Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne"

Transkript

1 ANALYSENOTAT Februar 2014 Medlemmernes vurdering af arbejdsforholdene på skolerne I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse om arbejdsforholdene på skolerne blandt medlemmerne i folkeskolen. Resultaterne bygger på svar fra medlemmer. Undersøgelsen af arbejdsforholdene er en såkaldt 0-punktsmåling. Den skulle belyse forholdene, inden de nye arbejdstidsregler og folkeskolereformen træder i kraft, og den forventes gentaget for at følge udviklingen og bruge resultaterne offensivt til at sætte udfordringerne på mediernes og politikernes dagsorden. Det skal bemærkes, at forårets lockout i sagens natur må forventes at have influeret på svarene i undersøgelsen. Konsekvensen er, at en ny undersøgelse af arbejdsforholdene i skoleåret 2014/15 kan vise forbedringer, som alene skyldes, at lockouten er kommet på afstand. 0-punktsmålingen burde derfor optimalt set være gennemført før konflikten. Fysiske forhold, ressourcer og arbejdsmiljø Målingen af arbejdsforholdene er foretaget på en række forskellige parametre. Medlemmerne er indledningsvist blevet bedt om at vurdere følgende forhold på deres skole: - De fysiske muligheder for at forberede og efterbehandle undervisningen på skolen - Mulighederne for at anvende it i undervisningen - Mulighederne for at skaffe undervisningsmaterialer til eleverne - Mulighederne for at give støtte til elever med særlige behov - Mulighederne for efteruddannelse/kompetenceudvikling - Det fysiske arbejdsmiljø - Det psykiske arbejdsmiljø. Medlemmerne har foretaget vurderingen af forholdene på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Det vil sige, at jo højere vurdering, jo mere positiv vurdering. Figur 1 viser medlemmernes gennemsnitlige vurdering af de respektive forhold. Som det fremgår af figuren, ligger alle gennemsnitsvurderinger mellem 4,22 og 6,15. Mulighederne for at skaffe undervisningsmaterialer til eleverne og anvende it i undervisningen får de højeste gennemsnitsvurderinger på henholdsvis 6,15 og 6,13. Henholdsvis 34,5 og 37,3 pct. af

2 medlemmerne giver disse forhold en af de tre højeste vurderinger, 8, 9 eller 10. Sidstnævnte fremgår af Tabel 9 i bilag 1, som viser svarfordelingen bag gennemsnittene. Den gennemsnitlige vurdering af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø ligger over middel. Det psykiske arbejdsmiljø ligger med en gennemsnitsvurdering på 6,00 lidt højere end det fysiske. 35,1 pct. af medlemmerne vurderer det psykiske arbejdsmiljø til at være 8, 9 eller 10. Medlemmernes gennemsnitlige vurdering af det fysiske arbejdsmiljø er 5,77, og her svarer 28,8 pct. af medlemmerne 8, 9 eller 10. Det skal nævnes, at medlemmernes vurdering af det fysiske arbejdsmiljø kan være påvirket af de krav, som øget lærer- og elevtilstedeværelse vil stille til skolerne fra næste skoleår. Mulighederne for støtte til elever med særlige behov og mulighederne for efteruddannelse/ kompetenceudvikling vurderes i gennemsnit til at være under middel. Den gennemsnitlige vurdering af mulighederne for at give den nødvendige støtte til elever med særlige behov er 4,63, og 14,6 pct. af medlemmerne svarer 8, 9 eller 10. Efteruddannelsesmulighederne får gennemsnitsvurderingen 4,45, og ligeledes her har 14,6 pct. af medlemmerne givet vurderingen 8, 9 eller 10. De fysiske muligheder for at forberede og efterbehandle undervisningen på skolen er det af de syv forhold, som medlemmerne giver den laveste gennemsnitsvurdering på 4,22. Blot 12,7 pct. af medlemmerne vurderer deres muligheder på dette punkt som 8, 9 eller 10. Figur 1: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Hvordan er (gennemsnit) Dine muligheder for at skaffe undervisningsmaterialer til eleverne? 6,15 Dine muligheder for at anvende it i undervisningen? 6,13 Det psykiske arbejdsmiljø på skolen samlet set? 6,00 Det fysiske arbejdsmiljø på skolen (lys, luft, støj) samlet set? 5,77 Dine muligheder for at give den nødvendige støtte til børn med særlige behov? Dine muligheder for efteruddannelse/kompetenceudvikling? Dine fysiske muligheder (lokaler og lærerarbejdspladser inkl. it-forhold) for at forberede/efterbehandle undervisningen på skolen? 4,63 4,45 4, Note: n= Respondenterne har kunnet svare på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt/gode. Figuren viser den gennemsnitlige vurdering. Medlemmernes vurdering af de syv forhold er analyseret for sammenhænge med, om de arbejder på en almindelig folkeskole eller en specialskole, samt om de har et tillidshverv i foreningen. Vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø og mulighederne for efteruddannelse er desuden analyseret for sammenhænge med deres alder, samt om de er lærere eller børnehaveklasseledere. Analysen viser, at de yngste medlemmer betragter deres muligheder for efteruddannelse som dårligere end de øvrige medlemmer. Der er derimod ikke nogen særlige aldersmæssige forskelle på vurderingen af det psykiske arbejdsmiljø (Tabel 10 i bilag 1).

3 Børnehaveklasseledere og lærere ser stort set ens på både det psykiske arbejdsmiljø og mulighederne for efteruddannelse (Tabel 11 i bilag 1). Medlemmer på almindelige folkeskoler og på specialskoler vurderer forholdene forskelligt. På specialskolerne vurderes de fysiske muligheder for at forberede og efterbehandle undervisningen på skolerne mere negativt. Omvendt er medlemmerne her mere positive over for mulighederne for at anvende it, skaffe undervisningsmaterialer og få efteruddannelse, samt i sagens natur markant mere positive over for mulighederne for at give støtte til børn med særlige behov (Tabel 12 i bilag 1). Medlemmer med tillidshverv er noget mere positive i deres vurdering af det fysiske arbejdsmiljø og de fysiske muligheder for at forberede og efterbehandle undervisningen på skolen end de øvrige medlemmer (Tabel 13 i bilag 1). Det samlede skoletilbud Medlemmerne har foretaget en vurdering af det samlede skoletilbud, som eleverne får på deres skole, og på en skala fra 1 til 10 vurderer de i gennemsnit skoletilbuddet til at være 6,99. 46,6 pct. svarer 8, 9 eller 10, jf. Tabel 1. Tabel 1: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er efter din vurdering det samlede skoletilbud, som eleverne får på din skole? Ved ikke 0,2% 0,8% 2,6% 3,7% 9,3% 11,1% 24,4% 31,7% 12,0% 3,0% 1,3% 6,99 Note: n= Ser man på henholdsvis de almindelige folkeskoler og specialskolerne, er medlemmerne på specialskolerne mere positive over for det samlede skoletilbud, som eleverne får på deres skole (Tabel 14 i bilag 1). Samarbejdet med ledelsen I det følgende sættes fokus på samarbejdet med skolens ledelse. Medlemmerne vurderer i gennemsnit deres eget samarbejde med ledelsen til at være 6,77, og knap halvdelen (49,1 pct.) vurderer samarbejdet til at være 8, 9 eller 10, jf. Tabel 2. Tabel 2: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse? Ved ikke Gennemsnit Gennemsnit 2,3% 4,4% 5,2% 4,8% 8,8% 9,0% 15,0% 23,2% 16,9% 9,0% 1,3% 6,77 Note: n=16.319

4 Besvarelserne af dette og de efterfølgende spørgsmål er analyseret for sammenhænge med køn, alder, om man er børnehaveklasseleder eller lærer, samt om man arbejder på en almindelig folkeskole eller en specialskole. I udvalgte spørgsmål er besvarelserne desuden analyseret for sammenhæng med, om man har et tillidshverv i foreningen. Analysen viser, at der stort set ikke er forskel på holdningen til samarbejdet med ledelsen blandt henholdsvis kvindelige og mandlige medlemmer, blandt de forskellige aldersgrupper og blandt børnehaveklasseledere og lærere (Tabel 15, Tabel 16 og Tabel 17 i bilag 1). Der er derimod en mindre holdningsforskel på de almindelige folkeskoler og på specialskolerne, idet medlemmerne på de almindelige folkeskoler er lidt mere positive over for samarbejdet med ledelsen (Tabel 18 i bilag 1). Derudover skal det bemærkes, at medlemmer med tillidshverv er noget mere positive over for samarbejdet med ledelsen end de øvrige (Tabel 19 i bilag 1). En anden indikator på samarbejdet med ledelsen er medarbejdernes indflydelse på deres egne arbejdsforhold. Medlemmernes gennemsnitlige vurdering af, hvor stor indflydelse lærerne og børnehaveklasselederne har på deres egne arbejdsforhold, er 5,46. 22,9 pct. vurderer indflydelsen til at være 8, 9 eller 10, jf. Tabel 3. Tabel 3: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold? Ved ikke Gennemsnit 4,2% 7,7% 9,4% 9,0% 13,6% 14,0% 17,0% 15,7% 5,8% 1,4% 2,2% 5,46 Note: n= Der er stort set ingen køns- eller aldersbetingede forskelle på vurderingen af, hvor stor indflydelse lærere og børnehaveklasseledere har på egne arbejdsforhold (Tabel 20 og Tabel 21 i bilag 1). Ser man på henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere, tillægger børnehaveklasselederne medarbejderne større indflydelse på arbejdsforholdene end lærerne gør (Tabel 22 i bilag 1). Desuden vurderer medlemmer på specialskoler, at medarbejderne har større indflydelse på arbejdsforholdene, end medlemmer på almindelige folkeskoler gør (Tabel 23 i bilag 1). Medlemmer med tillidshverv tillægger medarbejderne en del mere indflydelse på arbejdsforholdene end de øvrige medlemmer gør (Tabel 24 i bilag 1).

5 Tid til forberedelse Som situationen er i dag, oplever 43,9 pct. af medlemmerne ikke, at de inden for rammerne af deres arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen. Det fremgår af Figur 2. Figur 2: Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen? 43,9% 49,2% 6,9% Ja Nej Ved ikke Note: n= De kvindelige medlemmer er markant mere tilbøjelige til at opleve, at de ikke har tilstrækkelig tid til forberedelse, end de mandlige (Tabel 25 i bilag 1). Der er også en klar aldersbetinget sammenhæng: Jo yngre man er, jo mere tilbøjelig er man til at opleve, at man ikke har tilstrækkelige tid til forberedelse (Tabel 26 i bilag 1). Blandt henholdsvis lærere og børnehaveklasseledere er det især lærerne, der oplever, at de ikke har tilstrækkelig forberedelsestid (Tabel 27 i bilag 1). Derudover er der en markant større andel på de almindelige folkeskoler end på specialskolerne, som oplever, at de ikke har tilstrækkelig tid til at forberede deres undervisning (Tabel 28 i bilag 1). Stress Medlemmernes egen vurdering af om de føler stress, kan være et udtryk for deres arbejdsforhold. I undersøgelsen er anvendt stressdefinitionen fra FTF s arbejdsmiljøundersøgelser, hvor stress defineres som en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på arbejdsrelaterede problemer. Som det fremgår af Figur 3, føler 9,3 pct. af medlemmerne for tiden denne form for stress virkelig meget, og 22,3 pct. føler den ret meget. Dertil kommer 31,9 pct., som føler noget stress.

6 Figur 3: Det næste spørgsmål handler om stress. Med stress menes i denne sammenhæng en situation, hvor man føler sig anspændt, rastløs, nervøs eller urolig eller ikke kan sove om natten, fordi man tænker på arbejdsrelaterede problemer. Føler du denne form for stress for tiden? Virkelig meget 9,3% Ret meget 22,3% Noget Kun lidt 23,2% 31,9% Slet ikke 12,8% Ved ikke 0,5% Note: n= De kvindelige medlemmer er markant mere tilbøjelige til at føle ret eller virkelig meget stress end de mandlige (Tabel 29 i bilag 1). Aldersmæssigt er følelsen af stress mest udbredt blandt medlemmer i 50 erne og mindst udbredt blandt medlemmer i 60 erne (Tabel 30 i bilag 1). Der er stort set ikke forskel på stressniveauet blandt børnehaveklasseledere og lærere, eller blandt medlemmer på almindelige folkeskoler og specialskoler (Tabel 31 og Tabel 32 i bilag 1). Overvejelser om jobskifte En anden indikator på arbejdsforholdene er, om man har overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i ens nuværende arbejdskommune. Det har knap hver tredje, 31,4 pct., inden for det seneste år, jf. Figur 4. Figur 4: Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune? 31,4% 3,4% 65,2% Ja Nej Ved ikke Note: n=16.319

7 Der er stort set ikke forskel på, hvor stor en andel af de kvindelige og de mandlige medlemmer, der har overvejet at søge job i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene. Der er heller ikke forskel på, hvor udbredt overvejelsen har været blandt medlemmer på almindelige folkeskoler og på specialskoler (Tabel 33 og Tabel 36 i bilag 1). Aldersmæssigt er det især medlemmer i 30 erne og 40 erne, som har overvejet at søge job i en anden kommune, mens overvejelsen har været markant mindre udbredt blandt de ældste medlemmer (Tabel 34 i bilag 1). Lidt flere lærere end børnehaveklasseledere har overvejet at søge job i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene (Tabel 35 i bilag 1). Figur 5 viser, hvor stor en andel af medlemmerne, der har overvejet helt at forlade faget. Som det fremgår af figuren, har mere end to ud af tre medlemmer, 67,4 pct., inden for det seneste år overvejet at forlade faget. I besvarelsen af dette spørgsmål må medlemmerne i særlig høj grad forventes at være påvirkede af forårets lockout. Figur 5: Har du inden for det seneste år overvejet at forlade faget? 67,4% Note: n= ,9% 30,7% Ja Nej Ved ikke Overvejelsen om at forlade faget har været stort set lige udbredt blandt de kvindelige og de mandlige medlemmer (Tabel 37 i bilag 1). Aldersmæssigt er der markant flere medlemmer i 30 erne og 40 erne, der har overvejet at forlade faget. Også i dette spørgsmål er overvejelsen mindst udbredt blandt de ældste medlemmer, der (med undtagelser) har arbejdet som lærer/børnehaveklasseleder i mange år, og som er tæt på at gå på efterløn/pension (Tabel 38 i bilag 1). Flere lærere end børnehaveklasselederne har overvejet at forlade faget (Tabel 39 i bilag 1). Overvejelsen har været stort set lige udbredt blandt medlemmer på almindelige folkeskoler og på specialskoler (Tabel 40 i bilag 1).

8 Samlet jobtilfredshed I en samlet vurdering af hvor tilfredse de er med at være lærere/børnehaveklasseledere, svarer medlemmerne i gennemsnit 6,77. 43,5 pct. af medlemmerne giver vurderingen 8, 9 eller 10, jf. Tabel 4. Tabel 4: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder? Ved ikke Gennemsnit 1,1% 2,8% 4,7% 5,4% 10,5% 12,1% 19,2% 23,4% 12,6% 7,4% 0,7% 6,77 Note: n= Der er en lille forskel på jobtilfredsheden blandt de kvindelige og de mandlige medlemmer, idet kvindernes jobtilfredshed er en anelse højere (Tabel 41 i bilag 1). Det bemærkes, at de kvindelige medlemmer således er lidt mere tilfredse med deres arbejde, samtidig med at de også er mere tilbøjelige til at være stressede og til at opleve, at de ikke har tilstrækkelig forberedelsestid. Tilfredsheden varierer blandt de forskellige aldersgrupper med den største jobtilfredshed blandt medlemmer i 60 erne og den laveste blandt medlemmer i 30 erne og 40 erne (Tabel 42 i bilag 1). Det er også i sidstnævnte aldersgrupper, at flest har overvejet at forlade faget. Jobtilfredsheden er markant højere blandt børnehaveklasselederne end blandt lærerne (Tabel 43 i bilag 1). Der er stort set ikke forskel på tilfredsheden blandt medlemmer på almindelige folkeskoler og på specialskoler (Tabel 44 i bilag 1) Blandt medlemmer med tillidshverv er tilfredsheden lidt højere end blandt de øvrige medlemmer (Tabel 45 i bilag 1). Fakta om undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen blandt medlemmerne i folkeskolen omhandlede dels deres behov og ønsker til foreningen, dels arbejdsforholdene på deres skole. Dette notat behandler udelukkende del 2. Dataindsamling, målgruppe og svarprocent Dataindsamlingen fandt sted i perioden fra 20. november 2013 til 7. januar Spørgeskemaet blev udsendt pr. mail 20. november, og 9. december blev der sendt en påmindelse til de medlemmer, der endnu ikke havde svaret. Den officielle svarfrist var 16. december, men besvarelser frem til 7. januar indgår i datamaterialet. Målgruppen for undersøgelsen var samtlige medlemmer i fraktion 1 og 2 ansat på folkeskoler, herunder kommunale og regionale specialskoler for børn. Denne målgruppe omfattede pr. 13. november 2013 i alt medlemmer.

9 Spørgeskemaet blev udsendt til de medlemmer, der var registreret en mailadresse på i medlemssystemet, svarende til 95,6 pct. af målgruppen. Efterfølgende er registreret et frafald på 925 medlemmer på grund af ugyldig mailadresse og medlemmer, der har henvendt sig om, at de var uden for målgruppen. Dermed omfattede undersøgelsen reelt medlemmer. I alt medlemmer har færdiggjort deres besvarelse af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 36,9 pct. I det indledende spørgsmål blev respondenterne bedt om at bekræfte, om de arbejdede som lærer/børnehaveklasseleder, hvilket medførte et frafald. Dertil kommer, at de medlemmer, der ikke pt. er i arbejde pga. længerevarende orlov, sygdom eller ledighed, ikke har besvaret spørgeskemaets del 2 om arbejdsforholdene på deres skole. Dermed bygger resultaterne om arbejdsforholdene på svar fra medlemmer. Databehandling og -analyse I databehandlingen er der foretaget gennemsnitsberegninger af resultaterne i de spørgsmål, hvor medlemmerne har svaret på en skala fra 1 til 10. Svar i kategorien ved ikke er udeladt i beregningen og har dermed ikke betydning for gennemsnittet. Resultaterne er i de tilfælde, hvor det er skønnet relevant analyseret for sammenhænge med køn, alder, stillingstype (lærer eller børnehaveklasseleder), arbejdspladstype (almindelig folkeskole eller specialskole), samt hvorvidt de har et tillidshverv i foreningen (defineret som kredsstyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller kontaktperson). Alle omtalte sammenhænge er signifikante. Ved hver figur/tabel med frekvensfordelinger i notatet er angivet et n, som oplyser, hvor mange der har besvaret spørgsmålet. Undersøgelsens repræsentativitet er analyseret ved at se på, hvordan henholdsvis totalpopulationen (det totale antal medlemmer i fraktion 1 og 2 på folkeskoler, inkl. specialskoler for børn) og respondenterne (de medlemmer, som har medvirket i undersøgelsen) fordeler sig på følgende parametre: Køn, alder, region og stillingstype. Fordelingerne ses i tabellerne nedenfor. Som det fremgår af tabellerne, er der en meget lille forskel på andelen af kvinder/mænd blandt henholdsvis totalpopulation og respondenter. Der ses en lidt større aldersmæssig skævhed, idet de årige er lidt underrepræsenterede i undersøgelsen, mens de årige er lidt overrepræsenterede. Geografisk set er medlemmer i Region Hovedstaden lidt underrepræsenterede, mens medlemmer i Region Syddanmark er lidt overrepræsenterede. Stillingsmæssigt er fordelingen af lærere og børnehaveklasseledere identisk. Da de aldersmæssige og geografiske skævheder er relativt små, vurderes det ikke at have afgørende betydning for undersøgelsens resultater. Tabel 5: Fordeling på køn Kvinder Mænd Respondenter (n=16.627) 71,1% 28,9% Totalpopulation (n=48.342) 72,2% 27,8%

10 Tabel 6: Fordeling på alder Respondenter (n=16.627) 3,4% 25,8% 29,8% 30,6% 10,4% Totalpopulation (n=48.342) 5,4% 30,2% 28,7% 25,2% 10,5% Tabel 7: Fordeling på region Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland Uoplyst Respondenter (n=16.627) 26,4% 15,0% 22,9% 23,9% 11,8% 0,0% Totalpopulation (n=48.342) 29,2% 14,6% 21,3% 23,6% 11,3% 0,1% Tabel 8: Fordeling på stillingstype Lærere Børnehaveklasseledere Respondenter (n=16.627) 94,1% 5,9% Totalpopulation (n=48.342) 94,1% 5,9%

11 Bilag 1 Tabel 9: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Hvordan er (svarfordelinger) Dine muligheder for at skaffe undervisningsmaterialer? Dine muligheder for at anvende it i undervisningen? Det psykiske arbejdsmiljø? Det fysiske arbejdsmiljø? Dine muligheder for støtte til børn med særlige behov? Dine muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling? Dine fysiske muligheder for at forberede /efterbeh. på skolen? ,2% 4,4% 8,0% 9,3% 14,7% 12,8% 13,5% 19,1% 9,8% 5,7% 0,6% 3,7% 6,4% 9,7% 8,6% 12,8% 9,7% 11,6% 16,8% 10,5% 10,0% 0,2% 4,7% 5,9% 8,0% 8,5% 12,2% 11,5% 13,6% 19,6% 11,4% 4,1% 0,4% 4,5% 6,0% 8,8% 9,6% 14,8% 13,2% 14,1% 17,8% 8,3% 2,8% 0,3% 7,5% 12,3% 17,0% 13,4% 15,0% 10,5% 8,8% 7,9% 3,5% 3,2% 1,0% 9,9% 11,4% 13,6% 11,5% 15,1% 10,4% 9,0% 8,7% 3,5% 2,3% 4,5% 12,6% 16,3% 17,9% 10,5% 12,6% 8,5% 8,3% 7,8% 2,7% 2,2% 0,6% Note: n= Tabellen viser svarfordelingerne bag de beregnede gennemsnit i Figur 1. Spørgsmålsteksterne er forkortede. Ved ikke Tabel 10: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Hvordan er, fordelt på alder (gennemsnit) Det psykiske arbejdsmiljø? 6,11 6,05 5,96 5,95 6,11 Dine muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling? 4,03 4,46 4,45 4,48 4,50 Tabel 11: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Hvordan er, fordelt på stillingstype (gennemsnit) Børnehaveklasseledere Lærere Det psykiske arbejdsmiljø? 6,21 5,99 Dine muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling? 4,49 4,45

12 Tabel 12: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Hvordan er, fordelt på arbejdspladstype (gennemsnit) Dine muligheder for at skaffe undervisningsmaterialer? 6,11 7,07 Dine muligheder for at anvende it i undervisningen? 6,09 6,95 Det psykiske arbejdsmiljø? 6,02 5,73 Det fysiske arbejdsmiljø? 5,77 5,83 Dine muligheder for støtte til børn med særlige behov? 4,49 7,72 Dine muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling? 4,41 5,44 Dine fysiske muligheder for at forberede/efterbehandle på skolen? 4,24 3,82 Tabel 13: Du bedes besvare følgende spørgsmål på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er meget dårligt/dårlige og 10 er meget godt/gode. Hvordan er, fordelt på om man har tillidshverv (gennemsnit) Har tillidshverv Har ikke tillidshverv Dine muligheder for at skaffe undervisningsmaterialer? 6,25 6,13 Dine muligheder for at anvende it i undervisningen? 6,35 6,10 Det psykiske arbejdsmiljø? 6,26 5,97 Det fysiske arbejdsmiljø? 6,39 5,69 Dine muligheder for støtte til børn med særlige behov? 4,69 4,62 Dine muligheder for efteruddannelse/ kompetenceudvikling? 4,44 4,45 Dine fysiske muligheder for at forberede/efterbehandle på skolen? 4,73 4,15 Tabel 14: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er efter din vurdering det samlede skoletilbud, som eleverne får på din skole?, fordelt på arbejdspladstype (gennemsnit) 6,97 7,50 Tabel 15: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?, fordelt på køn (gennemsnit) Kvinder Mænd 6,78 6,76 Tabel 16: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?, fordelt på alder (gennemsnit) 6,85 6,86 6,73 6,72 6,79 Tabel 17: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?, fordelt på stillingstype (gennemsnit) Børnehaveklasseledere Lærere 6,79 6,77

13 Tabel 18: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?, fordelt på arbejdspladstype (gennemsnit) 6,79 6,47 Tabel 19: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget godt, hvor godt er dit samarbejde med skolens ledelse?, fordelt på om man har tillidshverv (gennemsnit) Har tillidshverv Har ikke tillidshverv 7,30 6,71 Tabel 20: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?, fordelt på køn (gennemsnit) Kvinder Mænd 5,48 5,42 Tabel 21: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?, fordelt på alder (gennemsnit) 5,43 5,48 5,50 5,42 5,46 Tabel 22: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?, fordelt på stillingstype (gennemsnit) Børnehaveklasseledere Lærere 5,89 5,43 Tabel 23: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?, fordelt på arbejdspladstype (gennemsnit) 5,45 5,72 Tabel 24: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget stor, hvor stor indflydelse vurderer du, at skolens lærere og børnehaveklasseledere har på deres egne arbejdsforhold?, fordelt på om man har tillidshverv (gennemsnit) Har tillidshverv Har ikke tillidshverv 6,09 5,38

14 Tabel 25: Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen?, fordelt på køn Kvinder Mænd Ja 46,1% 56,6% Nej 46,7% 37,2% Ved ikke 7,2% 6,2% Tabel 26: Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen?, fordelt på alder Ja 39,3% 46,7% 49,0% 50,0% 56,6% Nej 54,5% 46,7% 44,0% 43,0% 36,3% Ved ikke 6,2% 6,7% 7,1% 7,0% 7,1% Tabel 27: Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen?, fordelt på stillingstype Børnehaveklasseledere Lærere Ja 58,5% 48,6% Nej 33,6% 44,6% Ved ikke 7,9% 6,8% Tabel 28: Oplever du, at du inden for rammerne af din arbejdstid har tilstrækkelig tid til at forberede undervisningen?, fordelt på arbejdspladstype Ja 48,3% 69,3% Nej 44,8% 24,9% Ved ikke 7,0% 5,8% Tabel 29: Andel som føler stress ret eller virkelig meget, fordelt på køn Kvinder Mænd 33,8% 26,0% Tabel 30: Andel som føler stress ret eller virkelig meget, fordelt på alder 30,6% 28,4% 32,2% 35,7% 25,3%

15 Tabel 31: Andel som føler stress ret eller virkelig meget, fordelt på stillingstype Børnehaveklasseledere Lærere 32,4% 31,5% Tabel 32: Andel som føler stress ret eller virkelig meget, fordelt på arbejdspladstype 31,5% 31,1% Tabel 33: Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune?, fordelt på køn Kvinder Mænd Ja 31,9% 30,1% Nej 64,3% 67,3% Ved ikke 3,7% 2,6% Tabel 34: Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune?, fordelt på alder Ja 31,9% 36,2% 37,5% 28,3% 11,0% Nej 61,8% 60,2% 59,2% 68,6% 86,1% Ved ikke 6,3% 3,6% 3,3% 3,2% 2,9% Tabel 35: Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune?, fordelt på stillingstype Børnehaveklasseledere Lærere Ja 28,8% 31,6% Nej 67,7% 65,1% Ved ikke 3,5% 3,4% Tabel 36: Har du inden for det seneste år overvejet at søge job som lærer/børnehaveklasseleder i en anden kommune på grund af arbejdsforholdene i din nuværende arbejdskommune?, fordelt på arbejdspladstype Ja 31,3% 33,6% Nej 65,3% 63,0% Ved ikke 3,4% 3,4%

16 Tabel 37: Har du inden for det seneste år overvejet at forlade faget?, fordelt på køn Kvinder Mænd Ja 67,8% 66,3% Nej 30,1% 32,3% Ved ikke 2,1% 1,4% Tabel 38: Har du inden for det seneste år overvejet at forlade faget?, fordelt på alder Ja 59,6% 76,0% 74,7% 61,2% 45,5% Nej 37,0% 22,3% 23,7% 36,6% 52,6% Ved ikke 3,4% 1,6% 1,6% 2,1% 1,8% Tabel 39: Har du inden for det seneste år overvejet at forlade faget?, fordelt på stillingstype Børnehaveklasseledere Lærere Ja 57,5% 68,0% Nej 39,8% 30,2% Ved ikke 2,7% 1,8% Tabel 40: Har du inden for det seneste år overvejet at forlade faget?, fordelt på arbejdspladstype Ja 67,5% 65,9% Nej 30,7% 31,9% Ved ikke 1,9% 2,2% Tabel 41: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?, fordelt på køn (gennemsnit) Kvinder Mænd 6,82 6,64 Tabel 42: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?, fordelt på alder (gennemsnit) 7,06 6,61 6,64 6,80 7,34

17 Tabel 43: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?, fordelt på stillingstype (gennemsnit) Børnehaveklasseledere Lærere 7,69 6,71 Tabel 44: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?, fordelt på arbejdspladstype (gennemsnit) 6,76 6,86 Tabel 45: På en skala fra 1 til 10, hvor 10 er meget tilfreds, hvor tilfreds er du alt i alt med at være lærer/børnehaveklasseleder?, fordelt på om man har tillidshverv (gennemsnit) Har tillidshverv Har ikke tillidshverv 6,99 6,74

Behov og ønsker til foreningen blandt medlemmer i folkeskolen

Behov og ønsker til foreningen blandt medlemmer i folkeskolen ANALYSENOTAT Februar 2014 Behov og ønsker til foreningen blandt medlemmer i folkeskolen I perioden november 2013 til januar 2014 har Danmarks Lærerforening gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet...

Om undersøgelsen...1. Hovedresultater...2. Jobtilfredshed...3. Stress...3. Psykisk arbejdsmiljø...6. Motivation og fleksibilitet... Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2017 Ref. THP/- 03.01.2017 Om undersøgelsen...1 Hovedresultater...2 Jobtilfredshed...3 Stress...3 Psykisk arbejdsmiljø...6 Motivation og fleksibilitet...7

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Arbejdstempo, bemanding og stress

Arbejdstempo, bemanding og stress 19. august 2019 Arbejdstempo, bemanding og stress Seks ud af 10 (59 %) af FOAs medlemmer føler sig i meget høj, høj eller nogen grad stressede, og for størstedelen af disse (89 %) er arbejdet en vigtig

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 3. maj 2018 Helbred og sygefravær 2 ud af 3 FOA-medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller meget godt. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer. Undersøgelsen viser

Læs mere

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning

Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning ANALYSENOTAT Medlemsundersøgelse om understøttende undervisning Januar 2015 Danmarks Lærerforening har i januar 2015 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i folkeskolen om understøttende

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler.

4. juni Resultaterne bygger på svar fra knap 900 skoler. AN AL YS E NO T AT 4. juni 2012 Udviklingen i folkeskolens serviceniveau Danmarks Lærerforening har i maj 2012 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt foreningens tillidsrepræsentanter om udviklingen

Læs mere

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse

Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse 24. maj 2018 Jobtilfredshed, anerkendelse og indflydelse Mere end 5 ud af 6 FOA-medlemmer er glade for at gå på arbejde hver dag. Det viser en arbejdsmiljøundersøgelse, som FOA har foretaget. Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdstid. 2. januar 2018

Arbejdstid. 2. januar 2018 2. januar 2018 Arbejdstid Knap halvdelen af FOAs medlemmer er deltidsansatte, og en større andel af kvinder er deltidsansatte sammenlignet med mænd. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab

Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab FOA Kampagne & Analyse 30. marts 2009 Det siger FOAs medlemmer om ledere og lederskab Denne undersøgelse er gennemført via FOAs elektroniske medlemspanel i marts 2009. 2.031 FOA-medlemmer har medvirket

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 27. november 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst

Læs mere

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet

Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet 21. marts 2017 Forventninger til tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet Næsten 2 ud af 3 FOA-medlemmer regner ikke med, at de kan blive på arbejdsmarkedet, til de går på folkepension, hvis folkepensionsalderen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 18. december 2017 Seksuel chikane på arbejdspladsen Mere end hvert tiende FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for seksuel chikane. Det er især medlemmer i Social- og Sundhedssektoren,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde

Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde November 2014 ANALYSENOTAT Offentlig ansattes syn på mulighederne for at gøre et godt stykke arbejde På vegne af 27 lønmodtagerorganisationer har MEGAFON gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt organisationernes

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Mobning. 30. november 2017

Mobning. 30. november 2017 30. november 2017 Mobning Knap hvert fjerde FOA-medlem har inden for de seneste 12 måneder været udsat for mobning. Undersøgelsen viser desuden, at der er sammenhæng mellem mobning og vurderingen af arbejdsmiljøet,

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Stress og tabu. 5. november 2018

Stress og tabu. 5. november 2018 5. november 2018 Stress og tabu 4 ud af 10 af FOAs stressramte medlemmer, oplever det som skamfuldt at være ramt af stress. Det viser en undersøgelse, som FOA gennemførte i juni 2018 blandt 4.444 medlemmer.

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet

Hver 4. kvinde udsat for chikane på jobbet Hver. kvinde udsat for chikane på jobbet 1 pct. af lønmodtagere har været udsat for chikane på jobbet indenfor de seneste 1 måneder. Det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. De

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte

Mobning på arbejdspladsen. En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte Mobning på arbejdspladsen En undersøgelse af oplevelser med mobning blandt STEM-ansatte September 2018 Mobning på arbejdspladsen Resumé Inden for STEM (Science, Technology, Engineering & Math) var der

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Retfærdig løn i faggruppen

Retfærdig løn i faggruppen 27. april 2017 Retfærdig løn i faggruppen Næsten to ud af tre af FOAs medlemmer mener ikke, at deres faggruppes løn er retfærdig. Desuden føler en større andel af FOAs medlemmer uretfærdighed omkring faggruppens

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere

Selvledelse. Selvledelse blandt akademikere Indholdsfortegnelse Selvledelse blandt akademikere... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9 Stress og selvledelse... 10 Balance

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende

Side 1 af 6. Stress blandt de studerende Side 1 af 6 Stress blandt de studerende STUDIELIV 2017 Side 2 af 6 Indholdsfortegnelse Næsten halvdelen af studerende føler sig stressede... 3 Eksamen og studiet stresser... 3 De kvindelige studerende

Læs mere

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer

Selvledelse. Selvledelse blandt bibliotekarer Indholdsfortegnelse Forside... 1 Selvledelse... 1 Selvledelse blandt bibliotekarer... 1 Baggrundsvariable... 2 Indflydelse... 5 Klare mål og forventninger... 7 Psykisk arbejdsmiljø og selvledelse... 9

Læs mere

FOA-medlemmernes brug af sociale medier

FOA-medlemmernes brug af sociale medier 10. oktober 2017 FOA-medlemmernes brug af sociale medier Facebook, Messenger, Instagram og Snapchat er de sociale medier, hvor FOAs medlemmer er mest til stede, og de følger primært FOA og FOAs valgte/talspersoner

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Analysenotat fra Dansk Erhverv

Analysenotat fra Dansk Erhverv Analysenotat fra Dansk Erhverv Befolkningsundersøgelse om danskernes indløbsvaner i Sverige Hver sjette dansker køber ind i Sverige. Og udviklingen går i retning af øget grænsehandel. Capacent har på vegne

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner

NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Louise Kryspin Sørensen (mlf@dsr.dk) Juni 2018 NOTAT Ledelsesspændet i kommuner og regioner Dansk Sygeplejeråd har spurgt ledende sygeplejersker om blandt andet forhold som ledelsesspænd, hvilket dette

Læs mere

Forhold til kolleger. 24. maj 2018

Forhold til kolleger. 24. maj 2018 24. maj 2018 Forhold til kolleger Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og flere end 2 ud af 3 oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger. Spørgsmålene blev

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 14. marts 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med 2012,

Læs mere

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer.

6 ud af 10 medlemmer arbejder meget i bøjede og forvredne arbejdsstillinger. I undersøgelsen fra 2012 gjaldt det for 5 ud af 10 medlemmer. 22. december 2015 Fysisk arbejdsmiljø FOAs medlemmer vurderer, at deres arbejde er mere fysisk hårdt end danske lønmodtagere generelt. Den gennemsnitlige vurdering af, hvor hårdt det fysiske arbejdsmiljø

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser

Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser ANALYSENOTAT Medlemmernes arbejdsliv aktuel viden fra medlemsundersøgelser 2015-2017 August 2017 Dette notat er en samleanalyse, hvor data fra flere forskellige medlemsundersøgelser er samlet. Strukturen

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

Stress er ikke kun et akademiker fænomen

Stress er ikke kun et akademiker fænomen Flere gode år på arbejdsmarkedet 14. marts 2018 Stress er ikke kun et akademiker fænomen Tal fra LO s spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø og tilbagetrækning fra november 2017 viser med al tydelighed,

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 22. juni 5. juli I alt medlemmer svarede på ét eller flere spørgsmål om indeklima. 26. september 2018 Indeklima Flere end hvert tredje FOA-medlem synes, at indeklimaet på deres arbejdsplads er dårligt eller meget dårligt. Af dem har 83 procent i meget høj, høj eller nogen grad oplevet

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Stress... 7 Sygenærvær...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Seksuel chikane på arbejdspladsen

Seksuel chikane på arbejdspladsen 17. januar 2018 Seksuel chikane på arbejdspladsen Hver sjette FOA-medlem har været udsat for seksuel chikane inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016

Løn og anerkendelse. 18. oktober 2016 18. oktober 2016 Løn og anerkendelse Ni ud af ti af FOAs medlemmer føler i høj grad, at de yder en vigtig indsats overfor andre mennesker gennem deres arbejde. Ligeledes svarer så godt som alle FOAs medlemmer,

Læs mere

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede.

Spørgsmålene blev stillet til FOAs medlemspanel i perioden 25. november til 6. december 2016, hvor i alt medlemmer svarede. 31. januar 2017 Ulønnet overarbejde Næsten 4 ud af 10 medlemmer i FOA arbejder mere, end de får betaling for, mindst én gang om ugen. Det viser en undersøgelse, som FOA har gennemført via sit medlemspanel.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik

Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik 5. november 18 Omdømmeundersøgelse af Danmarks Statistik I foråret 18 har Epinion gennemført en undersøgelse af den danske befolknings kendskab og tillid til Danmarks Statistik ved at spørge et repræsentativt

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed

Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Notat 6. august 2018, opdateret 1. november 2018 MEB+JT+NP Side 1 af 18 Undersøgelse: Socialrådgiveres ytringsfrihed Dansk Socialrådgiverforening (DS) gennemførte i 2017 en undersøgelse blandt vore medlemmer

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselsmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen. Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansbacheloruddannelsen Årgang 2010-2014 pr. 1. februar 2015 Udarbejdet af Kvalitetsmedarbejder Ulrik Pontoppidan, Erhvervsakademi Aarhus, marts 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 27. november 2017 Vold og trusler på arbejdspladsen Omkring en tredjedel af FOAs medlemmer har inden for det seneste år været udsat for trusler om vold eller fysisk vold på deres arbejdsplads. Undersøgelsen

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Trivsel på regionernes arbejdspladser

Trivsel på regionernes arbejdspladser Trivsel på regionernes arbejdspladser Regionerne er blevet enige om at måle trivsel på arbejdspladserne. Med benchmarking for øje er der valgt otte spørgsmål fra Trivselmeter, hvilke stilles på alle regionernes

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

LVU eres valg af arbejde og bopæl i nordjylland (2008)

LVU eres valg af arbejde og bopæl i nordjylland (2008) LVU eres valg af arbejde og bopæl i nordjylland (2008) Medlemmer fra 4 faglige organisationer, dvs. Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Danmarks Jurist- og Økonomiforbund (DJØF), Dansk Magisterforening

Læs mere

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018

Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 2018 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte 18 Lederne September 18 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange respondenter der er jobsøgende eller overvejer at skifte job Deres motiver

Læs mere

Inklusionsundersøgelse 2014

Inklusionsundersøgelse 2014 Inklusionsundersøgelse 2014 Inklusionsundersøgelse 2014 Randers Lærerforening har i perioden 25. november 2014 til 6. december 2014 gennemført den årlige undersøgelse om inklusion. Spørgeskemaet er sendt

Læs mere

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv.

Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Forringelser på arbejdspladsen: Fyringer, nedskæringer mv. Samlet set har 85 procent af FOAs medlemmer oplevet, at der er sket forringelser på deres arbejdsplads inden for det seneste år. Forringelserne

Læs mere

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009

SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 SST - monitorering af danskernes rygevaner - december 2009 Metodebeskrivelse Den 5. januar 2010 BESKRIVELSE AF DATAINDSAMLINGEN 3 MÅLGRUPPE 3 PERIODE FOR DATAINDSAMLING 3 SVARPROCENT 3 FRAFALD OG SCREENOUT

Læs mere

Sygefravær og sygenærvær

Sygefravær og sygenærvær 3. september 2018 Sygefravær og sygenærvær 80 procent af FOAs medlemmer er inden for det seneste år taget på arbejde, selvom de var syge. Den primære grund er hensynet til kollegerne. I forlængelse af

Læs mere

Faglig udvikling og uddannelse

Faglig udvikling og uddannelse 24. maj 2018 Faglig udvikling og uddannelse Mere end hver tredje får ikke tilbudt den uddannelse og de kurser, de har brug for i deres arbejde. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine

Læs mere

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet

Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Resultater af succes-undersøgelsen via Internettet Hvem har svaret Profil af de 1801 respondenter som har svaret på succes -skemaet via internettet. Køn Alder Mand Kvinde 13-20 20-29 30-39 40-49 50-59

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Uniformer i ældreplejen

Uniformer i ældreplejen 7. november 2016 Uniformer i ældreplejen Det er et krav at bære uniform for 87 procent af FOAs medlemmer ansat i ældreplejen. Af disse medlemmer er det kun få, der ikke overholder kravet. Det viser en

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere