Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010"

Transkript

1 Har I styr på jeres forsikringer? Lad os give jer en hjælpende hånd! FORSIKRING 2010

2 Forord Frie Børnehaver og Fritidshjem indgik i 1984 et samarbejde med forsikringsselskabet Alka. Formålet var at sikre, at daginstitutionerne havde de rigtige forsikringer til den rigtige pris. Det har siden udviklet sig til et meget vellykket samarbejde, og i dag forsikrer vi mere end 400 selvejende daginstitutioner i en kollektiv ordning. Ordningen omfatter løsøreforsikring, ansvarsforsikring, børneulykkesforsikring og den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. At så mange institutioner deltager har gjort det muligt at fastholde en billig pris alle årene. I 2001 blev den kollektive ordning udvidet med ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring i samarbejde med Nassau Forsikring. Forsikringsbladet er med til at informere om, hvad de enkelte forsikringer omfatter. De institutioner der er med i ordningen, vil en gang om året få et forsikringscertifikat fra Frie Børnehaver. Her kan institutionen se hvilke af de kollektive forsikringer (samt evt. bygnings-/glasforsikring), som institutionen har tegnet. Det er vigtigt, at man får ajourført sit forsikringscertifikat, så institutionen er dækket rigtigt. Til de institutioner der har tegnet en ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring vil ligeledes få et certifikat via Frie Børnehaver. Det skal bemærkes, at i 2010 er præmien for arbejdsskade- og ulykkesforsikring den samme som i 2009, og endvidere en forbedret dækning af ulykkesforsikring. Hvis man ønsker et uforpligtende tilbud på Frie Børnehavers kollektive forsikringsordning - er vi altid til rådighed for at udarbejde et sådant. Vi håber, I finder dette forsikringsblad interessant, og såfremt I ønsker yderligere oplysninger, bedes I kontakte os. Svend Erik Christiansen Direktør for landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Januar

3 Arbejdsskadeforsikring Kommer en ansat til skade under udførelsen af sit arbejde, skal der ske en anmeldelse til Alka Forsikring. Erstatningsmulighederne fremgår af Lov om arbejdsskadeforsikring, der gælder enhver, der er ansat til at udføre arbejde her i landet, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, og om der er tale om varigt arbejde eller ej. Ingen indeksering af arbejdsskaden i 2010 Alka har oplyst, at på baggrund af et tilfredsstillende skadeforløb over en længere periode, er det muligt at fastholde nuværende præmieniveau. Det vil sige at præmien for arbejdsskadeforsikringen 2010 er lig præmien i Forældredækning Forældre, der deltager i frivilligt arbejde i institutionerne, f.eks. arbejdslørdage og lign., er også omfattet af forsikringen. De institutioner, der er tilmeldt landsforeningens kollektive arbejdsskadeforsikring, er automatisk med i forældredækningen. Forsikringen dækker på samme måde som en arbejdsskadeforsikring dækker ansatte i institutionerne. Dog er erhvervssygdomme, aldersbetingede lidelser, pludselige løfteskader undtaget. Erstatningen for varigt mén beregnes efter lov om arbejdsskade, mens erhvervsevnetab omregnes til engangsbeløb. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har besluttet, at alle institutioner, der er omfattet af den kollektive arbejdsskadeforsikring, bliver omfattet af denne forsikring uden merbetaling. Ansvarsforsikring Forsikringen er etableret med følgende forsikringssum: Forsikringssum ved person- og tingskade: Kr Forsikringssummen er maksimum erstatning pr. år og pr. skadesbegivenhed. Forsikringen omfatter det juridiske ansvar, som institutionen kan få pålagt, hvis medarbejderen ved en ansvarspådragende fejl eller forsømmelse har forvoldt skade på en anden person eller på en anden persons ting. Forsikringen dækker tillige børnenes personlige ansvar i den tid, de er under institutionens opsyn. Anden ansvarsforsikring skal dog gå forud. Ansvarsforsikringen under løsøreforsikringen dækker kun når barnet/børnene er under institutionens opsyn (dvs. ikke hvis der f.eks. sker en ansvarsskade i fritiden, altså hvor barnet er udenfor institutionens opsyn, så er det evt. forældrenes privatansvarsforsikring der skal dække ansvarsskaden.) 3

4 Børneulykkesforsikring Ny forbedret dækning i 2010 Udviklingen i skadeforløbet er på niveau med de tidligere år. Frie Børnehaver har derfor genforhandlet aftalen og opnået bedre vilkår. Det betyder, at dækningerne forhøjes og præmien forbliver uforandret. Oversigt over ændringerne: Invaliditet kr kr. Tandskade kr kr. Brilleskade kr kr. Ved død som følge af ulykkestilfælde kr kr. Forsikringen dækker børnene, mens de er i institutionens varetægt. Forsikringen dækker ved ulykkestilfælde indtruffet i institutionerne, samt når børnene er på udflugter, eller deltager i rejser her i landet eller i udlandet, forudsat turen er arrangeret af institutionerne og at børnene er under tilsyn af institutionens personale. Det har ingen betydning for dækningen om børnene transporteres i nogle forældres private biler eller i institutionens biler, så længe turen/udflugten er arrangeret af institutionen. 4

5 Sker der f.eks. en skade (trafikuheld) i forbindelse med udflugten og børnene kommer til skade, så kan børnene få erstatning fra bilernes ansvarsforsikring (uanset om det er institutionens bil eller en privat bil) og udover dette, så kan børnene få erstatning fra den kollektive børneulykkesforsikring. Men skulle en af de ansatte fra institutionen vælge at tage nogle børn med på vej til institutionen, eventuelt fordi børnene bor langt væk eller der ikke kører nogle busser - så dækker børneulykkesforsikringen ikke. Her er der jo ikke tale om en udflugt. Bilens ansvarsforsikring vil dog alligevel dække evt. personskaden på børnene. Hvis børnene selv har en privat børneulykkesforsikring, så dækker den også personskaden. For ulykkesforsikring, som medfører en invaliditetsgrad på 30 % eller derover, og som rammer de børn der er omfattet af policen er der en tillægserstatning. Tillægget er af samme størrelse som invaliditetserstatningen, således at der i disse tilfælde betales dobbelt erstatning. Briller er dækket ved beskadigelse og tyveri, når skaden eller tyveriet sker i selve institutionen. Dækningen gælder også under udflugter eller ved rejser her i landet eller i udlandet, når turen er arrangeret af institutionen og børnene er under tilsyn af institutionens personale. Forsikringen for briller dækker ikke ved bortkomst. Udvidelse af ulykkeforsikring primært interesse for ungdomsklubber: Alka Forsikring har udvidet klausulen for børn der er fyldt 18 år og derover. De vil fremover være dækket af den kollektive børneulykke, dog under forudsætning af, at disse børn er indskrevet i institutionen, og at den præmie som institutionen betaler præmie efter, samtidig indeholder børnetal for alle børn i institutionen inkl. børn som er 18 år og derover. 5

6 Erhvervsløsøreforsikring Institutionens inventar såsom reoler, borde, stole, legetøj og lignende kan blive beskadiget ved f.eks. brand, indbrudstyveri eller vandskade. Forsikringssummer: Brand, tyveri og vandskade, samt ekstra dækninger pr. forsikringssted. Der er etableret flere forsikringssummer, for at tage højde for institutionens størrelse. Derfor er det vigtigt, at institutionen ser på deres forsikringscertifikat og undersøger, hvilken forsikringssum de har. Det kan vise sig, at I har en for lav forsikringssum. Husk: Det er ikke helt billigt, at etablere en ny daginstitution, hvis den er brændt helt ned. Der vil pr. 1/ være følgende forsikringssummer pr. forsikringssted: Forsikringssum Selvrisiko Brand, tyveri og vandskade kr. 0,00 kr. Brand, tyveri og vandskade kr. 0,00 kr. Brand, tyveri og vandskade kr. 0,00 kr. Brand, tyveri og vandskade kr. 0,00 kr. Brand, tyveri og vandskade kr. 0,00 kr. Brand, tyveri og vandskade kr. 0,00 kr. Forsikringssum Selvrisiko Nøgledækning kr. 0,00 kr. Hærværk på al udendørs løsøre kr kr. Køle / Dybfrost kr. min. 20% kr. Simpelt tyveri kr. 615 kr. Kortslutning Sumløs 0,00 kr. Meromkostning kr 0,00 kr. EDB kr kr. Hvis institutionen ønsker en lavere eller en højere forsikringssum end de nævnte kan dette også etableres. Er I tvivl om, hvor stor en forsikringssum I har, kan I se det på jeres forsikringscertifikat. I er også velkommen til at kontakte landsforeningen. 6

7 Underforsikring: Hvis værdien af de forsikrede genstande (opgjort i henhold til forsikringsbetingelsernes regler herom) overstiger forsikringssummen for de genstande, som forsikringen omfatter, er der underforsikring. Dette gør, at der kun bliver betalt forholdsmæssig erstatning. Eksempler: 1) Forsikringssum: kr. Værdi af forsikrede genstande: Skade (totalt): Erstatning: kr kr kr. 2) Forsikringssum: kr. Værdi af forsikrede genstande: kr. Skade (delvis): kr. Erstatning: x = kr. Derfor er det vigtigt, at den totale forsikringssum ikke er for lille. Ekstradækninger under erhvervsløsøreforsikring: Nøgledækning: Dækningssum: kr. Selvrisiko: Ingen Udvidelse af nøgledækning pr. januar Alka har i samarbejde med Frie Børnehaver fået udvidet nøgledækningen så den nu dækker når nøgler går tabt som følge af indbrudstyveri på forsikringsstedet(institutionen) samt udenfor forsikringsstedet. Denne udvidelse er uden tillægspræmie. Eksempel: Hvis en medarbejder i institutionen får stjålet nøgler til institutionen ved indbrudstyveri på privatadressen, vil forsikringen dække for nye nøgler og omstilling af låse til institutionen. Dækning: Forsikringen dækker udgifter til omstilling af låse og genfremstilling af nøgler, når nøgler går tabt som følge af indbrudstyveri på forsikringsstedet. Dækningen omfatter kun låse og nøgler som forsikringstager/sikrede råder over til bygninger og lokaler. Forsikringen dækker endvidere nøglebokse, når voldeligt opbrud på nøgleboks kan konstateres. Det er en betingelse, at nøgleboksen er af et F&P godkendt fabrikat samt monteret efter F&P godkendte forskrifter. Skadeopgørelse: Alka s erstatningspligt er begrænset til kr ,- pr. skadebegivenhed i Erstatningen pr. forsikringsår kan ikke overstige kr ,- i Beløbene indeksreguleres. Det er en betingelse for Alka s erstatningspligt, at indbrudstyveriet anmeldes til politiet senest 24 timer efter at skaden er konstateret. 7

8 Forsikringen dækker ikke: Nøgler som bortkommer af en hvilken som helst anden årsag end indbrudstyveri. Nøgler eller omstillinger på låse tilhørende sikrede, når nøglerne har befundet sig i tredjemands varetægt. Hærværk på al udendørs løsøre: Forsikringen er udvidet til at dække forsætlige og ondsindede handlinger, herunder graffiti på udendørs løsøre som er forvoldt af andre end sikrede/bruger. Dækningssum: Selvrisiko: kr kr. Eksempel: Efter lukketid er der begået hærværk på legeredskaber og skaden beløber sig til kr ,-. Forsikringen dækker kr ,- minus selvrisiko på kr ,- dvs. der udbetales kr ,-. Forsikringen dækker ikke: Skader af kosmetisk art, dog dækkes omkostninger ved fjernelse af graffiti. Skadeopgørelse: Alka s erstatningspligt er begrænset til kr ,- (2010) pr. skadebegivenhed. Erstatningen pr. forsikringsår kan ikke overstige kr ,- (2010). Beløbene indeksreguleres. Køle / dybfrost forsikring Dækningssum: Selvrisiko: kr. 20% af værdien min. 200,- kr. Eksempel: Efter et uvejr slår HFI relæet fra og da personalet kommer på arbejde mandag morgen er madvarerne ødelagt. Der er madvarer for kr ,-. Forsikringen dækker kr ,- minus 20% i selvrisiko, dvs. der udbetales kr ,-. 8

9 Simpel tyveridækning Forsikringen er udvidet til at dække tyveri af genstande som beror i bygningen på forsikringsstedet og tilhører institutionen, selvom voldeligt opbrud på bygningen ikke kan konstateres. Dækningen omfatter ikke tyveri fra redskabsskure, carporte, udhuse og lignende. Skadeopgørelse Alka s erstatningspligt er begrænset til kr ,- pr. skadebegivenhed. Beløbene er indeksregulerede. Dækningssum: Selvrisiko: kr. 615 kr. Eksempel: Børnene og personalet er på legepladsen, imens bliver der stjålet rede penge og cd-afspiller fra kontoret. Dørene var uaflåst, så det er muligt for børn, personale og forældre at komme ind og ud. Tabet af effekterne udgør: Rede penge kr ,- Cd-afspiller kr ,- (anskaffet i 2009) Forsikringen dækker kr ,- minus kr. 615,- i selvrisiko dvs. der udbetales kr ,-. 9

10 EDB all risk, stationært og bærbart udstyr Forsikringen omfatter alle administrative kontormaskiner. Ved administrative kontormaskiner forstås: Administrativt edb-udstyr, tekstbehandlingsudstyr, fotokopi-, telefax-, regne- og skrivemaskiner samt telefonudstyr (ikke mobiltelefoner) og lignende. Dækningssum: Selvrisiko: kr kr. Eksempel: En leder har institutionens bærbare pc er med hjem på privatadressen, da lederen skal arbejde hjemmefra. Inden lederen kommer hjem til privatadressen, skal de daglige indkøb foretages. På parkeringspladsen sker der indbrud i bilen og den bærbare pc er bliver stjålet fra bilens aflåste bagagerum. Den bærbare pc er har en værdi af kr ,-. Alka betaler en ny bærbare pc er minus selvrisiko på kr ,- dvs. der ydes kr ,- i erstatning for den stjålne bærbare pc er. Edb forsikringen dækker alle dage 24 timer i døgnet, dog er der en begrænsning mht. tyveri fra lukket og aflåst motorkøretøj. Her dækkes kun alle hverdage i tidsrummet fra kl til kl Meromkostningsforsikring Etableres som en første-risikodækning med en forsikringssum på kr ,-. Dvs. forsikringen dækker meromkostninger op til kr og ikke mere. Der kan ikke gøres underforsikring gældende. Det betyder f.eks. at hvis meromkostningerne efter en dækningsberettiget skade udgør kr så erstatter forsikringen kr , som er den maksimale dækning. I tilfælde hvor følgerne af en forsikringsbegivenhed ikke strækker sig ud over 7 dage, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret, dækker forsikringen ikke. Eksempel på en dækningsberettiget skade: P.g.a. brand/ eller vandskade kan en institution ikke benyttes i to måneder. Nuværende husleje udgør kr ,- Husleje for tilsvarende lokaler udgør kr Differencen på kr bliver betalt af forsikringen. Forsikringen dækker endvidere de ekstra udgifter der er i forbindelse med flytningen. 10

11 Kortslutningsdækning En kortslutningsdækning vil bl.a. dække kortslutningsskader på alt edb, fax, kopimaskiner, telefoner, omstillingsanlæg, playstations, køleskabe, frysere, fjernsyn mv., og disses installationer. En kortslutningsdækning er sumløs. For en skade, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende, gælder følgende procentvise erstatning af nyværdien: Genstandens alder: Procent Fra 0 - indtil 2 år 100% Over 2 - indtil 3 år 90% Over 3 - indtil 4 år 80% Over 4 - indtil 5 år 70% Over 5 - indtil 6 år 60% Over 6 - indtil 7 år 50% Over 7 - indtil 8 år 40% Over 8 - indtil 9 år 30% Herudover 20% Udgifter til reparation erstattes efter tilsvarende regler. Forsikringen omfatter ikke: Skader, der skyldes slid, mangelfuld vedligeholdelse, mekanisk ødelæggelse o. lign. Skader, for hvilke der kan opnås erstatning gennem garantitilsagn eller serviceordninger. Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation. Skader, der skyldes overbelastning eller, at genstandene er blevet anvendt i strid med deres bestemmelse eller konstruktion. Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning. Tyverifarlige effekter: I den kollektive ordning er standard summen for tyverifarlige effekter på kr Sikringskravet er fortsat efter sikringsniveau 1*. Såfremt institutionen ønsker en dækning på tyverifarlige effekter på mellem kr og op til max. kr er sikringskravet efter sikringsniveau 2* og der skal betales tillægspræmie. For summer ved tyverifarlige effekter på over kr er sikringskravet efter sikringsniveau 3* og der skal betales tillægspræmie. * Der henvises til forsikringsbetingelser nr under sikringsniveau. Klausul Tyverifarlige effekter På forsikringsstedet må højst bero tyverifarlige effekter for indtil kr (nyværdi) Som tyverifarlige effekter regnes følgende: Bånd,- plade-, cd- og dvd-afspillere, dvd-brændere og lignende Bånd, kassetter, plader, videobånd, dvd er og compact discs (cd er) Radio-, video- og tv-apparater med tilbehør herunder projektorer 11

12 Edb-udstyr med tilbehør, herunder pc ere og pc-spil Playstations og Xbox med tilhørende spil Forstærkere Fotografisk udstyr, herunder digital kamera og videooptager Højtaleranlæg Elektroniske musikinstrumenter Hi-Fi anlæg med tilbehør (bl.a. mixerpult og lignende) Erstatningen vil blive opgjort til dagsværdi, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Udvidelse af vandskadedækning: Forsikringen er udvidet til at dække skade på løsøre som følge af en på bygningspolicen dækningsberettiget vandskade. Eksempel på en dækningsberettiget skade: Der konstateres et mindre brud på røranlæg i loft og vand siver ud fra det skjulte rør og forårsager vandskade på loft samt skade på et bord (løsøre) i institutionen da vand gennem et stykke tid har dryppet ned på bordet og ødelagt dette. 12

13 Bygningsforsikring Alka bygningsforsikring dækker de effekter som ikke er løsøregenstande. Det gælder selve huset mure, tag, trappe, kælder osv. Bygningsforsikringen kan omfatte følgende deldækninger: Brand Kortslutning Bygningsbeskadigelse (indbrud vandskade påkørsel etc. ) Grundejeransvar Svamp og insektskade Glas samt sanitet. (kan også tegnes alene jf. lejekontrakt) Udvidet rørskade inkl. stikledningsforsikring. Bygningsforsikringen er ikke en del af den kollektive forsikringsordning og skal tegnes direkte gennem Alka. Kontakt Heidi Thygesen på eller Pr. 1. Januar 2010 tilbyder Alka hærværksdækning på bygningsforsikringen: Det er nu muligt at udvide bygningsforsikringen til også at omfatte hærværksdækning. Hærværksdækningen vil være identisk med den der i forvejen er på løsøreforsikringen, dog således at den dækker i forbindelse med hærværksskader på bygningen. Klausul hærværksdækning: Hærværk: Forsikringen er udvidet til at dække forsætlige og ondsindede handlinger, herunder graffiti på bygningen som er forvoldt af andre end sikrede / bruger. Forsikringen omfatter ikke genstande som iht. F&P s Fordelingsvejledning er omfattet af en erhvervsforsikring. Skadeopgørelse: Alkas erstatningspligt er begrænset til kr ,- (2010) pr. skadebegivenhed. Erstatningen pr. forsikringsår kan ikke overstige kr ,- (2010). Beløbene indeksreguleres iht. reguleringsbestemmelserne i forsikringsbetingelserne. Forsikringen dækker ikke. Skader af kosmetisk art, dog dækkes omkostninger ved fjernelse af graffiti. Selvrisiko. Sikrede betaler selv de første kr ,- (2010) af enhver skade. Beløbene indeksreguleres jf. ovenstående. Er der sket hærværk på både løsøre og bygning bliver der kun opkrævet selvrisiko 1 gang. Det skal dog bemærkes, at der skal være tale om samme begivenhed. Hvis man ønsker, at få hærværksdækning på sin bygningsforsikring eller hvis man har spørgsmål, så er man altid velkommen til at kontakte Alka. 13

14 Anmeldelse af skader Anmeldelse af ansvarsskade, samt skade på bygning og løsøre kan gøres direkte over Alka s hjemmeside, på under faneblad erhverv, og menu anmeld skade. Anmeldelse af skade på ulykke, kan også ske via Alka s hjemmeside www. alka.dk dog under faneblad privat, og menu anmeld skade. Det er også muligt at anmelde skaden pr. telefon til Alka fra mandag til fredag mellem kl og kl Bemærk: Anmeldelse af arbejdsskade kan gøres pr. telefon eller få tilsendt en skadeanmeldelse fra Alka. Skade på bygning og løsøre tlf Ansvarsskade og arbejdsskade tlf Børneulykke tlf

15 Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring Vi har i de sidste 9 år tegnet 130 ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikringer i Frie Børnehaver og Fritidshjem. Baggrunden er erkendelsen af, at det ikke er ansvars- eller risikofrit at være leder af en institution eller lade sig vælge til bestyrelsen. Det er sjældent, at der rejses krav overfor bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af ledelsen i selvejende institutioner. Men hvis det sker, kan kravet blive rejst mod den enkelte personligt. Det betyder for det første, at man selv må betale advokatbistand under sagen, og eventuelt sagsomkostninger til modparten, hvis man taber sagen. Det betyder endvidere, at hvis man bliver erstatningsansvarlig, hæfter man med sin egen personlige formue for betaling af erstatning. Forsikringen dækker de sagsomkostninger, som en erstatningssag kan medføre uanset hvad erstatningssagen måtte ende med. Forsikringen dækker også de omkostninger, som man måtte blive pålagt at betale til modparten eller andre. Endelig dækker forsikringen den erstatning og renter heraf, som man måtte blive pålagt at betale. Hvis man ønsker et uforpligtende tilbud så kontakt: Frie Børnehaver og Fritidshjem Christian Mortensen på tlf. direkte eller pr. Frie Børnehaver sørger for: at opsige institutionernes nuværende forsikringer at de bliver tilsluttet den kollektive forsikringsordning. Det skal oplyses, at institutionerne ikke er tvunget til at tegne alle forsikringerne, men efter behov. Alle kollektive forsikringer er 1-årige, dvs. erhverv, ansvar, arbejdsskade, børneulykke, og bestyrelsesforsikring. De enkeltstående forsikringer såsom bygningsforsikring eller glasforsikring kan tegnes enten som 1-årige eller 3-årige der er 10% rabat for 3-årig tegning. 15

16 Præmien for arbejdsskadeforsikringen 2010 er lig præmien 2009 Børneulykkeforsikring med forhøjet dækninger og præmien forbliver uforandret Udvidet nøgledækning Tilbud på hærværksdækning på bygningsforsikring Kontaktperson: Christian Mortensen Tlf. direkte: Udarbejdet af landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem i samarbejde med Alka og Nassau Forsikring Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Tlf

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Sammenligning Erhvervsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 2501. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

0 7 1C.G9. 1. Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger. Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde 0 7 1C.G9. 1 to Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk A/B Stegis c/o Nyropsgade 1 1602 København V Policenr. E-mail 9660 5930 26 092

Læs mere

25.301 kr. Erhvervsforsikring

25.301 kr. Erhvervsforsikring Forsikringstilbud E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om

Læs mere

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01

TotalErhverv Byggepladsforsikring. Forsikringsvilkår TE-CS-01 TotalErhverv Byggepladsforsikring Forsikringsvilkår TE-CS-01 Indholdsfortegnelse Hvilke genstande er omfattet 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Forsikringssum og selvrisiko 4. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Forsikring af Frivillige

Forsikring af Frivillige Forsikring af Frivillige Om Forsikring af frivillige i FrivilligCenter Lollands medlemorganisationer Tryghed til alle Oversigt Forsikring Erstatningssum Selvrisiko Løsøre inkl. tyveri 200.000 5.000 (Tyveri

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvad gør du hvis skaden sker?

Hvad gør du hvis skaden sker? Hvad gør du hvis skaden sker? Boligselskabet Det boligselskab som ejer den ejendom du bor i, har tegnet en bygningsforsikring som dækker skader på selve ejendommen. Det indebærer, at enhver skade som f.eks.

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Skadevejledning. for. Randers Kommune

Skadevejledning. for. Randers Kommune for Randers Kommune 06-02-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Inddeling... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøreforsikring... 7 Motorkøretøj... 8 Ansvar... 9

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Kære Formænd, Kolonihaveforbundet sendte jer i august 2014 et tilbud fra Alm Brand om en fællesforsikringsaftale

Læs mere

Forsikrings- og skadevejledning

Forsikrings- og skadevejledning Indholdsfortegnelse Indledning...1 Anmeldelse af skader...4 Bygning...5 Entrepriser...6 Løsøre...7 Motor...8 Ansvar...9 Arbejdsskade...10 Rejser...10 Side 2 af 10 Indledning Denne forsikringsvejledning

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Golfspilleres ansvarsforsikring

Golfspilleres ansvarsforsikring Forsikringstager Dansk Golf Union Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Forsikret risiko Golfspil udøvet på eller ved golfbane/-anlæg drevet af foreningsejet klub eller privat ejet selskab. Det

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland

Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland Forsikringsforhold for børn og unge på Specialbørnehjemmene i Region Nordjylland Udarbejdet af Jura & Forsikring Region Nordjylland Forsikringsperiode 1/1-2016 til 31/12-2020 Opdateret juli 2017 1 Arbejdsskadeforsikring

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 4718284 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345121 Ny forsikring gælder fra 7. december 2012 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Paludan Müllers

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

RTM Insurance Brokers

RTM Insurance Brokers Lars Henriksen RTM Insurance Brokers A/S RTM i tal: Etableret i 1992 Ca. 50 ansatte Kontor i Greve, København Aarhus, Fredericia og Odense Specialer: * Kommuner * Forsyningsselskaber over hele landet *

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-12-07 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag.

Bygningerne på forsikringsstedet har hårdt tag. Generelt for forsikringen Forsikringssted Diverse Spejdergrupper Overalt I Danmark, 1 Virksomhedskategori Forudsætninger for forsikringen Selskabelig-/faglig forening Alle beløb gælder for 2014, og er

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede

Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01. 1.0 Sikrede Almindelige forsikringsbetingelser Kriminalitetsforsikring, KR-05-01 1.0 Sikrede Sikrede på denne police er forsikringstager og forsikringstagers datterselskaber, hvorved forstås de juridiske personer,

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer

POLICE Ejendomsforsikring Policenummer POLICE Ejendomsforsikring Policenummer 6606475 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Ændring gælder fra 1. oktober 2013 Hvad er forsikret Bygninger på forsikringsstedet: Brobergsgade 7, 1427

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved.

Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd Willis Towers Watson. All rights reserved. Beboer orientering i forbindelse med renovering Boligforeningen 3B Afd. 1018 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. RENOVERING Boligforeningen 3B Afd. 1018 DIN BOLIG SKAL RENOVERES.HVAD NU? Hvem

Læs mere

Foreningens forsikringsbehov

Foreningens forsikringsbehov Foreningens forsikringsbehov Arbejdsskadeforsikring i foreninger Arbejdsskadeforsikringen består af en lovpligtig og en frivillig del. Den lovpligtige del dækker personer, der er ansat af foreningen. Forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket

Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket Føroya Fiskimannafelag Fritidsulykkesforsikring: Se hvordan du er dækket 2016 1 Hvad er en fritidsulykkesforsikring? En fritidsulykkesforsikring sikrer dig, hvis du kommer ud for en ulykke i din fritid.

Læs mere

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse

Bygningsforsikring Police: 649-120.408 (Ver.22) 21. november 2013 A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse. Jyllingevej 39-57, 2720 Vanløse Police A/B Vanløsegaard Jernbane Alle 92 2720 Vanløse Forsikringstager: Forsikringssted: Policen gælder fra: Policen gælder til: Præmie: Præmien forfalder: Aftale: A/B Vanløsegaard Jyllingevej 39-57, 2720

Læs mere

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner.

Bygningsforsikring. for de enkelte bygninger fremgår af medfølgende specifika- tioner. Forsikringen betjenes af: De Frie ForsikringsMæglere Winckler Norgesmindevej 4 2900 Hellerup Tlf. nr. 7020 2725 v/kim Købstædernes Forsikring Bygningsforsikring Police nr. 01-12B -0163791 Forsikringstager

Læs mere

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015

Forstå din virksomheds forsikringsprogram. v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 Forstå din virksomheds forsikringsprogram v/anne Buhl Bjelke Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Forsikringsbehov og afdækning Typer af forsikringer i et forsikringsprogram Lovpligtige Sædvanlige Specialforsikringer

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune

Sådan er vi forsikret. Forsikringsvejledning for. Faxe Kommune Sådan er vi forsikret Forsikringsvejledning for Faxe Kommune Risikostyringsprisen 2013 Pris givet af Gjensidige Forsikring Tænk dig om det skader ikke Revideret Januar 2015 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer.

Denne side beskriver, hvad de enkelte grupper, divisioner, kurser, arrangementer mv. (herefter kaldet grupper) skal vide om forsikringer. Forsikringer i Det Danske Spejderkorps Når der laves spejderarbejde, vil der ofte være en risiko for, at der kan ske uheld og skader. For at alle kan føle sig trygge ved at lave spejderarbejde, skal alle

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor:

If tænker på miljøet. Vi tilbyder derfor elektroniske vilkår. Disse kan hentes fra If Login eller www.if.dk/vilkar sammen med koden nedenfor: E/F Strandbyhus Strandbygade 6-8 6700 Esbjerg Ændring i forsikringsaftalen SP872747 Vedlagt finder du ændringerne i virksomhedens forsikringsaftale Læs oversigten igennem for at sikre at ændringerne stemmer

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud

Forsikringstilbud. Jeres forsikringstilbud Telefon E/F Klintely Klinteløkken 9 Sandkås 3770 Allinge Side 1 af 5 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikring. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem for at se, om det lever op

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009

Udvidelse for beboelsesejendom. Version 1 21.08.2009 Udvidelse for beboelsesejendom Version 1 21.08.2009 EJENDOM Medforsikret Sikret under opførelse eller ombygning er tillige byggeriets entreprenører i det omfang forsikringstageren som bygherre i medfør

Læs mere

Forsikringer til Ejendom og Forening

Forsikringer til Ejendom og Forening Forsikringer til Ejendom og Forening Én løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret størrelse. Og har man travlt med både job og frivilligt

Læs mere

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299

Kundecenter Erhverv. Den 4. marts 2014. Police for Bygningsforsikring. Hermed sender vi police for Bygningsforsikring. Policenummer: 1029065299 Kundecenter Erhverv. _ -, -, o. Engelholm Allé 1, Høje Taastrup E/F Grænsegarden 2630 Taastrup Att. Steen Johansen Telefon: 43 58 55 73 Rebekkavej 36, 2 th Telefax: 43 58 58 57 2900 Hellerup E-mail: KCE@alka.dk

Læs mere

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING?

FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG - HVORDAN MED FORSIKRING? FRIVILLIG HVORDAN MED FORSIKRING? Det er vigtigt indledningsvis at slå fast, at Hillerød Kommune er afskåret fra at kunne tegne forsikringsdækning for personer, der

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING

ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING RTM Insurance Brokers A/S Side 1 af 5 ARKITEKTFORBUNDETS ARKITEKTANSVARSFORSIKRING Medlemmer, som er selvstændige eller som har selvstændigt bierhverv, har mulighed for at tegne en særlig fordelagtig arkitektansvars-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikring af frivillige

Forsikring af frivillige Forsikring af frivillige - forsikring af frivillige og ansatte i frivillige sociale organisationer - Din indgang til viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde! 1 Indledning Formålet med

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Frivillig Arbejdsskadeforsikring

Frivillig Arbejdsskadeforsikring Frivillig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 57-01 gældende fra 1. oktober 2011 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok?

Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? Næsten 200.000 husejere blev ramt af skader sidste år. Dækker din forsikring godt nok? gør det enkelt Det er ikke småting dit hus kan komme ud for Hvert år bliver tusindvis af husejere ramt af skader,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring

Ledelsens Basis Forsikring Foreninger LBFF-I-09-01 - en HDI-Gerling on-line forsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Sikrede 1.1 Sikrede er alle nuværende, tidligere og fremtidige; - bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter,

Læs mere

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig

Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Få ro til foreningsarbejdet med den bedste sikring af jer og jeres fælles bolig Fleksibel løsning til Ejendom og Forening Det skal ikke være nogen hemmelighed, at forsikring ofte kan være en kompliceret

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret.

Viden der virker. Vi har derfor valgt at fokusere på udvalgte målgrupper, hvor vores erfaring er stor og vores kendskab er specialiseret. ErhvervsCenter Alka Viden der virker I ErhvervsCenter Alka har vi mere end 30 års erfaring. Vi har kendskab til jeres særlige forsikringsbehov og holder os løbende orienteret om jeres branches udvikling.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat

Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Et heldigt trekløver - gode forsikringer, ordentlig service og ekstra rabat Din arbejdsplads har en aftale med Topdanmark, som giver dig ekstra rabat på vores gode forsikringer. Her kan du læse mere om

Læs mere

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde

Ejerforeningen Arnbjergalle 29. april 2014 v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Ejerforeningen Arnbjergalle v/marius Høj Arnbjergalle 1, 2 th 6800 Varde Bygningsforsikring policenr 649-206.691 (Ver. 00): Ejerforeningen Arnbjergalle, v/marius Høj, Arnbjergalle 1, 2 th, 6800 Varde Tak

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsforslag til E/F Femkanten

Forsikringsforslag til E/F Femkanten ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk Boligexperten Adm. A/S Vesterbrogade 12, 4 1620 København V E-mail servicecenter.erhverv

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring

Forsikring. En praktisk, besparende og enkel forsikring Forsikring En praktisk, besparende og enkel forsikring Enkel og praktisk Med en forsikring tegnet gennem Sydleasing hos Topdanmark behøver du ikke selv have besvær med at tegne en forsikring, når du leaser

Læs mere

Forsikring for skoleelever

Forsikring for skoleelever Forsikring for skoleelever Vidste du at kommunen har tegnet en ulykkesforsikring, der dækker dit barn som elev i folkeskolen? Forsikring for skoleelever En undersøgelse fra Odense Universitetsklinik viser,

Læs mere

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING

PRIVAT ULYKKESFORSIKRING PRIVAT ULYKKESFORSIKRING 1 Privat ULYKKESFORSIKRING Så du bliver rigtigt dækket Et ulykkestilfælde er i sig selv alvorligt nok. Men du og din familie rammes dobbelt så hårdt, hvis det også medfører økonomiske

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune

Forsikringspolitik/ - administration for Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Forsikringspolitik Gældende fra: 25. januar 2006 Ansvarlig: Økonomi- og lønchefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forsikringspolitik/ - administration

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING

HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING PRIVAT HUS- OG FRITIDSHUSFORSIKRING Beregnet ud fra det beboede areal 01 1 Privat HVORDAN UNDGÅR MAN AT BETALE FOR ET AREAL, MAN IKKE HAR? Hos Codan er fordelene klare. Vi beregner f.eks. prisen på Hus-

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr.

Forsikringsoversigt. Ringsted Kommune. Willis I/S. Sct. Bendtsgade 1. 4100 Ringsted. 57626017 Bo Salomonsen 22103720. Kontaktperson Kundenr. Ringsted Kommune Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Telefon Kontaktperson Kundenr. 57626017 Bo Salomonsen 22103720 Forsikringsoversigt Willis I/S Tuborgvej 5 2900 Hellerup Telefon 88139843 Betjener Tanja

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000

AP01 - tillæg udbudsinformationer 22.12.2000 Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse:

DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011. Indholdsfortegnelse: DOBBELTFORSIKRINGSSAFTALEN af 1. april 2011 01.04.2011 Indholdsfortegnelse: Side Dobbeltforsikringsaftalen 2011 2 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Tilfælde af ren dobbeltforsikring 2 4. Særregler

Læs mere

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre

Andelsboligforeningen Af 1993 29. oktober 2015 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Andelsboligforeningen Af 1993 Rynkebakken Åbanken 20 Højby 4320 Lejre Bygningsforsikring policenr 649-207.192 (Ver. 01): Andelsboligforeningen Af 1993, Rynkebakken, Åbanken 20, Højby, 4320 Lejre Deres

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Forsikringsbetingelser for EJERSKIFTEFORSIKRING Ejerskifteforsikringen er udarbejdet i relation til lov nr. 437 af 31.05.2000 om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom og i tilslutning til

Læs mere

38.240 kr. Korttidsforsikring

38.240 kr. Korttidsforsikring Telefon A. Enggaard A/S, Entreprenør- Og Byggefirma Marathonvej 5 9230 Svenstrup J Side 1 af 7 Jeres forsikringstilbud Her er et tilbud på jeres forsikringer. Det er vigtigt, at I læser tilbuddet igennem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere