Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er"

Transkript

1 Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første resultater fra den del af Frivillighedsundersøgelsen, der handler om den frivillige sektors organisering. Denne består af en registrering af alle former for frivillige organisationer lokale såvel som landsdækkende og en efterfølgende kvantitativ undersøgelse af disse organisationers struktur, mål og opgaver, økonomi, medlemstal, problemer mv. Formålet med organisationsundersøgelsen er - at afdække størrelsen og karakteren af den frivillige sektor i Danmark, dvs. populationen af frivillige organisationer, og sammenligne denne med andre lande, - at belyse og forklare ligheder og forskelle mellem forskellige samfundsområder, hvor den frivillige organisering spiller en central rolle, og analysere specifikke problemstillinger indenfor hvert af disse områder, - at belyse og forklare udviklingen i den frivillige organisering på de områder deraf, hvor tidligere undersøgelser gør dette muligt, - at forklare den frivillige sektors udvikling og særlige karakteristika i Danmark i lyset af forskellige teorier. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er - en institutionaliseret realitet (har et navn, en juridisk status, er vedvarende mv.). - privat / ikke-offentlig, dvs. at organisationen ikke er en del af eller kontrolleret af den offentlige sektor, og at organisationen er organisatorisk / institutionelt adskilt derfra. - non-profit, dvs. at det ikke er organisationens primære formål at generere profit, hverken direkte eller indirekte, og organisationen er ikke primært styret af kommercielle mål og hensyn. - selv-bestemmende, dvs. at organisationen selv bestemmer over egne anliggender og ikke er kontrolleret af andre organisationer. - frivillig, dvs. at medlemskab / deltagelse og bidrag i form af penge og arbejde er frivilligt, og at der også udføres frivilligt, ulønnet arbejde i organisationen. Denne definition lever tre organisationstyper op til: - Foreningen - Den selvejende institution - Den almennyttige fond 1

2 Registrering af frivillige organisationer Der findes ikke et register for frivillige organisationer hverken totalt eller indenfor de enkelte organisationsområder. Derfor forudsætter undersøgelsen, at der foretages en registrering af de frivillige organisationer dels for at få et fuldstændigt billede af den frivillige sektors udbredelse og sammensætning og for at få en population af organisationer til spørgeskemaundersøgelsen af de frivillige organisationer. På det regionale og lokale plan er det en umulig opgave at foretage en total registrering af alle frivillige foreninger, selvejende institutioner og almennyttige fonde i Danmark. Denne kortlægning er derfor afgrænset til Fyns Amt, der tilnærmelsesvis repræsenterer landets og befolkningens forskellighed (fx på urbaniseringsgrad, befolknings- og erhvervssammensætning, det kommunale udgifts- og serviceniveau samt den kommunale støtte til frivillige organisationer). Derved kan resultaterne fra registreringen og den efterfølgende spørgeskemaundersøgelse af de lokale organisationer aggregeres til landsplan. På det nationale plan tilstræbes det at foretage en total registrering af alle landsdækkende frivillige organisationer. Denne registrering er gennemført i efteråret Den lokale undersøgelse Spørgeskemaundersøgelsen af de lokale og regionale frivillige organisationer på Fyn blev gennemført i foråret Spørgeskemaerne blev sendt til et udvalg af de organisationer vi registrerede i perioden oktober 2003 til april En foreløbig opgørelse viser, at der i Fyns Amt findes omkring frivillige organisationer fordelt på ca foreninger, ca. 600 selvejende institutioner og ca. 250 almennyttige fonde. Blandt foreningerne modtog et spørgeskema, og deraf har 1889 foreninger besvaret skemaet. Det giver en svarprocent på 49 helt samme svarprocent som foreningsundersøgelsen i Aalborg, der blev gennemført i efteråret 2001, kom op på (Torpe, Lars og Kjeldgaard, Torben K. Foreningssamfundets sociale kapital. Danske foreninger i et europæisk perspektiv. Magtudredningen, 2003). 599 selvejende institutioner modtog spørgeskemaet, og deraf har 256 institutioner besvaret spørgsmålene svarende til 43 pct. Endelig blev spørgeskemaet sendt til 352 almennyttige fonde, og deraf har 146 almennyttige fonde besvaret spørgeskemaet. Svarprocenten herfra giver 42. I alt er der altså svar fra lokale og regionale frivillige organisationer i Fyns Amt, og tilsammen udgør det 48 pct. af de organisationer, der fik mulighed for at besvare spørgeskemaet dvs. den samlede svarprocent for undersøgelsen på Fyn er 48. De lokale og regionale foreninger på Fyn De første og foreløbige resultater, der præsenteres nedenfor stammer fra undersøgelsen af de lokale og regionale foreninger på Fyn. Resultaterne fra de selvejende institutioner og almennyttige fonde vil komme til at indgå i senere publikationer. 2

3 Hvornår blev foreningerne stiftet? Man møder ofte den opfattelse, at foreningerne og de frivillige organisationer er gamle. Det gælder imidlertid kun for relativt få foreninger. Hver fjerde forening er dannet siden 1990, og det er kun omkring hver fjerde forening, der er dannet før Tabel 1: Fordelingen af foreninger i Fyns Amt efter alder. Procent Stiftet før Stiftet mellem 1900 og Stiftet mellem 1950 og Stiftet mellem 1975 og Stiftet mellem 1990 og N = 1595 Foreningernes medlemmer Et interessant spørgsmål er, hvordan de eksisterende foreninger udvikler sig. Det findes der ikke et enkelt mål for, men ser vi på medlemsudviklingen (tabel 2), svarer to ud af fem foreninger, at de har fået flere medlemmer de seneste fem år, mens hver fjerde forening har oplevet det modsatte. Der er altså flere foreninger, som kan melde om fremgang end om tilbagegang. Tabel 2: Har foreningen fået flere eller færre medlemmer de seneste fem år? Procent. Flere medlemmer 39 Samme antal medlemmer 33 Færre medlemmer 26 Ved ikke 2 N =

4 Medlemmernes fordeling på køn, alder og etnisk / kulturel baggrund varierer meget fra forening til forening. Tabel 3 viser imidlertid, at tre ud af fem foreninger ikke har børnemedlemmer, og det er kun omkring hver tiende forening, der er en decideret børne- og ungdomsforening (hvor mere end halvdelen af medlemmerne er under 18 år). Foreninger udelukkende for kvinder/piger eller mænd/drenge er en sjældenhed, og tre ud af fem af foreningerne har ingen medlemmer fra etniske minoritetsgrupper. Tabel 3: Medlemmernes fordeling på alder, køn og etnisk baggrund. Procent. Hvor stor en procentdel af medlemmerne... Ingen Mindre end 10 % Mindre end 50 % Ca. 50 % Mere end 50 % Næsten alle Ved ikke N = er under 18 år? er piger / kvinder? tilhører etniske < 1 < 1 < minoriteter? Hvad beskæftiger foreningerne sig med? Vi finder foreninger indenfor mange samfundsområder, men Frivillighedsundersøgelsen bekræfter, at fritids- og kulturaktiviteter dominerer foreningslivet i Danmark som de også gør i de øvrige nordiske lande. Som det fremgår af tabel 4 beskæftiger hver fjerde forening sig med kultur, kunst, musik eller historie. En lige så stor andel beskæftiger sig med idræt eller dans, mens lidt færre beskæftiger sig med andre hobby- og fritidsaktiviteter. Det næststørste område er foreninger, der tager sigte på lokalsamfund og boliger, som omkring hver fjerde forening beskæftiger sig med. Foreninger der tager sigte på en social indsats (velgørenhed, selvhjælp, social omsorg og støtte mv.) spiller også en betydelig rolle på det lokale plan. Fra holdningsspørgsmålene nedenfor i tabel 10, svarer 15 pct. af foreningerne, at foreningen skal medvirke til at løse de sociale problemer i samfundet. 4

5 Tabel 4: Hvad beskæftiger den frivillige organisation sig med? Procent. Kultur, fritid og idræt 61 Uddannelse og undervisning 19 Sundhed og sygdom 8 Social indsats 17 Miljø 9 Lokalsamfund og bolig 27 Politik, rådgivning, juridisk bistand 15 Økonomisk støtte og filantropi 10 Internationale aktiviteter 10 Religion 3 Arbejde og erhverv 9 Andet 16 N = 1889 Foreningerne har kunnet sætte kryds ud for flere aktiviteter. Kommentarer til tabellen: Tabellen tager ikke højde for, at spørgeskemaet kun blev sendt til halvdelen af foreningerne indenfor Idræt, Anden fritid (som ovenfor hører under kategorien Kultur, fritid og idræt ) og Lokalsamfund og bolig, p.g.a. det store antal foreninger på disse områder. På de øvrige områder, blev spørgeskemaet udsendt til alle registrerede foreninger. Der er heller ikke taget højde for, at svarprocenten på de forskellige foreningsområder ikke er lige høj Foreningernes værdier Foreningerne karakteriseres ofte som idébetonede organisationer ud fra en antagelse om, at de har tilknytning til eller bygger på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter. Som det fremgår af tabel 5, svarer to ud af tre foreninger da også, at de bygger på bestemte værdier eller ideologier. Hele 18 pct. svarer, at de bygger på folkelig oplysning, 16 pct. bygger på social solidaritet, 13 pct. på humanitære værdier og 11 pct. på grønne værdier. Kun 7 pct. 5

6 svarer, at foreningen bygger på kristne værdier, og 6 pct. har sat kryds ved arbejderbevægelse/ socialisme. De gamle klassiske åndelige og politiske bevægelser spiller altså en forholdsvis lille rolle, mens det er mindre præcise værdier, som foreningerne svarer, at de bygger på. Foreningernes svar på en række udsagn af holdningsmæssig karakter viser endvidere, at det kun er hver fjerde forening der er helt enig i, at det er meget vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer (se tabel 10). Tabel 5: Har foreningen tilknytning til og / eller bygger foreningens arbejde på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter (pct.) a. Ingen specielle værdier 34 b. Kristne værdier 7 c. Andre religiøse værdier < 1 d. Arbejderbevægelse / socialisme 6 e. Liberale / borgerlige værdier 7 f. Nationale værdier 9 g. International solidaritet 6 h. Grønne værdier (miljø, natur) 11 i. Folkelig oplysning 18 j. Humanitære værdier 13 k. Social solidaritet 16 l. Andre værdier 12 Foreningerne har kunnet sætte kryds ud for flere svarmuligheder N =

7 Lokale eller regionale foreninger? Foreninger betragtes ofte som et af lokalsamfundets vigtigste bastioner. Svarene som vises i tabel 6 viser imidlertid, at det kun er hver tredje forening, der kan betragtes som en lokalforening i geografisk forstand. En anden tredjedel hører til i hele kommunen, og den sidste tredjedel hører til i flere kommuner. Dette billede bekræftes i øvrigt af foreningernes svar på en række udsagn (se tabel 10). Således er det kun 20 pct. af foreningerne, som erklærer sig helt enige i, at foreningen er først og fremmest en forening for beboere i det lokalområde, hvor den hører til. Tabel 6: Det geografiske område for organisationens virksomhed. Procent. Landsby, mindre by eller sogn 22 Boligkvarter 6 Skoledistrikt eller bydel 5 Hele kommunen 36 Flere kommuner eller amtet 25 Landsdel eller hele landet 7 N = 1772 Medlemsdemokrati En helt afgørende side af foreningerne er medlemsdemokratiet. Mange foreninger giver imidlertid udtryk for, at medlemmerne ikke er interesseret i at få indflydelse på foreningen. Foreningernes svar i tabel 7 viser, at i hver fjerde forening deltager mere end halvdelen af medlemmerne i den årlige generalforsamling, men i halvdelen af foreningerne er det mindre end en tredjedel. Tabel 7: Hvor stort er fremmødet normalt til følgende møder og arrangementer? Pct. Mere end halvdelen af medlemmerne Mellem en tredjedel og halvdelen Mindre end en tredjedel Afholder ikke sådanne arrangementer N = Generalforsamling, årsmøde Andre medlemsmøder Foreningsfester og andre sociale arrangementer

8 Lønnede medarbejdere? Det er jævnligt til diskussion, om der er ved at ske en professionalisering af foreningslivet. Undersøgelsen viser imidlertid, at fire ud af fem foreninger i Fyns Amt ikke har lønnede medarbejdere (tabel 8). Fra holdningsspørgsmålene i tabel 10, kan man se, at kun 4 pct. af foreningerne erklærer sig helt enige i følgende udsagn: Hvis det er muligt burde det frivillige arbejde overtages af lønnet arbejdskraft, mens 74 pct. svarer, at det frivillige og ulønnede arbejde har en værdi i sig selv, som det er vigtigt at bevare. Det er endvidere kun 5 pct., der svarer, at arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes, mens 56 pct. svarer, at arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet. Tabel 8: Har foreningen haft lønnede medarbejdere det seneste regnskabsår? Procent. Ja 21 Nej 80 N = 1810 Foreningernes samarbejdspartnere De seneste år er samarbejde og partnerskab mellem den offentlige sektor og den frivillige sektor kommet på tale. Undersøgelsen viser imidlertid, som det fremgår af tabel 9, at et stort flertal af foreningerne ikke har et direkte samarbejde med en kommunal institution eller myndighed. Derimod har mere end halvdelen af foreningerne et samarbejde med en anden forening, der beskæftiger sig med samme aktiviteter, målgrupper mv. Den mest forpligtende form for samarbejde, hvor foreningen har indgået en egentlig kontrakt eller driftsaftale med kommunen eller et amt om udførelsen af en bestemt opgave eller aktivitet, findes i 13 pct. af foreningerne. Som det fremgår af holdningsspørgsmålene i tabel 10, har foreningerne den holdning, at de ikke skal indrette deres aktiviteter efter, hvad kommunen vil støtte økonomisk. Hele 65 pct. erklærer sig således helt enig i, at foreningen bør ikke indrette sine aktiviteter efter, hvad kommunen vil støtte økonomisk. 8

9 Tabel 9: Har foreningen indenfor de seneste 5 år haft samarbejde om aktiviteter, arrangementer eller projekter med foreninger, private virksomheder, kommunale institutioner mv.? Procent. Har samarbejde i dag Har tidligere haft samarbejde Har aldrig haft samarbejde Samarbejde med forening med samme virksomhed (aktivitet, målgruppe, mv.), som foreningens egen virksomhed Samarbejde med forening med anden virksomhed end foreningens egen virksomhed N = Samarbejde med skole Samarbejde med daginstitution, SFO, fritidsklub eller anden børne- og ungdomsinstitution Samarbejde med anden kommunal / amtskommunal institution eller forvaltning Samarbejde med kirke Samarbejde med privat virksomhed ol Samarbejde med anden form for organisation, institution, virksomhed Mange foreninger har ikke besvaret disse spørgsmål Holdninger i foreningerne Sidst i spørgeskemaet har foreningerne svaret på en række holdningsspørgsmål. Spørgsmålet lød således: Nedenfor har vi sat en række modstridende udsagn op om foreningens aktiviteter, formål og måde at fungere på. Sæt X ved 1 hvis du er helt enig i udsagnet til venstre, sæt X ved 5 hvis du er helt enig i udsagnet til højre. Du kan også vælge et tal mellem disse to yderpunkter. I tabellen nedenfor nøjes vi med andel af foreningerne, der har sat kryds ved helt enig i udsagnet til venstre eller helt enig i udsagnet til højre. Resultaterne er kommenteret i de forskellige afsnit ovenfor. 9

10 Tabel 10: Foreningernes holdning til en række udsagn. Procent. 1 5 N = Foreningen er først og fremmest en forening for folk, der interesserer sig for de særlige aktiviteter, som foreningen beskæftiger sig med Foreningen er først og fremmest en forening for beboere i det lokalområde, hvor den hører til (som en del af lokalområdet) 1669 Foreningen er i opposition til dominerende holdninger i samfundet De fleste aktiviteter i foreningen er kun for medlemmerne Det er ikke vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer 4 59 Foreningen er i overensstemmelse med gængse holdninger i samfundet De fleste aktiviteter i foreningen er åbne for alle interesserede Det er meget vigtigt for os at overbevise andre om vores ideer Foreningen skal medvirke til at løse de sociale problemer i samfundet Det er ikke foreningens opgave at løse sociale problemer 1617 Foreningen bør tilpasse sine aktiviteter efter kommunens ønsker for at få kommunale tilskud 7 65 Foreningen bør ikke indrette sine aktiviteter efter, hvad kommunen vil støtte økonomisk 1583 Foreningen bør drives som en forretning Det frivillige og ulønnede arbejde har en værdi i sig selv, som det er vigtigt at bevare Arbejdet i foreningen bør i højere grad lønnes 8 69 Foreningen bør drives efter foreningens idégrundlag 74 4 Hvis det var muligt burde det frivillige arbejde overtages af lønnet arbejdskraft 5 56 Arbejdet i foreningen bør være helt ulønnet Alle der har lyst og interesse for foreningens aktiviteter kan bruges som frivillig uanset uddannelse og kvalifikationer Mange af foreningens aktiviteter kræver, at de frivillige har en uddannelse eller særlige kvalifikationer dertil (fx fra kurser)

11 Problemer i foreningslivet Endelig har foreningerne svaret på, hvilke problemer de har. Tabel 11 nedenfor viser alene den andel af foreningerne, som har svaret, at det nævnte problem opleves som et stort problem. Generelt synes foreningerne ikke, at de har store problemer. De problemer, som flest foreninger opfatter som store, er medlemmernes manglende deltagelse på generalforsamlingen, og at det er svært at få frivillige til bestyrelsen. Det er dog kun 20 pct. af foreningerne, der svarer, at dette er et stort problem. Tabel 11: Hvad er de største problemer for foreningen for tiden? Procent. Et stort problem N = Foreningen har svært ved at få nye medlemmer Der er for få aktiviteter i foreningen For få af medlemmerne møder op til general-forsamlingen og andre møder Det er svært at få frivillige til bestyrelsen Det er svært at få frivillige til andre opgaver Foreningen har svært ved at skaffe de nødvendige indtægter til aktiviteterne Den offentlige støtte til foreningen er for lille Foreningen har svært ved at skaffe penge fra private fonde, virksomheder eller bidragsydere Foreningen har svært ved at få lokaler og faciliteter til dens aktiviteter Foreningen har lille politisk bevågenhed Der er for mange regler fra det offentlige, som gør det besværligt at være forening Det offentlige stiller i stigende grad krav om, hvad foreningen skal beskæftige sig med (aktiviteter og målgrupper) Kommunale tilbud er en konkurrent for foreningen Foreningen har svært ved at forny sig Medierne beskæftiger sig ikke med foreningens aktiviteter Der er generelt for lille interesse og forståelse I offentligheden ofr foreningens aktiviteter

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne

Læs mere

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Hvilke undersøgelser? Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører

Læs mere

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store kommunale forventninger til at foreninger

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Kommunerne og det frivillige arbejde. CIFRI-seminar 15. januar 2013

Kommunerne og det frivillige arbejde. CIFRI-seminar 15. januar 2013 Kommunerne og det frivillige arbejde CIFRI-seminar 15. januar 2013 Store politiske forventninger til det frivillige arbejde XXX STUE Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere

Læs mere

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig organisation? Definition af frivillige, non-profit organisationer Organisationer,

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. SFI, 9. dec. 2013 1 Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 foreløbige analyser 1. Om undersøgelsen, Lars Skov Henriksen 2. Frivilligt

Læs mere

Den frivillige nonprofit sektors samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark. Thomas P. Boje Roskilde Universitet

Den frivillige nonprofit sektors samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark. Thomas P. Boje Roskilde Universitet Den frivillige nonprofit sektors samfundsøkonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning i Danmark Thomas P. Boje Roskilde Universitet Formål Den samfundsmæssige betydning af den frivillige nonprofit sektor

Læs mere

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune?

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Store politiske forventninger til det frivillige arbejde

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Foreningslivet i Danmark

Foreningslivet i Danmark Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Januar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Metode...

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen

Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen 1 2. maj 2013 Forskningsprojekt Kommunerne har stor betydning for foreningslivet Mange foreninger får

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt

Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Civilsamfundet og de frivillige organisationer kort fortalt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet bibsen@health.sdu.dk Myter om foreningsliv og frivilligt

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde......................................... 3 Fakta om frivillige i det frivillige

Læs mere

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv.

Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv. Analyse af lokalforeningerne på DUF-området og deres holdninger til kommunernes administration af folkeoplysningsloven mv. Maj 29 Gennemført af HAST Kommunikation for Dansk Ungdoms Fællesråd 1. Indledning

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor

Læs mere

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller

NOTATSERIE. Medborgerskab Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller NOTATSERIE Medborgerskab 17 Notat nr. 1: Nydanskeres holdninger til kønsroller AUGUST 17 Nydanskeres holdninger til kønsroller 1. Hovedpointer Indvandreres og efterkommeres holdninger til kønsroller adskiller

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

FORENINGERS SAMARBEJDE MED KOMMUNALE INSTITUTIONER. Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen 2017:2

FORENINGERS SAMARBEJDE MED KOMMUNALE INSTITUTIONER. Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen 2017:2 FORENINGERS SAMARBEJDE MED KOMMUNALE INSTITUTIONER Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen 2017:2 Foreningers samarbejde med kommunale institutioner Klaus Levinsen Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 20. Maj 2014, Byens Rum SFI rapport 14:09 UDVIKLINGEN I FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet.

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. 1 Baggrund: I forbindelse med frivillighedsundersøgelsen 2012 blev

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE

KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE KORTLÆGNING AF SKOLEDAGENS LÆNGDE UNDERVISNINGS- MINISTERIET RAPPORT SEPTEMBER 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING OG RESUMÉ 6 SKOLEBESTYRELSENS INVOLVERING I SKEMAER Side 3 Side 35 2 INDSKOLINGEN Side

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning

Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning ANALYSENOTAT 30. april 2014 Status på inklusionsindsatsen i 10 kommuner under Undervisningsministeriets inklusionsrådgivning Danmarks Lærerforening har i april gennemført en undersøgelse, der skulle afdække

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Kommunernes samarbejde med civile aktører

Kommunernes samarbejde med civile aktører Kommunernes samarbejde med civile aktører helle hygum espersen, seniorprojektleder, KORA bjarne ibsen, professor på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet Der er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET LOF s idétræf 2016, Hotel Svendborg, 06/02/2016. Analytiker Malene Thøgersen UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET OPLÆGGETS TEMAER Overordnede udviklingstendenser i foreningslivet

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT

FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT FORENINGSIDRÆT I FYNS AMT UDVIKLING, ØKONOMI OG ARBEJDSKRAFT Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport, Idræt og Wellness

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011.

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. Side 1 af 10 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Aarhus. Efterår 2011. (September 2012 Christina Falkenberg) Side 2 af 10 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Formålet med folkeoplysning DOF ønsker sammen med medlemsskolerne

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på det grønne område

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på det grønne område Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på det grønne område Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund XXX STUE Det frivillige foreningsliv

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel

Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Opsamling af kultur- og fritidsundersøgelse i Østerbro Borgerpanel Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet gennem Østerbro Borgerpanel i perioden 3.-10. oktober 2017. Spørgeskemaet er blevet sendt ud på

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Forhold til kolleger og ledelse

Forhold til kolleger og ledelse 16. marts 2016 Forhold til kolleger og ledelse Mere end 9 ud af 10 FOA-medlemmer har et godt forhold til deres kolleger, og næsten 2 ud af 3 medlemmer oplever, at de får støtte og hjælp fra deres kolleger.

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse

NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse Louise Kryspin Sørensen September 2016 NOTAT Sygeplejerskernes oplevelse af arbejdstilrettelæggelse DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred (SATH). I denne

Læs mere

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hjerteforeningen, Nyborg Strand, 9. maj 2015 1 Hvad vil jeg komme ind på

Læs mere

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK

STUDIELIVSUNDERSØGELSE PRAKTIK Resultaterne i dette faktaark stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse 2016 og omhandler primært resultaterne om praktik i forbindelse med studiet. Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004

BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 KONSERVATORIET FOR MUSIK OG FORMIDLING BESKÆFTIGELSESRAPPORT 2004 Januar 2005 Vestjysk Musikkonservatorium Kirkegade 61 6700 Esbjerg www.vmk.dk info@vmk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning Side 2 2. Konservatoriets

Læs mere

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen For at sige det barsk og kort: Offentlige tilskud kan, ( ), føre den åbenbare risiko med sig, at der holdes liv i noget, som allerede er dødt. De kan konservere

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 1 Frivillighedsundersøgelserne 2004 og 2012 2004: 3.134 besvarede 16 år og derover

Læs mere

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads.

En fjerdedel af medlemmerne i undersøgelsen er helt eller delvist uenige i, at vold bliver tilstrækkeligt forebygget på deres arbejdsplads. 16. januar 2014 Vold i psykiatrien FOA har i dagene 3.-12. januar 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om vold blandt medlemmer, der arbejder i psykiatrien. 792 medvirkende oplyste, at de arbejder

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats

DISCUS A/S. Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Rapport om fremdriften i Socialfondens Integrationsindsats Evaluering af EVU/Socialfondens integrationsindsats August 2006 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og konklusioner 4 3. De fire ansøgningsrunder

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark

Tal om det frivillige Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 16-18 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner

Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Side 1 af 10 Kendskab og holdning til Syddjurs Kommune Nulpunktsmåling maj 2016 analyse og konklusioner Metode Spørgeskemaundersøgelse blandt 510 respondenter som: - er bosiddende i Favrskov, Norddjurs,

Læs mere

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt

FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 8. juli 2016 FOAs medlemmer om arbejdsmiljøet generelt 3 ud af 4 af FOAs medlemmer er helt eller delvist enige i, at deres arbejdsmiljø generelt er godt. Hver tiende er til gengæld helt uenige. Det viser

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE NR. 8 - RESULTATOVERSIGT SEPTEMBER 2017 Undersøgelsen I Holbæk Kommunes borgerpanel, kan byrådet spørge et bredt udvalg af borgere om holdninger, erfaringer

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015

BORGER- PANEL. Unge mænd står udenfor foreningslivet. Januar 2015 BORGER- PANEL Januar 2015 Unge mænd står udenfor foreningslivet 3 ud af 4 danskere er medlem af en forening. Mest populært er det at være en del af sports- og fritidsforeninger efterfulgt af medlemskab

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE

UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE UNDERSØGELSE BLANDT DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE Høring & ankesager januar 2012 Et samarbejde mellem 1 Denne rapport er lavet på baggrund af et elektronisk survey, som Socialpædagogerne

Læs mere

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten

Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Fremtidens frivillige foreningsliv i idrætten Klublederseminar, Danmarks Motor Union, 2. november 2012 Trygve Buch Laub Analytiker trygve.laub@idan.dk Frivillighedsundersøgelsen Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS

Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Analysenotat Kommunalpolitiske ønsker og prioriteringer inden for OPS Dansk Erhverv har i februar 2010 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommunalpolitikere. Undersøgelsen omhandler blandt

Læs mere