Energimærke. Adresse: Vejlesøparken 1 Postnr./by:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energimærke. Adresse: Vejlesøparken 1 Postnr./by:"

Transkript

1 SIDE 1 AF 19 Adresse: Vejlesøparken 1 Postnr./by: 2840 Holte BBR-nr.: Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse. Oplyst varmeforbrug Udgift inkl. moms og afgifter: kr./år Energimærke A Forbrug: Oplyst for perioden: Fjernvarme: ,00 GJ Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er klimakorrigerede af energikonsulenten, så det udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt år rent temperaturmæssigt. B C D E F G D Besparelsesforslag Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2. Se mere om forslagene i afsnittet Energikonsulentens bygningsgennemgang. Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 1 Genforhandling af kontrakt ,55 GJ ,58 GJ kr kr. 0,1 år 2 Kælder blok 1: Udskiftning af glødepærer til sparepærer eller LED lyskilder 3 Undercentral 1-5: Isolering af uisolerede pumper med isoleringskapper til pumpehuse og flanger, ventiler og uisolerede rør svarende til gældende krav 4 Efterisolering af etageadskillelse fra vaskeri mod uopvarmet kælder kwh el kr kr. 0,2 år 81,58 GJ kr kr. 1,1 år 24,53 GJ kr kr. 6,6 år

2 SIDE 2 AF 19 Årlig Årlig Skønnet besparelse i besparelse i investering Tilbage- Forslag til forbedring energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid 5 Efterisolering af tagkonstruktion med 200 mm isolering 1.208,38 GJ kr kr. 6,9 år 6 P-kældre - Montering af powerlight T5 adaptorer, på armaturer med 36 W og almindelige spoler 7 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning kwh el kr kr. 1,9 år 10,90 GJ kr kr. 3,1 år 8 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kældre 9 Udskiftning af 1 skyls toiletter til vandbesparende toiletter med 2 skyl(10 stk.) 260,14 GJ 64,00 m³ koldt brugsvand kr kr. 3,1 år kr kr. 5,5 år 10 Lodrette teknikskakte : Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning 72,77 GJ kr kr. 5,2 år 11 Montering af forsatsrude(2 lags energirude) på indgangspartier med 1 lag glas 185,22 GJ kr kr. 11,8 år 12 Indvendig isolering af skillevægge i kælder med 100 mm 79,93 GJ kr kr. 29,7 år 13 Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder 14 Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant 15 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder 110,72 GJ 1.983,24 GJ 327,34 GJ kr kr. 7,5 år kr kr. 16,9 år kr kr. 36,5 år Bemærk: Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed. Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere eller hvis udgifter til vand reduceres.

3 SIDE 3 AF 19 Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre følgeomkostninger De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre isolering. Samlet besparelse her og nu Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor: Samlet besparelse på varme kr./år Samlet besparelse på el til andet end opvarmning kr./år Samlet besparelse på vand kr./år Besparelser i alt kr./år Investeringsbehov kr. inkl. moms Alle beløb er inklusive moms. Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: C Til sammenligning: For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B. Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et lavenergihus Energiforbedring ved ombygning og renovering Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer både af økonomiske og praktiske grunde. Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4. Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller renovering:

4 SIDE 4 AF 19 Forslag til forbedring 16 Udskiftning af 2 lags termoruder i altandøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant 17 Udvendig efterisolering af ydervægge (sandwichelementer) op til kravene i gældende bygningsreglement, BR08 Årlig besparelse i energienheder 341,69 GJ 594,86 GJ Årlig besparelse i kr. inkl. moms kr kr. 18 Udskiftning af ovenlys med 2 lags termorude 8,09 GJ kr. Energikonsulentens konklusion og kommentarer Energimærket omfatter Vejlesøparken 1-35 beliggende i 2840 Holte. Ejendommen består af 5 boligblokke med 26 opgange og 476 boligenheder. I blok nr. 1 er den primære del af stueetagen udnyttet til erhverv. Erhvervsarealet er indrettet til daginstitution, vaskeri, selskabslokaler og kontorer. Det opvarmede erhvervsareal i blok 1 udgør 829 m². Blok 1,4 og 5 er bygget som almindelige etageboliger, mens blok 2 og 3 er terrasseejendomme. Blok 1(Vejlesøparken 1): 9 etager, 2 erhverv, fælleslokale, fællesvaskeri, 206 boliger. Blok 2 (Vejlesøparken 2-8): 5 etager, 40 boliger, parkeringsanlæg i kælder. Blok 3 (Vejlesøparken 10-16): 5 etager, 40 boliger, parkeringsanlæg i kælder. Blok 4 (Vejlesøparken 17-35): 4 etager, 120 boliger. Blok 5 (Vejlesøparken 3-15): 5 etager, 70 boliger. Udover de 5 boligblokke er der en selvstændig kedelcentral beliggende syd for parkeringsplads til blok 1 i nærheden af Grønnevej. I bygningen er placeret et kraftvarmeværk med ekstern ejer samt 2 gaskedler tilhørende ejendommen. Bygningen er antaget uopvarmet. I BBR-meddelelse er anført et større erhvervsareal i kældre. Erhvervsarealer i kældre er uopvarmede og indgår ikke beregningsmæssigt i energimærket. Byggeriet er opført i Boligerne opvarmes primært med. I spidsbelastningsperidoder produceres en mindre del af varmen fra gaskedler. Vi vurderer, at der ikke er nogen rentable muligheder for at forsyne bebyggelsen med vedvarende energi. Der er ikke udleveret ejeroplysningsskema til energikonsulenten.

5 SIDE 5 AF 19 Ved besigtigelsen blev følgende lejligheder gennemgået: -Vejlesøparken 29, 1. tv. -Vejlesøparken 1, lejl. 520 Ved gennemgangen har følgende tegninger været til rådighed: - Planer (blok 1-5) - Snit (blok 1-5) - Facader (blok 1-5) -Varmefordelingsdiagram (blok 1-5) -Diagrammer over varmecentraler (blok 1-5) Energimærket er udført med følgende bemanding: - - Assistent: Morten Hornemann Nielsen - Generel kvalitetsansvarlig for energimærkning i FORCE Technology: Karsten Mehlsen Mærket er kvalitetssikret den af Flemming C. Petri. Task nr Der er følgende antal bygninger på ejendommen: 5 For flerfamiliehuse og handel, service og offentlige bygninger er ejeren i henhold til energimærkningsbekendtgørelsen forpligtet til at føre driftsjournal og udlevere den til konsulenten. Energikonsulenten har ikke bemærkninger til driftsjournalen. Det er oplyst at der ikke er varmtvandsmålere i de enkelte lejligheder. Hvis der ikke er nogen varmtvandsmåler, er konsulenten forpligtet til at anbefale at der monteres varmtvandsmåler, og at denne aflæses og registreres på driftjournalen. For ejendommen er der indhentet følgende varmtvandsforbrug fra energistyring: 9717 m³/år svarende til 205 m³/ m² pr. år Vi har fået følgende oplysninger fra ejer: - kopi af årsopgørelse for det seneste års energi- og vandforbrug og omkostninger til forbruget (dvs. pris for variabelt forbrug og fast afgift). Det beregnede varmeforbrug stemmer overens med det faktiske energiforbrug.

6 SIDE 6 AF 19 Energikonsulentens bygningsgennemgang Bygningsdele Loft og tag Tagkonstruktionen er udført som 180 mm huldæk med overliggende trægitterkonstruktion. Trækonstruktionen er udvendig beklædt med tagpap. Hulrummet mellem betondæk og trækonstruktion er isoleret med ca 50 mm effektiv mineraluldsisolering på huldæk. Isoleringen er flere steder ødelagt og ujævnt fordelt. Frihøjden i hulrummet varierer fra ca cm. Det er oplyst at taget for nylig er renoveret i form af ny tagpap. I forbindelse med renovering blev taget ikke efterisoleret. I blok 2 og 3 indskrænkes etagearealet opefter for hver etage. Dette medfører at en mindre del af gulvet på altaner ligger over underliggende lejligheder. Etageadskillelsen mellem altaner og lejligheder er iflg. tegningsmaterialet opbygget som konstruktion bestående af 180 mm huldæk med 80 mm overliggende foamglas. Gulvet er afsluttet med tagpap og trælister. Vi har udregnet at konstruktionen har en U-værdi på 0,43 W/m²K. Forslag 5: Efterisolering af tagkonstruktion med 200 mm. Evt. etablering af gangbro eller hævning af eksisterende gangbro eller gulvbrædder i tagrummet skal tillægges overslagsprisen. Ydervægge Arbejdstilsynet kræver at der skal være min. ca. 80 cm højde for at man må arbejde i lukkede rum. Dette skal man tage højde for når man skal gennemføre arbejderne. Vi vurderer dog at det må være muligt at efterisolere disse rum - evt. udefra. Ydervægge er udført som sandwichelementer i gavle og lette ydervægge i facader. Sandwichelementer er opbygget som 240 mm mur isoleret med mm isolering. Sandwichelementer er placeret i gavle samt i østfacader i blok 2-5. Lette ydervægge på facaderne er udført med beklædning ud- og indvendig. Hulrum mellem beklædninger er isoleret med ca. 100 mm mineraluld. Indgangspartier i kælderniveau er udført som glaspartier med trærammer.

7 SIDE 7 AF 19 Forslag 17: Der foreslås en udvendig isolering af sandwichelementerne, som afsluttes med en facadepudsløsning eller en pladebeklædning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Facadernes udseende ændres markant herved, og det skal forinden arbejdet igangsættes undersøges, om de lokale myndigheder tillader en sådan ændring i bygningens udseende. Vinduer, døre og ovenlys Den primære del af vinduerne er fra opførelsen og udført som henholdsvis faste og oplukkelige 1 fags vinduer monteret med 2 lags termoruder. Vinduerne er udført med trærammer og trækarme. Vinduer mod øst i blok 2-5 er udskiftet til oplukketlige vinduer i træ med 2 lags energiruder. Indgangspartier til opgange i kælder mod øst er udført i trærammer monteret med 1 lag glas. I blok 1 er hoveddøre udført som automatiske skydedøre med 1 lag glas. Yderdøre mod altaner er udført i træ og med 1 rude. Dørene er monteret med 2 lags termoruder. Ovenlys er monteret med 2 lags termorude/acryl. Vi har for at simplificere beregningerne brugt data for solindfald og skyggeforhold på vinduer svarende til åbent land. Forslag 11: Montering af forsatsruder af 2 lags energiruder i trærammer på indgangspartier med 1 lag glas. Forslag 14: Udskiftning af 2 lags termoruder i vinduer til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 16: Udskiftning af 2 lags termoruder i altandøre til energiruder med U-værdi mindre end 1,1. Energiruderne skal være med varm kant. Forslag 18: Udskiftning af ovenlys med 2 lags termoruder til nye ovenlys monteret med 2 lags energiruder/acryl. Gulve og terrændæk Etageadskillelse mod uopvarmet kælder består iflg. tegningsmaterialet af 20 cm jernbeton med strøgulve. Mellem strøer er isoleret med 50 mm mineraluld.

8 SIDE 8 AF 19 En mindre del af etageadskillelsen mod uopvarmet kælder er udført som 20 cm jernbetondæk med 60 mm opklæbet polystyrol uden inddækning. Dette er primært under badeværelser hvor der er klinker på gulvet og der derfor ikke kan isoleres imellem strøer. Polystyrol skal iflg. gældende lovgivning inddækkes med et klasse-a materiale for at overholde brandkrav. Den nuværende isoleringsform er således efter vores vurdering ikke lovlig. En mindre del af gulv- og ydervægskonstruktionen i blok 1 er udført i beton med 75 mm udvendig letbeton. Konstruktionen forefindes i samling mellem stueetage og 1.sal. Ydervæggen i stueetagen er tilbagetrukket hvilket medfører et spring i facaden mellem de to etager. Etageadskillelse i blok 1 i vaskeri mellem stue og kælder er iflg. tegningsmaterialet udført som 20 cm jernbeton og 13 cm letbeton afsluttet med klinker. Konstruktionen har en u- værdi på 1,2 W/m²K. Forslag 4 og 15: Montering af nedhængt loft i kælder på underside af etageadskillelse med 100 mm mineraluld mellem nye bjælker, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det vil være nødvendigt at føre synlige rør med ned under nyt loft, eller udskifte til ny installation uden samlinger (Pex-rør). Ændring af de tekniske installationer er ikke medregnet i investeringen. Kælder Ejendommens kældre er indrettet til parkeringsanlæg, pulterrum og varmecentraler. I blok 5 er en mindre del af kælderen benyttet til ejendomskontor. Beregningsmæssigt indgår kun opvarmede arealer i kælderen i energimærket. Kældergulv i ejendomskontor er udført i beton og slidlagsgulv. Gulvet er iflg tegningsmaterialet isoleret med ca. 150 mm letklinker under betonen. Indvendige kælderskillevægge mellem opvarmede og uopvarmede arealer er udført som 15 cm betonvægge. Kælderskillevægge er ikke isoleret. Forslag 12: Montering af indvendig isoleringsvæg på kælderskillevægge med 100 mm mineraluld, effektiv dampspærre og afsluttet med godkendt beklædning. Det skal iøvrigt undersøges om isoleringsarbejdet kan medføre dannelse af skimmelsvampe bag isoleringen.

9 SIDE 9 AF 19 Ventilation Ventilation I blok 1 er monteret et ældre mekanisk udsugningsanlæg der ventilerer hele bygningen. Anlægget er udført som kontrolventilation i de enkelte rum gennem lodrette bygningskanaler og pladejernskanaler i loftsetagen. De to ventilatorer er placeret i selvstændigt tagrum. Luften udsuges med 2 stk. ventilatorer af fab. Exhausto type BESB31541MGE. Motoreffekt ved 1400 o/m er 0,42 kw. I blok 2-5 er der monteret behovsstyrede tagventilatorer af fabrikat Fläkt Woods type STEF Der er 1 tagventilator pr. opgang. I alt 25 stk. tagventilatorer. Motor: FW IEC 80 F165 med en effekt på 0,55 kw. Automatikken sørger for at opretholde et konstant tryk i kanalsystemet. Der er naturlig ventilation i trappeopgange og på gangarealer i form af oplukkelige vinduer og døre. Bygningen er normal tæt, da konstruktionssamlinger og fuger ved vindues- og døråbninger, samt tætningslister i vinduer og udvendige døre er rimelig intakte. Varme Varmeanlæg Ejendommen opvarmes primært med fra lokalt kraftvarmeværk ejet af EON. I kolde perioder med spidsbelastning på varmeanlæg anvendes en supplerende gaskedel til produktion af centralvarme. Den seneste varmeforbrugsopgørelse viser at ca. 3 % af varmen blev produceret via gaskedeler. Der er to supplerende gaskedler placeret i særskilt bygning sammen med kraftvarmeværket. Kedel nr. 1: Gaskedelen er af fabrikat Viessmann, Paromat - Duplex type P Kedelen er fra 1993 og ikke kondenserende. Gaskedelen har et output på 1725 kw. Kedel nr. 2: Gaskedelen er af fabrikat DSV type VRB. Kedelen er fra 1969 og ikke kondenserende. Kedel nr. 2 er sjældent i drift, og den primære varmeproduktion fra gaskedler sker derfor i gaskedel nr. 1.

10 SIDE 10 AF 19 I praksis regner vi ikke med energiforsyningen fra gaskedlerne, men alene energiforsyningen fra kraftvarmeanlægget. Varmeprisen for kraftvarmen fra EON er omkring dobbelt så høj som varme fra almindelige gaskedler. Der er supplerende varmeforsyning i form af åben pejs. Pejs er placeret i dagligstue i blok 2 og 3. Ovnen indgår ikke i beregning af energiforbruget i henhold til Energistyrelsens beregningsregler. Forslag 1: Vi anbefaler at man får genforhandlet kontrakten. Varmt vand Vi kender andre tilsvarende sager med hvor det er EON som er ejer af kraftvarmeværket. De generelle erfaringer er at man har nogle meget høje priser, fordi man tager udgangspunkt i en formel for udregning af varmeprisen som giver nogle meget høje stigningstakster. De høje stigningstakster kommer fordi man i kontrakterne regner med stigninger på prisen for energi eksklusive energiafgiften. I flere tilfælde er disse prisfremskrivninger blevet underkendt af Energitilsynet. Vi kender ikke den konkrete kontrakt, men den ekstremt høje pris tyder på at det er præcis det samme problem som er gældende i denne sag. Vi antager at man ved forhandling kan få nedsat varmeprisen fra 300 kr/gj til 200 kr./gj. Varmt brugsvand produceres i varmtvandsbeholdere placeret i de enkelte varmecentraler i kældrene. Det varme brugsvand opvarmes med direkte ladekredsvekslere. Ladekredsvekslere (5-benet): Blok 1: Pladeveksler af fabrikat Kähler & Breum med PUR isolering og alubeklædning. Blok 2: Pladeveksler af ukendt fabrikat med PUR isolering og alubeklædning. Blok 3: Pladeveksler af ukendt fabrikat med PUR isolering og alubeklædning. Blok 4: Pladeveksler af fabrikat Kähler & Breum med PUR isolering og alubeklædning. Blok 5: Pladeveksler af fabrikat Kähler & Breum med PUR isolering og alubeklædning. Det varme brugsvand lagres i varmtvandsbeholdere: Blok 1: Varmtvandsbeholder er af fabrikat Ajva type F0 fra Varmtvandsbeholderen er på 3000 l og isoleret med 100 mm mineraluld, pap og lærred. Mandehul var uisoleret ved gennemgang.

11 SIDE 11 AF 19 Blok 2-3: Varmtvandsbeholder er af fabrikat Kähler & Breum type FORRÅD fra Varmtvandsbeholderen er på 2000 l og isoleret med 100 mm mineraluld, pap og lærred. Ved gennemgangen er den øvre temperatur i beholderen 61 C. I blok 3 var mandehul uisoleret ved gennemgang. Blok 4: Varmtvandsbeholder er af fabrikat Kähler & Breum type FORRÅD fra Varmtvandsbeholderen er på 5000 l og isoleret med 100 mm mineraluld, pap og lærred. Ved gennemgangen er den øvre temperatur i beholderen 60 C. Blok 5: Varmtvandsbeholder er af fabrikat Kähler & Breum type FORRÅD fra Varmtvandsbeholderen er på 3200 l og isoleret med 100 mm mineraluld, pap og lærred. Ved gennemgangen er den øvre temperatur i beholderen 59 C. Mandehul var uisoleret ved gennemgang. Det varme brugsvand cirkuleres med følgende pumpetyper: Blok 1: På varmtvandsrør og cirkulationsledninger i blok 1 er monteret en 3 trins pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS F. Pumpen er uisoleret. Blok 2: På varmtvandsrør og cirkulationsledninger er monteret en nyere automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna type N. Pumpen var ved gennemgangen i drift på trin 9/9. Pumpen er uisoleret. Blok 3: På varmtvandsrør og cirkulationsledning i blok 3 er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 7/9. Pumpen er uisoleret. Blok 4: På varmtvandsrør og cirkulationsledninger i blok 4 er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPC Indstillingsværdi kunne ikke aflæses. Pumpen er uisoleret. Blok 5: På varmtvandsrør og cirkulationsledninger i blok 5 er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS F. Pumpen er uisoleret. Mellem ladekredsvekslere og varmtvandsbeholdere er monteret følgende ladekredspumper:

12 SIDE 12 AF 19 På veksler til varmtvandsbeholder i blok 1 er monteret en 3-trins ladekredspumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS F. Pumpen er uisoleret. På veksler til varmtvandsbeholder i blok 2 er monteret en 3-trins ladekredspumpe med en effekt på W. Ladekredspumpen er af fabrikat Grundfos type UPS Ved gennemgangen var pumpen i drift på trin 3/3. Pumpen er uisoleret. På veksler til varmtvandsbeholder i blok 3 er monteret en ladekredspumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPS Pumpen er uisoleret. På veksler til varmtvandsbeholder i blok 4 er monteret en automatisk modulerende ladekredspumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna F. Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 9/9. Pumpen er uisoleret. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i varmecentraler er gennemsnitligt udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med mm isolering. Tilslutningsrør til varmtvandsbeholder er udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 50 mm isolering. Brugsvandsrør og cirkulationsledning i kældergange er gennemsnitligt udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering. Lodrette brugsvandsrør og cirkulationsledninger i teknikskakte er gennemsnitligt udført som 1 1/4" galvaniserede stålrør. Rørene er isoleret med ca. 10 mm isolering. I lejligheder er brugsvandsrør udført som kobberrør. Forslag 7: Forslag 8: Forslag 10: Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenapack. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning i kældre med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenapack. Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning med 50 mm mineraluldsmåtte i teknikskakte afsluttet med isogenapack. Fordelingssystem Den primære opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum. Varmefordelingsrør er udført som to-strengs anlæg med nedre fordeling.

13 SIDE 13 AF 19 Hovedpumper fra kraftvarmeværk består af 2 stk. trykregulerende pumper af fab. Grundfos type TPE /2 A-F-A-BUBE med en effekt på 2,2 kw. Pumpen er elektronisk styret. På varmeanlægget er følgende pumpetyper monteret: Blok 1: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 6/10. Pumpen er uisoleret. Blok 1: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 5/10. Pumpen er uisoleret. Det er oplyst at pumpen er reserve for den anden pumpe på varmeanlægget i blok 1, og kun sjældent anvendes. Blok 2: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna UPE F. Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 3/10. Pumpen er uisoleret. Blok 3: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type Magna F. Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 3/9. Pumpen er uisoleret. Blok 4: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 7/10. Pumpen er uisoleret. Blok 5: På varmefordelingsanlægget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en effekt på W. Pumpen er af fabrikat Grundfos type UPE Ved gennemgangen var pumpen i drift på indstillingsværdi 5/10. Pumpen er uisoleret. Varmefordelingsrør i jord fra lokalt kraftvarmeværk til de 5 undercentraler er udført som præisolerede stålrør. Rørene er antaget udført som gennemsnitligt DN 80 rør. Varmefordelingsrør i de 5 varmecentraler er gennemsnitligt udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med mm isolering. Varmefordelingsrør i kælder er gennemsnitligt udført som 2" stålrør. Rørene er isoleret med ca. 30 mm isolering. I varmecentraler er følgende komponenter uisolerede:

14 SIDE 14 AF 19 I varmecentral i blok 1 er 4 pumper og 12 afspærringsventiler uisoleret. I varmecentral i blok 2 er 3 pumper,6 sæt flanger og 2 afspærringsventiler uisoleret. I varmecentral i blok 3 er 3 pumper, 2 motorventiler og 6 afspærringsventiler uisoleret. I varmecentral i blok 4 er 3 pumper og 7 afspærringsventiler uisoleret. I varmecentral i blok 5 er 2 pumper og 6 sæt flanger uisoleret. Forslag 3: Forslag 13: Isolering af uisolerede pumper med isoleringskapper til pumpehuse samt teknisk isolering af afspærringsventiler, motorventiler, flanger og uisolerede rør i undercentral svarende til gældende krav. Efterisolering af varmefordelingsrør i kælder med 30 mm mineraluldsmåtte afsluttet med isogenapack. Automatik I de besigtigede lejligheder er der termostatventiler, og det er oplyst at der er monteret termostatiske reguleringsventiler på alle radiatorer til regulering af korrekt rumtemperatur. I varmecentraler i kældre er monteret automatik til styring af fremløbstemperatur i forhold til udetemperatur. Automatik: Blok 1: 2 stk. Sigmagyr type RVL 46. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum. Den ene automatik styrer udelukkende børnehave. Blok 2-4: Landis & Staefa type RVL 470. Blok 5: Sigmagyr RVL 55. Der er monteret ur for natsænkning af rumtemperatur. El Belysning Kælderbelysning i blok 1 består primært af armaturer med glødepærer. Enkelte rum i kælder er med lysrør og on/off kontakter. Der regnet med en installeret effekt på 4 W/m². Belysning i blok 1 på indvendige gange består af armaturer med PL-rør. Belysningen brænder konstant. Hver 2. armatur er frakoblet. I parkeringskældre i blok 2 og 3 består belysning af lysrør i lukkede armaturer. I hovedparten af armaturerne er kun 1 lysrør. Belysningen brænder konstant. Der er regnet med en installeret effekt på 1,47 W/m².

15 SIDE 15 AF 19 Belysningen i trappeopgangene består af armaturer med kompaktlysrør. Lyset er tændt konstant. Ved hoveddøre i kælderniveau er monteret "sommerfuglerør". Udendørsbelysning består af parklamper med 50 W natriumpærer styret med skumringsrelæ. Forslag 2: Forslag 6: Udskiftning af glødepærer til sparepærerlyskilder i kælder i blok 1. Det er antaget at samtlige lyskilder i kælder er med glødepærer. Montering af powerlight T5 adaptorer i p-kældre på armaturer med 36 W og almindelige spoler. I beregningerne er der taget udgangspunkt i en pris på 364 kr. pr. armatur inkl. montage. Andre elinstallationer Powerlight T5 er en adapter, der kan monteres i de eksisterende T8 og T12 armaturer, hvorefter nye energibesparende T5 rør kan anvendes. Ved udskiftning til T5 rør fås en "flimmerfri" belysning samt en øget levetid i forhold til de eksisterende lysrør. Se evt. Vi har regnet med en elbesparelse på 31%. I blok 1 er der installeret 2 stk. elevatorer. Elevatorerne er udskiftet mellem Der er elevatorer i alle opgange i blok 2-5. I vaskeri i blok 1 er der installeret 14 vaskemaskiner og 6 tørretumblere. Vand Toiletter Forslag 9: Det er oplyst, at hovedparten af toiletterne er udskiftet til 2-skyl toiletter. Det er antaget at ca. 10 toiletter stadig er udført som 1 skyls toilet. Toiletter med 1-skyl udskiftes til vandbesparende toiletter med 2-skyl.

16 SIDE 16 AF 19 Bygningsbeskrivelse Opførelsesår: 1973 År for væsentlig renovering: Varme: Fjernvarme Supplerende opvarmning: Pejs Boligareal ifølge BBR: m² Erhvervsareal ifølge BBR: 7078 m² Opvarmet areal: m² Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig Kommentar til BBR-oplysninger: BBR-udskriften anfører, at der er: - et bebygget areal på 9139 m². - et kælderareal på m². - et boligareal på m² og erhvervsareal på 7078 m². Vi har opgjort det opvarmede areal til: m². Vi har udregnet det opvarmede areal ved opmåling efter tegningerne for bygningen. Den store afvigelse fra BBR-meddelelsen i forhold til det opvarmede areal i energimærket, skyldes at erhvervsarealet i kældrene er uopvarmede og derfor beregningsmæssigt ikke indgår i energimærkningen. Det er ejerens ansvar, at oplysningerne i BBR stemmer med de faktiske forhold. Energipriser Anvendt energipris inkl. moms og afgifter: Fjernvarme: Fjernvarme: 300,00 kr. pr. GJ 200,00 kr. pr. GJ Koldt brugsvand: 45,73 kr. pr. m³ El: Fast afgift: 2,00 kr. pr. kwh ,00 kr. pr. år

17 SIDE 17 AF 19 Sådan opgøres varmeregningen Varmeregnskabet udarbejdes af Brunata. Der er individuelle målere på radiatorer. Koldt og varmt brugsvand afregnes via fælles målere. De samlede varmeudgifter fordeles med: Ca. 49 % til varme efter forbrug målt med elektroniske målere. Ca. 30 % til varmt vand efter boligareal. Ca. 21 % til varme efter areal. I varmeregnskabet tages der højde for lejligheder med termisk udsat beliggenhed. De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen. I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter. Type Areal i m² Gennemsnitligt årlige energiudgifter Ejendomskontor i kælder blok 5 (46 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (50-59 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (60-69 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (70-79 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad (80-85 m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig/erhverv med eget køkken og bad ( m²) kr. Standard bolig med eget køkken og bad ( m²) kr. Ervherv (220 m²) kr. Erhverv (320 m²) kr.

18 SIDE 18 AF 19 Hvad er energimærkning? Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet. Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end 1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år. Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent. Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, på vegne af Energistyrelsen. Yderligere oplysninger Forbehold for priser Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der kræves en myndighedsgodkendelse. Klagemulighed Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/ mangler i energimærkningen, skal man i første omgang rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger og andre ydelser udført af personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter behandles af Energistyrelsen. Klagen skal være modtaget i Energistyrelsen senest 1 år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af ejerlejligheder samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder. Klagen skal indgives på et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen. Reglerne fremgår af 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Klagen over energimærkningen sendes til: Energistyrelsen Amaliegade København K Læs mere

19 SIDE 19 AF 19 Energikonsulent Firma: FORCE Technology Adresse: Hjortekærsvej Lyngby Telefon: dkdep201- Dato for bygningsgennemgang: Energikonsulent nr.: Se evt. for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: hasselhaven 14 Postnr./by: 3500 Værløse BBR-nr.: 190-006122-001 Energikonsulent: Carsten Hørling Nielsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Haraldsgade 1 Postnr./by: 2200 København N BBR-nr.: 101-208206-001 Energikonsulent: Niels Peter Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Islands Brygge 34A 2300 København S BBR-nr.: 101-241220-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Ebbemosen 4 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005026-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Gl. Evetoftevej 1 Postnr./by: 3300 Frederiksværk BBR-nr.: 260-013502-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tårnvej 2 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055010 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mariendalsvej 39 Postnr./by: 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-077378-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 39.240 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 9 Adresse: Bangsboparken 2 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966474-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 23.050 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 11 Adresse: Bredstrupsgade 18 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

254.611 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Ved Amagerport 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Næsgårdvej 7 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-090766-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Nye toiletter. 18 m³ vand 1080 kr. 13290 kr. 12.3 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 42 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000699 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 28 kwh el 18,61 MWh fjernvarme. 1,47 MWh fjernvarme 15,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Roskildevej 201 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2500 Valby BBR-nr.: 101-469387-001 Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Rådgivende Energimærkningen oplyser om ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Ryvej 32 A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-394845-003 Energikonsulent: Henning Frands Overgaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 249 kwh el 2,07 MWh fjernvarme. 2,54 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 249 kwh el 2,07 MWh fjernvarme. 2,54 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Elbagade 16 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-113019-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Tinderhøj vænge 5 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-069968-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Granbakkevej 14 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107983-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rentemestervej 5 Postnr./by: 2400 København NV BBR-nr.: 101-466230-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Bangsboparken 5 Postnr./by: 8541 Skødstrup BBR-nr.: 751-966482-002 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Dystrupvej 6A 8586 Ørum Djurs BBR-nr.: 707-106893-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Isolere uisolerede varmerør i kælder. 3.8 MWh Fjernvarme 2060 kr. 5808 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jens Baggesens Vej 33 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-222408 Energikonsulent: Carsten Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clemensgade 8 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-029215 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 12 Adresse: Markedspladsen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-014861-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 61 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Egilsgade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-112497 Energikonsulent: Mads Lange Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 1,12 MWh fjernvarme. 2,17 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Bergthorasgade 39 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-043924-001 Energikonsulent: Søren Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 12.440 kwh fjernvarme 508 kwh el 540 kwh fjernvarme 3.000 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 12 Adresse: Prins Christians Gade 17 Postnr./by: 8900 Randers C BBR-nr.: 730-016534-001 Energikonsulent: Frants Thaning Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Gartnerhaven 1 Postnr./by: 4230 Skælskør BBR-nr.: 330-016693-001 Energikonsulent: Karsten Mehlsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Tjørnehaven 1 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-517307-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Søndergade 37 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 860-029525-001 Energikonsulent: Brian Demuth Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Nordre Frihavnsgade 95 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-397823-001 Energikonsulent: Jan Tang Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Reberbanen 2 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-024546-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Fyrreparken 62 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-004024-014 Energikonsulent: Per Jakobsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Thorsager 12A 2640 Hedehusene BBR-nr.: 169-166129 Energikonsulent: Stig Tange Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: factum2

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Grønnevang 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-106902-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Grindhøj 1 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-097787-001 Energikonsulent: Jørgen Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 102,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 7 Adresse: Vindegade 36 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-435033-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Rosenkildevej 29 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-023481-001 Energikonsulent: Erling Lyskov Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

32.966 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

32.966 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Strucksalle 5 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Birkeparken 124 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-439462-012 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 205,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 9 Adresse: Vindegade 38 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-637140-001 Energikonsulent: Torben Stange Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 6

Energimærkning SIDE 1 AF 6 SIDE 1 AF 6 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Von Hattenstræde 10B 8900 Randers 730-019891-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af varmerør i kælder. 2.3 MWh Fjernvarme 1290 kr. 2760 kr. 2. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Englandsvej 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2300 København S BBR-nr.: 101-125068 Energikonsulent: Henrik Møgelgaard Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 65 MWh Fjernvarme, 42 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jyllandsvej 10 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2000 Frederiksberg BBR-nr.: 147-065620 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Rosenholms Allé 31 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-464830-001 Energikonsulent: Ulrik A. Hovmand Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent:

Energimærke. Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkning nr.: 200034313 Gyldigt 5 år fra: 20-07-2010 Energikonsulent: SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Vesterbrogade 106A 1620 København V BBR-nr.: 101-624331-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3 kwh el 82,09 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3 kwh el 82,09 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 10 Adresse: Gunløgsgade 35 Postnr./by: 2300 København S BBR-nr.: 101-197956-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Mejlgade 67 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-306970-001 Energikonsulent: André Enemærke Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.078 kwh el 148,13 m³ fjernvarme 165,70 m³ koldt brugsvand 69,50 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1.078 kwh el 148,13 m³ fjernvarme 165,70 m³ koldt brugsvand 69,50 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 10 Adresse: Gertrud Rasks Vej 3 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-082042-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energimærkning nr.: 200048601 Gyldigt 10 år fra: 29-04-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 11 Adresse: Postnr./by: Frederikssundsvej 180A 2700 Brønshøj BBR-nr.: 101-161684-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Piledamsvej 7 6000 Kolding 621-104683-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Haderslevvej 69a 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018577-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Engtoften 17 Postnr./by: 6851 Janderup Vestj BBR-nr.: 573-068165-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Lergård 191 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-023783-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vægtens Kvarter 134 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 5220 Odense SØ BBR-nr.: 461-571034 Energikonsulent: Bodolf Hansen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Kronosvej 91 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-567720-001 Energikonsulent: Niels Riis Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Ny brugsvandsveksler installeres. 276 kwh el 600 kr. 6.000 kr. 10,9 år

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Ny brugsvandsveksler installeres. 276 kwh el 600 kr. 6.000 kr. 10,9 år SIDE 1 AF 9 Adresse: Frejaparken 91 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-010 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Jagtvej 141 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2200 København N BBR-nr.: 101-271455 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Varmerør isoleres 80 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Centervej 18N Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114548 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22,30 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 22,30 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Agervænget 4 Postnr./by: 6000 Kolding BBR-nr.: 621-004972-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Mustrupvej 195 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Mustrupvej 195 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Mustrupvej 195 Postnr./by: 8320 Mårslet BBR-nr.: 751-979046-001 Energikonsulent: Lene Messell Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 19 Adresse: Carl Plougs Vej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1913 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-117981-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Anemonevej 6 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-102048-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejmdalsvej 45 Postnr./by: 4873 Væggerløse BBR-nr.: 376-033765 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere