Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2013/14

2 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 9 Balance Noter og specifikationer POSTER I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN Henlæggelser Resultat ifølge lov om varmeforsyning Tarifmæssigt mellemværende... 16

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger Selskab Vallensbæk Fjernvarme Nord A.m.b.a. Horsbred Vallensbæk Telefon: Hjemmeside: CVR-nr/SE-nr: Stiftelsesdato:20.september 1965 Regnskabsår:1. september 31. August Bestyrelse Intern revisor Advokat Rådgivende ingeniør Revision Bank Arne Hagedorn, formand Ingolf Mathiesen, næstformand Poul Pabian, kasserer Ole Fabech Nils Hegaard Finn Jørding Friederike Wenning Mogens Wilbert Knud Møller Jensen Niels Bjørn Pedersen C.E. Jensen Advokatfirma Meldahlsgade 5, 1612 København V A/S Ishøy & Madsen, Roskildevej 12 A, 1, sal, 3400 Hillerød Statsautoriseret revisor Jan Vegge, Grundtvigsvej 27, 1864 Frederiksberg C Danske Bank, Glostrup Afdeling Generalforsamling 25. november 2014 kl. 19:30 Korsagergård Vejlegårdsvej Vallensbæk Side 1 af 16

4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september august 2014 for Vallensbæk Fjernvarme Nord A.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilpasset de regler, der følger af Lov om Varmeforsyning. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september august Det er ligeledes vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen indeholder. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vallensbæk, den 17. november 2014 Arne Hagedorn Ingolf Mathiesen Poul Pabian (Formand) (Næstformand) (Kasserer) Finn Jørding Nils Hegaard Mogens Wilbert Friederike Wenning Ole Fabech Side 2 af 16

5 Den uafhængige revisors erklæringer Til andelsshaverne i Vallensbæk Fjernvarme Nord A.m.b.a. Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Vallensbæk Fjernvarme Nord A.m.b.a. for regnskabsåret 1. september august 2014 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter Årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af Lov om Varmeforsyning. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af Lov om Varmeforsyning. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarter om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelser af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger, i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. september august 2014 i overensstemmelse med Årsregnskabsloven tilpasset de regler, der følger af Lov om Varmeforsyning. Side 3 af 16

6 Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til Årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Frederiksberg, den 17. november 2014 Revisionsfirmaet Jan Vegge Jan Vegge Statsautoriseret revisor Grundtvigsvej 27, 1864 Frederiksberg C Side 4 af 16

7 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning Hermed aflægges årsregnskabet for selskabets 49. regnskabsår. Formål Selskabets formål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning i Vallensbæk Nordmark i overensstemmelse med lovgivning herom, herunder at sikre en samfundsøkonomisk og miljøvenlig anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. Udviklingen i økonomisk forhold og aktiviteter. Årets resultat udviser efter Årsregnskabsloven et overskud på t.kr, som overføres til tarifmæssigt mellemværende. Efter Varmeforsyningsloven er overdækningen 1260 t.kr. som overføres til 2014/2015 og årets resultat er 0 kr. Der er i årets løb ikke tilsluttet ejendomme til fjernvarmeværket. Det er ledelsens opfattelse, at der kan skaffes den fornødne likviditet til gennemførelse af planlagte projekter, som er nævnt i note 14. Begivenheder efter årets regnskabsafslutning. Ingen væsentlige begivenheder. Side 5 af 16

8 Anvendt regnskabspraksis Selskabet er omfattet af Årsregnskabslovens regler for klasse B-virksomhed. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser med yderligere specifikationer dertil, samt efter bestemmelserne i Lov om Varmeforsyning. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver bliver indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser bliver indregnet i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning bliver aktiver og forpligtelser målt til kostpris. Efterfølgende bliver aktiver og forpligtelser målt som beskrevet nedenfor for hver regnskabspost. Hvile-i-sig-selv princippet. Over-/underdækning. Selskabet er underlagt det særlige hvile-i-sig-princip i henhold til Lov om Varmeforsyning. Årets resultat, som er opgjort efter Årsregnskabsloven bestemmelser, skal omregnes efter bestemmelserne i Lov Varmeforsyning. Ved denne omregning fremkommer enten en overdækning eller en underdækning, som skal tilbageføres eller kan opkræves hos varmeaftagerne ved indregning i efterfølgende års takster. Denne over-/underdækning indgår i nettoomsætningen. En overdækning optages i balancen som gæld til varmeaftagerne og en underdækning som tilgodehavende hos varmeaftagerne. Tidsmæssige forskelle i betalingen for varmeaftagerne. Investeringen i bygning, produktionsanlæg, ledningsnet, materiel og inventar indregnes i taksten for effektbidrag (fast afgift) efter afskrivningsreglerne i Lov om Varmeforsyning. I årsregnskabet indregnes afskrivningerne over aktivernes forventede brugstid. Forskellen mellem indregningen af afskrivningen i taksten for effektbidraget og afskrivningen i årsregnskabet udgør således varmeaftagerens udskudte eller fremskudte betaling, der vil udlignes over tid i årsregnskabet. Forskellen indregnes i balancen under tilgodehavender eller langfristede gældforpligtelser. Side 6 af 16

9 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Resultatopgørelsen er funktionsopdelt efter retningslinjer, der er indeholdt i Årsregnskabsloven. Nettoomsætning Forbrugsbidrag er opgjort efter radioaflæsning af energimålere ved regnskabsårets afslutning og er baseret på anmeldt takst til Energitilsynet. Afkølingstariffens indtægter og udgifter er indeholdt i nettoomsætningen. I selskabets nettoomsætning indregnes også over-/underdækning opgjort efter Lov om Varmeforsyning. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger indeholder omkostninger til køb og produktion af varme, herunder afskrivninger og andel af personaleomkostninger, der er relateret til produktionen. Der er i årets løb ikke produceret varme på selskabets kedel. Beregnet ledningstab i distribution af varmen er fratrukket varmekøbet og overført til distributionsomkostninger. Ledningstabet er opgjort som forskellen mellem varmeenergi leveret til nettet og afregnet varmeenergi hos varmeaftagerne. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger i fjernvarmenettet indeholder direkte omkostninger til distribution, beregnet ledningstab samt afskrivninger og andel af personaleomkostninger, der er relateret til distributionen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder direkte omkostninger til administration samt afskrivninger og andel af personaleomkostninger, der er relateret til administrationen. Andre driftsindtægter og -omkostninger Andre driftsindtægter vedrører indtægter fra udlejning af areal til varmeveksler, og lejeindtægter for udlejning af skorsten til mobiltelefoni. Andre driftsudgifter er afskrivninger og andel af personaleomkostninger, der er relateret til anden drift end varmeproduktion og -distribution Finansielle poster Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteudgifter og garantiprovision. Balancen Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver omfattende bygninger, produktionsanlæg og ledningsnet, samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar er målt til kostpris med fradrag af tilslutningsbidrag, anvendte henlæggelser og akkumulerede afskrivninger svarende til Varmeforsyningslovens bestemmelser, da selskabet er omfattet af Varmeforsyningslovens hvile-i-sig-selv princip. Dette anses ligeledes at være i overensstemmelse med Årsregnskabslovens 42. Side 7 af 16

10 Anvendt regnskabspraksis Varmeværket ligger på lejet grund. Der bliver foretaget lineære afskrivninger over den forventede brugstid: Fjernvarmeanlæg 30 år Nyrenoveret ledningsnet 5-30 år Udbygning af ledningsnet år Materiel og inventar 5 år Småaktiver på kr. og derunder 5 år Igangværende arbejder: Igangværende arbejde er optaget til a`conto opgørelser fra leverandører herunder a conto opgørelser omkring balancetidspunktet samt foretagen vurdering. Varebeholdninger Varebeholdninger måles til kostpris. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende de efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter indregnet under gældsforpligtelser omfatter modtagne indtægter vedrørende det efterfølgende år. Tarifmæssigt mellemværende Årets resultat (over- eller underdækning) skal i henhold til Lov om Varmeforsyning indregnes i tarifferne for det kommende år. Årets over- eller underdækning er indregnet som en regulering af årets omsætning samt tarifmæssige mellemværende under henholdsvis kortfristede gældsforpligtelser og omsætningsaktiver i balancen. I henhold til Lov om Varmeforsyning kan der henlægges til fremtidige investeringer i op til 5 år før investeringen idriftsættes. Henlæggelser til fremtidige investeringer er indregnet som tarifmæssige mellemværender under kort- og langfristet gæld og som en del af årets resultatdisponering. Endvidere indgår også forskellen mellem årsregnskabets og varmeregnskabets anlægsaktiver samt hensættelse til tab på debitorer i denne post. Gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Side 8 af 16

11 Resultatopgørelse For regnskabsåret 1. september august 2014 Note 2013/ /13 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle udgifter Årets resultat som disponeres således: Overført til tarifmæssigt mellemværende Side 9 af 16

12 Balance Pr. 31. august 2014 AKTIVER Anlægsaktiver Note 31/ / Materielle anlægsaktiver Fjernvarmeanlæg, oprindeligt anlæg Anlæg og ledningsnet Materiel og inventar Igangværende arbejde Horsbred mv Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Olielager Målere Batterier Radiomålere Kemikalier Varebeholdninger i alt Tilgodehavender Tarifmæssigt mellemværende Restbetaling vedr. afsluttet varmesæson Diverse tilgodehavende Moms Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Likvide midler Omsætningsaktiver i alt AKTIVER IALT Side 10 af 16

13 Balance Pr. 31. august 2014 PASSIVER Egenkapital Note 31/ / Andelskapital Opsparet overskud til 1. marts Nedskrivning af det oprindelige anlæg Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Tarifmæssigt mellemværende Kommunekredit/banklån Deposita Langfristede gældsforpligtelser i alt Tarifmæssigt mellemværende Tilbagebetaling vedr. afsluttet varmesæson Kom./Banklån - kortfristet del af langfristet gæld Periodeafgrænsningsposter Leverandører m.m Personale m.v Overdækning til indregning i 2014/ Kortfristede gældforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER IALT Eventualforpligtelser 12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 13 Side 11 af 16

14 Noter og specifikationer 1. Nettoomsætning Note 2013/ /13 Forbrugsbidrag Tillæg, dårlig afkøling Rabat, god afkøling Effektbidrag (fastafgift) Abonnementsbidrag (målerafgift) Årets overdækning tarifmæssigt Sidste års overdækningdækning tarifmæssigt tilbageført Nettoomsætning i alt Produktionsomkostninger 2013/ /13 Køb hos VEKS Belønning fra VEKS for god afkøling Ledningstab Omkostninger vand El Vedligeholdelse af tekniske installationer Afskrivning Driftsledelse incl. kurser Personale, kørsel, lokaler m.v., andel Produktionsomkostninger i alt Distributionsomkostninger 2013/ /13 Ledningsreparationer Afskrivning Ledningstab Driftsledelse Målereudskiftninger & batterier Personale og kørsel m.v., andel Distribution i alt Administrationsomkostninger 2013/ /13 Bestyrelseshonorar Generalforsamling, møder m.v Forbrugerinformation Porto, gebyrer og øvrige kontoromkostninger Kontingent IT omkostninger Revision Revision selv-evalueringen Intern revision Regnskabsmæssig assistance Juridisk assistance Rådgivningsassistance Afskrivning kontorudstyr Kurser Energispareprojekter (interne energibesparelser medtages ved årets udgang) Personale, kørsel, lokaler m.v., andel Administration i alt Side 12 af 16

15 Noter og specifikationer 5. Andre driftsindtægter Note 2013/ /13 Udlejning af vekslerplads til VEKS Gebyrer Skorstensleje Andet Andre driftsindtægter i alt Andre driftsomkostninger Personale, kørsel m.v., andel Andre driftsomkostninger i alt Personale, kørsel, lokaler og administration 2013/ /13 Personale Lønudgifter Sociale omkostninger Fordelt på: 2013/ /13 Produktion 8% 29% Distribution 29% 27% Administration 63% 40% Andre driftsudgifter 0% 4% % 100% Kørsel Bil- og kørselsomkostninger Afskrivning Fordelt på: Distribution 95% 95% Andre driftsudgifter 5% 5% % 100% Lokaler og telefon Ejendomsskat og forsikringer Vedligeholdelse bygning Lokaleomkostninger Telefon Fordelt på: Produktion: 85 % lokaleomkostninger Administration: 15 % af lokaleomkostninger Administration: 100 % af telefon Personale, kørsel, lokaler og administration er fordelt i resultatopgørelse på: Produktion Distribution Administration Andre driftsudgifter Personale, kørsel og administration i alt Side 13 af 16

16 Noter og specifikationer 2013/ /14 Oprindeligt Anlæg og anlæg ledningsnet 8. Anlæg og ledningsnet 1965/1970 efter 1970 Kostpris pr 1/ Årets tilgang (Horsbred kr.) Kostpris 31/ Af- og nedskrivninger m.v. 1/ Årets afskrivninger Årets tilslutningsbidrag 0 0 Anvendte henlæggelser Af- og nedskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Specifikation af afskrivninger m.v. Afskrivninger Tilslutningsbidrag Henlæggelser Afskrivninger m.v. i alt Nedskrivning af det oprindelige anlæg vil finde sted, når projektet Horsbred etape 1-4 er endeligt afsluttet. 9. Materiel og inventar 2013/14 Kostpris pr. 1/ Årets afgang Årets tilgang incl. småanskaffelser Kostpris 31/ Af- og nedskrivninger 1/ Årets afgang Årets afskrivning Af- og nedskrivninger 31/ Regnskabsmæssig værdi 31/ Likvide midler 2013/14 Kassebeholdning Bank løbende konto Kommunekredit 2013/14 Forfalder efter 5 år Forfalder fra 1-5 år Langfristet del af lån Kortfristet del af lån (Forfalder indenfor 1år) Saldo ultimo Restgæld 31/ Årlig ydelse Kommunekreditlån på 2,8 mio. kr.,fast rente 2,8% p.a Kommunekreditlån på 2,5 mio.kr.,fast rente 2,34% p.a I alt Eventualforpligtelser Ingen 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen Side 14 af 16

17 POSTER I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN Henlæggelser 14. Henlæggelser 2013/ /13 Saldo ledningsnet primo Anvendt i året, Horsbred (75% af kr.) Tilbageføres til forbrugerne, Horsbred etape Tilbageføres til forbrugerne, Løkkekrogen Tilbageføres til forbrugerne, Skolestien Henlæggelse til ledningsprojekter Saldo ledningsnet ultimo Projekter Projektsum Udføres Henlæggelser Afgang Henlagt Henlæggelser Henlæggelser Kr År 1/ / /14 31/ % Horsbred 1 etape 2) / % Horsbred 2 etape / % Horsbred 3 etape / % Horsbred 4 etape / % Pilehavevænge etape / % Pilehavevænge etape / % Skolestien 1) / % Henlæggelser i alt ) oprindelig planlagt til 2013/14, men udskudt til 2020/21.Henlæggelsen tilbageføres forbrugerne 2013/14 2) Afsluttet 2013/14 projektudgift justeret, og for meget henlæggelse tilbageført til forbrugerne Resultat ifølge lov om varmeforsyning 15. Resultat i henhold til Varmeforsyningsloven (VFL) 2013/ /13 Resultat før regulering for overdækning Sidste års overdækning Årets overdækning Årets forskydning Resultat ifølge årsregnskabet Afskrivninger ifølge årsregnskabet tilbageført Afskrivninger i henhold til VFL Henlæggelser i henhold til VFL Tilbageførsel henlæggelser Horsbred Tilbageførsel af henlæggelse Skolestien Årets resultat ifølge VFL 0 0 Side 15 af 16

18 Tarifmæssigt mellemværende 16. Tarifmæssigt mellemværende, gæld 2013/ /13 Saldo primo Årets driftsresultat - tilgang Anvendt henlæggelser Saldo ultimo Som specificerer sig således: Gæld til forbrugere: Henlæggelser til investeringer, jf. note Tilgodehavende hos forbrugere: Mindre afskrivninger iht. Lov om Varmeforsyning i forhold til Årsregnskabsloven, jf. nedenstående Hensættelse til tab på debitorer Tarifmæssigt mellemværende, gæld Som fordeler således: Tilgodehavende (forfalder efter 1 år) Langfristet, gæld Kortfristet, gæld Tarifmæssigt mellemværende, gæld / /13 Materielle anlægsaktiver, varmeregnskab Materielle anlægsaktiver, årsregnskab Forskel I forbindelse med en efterfølgende budgetopfølgning er det konstateret, at overdækningen fra 2012/13 først medregnes i priserne for 2014/15. Side 16 af 16

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR

TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 OK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TVERSTED KRAFTVARMEVÆRKA.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 21.

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014

Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr. 59 58 48 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Solrød Vandværk a.m.b.a. CVR-nr.

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR

BROVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Tlf: 9623 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9BHjørring CVR-nr. 20 22 26 70 BRVST FJERNVARMEA.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 54. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16

FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 0 0 FJERRITSLEV FJERNVARME A.m.b.a. CVR-nr. 45 60 25 16 Årsrapport 2011/2012 Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012

pwc værka.m.b.a. Årsrapport for 2011/12 CVR-nr. 40 40 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Fjernvarme- Fensmark værka.m.b.a. Årsrapport for 211/12 CVR-nr. 4 4 23 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 212 Dirigent pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Tlf: 745241 41 haderslev@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jomfrustien 27, Box 391 DK-6100 Haderslev CVR-nr. 20 22 26 70 Christiansfeld Fjernvarmeselskab Å.m.b.a. Årsrapport

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014

Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 13690588. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Ferritslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere