Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed"

Transkript

1 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed En vejledning til eksportører af brugt elektrisk og elektronisk udstyr Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 8, 2015

2

3 Indhold Reglerne kort fortalt 4 Forbud mod eksport af elektronikaffald ud af OECD 6 Eksport af brugt udstyr dit ansvar, at det virker 7 Tjekliste for eksport af brugt udstyr print og gem 8 Forbud mod eksport af visse typer brugt udstyr 9 Undtagelser fra reglerne 10 Miljøstyrelsens anbefalinger vedr. eksport af brugt udstyr 12 Bilag 1 Retningslinjer for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer 13 Køleskabe og frysere 14 Vaskemaskiner 16 Stationære og bærbare computere 18 Computerskærme og fjernsyn 20 Mobiltelefoner og tablets 22 Generel retningslinje for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer 24 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 3

4 Reglerne kort fortalt Denne vejledning er til dig, som eksporterer brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Vejledningen indeholder information om EU s regler for eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, som kommer fra direktiv om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet). Reglerne gælder for eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr til andre EU-lande, samt eksport ud af EU. Reglerne betyder, at du skal overholde en række minimumskrav for alle dine eksporter af brugt udstyr og supplerende krav, hvis der på grund af udstyrets alder eller stand kan blive tvivl om, hvorvidt der er tale om affald eller brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Følgende gælder for alle eksporter af brugt elektrisk og elektronisk udstyr: Det brugte udstyr skal være passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport og af- og pålæsning (se Miljøstyrelsens vejledning om dette på Et relevant transportdokument (fx CMRfragtbrev 1 eller andet fragtbrev) skal følge med overførslen. Der skal medfølge en erklæring fra dig, om dit ansvar for eksporten. Eksport af gammelt, slidt eller skadet elektrisk og elektronisk udstyr kan mistænkes for at være eksport af elektronikaffald. Derfor skal du i de tilfælde sørge for at opfylde følgende supplerende krav: Funktionsduelighed skal være testet og dokumenteret for hvert produkt i forsendelsen. Tilstedeværelsen af farlige stoffer i produktet skal være evalueret og dokumenteret for hvert produkt i forsendelsen. Der er krav om, at yderligere dokumentation skal følge med eksporten. For beskrivelse af disse krav se s. 8. I tjeklisten s. 8 kan du få et hurtigt overblik over de krav, du skal overholde. Du kan desuden læse mere om de forskellige dokumentationskrav, undtagelser fra reglerne og retningslinjer for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer for følgende produkttyper: Køleskabe og frysere Vaskemaskiner Stationære og bærbare computere Skærme (computer og fjernsyn) Mobiltelefoner og tablets Desuden kan du finde en retningslinje om test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer for brugt elektrisk og elektronisk udstyr generelt. 1 CMR-fragtbrev er et fragtbrev, som følger reglerne i den internationale konvention om international fragt (CMR-konventionen fra 1965). Se CMR-loven for mere specifikke krav til fragtbrevet. 4 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

5 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 5

6 Forbud mod eksport af elektronikaffald ud af OECD Elektronikaffald indeholder farlige stoffer som f.eks. bly, cadmium, kviksølv, PCB, asbest og freongasser. Elektronikaffald kan være skadeligt for mennesker og miljø og skal derfor behandles på affaldsanlæg, som bl.a. er specialiseret i at håndtere de farlige stoffer i elektronikaffaldet. Reglerne om eksport af brugt elektronik har derfor det grundlæggende formål at forhindre eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, som i virkeligheden er elektronikaffald. Indholdet af farlige stoffer i elektronikaffald betyder også, at det som udgangspunkt er forbudt at eksportere elektronikaffald til ikke-oecd-lande. Inden for OECD og EU kræver eksport af eleaktronik affald tilladelse fra alle involverede lande. Læs mere om disse regler på Hvis du ikke overholder reglerne om eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, vil dit brugte elektriske og elektroniske udstyr blive anset for at være elektronikaffald. Eksporten vil desuden blive anset for at være en ulovlig over førsel af affald, såfremt du ikke har anmeldt eksporten til Miljøstyrelsen som en overførsel af affald. Overtrædelser af reglerne kan medføre bødestraf. 6 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

7 Eksport af brugt udstyr dit ansvar, at det virker Det er dit ansvar at sikre, at det brugte udstyr som du ønsker at eksportere ikke er elektronikaffald, og at det brugte udstyr ikke bliver til affald under transporten. Dette sikres ved at overholde kravene om passende emballering og pakning og en række dokumentationskrav. Hvis dit udstyr kan mistænkes for at være elektronikaffald, er der desuden krav om, at du skal teste hvert stykke udstyr for funktionsduelighed og evaluere hvert stykke udstyr for indholdet af farlige stoffer. Udstyr kan mistænkes for at være affald, når det er tvivlsomt, om det er funktionsdueligt og/eller om det skal bruges igen til sit oprindelige formål i modtagerlandet. Der kan f.eks. være tvivl hvis: Emballagen er utilstrækkelig og ikke giver den nødvendige beskyttelse mod skader i forbindelse med transport Udstyret har synlige fysiske skader, som vil kunne forringe dets funktionsduelighed, f.eks. brændte komponenter, dele der er itu, lækkende batterier, revnet cover mv. Udstyret mangler essentielle dele, som f.eks. ledninger, batterier, isoleringsskum og isoleringslister i kølemøbler mv. Udstyret er så slidt og beskadiget, at det reducerer produktets salgbarhed Det fremgår tydeligt af udstyret, at det er afleveret som elektronikaffald, f.eks. ved at der på udstyret står skrevet skrot, kasseret, affald eller at der af faktura, slutseddel eller lign. fremgår, at der er tale om affald At udstyret er så gammelt eller forældet, at det kun kan forventes at blive anvendt som reservedele i modtagerlandet At der ikke er et egentligt marked for udstyret i modtagerlandet Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 7

8 Tjekliste til eksport af brugt udstyr print og gem SÆT X KRAV Ved eksport af brugt elektrisk og elektronisk udstyr, skal du som eksportør altid sikre følgende: 1. Det brugte udstyr skal være passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport og læsning ved tilstrækkelig emballage (se Miljøstyrelsens vejledning om dette på 2. Følgende dokumenter skal ledsage transporten/eksporten: a. Et relevant transportdokument, f.eks. CMR-fragtbrev eller andet fragtbrev b. En erklæring fra dig, om dit ansvar for eksporten Hvis der på grund af udstyrets alder eller stand kan opstå tvivl eller mistanke om, hvorvidt det er affald eller brugt udstyr, skal du teste udstyret og dokumentere, at det virker inden eksporten. Transporten skal derfor ledsages af følgende supplerende dokumenter: 1. En kopi af fakturaen og kontrakten om salg eller overdragelse af ejerskabet af det brugte udstyr. Det skal fremgå, at udstyret er beregnet til direkte genbrug og er i fuld funktionsduelig stand. 2. En erklæring fra dig om at ingen af materialerne og udstyret i forsendelsen er affald. 3. Dokumentation for test af funktionsduelighed og evaluering af tilstedeværelsen af farlige stoffer for hvert enkelt stykke brugt elektrisk og elektronisk udstyr i forsendelsen. a. Der skal for hvert enkelte stykke udstyr føres en optegnelse over resultaterne af testen og evalueringen. Denne optegnelse skal indeholde følgende oplysninger: Genstandens navn, herunder hvis muligt udstyrets navn fra listen i bilag 1 og 2 i elektronikaffaldsbekendtgørelsen Navn og adresse på den virksomhed, der er ansvarlig for at dokumentere funktionsdueligheden Resultatet og dato for test af funktionsduelighed og resultat af evaluering af farlige stoffer Arten af de udførte tests Når det er muligt, skal optegnelsen desuden indeholde produktets produktionsår og identifikationsnummer b. Optegnelsen skal fastgøres forsvarligt, men ikke nødvendigvis permanent, enten på selve det brugte udstyr, hvis dette ikke er emballeret, eller på emballagen, sådan at optegnelsen kan læses uden at skulle åbne udstyrets emballage. 4. En protokol, som indeholder kopi af alle optegnelserne for de enkelte stykker udstyr. På side kan du finde nogle generelle og produktspecifikke retningslinjer for gennem førsel af test af funktionsduelighed og evaluering af tilstedeværelsen af farlige stoffer. Disse retningslinjer kan anvendes til at dokumentere at et produkt er funktionsdueligt og dermed ikke er affald. 8 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

9 Forbud mod eksport af visse typer brugt udstyr Der er forbud mod at eksportere brugt udstyr som f.eks. køleskabe, frysere, airconditionere, kølebokse og ildslukkere, som indeholder CFC- og HCFC-gasser. De forbudte CFC-og HCFC-gasser har følgende koder: CFC HCFC R11 R504 R21 R402b R12 R505 R22 R403a R13 R506 R123 R403b R113 R124 R406a R114 R132b R408a R115 R141b R409a R500 R142b R409b R501 R401a R411b R502 R401b R411a R503 R402a Du kan se hvilke stoffer dit brugte udstyr indeholder på mærkatet, som oftest kan findes på bagsiden eller på produktets kompressor. Se billedeksemplerne nedenfor, hvor det er angivet, hvor du skal kigge efter koder. Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 9

10 Undtagelser fra reglerne I visse tilfælde kan du godt eksportere brugt udstyr, der ikke virker. I disse tilfælde skal du ikke opfylde kravene om test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer. I stedet skal du klart kunne dokumentere, at eksporten finder sted inden for rammerne af en overførselsaftale mellem to virksomheder og enten: a. returneres til producenten eller dennes tredjemand som fejlbehæftet til reparation under garantien med henblik på genbrug, eller b. er brugt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv som returneres til producenten eller en tredjemand, der handler på dennes vegne, eller en tredjemands anlæg i OECD-lande, til renovering eller reparation i henhold til en gyldig aftale med henblik på genbrug, eller c. er fejlbehæftet brugt elektrisk eller elektronisk udstyr til brug for erhverv, såsom medicinsk udstyr, der returneres til producenten eller dennes tredjemand til årsagsanalyse i henhold til en gyldig aftale. Brugt elektrisk og elektronisk udstyr til brug for erhverv er udstyr, som kun kan anvendes af professionelle brugere i private virksomheder. Det kan f.eks. være mainframe-computere, større servere og stort køleudstyr mv. Brugt udstyr, som stammer fra en privat virksomhed, men som også ville kunne anvendes af en privat forbruger, er ikke omfattet af disse undtagelser fra reglen. Det kan f.eks. være udstyr som bærbare computere, mobiltelefoner, tablets og fladskærme. Hvis du vurderer, at din eksport er omfattet af muligheden for undtagelse fra reglerne, skal du fortsat sikre at følgende krav er overholdt: 1. Det brugte udstyr skal være passende beskyttet mod skader i forbindelse med transport og læsning ved tilstrækkelig emballage (se Miljøstyrelsens vejledning om dette på 2. Følgende dokumenter skal ledsage transporten/ eksporten: Et relevant transportdokument, f.eks. CMR eller fragtbrev En erklæring fra dig, om dit ansvar for eksporten Dokumentation for at der er tale om en overførsel mellem to virksomheder, samt at et af de tre kriterier (a-c) for undtagelse fra reglerne er opfyldt 10 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

11 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 11

12 Miljøstyrelsens anbefalinger vedr. eksport af brugt udstyr Alt elektrisk og elektronisk udstyr bliver til affald på et tidspunkt og kan indeholde en række problematiske stoffer. Miljøstyrelsen anbefaler derfor, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr kun eksporteres til lande, der har passende affaldsbehandlingsanlæg til at håndtere elektronikaffald og problematiske stoffer. Du bør som eksportør derfor altid overveje affaldshåndteringsmulighederne i modtagerlandet. Samtidig bør du også overveje, hvorvidt udstyret skal bruges i det land, du sender det til, eller om udstyret vil blive sendt direkte videre til et ikke-oecd-land, som typisk ikke har de nødvendige affaldshåndteringsanlæg. Det kan være svært at se hvornår brugt udstyr indeholder problematiske stoffer. Og hvornår det er i et omfang, så du bør undgå at eksportere det til lande, der ikke kan håndtere det miljømæssigt forsvarligt, når det bliver til affald. Som rettesnor til at vurdere dette anbefaler Miljøstyrelsen, at du bruger EU s regler om begrænsning af visse skadelige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet). Disse regler betyder, at stoffer som bly, kviksølv og cadmium ikke må forekomme i mængder over grænseværdien i nyt udstyr, der er bragt i omsætning efter 1. juli Et eksempel på udstyr med særligt højt indhold af disse stoffer er billedrørsskærme, som i de seneste år i stor stil er blevet udskiftet med fladskærme, også selv om billedrørsskærmene fortsat er funktionsduelige. For at undgå at eksportere brugt udstyr med særligt stort indhold af problematiske stoffer, kan en tommelfingerregel for dig derfor være, at du undlader at eksportere brugt udstyr, som er produceret før 2006, samt undlader at eksportere brugte billedrørsskærme (CRT-skærme). I nedenstående tabel kan du se hvilke stoffer EU s regler vedrører, samt i hvilke typer af produkter og hvilke dele af det brugte elektriske og elektroniske udstyr, at du typisk kan finde disse stoffer: STOF STOFFET FINDES I: Bly Kviksølv Cadmium Hexavalent chrom Polybromerede biphenyler (PBB) Polybromerede diphenylethere (PBDE) f.eks. gamle printplader og billedrørsskærme f.eks. gamle termostater, kontakter og LCD-displays f.eks. gamle printplader og billedrørsskærme f.eks. gamle metal-kabinetter til computere har været anvendt som flammehæmmere i elektronik, og er f.eks. blandet i plastik og skum i alt gammelt elektronik, typisk i de ydre plastdele og printkort har været anvendt som flammehæmmere i elektronik, og er f.eks. blandet i plastik og skum i alt gammelt elektronik, typisk i de ydre plastdele og printkort 12 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

13 Bilag 1 Retningslinjer for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer De følgende retningslinjerne for test af funktionsduelighed og evaluering af farlige stoffer er udviklet med baggrund i andre EU-landes vejlednings dokumenter, standarder for genbrug af elektronikaffald og interviews med professionelle genbrugsvirksomheder. Retningslinjerne er udarbejdet i samarbejde med de øvrige nordiske lande under Nordisk Ministerråd. Retningslinjerne er inddelt i tre hovedkategorier: Evaluering af farlige stoffer Afprøvning af funktionsduelighed Yderligere anbefalede kriterier til evaluering af hvorvidt det er relevant at gennemføre eksporten af det brugte udstyr Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 13

14 Bilag 1 Køleskabe og frysere Denne retningslinje beskriver, hvordan du afprøver funktionsdueligheden af køleskabe, frysere og kombinererede køleskab/frysere og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Eksempel på et køleskab, som mangler dør/låge og derfor må konstateres ikke at være funktionsdueligt 14 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

15 SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER CFC eller HCFC Andre farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktions duelighed Tjek kølemiddel- og skumtype. Det er forbudt at eksportere produkter, som indeholder CFC og HCFC. Kølemiddeltypen vil som regel være angivet på apparatets bagside eller på kompressoren. Hvis kølemiddel- og/eller skumtypen ikke kan konstateres, bør apparatet ikke genbruges Kontroller, om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Vær opmærksom på at køleskabe og frysere bl.a. kan indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.), kviksølv (i kontakter m.v.) Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage (Se billedeksempel på alvorlig slitage s. 14): Kabinet og dør/låger Tætningslister på dør/låger Kontrolpanel og kontakter Kompressor og køle matrice Kontroller, at den indre væg ikke er løsnet fra køle matricen bagtil, da dette forringer produktets køleeffekt væsentligt (reparation af dette er typisk svær og dyr) Produkter uden CFC eller HCFC Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Til stede og uden skader Den indre væg er forbundet til køle matricen Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt Afprøvning af funktions duelighed Udfør en gennemgangstest af beskyttelsesleder Udfør en test af overgangsmodstand til jord Udfør en Isolationstest eller test af isolationsmodstanden Udfør en temperaturkontrol i et rum med stuetemperatur på C. Placer et termometer i fryseafdelingen samt et på den øverste hylde i køleskabsafdelingen Stil termostaten på middel/kold. Tænd for produktet og lad det køre i 12 timer Kontroller, at termostaten virker (kompressoren starter/stopper ved de tilhørende temperaturindstillinger). En ikke-fungerende termostat kan føre til over-nedkøling Kontroller vand-/is-dispenseren (hvis apparatet har en sådan) Kontroller, at vandforsyningen er forbundet til indløbsventilen på køleskabet, og at dispenseren afgiver vand. Kontroller, at der afgives is fra beholderen Jordforbindelse OK Jordmodstand OK Isolationsmodstand OK Kompressoren starter, og nedkølingen går i gang. Termostaten slukker for kompressoren, når den forind stillede temperatur nås (ingen over-nedkøling) Acceptable temperaturer: Køleskab: 0 5 C 1-stjernet fryser: -6 C (maks.) 2-stjernet fryser: -12 C (maks.) 3-stjernet fryser: -18 C (maks.) Der afgives vand med en passende hastighed Der afgives knust is og isterninger (hvis apparatet har denne funktion) YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Komplet og funktionsdueligt produkt Markedsværdi Energi mærkning Visuel kontrol af indre dele (hylder, grøntsags skuffe m.v.) Visuel kontrol af fødder Kontroller, at lyset indeni produktet tænder, når døren åbnes, og slukker, når den lukkes Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller, om produktet er forsynet med energimærke. Hvis ikke, se om du kan finde det pågældende produkts energimærke på producentens hjemmeside Til stede og uden skader Til stede og uden skader Lys indeni produktet OK Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Eksport til genbrug anbefales kun for produkter med energimærke A eller B Hygiejne tilstand Kontroller produktets indre for fugt, madrester og lugt Produktets indre er rent, tørt og uden lugt eller madrester Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 15

16 Bilag 1 Vaskemaskiner Denne retningslinje beskriver, hvordan du afprøver funktionsdueligheden af vaskemaskiner og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Retningslinjen kan også anvendes på tørretumblere og opvaskemaskiner, dog med nogle justeringer f.eks. hvilke program-cyklusser, der bør afprøves. Eksempel på vaskemaskine med tætningsliste, som udviser alvorligt tegn på skade og slitage, og derfor må konstateres ikke at være funktionsduelig. 16 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

17 SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER Farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktionsduelighed Kontroller, om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Gamle produkter (fra før 1985) kan have PCB-kondensatorer indbygget, som er forbundet til maskinens strømforsyning. Produkter fra denne periode skal kontrolleres ved opslag i databaser over produkt-/serienummer for kondensatorer. Vaskemaskiner kan også indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.) og kviksølv (i kontakter m.v.) Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage (Se billedeksempel på alvorlig slitage s. 16): Kabinet og dør(e)/luger Tætningslister på dør(e)/luger Vandslanger og forbindelseskomponenter Kontrolpanel og kontakter Vaskemiddelskuffe Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Til stede og uden skader Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt uden skader Afprøvning af funktionsduelighed Udfør en en gennemgangstest af beskyttelsesleder Udfør en isolationstest eller test af isolationsmodstanden Udfør måling af lækagestrøm Vandpumpe(r): Åbn pumpehusets låg og drej pumpen ved håndkraft. Kontroller, at pumpen drejer uden unormalt slør og modstand Tromlens lejer: Drej tromlen ved håndkraft, og kontroller, at tromlens lejer fungerer smidigt og ikke larmer, samt at der ikke er slør Motor: Når maskinen er startet, kontroller da, at motoren kører jævnt og stille Dørlås: Når maskinen er tilsluttet, kontroller da, at låse- og åbnemekanismen i dør/luge fungerer efter hensigten Programmer: Tilslut maskinen. Fyld tromlen med rene tekstilgenstande. Kør minimum en fuld programcyklus på 40 C Det anbefales, at man tester flere forskellige programcyklusser på forskellige temperaturer i spændet C Jordforbindelse til apparat jord og yderbeklædning < 0,1 ohm Isoleringsmodstand > 2,0 Mohm Størrelsen på lækagestrømme må ikke overstige landets/producentens anvisninger Pumpe OK Tromlens lejer OK Motoren kører jævnt Dørmekanisme OK Maskinen kører programmet til ende De vaskede tekstiler er synligt rene og lugter ikke dårligt Motoren kører jævnt Vand pumpes behørigt ind og ud af maskinen uden overopfyldning Vandet opvarmes korrekt i forhold til de valgte program indstillinger Maskinen optager vaskemidlet Centrifugen fungerer, som den skal Maskinen lækker ikke vand YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Markedsværdi Energi mærkning Hygiejne tilstand Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller, om produktet er forsynet med energimærke. Hvis ikke, se om du kan finde det pågældende produkts energimærke på producentens hjemmeside Kontroller produktets indre for fugt, lugt og affald, som f.eks. gammelt tekstil Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Eksport til genbrug anbefales kun for produkter med energimærke B Produktets indre er rent, tørt, uden lugt eller affald Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 17

18 Bilag 1 Stationære og bærbare computere Denne retningslinje beskriver, hvordan du afprøver funktionsdueligheden af stationære computere, bærbare computere og notebooks og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Computerskærme, eksterne enheder, servere og netværksinfrastruktur såsom hubs og switches er ikke omfattet. Der kan anvendes forskelligt software til at afprøve funktionsdueligheden af indre komponenter. Det anbefales at anvende godkendte og certificerede værktøjer til at sikre datasletning. SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER Farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktionsduelighed Kontroller om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Computere kan f.eks. indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.), kviksølvholdige pærer i skærmens baggrundslys Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage (Se billedeksempel på alvorlig slitage s. 19): Kabinet Skærm (hvor relevant) Kontakter og tastatur (hvor relevant) Stikåbninger til input og output Oplader, kabel og stik (hvor relevant) Batterier og batterirum (hvor relevant) Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Komponenter, som er nødvendige for normal brug af produktet, medfølger og er uden skader, som vil kunne nedsætte funktionsdueligheden Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt uden skader Udfør en isolationstest eller test af isolationsmodstanden Isoleringsmodstand > 2,0 Mohm Afprøvning af funktionsduelighed Det anbefales, at man som et første skridt foretager datasletning, eller at datasletning indgår som en integreret del af afprøvningen af funktionsduelighed, gerne ved brug af godkendte og/eller certificerede datasletningsprogrammer. Når sådanne programmer anvendes, skal det kunne dokumenteres, at de som minimum tester kravene til funktionsduelighed, som er beskrevet her Det indre urs batteri: Kontroller status på det indre urs batterier Batterier i bærbare og notebooks: Kontroller batterilevetiden ved at oplade batteriet fuldt, afbryde forbindelsen til opladeren og udføre de nedenfor beskrevne tests Den resterende levetid på det indre urs batterier skal være mindst et år ved normal brug Det fuldt opladede batteri bør holde den tid, det tager at gennemføre disse tests, dog minimum 1 time 18 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

19 Eksempel på bærbar computer med væsentlige skader, og som derfor må konstateres ikke at være funktionsduelig. SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN Bootingtest (starttest): Tænd for computeren og gennemfør bootingprocessen, som starter operativsystemet Kontroller følgende delelementer for funktionsduelighed: Alle drev Tastatur- og museinput Afkølingsventilator CD-, DVD-, flobby- og USB-drev. Netværksporte og/eller indbyggede trådløse internetforbindelser Andre porte til input og output Skærme i bærbare computere og notebooks: Kontroller for image retention/persistence (billed fastholdelse). Kontroller at LCD-baggrundslyset virker Test billedkvaliteten for pixels, farve, kontrast og lysstyrke Billedet bør ikke være uklart eller for mørkt og bør stå skarpt Der findes software-baserede diagnostiske værktøjer til at teste billedskærme, og disse bør anvendes til at kontrollere fladskærme for døde eller frosne pixels Computeren bør boote uden problemer Alle funktioner, som er nødvendige for normal brug af computeren, er OK Skærmen viser ikke tegn på billedfastholdelse Billedet er klart og ikke for mørkt og der er ingen beskadigede pixels. Antallet og placeringen af døde pixels påvirker ikke normal brug. Baggrundsbelysningen virker Resultatet af software-baseret diagnostisk test er positivt YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Datasletning Produkt specifikation Markedsværdi Støv, skidt og hygiejne tilstand Data gemt af tidligere brugere af udstyret skal slettes permanent ved at benytte godkendt og/eller certificeret datasletningssoftware Virksomheden, som er ansvarlig for eksporten, bør definere og regelmæssigt opdatere sine kriterier for, hvornår en computer har passende kapacitet til at kunne genbruges. På nuværende tidspunkt (i 2015) er minimumanbefalingen til en pc en processor Pentium 4, 1,4 GHz, 512 MB RAM og 20 GB harddisk Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller det ydre kabinet, tastatur m.v. for skidt, mærkater osv. Kontroller de indre komponenter for støv, fugt m.v., herunder ventilationsblæsere, gitre, printplade osv. Der er ikke efterladt brugerdata i udstyret Produktet lever op til de definerede kriterier Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Produktets ydre og indre er rent og uden støv og skidt, der vil kunne påvirke dets funktion Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 19

20 Bilag 1 Computerskærme og fjernsyn Denne retningslinje beskriver, hvordan du tester funktionsdueligheden af billedrørsskærme (CRT)- og fladskærme (LCD, LED og plasma), computerskærme og fjernsyn og hvilke farlige stoffer, du særligt skal være opmærksom på i forbindelse med denne produkttype. Eksempel på en computerskærm med billedrør. Det anbefales at brugte billedrørsskærme ikke eksporteres. 20 Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed

21 SÆT X EMNE AFPRØVNING RESULTAT AF AFPRØVNINGEN EVALUERING AF FARLIGE STOFFER Farlige stoffer TEST AF FUNKTIONSDUELIGHED Komponenter, som er nødvendige for funktionsduelighed Kontroller, om der er farlige stoffer i produktet, og evaluer risikoen for skade på miljøet, når apparatet eksporteres til genbrug Det anbefales, at man som minimum evaluerer produktet i forhold til restriktionerne i RoHS-direktivet, se s. 12 Skærme kan f.eks. indeholde bromerede flammehæmmere (i fx printplader m.v.) samt andre farlige stoffer. CRT-skærme (billedrør) indeholder farlige komponenter i røret (bly, fosfor, barium m.m.). Fladskærmscomputere og fjernsyn kan have kviksølvholdige pærer i baggrundsbelysningen Visuel kontrol af, at alle komponenter medfølger og er uden skader, rust eller alvorlige tegn på slitage: Kabinet og fod Skærmoverflade Kontakter Stikåbninger til input Signal- og strømledning samt stik Indhold af farlige stoffer er kortlagt og evalueret for deres risiko for skade på miljøet, når produktet eksporteres til genbrug Generelt anbefales det, at du undlader at eksportere brugt udstyr, der ikke overholder RoHS-restriktionerne, til lande uden for OECD Det anbefales at, at du undlader at eksportere brugte CRT-skærme (billedrør), da disse indeholder en lang række farlige stoffer Komponenter, som er nødvendige for normal brug af produktet, medfølger og er uden skader, der vil kunne nedsætte funktionsdueligheden Sikkerhed Visuel kontrol af strømledning, stik og isolering Komplet og intakt uden skader Udfør en isolationstest eller test af isolationsmodstanden Isoleringsmodstand > 2,0 Mohm Afprøvning af funktions duelighed Der findes software-baserede diagnostiske værktøjer til at teste billedskærme, og disse bør anvendes til at kontrollere fladskærme for døde eller frosne pixels Skærmen skal være tilsluttet en strømkilde i minimum 10 minutter for at opnå driftstemperatur Kontroller for burn-in (CRT-skærme) Kontroller for image retention (billedfastholdelse) (fladskærme) Kontroller LCD-baggrundslyset virker (fladskærme) Test billedkvaliteten for pixels, farve, kontrast og lysstyrke Billedet bør ikke være uklart eller for mørkt og bør stå skarpt Skærmen viser ingen tegn på burn-in eller billedfastholdelse Billedet er klart og ikke for mørkt og der er ingen beskadigede pixels. Antallet og placeringen af døde pixels påvirker ikke normal brug. Baggrundsbelysningen virker Evt. resultat af software-baseret diagnostisk test er positivt YDERLIGERE ANBEFALEDE KRITERIER Markedsværdi Støv, skidt og hygiejne tilstand Vurder markedsværdien og efterspørgslen på det specifikke produkt. Vurder produktets teknologi i forhold til nye produkter/ny teknologi Kontroller det ydre kabinet for skidt, mærkater osv. Kontroller de indre komponenter for støv, herunder ventilationsblæsere, gitre, printplade osv. Der er efterspørgsel på produktet. Produktets teknologi er ikke forældet Produktets ydre og indre er rent og uden støv og skidt, der vil kunne påvirke dets funktion Regler for eksport af brugt elektronik og vejledning i test af funktionsduelighed 21

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald

Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner og undervisningsmateriale - elektronikaffald Driftsinstruktioner elektronikaffald I dette kapitel gennemgås trin for trin hvordan en række udvalgte elektroniktyper adskilles. Der er

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mobilt Bredbånd. Installationsguide

Mobilt Bredbånd. Installationsguide Mobilt Bredbånd Installationsguide 1 Indledning ZTE MF110 USB-modemmet er et 3G USB-modem til brug i mobile netværk. Det understøtter microsd-kort og ekstern antenne til lagring af data og optimal ydeevne.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald

Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Miljønyt. Nr. 52 2000 Håndbog til kommunerne om eksport af elektronisk affald Indhold 1. Eksport af elektronikaffald 3 2. Hvordan skal elektronikaffald behandles? 4 3. De seks indsamlingsordninger 6 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev:

RAM. Motherboard. Cd-rom Drev: RAM Ram er en lille lagerenhed som er med til at gøre computeren hurtigere. RAM står for random acces memory. I driften i computeren bliver data behandlet og bearbejdet og det foregår i det arbejdslager

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Quick Start til WiFi Smartpen

Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start til WiFi Smartpen Quick Start Livescribe Danmark ønsker dig tillykke med købet af din nye WiFi Smartpen For at opnå den bedste brugeroplevelse med din nye WiFi Smartpen er det vigtigt, at du

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER

KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER KONTROLBOG TIL AFLÆSNING AF EL APPARATER INDLEDNING Gode el vaner er den direkte vej til lavere el regning og renere miljø. Langt de fleste familier kan skære 10 % af forbruget væk uden at sænke komforten.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3

Kom godt i gang. Kom godt igang med fiberbredbånd. TMS v3 Kom godt igang med fiberbredbånd TMS v3 1 Indholdfortegnelse 1 Introduktion side 4 2 Installation side 4 3 Tilslutning af udstyr side 5 4 Selvbetjening side 5 5 Opsætning af e-mail side 6 6 Hjælp side

Læs mere

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012

Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Producerer eller importerer du fjernsyn? Så vær opmærksom: Der er indført krav og kravene strammes både i 2011 og 2012 Hvad? I 2010 er der indført grænser for fjernsyns elforbrug og krav om, at producenter

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet

INDHOLDSFORTEGNELSE. ipad - Apples geniale tablet... Forord. KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad. KAPITEL TO... 25 Safari på internettet INDHOLDSFORTEGNELSE ipad - Apples geniale tablet... Forord KAPITEL ET... 7 Hurtigt i gang med din ipad Aktivér din ipad... 8 Opdater til ios 8... 9 Sluk og tænd din ipad... 10 Sæt din ipad på vågeblus...

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk

MSS CONSULT Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE. Autoværksted. Indeholdende. Hardware Software Netværk Dato: 28-08-08 SALGSBROCHURE Autoværksted Indeholdende Hardware Software Netværk Side 2 BESTIL PÅ TELEFON: 24 79 71 41 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 4 Bærbare 5 Svag stationær 6 Middel stationær

Læs mere

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 )

TILBUD AF VARER. Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015 til den 10-05-2015 ) Hvidevarer- Shop.dk Hvidevarer- Shop.dk Gl. Banegårdsplads 4 4220 Korsør Danmark CVR-nummer: 35946152 E-mail: Info@hvidevarershop.dk http://hvidevarershop.dk Tilbud på SAMSUNG ( Tilbud køre fra den 03-05-2015

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning

Bredbånd og Telefoni. Trin for trin vejledning Bredbånd og Telefoni Trin for trin vejledning Indhold Det indeholder pakken Det indeholder pakken SIDE MODEM STRØMFORSYNING Trin for trin vejledning SIDE 4 Sådan tilslutter du det trådløse netværk SIDE

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Bluetooth Fitness Armband

Bluetooth Fitness Armband Bluetooth Fitness Armband User's Manual DENVER BFA-10 ALL RIGHTS RESERVED.COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.com DENVER BFA-10 Smart armbånd - Betjeningsvejledning - Dansk Kompatibilitet

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere