Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services"

Transkript

1 Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse af prøverne Rammer og kriterier for uddannelsens prøver Automatisk tilmelding til alle prøver Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Forretningsforståelse, Metode og videnskabsteori samt Kommunikation Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi I+II og samfundsøkonomi (mikro) Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervs- og finansjura Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Privatøkonomisk rådgivning og etik samt Salg I Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Samfundsøkonomi (makro), Statistik samt Internationale kapitalmarkeder Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Kulturforståelse, organisation samt markedsføring Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Studieretning A Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsskat og Økonomistyring Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Projektledelse og salg II Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Forretningsudvikling og innovation Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Finansiering og finansiel risikostyring Prøven i det obligatoriske uddannelseselement studieretning B Valgfri uddannelseselementer Praktik Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse Forudsætninger for at gå til prøven Professionsbachelorprojektet... 16

3 1. af prøverne Oversigt over alle prøverne og de tidsmæssige placeringer. Alle prøver bedømmes efter 7-trinsskalaen Tidspunkt Obligatorisk Uddannelseselement ECTS Kaldes også 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Forretningsforståelse, metode og videnskabsteori samt kommunikation Erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi (mikro) Erhvervs- og finansjura Privatøkonomisk rådgivning og etik samt salg I Samfundsøkonomi (makro), statistik samt internationale kapitalmarkeder Kulturforståelse, organisation samt markedsføring Studieretning A Erhvervsskat og Økonomistyring 15 ECTS 1. interne 20 ECTS 1. eksterne 10 ECTS 2. eksterne 15 ECTS 2. interne 15 ECTS 3. interne 15 ECTS 4. interne 10 ECTS 3. eksterne 10 ECTS 5. interne Projektledelse og salg II 10 ECTS 6. interne 5. semester Praktikforløbet 30 ECTS 7. interne Forretningsudvikling og innovation 5 ECTS 8. interne 6. semester Finansiering og finansiel risikostyring 5 ECTS 9. interne Valgfag 1 5 ECTS 10. interne Studieretning B 15 ECTS 4. eksterne Valgfag 2 5 ECTS 11. interne 7. semester Valgfag 3 5 ECTS 12. interne Bachelorprojekt 20 ECTS 5. eksterne Oplysning om tid og sted for prøverne findes på Pointer

4 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver 2.1 Automatisk tilmelding til alle prøver Et uddannelseselement afsluttes med en prøve, der ligger i forlængelse af elementet. Når en studerende påbegynder et uddannelseselement, tilmeldes den studerende automatisk uddannelseselementets afsluttende prøve. Studerende kan ikke framelde sig prøver på uddannelsen. Er en prøve ikke bestået, er den studerende fortsat tilmeldt prøven og skal deltage i omprøve. Den studerende har 3 forsøg til at bestå en prøve. Herefter udmeldes den studerende fra uddannelsen. På de ordinære uddannelser sker tilmelding dog ikke, hvis den studerende har orlov eller har haft orlov i løbet af semestret. En studerende på barselsorlov kan dog indstille sig til og deltage i prøve. Frist for tilmelding aftales med uddannelsen. 2.2 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Forretningsforståelse, Metode og videnskabsteori samt Kommunikation Indholdet af det skriftlige gruppeprojekt skal være redeligt. Gruppeprojektet skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Den studerende bekræfter via sin underskrift, at den studerende er ansvarlig for projektudarbejdelsen. Ved udgangen af første semester afholdes en individuel 30 minutters mundtlig prøve inkl. votering. De studerende udarbejder i grupper af 3-5 studerende et projekt svarende til 15 normalsider, dvs anslag inkl. mellemrum. En normalside er 2100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Gruppeprojektet skal ikke individualiseres. Der afsættes 14 dage til udarbejdelse af projektet i slutningen af semesteret. De studerende skal vælge en finansiel virksomhed og laver et projekt om den og branchen. Der gives vejledning til udarbejdelse af projektet iht. vejledningsplan, der fremgår af skemaet. De 30 minutters mundtlig eksamination af den studerende tager udgangspunkt i gruppeprojektet. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende igen gå til den mundtlige prøve. Der skal ikke udarbejdes et nyt projekt for at kunne indstille sig til eksamen. Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS

5 ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Forretningsforståelse, metode og videnskabsteori samt kommunikation. Prøven placeres ved udgangen af 1. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt offentliggøres på Pointer. Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr af 16/12/ stk. 2. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 2.3 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi I+II og samfundsøkonomi (mikro) Den studerende skal på 1. semester aflevere 1 skriftlig opgave i Erhvervsøkonomi I. Den studerende skal på 2. semester aflevere 1 skriftlig opgave i hhv. Erhvervsøkonomi II og Samfundsøkonomi (mikro). De skriftlige afleveringer skal afleveres rettidigt og have et redeligt indhold. Afleverer den studerende ikke samtlige 3 skriftlige opgaver, vil den studerende have brugt et eksamensforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 1. eksterne eksamen. Individuel 3 timers ekstern skriftlig prøve i læringsmålene fra første studieår i erhvervsøkonomi og Individuel 1,5 times skriftlig prøve i læringsmålene fra første studieår i samfundsøkonomi (mikro). Eksamensopgaven udarbejdes af en landsdækkende opgavekommission. Prøven er skriftlige og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 20 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsøkonomi og samfundsøkonomi (mikro). Prøverne er skriftlige og bedømmes efter 7-trinsskalaen, idet der gives en karakter efter 7-trins skalaen for hver delprøve. Hver delprøves karakter påføres eksamensbeviset. Prøven bedømmes samlet med én karakter, som beregnes ved et vægtet (ift. ECTS 0,75 fra erhvervsøkonomi og 0,25 fra samfundsøkonomi (mikro)) gennemsnit af de 2 delprøver. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger minimum midt imellem to karakterer, dog skal gennemsnittet være mindst 2,0 uden oprunding.

6 Hvis den studerende som minimum opnår karakteren 02 i 1. eksterne, skal den studerende ikke til reeksamen i det fag, hvor den studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Ved evt. reeksamen overføres karakterer, der i ordinære prøver minimum er 02 jf. eksamensbekendtgørelsen 7, stk. 2. Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr af 16/12/ stk. 2. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven. 2.4 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervs- og finansjura Den studerende skal på hhv. 1. og 2. semester aflevere 1 skriftlig opgave i Erhvervs- og finansjura. De skriftlige afleveringer skal afleveres rettidigt og have et redeligt indhold. Afleverer den studerende ikke begge skriftlige opgaver, vil den studerende have brugt et eksamensforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 2. eksterne eksamen. Individuel 3 timers ekstern skriftlig prøve i læringsmålene fra første studieår i erhvervs- og finansjura. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsog finansjura Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr af 16/12/ stk. 2. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold.

7 Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven. 2.5 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Privatøkonomisk rådgivning og etik samt Salg I Indholdet af det skriftlige salgsoplæg skal være redeligt. Salgsoplægget skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Den studerende bekræfter via sin underskrift bekræfter, at den studerende er ansvarlig for salgsoplægget. Den studerende skal deltage i mundtlig præsentation i kommunikationslaboratoriet Ikke opfyldelse af blot én eller flere af forudsætninger betyder, at den studerende har brugt et prøveforsøg. De studerende udarbejder i grupper af 2-3 studerende et salgsoplæg inden eksamen med et maksimalt omfang svarende til 10 normalsider, svarende til tegn inkl. mellemrum. En normalside er 2100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Der gives ikke vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af salgsoplægget. De 30 minutters mundtlig eksamination af den studerende indeholder et rollespil efterfulgt af refleksion. Første del af eksamen er en rådgivningssituation, hvor salgets faser anvendes, og hvor den studerende er rådgiveren og eksaminatorerne har kunderollen med udgangspunkt i salgsoplægget. Anden del af eksamen foregår som en refleksion med udgangspunkt i rollespillet og salgsoplægget. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende igen gå til den mundtlige prøve. Der skal ikke udarbejdes et nyt salgsoplæg for at kunne indstille sig til eksamen. Prøven er en intern mundtlig prøve. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen. Der gives én samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøvens omfang er 20 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Privatøkonomisk rådgivning og etik samt salg I Prøven placeres ved udgangen af 2. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer.

8 Prøven skal være bestået inden udgang af 1. studieår for at den studerende kan fortsætte på uddannelsen, jf. eksamensbekendtgørelse BEK nr af 16/12/ stk. 2. Uddannelsen kan for den enkelte studerende dispensere fra de tidspunkter, der er fastsat for at bestå prøven, hvis det er begrundet i sygdom, barsel eller usædvanlige forhold. 2.6 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Samfundsøkonomi (makro), Statistik samt Internationale kapitalmarkeder I hvert af fagene samfundsøkonomi (makro), statistik samt internationale kapitalmarkeder skal den studerende aflevere 1 skriftlig opgave. De 3 skriftlige afleveringer skal afleveres rettidigt og have et redeligt indhold. Afleverer den studerende ikke samtlige 3 skriftlige opgaver, vil den studerende have brugt et eksamensforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 2. eksterne eksamen. Der gives karakter på de hver af de 3 skriftlige afleveringer og disse karakterer vægter 5% af karakteren ved den mundtlige udprøvning. Forudsætningskrav ved prøvens gruppeprojekt er: Indholdet af det skriftlige gruppeprojekt skal være redeligt. Projektet skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Den studerende bekræfter via sin underskrift, at den studerende er ansvarlig for projektudarbejdelsen. En 1½ timers mundtlig gruppeprøve inkl. votering i fagene samfundsøkonomi (makro), internationale kapitalmarkeder samt statistik. De studerende udarbejder i grupper af 4-5 studerende et projekt svarende til 15 normalsider, dvs anslag inkl. mellemrum. En normalside er 2100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Gruppeprojektet skal ikke individualiseres. Der afsættes 14 dage til udarbejdelse af projektet i slutningen af semesteret. De studerende får udleveret et bredt emne til projektet, emnet er så bredt, at de studerende har mulighed for at udarbejde en selvstændig titel og problemformulering. Der gives vejledning til udarbejdelse af projektet iht. skemalagt vejledningsplan. De 1½ timers mundtlig eksamination af de studerende tager udgangspunkt i gruppeprojektet. De studerende bedømmes individuelt. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende igen gå til den mundtlige prøve. Der skal ikke udarbejdes et nyt projekt for at kunne indstille sig til eksamen. Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen.

9 Prøvens omfang er 15 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Samfundsøkonomi (makro), statistik samt internationale kapitalmarkeder Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Pointer. 2.7 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Kulturforståelse, organisation samt markedsføring Individuel 3 timers skriftlig prøve i læringsmålene fra Kulturforståelse, organisation samt markedsføring. De studerende får en case 48 timer inden eksamen, og spørgsmålene til den 3 timers skriftlige prøve tager udgangspunkt i denne. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement i Kulturforståelse, organisation samt markedsføring. Prøven placeres ved udgangen af 3. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven. 2.8 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Studieretning A Den studerende skal aflevere 3 skriftlige opgaver. De 3 skriftlige afleveringer skal afleveres rettidigt og have et redeligt indhold. Afleverer den studerende ikke samtlige 3 skriftlige opgaver, vil den studerende have

10 brugt et eksamensforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 3. eksterne eksamen. Individuel 4 timers skriftlig prøve i læringsmålene fra studieretning A Eksamensopgaven udarbejdes af en landsdækkende opgavekommission. Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement i studieretning A Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven. 2.9 Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Erhvervsskat og Økonomistyring Individuel 4 timers skriftlig prøve i læringsmålene fra fagene erhvervsskat og økonomistyring. Prøven afholdes ved 2 timers skriftlig eksaminations tid i de 2 nævnte fag, som bedømmes individuelt men bestås samlet. Der gives en karakter efter 7-trins skalaen for hver delprøve, som påføres eksamensbeviset. Prøven bedømmes samlet efter 7-trinsskalaen ud fra et ECTS vægtet gennemsnit af karakterne i de enkelte delprøver. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer. Hvis den studerende ikke opnår minimum karakteren 02 i den samlede bedømmelse, så skal den studerende til reeksamen i de fag, hvor den studerende ikke har opnået en karakter på mindst 02. Karakterer, der i ordinære prøver minimum er 02, overføres til reeksamenen eksamensbekendtgørelsen 7 stk. 2. Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS

11 ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement i Erhvervsskat og Økonomistyring Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Projektledelse og salg II Indholdet af det skriftlige salgsoplæg skal være redeligt. Salgsoplægget skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Den studerende bekræfter via sin underskrift bekræfter, at den studerende er ansvarlig for udarbejdelsen af det fælles salgsoplæg Den studerende skal deltage i mundtlig præsentation i kommunikationslaboratoriet De studerende udarbejder et fælles salgsoplæg til erhvervskunder på maksimalt seks normalsider (svarende til tegn inkl. mellemrum). En normalside er 2100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Cirka halvdelen af oplægget skal være et decideret salgsoplæg og ca. halvdelen skal være en refleksion over processen ift. projektledelse og det videre forløb i salgsprojektet. Der gives ikke vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af oplægget. Herefter er der en 45 minutters mundtlig prøve inkl. votering i salg II og projektledelse. De studerende er til mundtlig eksamen to og to sammen de to studerende udgør sammen et salgsteam (der kan dispenseres for et salgsteam på 3 studerende) De 45 minutters mundtlig eksamination af de studerende indeholder et rollespil efterfulgt af eksamination. Første del af eksamen er et rollespil med en rådgivningssituation, hvorunder de studerende anvender salgets faser i forhold til en erhvervskunde. Anden del af eksamen foregår som en samtale over udvalgte faglige med udspring i salgsoplægget, projektledelse gives et særligt fokus i denne del af eksamen. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende igen gå til den mundtlige prøve. Der skal ikke udarbejdes et nyt salgsoplæg for at kunne indstille sig til eksamen. Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 10 ECTS

12 ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Projektledelse og salg II. Prøven placeres ved udgangen af 4. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Pointer Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Forretningsudvikling og innovation Indholdet af det fælles skriftlige oplæg skal være redeligt. Det fælles oplæg skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Den studerende bekræfter via sin underskrift, at den studerende er ansvarlig for udarbejdelsen af det fælles oplæg. Der afholdes en 45 minutters gruppeprøve inkl. votering i forretningsudvikling og innovation. De studerende går til gruppeprøve 3-4 studerende sammen. De studerende skal i grupper af 3-4 studerende lave et oplæg på maksimalt 5 normalsider, svarende til maksimalt anslag inkl. mellemrum. En normalside er 2100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Oplægget skal tage udgangspunkt i forretningsudvikling og /eller innovation af en virksomhed, som oftest en af de virksomheder, hvor de studerende har været i praktik. Der gives ikke vejledning til udarbejdelse af oplægget. De 45 minutters mundtlig eksamination af de studerende tager udgangspunkt i oplægget. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende igen gå til den mundtlige prøve. Der skal ikke udarbejdes et nyt projekt for at kunne indstille sig til eksamen. Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 5 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Forretningsudvikling og innovation

13 Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Pointer Prøven i det obligatoriske uddannelseselement Finansiering og finansiel risikostyring Individuel 2 timers skriftlig prøve i læringsmålene fra fagene finansiering og finansiel risikostyring Prøven er intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 5 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement i finansiering og finansiel risikostyring Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven Prøven i det obligatoriske uddannelseselement studieretning B Den studerende skal aflevere 4 skriftlige opgaver. De 4 skriftlige afleveringer skal afleveres rettidigt og have et redeligt indhold. Afleverer den studerende ikke samtlige 4 skriftlige opgaver, vil den studerende have brugt et eksamensforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 4. eksterne eksamen Individuel 4 timers skriftlig prøve i læringsmålene fra studieretning B med mulighed for udlevering af en case en uge inden eksamen (studieretningen økonomistyring benytter denne mulighed). Eksamensopgaven udarbejdes af en landsdækkende opgavekommission. Prøven er ekstern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 15 ECTS

14 ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement i studieretning B Prøven placeres ved udgangen af 6. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes på Pointer. Anvendelse af hjælpemidler Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte (herunder brug af internet). Kommunikation med andre er ikke tilladt under prøven. 3. Valgfri uddannelseselementer Indhold De valgfri uddannelseselementer giver den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetencen gennem specialisering og perspektivering af emner, der bredt relaterer sig til itområdet. Uddannelsen udbyder hvert år et antal valgfag, som fremgår af Pointer. Den studerende kan også selv tilrettelægge de valgfri uddannelseselementer som et teoretisk og/eller praktisk uddannelsesforløb, der godkendes af uddannelsen. Tilmeldingsblanket til valgfag findes i Valgfagskataloget. Tilmelding til valgfag foretages i studieadministrationen, hvor tilmeldingsblanketten afleveres. Frist for tilmelding meddeles af studieadministrationen. Det er vigtigt, at den studerende nøje overvejer, hvilket valgfag, den studerende ønsker, idet merit til andre videregående uddannelser kan være forudsat bestemte valgfag på uddannelsen. Dette gælder eksempelvis for videreuddannelse på cand.merc.-studiet på Aalborg Universitet. Merit oversigt for videreuddannelse ses på Pointer. ECTS-omfang De valgfri uddannelseselementer kan udbydes med følgende ECTS-omfang: 5 ECTS Læringsmål Der henvises til valgfagskatalog for Finansuddannelserne på UCN på Pointer De valgfri uddannelseselementer er placeret i uddannelsens 6. og 7. semester. Prøver og tilrettelæggelse Prøverne er intern(e) og mundtlig(e)/skriftlige alt afhængig af det valgte valgfag og bedømmes efter 7- trinsskalaen.

15 /engelsk alt afhængig af det valgte valgfag 4. Praktik 4.1 Krav og forventninger til praktikkens gennemførelse I praktikken arbejder den studerende med fagligt relevante problemstillinger og opnår kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Sammenhæng mellem den teoretiske undervisning og praktikken er udgangspunktet for den studerendes mål for praktikken. Med udgangspunkt i læringsmål for praktikken, se den fælles del af studieordningen, fastlægger den studerende og vejlederen/kontaktperson i fællesskab konkrete mål for den studerendes praktikperiode. Målene noteres skriftligt og placeres i den studerendes praktikportal. Dette er efterfølgende retningsgivende for tilrettelæggelse af den studerendes arbejde i praktikperioden. Praktikperioden er at sidestille med et fuldtidsjob med de krav til arbejdstid, indsats, engagement og fleksibilitet, som den færdiguddannede datamatiker må forventes at møde i sit første job. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret og kan danne grundlag for den studerendes arbejde i det afsluttende bachelorprojekt. 4.2 Forudsætninger for at gå til prøven Indholdet af den skriftlige praktikrapport skal være redeligt. Praktikrapporten skal opfylde formkrav samt være korrekt og rettidig afleveret. Den studerende bekræfter via sin underskrift, at den studerende er ansvarlig for udarbejdelsen af praktikrapporten. Såfremt den studerende ikke opfylder prøvens forudsætningskrav, har den studerende brugt et eksamensforsøg. Dermed har den studerende 2 eksamensforsøg tilbage til at bestå 7. interne eksamen. I slutningen af praktikforløbet afholdes en mundtlig prøve (30 min.) med udgangspunkt i en skriftlig rapport på 15 normalsider omhandlende en faglig problemstilling fra praktikvirksomheden samt læringsmålene for praktikopholdet. En normalside er 2100 tegn inkl. mellemrum og fodnoter. Forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste samt bilag tæller ikke med heri. Bilag er uden for bedømmelse. Formkrav til den skriftlige praktikrapport Forside Titelblad Indholdsfortegnelse Indledning, inkl. præsentation af problemstilling, problemformulering og tilgangsvinkler Baggrund, teori, metode, analyse, herunder beskrivelse af og begrundelse for valg af eventuel empiri til besvarelse af problemformuleringen Konklusion (husk, der skal være sammenhæng mellem indledning og konklusion. De to skal i princippet kunne forstås uden at læse baggrunds-og analyseafsnittene).

16 Evt. perspektivering Litteraturliste (inkl. alle kilder, der er lavet henvisninger til i projektet) Bilag (inkluder kun bilag, som er centrale for rapporten) Rapporten udarbejdes individuelt. Såfremt den samlede bedømmelse giver en karakter mindre end 02, skal den studerende udarbejde et nyt projekt for igen at indstille sig til eksamen i praktikrapporten. Prøven er en intern og bedømmes efter 7-trinsskalaen. Prøvens omfang er 30 ECTS ne for prøven er læringsmålene for det obligatoriske uddannelseselement Praktikforløbet Prøven placeres ved udgangen af 5. semester. Nærmere oplysning om tid og sted samt om aflevering af det skriftlige gruppeprojekt findes på Pointer. 5. Professionsbachelorprojektet For krav til det afsluttende professionsbachelorprojektet samt læringsmål henvises til fællesdelen af studieordningen for finansbachelor-uddannelsen. Det skriftlige projekt, som udgør såvel bedømmelses- som eksaminations-/prøvegrundlag, skal opfylde formkravene til det afsluttende bachelorprojekt, jf. den fælles del af studieordningen være afleveret rettidigt, jf. prøvebeskrivelsen, som findes Pointer - herunder uploaded i UC-Viden Ikke rettidig aflevering af det skriftlige projekt, som udgør den skriftlige del af prøven betyder, at den studerende ikke kan deltage i prøven, og der er brugt et prøveforsøg. Prøven kan først finde sted efter, at afsluttende prøve i praktikken og uddannelsens øvrige prøver er bestået. Prøven er en ekstern mundtlig prøve på baggrund af et skriftligt projekt. Bachelorprojektets skriftlige del kan udarbejdes individuelt eller i grupper på to og maksimalt tre studerende. Såfremt bachelorprojektet ikke bestås, udarbejdes der et nyt projekt. Gruppemedlemmer, der ikke består, er underkastet samme regel. Der gives én individuel samlet karakter ud fra en helhedsvurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. Prøven bedømmes efter 7-trinsskalaen.

17 Projektet præsenteres af den studerende, max. 15 min. efterfulgt af eksamination. Der afsættes 45 minutter pr. eksaminand inkl. votering. Prøvens omfang er 20 ECTS ne er læringsmålet for prøven er læringsmålene for det afsluttende professionsbachelorprojektet, jf. den fælles del af studieordningen. Prøven placeres ved udgangen af 7. semester. Nærmere oplysning om tid og sted findes i prøvebeskrivelsen i Pointer og prøveoversigten i WISEflow.

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september

Eksamenskatalog for Finansbachelor. Gældende for september Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 18. januar 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 07.09.2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse

Prøven i de nationale fagelementer Erhvervsøkonomi, Erhvervs- og finansjura og Makroøkonomi samt de lokale fagelementer Intern og ekstern analyse Dato d. 28. juni 2018 Rettelsesblad til Studieordning institutionsdel for Finansøkonom 2017-2019 3. interne Sektoreksamen 4. interne brancheretning Beskrivelsen af 3. interne Sektoreksamen ændres til:

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL 2017-2021 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2017 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansbachelor

Eksamenskatalog for Finansbachelor Eksamenskatalog for Finansbachelor Gældende for årgang 2018-2022 Udarbejdet 18. august 2018 Opdaterer 07. januar 2019 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1, 5000 Odense C INDHOLD 1.

Læs mere

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2016-2020 Professionsbacheloruddannelse i Finans - Institutionsdel Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 1. september 2016 Side 0 af 31 Indhold Institutionsdel

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for optag september 2018-20 Udarbejdet 19.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk INDHOLD 1. Indledning...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for januar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Udarbejdet 12.08.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar

Eksamenskatalog for Finansøkonom. Gældende for Februar Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for Februar 2017-19 Udarbejdet 11.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...

Læs mere

Eksamenskatalog for Finansøkonom

Eksamenskatalog for Finansøkonom Eksamenskatalog for Finansøkonom Gældende for januar 2018-20 Version 10.01.19 INDHOLD 1. Indledning...3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...4 4. Beskrivelser

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala

150 ECTS fordelt på prøverne. 5. semester 6. Afsluttende eksamensprojekt 15 Ekstern 7-trinsskala Rettelsesblad til studieordningen del 2-2014 Datamatikeruddannelsen - Institutionsdel Rettet 15. marts 2017 af GS: 1.1. Oversigt over prøverne og den tidsmæssige placering Oversigt over prøverne med angivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Vejle Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2017-19 Udarbejdet 04.12.2017 Revideret 08.03.2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

Eksamenskatalog for Autoteknolog

Eksamenskatalog for Autoteknolog Eksamenskatalog for Autoteknolog Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelse i Finans STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelse i Finans Del II: Institutionsdel Ikrafttrædelse: 15.08.18 Indhold 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 4 2. Lokale fagelementer... 5 Projektledelse...

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 18. august 2015 Side 0 af 30 1. Indhold Institutionsdel 1. Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 20.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800.

Læs mere

Eksamenskatalog for Financial Controller

Eksamenskatalog for Financial Controller Eksamenskatalog for Financial Controller Gældende for september 2018-20 Udarbejdet 17.08.2018 Revideret 16.11.2018 Revideret 21.12.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1 Revideret 8. juli 2014 Side 0 af 31 1. Indhold Institutionsdel 1. Indhold Institutionsdel...1

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Datamatikeruddannelsen i Odense Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 08.08.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen

Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Eksamenskatalog for multimediedesigneruddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 01.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration

Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Eksamenskatalog for PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration Gældende for studiestart efterår 2018 Udarbejdet den 15.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling [udarbejdet 01.08.2018] 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 4 4. Beskrivelser af

Læs mere

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi

STUDIEORDNING. Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i økonomi og informationsteknologi Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.18 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Softwareudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Prøve: Udvikling

Læs mere

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen

Anføres på eksamensbevis 1. semester Studiestartsprøve Bestået/ikke bestået Specialefaglig matematik og fysisk kemi Intern eksamen Eksamenskatalog for OPBLF17ED Udarbejdet 1-08-2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser af udprøvning

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2016-2018 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.1 27.04.2017

Læs mere

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del

Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del Studieordning IT-teknolog uddannelsen Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Tidsmæssig placering af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling. Gældende for efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 31.8.2018 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Odense Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 21-08-2018

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. af prøverne... 0 3. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 3.1 Prøve:

Læs mere

Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog

Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING. for. Autoteknolog og Produktionsteknolog Del III: Valgfagskatalog STUDIEORDNING for Autoteknolog og Produktionsteknolog Ikrafttrædelse: 1. august 2019 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 1.1. Udbud af valgfag og mulighed for at vælge valgfaget...

Læs mere

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS

1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Finansielle markeder og rådgivning 10. Hovedopgave 15 ECTS Erhvervsøkonomi 5 ECTS Rettelse til studieordning for Finansøkonom Hold 2017 Ændringer i studieordningen: Brancheretningsfagene øges fra 5 til 10. Faget Finansielle markeder udgår som obligatorisk fag på 3. semester. Herefter

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen. Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret Gældende for Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi Vejle Optaget efteråret 2018 Gældende for Efterårs-/forårssemestret 2018/2019 og Efterårs-/forårssemestret 2019/2020 20.08.2018

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 15.08.2018 Indhold 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Fuldførelse af prøver... 3 Ikke-bestået

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for studiestart efterår 2018 OEAAM18eda udarbejdet 21.08.2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020

Eksamenskatalog. for IT Teknologuddannelsen. Gældende for årgang 2018/2020 Eksamenskatalog for IT Teknologuddannelsen Gældende for årgang 2018/2020 Termin Sommer 2018 2018 08 14 INDHOLD 1. Indledning...1 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre...1 3. Beskrivelse af studiestartsprøven...2

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for oeapt17f

Læs mere

Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN Professionshøjskolen UCN Studieordning for Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Service Institutionsdel Studieordningens ikrafttrædelsestidspunkt: 1. september 2018

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart Efterår 2018 Udarbejdet 15.08.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf: 70105800

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret august 2016 Side 0 af 29

Læs mere

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for finansøkonom INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2017 Gældende for Efterår 2018 Indhold 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Jordbrugsteknologuddannelsen

Jordbrugsteknologuddannelsen Jordbrugsteknologuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 16.08.2018 1/12 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk Indhold 1.

Læs mere

Professionshøjskolen UCN

Professionshøjskolen UCN Professionshøjskolen UCN Studieordning for Erhvervsakademiuddannelse inden for økonomi, eksternt regnskab, revision og controlling (Financial Controller AK) Academy Profession Degree Programme in Financial

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2014

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart efterår 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK

Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Eksamenskatalog for Automationsteknolog AK Gældende for efterår 2018 OEAAM18FDA & OEAAM17EDA udarbejdet 21.08.2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf.

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del

Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Studieordning Professionsbachelor i Webudvikling Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver...

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen 2017 2019 Gældende fra efterårssemestret 2017 Udarbejdet 11. august 2017 Revideret 22.01.2018 2 INDHOLD 1. Indledning... 4 2. Overblik over eksaminer fordelt

Læs mere

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018

Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom. Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Eksamenskatalog for markedsføringsøkonom Gældende for studerende med studiestart forår 2018 Udarbejdet 06.12.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 29. november 2018 1/9 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen

STUDIEORDNING. for. Multimediedesigneruddannelsen STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Del III: Valgfagskatalog Ikrafttrædelse: 01.08.2018 Indhold Indhold... 1 1. Valgfagskatalog... 3 2. Prøver i valgfag... 3 2.1. Ikke-bestået eksamen... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug

Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Eksamenskatalog for Uddannelsen til professionsbachelor i Jordbrug Gældende for 2018 20 august 2018 1/8 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen

Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Eksamenskatalog for Handelsøkonomuddannelsen Gældende for efterårssemestret 2018 Udarbejdet 21. august 2018 1/11 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000.

Læs mere

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte

1. Uddannelsens mål for læringsudbytte National del: 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 8 nationale fagelementer... 3 2.1. Branchekendskab... 3 2.2. Privatøkonomisk rådgivning... 5 2.3. Erhvervsøkonomi...

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen. Årgang Gældende for efterår Udarbejdet /10

Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen. Årgang Gældende for efterår Udarbejdet /10 Eksamenskatalog for Laborantuddannelsen Årgang 2018 Gældende for efterår-2018 Udarbejdet 31-07-2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Niels Bohrs Allé 1. 5230 Odense M Tlf. 6318 3000. ucl.dk

Læs mere

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator

EKSAMENSKATALOG. Byggekoordinator EKSAMENSKATALOG for Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2018 1/10 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Seebladsgade 1 5000 Odense C Tlf. 7010 5800. eal.dk Indhold 1. Indledning... 3

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 for veapt17ed1f

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, Odense optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 01-09-2017

Læs mere

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog Byggekoordinator Gældende for efterårssemesteret 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelser af udprøvning af uddannelseselementer

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 for veapt16ed1f

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2017 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2017/2018 og efterårs/forårssemestret 2018/2019 hold veapt17ed1p

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning mejeriteknologi, optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 oeapt16ed17m 08-11-2017

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 3 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 3 2.1 Studiestartsprøven...

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Studieordning for IT-teknolog

Studieordning for IT-teknolog Ikrafttrædelse 01-09-2018 Studieordning for IT-teknolog Del II: Institutionsdelen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Oversigt over elementer på uddannelsen... 1 2. Lokale fagelementer, herunder

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Studieordning Datamatiker uddannelsen Institutionel del Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1. Tidsmæssig placering af prøverne... 1 2. Rammer og kriterier for uddannelsens prøver... 1 2.1 Førsteårsprøven:

Læs mere

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017

Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker. Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Prøve og Eksamens katalog for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggeteknikker Gældende for forårs /efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA17ED udarbejdet 15.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 5 4. Beskrivelser

Læs mere

Lovgrundlag. Læringsmål

Lovgrundlag. Læringsmål Modul og hold Lovgrundlag Tema Læringsmål Modul 7 - Hold SOO-17 Hold, 2 og 3, SOV-F17 og SOV- F17- Net Uddannelses- og Forskningsministeriet, Bekendtgørelse nr. 766 af 24.6.2011 om uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144

Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 Eksamenskatalog for Laborant AK, hold OEALA16ED144 udarbejdet 15.01.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

Studieordning del

Studieordning del Studieordning del 2-2015 Institutionsdel Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi Bachelor of Business Economics and Information Technology Version 1.0 Revideret december 2014 Side 0 af 30

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen Studieordning for Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen Institutionsdel Studieordningens ikrafttrædelsestidspunkt 1. februar 2019 Indholdsfortegnelse 1. Studieordning, institutionel

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning fødevareteknologi, Odense optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 for oeapt16ed17f

Læs mere

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016

Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Eksamenskatalog for Jordbrugsteknolog årgang 2016 Gældende for efterår 2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven... 4 4. Beskrivelser

Læs mere

PROFESSIONSBACHELOR SPORT MANAGEMENT PBA Studieordning 2017 til Institutionel del

PROFESSIONSBACHELOR SPORT MANAGEMENT PBA Studieordning 2017 til Institutionel del PROFESSIONSBACHELOR SPORT MANAGEMENT PBA Studieordning 2017 til 2019 Institutionel del Revideret: 06-03-2018 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 2 TIDSMÆSSIG PLACERING AF PRØVERNE... 3 3 5.

Læs mere

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2016

Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Eksamenskatalog for procesteknologuddannelsen Studieretning procesteknologi, Vejle optaget efteråret 2016 Gældende for efterårs-/forårssemestret 2016/2017 og efterårs/forårssemestret 2017/2018 hold veapt16ed1p

Læs mere

Studieordning for Multimediedesigner

Studieordning for Multimediedesigner Studieordning for Multimediedesigner Erhvervsakademiuddannelsen (AK) inden for medie og kommunikation Studieordningens institutionsdel Mulitimediedesigner AK, September 2014 v/ University College Nordjylland

Læs mere

Professionsbachelor i Natur og Kulturformidling

Professionsbachelor i Natur og Kulturformidling Professionsbachelor i Natur og Kulturformidling Studieordning 2018 Institutionsdel Gældende for studerende, som begynder uddannelsen fra september 2018 Indholdsfortegnelse 1. Moduler på uddannelsen...

Læs mere

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN

Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN Studieordning for financial controller INSTITUTIONSDEL UCN 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 1.0 01.09.2015

Læs mere

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2018

Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen. Gældende fra efterårssemestret 2018 Eksamenskatalog for Serviceøkonomuddannelsen Gældende fra efterårssemestret 2018 Udarbejdet 10. august 2018 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre... 3 3. Beskrivelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

MODUL 2 Prøvebestemmelse

MODUL 2 Prøvebestemmelse MODUL 2 Prøvebestemmelse Tema Bedømmelse Læringsmål Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis Intern Bestået/ikke bestået Viden: Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik

Læs mere

Information til virksomheder der er interesserede i at få en finansbachelorstuderende i praktikant

Information til virksomheder der er interesserede i at få en finansbachelorstuderende i praktikant Information til virksomheder der er interesserede i at få en finansbachelorstuderende i praktikant 1 Kære virksomhed Vi håber, at du og din virksomhed sammen med CPHBusiness vil være med til at færdiguddanne

Læs mere