Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse)"

Transkript

1 Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond BEK nr 133 af 01/03/2001 (Gældende) LOV Nr. 254 af 12/04/2000 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Støttebetingelser Kapitel 2 - Ansøgning og tilsagn Kapitel 3 - Statusrapporter, betalinger og endeligt projektregnskab Kapitel 4 - Regnskabskrav Kapitel 5 - Revision m.v. Kapitel 6 - Information og evaluering Kapitel 7 - Kontrol og tilsyn Kapitel 8 - Anvendelse af EDB-system Kapitel 9 - Klageadgang Kapitel 10 - Tilbagebetaling og straf Kapitel 11 - Ikrafttræden m.v. 1

2 Bekendtgørelse om tilskud fra Den Europæiske Socialfond I medfør af 2, stk. 3 og 4, 3, stk. 3, 4, stk. 2, 5, 6, stk. 8 og 9 og 7, stk. 5 i lov nr. 254 af 12. april 2000 om administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond, fastsættes efter bemyndigelse: Kapitel 1 Støttebetingelser 1. For at kunne modtage tilskud fra Den Europæiske Socialfond skal de betingelser, der fremgår af forordningerne 1), programmernes generelle kriterier, foranstaltningsområder og finansieringsplaner samt de mål og rammer, der er fastsat af overvågningsudvalgene for programmerne, være opfyldt. 2. For at kunne modtage tilskud fra Den Europæiske Socialfond skal projekterne være additionelle. Stk. 2. Ved additionalitet forstås, at socialfondsstøttede aktiviteter skal være supplerende i forhold til den danske indsats på det pågældende område. Aktiviteterne må ikke træde i stedet for en national lovpligtig indsats. Ansøgeren skal som minimum erklære, at projektgennemførelsen ikke ville kunne finde sted i samme omfang, på samme tidspunkt eller inden for samme tidsramme uden tilskuddet. Stk. 3. Additionaliteten skal være opfyldt på både ansøgnings- og tilsagnstidspunktet. Kapitel 2 Ansøgning og tilsagn 3. Ansøgning om socialfondstilskud sendes til den projektadministration, der er ansvarlig under det pågældende program. Stk. 2. For så vidt angår overvågningsudvalgenes, projektgodkendelsesudvalgenes og projektadministrationernes ansvar og opgaver m.v. henvises til bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond. 4. Ansøgningen om socialfondstilskud skal indeholde: 1) oplysning om tilskudsmodtager samt om projektets projektansvarlige og regnskabsansvarlige personer, 2) klar beskrivelse af projektets målsætning, indhold, målgruppe, deltagere, tidsplan, informationsaktiviteter, evaluering m.m., 3) projektets budget opdelt på 4 måneders perioder med angivelse af alle projektudgifter samt finansieringen af projektudgifterne, og 4) erklæring om additionalitet, jf Projektets udgifter kan efter forordningen 2) inkludere: 1) Deltagernes underhold mens de går på kurset (dagpenge, kontanthjælp, løn, godtgørelse m.m.). 2) Løn inkl. pensionsbidrag, ATP og andre lønrelaterede omkostninger til undervisningspersonale, administrationspersonale, vejledningspersonale samt projektledelse. 3) Rejse-, kost,- logi- og opholdsudgifter og kursusudgifter for undervisningspersonale, administrationspersonale, vejledningspersonale, projektledelse samt deltagere. 4) Materialer og forbrugsartikler, der er nødvendige for undervisningens gennemførelse. 5) Driftsmæssig leje og operationel leasing af udstyr, lokaler og bygninger til undervisningsbrug. 6) Afskrivninger i forbindelse med anskaffelse af forskelligt udstyr til undervisningsbrug. 7) Indirekte udgifter såsom el, varme, rengøring, vedligeholdelse og forsikring. 2

3 8) Kontorholdsudgifter. 9) Udgifter til markedsføring, reklame og annoncering. 10) Udgifter til evaluering. 11) Udgifter til oprettelse af bankgaranti, jf. 9, stk ) Udgifter til revision, jf. 26. Stk. 2. Følgende udgifter kan ikke indgå i budgettet: 1) Bankudgifter, renter på lån og kassekredit m.v. 2) Andre udgifter af finansiel art se dog stk. 1, nr ) Gratialer, provisioner og ikkeoverenskomstregulerede godtgørelser til personale m.v. 4) Afskrivning på bygninger. 5) Udgifter til konsulentassistance i forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen om tilskud. 6) Udgifter til finansiel leasing, dvs. leasingkontrakter med en købsoption. 6. Projektets finansiering kan inkludere: 1) Eventuelle projektindtægter. 2) Den nationale finansiering i form af offentlige og private bidrag til projektets gennemførelse. 3) Det ansøgte socialfondstilskud. 7. Samtlige finansieringskilder skal indgå fuldt ud. Stk. 2. Indtægter i forbindelse med et projekt skal oplyses og medregnes i finansieringen, da alene nettoudgifter er tilskudsberettigede. Dette gælder ligeledes i tilfælde, hvor produkter videregives uden vederlag til eksempelvis videreforarbejdning, og der derved kan opnås en indtægt efter projektets afslutning. Stk.3. Lovpligtige udgifters finansiering f.eks. dagpenge og kontanthjælp skal fremgå med det fulde beløb i den nationale offentlige finansiering. Stk. 4. Virksomheders løn til deltagere skal fremgå med det fulde beløb i den private finansiering. Stk. 5. Socialfondsfinansieringen kan normalt maksimalt udgøre 50% af den samlede offentlige finansiering (summen af den nationale offentlige finansiering og socialfondsfinansieringen) og den private finansiering. Stk. 6. Summen af samtlige finansieringskilder skal dække de budgetterede udgifter. Projektet må ikke være over- eller underfinansieret. 8. Projektgodkendelsesudvalgene træffer på baggrund af projektansøgningerne afgørelse om, hvilke projekter, der gives tilskud til, og ansøgeren meddeles tilsagn eller afslag på ansøgningen. Stk. 2. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen afgør hvilke projekter, der gives tilskud til efter Mål 2- programmets prioritet I tilsagnsskrivelsen angives det maksimale tilskuds størrelse, den maksimale støtteprocent, bevillingsfordelingen på prioriteter og foranstaltninger, bevillingsperioden, udbetaling af tilskud samt krav til statusrapporter, endelige regnskaber, revision, information og evaluering. Stk. 2. Tilsagnet kan betinges af yderligere krav. Stk. 3. For private og selvejende tilskudsmodtagere skal projektadministrationen kræve en bankgaranti, der skal svare til det størst udbetalte forskud under projektforløbet, jf. 12 og 13. Bankgarantien skal være gældende, sålænge tilskudsmodtager råder over ikke afregnede forskud. Udgiften til bankgarantien kan indgå i projektets udgifter jf. 5, stk. 1, nr. 11. Stk. 4. Såfremt projektadministrationen skønner det nødvendigt, kan ansøger afkræves dokumentation eller garanti for, at evt. deltagere er til stede eller kan rekrutteres, at et eventuelt angivet samarbejde med de offentlige myndigheder finder sted, og at finansieringen forefindes. 3

4 Stk. 5. Tilskudsmodtager forpligter sig ved sin underskrift til at gennemføre projektet i henhold til den endeligt godkendte ansøgning og de betingelser, der er knyttet hertil, samt til generelt at overholde de gældende regler for tilskud. Stk. 6. Tilskudstilsagnet fra projektadministrationen er bindende, når projektadministrationen har modtaget tilskudsmodtagers skriftlige bekræftelse af tilsagnet. 10. Tilskudsmodtager skal straks underrette projektadministrationen, hvis der sker væsentlige ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for tilsagnet om tilskud, eller hvis de vilkår hvorpå tilskuddet er givet, i øvrigt ikke vil kunne overholdes. Stk. 2. Projektadministrationen tager stilling til administrative projektændringer. Såfremt projektadministrationen vurderer, at ændringerne er så væsentlige, at der skal indgives en ny ansøgning, må tilskudsmodtager afvente en ny tilsagnsskrivelse. Kapitel 3 Statusrapporter, betalinger og endeligt projektregnskab 11. Tilskudsmodtager skal 3 gange årligt sende en statusrapport til projektadministrationen. Statusrapporten skal udarbejdes pr. d. 30. april, d. 31. august og d. 31. december og skal være modtaget af projektadministrationen d. 10. i måneden efter. Stk. 2. Statusrapporten skal indeholde: 1) Status på foranstaltningsniveau for projektets økonomi, herunder a) et regnskab for de faktisk bogførte, godkendte, betalte og projektrelaterede udgifter fra kalenderårets start, b) en samlet udspecificeret opgørelse af finansieringen, og c) en opgørelse over budgetterede udgifter og en udspecificeret finansiering for de følgende 4 måneder. 2) Status for projektets gennemførelse. 3) Status for deltagernes gennemførelse. 4) Redegørelse for gennemførte og planlagte informationsaktiviteter. Stk.3. Projektadministrationen kan anmode om supplerende oplysninger om projektets forløb. 12. Første udbetaling af socialfondstilskuddet kan ske, når tilskudsmodtager dokumenterer overfor projektadministrationen, at projektet er eller bliver påbegyndt, og revisor har erklæret, at projektets forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt jf. 26. Beløbet kan dog tidligst udbetales ved den angivne dato for projektets start. Stk. 2. Første udbetaling af socialfondstilskuddet udgør det budgetterede socialfondsforbrug i projektets første 4 måneders periode. 13. Efterfølgende udbetalinger kan ske, når den revisorgodkendte statusrapport efter 11 er godkendt af projektadministrationen. Stk. 2. Udbetalingerne skal sikre en likviditet, der svarer til det budgetterede forbrug i projektets efterfølgende 4 måneders periode. Udbetalingen udgør det faktiske socialfondsforbrug fra kalenderårets start med tillæg af det budgetterede socialfondsforbrug i den efterfølgende 4 måneders periode fratrukket allerede udbetalte tilskud i kalenderåret. Stk. 3. Ved gentagne større overbudgetteringer kan projektadministrationen efter en konkret vurdering beslutte, at fremtidige udbetalinger udelukkende finder sted på grundlag af faktisk afholdte udgifter. Stk. 4. Ved indsendelse af statusrapporten efter udløb af fristen i 11, stk. 1, sker udbetaling først ved afslutningen af den efterfølgende 4 måneders periode. 14. Størrelsen af 1. udbetaling og de efterfølgende udbetalinger i 12 og 13 kan maksimalt udgøre 80% af den samlede bevilling. 4

5 Stk. 2. Det endelige projektregnskab og evalueringsrapporten skal indsendes ved det førstkommende eller efterfølgende opgørelsestidspunkt d. 30. april, d. 31. august eller d. 31. december efter projektets afslutning. Stk. 3. Projektadministrationen kan i særlige tilfælde efter en konkret vurdering forlænge fristen i stk Det endelige projektregnskab og statusrapporten skal underskrives af tilskudsmodtager samt den regnskabsansvarlige. 17. Såfremt et projekt afbrydes af grunde, som ikke kan tilskrives støttemodtager, aflægger projektet regnskab for projektets udgifter i den gennemførte del, hvorefter der kan udbetales tilskud herfor. Ved vurderingen heraf skal det så vidt muligt undgås, at tilskudsmodtager påføres urimelige tab. Kapitel 4 Regnskabskrav Bogføring og regnskabsmateriale 18. Projektets udgifter og indtægter skal bogføres på særskilte konti, således at der løbende kan redegøres for projektets økonomiske situation og udvikling. Stk. 2. Regnskabets tal skal kunne opløses i de registreringer, hvoraf de er sammensat (transaktionssporet). Registreringerne og tilhørende bilags- og dokumentationsmateriale skal indeholde de oplysninger, der er nødvendige til dokumentation af registreringens rigtighed (kontrolsporet). Stk. 3. Tilskudsmodtager skal opdele sin kontoplan, således at den som minimum modsvarer specifikationsgraden i statusrapporten og det samlede regnskab. Stk. 4. Udgør et socialfondsprojekt en del af en tilskudsmodtagers samlede aktiviteter, skal projektudgifterne og finansieringskilderne indgå i tilskudsmodtagers samlede resultatopgørelse. 15. Endelig afregning af projektets socialfondstilskud sker efter projektadministrationens godkendelse af et endeligt, revisorgodkendt projektregnskab og en afsluttende evalueringsrapport, jf. 30 og modtagelsen af tilskuddet fra Europa- Kommissionen. 19. Projektets regnskabsmateriale skal opbevares i mindst 3 år efter, at programmet er endelig afregnet over for Europa- Kommissionen. Projektets regnskabsmateriale skal derfor opbevares til udgangen af 2012, dog altid mindst i 5 år efter projektets endelige afregning. Stk. 2. Som regnskabsmateriale anses 1) registreringer, herunder transaktionssporet, 2) beskrivelse af bogføringen, herunder konteringsinstruks, 3) instruks for interne arbejdsgange, f.eks. vedrørende kontering, registrering, opgørelse af interne udgifter samt godkendelse af disse, 4) beskrivelse af systemer, hjælpemidler og lignende vedrørende benyttelse af elektronisk databehandling m.v., 5) bilags- og dokumentationsmateriale, 6) oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet jf. 18, stk. 2, og 7) statusrapporter, endeligt projektregnskab og revisionsprotokoller m.v. Deltagerudgifter 20. Hvis deltageren har modtaget dagpenge eller kontanthjælp m.v., skal der foreligge dokumentation for det udbetalte beløb for projektperioden. Stk. 2. Deltagerløn skal beregnes, som det antal timer deltageren aktivt har deltaget i projektet ganget med en timeløn. Timelønnen beregnes ved at dividere deltagerens dokumenterede årsløn incl. ATP m.v. med deltagerens årlige timetal. Indirekte udgifter og indtægter 21. Indirekte udgifter og indtægter skal være dokumenterede, og det skal fremgå hvilken beregningsmetode, der er anvendt. 5

6 Beregningsmetoden skal være rimelig og gennemskuelig. Stk. 2. Regnskabstallene for indirekte udgifter skal være baseret på faktiske udgifter og må ikke indeholde fortjeneste. Interne lønudgifter 22. Interne lønudgifter beregnes som en dokumenteret årsløn incl. ATP m.v. divideret med antallet af årlige arbejdstimer og ganget med det faktiske antal timer brugt på projektet. Stk. 2. Der skal føres timeregnskab for interne lønudgifter. Stk. 3. Interne lønudgifter må ikke indeholde 1) gratialer eller andre ikkeoverenskomstmæssige ydelser, og 2) administrative udgifter, der beregnes som en del af de indirekte udgifter. Eksterne konsulent- og undervisningsudgifter 23. Eksterne konsulent- og undervisningsudgifter opgøres på baggrund af betalte fakturaer og skal tilføre projektet en værdi, der står i et rimeligt forhold til udgiften. Stk. 2. De eksterne konsulent- og undervisningsudgifter skal dokumenteres f.eks. i form af timeregnskab og må ikke overstige markedsprisen. Stk. 3. Såfremt de eksterne konsulentog undervisningsudgifter erhverves hos en organisation eller et selskab, som tilskudsmodtager er gruppe- eller koncernforbundet med, skal udgiften opgøres som en intern udgift. Afskrivninger 24. Beregning af afskrivning følger reglerne for skattemæssige afskrivninger, herunder reglerne for straksafskrivning under den skattemæssige grænse. Stk. 2. Hvis afskrivningsobjektet har en scrapværdi, skal den fratrækkes i afskrivningsgrundlaget. 25. Allerede fuldt afskrevet udstyr kan ikke afskrives. Stk. 2. Afskrivningsperioden omfatter kun den tid, udstyret reelt anvendes til projektet. Kapitel 5 Revision m.v. 26. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen indgår aftale med et revisionsfirma, der skal 1) afgive erklæring om, at tilskudsmodtagers forretningsgange og registreringssystemer er tilrettelagt forsvarligt, inden tilskudsmodtager kan få den første udbetaling, 2) kontrollere og godkende alle statusrapporter og endelige projektregnskaber som forudsætning for de efterfølgende og endelige udbetalinger til tilskudsmodtagerne, 3) foretage revisionsbesøg og kontrol på stedet hos tilskudsmodtager mindst én gang i projektperioden, 4) rapportere om udført gennemgang, revisionsbesøg og kontrol til projektadministrationen, 5) indsende erklæringer for udført gennemgang, revisionsbesøg og kontrol til Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med projektadministrationernes statusrapporter, 6) uddanne og kompetenceudvikle projekternes og projektadministrationernes nøglepersoner, og 7) yde rådgivning og vejledning til tilskudsmodtagere og projektadministrationer. 27. Tilskudsmodtager skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af regnskabet. Stk. 2. Tilskudsmodtager skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendig for udførelsen af sit hverv. 28. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelser af forskrifter af væsentlig betydning i 6

7 forbindelse med midlernes forvaltning, er revisor forpligtet til straks at give projektadministrationen og Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen meddelelse herom. Kapitel 6 Information og evaluering 29. Tilskudsmodtager skal efter forordningen 3) informere om, at projektet er iværksat med støtte fra Den Europæiske Socialfond. Stk. 2. Tilskudsmodtager skal informere om projektets indhold og resultater. 30. Til brug for en vurdering af aktiviteterne samt det økonomiske og samfundsmæssige udbytte af de støttede foranstaltninger, skal alle tilskudsmodtagere ved afslutningen af projektet afgive en evalueringsrapport til projektadministrationen om forløbet sammenholdt med de oprindelige målsætninger. Stk. 2. I evalueringsrapporten skal der samtidig redegøres for de iværksatte informationsaktiviteter. 31. Evalueringsrapporten skal indsendes samtidig med projektets afsluttende regnskab. Stk. 2. Projektadministrationen kan i særlige tilfælde beslutte, at evalueringsrapporten indsendes senere, dog max. 2 måneder efter regnskabsaflæggelsen. Stk. 3. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen kan med henblik på at opfylde forordningskravene m.v. til en midtvejs og en efterfølgende evaluering, fastsætte nærmere retningslinier og krav om indsamling af relevante evalueringsdata om deltagerne og projekterne. Kapitel 7 Kontrol og tilsyn 32. Repræsentanter fra Europa- Kommissionen, Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og projektadministrationerne kan på stedet kontrollere de projekter, der modtager tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Disse kontrolbesøg kan forekomme fra projektstart og indtil 3 år efter, at programmet er endelig afregnet over for Europa-Kommissionen. Stk. 2. Udover Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsens og projektadministrationernes kontrol kan andre enheder i centraladministrationen kontrollere aktionerne. 33. Tilskudsmodtager skal på anmodning stille alle relevante rapporter, herunder regnskabsmateriale, jf. 19, til rådighed. Stk. 2. Til brug for kontrol kan Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen indhente fornødne oplysninger hos skatte- og afgiftsmyndighederne og andre offentlige myndigheder. 34. Ved begrundet mistanke om strafbare forhold kan Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen og projektadministrationerne uden retskendelse skaffe sig adgang og foretage kontrol af regnskabsmateriale i lokaler m.m., der benyttes af de enkelte projekter, hvis det er nødvendigt for at sikre bevismateriale. Kapitel 8 Anvendelse af EDB-system 35. Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen vil efter nærmere anvisning kunne forlange, at ansøgning, statusrapporter, endeligt projektregnskab og evaluering m.m. overføres til projektadministrationen og til Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen gennem et EDBsystem, der stilles til rådighed af Direktøren for Arbejdsmarkedsstyrelsen. Kapitel 9 Klageadgang 36. Projektgodkendelsesudvalgenes afgørelser om godkendelse eller afslag kan ikke påklages. 37. En administrativ afgørelse truffet af de regionale projektadministrationer kan påklages efter gældende klageregler for amter og Københavns og Frederiksberg Kommuner. Stk. 2. En administrativ afgørelse truffet af Direktøren for 7

8 Arbejdsmarkedsstyrelsen som projektadministration kan ikke påklages. Kapitel 10 Tilbagebetaling og straf 38. Projektadministrationen kan nedsætte et tilskud helt eller delvis eller kan kræve et allerede udbetalt tilskud tilbagebetalt helt eller delvis med tillæg af renter, hvis 1) der i forbindelse med ansøgningen om socialfondstilskud eller i forbindelse med gennemførelsen af et projekt med socialfondstilskud er angivet urigtige oplysninger eller fortiet omstændigheder, som er af betydning for berettigelsen af det ydede tilskud, eller der i øvrigt mod bedre vidende uberettiget er modtaget socialfondstilskud, 2) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med de forud godkendte betingelser, 3) der ikke indsendes statusrapporter, endeligt projektregnskab eller evalueringsrapport rettidigt, 4) tilskudsmodtager går konkurs, træder i likvidation, standser sine betalinger, indleder forhandlinger om tvangsakkord, eller hvis der foretages udlæg eller arrest hos tilskudsmodtager, 5) en forfalden tilbagebetaling ikke er indbetalt til projektadministrationen senest 2 måneder efter forfaldsdagen, eller 6) forudsætningerne for tilsagn om tilskud i øvrigt er væsentlig ændrede. 39. For så vidt angår straf henvises til bestemmelserne i 7 i lov om administrationen af tilskud fra Den Europæiske Socialfond. Kapitel 11 Ikrafttræden m.v. 40. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. marts Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 910 af 15. oktober 1996 om regnskab og revision m.v. i forbindelse med udbetaling af støttemidler fra Den Europæiske Socialfond og bekendtgørelse nr. 288 af 27. april 2000 om udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Socialfond i særlige tilfælde ophæves. Stk. 3. Tilskud til projekter bevilget før 1. maj 2000 behandles dog efter bekendtgørelse nr. 910 af 15. oktober 1996 om regnskab og revision m.v. i forbindelse med udbetaling af støttemidler fra Den Europæiske Socialfond. Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 1. marts 2001 Lars Goldschmidt /Morten Fenger 1) Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1784/1999 2) Kommissionens forordning (EF) 1685/2000 3) Kommissionens forordning (EF) 1159/2000 8

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder BEK nr 1173 af 08/10/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0001985 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering BEK nr 1276 af 31/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09681

Læs mere

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område

Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for International Rekruttering og Integrations område BEK nr 1694 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 25. maj 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016 805 Senere ændringer til

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler

Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler Standardvilkår for projekter, der modtager tilskud fra de regionale erhvervsudviklingsmidler A. Indledning 1. Tilsagnet er betinget af nedenstående vilkår og af, at projektet gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse 2/7 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden

Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om. Markedsmodningsfonden Standardvilkår for tilskud til projekter under lov om Markedsmodningsfonden 2/8 Indholdsfortegnelse: A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i projektperioden... 4 E.

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap BEK nr 155 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j. nr. 2016-9666 Senere ændringer til

Læs mere

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond Spørgeskema til gennemgang af tilsagnsmodtagers regnskabsmæssige og økonomiske forhold 1 Projektidentifikation og navn 1.1 Ansøger ID: 1.2 Projektnavn:

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til grundfinansiering af etablerede frivilligcentre I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Lovtidende A. I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til forskning og udvikling i forbindelse med Diplomuddannelsen på børne- og ungeområdet og Master i udsatte børn og unge (MBU) I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om handicappuljen

Bekendtgørelse om handicappuljen BEK nr 214 af 02/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9789 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010

retsinformation.dk - BEK nr 207 af 05/03/2010 Side 1 af 8 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Accession B20100020705 Entydig dokumentidentifikation AU003943 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere i Danmark BEK nr 962 af 12/07/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. november 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin. Socialstyrelsen, j.nr. 2017-6054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 200 ad til 21 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes: BEK nr 631 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til frivilligt socialt arbejde I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til åbne rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge BEK nr 414 af 27/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. maj 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8283 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til styrket dokumentation af lovende social praksis I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme

Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme September 2015 Retningslinjer for administration af projekttilskud fra Region Hovedstadens midler til regional udvikling og erhvervsfremme 1. Generelle forhold a) Retningslinjerne er gældende for projekter

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til etablering af nye frivilligcentre BEK nr 42 af 11/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 1470-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast til tilsagn om tilskud

Udkast til tilsagn om tilskud Udkast til tilsagn om tilskud Dato Journalnr.: Tilsagn om tilskud til [modtager af tilskud] Erhvervsstyrelsen har vurderet de ansøgninger om tilskud til etablering af højhastighedbredbåndsforbindelser

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter målrettet socialt udsatte grupper I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.75. til 15 på finansloven for finansåret

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Standardvilkår beskriver gældende regler og praksis i forbindelse med administration af tilsagn fra Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. Standardvilkår: Støtte til Sporskifte (februar 2015) 1. Indledning Sekretariatet for Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse (herefter blot sekretariatet) fastsætter standardvilkår for tilsagn fra fonden,

Læs mere

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering

Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Skema til ansøgers opstilling af detaljeret budget med samtlige udgifter og indtægter samt eventuel medfinansiering Udviklingsprojekt: Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg. Poster som er

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i efterværn til unge BEK nr 991 af 24/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne og Socialmin., Socialstyrelsen 2017-5473 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond

Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Vejledning til kontoplan Den Europæiske Socialfond Denne vejledning følger kontoplanen for Socialfondsprojekter, der anvender Regnskabsskema S3 Denne vejledning følger kontoplanen for regnskabsskema S3

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering

Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering Bekendtgørelse om tilskudsordning for yngre fiskeres førstegangsetablering I medfør af tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 til 24 på finansloven for finansåret 2017,

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspulje til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven

Læs mere

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet

Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet Overholdelse af disse standardvilkår er en forudsætning for bevillingen. Standardvilkår for bevillinger fra Arbejdstilsynet sendes sammen med tilsagnet.

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr.

(Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014. Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2014 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 13/01082 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job BEK nr 760 af 19/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5631 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til social støtte i overgang til og fastholdelse i job I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.29. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter

Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Standardvilkår for tilskud til F&U-projekter Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 B. Budget... 3 C. Regnskab... 3 D. Udbetaling af tilskud i Projektperioden... 4 E. Revision... 5 F. Afrapportering...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 632 af 02/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/03837 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om tilskud

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udvikling af virksomme gruppebostøtteindsatser I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.75.06. til 15 på finansloven for finansåret 2017 fastsættes:

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri og refusion af informationsudgifter i 2014 og 2015 I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 på finansloven for 2014

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden Klub Penalhus BEK nr 1242 af 13/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. oktober 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., Socialstyrelsen, j.nr. 550-0002 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til resocialisering af indsatte med opmærksomhedsforstyrrelser BEK nr 154 af 07/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-9325 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. 17. august 2016.

Lovtidende A. 17. august 2016. Lovtidende A 2016 17. august 2016. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til Udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til afprøvning af metoden, Klub Penalhus I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2016 fastsættes: Afsnit Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt.

Region Sjælland fremsender hermed tilsagn om tilskud fra Region Sjællands regionale udviklingsmidler til ovennævnte projekt. Lene Vestergård Skørpingevej 53 Havnelev 4673 Rødvig Stevns Dato: 26. juni 2015 Tilsagn om tilskud fra de regionale udviklingsmidler til KLINT et musikalsk/scenisk værk Region Sjælland fremsender hermed

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udviklingsstøtte til projekter for mennesker med handicap, særligt socialt udsatte og til integrationsprojekter BEK nr 1151 af 05/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 4480-0001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til understøttelse af omlægning til en tidlig og forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge BEK nr 142 af 02/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2016-8048 Senere ændringer til

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper

Udkast til. Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper Udkast til Bekendtgørelse om støtte til nye forretningskoncepter for varmepumper I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning yde tilskud til delvis dækning

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren

Bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren BEK nr 813 af 29/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 26. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., FødevareErhverv, j.nr. 3601-10-108 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Undervisningsministeriets puljemidler m.v. BEK nr 22 af 11/01/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2018 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/15910 Senere ændringer

Læs mere

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa

Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Lag Aabenraa Bjerggade 4 K 6200 Aabenraa Center for Projekttilskud J. nr. 32407-12-3943 Sagsbehandler.: Sanne Neerup E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk CVR-/CPR-nr.: 32028365 Dato: 18. december 2012

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 266 Offentligt Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.26.04. til 15 på finansloven for finansåret 2017 i

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område

Bekendtgørelse om regnskab og revision m.v. af regnskaber for modtagere af tilskud fra puljer under Social-, Børne- og Integrationsministeriets område Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 13 Offentligt BEK nr 97 af 27/01/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden

Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden Opfølgning og dokumentationskrav ifht. socialfonden v. Merete Giehm-Reese, Region Midtjylland Opstartsmøde den 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk Relevante dokumenter Bekendtgørelse nr. 358 af 18.04.07

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 72218800 Fax 33690548 info@tbst.dk www.tbst.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013

E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltn. Rønnedevej 9 4100 Ringsted Center for Projekttilskud J.nr.: 32317-F-13-00183 Ref.: Anne van Gellekom E-mail: bhb@ringsted.dk Dato: 10-07-2013 Tilsagn om tilskud til forundersøgelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR

Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR BEK nr 1026 af 31/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne-og Socialmin., Socialstyrelsen, j.nr. 2017-5145 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)

Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven) LBK nr 973 af 11/08/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 27. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2017-3523 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi bekendtgørelsen) Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 203 Offentligt Udkast Bekendtgørelse om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (Smart energi

Læs mere

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017

Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 1 Vilkå r for tilskud frå Erhvervsministeriets Lånddistriktspulje juli 2017 Indhold 1. Indledning... 2 2. Tilskuddets anvendelse... 2 3. Udbetaling af tilskud... 2 Indberetning til SKAT... 2 De minimis...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til fagligt og ledelsesmæssigt kompetenceløft i dagtilbud for dagplejere, ledere og faglige fyrtårne I medfør af tekstanmærkning nr. 111 ad 15.25.22. til

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1

Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 Bekendtgørelse om tilskud til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning 1 I medfør af 2, stk. 1 og 2, 4, stk. 2, 6, stk. 1 og 2, 9, stk. 4, og 11, stk. 1,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato:

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-10-2007 Projekt slut dato: 1-11- Bevilling A: Syddanmark: Socialfonden: Prioritet 2 - Udvidelse af arbejdsstyrken Vedhæftede filer Ingen 1. Information fra Vækstforum

Læs mere

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. juni 2013 CP13/13 Lars Moustgaard lamo@vd.dk 7244 3041 PULJE TIL SUPERCYKELSTIER I STØRRE BYER, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa

Bekendtgørelse om tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om Europa BEK nr 200 af 09/03/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 044.84J.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug

Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Direktoratet for FødevareErhverv Demonstrationsprojekter Miljøvenligt landbrug Vejledning om tilskud til demonstrationsprojekter om de miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og om økologisk jordbrugsproduktion.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og

Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og August 2013 Vejledning til bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Arbejdsmarkedsstyrelsens og Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings områder Bekendtgørelseshenvisning Bekendtgørelsestekst

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug Lovtidende A Bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af behandlingsmodeller for unge med misbrug I medfør af tekstanmærkning nr. 111 til 15 i finansloven for finansåret 2017 fastsættes: Afsnit

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1)

Bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering 1) BEK nr 364 af 31/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8610-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om befordringsrabat til uddannelsessøgende i ungdomsuddannelser m.v. BEK nr 1632 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere