VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel fax www. skovdyrkerne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a. tel +45 33 24 42 66 fax +45 33 24 18 44 info@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne."

Transkript

1 VEDTÆGTER 2012 De Danske Skovdyrkerforeninger f.m.b.a Amalievej Frederiksberg C. Denmark CVR- nr tel fax www. skovdyrkerne.dk

2 VEDTÆGTER FOR DE DANSKE SKOVDYRKERFORENINGER NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er De Danske Skovdyrkerforeninger (DDS). Foreningens hjemsted er sekretariatets adresse, p.t. Frederiksberg kommune. Det originale eksemplar af disse vedtægter skal til enhver tid findes i DDS sekretariat. FORMÅL 2 Det er DDS formål at varetage medlemmernes fælles faglige, erhvervsøkonomiske og skovpolitiske interesser som ejere af skov, af juletræs og pyntegrøntarealer eller af naturområder, herunder gennem disses deltagelse som aftagere og leverandører i de lokale skovdyrkerforeninger. DDS har indgået en samarbejdsaftale med de lokale skovdyrkerforeninger, hvorefter DDS skal fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og [1]

3 driftsmæssige beslutninger i de lokale skovdyrkerforeninger ved fastlæggelse af den forretningsmæssige strategi i hver af de lokale skovdyrkerforeninger. DDS skal herved samarbejde med de lokale skovdyrkerforeninger med henblik på at sikre de bedst mulige rammer for lokalforeningerne, således at disse kan varetage og fremme medlemmernes erhvervsmæssige interesser med henblik på at sikre en hensigtsmæssig og bæredygtig drift af medlemmernes ejendomme. DDS skal bistå de lokale skovdyrkerforeninger i deres arbejde, herunder ved at levere tjenesteydelser til disse og ved at medvirke til at øge kendskabet til disse. Desuden varetager DDS medlemmernes og de lokale skovdyrkerforeningers interesser over for erhvervslivet, offentlige og andre myndigheder i ind og udland. DE TILKNYTTEDE, LOKALE SKOVDYRKERFORENINGER 3 De tilknyttede lokale skovdyrkerforeninger er Skovdyrkerforeningen Øst, Skovdyrkerforeningen Fyn, Skovdyrkerforeningen Nord Østjylland, Skovdyrkerforeningen Østjylland, Skovdyrkerforeningen Midtjylland, Skovdyrkerforeningen Vestjylland og Skovdyrkerforeningen Syd. MEDLEMSKAB Medlemmer af en lokal skovdyrkerforening er automatisk medlemmer af DDS (dobbelt medlemskab). Passive medlemmer i lokalforeningerne er 4 [2]

4 ligeledes passive medlemmer af DDS. Ved udtræden af den lokale forening, udtræder medlemmet automatisk af DDS. Medlemskredsen er opdelt i regioner, dvs. i geografiske områder, der svarer til de lokale foreningers virkeområder. MEDLEMSMØDER 5 Der afholdes regionale, ordinære medlemsmøder hvert år i oktober måned i hvert af de lokale skovdyrkerforeningers geografiske virkeområde. Til medlemsmødet har samtlige medlemmer i den pågældende region, eventuelle bemyndigede samt repræsentanter for DDS hovedbestyrelse adgang. Indvarsling sker ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem senest 30 dage før medlemsmødets afholdelse. Dagsordenen udsendes senest 14 dage før mødet. Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af regionalt repræsentantskab og suppleant(er) 3. Eventuelt Den af medlemsmødet valgte dirigent, der ikke må være medlem af repræsentantskabet, leder mødet og afgør med umiddelbar bindende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse. Afstemning skal være skriftlig og hemmelig, når blot ét medlem forlanger det. [3]

5 På medlemsmødet har hvert stemmeberettiget medlem én stemme. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede og kan ikke vælges til repræsentantskabet. Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan afgives til enhver myndig person, der udpeges af medlemmet som dennes repræsentant. Ingen kan være befuldmægtiget for mere end to medlemmer. Alle sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. DDS kan indkalde til ekstraordinære medlemsmøder. Over forhandlingerne på medlemsmøder føres en protokol, som underskrives af dirigenten. DET REGIONALE REPRÆSENTANTSKAB 6 På hvert af de regionale, ordinære medlemsmøder vælges 5 7 repræsentanter samt en eller flere suppleant(er). Det eksakte antal repræsentanter og suppleanter fastsættes regionalt på medlemsmøderne (ved relativt flertal). Repræsentanterne og suppleant(er) kan vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer. Valg af repræsentanter og valg af suppleant(er) sker ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. [4]

6 Det regionale repræsentantskab vælger efterfølgende og senest med udgangen af oktober måned af sin midte ét regionalt medlem til DDS hovedbestyrelse samt én suppleant hertil. Valgene foregår ved relativt flertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. I tilfælde af, at repræsentantskabsposter bliver ledige, indtræder de(n) valgte suppleant(er) i rækkefølge efter stemmetal på medlemsmødet. HOVEDBESTYRELSEN 7 Hovedbestyrelsen er DDS højeste myndighed. Hovedbestyrelsen består af syv medlemmer, ét medlem valgt af hvert af de regionale repræsentantskaber, jvf. 6. Hovedbestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og eventuelle kommitterede for ét år ad gangen. Konstitueringen finder sted på årsmødet. Hovedbestyrelsen fungerer indtil næste årsmøde. Valg af formand og næstformand kræver skriftlig opstilling og afstemning. Begge valg finder sted ved relativt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg for de pågældende kandidater med stemmelighed. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af, at en hovedbestyrelsespost bliver ledig, indtræder den valgte suppleant fra den pågældende region. [5]

7 Hovedbestyrelsen skal sikre, at DDS ledes i overensstemmelse med foreningens vedtægter og inden for lovgivningens rammer. Hovedbestyrelsen kan vælge at lade kommitterede, medlemmer af de lokale repræsentantskaber, medlemmer af lokalforeningernes bestyrelser, skovridere, øvrige funktionærer, revisor eller andre deltage i hovedbestyrelsesmøder. Vedtagelse af forretningsorden samt af strategi for DDS sker med kvalificeret flertal (jævnfør 8). HOVEDBESTYRELSESMØDER 8 Hovedbestyrelsen afholder møder, når formanden skønner det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af forslag til dagsorden. Hovedbestyrelsen er forpligtet til at afholde mindst fire møder om året. Et af disse afholdes i 2. kvartal, kaldet budgetmødet, og et andet afholdes i november måned, kaldet årsmødet. Medlemmer af hovedbestyrelsen, der er forhindret i at deltage i møderne, kan erstattes af den valgte suppleant. Hvert medlem har én stemme. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af stemmerne, deriblandt formanden eller næstformanden, er til stede. Hovedbestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsafgørelse blandt de fremmødte stemmeberettigede bortset fra de tilfælde, hvor det fremgår af nærværende vedtægter, at afgørelser træffes ved et kvalifice [6]

8 ret stemmeflertal. Et kvalificeret flertal indebærer et flertal på mindst 3/4 af samtlige bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed ved almindelige flertalsafgørelser er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme udslagsgivende. Stemmeafgivning ved skriftlig og dateret fuldmagt kan finde sted. Fuldmagt kan kun gives til ét stemmeberettiget medlem, og ingen kan være befuldmægtiget for mere end ét andet medlem. Kommitterede og gæster har ingen stemmeret på hovedbestyrelsesmøderne. Afstemninger skal være skriftlige og hemmelige, hvis blot ét medlem kræver dette. Et hovedbestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv eller om søgsmål mod ham selv eller om aftale mellem foreningen og tredjemand, hvis han deri har en væsentlig, individuel interesse, der kan være stridende mod foreningens. Samtlige vedtagelser på hovedbestyrelsesmøder føres til referat, der godkendes og underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. Har et bestyrelsesmedlem ikke deltaget i et møde, skal vedkommende efterfølgende underskrive referatet som en erklæring om, at han er bekendt med dette. BUDGETMØDE 9 Budgetmødet afholdes i 2. kvartal. På budgetmødet skal hovedbestyrelsen som minimum godkende budget samt fastsætte de lokale skovdyrkerforeningers servicebidrag for det kommende regnskabsår. Beslutninger om budget og servicebidrag afgøres med kvalificeret flertal (jævnfør 8). [7]

9 I budgetmødet deltager hovedbestyrelsen, skovriderne i lokalforeningerne samt eventuelle kommitterede. Hovedbestyrelsen kan invitere gæster herudover. Budgetmødet indvarsles skriftligt til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem samt til skovriderne og evt. kommitterede senest 30 dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden og med forslag til budget og servicebidrag vedlagt. ÅRSMØDE 10 Årsmødet afholdes i november måned. Dagsordenen til årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Konstituering af hovedbestyrelsen 3. Ledelsens beretning 4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse (se 12) 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af revisor (se 12) 7. Eventuelt Den valgte dirigent leder mødet og afgør med umiddelbar bindende virkning alle procedurespørgsmål og eventuelle spørgsmål om vedtægternes forståelse. Årsmødet indvarsles skriftligt til hvert enkelt hovedbestyrelsesmedlem samt kommitterede senest 30 dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden og med den reviderede årsrapport vedlagt. [8]

10 Forslag, der af medlemmer af hovedbestyrelsen ønskes behandlet på årsmødet, skal fremsættes skriftligt og være sekretariatet i hænde senest 14 dage før årsmødet. I årsmødet deltager hovedbestyrelsen samt eventuelle kommitterede. Desuden kan hovedbestyrelsen invitere skovridere, medlemmer af de regionale repræsentantskaber, medlemmer af bestyrelserne i lokalforeningerne samt gæster herudover. Der stemmes under årsmødet på samme måde som ved almindelige hovedbestyrelsesmøder. DIREKTIONEN 11 Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger sekretariatslederen samt fastsætter kompetence, ansættelsesvilkår, løn, diæter og andre godtgørelser for denne. Sekretariatslederen ansætter øvrigt personale i sekretariatet og forestår inden for sine beføjelser den daglige drift af DDS i henhold til de af hovedbestyrelsen udstukne retningslinier. REGNSKAB OG REVISION 12 DDS regnskabsår løber fra 1.7 til [9]

11 Revision af årsrapporten foretages af en statsautoriseret revisor. Denne er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Revisor skal have adgang til vedtægter og forretningsorden. Han kan derudover til enhver tid fordre alle DDS bøger og bilag forelagt og er berettiget til at afkræve hovedbestyrelse og sekretariatsleder alle oplysninger, som er nødvendige til revision af årsrapporten. Revisor påtegner årsrapporten. Formand, næstformand og sekretariatsleder underskriver årsrapporten. TEGNING, HÆFTELSE OG ØKONOMI 13 DDS tegnes af hele hovedbestyrelsen eller af formand, næstformand og sekretariatsleder i forening. Ved køb, afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån og indgåelse af garantiforpligtelser tegnes DDS af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura. DDS økonomiske grundlag tilvejebringes bl.a. gennem lokalforeningernes betalinger for DDS serviceydelser (årligt servicebidrag) samt ved fortjenester, honorarer, provisioner, gebyrer, renter, gaver, tilskud fra staten, m.v. og ved betryggende kapitalanbringelse. Desuden kan den til DDS nødvendige likviditet tilvejebringes ved lån (kassekredit), opsparing samt salg af aktiver. Der påhviler ikke medlemmerne nogen hæftelse. [10]

12 SAMMENSLUTNING 14 Forslag om sammenslutning af DDS med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål kan vedtages ved kvalificeret flertal, jævnfør 8. VEDTÆGTSÆNDRINGER 15 Forslag til vedtægtsændringer for DDS kan fremsættes af et hovedbestyrelsesmedlem og skal være bragt til hovedbestyrelsens kendskab senest 30 dage før afholdelse af det hovedbestyrelsesmøde, hvorpå de ønskes behandlet. Et forslag til vedtægtsændringer kan vedtages med kvalificeret flertal, jævnfør 8. OPLØSNING 16 Opløsning af DDS kan finde sted, når beslutning derom træffes ved kvalificeret flertal i hovedbestyrelsen, jf. 8. Er opløsningen vedtaget, skal hovedbestyrelsen afhænde DDS aktiver på bedst mulige vilkår samt afvikle garanti og gældsforpligtelser. [11]

13 En eventuel formue tilfalder de tilknyttede lokalforeninger og fordeles blandt disse i forhold til deres gennemsnitlige servicebidrag for de seneste fem år. Foreninger, der har været tilknyttet mindre end fem år, indgår relativt i beregningen med det antal år, de har været tilknyttet. Hvis alle de tilknyttede lokalforeninger er opløste på tidspunktet for DDS opløsning, anvendes en eventuel formue til fremme af skovbruget i Danmark. DDS er opløst, når hovedbestyrelsen har godkendt det forelagte regnskab over likvidationen. En sammenslutning af DDS med en eller flere foreninger eller virksomheder med tilsvarende formål ( 14) er ikke at betragte som en opløsning. I dette tilfælde indgår DDS egenkapital i den nye, fusionerede virksomhed. UOVERENSSTEMMELSER 17 I tilfælde af uenighed om forståelse af disse vedtægter, afgøres sagen endeligt ved voldgift i København i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende lov om voldgift (pt. lov nr. 553 af 24. juni 2005 som ændret). Voldgiftsretten skal bestå af i alt 3 medlemmer og fungere efter følgende regler: Det medlem, der ønsker voldgift, skal skriftligt ved anbefalet brev meddele DDS sekretariat, at han ønsker voldgift, hvilke spørgsmål der ønskes forelagt voldgiftsretten, de søgsmålsgrunde han vil påberåbe sig, samt hvem han har valgt som sin voldgiftsmand. Hovedbestyrelsen skal da inden tre uger efter denne meddelelses modtagelse ved anbefalet brev meddele den første part, hvem den ønsker som [12]

14 voldgiftsmand, samt angive sin påstand og sine indsigelser. Overskrides fristen, udpeges denne voldgiftsmand af præsidenten for Sø og Handelsretten i København. Voldgiftsmændene vælger selv en uvildig jurist som opmand og formand for voldgiftsretten. Kan voldgiftsmændene ikke inden 14 dage enes om valget af opmanden, udpeges denne ligeledes af præsidenten for Sø og Handelsretten. Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling. Voldgiftsrettens kendelse er endelig og bindende for begge parter. Voldgiftsretten er berettiget til i kendelsen at afgøre, hvem der skal betale voldgiftsrettens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Parterne forpligtiger sig til at deponere et af voldgiftsmændene fastsat beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger. OVERGANGS OG IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER 18 Nuværende medlemmer af lokalforeningerne betragtes som gyldige medlemmer af DDS. 19 De regionale, ordinære medlemsmøder afholdes i oktober eller november måned i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i de lokale skovdyrkerforeninger og hvert af de regionale repræsentantskaber vælger umiddelbart efter medlemsmødet ét hovedbestyrelsesmedlem samt én suppleant til hovedbestyrelsen i DDS. [13]

15 20 Disse vedtægter træder i kraft og erstatter gældende vedtægter for DDS vedtaget den , når de tilknyttede lokalforeninger endeligt har vedtaget nye vedtægter, der er i overensstemmelse med nærværende vedtægter for DDS. Således vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den [14]

16 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM OG De Danske Skovdyrkerforeninger (herefter "DDS") De lokale Skovdyrkerforeninger, som til enhver tid har tiltrådt denne aftale (herefter "Foreningen") 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER Ved denne aftale videreføres en del af de bestemmelser, som blev vedtaget på generalforsamlinger i Foreningen og DDS i efteråret 2010, og som udgår af Foreningens og DDS' vedtægter på generalforsamlinger i efteråret Bestemmelserne i nærværende aftale giver DDS kontrol over Foreningen og gør Foreningen til en del af virksomheden DDS og som sådan forpligtet af DDS' vedtægter og strategi. 2. DDS' BESTEMMENDE INDFLYDELSE Foreningen, herunder dennes generalforsamling og bestyrelse, er ved udøvelsen af sin virksomhed begrænset af DDS' beføjelser til at fastsætte rammerne for de økonomiske, finansielle og driftsmæssige beslutninger i Foreningen ved fastlæggelse af den forretningsmæssige strategi i Foreningen. DDS' hovedbestyrelse sikrer implementering af de fastlagte strategier ved afgivelse af generelle og specifikke retningslinjer over for Foreningen. Repræsentanter fra DDS har adgang til Foreningens generalforsamlinger. DDS kan kræve, at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Foreningen. Foreningen er under sådanne omstændigheder forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i overensstemmelse med 8 i Foreningens vedtægter. [15]

17 3. DDS' INDFLYDELSE PÅ FORENINGENS BESTYRELSE Foreningens bestyrelse skal varetage sit hverv indenfor de rammer og den strategi samt de generelle og specifikke retningslinjer, der afgives af DDS. Valget af bestyrelsesmedlemmer i Foreningen skal godkendes af DDS. DDS kan på et hvilket som helst tidspunkt ændre sammensætningen af bestyrelsen i Foreningen. Beslutning i DDS om reduktion eller udskiftning af Foreningens bestyrelse træffes med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. Ved beslutning om reduktion eller udskiftning skal Foreningen indkalde til ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen vælges der nye bestyrelsesmedlemmer til erstatning for de underkendte eller afskedigede bestyrelsesmedlemmer. Hvis de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer ikke kan godkendes af DDS, udpeger DDS egenhændigt de nye bestyrelsesmedlemmer blandt DDS' medlemmer i den pågældende region. Foreningen skal i denne situation indkalde til ekstraordinær generalforsamling med henblik på godkendelse af bestyrelsesmedlemmerne. Foreningen og DDS er enige om, at det reelt er DDS, der har beføjelse til at udnævne og afskedige bestyrelsen i Foreningen. DDS kan anmode om, at Foreningen afholder bestyrelsesmøde. Hvis DDS anmoder om afholdelse af bestyrelsesmøde i Foreningen, skal et sådan afholdes inden 3 uger fra anmodningen foreligger. DDS kan vælge at lade sig repræsentere på Foreningens bestyrelsesmøder. Indkaldelse til bestyrelsesmøder i Foreningen og referater af samme skal sendes i kopi til DDS. 4. REGNSKAB OG REVISION Foreningens årsrapport udformes som resultatopgørelse og balance i [16]

18 overensstemmelse med de regnskabsprincipper og de retningslinjer, der generelt gælder indenfor DDS. 5. DDS' VETORETTIGHEDER Foreningen kan ikke sammenlægges (fusioneres) med en eller flere foreninger eller virksomheder uden dette forinden er godkendt af DDS. Foreningen kan ikke træffe beslutning om at ændre Foreningens vedtægter, uden godkendelse fra DDS. Foreningen kan kun træffe beslutning om opløsning (likvidation) af Foreningen, såfremt DDS har givet sin forudgående godkendelse hertil. I DDS træffes beslutning om eventuel godkendelse af fusion, vedtægtsændring og likvidation med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. 6. AFTALENS UOPSIGELIGHED Nærværende aftale kan kun ændres i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. Nærværende aftale kan ikke opsiges af Foreningen. Hvis Foreningen opløses, ophører denne aftale. Nærværende aftale kan kun opsiges i det omfang, det vedtages af DDS med kvalificeret flertal i henhold til 8 i DDS' vedtægter. 7. UNDERSKRIFTER Aftalen gælder mellem DDS og de lokalforeninger, der til enhver tid har tiltrådt aftalen. DDS og de lokalforeninger, der har tiltrådt aftalen, modtager et originalt eksemplar af aftalen. August 2012 [17]

19

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN ØST A.M.B.A. NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Øst a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Fulbyvej 15, 4180 Sorø. Foreningens virkeområde dækker overvejende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 4. juni 2015 VEDTÆGTER FOR SKOVDYRKERFORENINGEN MIDT A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Midt a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Parallelvej 9A, 8680 Ry. Foreningens virkeområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN

VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN VEDTÆGTER FOR SKIVE SØSPORTS HAVN 1 FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "SKIVE SØSPORTS HAVN". Foreningens hjemsted er Skive Kommune. Foreningens adresse er Strandvejen 26, 7800 Skive. 2 FORENINGENS

Læs mere

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening

J.nr.: Vedtægter. Odense Glasværks Støtteforening J.nr.: 05-63398 Vedtægter Odense Glasværks Støtteforening 1. Navn og hjemsted 1.1. Foreningens navn er Odense Glasværks Støtteforening. 1.2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 2. Formål 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A

Vedtægter Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A Vedtægter Skovdyrkerforeningen Vestjylland A.M.B.A NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Skovdyrkerforeningen Vestjylland a.m.b.a. Foreningens hjemsted er Nupark 47 F, 7500 Holstebro Foreningens virkeområde

Læs mere

VEDTÆGTER. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. tel fax www. skovdyrkerne.

VEDTÆGTER. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. tel fax www. skovdyrkerne. VEDTÆGTER 2012 Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a Marsvej 3, Paderup 8960 Randers SØ Denmark CVR- nr. 35 50 41 17 tel +45 86 44 73 17 fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk

Læs mere

VEDTÆGTER. Skovdyrkerforeningen Syd a.m.b.a. tel fax www. skovdyrkerne.dk

VEDTÆGTER. Skovdyrkerforeningen Syd a.m.b.a. tel fax www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER 2012 Skovdyrkerforeningen Syd a.m.b.a Brejning Søndergade 26, Brejning 7080 Børkop Denmark CVR- nr. 21051810 tel +45 75 86 73 88 fax +45 75 86 92 17 syd@skovdyrkerne.dk www. skovdyrkerne.dk VEDTÆGTER

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. Ejby Elnet A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Ejby Elnet A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Selskabsform, navn og hjemsted 2. Selskabets formål 3. Andelshavere 4. Medejerforhold 5. Andelshavernes økonomiske ansvar 6. Ejendomsret til anlæg

Læs mere

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10

VEDTÆGTER. DTF Dansk Telemarketing Forening. Vedtægter side 1 af 10 VEDTÆGTER Vedtægter side 1 af 10 INDHOLD Indhold... 2 1. PARAGRAF 1: NAVN OG HJEMSTED... 4 2. PARAGRAF 2: FORMÅL... 4 3. PARAGRAF 3: MEDLEMMER... 5 3.1 Anmodning om optagelse... 5 3.2 Medlemmernes forpligtelser...

Læs mere

VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART"

VEDTÆGTER for HJARNØ FÆRGEFART Vedtægterne er gældende fra 1. januar 2018. VEDTÆGTER for "HJARNØ FÆRGEFART" 1 "Hjarnø Færgefart" er en selvejende institution, d e r er oprettet m e d d e t formål at varetage søtransporten mellem Hjarnø

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR GILLELEJE VANDVÆRK A.M.B.A. Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Gilleleje Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Gribskov Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

GF Bornholms vedtægter

GF Bornholms vedtægter GF Bornholms vedtægter Vedtægter for GF Bornholm f.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Bornholm f.m.b.a.. Dens hjemsted er Bornholms Regionskommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK

VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK VEDTÆGTER FOR MAKE-A-WISH ØNSKEFONDEN DANMARK 1. NAVN Foreningens navn er Make-A-Wish Ønskefonden Danmark. 2. HJEMSTED Foreningens hjemsted er i Danmark. 3. FORMÅL 3.1 Foreningen har til formål at opfylde

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a.

VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. VEDTÆGTER for Foreningen AP Pension f.m.b.a. NAVN, FORMÅL OG MEDLEMSFORHOLD 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er Foreningen AP Pension f.m.b.a. Stk. 2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling

VEDTÆGTER. for. Foreningen Team Tvilling VEDTÆGTER for Foreningen Team Tvilling 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er Team Tvilling. 1.2 Foreningens hjemsted er København Kommune. 2. FORMÅL 2.1 Foreningen har til formål på almennyttigt

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba

CVR-nr. 10430410. Vedtægter for Tryg i Danmark smba Vedtægter for Tryg i Danmark smba CVR-nr. 10430410 Navn og hjemsted 1 1.1 Selskabets navn er Tryg i Danmark smba. Selskabet udøver også virksomhed under binavnet TrygFonden smba. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for. GF-Skov og Natur

Vedtægter for. GF-Skov og Natur Vedtægter for GF-Skov og Natur 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF-Skov og Natur, og klubbens hjemsted er den til enhver tid værende klubformands privatadresse. 2 Formål Klubbens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

Vedtægter for. GF Viborg

Vedtægter for. GF Viborg Vedtægter for GF Viborg 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Viborg F.M.B.A. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser overfor forsikringsselskabet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne.

2.3 Selskabets indtægter eller overskud må udelukkende anvendes til selskabets formål, og det årlige overskud må ikke udbetales til andelshaverne. Vedtægter for SEAS-NVE A.m.b.A. vedtaget på repræsentantskabsmødet den 29. april 2015 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er SEAS-NVE A.m.b.A. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Vedtægter for Aars Vand

Vedtægter for Aars Vand Vedtægter for Aars Vand NAVN OG HJEMSTED: Selskabets navn er Aars Vand. 1 Selskabets hjemsted er Vesthimmerlands Kommune 2 FORMÅL: Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Forslag VEDTÆGTER FOR BOLDERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Bolderslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Aabenraa Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret

VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Side 1 af 6 VEDTÆGTER for Foreningen for Entertainment- og Medieret Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen for Entertainment- og Medieret. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Vedtægter for Frørup Andelskasse

Vedtægter for Frørup Andelskasse Vedtægter for Frørup Andelskasse 1 Navn, hjemsted og formål Andelskassens navn er Frørup Andelskasse. Dens hjemsted er Nyborg Kommune. Det er Andelskassens formål at drive virksomhed som pengeinstitut,

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Træsektionen

Vedtægter for Træsektionen Vedtægter for Træsektionen INDHOLDSFORTEGNELSE NAVN OG FORMÅL 1 Navn og hjemsted 2 Formål MEDLEMMERNE 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Eksklusion 6 Kontingent BESTYRELSEN 7 Bestyrelsen 8 Spærreregler, aldersgrænse,

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed.

3.1 Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt andre aktiviteter i henhold til lov om finansiel virksomhed. [Oversættelse] Vedtægter for P/F BankNordik 1.0 Navn 1.1 Bankens navn er Partafelagið BankNordik. 1.2 Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: Norðoya Banki, Sjóvinnubankin, Føroya Banki,

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KOLIND VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kolind Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.)

VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) VEDTÆGTER FOR JANDERUP VANDVÆRK ANDELSSELSKAB MED BEGRÆNSET ANSVAR (A.M.B.A.) Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Janderup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb

Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Dale Korsvej Vandværk I/S Afholder Ekstraordinær generalforsamling Torsdag d. 11 august 2016 kl.18:30 På vandværket, Aggebogårdsvej 21, 3080 Tikøb Da var ikke deltagere nok til generalforsamlingen til

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Skærbæk Vandværk Amba Brøns Skovvej 2 A, 6780 Skærbæk VEDTÆGTER for Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skærbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.)

Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) Vedtægter. 1. Foreningens navn Foreningen Djursland for fuld Damp. Foreningens adresse er: Stationen, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro. (slettes: Rougsø Kommune, Århus Amt.) 2. Beliggenhed ændres til Hjemsted.

Læs mere

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD)

VEDTÆGTER DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) VEDTÆGTER for DSTB (DANISH SOFTWARE TESTING BOARD) Vedtaget på generalforsamlingen den xx.xx.2009. 1. Navn Foreningens navn er Danish Software Testing Board (DSTB). 2. Hjemsted Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter. for. Kranbranchen

Vedtægter. for. Kranbranchen Vedtægter for Kranbranchen Som vedtaget den 10. februar 1989 og med de på generalforsamlingen den 23. marts 2007 og 9. april 2010 vedtagne ændringer. Seneste vedtagne ændringer på generalforsamling den

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TORSTED VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Torsted Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens kommune. 1 2 Formål Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF

Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Vedtægter for Idrætsforeningen "Skjold" Skævinge Tilsluttet DGI som 32. Kreds, samt medlem af DIF Foreningens Navn 1 stk. 1 Foreningens navn er: Idrætsforeningen "SKJOLD" Skævinge. Foreningens hjemsted

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER

Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Vedtægter for Den selvejende institution ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER Navn hjemsted og formål: 1 Institutionens navn er "ULBJERG KULTUR - OG FRITIDSCENTER". Institutionens hjemsted er i Viborg kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017

Vedtægter. Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 Vedtægter Vedtægter for NIBE Elforsynings Fond vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 29. december 2017 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er NIBE Elforsynings Fond og juridisk er den en

Læs mere

Vedtægt for Borup Kino

Vedtægt for Borup Kino Vedtægt for Borup Kino Side 1 af 11 8. februar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side: 1 Navn og hjemsted 3 2 Formål 3 3 Medlemskab 4 4 Hæftelse 5 5 Foreningens ledelse 5 6 Bestyrelsen 6 7 Arbejdsgrupper 7 8 Administration

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Vejledning nr. 100 03/2012 Gammelt nr. 100 Emne: Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER FOR SAHL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. Tebstrup Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Tebstrup Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tebstrup Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

GF Kommunals vedtægter

GF Kommunals vedtægter GF Kommunals vedtægter Vedtægter for GF Kommunal Gældende fra d. 13. april 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er GF Kommunal forening med begrænset ansvar. Dens hjemsted er den til enhver tid værende

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932

Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Vedtægter for Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Stiftet 1932 Side 1 af 5 VEDTÆGTER FOR HINNERUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hinnerup Vandværk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter. Hadsund Vandværk

Vedtægter. Hadsund Vandværk Vedtægter for Hadsund Vandværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hadsund Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. 2

Læs mere

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar)

Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Standardvedtægter for a.m.b.a (andelsselskab med begrænset ansvar) Vedtægter for 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Selskabet har hjemsted i Ringkøbing- Skjern_ Kommune.

Læs mere