til DDS hovedbestyrelse samt én suppleant hertil. Valgene foregår ved relativt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. I tilfælde af, at repræsentantskabsposter bliver ledige, indtræder de(n) valgte suppleant(er) i rækkefølge efter stemmetal på medlemsmødet. HOVEDBESTYRELSEN 7 Hovedbestyrelsen er DDS højeste myndighed. Hovedbestyrelsen består af syv medlemmer, ét medlem valgt af hvert af de regionale repræsentantskaber, jvf. 6. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og eventuelle kommitterede for ét år ad gangen. Konstitueringen finder sted på årsmødet. Hovedbestyrelsen fungerer indtil næste årsmøde. Valg af formand og næstformand kræver skriftlig opstilling og afstemning. Begge valg finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af, at en hovedbestyrelsespost bliver ledig, indtræder den valgte suppleant fra den pågældende region. [5]

7 Hovedbestyrelsen skal sikre, at DDS ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og inden for lovgivningens rammer. Hovedbestyrelsen kan vælge at lade kommitterede, medlemmer af de lokale repræsentantskaber, medlemmer af lokalforeningernes bestyrelser, skovridere, øvrige funktionærer, revisor eller andre deltage i hovedbestyrelsesmøder. Vedtagelse af forretningsorden samt af strategi for DDS sker med kvalificeret flertal (jævnfør 8). HOVEDBESTYRELSESMØDER 8 Hovedbestyrelsen afholder møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst fire møder om året. Et af disse afholdes i 2. kvartal, kaldet budgetmødet, og et andet afholdes i november måned, kaldet årsmødet. Medlemmer af hovedbestyrelsen, der er forhindret i at deltage i møderne, kan erstattes af den valgte suppleant. Hvert medlem har én stemme. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af stemmerne, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Hovedbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte stemmeberettigede bortset fra de tilfælde, hvor det fremgår af nærværende vedtægter, at afgørelser træffes ved et kvalifice [6]

8 ret stemmeflertal. Et kvalificeret flertal indebærer et flertal på mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved almindelige flertalsafgørelser er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan kun gives til ét stemmeberettiget medlem, og ingen kan være befuldmægtiget for mere end ét andet medlem. Kommitterede og gæster har ingen stemmeret på hovedbestyrelsesmøderne. Afstemninger skal være skriftlige og hemmelige, hvis blot ét medlem kræver dette. Et hovedbestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem foreningen og tredjemand, hvis han deri har en væsentlig, individuel interesse, der kan være stridende mod foreningens. Samtlige vedtagelser på hovedbestyrelsesmøder føres til referat, der godkendes og underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Har et bestyrelsesmedlem ikke deltaget i et møde, skal vedkommende efterfølgende underskrive referatet som en erklæring om, at han er bekendt med dette. BUDGETMØDE 9 Budgetmødet afholdes i 2. kvartal. På budgetmødet skal hovedbestyrelsen som minimum godkende budget samt fastsætte de lokale skovdyrkerforeningers servicebidrag for det kommende regnskabsår. Beslutninger om budget og servicebidrag afgøres med kvalificeret flertal (jævnfør 8). [7]

9 I budgetmødet deltager hovedbestyrelsen, skovriderne i lokalforeningerne samt eventuelle kommitterede. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster herudover. Budgetmødet indvarsles skriftligt til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem samt til skovriderne og evt. kommitterede senest 30 dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden og med forslag til budget og servicebidrag vedlagt. ÅRSMØDE 10 Årsmødet afholdes i november måned. Dagsordenen til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Konstituering af hovedbestyrelsen 3. Ledelsens beretning 4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse (se 12) 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af revisor (se 12) 7. Eventuelt Den valgte dirigent leder mødet og afgør med umiddelbar bindende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse. Årsmødet indvarsles skriftligt til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem samt kommitterede senest 30 dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden og med den reviderede årsrapport vedlagt. [8]

10 Forslag, der af medlemmer af hovedbestyrelsen ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødet. I årsmødet deltager hovedbestyrelsen samt eventuelle kommitterede. Desuden kan hovedbestyrelsen invitere skovridere, medlemmer af de regionale repræsentantskaber, medlemmer af bestyrelserne i lokalforeningerne samt gæster herudover. Der stemmes under årsmødet på samme måde som ved almindelige hovedbestyrelsesmøder. DIREKTIONEN 11 Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen samt fastsætter kompetence, ansættelsesvilkår, løn, diæter og andre godtgørelser for denne. Sekretariatslederen ansætter øvrigt personale i sekretariatet og forestår inden for sine beføjelser den daglige drift af DDS i henhold til de af hovedbestyrelsen udstukne retningslinier. REGNSKAB OG REVISION 12 DDS regnskabsår løber fra 1.7 til [9]

11 Revision af årsrapporten foretages af en statsautoriseret revisor. Denne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor skal have adgang til vedtægter og forretningsorden. Han kan derudover til enhver tid fordre alle DDS bøger og bilag forelagt og er berettiget til at afkræve hovedbestyrelse og sekretariatsleder alle oplysninger, som er nødvendige til revision af årsrapporten. Revisor påtegner årsrapporten. Formand, næstformand og sekretariatsleder underskriver årsrapporten. TEGNING, HÆFTELSE OG ØKONOMI 13 DDS tegnes af hele hovedbestyrelsen eller af formand, næstformand og sekretariatsleder i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser tegnes DDS af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. DDS økonomiske grundlag tilvejebringes bl.a. gennem lokalforeningernes betalinger for DDS serviceydelser (årligt servicebidrag) samt ved fortjenester, honorarer, provisioner, gebyrer, renter, gaver, tilskud fra staten, m.v. og ved betryggende kapitalanbringelse. Desuden kan den til DDS nødvendige likviditet tilvejebringes ved lån (kassekredit), opsparing samt salg af aktiver. Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse. [10]

12 SAMMENSLUTNING 14 Forslag om sammenslutning af DDS med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål kan vedtages ved kvalificeret flertal, jævnfør 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER 15 Forslag til vedtægtsændringer for DDS kan fremsættes af et hovedbestyrelsesmedlem og skal være bragt til hovedbestyrelsens kendskab senest 30 dage før afholdelse af det hovedbestyrelsesmøde, hvorpå de ønskes behandlet. Et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med kvalificeret flertal, jævnfør 8. OPLØSNING 16 Opløsning af DDS kan finde sted, når beslutning derom træffes ved kvalificeret flertal i hovedbestyrelsen, jf. 8. Er opløsningen vedtaget, skal hovedbestyrelsen afhænde DDS aktiver på bedst mulige vilkår samt afvikle garanti og gældsforpligtelser. [11]

13 En eventuel formue tilfalder de tilknyttede lokalforeninger og fordeles blandt disse i forhold til deres gennemsnitlige servicebidrag for de seneste fem år. Foreninger, der har været tilknyttet mindre end fem år, indgår relativt i beregningen med det antal år, de har været tilknyttet. Hvis alle de tilknyttede lokalforeninger er opløste på tidspunktet for DDS opløsning, anvendes en eventuel formue til fremme af skovbruget i Danmark. DDS er opløst, når hovedbestyrelsen har godkendt det forelagte regnskab over likvidationen. En sammenslutning af DDS med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål ( 14) er ikke at betragte som en opløsning. I dette tilfælde indgår DDS egenkapital i den nye, fusionerede virksomhed. UOVERENSSTEMMELSER 17 I tilfælde af uenighed om forståelse af disse vedtægter, afgøres sagen endeligt ved voldgift i København i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lov om voldgift (pt. lov nr. 553 af 24. juni 2005 som ændret). Voldgiftsretten skal bestå af i alt 3 medlemmer og fungere efter følgende regler: Det medlem, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele DDS sekretariat, at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, de søgsmålsgrunde han vil påberåbe sig, samt hvem han har valgt som sin voldgiftsmand. Hovedbestyrelsen skal da inden tre uger efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem den ønsker som [12]

14 voldgiftsmand, samt angive sin påstand og sine indsigelser. Overskrides fristen, udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten for Sø og Handelsretten i København. Voldgiftsmændene vælger selv en uvildig jurist som opmand og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden 14 dage enes om valget af opmanden, udpeges denne ligeledes af præsidenten for Sø og Handelsretten. Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parter. Voldgiftsretten er berettiget til i kendelsen at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Parterne forpligtiger sig til at deponere et af voldgiftsmændene fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger. OVERGANGS OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 18 Nuværende medlemmer af lokalforeningerne betragtes som gyldige medlemmer af DDS. 19 De regionale, ordinære medlemsmøder afholdes i oktober eller november måned i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i de lokale skovdyrkerforeninger og hvert af de regionale repræsentantskaber vælger umiddelbart efter medlemsmødet ét hovedbestyrelsesmedlem samt én suppleant til hovedbestyrelsen i DDS. [13]

15 20 Disse vedtægter træder i kraft og erstatter gældende vedtægter for DDS vedtaget den , når de tilknyttede lokalforeninger endeligt har vedtaget nye vedtægter, der er i overensstemmelse med nærværende vedtægter for DDS. Således vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den [14]

16 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM OG De Danske Skovdyrkerforeninger (herefter "DDS") De lokale Skovdyrkerforeninger, som til enhver tid har tiltrådt denne aftale (herefter "Foreningen") 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER Ved denne aftale videreføres en del af de bestemmelser, som blev vedtaget på generalforsamlinger i Foreningen og DDS i efteråret 2010, og som udgår af Foreningens og DDS' vedtægter på generalforsamlinger i efteråret Bestemmelserne i nærværende aftale giver DDS kontrol over Foreningen og gør Foreningen til en del af virksomheden DDS og som sådan forpligtet af DDS' vedtægter og strategi. 2. DDS' BESTEMMENDE INDFLYDELSE Foreningen, herunder dennes generalforsamling og bestyrelse, er ved udøvelsen af sin virksomhed begrænset af DDS' beføjelser til at fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i Foreningen ved fastlæggelse af den forretningsmæssige strategi i Foreningen. DDS' hovedbestyrelse sikrer implementering af de fastlagte strategier ved afgivelse af generelle og specifikke retningslinjer over for Foreningen. Repræsentanter fra DDS har adgang til Foreningens generalforsamlinger. DDS kan kræve, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen. Foreningen er under sådanne omstændigheder forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med 8 i Foreningens vedtægter. [15]

17 3. DDS' INDFLYDELSE PÅ FORENINGENS BESTYRELSE Foreningens bestyrelse skal varetage sit hverv indenfor de rammer og den strategi samt de generelle og specifikke retningslinjer, der afgives af DDS. Valget af bestyrelsesmedlemmer i Foreningen skal godkendes af DDS. DDS kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre sammensætningen af bestyrelsen i Foreningen. Beslutning i DDS om reduktion eller udskiftning af Foreningens bestyrelse træffes med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. Ved beslutning om reduktion eller udskiftning skal Foreningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen vælges der nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for de underkendte eller afskedigede bestyrelsesmedlemmer. Hvis de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan godkendes af DDS, udpeger DDS egenhændigt de nye bestyrelsesmedlemmer blandt DDS' medlemmer i den pågældende region. Foreningen skal i denne situation indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af bestyrelsesmedlemmerne. Foreningen og DDS er enige om, at det reelt er DDS, der har beføjelse til at udnævne og afskedige bestyrelsen i Foreningen. DDS kan anmode om, at Foreningen afholder bestyrelsesmøde. Hvis DDS anmoder om afholdelse af bestyrelsesmøde i Foreningen, skal et sådan afholdes inden 3 uger fra anmodningen foreligger. DDS kan vælge at lade sig repræsentere på Foreningens bestyrelsesmøder. Indkaldelse til bestyrelsesmøder i Foreningen og referater af samme skal sendes i kopi til DDS. 4. REGNSKAB OG REVISION Foreningens årsrapport udformes som resultatopgørelse og balance i [16]

18 overensstemmelse med de regnskabsprincipper og de retningslinjer, der generelt gælder indenfor DDS. 5. DDS' VETORETTIGHEDER Foreningen kan ikke sammenlægges (fusioneres) med en eller flere foreninger eller virksomheder uden dette forinden er godkendt af DDS. Foreningen kan ikke træffe beslutning om at ændre Foreningens vedtægter, uden godkendelse fra DDS. Foreningen kan kun træffe beslutning om opløsning (likvidation) af Foreningen, såfremt DDS har givet sin forudgående godkendelse hertil. I DDS træffes beslutning om eventuel godkendelse af fusion, vedtægtsændring og likvidation med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. 6. AFTALENS UOPSIGELIGHED Nærværende aftale kan kun ændres i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. Nærværende aftale kan ikke opsiges af Foreningen. Hvis Foreningen opløses, ophører denne aftale. Nærværende aftale kan kun opsiges i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. 7. UNDERSKRIFTER Aftalen gælder mellem DDS og de lokalforeninger, der til enhver tid har tiltrådt aftalen. DDS og de lokalforeninger, der har tiltrådt aftalen, modtager et originalt eksemplar af aftalen. August 2012 [17]

19

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk

Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Taastrup Realskole Elme Allé 17-21 2630 Taastrup Tlf. 4399 0227 Fax 4332 0247 E-mail Taastrup.realskole@t-r.dk Vedtægter for den selvejende institution Taastrup Realskole I. Skolens navn, adresse, hjemsted

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening

Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Bestyrelseshåndbog Sønderborg Andelsboligforening Opdateret, juni 2015 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 ORGANISATION... 5 Afsnit 1.1 Organisatorisk oversigt.... 5 Afsnit 1.2 Vedtægter, Sønderborg Andelsboligforening...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening

Vedtægter for Kristelig Arbejdsgiverforening 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er (KA). Stk. 2 Hjemstedet for KA er Randers kommune. 2 - Grundlag Stk. 1 KA s værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, som det kommer til udtryk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

1. afsnit. Almindelige bestemmelser

1. afsnit. Almindelige bestemmelser Vedtægt Vedtægt Almindelige bestemmelser 1. afsnit Almindelige bestemmelser 1. Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere