Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010"

Transkript

1 ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO / Hillerødgade 27, st. tv København N Telefon: Referat fra Aabos ordinære generalforsamling den 26. oktober 2010 Den 26. oktober 2010 kl afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Aabo på Duevej Skole. Pyramidens Fællesrum, Duevej 63, Frederiksberg. 1. Velkommen. Formand Nina Rask Sander bød velkommen og bemærkede, at generalforsamlingen blev afholdt for sent på grund af problemer med at få færdiggjort årsregnskabet. Det blev oplyst, at ud af 63 andele, var 38 stemmerberettigede tilstede heraf 11 repræsenteret ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig, bortset fra til endelig vedtagelse af vedtægtsændringer. 2. Valg af dirigent. Malene Mouritze Marfelt blev af bestyrelsen indstillet som dirigent og blev valgt med enstemmighed som dirigent. 3. Valg af stemmeudvalg. Som stemmeudvalg valgtes Ann Nielsen og Sascha Larsen. 4. Protokol. Formanden oplæste protokollen fra den ordinære generalforsamling, som blev afholdt 24. marts Der var ingen spørgsmål til protokollen, hvorefter den blev vedtaget. 5. Bestyrelsens beretning. Formanden aflagde på bestyrelsens vegne beretningen og oplyste: Hjemmesiden er blevet revideret af Malene Mouritze Marfelt, hvor mange informationer omkring A/B Aabo ligger. En del tilkendegav på generalforsamlingen, at de benyttede hjemmesiden og bestyrelsen opfordrede til, at man kom med forslag til forbedring af hjemmesiden. Gårdprojektet er afsluttet, bortset fra enkelte mangler. Bl.a. er faldunderlaget på legepladsen ujævnt. Dette skyldes ujævn asfalt. Postkasser er blevet sat op. Formanden bemærkede, at nogle var berettiget til at få bragt deres post op, og opfordrede relevante personer til at ansøge om dette. A/B Aabo er gået over til at bruge ekstern gårdmand, idet man ikke vurderer det muligt at have en intern gårdmand, som vil kunne være til rådighed 24 timer i døgnet. Den nuværende gårdmand går rundt på alle opgange 1 gang om ugen og skifter pærer m.m. Beboere opfor-

2 dres til at give bestyrelsen besked om ting, der skal laves. Herefter vil bestyrelsen orientere gårdmanden. Det blev oplyst, at foreningen endvidere har ansat en altmuligmand, Peter, til at lave diverse småting, og som i øvrigt også gerne vil overtage jobbet med reparation af vinduer. På forespørgsel kunne det konstateres, at de tilstedeværende på generalforsamlingen var indforstået med, at Peter overtog reparationen af vinduerne, og gjorde det løbende, hvis det ikke bliver dyrere end på den måde, det bliver gjort i foreningen. Det vil fortsat gælde, at A/B Aabo betaler halvdelen af udgiften og andelshaveren den anden halvdel. Vandskader. Det blev oplyst, at der har været en stor vandskade og et par mindre. Flere af vandskaderne kunne bestyrelsen oplyse, ikke var dækket af forsikringen. Bestyrelsen oplyste endvidere, at det må undersøges til bunds, om fugten er væk. I den forbindelse vil man kontakte Peter Jahn & Partnere A/S. Alle med vandskadeproblemer blev opfordret til at kontakte bestyrelsen herom. Forsikring. Foreningen vi få nyt forsikringsselskab, hvilket vil kunne give en besparelse på kr om året. Valuarvurdering. Er igen i år modtaget, hvilket viser en værdi af foreningens ejendom på kr. 78,9 mio., svarende til et fald på 3 % i forhold til seneste valuarvurdering. Salg af lejligheder. I 2009 blev der solgt 6 andele. Heraf 1 solgt til sammenlægning. I 2010 var der p.t. 2 andele solgt med overtagelse pr. 1/ , og det blev oplyst, at der p.t. er yderligere 4 til salg. Administrationen er overgået til Grubbe Advokater Advokatanpartsselskab, som bestyrelsen opfordrede til, at man kontakter i situationer omkring boligafgift m.m. Der blev afholdt fællesarbejde i foråret, og det vil også ske i weekenden i uge 43. Storskrald/elaffald. Det blev bemærket, at affald ikke må stilles i gården, indtil der bliver givet besked om, at storskrald kommer og fjerner det. Cykler blev diskuteret, og der blev opfordret til, at disse bliver sat i cykelskurene. Endvidere blev det oplyst, at der ville komme en oprydning i cyklerne snarest. Støjklager. Der er modtaget en del støjklager i løbet af året, og der blev opfordret til, at man så vidt muligt forsøgte at løse problemerne indbyrdes. Efter formandens gennemgang af ovennævnte, herunder enkelte bemærkninger til nogle af punkterne fra generalforsamlingen, kunne dirigenten konstatere, at beretningen var godkendt enstemmigt uden håndsoprækning. 2/8 6. Forelæggelse af årsrapport for 2009 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten herunder andelsnoten. Bestyrelsesmedlem Frank Brockmann fremlagde årsrapporten. Frank Brockmann oplyste, at der havde været 3 forskellige kasserer indover regnskabet for 2009 og bemærkede i den forbindelse (side 4 i årsrapporten) omkring revisors bemærkninger og gennemgik tallene i årsrapporten herunder andelsnoten samt skattenoten. Efter enkelte bemærkninger blev årsrapporten, herunder andelspriserne, taget til afstemning, hvortil dirigenten kunne konstatere, at disse var godkendt med enstemmighed uden håndsoprækning.

3 7. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2010 til godkendelse. Bestyrelsen foreslår ingen stigning i boligafgiften. Advokat Nicholas Wantzin gennemgik budgettet for 2010, der er vedhæftet nærværende referat som bilag 1. Advokat Nicholas Wantzin kunne efterfølgende på forespørgsel oplyse, at lånene er 2 rentetilpasningslån med restløbetid på ca. 29 år. Med hensyn til Aabonet, blev dette endvidere drøftet, idet flere tilkendegav, at der måtte have været afsat kr , som egentlig ikke var foreningens penge. Dirigenten oplyste, at dette ville administrator se på og vende tilbage overfor bestyrelsen. Enkelte spørgsmål blev endvidere besvaret, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at budgettet for 2010 uden stigning i boligafgiften var vedtaget med enstemmighed uden håndsoprækning. 3/8 8. Forslag. a. Forslag om endelig vedtagelse af tilladelse til forældrekøb jf. bilag 2. (bilag 1 til indkaldelsen). Dirigenten og formanden fremlagde forslaget, hvortil det blev bemærket, at der var flere ting i forslaget, som der ikke var taget stilling til herunder, om såfremt man selv var berettiget til en lejlighed, om man så kunne købe den som forældrekøb til sine børn og endvidere blev det af advokat Nicholas Wantzin bemærket, at med forslaget, der var stillet, kunne børnebørn ikke bruge andelene købt til forældrekøb. Der var herefter en drøftelse omkring forslaget, herunder ulemperne for A/B Aabo, såfremt man tillod forældrekøb. Endvidere bemærkede dirigenten, at man ikke kunne ændre i det forslag, der var stillet, idet det var foreløbigt vedtaget. Det blev derefter efter en kortere debat vurderet, at det bedste, foreningen kunne gøre var, at stemme nej til forslaget, og så kunne man efterfølgende tage forslaget op igen. Dirigenten kunne herefter konstatere, at forslaget var forkastet med 7 stemmer for, 22 stemmer imod og 9 hverken for eller imod. b. Forslag fra Kristine Meldal om opsætning af altaner eller nedsættelse af en gruppe til at udarbejde forslag om opsætning af altaner. Kirstine Meldal fremlagde forslaget omkring etablering af et altanudvalg, idet det var Kristine Meldals opfattelse, at altaner ville være positivt for A/B Aabo og et udvalg skulle undersøge det, så man på en senere generalforsamling kunne tage stilling til, om man skulle tillade opsætning af altaner og i givet fald, unde hvilke vilkår. Det blev endvidere præciseret, at såfremt der skulle opsættes altaner, krævede Frederiksberg Kommune, at der skal være tale om lodrette rækker og kun mod gården. Efter en kortere drøftelse omkring forslaget, kunne dirigenten konstatere, at forslaget var forkastet med 17 stemmer for, 18 stemmer imod og 3 hverken for eller imod.

4 c. Forslag fra bestyrelsen om ny 3 stk. 2 i vedtægterne om panthavers mulighed for at overtage en andelsbolig på tvangsauktion jf. bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). 4/8 Advokat Nicholas Wantzin fremlagde forslaget og oplyste, at i overensstemmelse med ABF s forslag, foreslås det fra administrationen, at man giver mulighed for, at panthavere, der har pant i andele, har mulighed for at overtage disse, såfremt andelen sælges på tvangsauktion og har en 6 måneders periode til at sælge andelen. Såfremt den pågældende panthaver ikke får gjort dette, vil bestyrelsen overtage salget, ligesom i forbindelse med en eksklusion. Andelen må i perioden ikke fremlejes og i øvrigt er panthaver forpligtet til at betale boligafgift m.m. Med ændringen vil det muligvis blive nemmere af få lån i sin andel. Dette er årsagen til, at forslaget er stillet. I øvrigt helt i overensstemmelse med det, som ABF selv foreslår som ændring til deres standardvedtægt. Der var enkelte spørgsmål til forslaget. 36 stemmer for, 1 imod og 1 hverken for eller imod. d. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til vedtægtens 14 stk. 1 efter litra A jf. bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). Advokat Nicholas Wantzin gennemgik forslaget og oplyste, at ifølge Retten er der mulighed for at indføre reguleringsklausuler i forbindelse med overdragelsesaftaler. Forslaget går derfor på, ikke blot at man gør det klart i andelsboligforeningens vedtægter, men også at man indfører, at der i aftalen skal være et maksimumbeløb for reguleringsklausuler, således at der er en grænse for, hvor stort udsving det måtte kunne give. Der var ingen spørgsmål til forslaget. 34 stemmer for, 0 stemmer imod og 3 hverken for eller imod. 1 afgav ikke stemme. e. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens 15 jf. bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). Advokat Nicholas Wantzin fremlagde forslaget. Enkelte spørgsmål blev besvaret.

5 34 stemmer for, 0 stemmer imod og 2 hverken for eller imod. 2 afgav ikke stemme. 5/8 f. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse af ny 21 stk. 3 i vedtægterne jf. bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). Advokat Nicholas Wantzin fremlagde forslaget. Der var ingen spørgsmål til forslaget. 34 stemmer for, 0 stemmer imod og 2 hverken for eller imod. 2 afgav ikke stemme. g. Forslag fra bestyrelsen om tilføjelse til vedtægtens 13 stk. 2 efter litra F bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). Advokat Nicholas Wantzin fremlagde forslaget. Der var ingen spørgsmål til forslaget. 34 stemmer for, 0 stemmer imod og 3 hverken for eller imod. 1 afgav ikke stemme. h. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens 6 stk. 3 jf. bilag 3 (bilag 2 til indkaldelsen). Advokat Nicholas Wantzin fremlagde forslaget. Der var ingen spørgsmål til forslaget. 34 stemmer for, 0 stemmer imod og 1 hverken for eller imod. 3 afgav ikke stemme.

6 6/8 9. Valg til bestyrelsen. Som formand for bestyrelsen genvalgtes Nina Rask Sander for 2 år. Som bestyrelsesmedlem for 2 år genvalgtes endvidere Martin Cronwald og som bestyrelsesmedlem for 2 år valgtes endvidere Mette Frederiksen Sarstedt. Som suppleanter valgtes i prioriteret rækkefølge Sasch Larsen og som 2. suppleant Ann Nielsen. Begge for 1 år. Bestyrelsen består herefter af følgende: Nina Rask Sander (formand), Frank Brockmann, Malene Mouritze Marfelt, Martin Cronwald og Mette Frederiksen Sarstedt. 10. Intern revisor og revisorsuppleant. Idet der ikke var nogle der ønskede valg, blev der ikke valgt intern revisor. 11. Valg af revisor. Bestyrelsen anbefalede genvalg af Gyrn Lops & Brandt, og der blev endvidere opfordret til, at man skiftede til Gyrn Lops & Brandts Københavner-kontor frem for Køge-kontoret, idet dette ville være mere praktisk. Dirigenten kunne herefter konstatere, at Gyrn Lops & Brandts Københavner-kontor var valgt uden håndsoprækning. 12. Orientering. Formanden oplyste, at Birte har hjulpet rigtig meget med regnskabet for Bestyrelsen ville have overrakt Birte en lille anerkendelse som tak for hendes store arbejde. Birthe var dog ikke til stede på generalforsamlingen. Det blev endvidere bemærket, at Frank i 2010 har gjort et kæmpe stykke arbejde for at få styr på regnskabet for Og der blev opfordret til, at også Frank skulle have en anerkendelse fra foreningen. Ingen havde bemærkninger til dette. 13. Eventuelt. En andelshaver opfordrede til, at der blev opsat fastmonterede askebægre i gården og porten, således at der ikke lå skodder rundt omkring i foreningen. Der var endvidere en længere debat omkring nogle andelshaveres syn på manglende entusiasme for andelsboligforening fra beboernes side. De nye åbningstider i foreningen blev kommenteret, og formanden oplyste, at grunden til, at man havde reduceret åbningstiden var, at administrator havde overtaget en del af arbejdsopgaverne, samt at der ofte ikke sker noget, når der alligevel er åbent. Det meste kommer i dag i form af samt telefonopringninger.

7 Fra bestyrelsens side oplyste Martin Cronwald, at der havde været en del arbejde for bestyrelsen i forbindelse med overgang til administrator, og derfor var der også ting, som man måske ikke havde haft så meget tid til at fokusere på, såsom sociale arrangementer. Bestyrelsen opfordrede til, at alle andelshavere fremover tager del foreningen og løbende kommer med forslag til, hvordan vi kan gøre Aabo til en god og social andelsboligforening. Der blev endvidere også opfordret til fra en andelshaver, at man i form af t program blev oplyst om, hvad der skulle laves på arbejdsdage, således at der måske var en større entusiasme for at møde op. Afslutningsvis opfordredes der til, at der bliver lavet et forum på hjemmesiden og en andelshaver opfordrede endvidere til, at der bliver set på aftrækskanaler i køkkener, idet disse ikke virker tilfredsstillende. Intet yderligere at protokollere. 7/8 Generalforsamlingen hævet kl

8 8/8 Som dirigent og referent: Nicholas Wantzin I bestyrelsen: Nina Rask Sander (formand) Malene Mouritze Marfelt Frank Brockmann Martin Cronwald Mette Frederiksen Sarstedt

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2012 den 29. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Konstitueret formand Nanna Mejlgaard bød velkommen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

AIB Korsika & Milanogården

AIB Korsika & Milanogården 2014-11-25 Til medlemmerne af AIB Korsika & Milanogården Referat af den 53. ordinær generalforsamling, afholdt Tirsdag den 28. oktober 2014, kl. 19:00 På 'Loftet' Amager Kulturpunkt, 0resundsvej 4, 2.

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus

Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Referat af ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus Den 6. november 2007 kl. 19,00 afholdtes ordinær Generalforsamling i A/B Hafniahus på hotel Griffen i Rønne. Formand Henry Bech bød velkommen. Revisor

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ekstraordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ekstraordinær

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2013, den 17. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden:

PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L. Formand Mads Korshøj bød velkommen tilgeneralforsamlingen. Der foretoges følgende dagsorden: PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2013, den 7. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN AdvokatL AdvokatL Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2015, den 13. maj kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården.

Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. Referat ordinær generalforsamling for A/B Garvergården. År 2011 tirsdag den 28. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling for A/B Garvergården i ejendommens gård. Mødt var 19 andelshavere heraf

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere