Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haugbyrd, Faurum & Andersen Statsautoriseret Revisionsaktieselskab"

Transkript

1 Ejerforeningen Bryggervangen Bryggervangen / Sct. Kjeldsgade / Ourøgade (Matr. nr. 4352, 4783 UKK) Regnskab for året 2006 Administrator: Advokaternes Ejendomsadministration A/S Esplanaden København K VAGTELVEJ 58, DK-2000 FREDERIKSBERG Phone: , fax: , CVR-nr Website: Worldwide: Womgi An international association of independent auditing, accounting and consulting firms

2 1 Revisionspåtegning Til medlemmerne i Ejerforeningen Bryggervangen Vi har revideret årsregnskabet for Ejerforeningen Bryggervangen for regnskabsåret 1. januar december 2006, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter foreningens vedtægter. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet Ejerforeningens bestyrelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med ejerforeningens vedtægter. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for ejerforeningens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af ejerforeningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ejerforeningens bestyrelse, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ejerforeningens bestyrelse, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ejerforeningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af ejerforeningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2006 i overensstemmelse med vedtægterne. Frederiksberg, den 19. marts 2007 Leif Faurum Statsautoriseret revisor

3 2 Resultatopgørelse for året 2006 Budget Budgetforslag Realiseret i kr. i kr. Note Indtægter: 1 Indtægter, ejere Renteindtægter Resultat, antenneforening Indtægter i alt Udgifter: 2 Ejendomsskatter og afgifter Forsikringer Renholdelse og vicevært El Administration Kontingenter og abonnementer Vedligeholdelse Større vedligeholdelsesarbejder Renteomkostninger Henlagt til større vedligeholdelse Udgifter i alt Årets resultat ( ) 35 0

4 3 Status pr. 31. december 2006 AKTIVER Note Anlægsaktiver: Fejemaskine / traktor Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: 11 Tilgodehavende hos ejere vedr. altanrenovering Øvrige tilgodehavende hos ejere 0 Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger: BG Bank, konto BG Bank, konto BG Bank, konto Kassebeholdning bestyrelsen Kassebeholdning vicevært Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

5 4 Status pr. 31. december 2006 PASSIVER Note Egenkapital: Kapitalkonto primo Årets resultat ( ) Egenkapital ultimo ( ) Hensættelser: Hensættelse til større vedligeholdelse Gæld: Langfristet gæld: BG Bank, konto (fælleslån) Kortfristet gæld: Forudbetalt af ejere 290 Mellemregning administrator 80 Skyldig vedrørende varmeregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt I bestyrelsen: Således vedtaget på ejerforeningens ordinære generalforsamling den / Dirigent:

6 5 Noter Budget Realiseret i kr. Note 1 - Indtægter: Indtægt af ejerne Øvrige indtægter Indtægter i alt Note 2 - Ejendomsskatter og afgifter: Vandforbrug Renovation Forbrændingsafgift Skorstensfejning Affaldsgebyr Ejendomsskatter og afgifter i alt Note 3 - Forsikringer og abonnementer: Storhusforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringer og abonnementer i alt Note 4 - Renholdelse og vicevært: Lønomkostninger vicevært Viceværtassistance Lønsumsafgift Trappevask og vinduespolering Hovedrengøring Rengøringsartikler m.m Materialer, vicevært Vedligeholdelsesomkostninger, fejemaskine Renholdelse og vicevært i alt Note 5 - El: El

7 6 Budget Realiseret i kr. Note 6 - Administration: Advokaterne Revision og regnskabsmæssig assistance Kontorhold og Internet Gebyrer og porto Udarbejdelse af varmeregnskab m.m Bestyrelsesmøder / generalforsamling Diverse Administration i alt Note 7 - Vedligeholdelse: Murer Elektriker Låsesmed Maler Tømrer og snedker VVS Glarmester 402 Varmeanlæg og radiatorer Haveanlæg / legeplads Ingeniør Reparation af porttelefonanlæg 625 Materialekøb m.v Vedligeholdelse i alt Note 8 - Større vedligeholdelsesarbejder: Faldstammer Nyt tag Kælderrenovering Lyskasser Større vedligeholdelsesarbejder i alt Note 9 - Renteindtægter: Renteindtægter, bank Øvrige renteindtægter 147 Renteindtægter i alt

8 7 Budget Realiseret i kr. Note 10 - Resultat antenneforening: Antennebidrag Copy-Dan afgift (27.892) Antennetilslutningsafgift ( ) Antenneforsikring (5.144) Vedligeholdelse af antenneanlæg (7.003) Resultat Note 11 - Opgørelse af andel af fælleslån: Anlægslån Adresse Fordelingstal 31/ Ourøgade 27, 1. tv. 4 0,00 Ourøgade 29, 1. tv ,92 Ourøgade 29, 2. tv. 4 0,00 Ourøgade 29, 3. tv. 4 0,00 Ourøgade 29, 4. tv. 4 0,00 Ourøgade 29, 4. th ,92 Ourøgade 31, st. tv. 4 0,00 Ourøgade 31, 1. tv ,92 Ourøgade 31, 1. th. 4 0,00 Ourøgade 31, 4. tv ,92 Ourøgade 31, 4. th ,92 Ourøgade 33, st. tv. 4 0,00 Ourøgade 33, 1. tv. 4 0,00 Ourøgade 33, 1. th. 4 0,00 Ourøgade 33, 2. tv. 4 0,00 Ourøgade 33, 4. th. 4 0,00 Sct. Kjeldsgade 23, 2. th ,92 Sct. Kjeldsgade 23, 4. tv ,92 Sct. Kjeldsgade 25, 1. tv ,92 Sct. Kjeldsgade 25, 1. th ,92 Sct. Kjeldsgade 25, 3. th. 4 0,00 Sct. Kjeldsgade 25, 4. tv. 4 0,00 Sct. Kjeldsgade 25, 4. th. 4 0,00 Sct. Kjeldsgade 27, 3. tv. 4 0,00 Sct. Kjeldsgade 27, 4. tv ,92 Sct. Kjeldsgade 27, 4. th. 4 0,00 Sct. Kjeldsgade 29, 2. th ,92 transport ,12

9 8 (Note 11 - Opgørelse af andel af fælleslån, fortsat) Anlægslån Adresse Fordelingstal 31/ transport ,12 Sct. Kjeldsgade 29, 3. th ,92 Sct. Kjeldsgade 29, 4. tv. 4 0,00 Bryggervangen 16, 3. th. 4 0,00 Bryggervangen 16, 4. tv. 4 0,00 Bryggervangen 14, st. tv ,92 Bryggervangen 14, 1. th. 4 0,00 Bryggervangen 14, 3. tv. 4 0,00 Bryggervangen 14, 4. th ,92 Bryggervangen 12, st. th ,92 Bryggervangen 12, 1. tv. 4 0,00 Bryggervangen 12, 2. tv. 4 0,00 Bryggervangen 12, 2. th ,92 Ourøgade 19, 2. tv ,92 Ourøgade 19, 2. th. 4 0,00 Ourøgade 21, 1. tv. 4 0,00 Ourøgade 21, 2. th. 4 0,00 Ourøgade 21, 4. th. 4 0,00 Ourøgade 23, st. th. 4 0,00 Ourøgade 23, 1. tv. 4 0,00 Ourøgade 23, 4. th. 4 0,00 Ourøgade 25, 1. tv ,92 Ourøgade 25, 1. th ,92 Afrundingsdifference (0,07) I alt ,41 Note 12 - Generelt: Til sikkerhed for ejerforeningens tilgodehavende hos ejerne er der udstedt ejerpantebreve, i alt kr Endvidere er ejerforeningens vedtægt lyst pantstiftende for kr pr. fordelingstal. Allerede udstedte ejerpantebreve kvitteres til aflysning af tingbogen, når den pantstiftende vedtægt får første prioritets panteret.

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER

Gårdlauget Sølvtorvet. Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER 10 Gårdlauget Sølvtorvet Foreløbigt budget for året 2013 INDTÆGTER Gårdlaugetskontingent - medlemmer Renteindtægter Indtægter i alt 374.700 kr. 375.700 El-forbrug Forsikring Anskaffelser til gården Gård-

Læs mere

Ejerforeningen Birkegården

Ejerforeningen Birkegården Ejerforeningen Birkegården Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger.... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Resultatopgørelse... 5 Balance... 6

Læs mere

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006

Grundejerforeningen Vellerup Sommerby. Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk. Regnskaber for året 2006 Grundejerforeningen Vellerup Sommerby og Andelsselskabet Vellerup Sommerby Vandværk Regnskaber for året 2006 1 GRUNDEJERFORENINGEN VELLERUP SOMMERBY RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 31. DECEMBER 2006 Indtægter:

Læs mere

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr.

Arsrapport 2014. Arsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015. Dirigent: CVR-nr. 1800 Tlf: 39155200 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK 1561 København V evr-nr. 20222670 Ejerforeningen Skelhøjvej 25 A - D Arsrapport 2014 Arsrapporten

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2010. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2010 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 Budget Realiseret Realiseret 2010 2010 2009 Udstillingsvirksomhed:

Læs mere

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013

Ejerforeningen Enghavevej 13-29. Årsregnskab 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 1020 30 Telefax 36 1020 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Enghavevej 13-29

Læs mere

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014

Ejerforeningen Domus Vista Park II. Årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejerforeningen Domus Vista

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn.

EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. 0 EJERFORENINGEN GLOSTRUPPARKEN ----------------------------------------------------------- under matr. nr. 1 em Glostrup by og sogn. --- Opgørelse af fællesudgifter for året 2013 samt Balance pr. 31.

Læs mere

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013

Revi.Partner. Årsrapport for perioden. Ejerforeningen Bremensgade 30-34. 2300 København S. 1. januar - 31. december 2013 Revi.Partner Ejerforeningen Bremensgade 3-34 23 København S Årsrapport for perioden. januar - 3. december 23 ReviPartner - registreret revisionsanpartsselskab - CVR-nr. 252822 - www.kcrevi.dk Stationsvej

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13

Elektroteknisk Forening. Kronprinsensgade 28 5000 Odense C. CVR nr. 21 66 18 13 Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2008 samt budget for året 2009 og 2010 Elektroteknisk Forening 1 Revisionspåtegning fra foreningens uafhængige

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008

Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Administrator: Brøndbyernes Andelsboligforening Afdeling 1 Brøndby Parkvej Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 214 Kommunenr. 153 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Brøndby Kommune

Læs mere

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011

Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Nielsen Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Andeisboligtoreningen Lyøvej I mii. Arsrapport for 2010 42. regnskabsår Budget for 2011 Administrator: NyC Ejendomsadminstration ApS Ny Carlsbergvej

Læs mere

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75

Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Andelsboligforeningen Bragesgade 1 og Nørrebrogade 206 2200 København N CVR-nr. 20 23 82 75 Årsrapport for tiden 01.07.06-30.06.07 Gribskovvej 2 2100 København Ø Tlf.: 39 16 76 00 Fax: 39 16 76 01 E-mail:

Læs mere

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2009. Midtjysk Lederforum. CVR-nr. 31 13 21 77 10-r001 THTI CMP 414565 10001.docx. Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Industrivej Nord 9 Postboks 360 7400 Herning Telefon 96 27 61 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af KPMG

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Elektroteknisk Forening Kronprinsensgade 28 5000 Odense C CVR nr. 21 66 18 13 Regnskab for året 2014 samt budget for året 2015 og 2016

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Ledelsespåtegning: Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskab for 2009 for Vorup Vandværk I/S. Årsregnkabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis som

Læs mere

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 --------------

E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- E/F Gl. Christianshavn ----------------- Årsregnskab 2005 -------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3 Resultatopgørelse

Læs mere