SLRTV Beretning Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SLRTV Beretning 2004. Dagsorden..side 2. Forslag til forretningsorden...side 3. Politisk beretning...side 4"

Transkript

1 Indhold Dgsorden..side 2 Forslg til forretningsorden...side 3 Politisk eretning...side 4 - Lex Osen og dens konsekvenser...side 4 - De ikke-kommercielle medier konference..side 10 - Forstærket smrejde...side 11 - SLRTV-U...side 14 - KODA...side 14 Orgnistorisk eretning..side 15 - Den Moile Medieskole...side 15 - Medlemsudviklingen.side 15 - Pressekort...side 15 - Offentlighedskommissionen..side 16 - Sekretritet...side 16 Vedtægter.side 17 Bilg.side 22 ~ 1 ~

2 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden for årsmødet 3 Vlg f stemmetællere 4 Bestyrelsens eretning 5 Indkomne forslg fr estyrelsen 6 Godkendelse f revideret regnsk 7 Bestyrelsens forslg til udget og kontingent 8 Vlg f estyrelsesmedlemmer 9 Vlg f estyrelsessupplenter 10 Vlg f kritisk revisor, revisorsupplent og ekstern revisor 11 Eventuelt ~ 2 ~

3 Forslg til forretningsorden 1. Årsmødet vælger to dirigenter smt to referenter til eslutningsrefert. Desuden optges hele det ordinære møde på ånd, så sekretritet senere kn udskrive et forhndlingsrefert. Beslutningsrefertet underskrives f dirigenter og referenter. Desuden vælges tre stemmetællere. 2. Dirigenterne kn, hvis forholdene tler for det, egrænse tletiden og erklære fslutning f en det med de, som er optegnet på tlerlisten. 3. Dirigenterne kn, hvis forholdene tler for det, suspendere mødet og sende et kompliceret og diskutelt forslg i grupperejde i et f dirigenterne fstst tidsrum. 4. Alle medlemmer og indudte gæster hr tletid. 5. Hver medlemssttion hr 1 stemme. Beslutning tges ved simpelt stemmeflertl. Der stemmes ved håndsoprækning, med mindre 1/3 f de fremmødte sttioner ønsker skriftlig fstemning. Stemmeretten kn kun udøves f sttioner, der hr forevist gyldigt evis på medlemsk. 6. Forslg til udtlelser kn fremsættes skriftligt på mødet. 7. Ved stemmelighed omkring forslg ortflder forslget. Ved stemmelighed, hvor det er fgørende for personvlg, foregår der omvlg mellem de kndidter, der står lige. Er der ved fornyet fstemning igen stemmelighed, fgøres vlget ved lodtrækning. 8. Ordet til forretningsorden kn tildeles i følgende tilfælde; for dirigenters fsættelse, for fslutning f detten, for t gå videre til næste punkt, for egrænsning f tletiden eller suspendering f årsmødet. 9. Forslg til forretningsorden skl ufortøvet stilles til fstemning. ~ 3 ~

4 SLRTV Politisk Beretning Denne eretningsperiode hr været en forholdsvis stille periode, forstået således t der ikke hr været en lng række politiske tiltg hverken fr Kulturministeren, de mediepolitiske ordførere eller fr Rdio- og TV-Nævnet. Perioden hr været stille i den forstnd, der ikke er kommet en række ændringer på vores lille område f den mediepolitiske verden, vi lever i. Mn kn således konsttere, t 2004 godt nok hr været et år, hvor der ikke skete drmtiske tiltg overfor de ikke-kommercielle lokle elektroniske medier. Men det etyder desværre ikke, t vi lle hr kunnet læne os tilge og koncentrere os om det, vi helst vil nemlig t videreudvikle vores medier tværtimod hr 2004 været et år, hvor konsekvenserne f den drstiske nedskæringspolitik overfor hele dette område for lvor er slået igennem. SLRTV s estyrelse kn således se tilge på et år, hvor de fleste f vores medlemmer hr kæmpet en rv kmp for t overleve og desværre er en del f dem ukket under i denne ulige kmp. Men mere om det i den orgnistoriske eretning. Selv om året ikke hr udt på de store ændringer i mediepolitikken hr SLRTV s estyrelse ikke ligget på den lde side er levet rugt til t synliggøre os noget mere. Men ld os tge ft der hvor vi slp for et år siden: Lex Osen og dens konsekvenser Beretning for 2003 sluttede f med følgende som vi hr vlgt t citere ordret, fordi det er konsekvenserne f dette tiltg vi i fremtiden kommer til t opleve fuldt ud; Som nævnt ovenfor så vedlev Kulturminister Brin Mikkelsen t overrske os i Netop som året vr ved t rinde ud og vi nivt tænkte; Nu kn der d ikke komme mere i dette år! Så ekendtgjorde Ministeren, t hn ville ændre i ekendtgørelsen om tilskud til de ikkekommercielle lokle medier. I følgerevet til de høringserettigede orgnistioner siges det, t ændringen sker på grundlg f Arejdsgruppens rpport, der netop vr offentliggjort, og t denne rpport neflede t tge sttstilskuddet fr den nzistiske Rdio Osen! Dette er t omgå sndheden temmelig lemfældigt! Det er korrekt, t Arejdsgruppen hr færdiggjort sit rejde og fleveret en rpport i Kulturministerens vretægt men det er solut ikke korrekt, t smme Arejdsgruppe specifikt hr eskæftiget sig med nævnte prolemtik. Den virkelige årsg skl nok findes i det fktum, t Kulturministeren hr ldet sig trænge op i et hjørne, hvorfr hn øjensynligt ikke kn mnøvrere sig ud f igen. Ministeren hr nemlig offentligt tilkendegivet, t hn finder det gnske uholdrt, t stten yder tilskud til en nzistisk loklrdio. Og t hn ~ 4 ~

5 følgelig vil tge fornstltninger for t få dette stoppet. Dette kn Ministeren udelukkende gøre ved t ændre på ekendtgørelsen. Kulturministeriets emedsmænd hr tidligere vurderet, hvd der kn gøres for t stoppe tilskuddet til Osen det kræver enten en særlov, og det er der jo just ikke gode erfringer med, eller det kræver, t nzistisk virksomhed forydes i Dnmrk det er der ikke politisk flertl for t gøre. Så det efterlder Ministeren i den sitution, t hn må ændre på ekendtgørelsens kriterier for t modtge sistilskud. At hn i smme postomæring rmmer lle mulige ndre lokle sttioner er åenrt inderligt ligegyldigt for smme minister Eller også forholder det sig sådn, t Ministeren ville rmme lle de ikkekommercielle lokle medier og t Rdio Osen lot vr en kærkommen lejlighed til dette! Vi erindrer for fuldstændighedens skyld lot på hvd smme minister skrev i sit forord til nugældende medielov: Målet med Medieftlen er t sikre dnskerne konkurrencedygtige rdio- og tv-sttioner, som kn levere progrmmer og tjenester f høj kvlitet. Der er på den ene side et ehov for t styrke pulic service og dermed dnsk sprog (redktionens fremhævning) og kultur (do) og på den nden side et ehov for t ske de edst mulige etingelser for en roust privt, kommerciel mediesektor. Udgngspunktet for mediepolitikken er informtions- og ytrings-friheden, mediernes selvstændighed og ufhængighed smt mngfoldighed og lsidighed. (redktionens fremhævning). De elektroniske medier er på linje med dgldene en uundværlig del f den demokrtiske det. (do). Hvordn det kn lde sig gøre t leve op til det mål når der smtidig skæres i evillingerne og kriterierne for t modtge støtte skærpes det står hen i det uvisse! Ændringsforslget til ekendtgørelsen kn læses i sin helhed på dressen SLRTV indsendte følgende høringssvr til ministeriet: Kulturministeriet Nyrogde 2 Postoks Køenhvn K Alorg, den 27. novemer 2003 Høring f udkst til ekendtgørelse om ændring f ekendtgørelse om lokl rdio- og fjernsynsvirksomhed J.nr /1 Smmenslutningen f Lokle Rdio- og TVsttioner, SLRTV, hr følgende kommentrer til den foreslåede ændring f ekendtgørelsens 26, stk. 1 især: Vi finder det ucceptelt t foreslå så drstisk en ændring f tilskudsreglerne, når det eneste formål ngiveligt er t frtge den nzistiske Rdio Osen sit sttstilskud. Hvis Kulturminister Brin Mikkelsen ønsker t frtge Rdio Osen sttstilskuddet, må hn finde en nden løsning. Når Kulturministeren nu i forslget til ændring f tilskudsreglerne foreslår, t de lokle nævn i deres vurdering skl lægge vægt på, om de lokle sttioner hr en red kontkt til loklsmfundet, om de lever op til de lokle mediepolitiske intentioner, om de smrejder med ndre foreninger, om de hr et stort medlemstl og om de hr et stort lytter- eller seertl, så medfører det, t der i reliteten lves tilskudsregler, der kn enyttes efter forgodtefindende (smgsdommeri). Det er et rud med den sikring f ytringsfriheden, som er et fundmentlt princip i den nuværende lovgivning. Det politiske grundlg for ændringer f lovgrundlget for de lokle elektroniske medier i øvrigt ør i stedet være en dilog med udgngspunkt i den rpport, som ~ 5 ~

6 Kulturministeriets Arejdsgruppe netop hr udrejdet. Det skl i den forindelse i øvrigt emærkes, t Arejdsgruppen ikke hr ehndlet prolemtikken med t give sttstilskud til f.eks. nzistiske loklsttioner, og hr derfor ikke konkluderet eller neflet noget tiltg i den forindelse. Den foreslåede ændring f ekendtgørelsen vil desuden medføre, t der skl udrejdes ny vejledning, nye nsøgningsskemer, ny ehndling f nsøgningerne i de lokle nævn smt i Mediesekretritet og i Rdio og TV- Nævnet og endelig skl der igen sendes reve ud til smtlige nsøgere. Kort sgt et unødvendigt spild f ressourcer og tid. SLRTV nefler derfor, t forslget trækkes tilge. Med venlig hilsen p..v. Gitte Thomsen sekretritsleder I forindelse med høringssvret udsendte SLRTV s sekretrit en pressemeddelelse med næsten identisk ordlyd som høringssvret. Det lykkedes os t få skt lidt opmærksomhed omkring vores sitution, idet åde Berlingske Tidende, DR s progrm 1 og DR s Morgennyheder lle hvde indslg om prolemtikken. Men Ministeren vlgte ikke t følge SLRTV s nefling med støtte fr Dnsk Folkeprti lev regeringens forslg vedtget og endnu engng måtte vi lle hve gåse-pennen frem og gå i gng med t skrive nye nsøgninger åde til sis-, som lev omdøt til driftstilskud, og til progrmstøtte. Hvd det hr kostet f sktteydernes penge i lønninger osv. til de nstte i Ministeriet, i Medie- og Tilskudssekretritet og ude i de lokle Nævn, kunne være rrt t vide et gæt kunne være t det er mere end der ydes i sistilskud til Rdio Osen! For ikke t tle om hvor mnge timer de mnge ulønnede, frivillige medrejdere rundt omkring på sttionerne hr rugt på dette. Således sluttede Og det fortstte i 2004 hvor regeringsprtierne, Venstre og Konservtive, smmen med Dnsk Folkeprti den 17. juni 2004 indgik den tredje tillægsftle til medieftlen for Tillægsftlen omhndler ny dministrtiv struktur på loklrdio og tv-området, ny lokl-tv ordning og ny tilskudsordning og hr følgende ordlyd: Der er enighed mellem ftleprtierne om følgende: Den dministrtive struktur Med henlik på t professionlisere forvltningen f loklrdio- og tv-området, for t ske ensrtethed i ehndlingen f sttionernes forhold og for t forenkle den dministrtive struktur, nedlægges de lokle rdio- og fjernsynsnævn, og tilldelse til progrm-virksomhed udstedes og dministreres fremover f Rdio- og tvnævnet. Der kn ikke stilles individuelle krv til progrmvirksomheden til den enkelte loklrdio- eller tv-sttion. Krvet om, t nsøger/tilldelseshver skl hve lokl rdio- eller tv-virksomhed som hovedformål, ophæves. Tilskud til ikke-kommerciel lokl- og tvrdioproduktion. Med henlik på t forenkle reglerne om tilskud til ikke-kommerciel loklrdio og lokl-tv-produktion ydes der fremover kun én slgs tilskud. Progrmtilskud, tilskud til uddnnelsesktiviteter og tilskud til medieskoletjenestevirksomhed fskffes ~ 6 ~

7 således, og tilskud ydes som driftstilskud. Driftstilskuddet kn nvendes til delvis finnsiering f driften, herunder til uddnnelsesktiviteter. Der skl ved øget kontrol og tilsyn sikres, t tilskud ikke nvendes til uvedkommende formål. Tilskuddet ortflder ved væsentlige overtrædelser f nden lovgivning. Tilskudsordningen dministreres f Rdio- og tv-nævnet. Tilskud ydes til sttioner, der hr red kontkt til loklsmfundet, og Rdio- og tv-nævnet indhenter en udtlelse herom fr den relevnte kommune. Tilskuddet ydes med et fst tilskud pr. udsendt time i et mksimum ntl timer pr. uge. Krvet om, t en sttion skl hve hft regelmæssig udsendelsesvirksomhed i seks måneder, ophæves, d krvet forekommer overflødigt efter fskffelsen f det utomtiske sistilskud. Lokl tv Alle lokl-tv-sendemuligheder udydes smlet f Rdio- og tv-nævnet med krv om regionle nyhedsudsendelser og evt. ndre progrmmæssige krv, som måtte live fstlgt. Tildeling sker ved skønhedskonkurrence eller uktion. Der tges senere stilling til, om der skl fsættes en særlig tv-knl til græsrods-tv i Køenhvn. Tilldelse til ikke-kommercielt lokl-tv udstedes f Rdio- og tv-nævnet til vinduer på de ovennævnte sendemuligheder. De gældende must crry -forpligtelser for så vidt ngår lokl-tv fskffes. Gennemførelse f ftlen mv. De nødvendige ændringer f rdio- og tvloven gennemføres i folketingssmlingen 2004/2005. Den nye ordning gennemføres efterhånden som de gældende tilldelser udløer; dog ændres tilskudsordningen pr. 31. decemer 2005 og de lokle nævn nedlægges senest pr. 31. decemer Bestyrelsen esluttede t sende et åent rev til Kulturminister Brin Mikkelsen for t få et uddyende svr på, hvd forligsprtierne egentlig vil med denne tillægsftle. Hvilket vi gjorde med nedenstående rev; Kulturministeriet Nyrogde 2 Postoks Køenhvn tt.: Brin Mikkelsen Kære Brin Mikkelsen Alorg, den 2. juli 2004 Jeg skriver dette som et åent rev til dig på vegne f Smmenslutningen f Lokle Rdioog TV-sttioner, SLRTV. Anledningen er den tillægsftle til medieftlen i perioden om den nye loklrdio- og tv-ftle, som du på regeringens vegne hr indgået med Dnsk Folkeprti. Du hr tidligere sgt, t det lå dig og regeringen smt DF meget på sinde t sikre ytringsfrihed, mngfoldighed og græsrodssttionernes mulighed for t overleve. Og du hr givet udtryk for, t det er vigtigt for dette lnd og dets indyggere t evre og styrke det frivillige rejde, der foregår i de forskellige frivillige kulturelle smmenhænge, fordi det er med til t udvikle det demokrtiske smfund, og fordi det er med til t give orgerne en forståelse f, t demokrtiet kn fungere, og t ~ 7 ~

8 ytringsfriheden er en reel frihed i vores smfund. Derfor forstår jeg ikke, t du vil opgive t stille krv til progrmvirksomheden for de ikke-kommercielle loklrdio og tv-sttioner. Hensigten med de tidligere kriterier for støtte vr jo netop t styrke demokrtiet gennem: 1. Lokl informtion og det, f.eks. nyhedsog ktulitetsprogrmmer. 2. Progrmmer der imødekommer mindretlsgruppers eller mediesvge gruppers ehov. 3. Progrmmer der inddrger orgerne i produktionen. 4. Progrmmer, der fremmer sttionens kompetenceopygning eller giver progrmvirksomheden et kvlitetsløft. Når der i tillægsftlen står, t der kn gives støtte til sttioner, der hr en red tilknytning til loklområdet, så er det ikke til t vide, hvd det etyder: Vil Kulturministeriet fremover ikke give støtte til fremmedsprogede udsendelser, der henvender sig til smlle målgrupper? Vil Kulturministeriet ikke længere støtte udsendelser, der produceres f fysisk og psykisk hndicppede? Vil Kulturministeriet ikke længere støtte udsendelser, der produceres f øsser og lesiske? Vil Kulturministeriet ikke længere støtte udsendelser, der produceres f psykisk syge? Vil Kulturministeriet ikke længere støtte udsendelser, der produceres f religiøse eller politiske mindretlsgrupper? Det, der ekymrer mig så meget ved den nye tillægsftle, er, t du efter min opfttelse hr glemt de demokrtiske funktioner, som de ikke-kommercielle medier hr: Vi er ikke mssemedier, men vi sikrer derimod, t det er muligt t få en det, hvorigennem mindretllene kn ytre sig. Vi er kort sgt æterårne eoerhuse. Derfor synes jeg også, t det er ekymrende, t Kulturministeriet ikke længere ønsker t støtte de uddnnelsesktiviteter, der hr været med til t ske en f forudsætningerne for en kvlificeret demokrtisk dilog. Tillægsftlen er så vgt formuleret, t den kn dministreres på mnge måder, men jeg håer ikke, t din hensigt er, t de ovennævnte mindretlsgrupper skl udelukkes. Jeg ser derfor frem til, t du fortæller, hvd dine hensigter er. Med venlig hilsen Bård Hornekær Formnd for SLRTV Til dette svrede Brin Mikkelsen ved rev f den 22. juli 2004 følgende; Kære Bård Hornekær Tk for det åne rev, som du hr sendt mig på vegne f SLRTV, og som indeholder kommentrer til den tillægsftle til medieftlen, regeringen indgik med Dnsk Folkeprti den 17. juni Jeg mener ikke, t tillægsftlen er i modstrid med det, jeg tidligere hr givet udtryk for, nemlig t de lokle medier er en uundværlig del f det dnske medieillede. Der er ikke med tillægsftlen lgt op til, t der ikke skl stilles krv til de lokle sttioner. Det er derimod hensigten, t der ikke skl kunne stilles individuelle krv til den enkelte sttion, d sådnne krv er med til t skævvride de vilkår, sttionerne virker under, hvd enten de er kommercielle eller ikke ikkekommercielle. De krv, der vil live fstst, vil være generelle og fremgå f regelgrundlget og vil således gælde for l lokl progrmvirksomhed. ~ 8 ~

9 Tillægsftlens fsnit om krv om lokl tilknytning for t komme i etrgtning til tilskud til ikke-kommerciel progrmvirksomhed er en videreførelse f de gældende regler, der efter den seneste tilskudsrunde resulterede i, t et stort set lle nsøgere opnåede driftstilskud. Afskffelsen f progrmtilskud, uddnnelsestilskud og tilskud til medieskoletjenestevirksomhed er egrundet i et ønske om t forenkle de gældende tilskudsregler. Jeg henleder for god ordens skyld opmærksomheden på, t driftstilskud i henhold til tillægsftlen kn nvendes til uddnnelsesktiviteter. Arejdet med t implementere tillægsftlen er st i gng i Kulturministeriet, og den nærmere udmøntning f tillægsftlen vil fremgå f det lovforslg, jeg påregner t fremsætte i næste folketingssmling. Med venlig hilsen underskrevet Brin Mikkelsen Ministeren hr endnu ikke fremst lovforslget, så vi ved stdig ikke helt, om vi er køt eller solgt. Som vi indledte med t konsttere hr 2004 været forholdsvis stille i den forstnd, der ikke er udsendt ændringer til ekendtgørelser og ndet i en lind strøm året igennem. Men foruden den netop omtlte tillægsftle hr der dog været forskellige tiltg fr Ministeriets side, der hr krævet SLRTV s opmærksomhed. En f disse vr invittion til en konference om replnlægning, som Ministeriet inviterede til den 3. septemer 2004, med følgende egrundelse; Kulturministeren og de mediepolitiske ordførere mv. for prtierne g medieftlen for perioden hr esluttet, t der skl fholdes en konference om replnlægning f frekvensnvendelsen f FMåndet i Dnmrk. Formålet med konferencen er t elyse fordele og ulemper ved forskellige former for replnlægning f frekvens-nvendelsen på FM-åndet og give nvnlig den kommercielle del f loklrdiornchen lejlighed til t fremkomme med synspunkter herom. Og således lev konferencen fviklet med følgende progrm, (hvor de ikkekommercielle medier IKKE vr repræsenteret i pnelet); Velkomst og indledning ved kulturminister Brin Mikkelsen, Konventionel eller zerose-replnlægning ved Michel H Pedersen, IT- og Telestyrelsen Erfringer med zerose-replnlægning (hollndsk replnlægning) ved Steven Hmelink Bggrunden for ikke t vælge hollndsk replnlægning i Englnd ved Richrd Rudd Og efter en lille kffepuse kom så repræsentnterne fr de dnske kommercielle lokl-rdioer på nen; De kommercielle rdiosttioners synspunkter på replnlægning ved Bent Helvng (formnd for KOMM) og Peter A Petersen (Nordjyske Medier A/S) og sluttelig fsluttede ministeren detten. Hvordn replnlægning f FM-åndet skl udformes i Dnmrk, ved vi heller ikke endnu noget endeligt om der er ikke fremst lovforslg herom. SLRTV s estyrelse frygter dog t Ministeren vil sælge lle de frekvenser, hn på nogen mulig måde kn for højstydende og om det i fremtiden giver plds til ikke-kommercielle lokle rdiosttioner står således hen i det uvisse. ~ 9 ~

10 De ikke-kommercielle lokle mediers rolle som demokrtiskende og folkeoplysende Under denne overskrift fholdt SLRTV i smrejde med Smrejdsforum for Lytter- Seere, SLS, en velesøgt konference den 25. septemer i Korprøveslen i Rdiohuset på Rosenørns Allé 22, Frederikserg C. Formålet med konferencen vr t få st spot på de ikke-kommercielle lokle mediers rolle i loklsmfundet. Deres rolle i forindelse med evrelse og styrkelse f det lokle demokrti og dermed medvirkende til sikring f ytringsfriheden loklt. Smtidig vil SLRTV hve fklret på hvilken måde de lokle medier er folkeoplysende. Demokrtiskende og folkeoplysende er to sider f smme sg derfor det vlgte tem. Bggrunden for t holde konferencen på netop dette tidspunkt vr l.., t SLRTV gennem mnge år hr været medlem f DFS, dette fordi SLRTV etrgter de lokle medier som folkeoplysende i deres ntur. Den mngfoldighed og vrition, der er lndt de ikke-kommercielle medier og dermed forundne enggement i det lokle smfund, gør, t disse medier udfylder en folkeoplysende funktion på hver deres egen fcon. Derudover er der pt. megen oprud i det dnske elektroniske medieillede og dermed opstår ehovet for t diskutere de ikkekommercielle lokle elektroniske mediers eksistenserettigelse i en tid med mediekonvergens, Internet og større og større kommercilitet. Rdiohuset lev vlgt, fordi konferencen delvist vr i smrejde med Dnmrks Rdio, som stillede lokliteter vederlgsfrit til rådighed. Derudover vr konferencen rrngeret i smrejde med Smrejdsforum for Lytter- og Seerorgnistioner, SLS. Denne orgnistion estår f Arejdernes Lytter- og Seerforund ARF, KLF Kirke & Medier, Kig og Lyt smt Ktolsk Lytter- Seerforund. SLS hr ikke mulighed for t idrge med økonomisk støtte til konferencen. Målgruppen for konferencen vr lle ikkekommercielle lokle rdio- og TV-sttioner, som udgøres f c. 260 rdio- og TV-sttioner over hele lndet, hvorf c. 100 er orgniseret i SLRTV. Derudover SLRTV s søsterorgnistioner, politiske eslutningstgere, smt medlemmer f ovennævnte lytterseerorgnistioner og lle ndre, der hr interesse i loklmedier. I forindelse med konferencen lev et temnummer f SLRTV s medlemsld Niels udgivet i c. 500 eksemplrer og udsendt med invittion til lle i målgruppen. Temnummeret indeholdt rtikler fr følgende i uprioriteret rækkefølge: Leif Lønsmnn, rdiodirektør i DR s rdio Anne Mrie Helger, entertiner Per Juert / Ole Prehn, medieforskere Brin Mikkelsen, Kulturminister Thyge Enevoldsen, Formnd for Frederikserg Loklrdionævn Preen Poulsen, dglig leder f Christinshvns Rdio Christel Schldemose, sekretritsleder i DFS Elseeth Gerner Nielsen, forhenværende kulturminister. Bård Hornekær, estyrelsesformnd for SLRTV. Skrienterne lev vlgt ud fr følgende kriterier: deres kendsk til de lokle medier og deres erfringer og holdninger i forhold til, t et medie er demokrtiskende og folkeoplysende. F.eks. hr de to medieforskere igennem mnge år forsket i ~ 10 ~

11 netop dette område og hr udgivet flere rpporter om området. Senest Kvlitet og Mngfoldighed, estilt f Kulturministeriet i Og nturligvis ministeren under hvis resort vi hører smt hns forgænger, d der er stor forskel på, hvordn de to ministre ser på mediepolitikken. Formålet med konferencen lev opfyldt på den måde, t der deltog c. 40 repræsentnter fr de ikke-kommercielle lokle elektroniske medier, Kulturministeriet og SLS medlemsorgnistioner inklusive oplægsholdere og gæster uden etling. Hele dgens progrm smt det lev optget åde til rdio og TV, og er pt. udsendt f flere f SLRTV s medlemmer åde rdio- og TVsttioner. Bldet Niels inklusiv invittion lev udsendt i c. 500 eksemplrer, dvs. til smtlige ikkekommercielle lokle elektroniske medier, søsterorgnistioner, smrejdsprtnere, pressen smt smtlige medlemmer f Folketingets politiske prtiers kulturudvlg smt til Folketingets Kulturudvlg og Kulturministeriet med til konferencen relterede sekretriter, dvs. Medie- og Tilskudssekretritet smt Rdio- og TV-Nævnet, foruden deprtementet. Så lt i lt vr det en konference SLRTV og SLS godt kn være stolte f t hve gennemført. Forstærket smrejde Som nævnt indledningsvist hr SLRTV s estyrelse rugt en del tid på t synliggøre og forstærke orgnistionen i løet f Foruden den ovenfor nævnte konference hr estyrelsen forsøgt t gennemføre eslutningsforslget om t forstærke smrejdet med de øvrige orgnistioner på området, som årsmødet i pril 2004 vedtog Årsmødet den 24. pril 2004 pålægger hermed den kommende estyrelse i SLRTV til t tge inititiv til et forstærket smrejde med de øvrige lndsdækkende orgnistioner for ikke-kommercielle lokle rdio- og TVsttioner. Begrundelse: De seneste års politiske nedskæringer f puljen til ikke-kommercielle elektroniske sttioner smt øvrige mediepolitiske strmninger nødvendiggør et forstærket smrejde. Formålet med smrejdet er t styrke den politiske indsts, således t de lokle ikkekommercielle elektroniske mediers interesser edst muligt vretges. Forslgsstiller Den fgående estyrelse og supplenter Vedtget på Årsmødet, den 24. pril 2004 Dette lev iværkst ved t sende følgende invittion ud til SLRTV s søsterorgnistioner; Til estyrelserne i FAEM, IASTAR, LTVS, KPK og DU Alorg, den 18. juni 2004 Kære venner De senere års nedskæringer f tilskud til vores medlemmer og den mediepolitiske udvikling i det hele tget gør, t Smmenslutningen f Lokle Rdio- og TV-sttioner, SLRTV, finder tiden moden til, t vi gør et helhjertet forsøg på t styrke smrejdet mellem orgnistionerne. SLRTV inviterer derfor estyrelserne for ovennævnte orgnistioner til et uformelt møde ~ 11 ~

12 Lørdg, den 28. ugust 2004 kl i Medorgerhuset, Nørre Allé 7, lokle 101, Køenhvn N Tidspln for dgen Velkomst og oplæg fr SLRTV s estyrelsesformnd om ggrund og formål med mødet og det kl kl kl Kffepuse Forst det Afslutning Vi håer, t I hr tid og lyst til t deltge denne dg og ser frem til t se jer. Eventuelle spørgsmål mv. kn rettes til SLRTV s sekretrit på eller mil Med venlig hilsen p..v Gitte Thomsen sekretritsleder Desværre lev vi nødt til t udskyde det plnlgte møde lidt, som det fremgår f nedennævnte; Alorg, den 18. ugust 2004 Kære venner Vi er desværre levet nødt til t flytte mødet mellem orgnistionerne jf. vores invittion f den 18. juni 2004 til mndg den 30. ugust 2004, kl til kl c. Stedet er ligeledes levet flyttet til Det Åne Båndværksted, Jægergårdsgde 152 Århus. Ændring f tid og sted skyldes uheldig smmenfld f flere rrngementer. Vi eklger og håer, t I stdig hr mulighed for t deltge i mødet. Indhold og formål er stdig som i indydelsen. Med venlig hilsen Gitte Thomsen Sekretritsleder Dette møde lev så succesfyldt gennemført som det fremgår f nedenstående refert; Refert f Fællesmøde, den 30. ugust 2004 i Århus Til stede Bent Hnsen FAEM, Erik Meistrup og Rui Monteiro LTVS, Ewld Luridsen Demokrtiske Loklsttioner, Bård Hornekær, Jørgen Petersen og Gitte Thomsen SLRTV. Afud IASTAR, som dog gerne vil modtge refert f mødet. Bård Hornekær ød velkommen på SLRTV s vegne og efter en kort præsenttionsrunde orienterede om formålet med mødet og hvilke overvejelser SLRTV s Årsmøde og estyrelse hr gjort sig i forindelse med dette inititiv; hvorfor vi finder det nødvendigt med et redere smrejde orgnistionerne imellem l.. de mediepolitiske tiltg som regering med støtte fr Dnsk Folkeprti tger. Bent Hnsen orienterede om et møde FAEM hr hft med Clus Lrsen Jensen og Mette Frederiksen fr Socil Demokrterne der kom ikke noget specifikt resultt ud f dette møde, men derimod hvde Louise Frevert fr DF på et senere møde med FAEM udtrykt interesse og forståelse for de ikkekommercielles vilkår og fortstte eksistenserettelse. Under dette møde kom det frem, t der ngiveligt er 4 millioner uforrugte midler i puljen for Bent ser især det er prolemtisk, t Zentrop modtger 5 millioner årligt i støtte fr puljen ~ 12 ~

13 smt t højskoler og ndre kn søge uddnnelsespuljen. Derefter en runde lndt deltgerne om l.. tillægsftlen f den 17. juni 2004, smt krv vi ør stille til den kommende finnslov og hvd kn, skl, ør der gøres nu. Erik; tlte om forskellen mellem hovedstdssttioner og sttioner i provinsen specielt Tv s vilkår om t være påtvunget t sende i vinduer, mente t pulic service egreet ør udvides, Bent; foreslog l.. t 10 % f licensmidlerne (300 millioner) ør fsættes til de ikkekommercielle medier, smt t der stilles et 22 spørgsmål til Ministeren om de 4 millioner uforrugte midler, (SLRTV s sekretrit hører Nser Khder, R, og/eller Søren Søndergrd EL om hn/de vil stille dette spørgsmål videresendes til Ewld, der vil kontkte Åge Frndsen, SF om smme). Ewld; gv udtryk for t der sættes fokus på den rolle medierne spiller som eskæftigelsesprojekter. Bent; foreslog t en undersøgelse f dette kunne igngsættes det rummelige rejdsmrked. Rui; tlte om vigtigheden f t være opmærksom på de tre søjler pulic service, pulic ccess og informtion til loklsmfundet, mente det er håløst med de mnge orgnistioner på området, vi slår ikke igennem politisk på den måde, vi ør rejde hen imod en fælles orgnistion også mhp. t styrke udviklingen i medierne, vi ør være opmærksomme på mediekonvergensen og den tekniske udvikling netmedier. Bent; henledte opmærksomheden på kommunlreformen, hvd den kn få f etydning, smt fokus på hvor meget mn egentlig får for pengene til de ikkekommercielle. Erik; et ndet vigtigt spekt f hele detten er, t også mediepolitik er en del f kulturområdet den kulturelle ytringsfrihed. Bård; opfordrede til t vi nu kom frem til en konklusion om et evt. fælles udspil. Bent; J til et forum hvor vi kn diskutere disse ting et forstærket smrejde men kn ikke cceptere en konstruktion, der henter midler fr orgnistionernes UBOD-midler disse skl live i de enkelte orgnistioner som nu. Ewld; dvrede mod hvilket signl vi sender, hvis vi går ud og siger vi vil hve 10 % f licensmidlerne der er kun DR til t etle dette neflede t vi i stedet fstholder krvet om eløet men foreslå pengene findes ndetsteds f.eks. tips- og lottomidler. Efter en kortere det enedes de forsmlede orgnistioner om, t der nu og her skl rejses et 22 spørgsmål til ministeren (dette gør SLRTV s sekretrit), komme et udspil fr os i fht. Finnsloven om t mindst ikke 300 millioner men 100 millioner - skl fsættes årligt til de ikke-kommercielle lokle medier, (nefling fr Juert/Prehn rpporten fr 1995). Smt t mn mødes igen efter SLRTV s mediekonference den 25. septemer og på dette møde konkretiseres nærmere hvordn smrejdet fremover orgniseres. SLRTV s sekretrit udrejder refert og udsender til de deltgende med forslg om mødedto. Og i denne gode og fremdrettede ånd fortstte møderækken året ud. Vi nåede dog ikke helt til vejs ende inden året 2004 rndt ud delvist fordi vi gik og ventede på et Folketingsvlg, som så også kom i egyndelsen f Efter vlget fortsttes møderækken, hvor også SLRTV s smrejdsprtner, SLS, hr deltget i rejdet. ~ 13 ~

14 D det endelige resultt f dette rejde rækker ind i 2005, hr vi vlgt t vedlægge resultterne som ilg til denne Beretning. SLRTV-U SLRTV s Årsmøde den 24. pril 2004 eslutter t oprette en ungdomsorgnistion med nvnet SLRTV-U. Formålet med ungdomsorgnistionen er t fremme udviklingen i sttionernes ungdomsrejde. Forslgsstiller Den fgående estyrelse og supplenter Vedtget på Årsmødet den 24. pril 2004 Således lød et ndet forslg som lev vedtget i For t undersøge om forslget i det hele tget er reliselt, esluttede estyrelsen t nedsætte et lille udvlg, estående f Bruno Schwede og Krsten Melnder, der skulle iværksætte en mindre pilotundersøgelse lndt SLRTV s medlemmer i Rie, Fyn og Frederiksorg mter. KODA Den nke til Lndsretten, som SLRTV smmen med de øvrige orgnistioner på området påtænkte t nlægge, lev efter råd fr vores dvokt opgivet i Derfor forhndler SLRTV stdig med KODA for t få lempeligere forhold for de ikkekommercielle lokle rdiosttioner. Vores udgngspunkt er stdig t få indyggergrundlget st ned, således t vederlgsfktoren mksimum kn være 0,55 svrende til lyttere, t få storyrdioernes egrænsning på 2000 timer årligt fjernet smt få en forsøgsordning med Internetrdio. KODA er ikke uvillige til t tle med os men på den nden side kn mn heller ikke sige, t der er skred i forhndlingerne. De står pt. lidt stille. D dette rejde ligeledes rækker ind i 2005, hr vi også her vlgt t ringe undersøgelsens resultter som ilg til denne Beretning. Arejdet med dette fortsætter ind i 2005, hvorfor der vil være mere i den mundtlige eretning. ~ 14 ~

15 Orgnistorisk Beretning Den Moile Medieskole Medieskolen kunne tkket være tilskud fr mediesekretritet også fortsætte sin virksomhed i Evlueringsrpporten er endnu ikke færdiggjort, men vil være tilgængelig på Årsmødet. Medieskolen kn også fortsætte her i 2005 dog med et mindre ktivitetsniveu, d tilskuddet i år er levet eskåret med c ,-. Kursusktlog er som vnligt medtget som ilg i denne Beretning. Medlemsudviklingen Som nævnt indledningsvist hr 2004 været et hårdt år for de ikke-kommercielle lokle sttioner. Det kn vi se på SLRTV s medlemsudvikling. Der er flere sttioner, der hr måttet lukke ned i løet f året, simpelthen fordi etingelserne er levet for hårde og fremtiden for usikker. I løet f 2004 hr SLRTV mistet i lt 5 medlemssttioner 4 rdio- og en tv-sttion for rdioernes vedkommende skyldes de lle, t sttionerne hr måttet lukke ned. Smtidig hr vi i løet f året kunnet sige velkommen til i lt 7 nye medlemssttioner 3 rdio- og 4 tv-sttioner. Det etyder t SLRTV per 31. decemer 2004 orgniserede i lt 99 lokle rdio- og tv-sttioner, fordelt på 77 rdio- og 22 tv-sttioner. Pressekort Årsmødet i pril 2004 pålgde estyrelsen t opkræve det fulde elø på kr. 500,- per pressekort direkte fr medlemmerne. Dette vr egrundet i SLRTV s dårlige økonomiske sitution. Beslutningen er levet gennemført fr og med 1. mj 2004 og er stdig gældende. SLRTV rejder stdig for t få størrelsen på depositet nedst til kr. 100,- per kort. Senest på det årlige møde i Fællesudvlget i decemer. Heller ikke denne gng vr der lydhørhed for vores ønske, men mødet esluttede en hensigtserklæring, om t depositet for de pressekort, der ikke er tilgeleveret to år efter udløsdtoen, nvendes til et fælles formål med reltion til pressefrihed eller et ndet tilsvrende emne. (citt fr refertet). Dette kn SLRTV nturligvis ikke cceptere, så estyrelsen esluttede t sende følgende rev til Fællesudvlget: Fællesudvlget for Dnske Presseorgnistioner Skindergde Køenhvn K Att. Ee Dl Alorg, den 16. ferur 2005 Refert f mødet den 6. decemer 2004 SLRTV tkker for det fremsendte refert og hr følgende emærkninger; SLRTV s estyrelse drøftede på sit møde den 10. ferur 2005 det i refertet nævnte forslg, om fælles nvendelse f det ikke tilgeetlte depositum, for de pressekort, der er udløne. ~ 15 ~

16 SLRTV s estyrelse kn ikke tilslutte sig forslget om oprettelse f en evt. fond til fælles nvendelse. Som tidligere nævnt mener SLRTV, t depositet skl tilgeetles til de respektive orgnistioner. Vi skl derfor udede os en opgørelse over de pressekort, der er udløet for mindst to år siden. Venlig hilsen Gitte Thomsen Sekretritsleder Og her står sgen så pt. I løet f 2004 er der i lt udstedt 27 nye kort, 43 kort er levet fornyet, 13 kort er returneret til Fællesudvlget og endelig er et kort gået tt i årets lø. Det etyder, t der pt. er udstedt i lt 454 pressekort til medrejdere på SLRTV s medlemssttioner, herf er 68 returneret til Fællesudvlget medens 40 kort er gået tt siden ordningen strtede i Offentlighedskommissionen SLRTV hr desværre måttet trække os fr regeringens Offentlighedskommission i løet f Dette skyldes ikke mnglende interesse eller vilje til t deltge men mnglende tid. Sekretritet Sekretritet er stdig emndet med en fuldtidsnst og en kontorelev i smrejde med Alorg Hndelsskole. Desværre hr regeringen nu nedlgt skoleprktikordningen fr årsskiftet. Det etyder, t vi ikke længere kn få elever i prktik fr hndelsskolen. Det etyder ligeledes, t det depositum Fællesudvlget nu hr indeholdt fr SLRTV og vores medlemmer er på kr ,-. Dette er også en slgs penge på en kold tirsdg sidst i måneden! ~ 16 ~

17 1 Nvn og hjemsted Vedtægter Lndsforeningens nvn er Smmenslutningen f Lokle Rdio- og TV- sttioner i Dnmrk, SLRTV. Smmenslutningen driver et sekretrit med hjemsted i Dnmrk. 2 Formål og målsætning Smmenslutningens formål er t smle loklrdio- og tv-sttioner, der ikke drives ud fr profitmotiver, men ud fr ønsket om t styrke den folkelige det, oplysning og smfundsenggement i en lndsorgnistion, som skl rejde for t sikre de edst mulige vilkår for drift f sådnne loklrdio- og tv-sttioner i Dnmrk. Det er Smmenslutningen formål t rejde for en styrkelse f ytringsfriheden og mngfoldigheden f loklrdio- og tv-sttioner. Smmenslutningen c d Skl tge del i den offentlige det om mediepolitik for t fremme medlemssttionernes interesser. Skl gennem forhndlinger med offentlige myndigheder, ophvsretsorgnistioner og ndre instnser sikre de edst mulige vilkår for medlemssttionerne. Kn smrejde med ndre lndsdækkende orgnistioner, når det fremmer medlemmernes interesser. Skl gennem konferencer, møder, kursusvirksomhed og ndre ktiviteter styrke interessen for folkelig, detskende og smfundsenggerende nonprofit rdio og tv. 3 Medlemsk c d e Som medlem kn optges lokle rdio- og tv-sttioner, der ccepterer nærværende vedtægter og godkendes f estyrelsen. Medlemmer kn optges, når de ccepterer Smmenslutningens formål. Ved optgelsen etles det f årsmødet fststte kontingent efter forslg fr estyrelsen. Udmeldelse kn kun ske med mindst en måneds skriftlig vrsel til udgngen f et klenderår. Medlemssttioner, der modrejder Smmenslutningens vedtægtsestemte formål, kn ekskluderes efter flertlseslutning i estyrelsen smt stdfæstelse f eksklusionseslutningen på det førstkommende årsmøde i henhold til årsmødets fstemningsregler. ~ 17 ~

18 4 Årsmøde c d e f Det ordinære årsmøde er foreningens øverste myndighed. Beslutninger truffet på årsmødet er indende for lle medlemmer. Det ordinære årsmøde holdes inden udgngen f pril og indkldes med mindst en måneds vrsel. Indkldelsen skl indeholde forslg til dgsorden, revideret regnsk og estyrelsens eretning for det foregående klenderår, smt forslg til rejdsprogrm for det kommende år. Forslg, som medlemmerne ønsker ehndlet på årsmødet, skl være Smmenslutningen i hænde senest 14 dge før mødet. Rettidigt modtgne forslg vil live udstedt til medlemssttionerne senest en uge før årsmødet. Bestyrelsen kn indyde gæster til t deltge i årsmødet med tle, men uden stemmeret. Alle medlemmer hr ret til t deltge i årsmødet men en stemmeerettiget repræsentnt. Et medlem kn for egen regning deltge med flere repræsentnter, som i så fld hr tle- men ikke stemmeret på årsmødet. Afstemninger på årsmødet foregår ved håndsoprækning. På forlngende kn 1/3 f de tilstedeværende stemmeerettigede repræsentnter dog kræve skriftlig fstemning. Vlg (dgsordenspunkterne 8-10) foregår dog ltid ved skriftlig fstemning. Beslutninger og vlg foretges ved simpelt stemmeflertl. Ændring f vedtægterne skl dog vedtges med 2/3 flertl. g Dgsorden for årsmødet skl mindst omftte følgende punkter: - Vlg f dirigent(er) og referent(er) - Godkendelse f forretningsorden - Vlg f stemmetællere - Bestyrelsens eretning - Indkomne forslg fr estyrelsen og medlemssttionerne - Godkendelse f revideret regnsk - Bestyrelsens forslg til udget og kontingent - Vlg f estyrelsesmedlem - Vlg f estyrelsessupplenter - Vlg f kritisk revisor, revisorsupplent og ekstern revisor - Eventuelt h Ved stemmelighed omkring forslg ortflder forslget. Ved stemmelighed, hvor det er fgørende for personvlg, foregår der omvlg mellem de kndidter, der står lige. Er der ved fornyet fstemning igen stemmelighed, fgøres vlget ved lodtrækning. ~ 18 ~

19 5 Ekstrordinært årsmøde Bestyrelsen kn indklde til ekstrordinært årsmøde, når den finder det tvingende nødvendigt. Såfremt 1/3 f medlemmerne skriftligt nmoder om det, skl estyrelsen indklde til ekstrordinært årsmøde. Anmodningen skl være motiveret og indeholde forslg til dgsorden. Ekstrordinært årsmøde indkldes skriftligt med mindst 20 dges vrsel med ngivelse f dgsorden, og det skl holdes senest 30 dge efter t egæring er fremst overfor estyrelsen. 6 Vlg c d e f På det ordinære årsmøde vælges estyrelsesmedlemmer, supplenter, revisor og revisorsupplent. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år, medens estyrelsessupplenter, revisor og revisorsupplent vælges for 1 år. Genvlg kn finde sted. Enhver repræsentnt for et medlem, der hr været medlem mindst 3 måneder, kn opstilles som kndidt til ovennævnte tillidshverv. Også personer som ikke er til stede på årsmødet kn vælges, men der skl i så fld foreligge skriftligt tilsgn fr vedkommende inden fstemningen egynder. Ved personvlg skl stemmesedlen udfyldes med det ntl kndidtnvne, som skl vælges det pågældende år. Stemmesedlerne fleveres til stemmeudvlget (stemmetællerne). I lige år vælges 3 estyrelsesmedlemmer og i ulige år vælges 4 estyrelsesmedlemmer. Hvert år vælges 3 estyrelsessupplenter, 1 kritisk revisor, 1 revisorsupplent og 1 ekstern revisor. De nyvlgte tiltræder deres funktioner på første estyrelsesmøde efter årsmødet. Dette møde holdes senest 14 dge efter årsmødet. Kndidterne vælges som person og ikke som repræsentnt for medlemmet. 7 Bestyrelsen c Smmenslutningen ledes f en estyrelse med 7 medlemmer. Bestyrelsen vretger smmenslutningens forretninger mellem årsmøderne og træffer suverænt eslutninger under nsvr overfor årsmødet. Bestyrelsen kn nedsætte udvlg og rejdsgrupper til løsning f konkrete opgver. Udvlg og rejdsgrupper skl hve et nærmere defineret kommissorium og er nsvrlige overfor estyrelsen. Bestyrelsesmøder holdes mindst en gng i kvrtlet, men derudover når formnden skønner det nødvendigt, eller når 3 estyrelsesmedlemmer skriftligt nmoder herom. Bestyrelsen indkldes skriftligt med ngivelse f dgsordenspunkter. Efter møderne udrejdes der mødereferter, som sendes til estyrelsesmedlemmerne. ~ 19 ~

20 d e f g Bestyrelsen er eslutningsdygtig, når mindst 4 estyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger tges med simpelt stemmeflertl. Står stemmerne lige er formndens stemme udslgsgivende. Supplenter indtræder med stemmeret for frværende estyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde efter årsmødet. Ved konstitueringen vælger estyrelsen en formnd og en ksserer, fstlægger forretningsordenen og nedsætter et sekretrit. Bestyrelsen indklder supplenterne til møderne og tilstiller dem referter. Supplenterne hr tle- men ikke stemmeret på møderne, medmindre supplenterne er indkldt på grund f estyrelsesmedlemmernes frfld. Bestyrelsen kn meddele prokur. 8 Sekretritet c Sekretritet er foreningens hjemsted og officielle dresse, hvortil l korrespondnce stilles. Sekretritets rejdsopgver fstlægges f estyrelsen. Bestyrelsen udpeger en sekretritsleder. 9 Økonomi c d e f Smmenslutningens midler nvendes til drift og dministrtion f smmenslutningens virksomhed. Kssereren fører Smmenslutningens regnsker efter estyrelsens nvisninger. Kssereren udrejder mindst en gng i kvrtlet en sttus over Smmenslutningens økonomi. Smmenslutningens regnsksår følger klenderåret. Smmenslutningens estyrelsesmedlemmer og medlemssttioner hæfter ikke personligt for de f Smmenslutningen indgåede forpligtelser, for hvilke lene Smmenslutningen hæfter med sin formue. Foreningens medlemmer hr ikke krv på foreningens formue eller udytte f nogen rt. 10 Informtion, istnd og smrejde Smmenslutningen udsender informtionsskrivelser til medlemmerne, især om love, lovforslg og cirkulærer, der hr etydning for medlemmerne. Bestyrelsen er nsvrlig for lle informtionsskrivelser, herunder elektroniske informtioner fr Smmenslutningen. Smmenslutningen udgiver et nyhedsrev minimum 6 gnge årligt, hvor væsentlige forhold vedrørende elektroniske mssemediers forhold og vilkår ehndles. ~ 20 ~

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12

SLRTV Beretning 2009. Dagsorden side 2. Forslag til forretningsorden side 3. Politisk beretning side 4. Organisatorisk beretning side 12 Indhold Dgsorden side 2 Forslg til forretningsorden side 3 Politisk eretning side 4 Orgnistorisk eretning side 12 Vedtægter side 13 1 Dgsorden 1 Vlg f dirigent(er) og referent(er) 2 Godkendelse f forretningsorden

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6)

Bestyrelsesmøde lørdag d. 10. april 2010 på Hotel Hedegaarden i Vejle Kl. 09:30 16:30. Pkt. Deltagere med stemmeret: (6) Pkt Bestyrelsesmøde lørdg d. 10. pril 2010 på Hotel Hedegrden i Vejle Kl. 09:30 16:30 Deltgere med stemmeret: (6) Afud: (1) Heinz Dhl (FU), Alln Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Jens Andresen (region

Læs mere

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV.

a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. Vedtægter 1 Navn og hjemsted a Landsforeningens navn er Sammenslutningen af Lokale Radio- og TV- stationer i Danmark, SLRTV. b Sammenslutningen driver et sekretariat med hjemsted i Danmark. 2 Formål og

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler

ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejebog med eksempler ELEVER underviser elever En motiverende metode Drejeog med eksempler Lyngy Tekniske Gymnsium Introduktion Lyngy Tekniske Gymnsium, HTX, hr i smrejde med Udviklingslortoriet for pædgogisk og didktisk prksis

Læs mere

International økonomi

International økonomi Interntionl økonomi Indhold Interntionl økonomi... 1 Bilg I1 Oversigt over smmenhæng mellem kompetencer og kernestof i 3 skriftlige eksmensopgver i Interntionl økonomi A.... 2 Bilg I2 Genrer i IØ fr oplæg

Læs mere

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger:

Bilag 1. Frafaldsanalyse elever. Generelle oplysninger: Bilg Frfldsnlyse elever Generelle oplysninger: Skole Frekvens AMU Center Århus Dnsk Center Jordrugsuddnnelse Den Jyske Hndværkerskole Djurslnd ES ES Års Esjerg TS EUC Midt EUC SYD Frederici-Middelfrt TS

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C

Michel Mandix (2017) Derfor er der behov for en række værktøjer, som kan bruges også til de vilkårlige trekanter. a b c A B C Mihel Mndix (07) Sinusreltionen Nott Side f 9 Sinusreltionen Indtil videre, er der kun eskrevet, hvordn mn eregner på retvinklede treknter. Men desværre er det lngtfr lle treknter, som er retvinklede.

Læs mere

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole

Brug og anerkendelse af dansksprogede dokumenter ved forvaltningsmyndigheder og domstole Jørgen Kühl Brug og nerkendelse f dnsksprogede dokumenter ved forvltningsmyndigheder og domstole Bggrund Det dnske mindretl i Sydslesvig er et nerkendt ntionlt mindretl i Forundsrepulikken Tysklnd og Slesvig-Holsten.

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE

JAGTEN POST 4: BØRNENES MAGASIN I BADSTUEGADE HISTORIEJAGTEN Kære lærere Tusind tk, fordi I vil deltge i Historiejgten. Her følger en kort vejledning til, hvordn Historiejgten kn ruges. Denne PDF indeholder ud over introduktionen: - Et rk med spørgsmål

Læs mere

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a

Bogstavregning. for gymnasiet og hf Karsten Juul. a a Bogstvregning for gymnsiet og hf 010 Krsten Juul Til eleven Brug lynt og viskelæder når du skriver og tegner i hæftet, så du får et hæfte der er egenet til jævnligt t slå op i under dit videre rejde med

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT

Tolkningsrapport. Ella Explorer. October 15, 2008 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Otoer 1, 2 FORTROLIGT Tolkningsrpport Ell Explorer Introduktion Otoer 1, 2 Introduktion Anvendelse Denne rpport må udelukkende tolkes f kvlifierede rugere under overholdelse

Læs mere

Vores fælles hukommelse

Vores fælles hukommelse Vores fælles hukommelse 1 2 3 4 5 Præmel side 2 Mission side 3 Vision side 3 Rigsrkivets strtegiske mål side 4 Arkiverne ringes i spil til flere side 4 Bidrg til effektivisering f den offentlige sektor

Læs mere

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen,

ALGEBRA. symbolbehandling). Der arbejdes med hjælpemiddelkompetencen, INTRO Alger er lngt mere end ogstvregning. Alger kn være t omskrive ogstvtrk, men lger er f også t generlisere mønstre og smmenhænge, t eskrive smmenhænge mellem tlstørrelse f i forindelse med funktioner

Læs mere

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013

PROGRAMKATALOG. RULL-PROJEKT I OMRÅDE Skanderborgvej. Ny institution på Vestermarken. Sommer 2013 13.06.2013 PROGRAMKATALOG RULL-PROJEKT I OMRÅDE Sknderborgvej Ny institution på Vestermrken Sommer 2013 136.2013 PROGRAMKATALOG Indhold Byrådsbeslutning...3 Arhus Kommunes Pædgogiske Rmmesætning...4 De 6 tænketnksprincipper...

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste

Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter fo foreningen *Gentofte vågetjeneste Vedtægter for foreningen "Gentofte vågetjeneste" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Gentofte vågetjeneste". Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Exitforløb for kriminalitetstruede unge

Exitforløb for kriminalitetstruede unge Exitforløb for kriminlitetstruede unge Exit Nu tilbyder et exitforløb til kriminlitetstruede unge i lderen 15-29 år. Vi rbejder indenfor lovgivningen omkring fst kontktperson, efterværn, bostøtte og mentorstøtte

Læs mere

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1

Retningslinier for udarbejdelse af dokumentation til brug for registrering efter bilag 8 i registreringsbekendtgørelsen 1 for udrejdelse f dokumenttion til rug for registrering efter ilg 8 i registreringsekendtgørelsen 1 Af nedenstående skemer fremgår, hvilke oplysninger Plntedirektortet hr rug for ved vurdering f, om virksomheden

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

SLRTV Beretning 2006. Dagsorden...side 2. Forslag til forretningsorden.. side 3. Politisk beretning...side 4

SLRTV Beretning 2006. Dagsorden...side 2. Forslag til forretningsorden.. side 3. Politisk beretning...side 4 Indhold Dgsorden.....side 2 Forslg til forretningsorden.. side 3 Politisk eretning.......side 4 - Mediepolitisk forlig...... side 4 - Mediepolitisk seminr.... side 12 - Forhndling med Grmex......side 13

Læs mere

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark

VEDTÆGTER. for foreningen Pårørende i Danmark VEDTÆGTER for foreningen Pårørende i Danmark Vedtaget på den stiftende generalforsamling 31. maj 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Pårørende i Danmark. Stk. 2. Foreningen arbejder for

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal.

Regneregler. 1. Simple regler for regning med tal. Regneregler. Simple regler for regning med tl. Vi rejder l.. med følgende fire regningsrter: plus (), minus ( ), gnge () og dividere (: eller røkstreg, se senere), eller med fremmedord : ddition, sutrktion,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted:

Vedtægter for Hasle Fællesråd. Navn og hjemsted: Vedtægter for Hasle Fællesråd Navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Hasle Fællesråd og har hjemsted i Århus Kommune. Hasle Fællesråd ledes til dagligt af en bestyrelse, der er valgt på en generalforsamling.

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul

Integralregning. 2. del. 2006 Karsten Juul Integrlregning del ( ( 6 Krsten Juul Indhold 6 Uestemt integrl8 6 Sætning om eksistens stmunktioner 8 6 Oplæg til "regneregler or integrl"8 6 Regneregler or uestemt integrl 9 68 Foreredelse til "integrtion

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE

SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE SANS FREMTIDEN I HEDEHUSENE Snseredskber til byens psykiske og fysiske miljø f Softhook Design Projektets idé Kunstner og leder f Softhook Design, Christin Nold, er stolt over t kunne præsentere Sns Fremtiden

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I?

Vejledning: Kom godt i gang med opstart af forening i Kerteminde Kommune. Ny forening hvordan gør I? Ny forening hvordan gør I? Hvordan bliver I en forening? En forening skal være godkendt som folkeoplysende forening for at kunne modtage tilskud og låne ledige offentlige lokaler. Der er nogle ting, som

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed

Hygiejnepolitik. - for din og min sundhed Hygiejnepolitik ktisk f : er Det å svært r s de hæn. ikke ske m o kl v lidt Du s nke dig u, æ de d og t å b dine liver Så b milie og syge din f r mindre e g kolle - for din og min sundhed Det er fktisk

Læs mere

Gymnastikforeningen Køge Bugt

Gymnastikforeningen Køge Bugt Gymnastikforeningen Køge Bugt Stiftet den 21. september 1970 Således vedtaget på generalforsamlingen den 21. september 1970 med seneste ændringer den 7. oktober 2002 4. marts 2008 4. marts 2009 4. marts

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører

V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører V E D T Æ G T E R for Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører Navn 1 Foreningens navn er Foreningen af Selvstændige Førstehjælps-Instruktører i Danmark" - i daglig tale kaldet "FSFI. Stk.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune.

Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 27. juni 2003 med ændringer fra den ekstraordinære generalforsamling den 30. september 2003. Senest ændret på generalforsamlingen d. 18. april 2012. Vedtægter

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab

Vedtægter for foreningen. Kost-Pædagogisk Selskab Invitation til stiftende generalforsamling i Ernærings Pædagogisk Selskab Vi inviterer hermed til stiftende generalforsamling i en ny forening der fremover skal arbejde for udbredelse af viden om ernæringens

Læs mere

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS

ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS ICF - DEN DANSKE VEJLEDNING OG EKSEMPLER FRA PRAKSIS INTERNATIONAL KLASSIFIKATION AF FUNKTIONSEVNE, FUNKTIONSEVNENEDSÆTTELSE OG HELBREDSTILSTAND Udrbejdet f MrselisborgCentret, 2005 En spørgeskemundersøgelse

Læs mere

Regneregler for brøker og potenser

Regneregler for brøker og potenser Regneregler for røker og potenser Roert Josen 4. ugust 009 Indhold Brøker. Eksempler......................................... Potenser 7. Eksempler......................................... 8 I de to fsnit

Læs mere

GREVE BRANDMANDSFORENING

GREVE BRANDMANDSFORENING 1 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. Foreningens navn er, stiftet den 15. januar 2002. er en selvstændig økonomisk og administrativ enhed. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. Foreningens formål er at samle

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk

Tlf.: 96 17 02 02 info@artof.dk www.artof.dk Vielsesringe Designer og guldsmed Jn Jørgensen Siden 1995 hr Jn Jørgensen hft egen virksomhed, hvor nturen i det rske og åne Nordjyllnd hr givet inspirtion til det meste f designet. Smykker i de ædleste

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg

Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg Vedtægter for foreningen Danske Naturister Esbjerg 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Naturister Esbjerg. Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er en selvstændig del af landsorganisationen

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening

VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening VEDTÆGTER Raklev Gymnastik- og Idrætsforening Vedtaget den 28.februar 2001 Revideret den 24. februar 2012 Hans Erik Melchiorsen Dirigent 1. FORENINGENS NAVN og HJEMSTED Foreningens navn: RAKLEV GYMNASTIK-

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner

... ... ... ... ... ... ... b > 0 og x > 0, vil vi kalde en potensfunktion. 492 10. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER 0 49 0. Potensfunktioner POTENSFUNKTIONER DEFINITION En funktion med forskriften f( )= b hvor b > 0 og > 0 vil vi klde en potensfunktion. I MAT C kpitel så vi t hvis skl være et vilkårligt

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015

Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 Vedtægter Vedtaget 3. oktober 2015 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Gb-foreningen, og dens hjemsted er på den til enhver tid siddende formands adresse. 2. Foreningens formål: Foreningens

Læs mere

Matematikkens sprog INTRO

Matematikkens sprog INTRO Mtemtikkens sprog Mtemtik hr sit eget sprog, der består f tl og symboler fx regnetegn, brøkstreger bogstver og prenteser På mnge måder er det ret prktisk - det giver fx korte måder t skrive formler på.

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål. Vedtægter Vedtægter for Dansk Medicinsk Cannabis Forening 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Medicinsk Cannabis Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord!

ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS. Hesteejendom med nyere hestestald og 20 ha jord! LYSTEJENDOM ØLANDSVEJ 4, HORNE, 9850 HIRTSHALS Hesteejendom med nyere hestestld og 20 h jord! For sælger Hos Thoms Risger A/S ved vi godt, t boliger er mere end blot mursten og kvdrtmeter. Vi ved, t boliger

Læs mere

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring

VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring VEDTÆGTER - Lille Skole for Voksne i Hjørring Ændret 10-10-2016 Vedtægter for LILLE SKOLE for VOKSNE i HJØRRING. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Lille Skole for Voksne i Hjørring, forkortet

Læs mere

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery

ANALYSEOPGAVE Feelgood Bakery ANALYSEOPGAVE Feelgood Bkery Kommuniktion: Helene, Loiuse, Pernille og Ndi Gruppe 14 Hvem er fsenderen? - Glutenfri bgerbrød - Christine og Louise Krogh Hvem er målgruppen? - Gluten llergikere og helsefreks

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus

Vedtægter. for. Shin Shin Toitsu Aikido, Aarhus Vedtægter for CVR: 34 78 02 42 v. Jan Wissing Spangaa, Vistoftparken 49, 8471 Sabro, Tel: +45 21832058 info@shinshintoitsu.dk - www.shinshintoitsu.dk ~ 1 ~ Vedtægter for Shin Shin Toitsu Aikido Aarhus

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter

Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. 2. Formål Herning Krisecenters formål er at være boform for voldsramte

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben.

Vedtægter/Formål. Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Vedtægter/Formål 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Erhvervsklubben Aarhus Aadal, forkortet e-klubben. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Formål E-klubbens formål er: at skabe et netværk for

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 5100

Kortfattet vejledning FB 5100 Kortfttet vejledning FB 00 Vndniveu! Kortfttet vejledning til displymeddelelser Meddelelse Mulig årsg Mulig hndling Hvis fejlen ikke kunne fhjælpes Vndtnken fyldes ikke inden for min. Sluk for utomten,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er

Vedtægter for. Kommentarer. 1. Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er. 1.2 Foreningens hjemsted er Vedtægter for Kommentarer 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er 1.2 Foreningens hjemsted er 1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund. 2. Formål 2.1 Foreningens primære formål er at forestå

Læs mere

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012

At være en langtidsholdbar Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 At være en lngtidsholdbr Herrens tjener TEOLKURSUS 2012 3 tilgnge til mennesket Psyken bolig for menneskets følelsesmæssige behov Kroppen bolig for menneskets fysiske behov Sjælen bolig for menneskets

Læs mere

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den

REFERAT Ordinær generalforsamling i Vindinge vandværk A.m.b.a. den REFERAT Ordinær generlforsmling i Vindinge vndværk A.m.b.. den 30. 03. 2016 1. Vlg f dirigent Formnden Jens Sørensen (JS) bød velkommen. Herefter ifølge vedtægterne, vlg f dirigent: Jørgen Herholdt blev

Læs mere

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE

Love. for DANSKE KLOAKMESTRE Love for DANSKE KLOAKMESTRE 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Kloakmestre, med binavn Foreningen af Autoriserede Kloakmestre i Danmark. Foreningens hjemsted er København. 2 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere