Guide til selvangivelsen for private

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til selvangivelsen for private"

Transkript

1 Guide til selvangivelsen for private

2 Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling af udbytter, gevinster og tab 11 Eksempler på opgørelse af avancer og lagerbeskatning 12 Skatteforhold i forbindelse med fusion og afviklede afdelinger 14 Selvangivelsen og bilag Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor eller tilsvarende. 2

3 Tid til selvangivelsen Tidspunktet for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. Ligesom i 2018 vil du som privatperson ikke modtage den traditionelle selvangivelse. Det betyder, at de fleste kun vil modtage en årsopgørelse. Du modtager den via din skattemappe på Hvis du allerede har indtastet dine oplysninger via TastSelv Borger, vil du også automatisk modtage en årsopgørelse. Hvis Skattestyrelsen forventer, at der er behov for at modtage yderligere oplysninger fra dig, vil du endvidere modtage et oplysningskort. De oplysninger, som Skattestyrelsen ikke får på forhånd, er bl.a. oplysninger om befordringsfradrag, børnebidrag og fortjeneste eller tab på aktier m.m. Oplysningerne til oplysningsskortet skal enten indtastes via TastSelv på eller indsendes til Skattestyrelsen senest den 1. maj Dette gælder, med mindre du er omfattet af følgende forhold: Hvad skal indberettes og hvordan? Hvis du har købt eller solgt investeringsbeviser i 2018, har investeringsbeviser i akkumulerende afdelinger eller i udenlandske investeringsforeninger, er det sandsynligvis nødvendigt at indberette tal til Skattestyrelsen. Manglende meddelse om erhvervelsen af aktierne og investeringsbeviserne m.v. med angivelse af deres identitet, antal, kurs, anskaffelsestidspunkt og anskaffelsessum medfører at tabet ikke kan modregnes i anden indkomst. Denne brochure fortæller kort og enkelt om, hvad der skal indberettes, og hvordan du i givet fald skal gøre det på din selvangivelse. Derudover omhandler brochuren den skattemæssige behandling af udbytter, der er udbetalt i Ved beskrivelsen er der taget udgangspunkt i rubrikkerne på den trykte selvangivelse og en del af rubrikkerne vedr. investeringsforeningsbeviser findes på et bilag til selvangivelsen Aktier og investeringsbeviser nr Derudover har Skattestyrelsen en skatteberegner for Aktier og Investeringsforeningsbeviser på Driver selvstændig virksomhed Ejer anparter, som ikke er omfattet af anpartsreglerne Har udlejningsejendom Har forskudt regnskabsår (der kan gælde særlige frister i den forbindelse) eller Er kunstner og er omfattet af indkomstudligningsordningen. Er du omfattet af ovenstående forhold, skal du lige som tidligere selvangive dine oplysninger til Skattestyrelsen senest den 1. juli Ved indtastning online på TastSelv Borger anvendes samme nummerering af rubrikkerne - og rubrikkerne til udenlandsk indkomst kan klikkes frem nederst på online siden. Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser I forbindelse med udfyldelsen af selvangivelsen/oplysningskortet er det bl.a. vigtigt at være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for udbyttebetalende og akkumulerende afdelinger. Behandlingen af gevinster og tab bliver uddybet under de pågældende rubrikker i selvangivelsen. 3

4 Tabel 1a - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab for aktiebaserede afdelinger Gevinst Tab Beskatningsprincip Cumulus Value Danske Aktier MIX Høj Risiko Momentum Aktier Modregning i: Value Aktier Value Emerging Markets 1. gevinster på børsnoterede aktier Value Europa Value USA 3 INDEX DJSI Wold 1 INDEX Emerging Markets 1 INDEX Europe Growth 1 INDEX Europa Small Cap 1 INDEX Europa Value 1 INDEX Globale Aktier Min. Risiko 1 INDEX Globale Aktier Udb. Aktieindkomst 2. gevinster på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger 3. modtagne udbytter fra børsnoterede aktier og investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Realisationsprincip (beskatning sker ved afståelse) og Gennemsnitsmetoden 2 (anskaffelsessum opgøres som gennemsnittet af de beholdninger du har købt i den INDEX Global Aktier - Etik INDEX Høj Risiko INDEX Japan Growth 1 INDEX Japan Small Cap 1 INDEX Japan Value 1 INDEX Mellem Risiko Fradrag for tab er betinget af, at Skattestyrelsen har modtaget oplysning om erhvervelsen inden udløbet af det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted. pågældende afdeling) INDEX OMX C25 Capped INDEX USA Growth 1 INDEX USA Small Cap 1 INDEX USA Value 1 1) Tæller ikke med under overgangsreglen for kroners grænsen. 2) For beviser omfattet af overgangsreglen for kroners grænsen skal aktie for aktie -metoden anvendes ved fradrag for tab, selvom investeringsbeviset ikke er solgt. 3) Udgået ved fusion i Se mere på side 12. 4

5 Tabel 1b - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab for obligationsbaserede afdelinger, hvori der ikke indeholdes udbytteskat i udbyttet Gevinst Tab Beskatningsprincip Lange Obligationer Korte Obligationer Mellemlange Obligationer Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer 1 Fradrag i kapitalindkomst High Yield Value Bonds Udb. 1 Indeksobligationer 1 Investment Grade Value Bonds Udb. - All Countries Value Bonds 2018 udb. 1 Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Kort Løbetid Udb. Kapitalindkomst Fradrag for tab er betinget af, at Skattestyrelsen har modtaget oplysning om erhvervelsen inden udløbet af det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Realisationsprincip og Gennemsnitsmetoden (anskaffelsessum opgøres som gennemsnittet af de beholdninger du har købt i den pågældende afdeling) Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Udb. Value Virksomhedsobligationer Nye Markeder Udb. 1) Udgået ved fusion i Se mere på side 12. Tabel 1c - Udloddende afdelinger - Beskatning af gevinst og tab for obligationsbaserede afdelinger, hvori der indeholdes udbytteskat i udbyttet Gevinst Tab Beskatningsprincip INDEX Lav Risiko Fradrag i kapitalindkomst MIX Minimum Risiko MIX Lav Risiko MIX Mellem Risiko Kapitalindkomst Fradrag for tab er betinget af, at Skattestyrelsen har modtaget oplysning om erhvervelsen inden udløbet af det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Realisationsprincip og Gennemsnitsmetoden (anskaffelsessum opgøres som gennemsnittet af de beholdninger du har købt i den pågældende afdeling) 5

6 Tabel 1d - Lagerbeskattede akkumulerende afdelinger Balance (DKK/EUR) Emerging Markets Corporate Value Bonds (EUR) 2 Equitas (EUR) Ethical Global Value (EUR) Ethical High Yields Value Bonds (DKK/EUR) 2 European Value (EUR) Globale Aktier Minimum Risiko Akk. Gevinst Tab Beskatningsprincip Global Value (EUR) Global Convertible Bonds (EUR) High Yield Value Bonds Short Duration 2018 (EUR) 2 Investment Grade Value Bonds (EUR) Long Danish Bonds (DKK) Momentum Aktier Akk. Kapitalindkomst Fradrag i kapitalindkomst Fradrag for tab er betinget af, at Skattestyrelsen har modtaget oplysning om erhvervelsen inden udløbet af det indkomstår, hvor erhvervelsen har fundet sted. Lagerprincip 1 Procedo (DKK/EUR) Securus (DKK/EUR) Tactical Asset Allocation (DKK) Value Bonds Short Dated High Yield (EUR) Value Bonds Ethical Global High Yield (DKK/EUR) Value Bonds Emerging Markets (EUR) Corporates 1) Beskatning af gevinst og tab sker på grundlag forskellen mellem værdien af investeringsbeviset ved indkomstårets begyndelse og værdien ved indkomstårets udgang/salg af investeringsbeviset i løbet af året. Dette medfører, at der sker beskatning af avancer (eller gives fradrag for tab), selvom investeringsbeviset ikke er solgt. 2) Udgået ved fusion den i Se mere på side 12. 6

7 Skattemæssig behandling af udbytter, gevinster og tab Udbytte modtaget i 2018 skal oplyses til Skattestyrelsen. Udlodningen er indberettet af dit pengeinstitut til Skattestyrelsen og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i et servicebrev. Rubrik 31 Renteindtægter af indestående i pengeinstitut, obligationer og pantebreve i depot m.v. samt udlodning fra obligationsbaserede investeringsforeninger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Reglerne følger i store træk de samme regler, som havde været gældende, hvis du havde valgt at foretage dine investeringer direkte i aktier og/eller obligationer. De enkelte undtagelser fremgår af denne guide. Guiden omfatter kun reglerne for private personer. Oplysningerne er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor eller tilsvarende. Rubrik 30 Gevinst/tab på beviser i minimumsbeskattede og obligationsinvesterende investeringsforeninger. I rubrik 30 selvangives gevinst/tab ved salg af investeringsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger. De pågældende Sparinvestafdelinger er angivet i tabel 1b og 1c på side 5. Rubrik 30 findes i bilag til selvangivelsen for 2018 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Vi gør opmærksom på, at gevinst og tab på investeringsforeningsbeviser i udloddende obligationsbaserede afdelinger alene skal selvangives, hvis gevinsten eller tabet, sammenlagt med nettogevinst eller tab på fordringer og nettogevinst eller tab på gæld i fremmed valuta, overstiger kr. Her medtages den del af udlodningen fra udloddende obligationsbaserede afdelinger, som er kapitalindkomst og hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. De pågældende Sparinvestafdelinger er angivet i tabel 1b på side 5. Årets udlodning fra udloddende obligationsbaserede afdelinger opdeles i kapitalindkomst og skattefri indkomst. Da den skattefri indkomst ikke skal indberettes på selvangivelsen, er det kun kapitalindkomsten, der skal indberettes i rubrik 31. Udlodningen er indberettet til Skattestyrelsen og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i servicebrevet under rubrik 31. Beløbet fremgår desuden af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Pensionsmidler er irrelevante for selvangivelsen Sparinvest-beviser, der er købt i forbindelse med en pensionsordning, vil ikke fremgå af din årsopgørelse og skal ikke registreres på selvangivelsen. Dit pengeinstitut beregner og trækker automatisk alle skatter i forbindelse med skattebegunstigede pensionsordninger i tilknytning til en kapitalpension, ratepension, aldersopsparing eller selvpension. 7

8 Rubrik 34 Udlodning fra investeringsselskaber (lagerbeskattede akkumulerende afdelinger) og udloddende obligationsbaserede afdelinger, hvor der er indeholdt udbytteskat. Her medtages udlodninger fra investeringsselskaber (lagerbeskattede akkumulerende afdelinger) og fra udloddende obligationsbaserede afdelinger, hvori der er indeholdt udbytteskat. De pågældende Sparinvest-afdelinger er angivet i tabel 1c på side 5 og tabel 1d på side 6. De pågældende Sparinvest afdelinger er angivet i tablel 1d på side 6. Rubrik 38 findes i bilag til selvangivelsen for 2018 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Rubrik 61 Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, og udlodning fra visse investeringsforeninger, indberettet til Skattestyrelsen. Udlodningen er indberettet til Skattestyrelsen og vil typisk være angivet på din selvangivelse under rubrik 34. Beløbet fremgår ligeledes af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Der er tilbageholdt 27 % i skat af udlodningen, som godskrives ved skatteberegningen. Det er bruttobeløbet, der skal anføres i rubrik 34, det vil sige udbyttet før tilbageholdt skat. Rubrik 34 findes i bilag til selvangivelsen for 2018 (blanket nr ). Rubrik 38 Her medtages udbyttet fra udloddende aktiebaserede afdelinger og fra akkumulerende investeringsforeninger der ikke er investeringsselskaber. De pågældende afdelinger er angivet i tabel 1a på side 4. Udlodningen er indberettet til Skattestyrelsen og vil typisk være angivet på din årsopgørelse eller i servicebrevet under rubrik 61. Beløbet fremgår tillige af årsopgørelsen fra dit pengeinstitut. Der er tilbageholdt 27 % i skat af udlodningen, som godskrives ved skatteberegningen. Det er bruttobeløbet, der skal anføres i rubrik 61, dvs. udbyttet før tilbageholdt skat. Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber. I denne rubrik medregnes bl.a. gevinst og tab på beviser i danske og udenlandske akkumulerende investeringsforeninger da disse som hovedregel omfattes af aktieavancebeskatningslovens 19, og dermed skal beskattes som investeringsselskaber. Akkumulerende investeringsafdelinger er lagerbeskattede. Hvis du har investeret i Sparinvests akkumulerende investeringsbeviser, skal du indberette realiserede og urealiserede gevinster og tab fra investeringsbeviserne for året 2018 i denne rubrik. Investeringsbeviser købt før 19. januar 1994 Hvis du har obligationsbaserede investeringsbeviser, som er købt før den 19. januar 1994, og som du kunne sælge skattefrit før den 19. januar 1994, kan du normalt bruge værdien den 19. januar 1994 som anskaffelsessum. Kurserne fremgår af vores hjemmeside under punktet Invester med os Hjælp til skatten Skattekurser 19. januar

9 Rubrik 61 findes i bilag til selvangivelsen for 2018 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Rubrik 66 Gevinst/tab på aktier, optaget til handel på et reguleret marked, samt investeringsforeningsbeviser i aktiebaserede og/eller akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber. Under denne rubrik angives avancer ved salg af investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger. I rubrikken medtages også gevinster på børsnoterede aktier. De pågældende Sparinvest-afdelinger er angivet i tabel 1a på side 4. Eventuelle nettotab medtages i denne rubrik og angives med minus foran. Tab på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger kan modregnes i: Udbytter fra aktier optaget til handel på et reguleret marked, der beskattes som aktieindkomst Udbytter fra investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Gevinst på aktier optaget til handel på et reguleret marked, der beskattes som aktieindkomst Gevinst på investeringsbeviser i aktiebaserede udloddende afdelinger, der beskattes som aktieindkomst Kan årets tab ikke udnyttes i de nævnte gevinster og udbytter, kan det overføres til samlevende ægtefælle eller det uudnyttede tab kan fremføres til kommende år til modregning i tilsvarende gevinster. Bemærk, at gevinst og tab på unoterede aktier, samt udbytte der ikke allerede er indeholdt udbytteskat i, skal medtages i rubrik 67. Det er ligeledes vigtigt at bemærke, at hvis du har børsnoterede aktier eller investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger, som er købt før 2006, kan du være omfattet af kroners grænsen (kr i 2005). Denne undtagelsesregel er yderligere beskrevet på side 10. Rubrik 66 findes i bilag til selvangivelsen for 2018 (Aktier og investeringsforeningsbeviser, blanket nr ). Investeringsbeviser købt før 19. maj 1993 Hvis du har aktier og/eller investeringsbeviser, der er købt før den 19. maj 1993, kan du normalt bruge værdien den 19. maj 1993 som anskaffelsessum i stedet for den faktiske anskaffelsessum. Der kan ikke opgøres et tab der overstiger tab, opgjort på baggrund af anskaffelsessum efter værdien 19. maj Kurserne fremgår af vores årsrapport samt på vores hjemmeside under Invester med os Hjælp til skatten Skattekurser 19. maj

10 Overgangsregel for investorer med beholdninger under kr (ultimo 2005) Havde du pr. 31. december 2005 en beholdning af børsnoterede aktier og investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger (se tabel 1a) under kroners grænsen (kr for enlige og kr kroner for ægtefæller pr. 31. december 2005), bør du være opmærksom på, at skattereglerne betyder, at det kan være uhensigtsmæssigt at sælge de pågældende investeringsbeviser eller evt. supplere med yderligere investeringer i samme fondskode. Ved beregning af kursværdien i forbindelse med kr. grænsen skal du anvende kursen for alle handler. Gevinst på børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsbeviser i udloddende aktiebaserede afdelinger, der indgik i porteføljen ved opgørelsestidspunktet den 31. december 2005, er skattefri ved salg efter mindst 3 års ejertid, uanset hvor længe du vælger at beholde værdipapirerne - og hvor stor gevinst du har på papirerne - hvis beholdningen den 31. december 2005 ikke var større end den angivne grænse. Derfor kan det godt være en ekstra overvejelse værd, hvilke papirer der evt. skal sælges og hvilke der skal beholdes. Ved salg af papirer inden for samme fondskode gælder, at de først indkøbte skattemæssigt anses for de først solgte (FIFO-princippet - først ind først ud). Vælger du at supplere med papirer i samme fondskode, og du senere sælger ud af det pågældende papir, anses de først indkøbte for solgt. Det betyder, at de papirer, der p.t. er skattefrie, sælges først. Ved yderligere køb af aktiebaserede investeringsbeviser er det derfor en fordel at foretage købene i en anden afdeling. Til hjælp for vores investorer, der har investeret i value-aktier, har vi derfor både afdelingen Value Aktier og Cumulus Value. Bemærk, at aktieafdelinger som tidligere lå under Sparindex (nu Sparinvest INDEX), ikke tæller med under kroners grænsen, da afdelingerne ikke var børs-noteret på daværende tidspunkt. Sparindex er i 2013 fusioneret ind i Sparinvest. 10

11 Eksempler på opgørelse af gevinster og lagerbeskatning De opstillede eksempler herunder er ikke udtømmende, men eksempler på typiske situationer for dig som investor. Eksemplerne er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Eksempel 1 Eksempel på opgørelse af gevinst ved salg af værdipapirer efter flere køb (gennemsnitsmetoden) Sparinvest Mellemlange Obligationer (Realisationsbeskattede værdipapirer) Dato Køb/salg Kurs Antal stk. Kr. i alt Køb 1 110, , Køb 1 115, ,00 Gennemsnitlig anskaffelsessum 111, , Salg 114, ,00 Anskaffelsessum (gns.) 111, ,00 Gevinst 2, der beskattes i ,00 Resterende beholdning og gennemsnitlig anskaffelsessum 111, ,00 1) Inklusiv handelsomkostninger 2) Udgør den årlige nettogevinst/-tab på obligationsbaserede investeringsbeviser i udloddende foreninger sammenlagt med nettogevinst eller tab på fordringer samt gæld i fremmed valuta mindre end kr. medtages gevinst/tab ikke på selvangivelsen. Eksempel 2 - Lagerbeskatning af urealiseret gevinst/tab - køb af Sparinvest Global Value EUR R (akkumulerende) i 2013, der ikke er solgt ultimo 2018 Dato Køb/salg Kurs Antal stk. EUR. i alt Køb 1 172, , Opgørelse , , Opgørelse , , Opgørelse , , Opgørelse , , Opgørelse , , Opgørelse , ,00 Gevinst/tab i skatteåret 2013 ( ) EUR 2.057,00 Gevinst/tab i skatteåret 2014 ( ) EUR 801,00 Gevinst/tab i skatteåret 2015 ( ) EUR 2.468,00 Gevinst/tab i skatteåret 2016 ( ) EUR 2.659,00 Gevinst/tab i skatteåret 2017 ( ) EUR 2.595,00 Gevinst/tab i skatteåret 2018 ( ) EUR ,00 1) Inklusiv handelsomkostninger 2) Ultimokurs pågældende år 11

12 Skatteforhold i forbindelse med fusioner 2018 Nedenfor ses et samlet overblik over fusionerne i Sparinvest i For yderligere detaljer om de enkelte fusioner henviser vi til sparinvest.dk/afdelinger/fusioner og udgåede afdelinger/ Fusioner 2018, som er opdateret med skattemæssige og juridiske forhold. Alle fusionerne er gennemført som skattepligtige fusioner. Skattepligtig fusion For pensionsmidler sker der automatisk skatteindberetning, så derfor skal du ikke foretage dig noget. For frie midler vil fusionen blive betragtet som et salg af den ophørende afdeling og køb af den fortsættende afdeling. For afdelinger i Sparinvest SICAV skal opgørelse af gevinst/tab opgøres i hht. reglerne for lagerbeskatning af frie midler, da afdelingerne er lagerbeskattede. Skattestyrelsen har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til den relevante rubrik på Selvangivelsen. For afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest skal opgørelse af gevinst/tab opgøres i hht. reglerne for realisationsbeskatning af frie midler, da afdelingerne er udbyttebetalende. Skattestyrelsen har fået oplysning fra Værdipapircentralen om afvikling af afdelingen, og såfremt din skattemappe indeholder de korrekte oplysninger, vil der automatisk beregnes gevinst/tab, som overføres til den relevante rubrik på Selvangivelsen For investorer med frie midler i de fortsættende afdelinger vil der ikke være skattemæssige konsekvenser. Bytteforhold Beregningen af ombytningsforholdene blev opgjort på basis af de officielle kurser på ombytningsdagen og selve ombytningen af investeringsbeviserne fandt sted lige efter. Se oversigt over fusionsdatoer og ombytningskurser herunder: 12

13 Fusioner og ombytningsforhold Investeringsforeningen Sparinvest Ophørende afdeling/ andelsklassse High Yield Value Bonds Udb. KL A High Yield Value Bonds Udb. KL W Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Udb. KL A Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer Udb. KL W ISIN Indre værdi DK ,9959 Value DK ,2339 Value DK ,1558 Value DK ,1995 Value Fortsættende afdeling/ andelsklasse Virksomhedsobligationer Global Højrente Udb KL A Virksomhedsobligationer Global Højrente Udb KL W Virksomhedsobligationer Nye Markeder Udb KL A Virksomhedsobligationer Nye Markeder Udb KL W ISIN Indre værdi Omb. -forhold Skat DK ,5780 0, april 2018 Skattepligtig DK ,6051 0, april 2018 Skattepligtig DK ,1867 1, april 2018 Skattepligtig DK ,2135 1, april 2018 Skattepligtig Indeksobligationer KL DK ,7174 Lange Obligationer KL A DK ,2942 0, marts 2018 Skattepligtig Value USA KL A DK ,1619 Value Aktier KL A DK ,3997 0, marts 2018 Skattepligtig Value USA KL W DK ,1442 Value Aktier KL W DK ,8709 0, marts 2018 Skattepligtig Value Bonds 2018 Udb. KL A Value Bonds 2018 Udb KL W DK ,4906 Value DK ,8627 Value Virksomhedsobligationer Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL. A Virksomhedsobligationer Global Højrente Kort Løbetid Udb. KL. W DK ,8890 0, sept Skattepligtig Skattepligtig DK ,9979 0, sept Skattepligtig Fusioner og ombytningsforhold Sparinvest SICAV Ophørende afdeling/ andelsklassse Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR R Ethical High Yield Value Bonds DKK R Ethical High Yield Value Bonds EUR R Ethical High Yield Value Bonds DKK W R Ethical High Yield Value Bonds EUR W R Emerging Markets Corporate Value Bonds EUR W R High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR R High Yield value Bonds Short Duration 2018 EUR I Value Bonds 2018 Udb KL W ISIN Indre værdi Fortsættende afdeling/ andelsklasse LU ,0400 Value Bonds - Emerging Markets Corporates EUR R LU ,4400 Value Bonds - Global Ethical High Yield DKK R LU ,9202 Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR R LU ,5900 Value Bonds Global Ethical High Yield DKK W R LU ,4949 Value Bonds Global Ethical High Yield EUR W R LU ,0500 Value Bonds Emerging Markets Corporates EUR W R LU ,6400 Value Bonds - Global Ethical High Yield EUR I LU ,8521 Value Bonds Short Dated High Yield EUR R LU ,3547 Value Bonds Short Dated High Yield EUR I ISIN Indre værdi Opgørelsesdag Ombytningsforhold Opgørelsesdag Skat LU ,4032 1, april 2018 Skattepligtig LU ,4032 1, april 2018 Skattepligtig LU ,1036 1, april 2018 Skattepligtig LU ,2783 1, april 2018 Skattepligtig LU ,7988 1, april 2018 Skattepligtig LU ,2783 1, april 2018 Skattepligtig LU ,3032 1, april 2018 Skattepligtig LU ,1904 1, april 2018 Skattepligtig Skattepligtig LU ,7537 1, april 2018 Skattepligtig 13

14 Hvad skal jeg gøre i forbindelse med de udgåede afdelinger? Det er kun investorer der har haft frie midler investeret i de udgåede afdelinger, hvor vi anbefaler at de automatisk indberettede oplysninger kontrolleres. Det sker på ved at logge ind på Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening under ret årsopgørelse Aktier og investeringsbeviser. Følg herefter Skattestyrelsens vejledning som passer til din situation. 14

15 Selvangivelse Blanket Kapitalindkomst Fradragsberettigede tab angives med minus Fradrag i kapitalindkomst Ligningsmæs sige fradrag Oplysninger om ejerbolig til be - regning af ejendomsværdiskat 2018 Gevinst eller tab på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked Renteindtægter af indestående i pengeinstitutter mv. Renteindtægter af obligationer og pantebreve i depot samt udlodninger fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat Reservefondsudlodninger og kapitalværdistigninger af pensionsordninger Udlodninger fra investeringsselskaber og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning, hvor der er indeholdt udbytteskat Over-/underskud ved visse skibsprojekter (underskud angives med minus). Overskud ved anden anpartsvirksomhed Fortjeneste eller tab ved ophør af visse skibsprojekter. Fortjeneste ved ophør anden anpartsvirksomhed Indtægt ved udleje af helårsbolig en del af året. Sommerhus- og værelsesudlejning. Indtægt ved udleje af den ene lejlighed i et tofamilieshus. Indtægt ved korttidsudlejning af bolig. (Gælder kun, hvis du selv ejer boligen) Indkomst vedrørende finansielle kontrakter Anden kapitalindkomst Gevinst eller tab på obligationer, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter og reallånefonde samt fradragsberettigede kurstab ved omlægning af kontantlån Renteudgifter af gæld til pengeinstitutter, pensionskasser, forsikrings- og finansieringsselskaber, kontokortordninger samt af pantebreve i depot Renteudgifter offentlig gæld Renteudgifter af studielån Renteudgifter af anden gæld, herunder af statsgaranterede studielån i et pengeinstitut samt af pantebreve der ikke er i depot Fagligt kontingent - højst kr. Befordringsfradrag (kørselsfradrag) A-kasse, efterlønsordning og fleksydelse Rejseudgifter (fradrag for kost og logi på rejser) - højst kr. Fradrag for fiskere og DIS indkomst (begrænset fart) Gaver til godkendte foreninger mv. - højst kr. Gaver til kultur- og forskningsinstitutioner Løbende ydelser til godkendte foreninger mv. Underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og børnebidrag. Aftægtsforpligtelser mv. Fradragsberettiget indskud på etableringskonto Øvrige lønmodtagerudgifter (De første kr. skal trækkes fra inden du skriver beløbet) Udgifter til fredede bygninger Håndværkerfradrag (servicefradrag) - højst kr. Standardfradrag for børnedagplejere. Fradrag for syge- og arbejdsskadeforsikringer, for personer der modtager indkomst som medarbejdende ægtefælle Er du enig i, at de anførte oplysninger om dine ejendomme er fyldestgørende Rubrik Beløb i kroner Anvend blanket Anvend blanket Anvend blanket Anvend blanket Anvend blanket Anvend blanket Felt nr og korrekte? Hvis ja, sæt kryds Er du uenig i oplysningerne eller har du ejerbolig, som Skattestyrelsen ikke har oplysninger om, skal du give os besked. Bilag om ejendomsværdiskat sendes til os for den/de pågældende ejendomme 167 Hvis ja, sæt kryds og indsend bilag Side 2/4 Rubrik 31 Udbytte fra udloddende obligationsbaserede afdelinger, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Rubrik 34 Udbytte fra udloddende obligationsbaserede afdelinger, hvor der er indeholdt udbytteskat Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen 15

16 Bilag til selvangivelse Aktier og investeringsbeviser Blanket Navn og adresse 2018 Bilag til oplysningsskemaet Aktier og investeringsbeviser Personnummer Side 1/2 Rubrik 30 Gevinst/tab ved salg vedrørende alle udloddende obligationsbaserede afdelinger. Kapitalindkomst Gevinst/tab på investeringsbeviser, obligationsbaseret med minimumsbeskatning Aktieindkomst hvori der er indeholdt udbytteskat. Angives før indeholdelse af dansk/udenlandsk udbytteskat Anden aktieindkomst Aktieudbytte og udlodning Vejledning Gevinst/tab på aktier/beviser i investeringsselskaber (lagerprincippet) Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked, i dansk depot, udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, indberettet til Skattestyrelsen Udbytte af danske aktier optaget til handel på et reguleret marked samt udlodning fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og fra akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber, ikke medtaget i rubrik 61 Udbytte af udenlandske aktier mm. optaget til handel på et reguleret marked i dansk depot, indberettet til Skattestyrelsen. Udbytte af danske aktier, ikke optaget til handel på et reguleret marked, indberettet til Skattestyrelsen Beløb der ikke er medtaget i rubrik 64 vedrørende udbytte af danske aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked, og udlodning af udbytte fra danske aktier i kontoførende investeringsforeninger Gevinst/tab på aktier, optaget til handel på reguleret marked, samt fra aktiebaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning og investeringsbeviser i akkumulerende investeringsforeninger, der ikke er investeringsselskaber. Tab angives med minus Gevinst/tab på aktier, ikke optaget til handel på reguleret marked, samt udbytte der ikke er indeholdt udbytteskat i. Tab angives med minus Udbytte/udlodning af aktier optaget til handel på et reguleret marked og fra obligationsbaserede investeringsbeviser med minimumsbeskatning hvor der ikke er indeholdt udbytteskat Du skal bruge denne blanket, hvis du har fået et oplysningsskema og har aktier eller investeringsbeviser. Du skal give os de oplysninger om dine aktier eller investeringsbeviser, som vi mangler. På dit servicebrev kan du se, hvilke oplysninger det drejer sig om. Du kan også se vores oplysninger på skat.dk/tastselv under Ret årsopgørelsen. Under rubrik 30, 38 eller 66 eller brug linket Aktier og investeringsbeviser, som automatisk overfører dig til beregningssystemet Aktier og Investeringsbeviser. Rubrik 63 Rubrikken omfatter også udbytte fra udenlandske aktiebaserede minimumsbeskattede investeringsbeviser, der er godkendt efter de danske regler for minimumsbeskattede investeringsinstitutter. Rubrikken omfatter ikke udbytter af aktier mm. i lande, hvor der ikke er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst, eller hvor overenskomsten ikke indeholder en fast procentsats for beskatning fx Frankrig, Grønland, Kenya, Malaysia og Spanien, disse udbytter skal i rubrik 452 og betalt skat i rubrik 496 på oplysningsskema for udenlandsk indkomst. Rubrik Beløb i kroner Felt nr. 330 Det skal du oplyse Du skal oplyse om gevinst eller tab for det år, hvor du sælger dine værdipapirer med mindre du er omfattet af overgangsreglen for mindre beholdninger af børsnoterede aktier købt før 1. januar Du skal oplyse din skattepligtige gevinst eller dit fradragsberettigede tab blandt andet ved: salg af værdipapirer tvangsindløsning af værdipapirer skattepligtig ombytning af værdipapirer, eller når det udstedende selskab som følge af konkurs slettes fra Erhvervsstyrelsens virksomhedsregister salg eller overførsel til et pensionsdepot Det er handelsdatoen, der afgør, på hvilket tidspunkt du har solgt. I nogle tilfælde skal du give os oplysningerne, der er nævnt ovenfor, selvom du ikke har solgt. I andre tilfælde skal du oplyse om urealiserede gevinster eller tab, selvom du ikke har solgt. Det gælder, når værdipapiret skal beskattes efter lagerprincippet. Du kan læse mere på skat.dk/aktier. Rubrik 38 Gevinst/tab ved salg vedrørende både danske og luxembourgske akkumulerende afdelinger. Rubrik 61 Udbytte fra udloddende aktiebaserede afdelinger. Rubrik 66 Gevinst/tab ved salg af aktiebaserede udloddende afdelinger. Husk dato og underskrift! Dag Md. År Underskrift Skattestyrelsen er en del af Skatteforvaltningen Det er dit ansvar, at oplysningsskemaet er fyldestgørende og korrekt. 16

17 Guide til selvangivelsen for private, februar 2019

Guide til selvangivelsen 2013. For private

Guide til selvangivelsen 2013. For private Guide til selvangivelsen 2013 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen For private

Guide til selvangivelsen For private Guide til selvangivelsen 2014 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2012. For private

Guide til selvangivelsen 2012. For private 2012 Guide til selvangivelsen 2012 For private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan? Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2015 - for private

Guide til selvangivelsen 2015 - for private Guide til selvangivelsen 2015 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2017 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2008 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2016 - for private Indhold 3 Tid til selvangivelsen 3 Hvad skal indberettes og hvordan? 3 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser 7 Skattemæssig behandling

Læs mere

Guide til selvangivelsen for private

Guide til selvangivelsen for private Guide til selvangivelsen 2011 - for private Indhold 3 3 3 6 10 11 13 14 Tid til selvangivelsen Hvad skal indberettes og hvordan Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser Skattemæssig

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2014 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Januar 2018 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2017 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2014 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2014 Indhold Indkomståret 2014... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2015 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2015 Indhold Indkomståret 2015... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2016 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2017 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015

Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Nordea Invest-beviser - årsopgørelsen for 2015 Vejledningen beskriver reglerne for skattepligtige personer. Vejledningen kan dog ikke anvendes af personer, der anvender virksomhedsskatteordningen. Årsopgørelse

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2017 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2017 Indhold Indkomståret 2017... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indhold Indkomståret 2018... 3 Private... 4 Frie midler - fysiske personer... 4 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før

Læs mere

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018

Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2018 Indkomståret 2018 Når du investerer som privatperson, er der forskellige skatteregler alt efter, om du handler for frie midler eller for din pensionsopsparing.

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2009 - for private

Guide til selvangivelsen 2009 - for private Guide til selvangivelsen 2009 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013

Hjælp til skatten. Skatteregler for indkomståret 2013 Hjælp til skatten Skatteregler for indkomståret 2013 Indhold Indkomståret 2013...3 Private...4 Frie midler - fysiske personer...5 Frie midler - overgangsregler for investeringsbeviser anskaffet før 1.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk

Januar 2016. Skatteguide. - Generelt om skat. www.bankinvest.dk Januar 2016 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Januar 20 13 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Skattereglerne er komplekse og meget omfattende. Det er ikke muligt i en generel publikation som denne at dække alle individuelle forhold

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Januar Skatteguide. - Generelt om skat.

Januar Skatteguide. - Generelt om skat. Januar 2017 Skatteguide - Generelt om skat www.bankinvest.dk 2 Indholdsfortegnelse Private investeringer i investeringsbeviser...5 Frie midler overgangsregler...7 Pensionsopsparing...8 Unge under 18 år...9

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten FOR DANSK SKATTEPLIGTIGE Danske Invest og skatten Januar 2018 Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Marts 2015 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2013 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2010 - for private

Guide til selvangivelsen 2010 - for private Guide til selvangivelsen 2010 - for private Oplysningerne i brochuren er vejledende og uden ansvar for Sparinvest. Har du særlige skatteforhold, råder vi dig til at få bistand fra en skatterådgiver, revisor

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Guide til selvangivelsen 2007 - for private

Guide til selvangivelsen 2007 - for private Guide til selvangivelsen 2007 - for private Indhold Tid til selvangivelsen side 3 Hvad skal indberettes og hvordan side 4 Skatteregler for køb og salg af aktier og investeringsbeviser side 4 Skattemæssig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag

SELVANGIVELSE Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Personlig indkomst, hvoraf der ikke skal betales AM-bidrag SELVANGIVELSE 216 Navn: Jens Jensen CPR.nr. 111-11 Personlig indkomst, hvoraf der skal betales AM-bidrag (8 %) Lønindkomst, bestyrelseshonorar og personalegoder, der er A-indkomst f.eks. fri bil og fri

Læs mere

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015

Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Januar 2016 Skatteguide gældende for udbytter og avancer/tab i 2015 Tiden for udfyldelse af din selvangivelse nærmer sig. SKAT arbejder heldigvis på at gøre forløbet så let som muligt, og modtager automatisk

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen for Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen for 2017 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2017 behandles skattemæssigt Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen

Hjælp til årsopgørelsen Hjælp til årsopgørelsen 2016 2014 Beregning af gevinster og tab lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater, og aktiebeviser beviser. og struktureret

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Hjælp til årsopgørelsen 2017

Hjælp til årsopgørelsen 2017 Hjælp til årsopgørelsen 2017 Beregning af gevinster og tab på lagerbeskattede investeringsbeviser, indekserede obligationer, valutaobligationer, certifikater og beviser. Her kan du læse, hvordan du til

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Læsevejledning SKATTEGUIDE 2017 1 SKATTEGUIDE 2017 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2018

Guide til årsopgørelsen 2018 Guide til årsopgørelsen 2018 Sådan kontrollerer du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til årsopgørelsen for 2018... side 3 Har du solgt beviser i udbytte be talende obligationsafdelinger

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2019 1 Skatteguide 2019 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 18. februar 2019 C WorldWide Investeringsforeningen C WorldWide Dampfærgevej 26, 2100 København Skatteguide for investering i Investeringsforeningen

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2017 Knowledge at work DANSKE INVEST 3 Indhold Investeringsforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr

Skatteguide Indholdet er opdateret jf. gældende lovgivning pr Skatteguide 2018 1 Skatteguide 2018 Skatteguiden er en overordnet vejledning med en kortfattet beskrivelse af udvalgte skattemæssige punkter, der anses for at have en relation til investering i investeringsbeviser

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Guide til selvangivelsen for 2016

Guide til selvangivelsen for 2016 DANSKE INVEST 2 Guide til selvangivelsen for 2016 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2016 behandles skattemæssigt Knowledge at work 3 DANSKE INVEST DANSKE INVEST 4 Investeringsforeningen

Læs mere

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser

Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Værd at vide om beskatning af investeringsbeviser Skatteåret 2005 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 1. Beskatning ved investering af pensionsmidler side 4 2. Beskatning ved privat investering af frie

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering:

NOTAT. Følgende forhold er lagt til grund ved vurderingen af de skattemæssige konsekvenser af en afnotering: NOTAT Til: Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. Fra: ACTIO Advokatpartnerselskab Dato: 19. august 2010/ Vedr.: Afnoteringen af Foreningen Europæiske Ejendomme f.m.b.a. 1. Indledning 1.1 Baggrund: ACTIO

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Guide til lagerbeskatning - februar 2008

Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Guide til lagerbeskatning - februar 2008 Siden foråret 2005 har investeringsforeningerne haft mulighed for at udstede såkaldte lagerbeskattede investeringsbeviser. Hvis du har investeret frie midler i

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017

Investeringsforeningen C WorldWide. Beskatning af investeringsbeviser 2017 Investeringsforeningen C WorldWide Beskatning af investeringsbeviser 2017 KPMG Acor tax Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup Investeringsforeningen C Worldwide Dampfærgevej 26, 2100 København Oversigt over

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012

Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 Sådan skal du forholde dig til skatten efter fusionerne i august 2012 En trin-for-trin guide til SKATs TastSelv Side 1/20 Indhold Trin 1-3: Log på SKATs hjemmeside Trin 4-7: Registrering af anskaffelsessummen

Læs mere

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018

Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 Sådan indberettes skat af finansielle kontrakter for 2018 NB! Opdateret med ændrede regler for indberetning af handel via udenlandske brokere, se nærmere nedenfor under Hvordan man indberetter til Skat

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014

Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 22. februar 2016 Til alle brugere af DPR14 Opdatering af DPR14 til version 1.30 Konvertering af Revisoft 2014 til Skat Nova 2014 Inden opdatering af Revisoft 2014: Bemærk, at alle kunder i Revisoft databasen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2009 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Selvangivelsen 2009 Hermed specifikation af

Læs mere

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler)

Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) Guide til at indberette til SKAT Årsopgørelsen (privat frie midler) I forbindelse med dine investeringer har du pligt til at kontrollere Årsopgørelsen fra SKAT. Her er en guide til, hvordan du bruger afkastrapporten

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2013 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2013 3 UIE United International

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet

Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Oversigt over Sydbanks samarbejdspartnere på værdipapirområdet Samarbejdsaftaler og formidlingsprovision: Sydbank samarbejder med en række investeringsforeninger og andre udbydere af finansielle ydelser.

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Formidlingsprovision Investeringsforeninger

Formidlingsprovision Investeringsforeninger Formidlingsprovision Investeringsforeninger BankNordik har distributionsaftale og modtager provision fra investeringsforeninger, der fremgår af denne oversigt. Formidlingsprovisionen er en løbende betaling

Læs mere

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV

Ansvarserklæring fra bestyrelsen i Sparinvest SICAV Sparinvest SICAV offentliggør dette prospekt med tilhørende appendix, som følge af at foreningen udbyder den nye andelsklasse, Corporate Value Bonds DKK R, der har forventet første handelsdag på Nasdaq

Læs mere

Leypandi provisjón Íløgufeløg

Leypandi provisjón Íløgufeløg Leypandi provisjón Íløgufeløg BankNordik hevur samstarvsavtalur, og móttaka vit provisjón frá íløgufeløgunum, sum eru lýst niðanfyri. Leypandi provisjón er eitt gjald til bankan fyri at ráðgeva um íløgufeløg.

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 4 Offentligt København, den 30. november 2005 InvesteringsForeningsRådets spørgsmål og kommentarer til høringsskema vedrørende L 78: Lovudkast til ny aktieavancebeskatningslov

Læs mere

Guide til investering

Guide til investering Guide til investering Som investor i Nordea Invest kan du vælge den sammensætning af aktier og obligationer, der passer til din profil Risikospredning, gode afkastmuligheder og professionel investeringskompetence.

Læs mere

Sådan udfylder du indkomsterklæringen

Sådan udfylder du indkomsterklæringen Sådan udfylder du indkomsterklæringen Du skal oplyse din og din evt. ægtefælle/samlevers indkomster for at få udbetalt dansk folke- eller førtidspension i udlandet. Når du udfylder indkomsterklæringen,

Læs mere

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget L 78 - Bilag 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78- Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

Læs mere