KORTLÆGNINGSRAPPORT. VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia. Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KORTLÆGNINGSRAPPORT. VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia. Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport"

Transkript

1 Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af MAC/LRM Godkendt af MXJ KORTLÆGNINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport NIRAS A/S Sortemosevej Allerød CVR-nr Tilsluttet F.R.I T: F: E:

2 1 Indledning Padder Metode Relevante arter Udvælgelse af lokaliteter Feltarbejde Ved besigtigelse Kvantitativ skala Værdisætning Resultater Krybdyr Metode Relevante arter Årsrytme for markfirben Temperatur- og fugtighedsafhængighed Habitatkrav Udvælgelse af mulige potentielle lokaliteter Feltarbejde Registreringstidspunkt Registrering på lokalitet Registrering på lokalitet af øvrige arter Klimatiske forhold Vurdering af en lokalitets potentiale Resultater Insekter Metode Eftersøgte bilag IV insekter Udvælgelse af lokaliteter Eftersøgning af de enkelte arter Resultater Referencer Bilag Side 2 / 17

3 PROJEKT Vejdirektoratet INDHOLD 1 Indledning Som led i VVM-undersøgelsen for udbygning af E45/E20 på en omkring 19 km strækning fra Kolding til Fredericia er der gennemført en kortlægning af de eksisterende naturforhold. Kortlægningen omfatter besigtigelser og feltundersøgelser af naturområder. Der er i perioden fra forår til efterår 2010 foretaget registreringer af botaniske forhold (af NIRAS), padder, markfirben, insekter og flagermus (af Amphi Consult for NIRAS). Denne rapport opsummerer registreringerne af padder og krybdyr (såvel arter som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV 1, som arter der ikke er) og insekter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Rapporten indeholder et skema for hver af de tre dyregrupper med angivelse af hvilke bilag IV arter, der er registreret. Resultaterne af kortlægningen danner grundlag for en vurderingsrapport med forslag til afværgeforanstaltninger, som afrapporteres efterfølgende. Denne datarapport omfatter metodebeskrivelse og resultater af kortlægning af padder, krybdyr og insekter med bilag: Bilag 1: Kort med lokaliteter Bilag 2: Kort over lokaliteter med bilag IV padder Bilag 3: Lokalitetsskemaer for paddeundersøgelse - To sides lokalitetsskema. Første side vedrører kun registrering af padder. Side 2 svarer til strukturskemaet i DMU s 3 registreringsskemaer for søer. Bilag 4: Lokalitetsskemaer for krybdyrundersøgelse - Et sides skema som kun omfatter arter registreret i forbindelse med eftersøgning af krybdyr. På skemaet er også mulighed for at registrere, hvis lokaliteten er potentiel egnet til markfirben, selvom arten ikke er registreret i forbindelse med undersøgelsen. Bilag 5: Lokalitetsskemaer for insektundersøgelse - Et sides skema med registrering af makroinvertebrater med mere i potentielt direkte berørte søer som er undersøgt for bilag IV insekter. På CD findes udover rapport med bilag også: 1 Bilag IV-arter er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, hvilket medfører en streng beskyttelse. Side 3 / 17

4 Foto af alle besigtigede paddelokaliteter. GIS filer der definerer geometri og placering af alle de undersøgte lokaliteter, samt hvilke undersøgelser som er gennemført på hver lokalitet. Af tabellen fremgår det hvilke lokaliteter der er potentielt direkte berørt af anlægsarbejde. Side 4 / 17

5 2 Padder I dette afsnit gennemgås først metoden for de udførte feltundersøgelser, og efterfølgende skema med registrering af padder. 2.1 Metode Relevante arter Undersøgelserne er primært rettet mod forekomster af de såkaldte bilag IV arter, som er omfattet af habitatdirektivets artsbeskyttelse. Bilag IV arter som potentielt forekommer indenfor undersøgelseskorridorerne er vurderet på baggrund af kendskab til arternes regionale udbredelse. Der er gennemført undersøgelser for at kortlægge og vurdere forekomster af følgende bilag IV arter: Spidssnudet frø og stor vandsalamander I det omfang almindelige paddearter er registreret i forbindelse med arbejdet, så er disse observationer registreret. Almindelige paddearter som ikke er omfattet af artsbeskyttelsen efter habitatdirektivet er: Lille vandsalamander Butsnudet frø Grøn frø Skrubtudse Udvælgelse af lokaliteter Alle vandhuller og vådområder inden for undersøgelseskorridoren (2x200 m fra den eksisterende vej) er undersøgt for forekomster af padder. Lokaliteterne er primært udvalgt ud fra miljøportalens temaer om beskyttede naturtyper. Således er samtlige søer og moser fra miljøportalens temaer besigtiget, for at eftersøge de beskyttede paddearter. Derudover er inddraget yderligere vådområder som enten er observeret i forbindelse med feltarbejdet, eller som er opdaget ved gennemgang af luftfoto Feltarbejde Undersøgelser af padder har omfattet mellem 1 og 3 besøg i vandhullerne fordelt over perioden marts-august Ved feltarbejdet er udfyldt et detaljeret feltskema med oplysninger om arter og antal observeret i forskellige livsstadier (æg, larver, voksne mm). Alle disse oplysninger fremgår af vedlagte lokalitetsskemaer. De kvantitative forekomster for hver art er yderligere vurderet på en simpel tredelt skala, se afsnit 2.1.5, af hensyn til muligheden for simple grafiske fremstillinger af forekomsterne Ved besigtigelse Følgende er gennemført ved den første besigtigelse i april: Det anføres om lokaliteten eksisterer, og det angives, hvis der er tale om en ny lokalitet, der ikke var nummereret på forhånd. For hver eksisterende lokalitet angives, om den er omfattet af 3. Hvis vandhullets areal er tæt på 100 m², opmåles det ved afskridtning i felten for at afgøre, om det er omfattet af 3. Hvis der ved første besøg om foråret er tvivl om, hvorvidt vandhullet holder et vandareal på 100 m² længe nok til at være omfattet af 3, opmåles det igen senere på sæsonen. Vurderingen af 3 status skal ses som et supplement til den vejledende udpegning af 3 beskyttede arealer på Et beskyttet areal kan i årenes løb ændre sig så meget at det ikke længere er beskyttet af 3. Omvendt kan et areal, som i dag ikke er beskyttet, ændre sig, så det bliver omfattet af beskyttelsen. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, omlægningshyppighed mm.), der afgør om det er beskyttet eller ej. Derfor er registre- Side 5 / 17

6 ringen vejledende. 3 status er ikke altid udfyldt for oplagt beskyttede lokaliteter, der i forvejen indgår i den vejledende udpegning af 3 beskyttede lokaliteter. Evaluering af 3 status er derfor ikke gennemført i alle tilfælde. Det anføres om lokaliteten er egnet som levested for padder i det hele taget. Det vurderes hvilke arter, der potentielt kunne registreres ved besøget. Dette afhænger både af datoen og af vejret. Dette sikrer mulighed for at planlægge hvilke lokaliteter, der skal genbesøges. Det anføres hvilke arter, der faktisk blev registreret, og om muligt angives antal (f.eks. antal ægklumper). Af hensyn til eventuelle kvantitative visninger efterfølgende, så angives optællinger som er behæftet med usikkerhed så vidt muligt som følger: 11 svarer til >10, 101 svarer til >100 og så videre. Der tages mindst ét foto af lokaliteten. Fotos arkiveres i en billed-fil, hvor hvert foto har samme betegnelse som lokaliteten. Desuden udfyldes et skema med strukturoplysninger om vandhullet. Dette skema er oprindeligt udarbejdet af DMU til brug for kommunernes naturkvalitetsplanlægning. Dette skema anvendes for at data kan være sammenlignelige med data fra andre undersøgelser. Her registreres, hvor stor en del af vandhulsfladen der optages af åbent vand, hhv. submers vegetation, flydebladsvegetation, lav sumpvegetation, høj sumpvegetation (rørskov), buske og træer, samt invasive arter. Det registreres desuden, hvor stor en del af bredzonen, der er påvirket af græsning eller høslæt, og hvor stor en del der er synligt påvirket af landbrugsdrift. Der registreres forskellige andre positive og negative forhold, f.eks. om vandet er uklart, og hvor dybt vandhullet er. Der anføres eventuelle trusler mod padderne, og der kan afkrydses forslag til naturpleje for at forbedre vandhullet. Der er plads til at skrive andre oplysninger, herunder f.eks. relevante oplysninger om forekomst af fisk eller krebs. Ved eventuelle efterfølgende besigtigelser noteres kun relevante informationer om de bilag IV paddearter, som eftersøges på lokaliteten. Det forventes relevant for en optimal kortlægning af bilag IV padderne at gennemføre 2 besøg i ca. 50 % af lokaliteterne og mere end 2 besøg i ca. 10 % af lokaliteterne Kvantitativ skala For hver lokalitet med forekomster af bilag IV padder er artens forekomst evalueret og vurderet kvantitativt på en tredelt skala (få, middel, mange). Formålet med dette er at lave en klar konklusion om artens kvantitative forekomst, så de forskellige lokaliteter hurtigt kan sammenlignes overfladisk. Vurdering af forekomster på den kvantitative skala fremgår af vedlagte tabeller og skemaer. Detaljeret information om de kvantitative forekomster kræver, at feltskemaerne studeres nærmere Værdisætning Der er udført to forskellige biologiske værdisætninger i forbindelse med arbejdet. Dels værdisætning ud fra forekomst af bilag IV arterne, og dels værdisætning baseret på generelle biologiske vurderinger primært baseret på botaniske registreringer og strukturelle forhold, som er typiske for naturtypen. Den botaniske værdisætning fremgår af rapport for botanisk kortlægning af naturlokaliteter. Følgende kriterier lægges til grund for værdisætning ud fra forekomst af bilag IV arter. 1. Ynglested for sjældne bilag IV padder eller vigtige forekomster af andre bilag IV padder. 2. Tilstedeværelse af ynglende bilag IV padder. 3. Lokalitet som vurderes at være egnet som ynglested for bilag IV padder. Side 6 / 17

7 4. Lokalitet som har potentiale for bilag IV padder hvis den plejes. 5. Lokalitet som ikke er egnet som ynglested for bilag IV padder og er meget omkostningskrævende at pleje. 2.2 Resultater En oversigt over resultater af kortlægning af 46 vandhuller ses i Tabel 1..Kort over lokaliteter med bilag IV padder ses i bilag 2. Ved kortlægningen er der i undersøgelseskorridoren registreret bilag IV arten stor vandsalamander. Yderligere oplysninger findes i feltskemaer i bilag 3 på CD. Tabel 1: Besigtigede paddelokaliteter. Bilag IV arter er markeret med *. Lille vand- Butsnudet Noter fra besigtigelse Lok. Stor vandsalamandertudse Skrubsalamander nr. frø 1 Middel Mange 5 2 Potentiel stor vandsalamander og løgfrø habitat, men ligger i et område der er for urbaniseret. 3 3 Middel Kan forbedres for stor vandsalamander, men der kendes ingen bestand i nærheden. 4 4 Middel Potentielt levested for stor vandsalamander. 3 5 Kan forbedres for stor vandsalamander, men der kendes ingen bestand i nærheden. 4 5a Kan forbedres for stor vandsalamander, men der kendes ingen bestand i nærheden a Opfyldt vandhul. 5 7 Potentielt løgfrø/stor vandsalamander levested, men i bebygget område 3 8 Potentielt løgfrø/stor vandsalamander levested, men i bebygget område. Samme vandhul som nr Vandhul fyldt op af affald Mange a 5 30 Middel 5 33 Mange Kan forbedres for stor vandsalamander Middel Mange Værdifuldt source vandhul for stor vandsalamander. Bør undersøges for løgfrø i Få Mange Potentielt levested for stor vandsalamander og 3 Bilag IV værdi Side 7 / 17

8 Lok. nr. Lille vandsalamander Stor vandsalamander* Skrubtudse Butsnudet frø Noter fra besigtigelse løgfrø, bør undersøges for stor vandsalamander/løgfrø i Få Middel Mange Mange Bør undersøges for løgfrø i Mange Kan forbedres for stor vandsalamander Middel Middel Middel Mange Middel Få Kan forbedres for stor vandsalamander. 4 48a Middel Mange Få Middel Middel Få Bør undersøges for løgfrø i Bilag IV værdi Side 8 / 17

9 3 Krybdyr I dette afsnit gennemgås først metoden for de udførte feltundersøgelser, og efterfølgende skema med registrering af krybdyr. 3.1 Metode Relevante arter Markfirben er det eneste krybdyr i undersøgelsesområderne, som er omfattet af habitatdirektivets artsbeskyttelse. Udover markfirben forekommer følgende mere almindelige krybdyrarter i områderne: Almindeligt firben (=skovfirben) Stålorm Hugorm Snog Beskrivelsen i det følgende er kun rettet mod markfirben Årsrytme for markfirben Markfirben er vekselvarme æglæggende dyr, hvilket medfører, at de er meget afhængige af klimaet. I Danmark kommer hannerne normalt frem fra vinterdvalen midt i april, hvorefter de straks solbader, for at sædcellerne kan modnes. Omtrent 2 uger senere kommer sidste års unger frem, og ca. en måned senere omkring midt maj kommer hunnerne frem, hvorefter parringstiden, der strækker sig til lidt ind i juni, begynder. Efter parring, er det hunnerne, der har behov for at solbade, så æggene kan modnes. Dette varer afhængigt af vejret 1-1½ måned fra starten af juni til omkring midten af juli, hvorefter æggene lægges og graves ned i 7-10 cm s dybde, hvor der er tilpas fugtigt til at æggene ikke udtørrer og tilstrækkeligt varmt til, at de udruges. Klækning finder afhængigt af vejret sted fra midt august til midt september. De voksne markfirben går typisk i dvale i slutningen af september medens de nyklækkede unger, hvis efteråret er solrigt, forbliver aktive til ind i oktober eller starten af november Temperatur- og fugtighedsafhængighed Markfirbens aktivitetsmønster er helt afhængig af den kropstemperatur, som dyret kan opnå ved solbadning. Hvis kropstemperaturen kan holdes på C, solbader arten ikke. Kan det opnå en kropstemperatur på 33 C ved solbadning, vil markfirbenet solbade i omtrent 5 min efterfulgt af ca. 30 min aktivitet. Ved en opnåelig kropstemperatur på 25 C solbades ca. halvdelen af tiden, og hvis den opnåelige kropstemperatur er lavere, kryber dyret i skjul og afventer lunere vejr. Æggene udruges ved en gennemsnitstemperatur på C i løbet af ca. 2½ måned. Æggene kan ikke klække, når jordtemperaturen kommer under 18 C. Hvis de i en kølig sommer ikke når at udvikles, så vil fostrene dø. Bliver jorden for fugtig omkring æggene, går disse i forrådnelse. Bliver jorden for tør, udtørrer de Habitatkrav Markfirbenets ynglesucces er betinget af, at der er velegnede steder til udrugning af æg, dvs. blotlagt varm, løs, veldrænet jord af sandet eller gruset karakter, med tilpas fugtighed. Desuden skal arealerne opfylde de voksne markfirbens krav til at varmeregulering, fødesøgning og skjul. Velegnede områder for markfirben er således strukturrige områder karakteriseret ved spredt opvækst af vedplanter (hedelyng, hvidtjørn, hunderose, brombær og lignende) iblandet frodige partier med kraftigere urtevegetation samt solvendte skråninger, løs jord og partier med ringe plantedække eller bar jord. Sådanne betingelser findes typisk på vej- og jernbaneskråninger, råstofgrave, overdrev, heder, højmoser, strandenge, i klitter og på kystskrænter. Side 9 / 17

10 Markfirbenet har ret lav spredningsevne grundet dets krav til levestedet. På velegnede levesteder er arten desuden ret stedfast. Indlandsbestandene (modsat kystbestandene) er generelt ret sårbare, idet fragmentering af egnede levesteder har medført bestandsopsplitning, isolering og dermed større risiko for lokal uddøen som følge af tilgroning eller andre processer og aktiviteter, der fjerner artens biotopkrav Udvælgelse af mulige potentielle lokaliteter Forud for feltarbejdet udvælges mulige potentielle lokaliteter på baggrund af en gennemgang af følgende: Kendte registreringer af markfirben; Forekomst af overdrev og hede beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3; Forekomst af råstofgrave, vej- og jernbaneskråninger; Nye luftfotos, samt Ældre luftfotos og historiske kort. De 4 første punkter giver som udgangspunkt en rimelig idé om, hvor det vil være relevant at eftersøge markfirben. Relevansen af disse lokaliteter vurderes ud fra ældre luftfoto og historiske kort, idet disse kan give en del information om kontinuiteten af lokaliteten og dennes tidligere tilstand. Dermed sikres information om, i hvilken grad markfirben kan tænkes at have levet i området i en længere periode Feltarbejde Registreringstidspunkt Som udgangspunkt kan tilstedeværelse af markfirben på en lokalitet konstateres ved: Registrering af kønsmodne solbadende hanner og unger fra midt april til slutningen af maj. Registrering af kønsmodne solbadende hunner fra starten af juni til midt juli. Registrering af solbadende voksne dyr og unger fra midt august til slutningen af september og for ungernes vedkommende, hvis der er solrigt vejr, i efteråret til ind i oktober eller starten af november. Idet såvel lysende grønne hanner i forårskort vegetation såvel som de meget aktive nyklækkede unger, der ofte opholder sig højt i vegetationen, er forholdsvist lette at observere, er det erfaringen, at de mindst arbejdskrævende registreringer foretages i følgende perioder: Midt april til slutningen af maj for registrering af primært solbadende hanner. Midt august til slutningen af september og i tilfælde af solrigt efterårsvejr til ind i oktober for registrering af primært nyklækkede unger. Forventes det, at der på en lokalitet kun er en mindre bestand af markfirben, kan hovedvægten af registreringen lægges i sensommeren / starten af efteråret, idet talrige nyklækkede dyr alt andet lige er lettere at observere end forholdsmæssigt langt færre voksne dyr. En sådan strategi har dog den svaghed, at ægudrugningen i en kølig sommer ikke tilendebringes inden jordtemperaturen bliver så lav, at fostrene dør. Sker dette bliver sensommer- / efterårsregistreringen forholdsvis mere arbejdskrævende, idet der så skal ledes efter voksne solbadende dyr. De aktuelle undersøgelser er alle baseret på feltarbejde i slutningen af september, da alle ressourcer i foråret blev anvendt på paddeundersøgelser. Side 10 / 17

11 Registrering på lokalitet Vejrforholdene er helt afgørende for korrekt timing af feltbesøgene. Feltarbejdet bør således foretages i solrigt evt. delvist skyet vejr med lufttemperaturer på C. De første dyr kommer da afhængigt af årstiden frem mellem kl. 8 og 9 og midt på formiddagen er næsten alle fremme for at sole sig. På varme dage kan det ved middagstid blive for varmt, og dyrene opholder sig da i skyggen. Midt på eftermiddagen til mellem kl. 20 og 21, afhængigt af årstiden, har dyrene igen behov for at sole sig. Feltarbejdet er så vidt muligt udført på egnede feltdage efter en længere periode med for koldt eller regnfuldt vejr, idet markfirbenene i disse perioder har et stort behov for fødesøgning. Den optimale vejrsituation er så sjælden, at ikke alle lokaliteter ved alle vejprojekter kan undersøges under optimale forhold. Undersøgelserne på E45/E20 er udført på 3 dage i september. Lokaliteter er besigtiget under næsten optimale forhold, med sol og lidt vind. Ved ankomst til lokaliteten indledes med en vurdering af, om lokaliteten opfylder markfirbenets biotopkrav. Godt nok giver luftfotos en god pejling på om lokaliteten er egnet, men markfirbenets strukturkrav til lokaliteten er på et detaljeringsniveau, hvor kun egentlig feltbesigtigelse kan afgøre, om lokaliteten reelt er egnet for arten. Ved registreringen gennemgås lokaliteten omhyggeligt og systematisk med en indsats på omkring 1 time / ha. Tidspunkt for første fund af markfirben noteres og det samlede antal markfirben angives. Findes der ikke markfirben på lokaliteten, og er vejrforholdene for registrering af markfirben ikke optimale, kan der enten udlægges grene, brædder hhv. blotlægges små jordflader, der vil være egnede som solesteder eller de mest egnede solesteder noteres. Ved efterfølgende besøg vil målrettet eftersøgning på disse steder være hensigtsmæssig Registrering på lokalitet af øvrige arter I det omfang øvrige krybdyrarter findes under gennemgang af lokalitet for markfirben, noteres disse arter. Det drejer sig om almindeligt firben, stålorm, snog og hugorm. Der foretages ikke målrettet eftersøgning efter disse arter. Øvrige relevante registreringer kan i øvrigt noteres, hvis observatøren finder det relevant Klimatiske forhold 2010 Vejret i 2010 startede meget godt for markfirben med en varm og nedbørsfattig april med mange solskinstimer, se Tabel 2. Maj og juni forløb med stort set gennemsnitlige vejrforhold i Jylland. Juli havde høje temperaturer og mange soltimer, hvilket lovede godt for markfirbens ægudrugning. Men så satte august ind med mangel på sol og overordentlige store mængder nedbør. Det vurderes derfor, at en stor del af de lagte markfirbenæg i løbet af august 2010 enten er blevet for kolde eller er gået i forrådnelse på grund af fugtighed. På flere lokaliteter kunne der i september konstateres meget fugtig jordbund. Overvågningen af Markfirben i 2010 i de områder som dækkes af Miljøcenter Ringkøbing underbygger denne vurdering. Således blev der i september kun fundet nyklækkede unger på en meget lille andel af de lokaliteter, hvor voksne markfirben blev registreret. Tilsvarende var antallet af nyklækkede unger pr. lokalitet markant lavere i 2010, end hvad der blev registreret ved Aalborg Miljøcenters overvågning af markfirben i 2008 og Det kan derfor ikke udelukkes, at yngel af markfirben i 2010 er gået tabt på lokaliteter omfattet af den aktuelle undersøgelse. Dermed kan vejrforholdene i 2010 have reduceret registreringernes sikkerhed. Side 11 / 17

12 Tabel 2. Måneds middeltemperatur, soltimer og nedbør i 2010 i Syd- og Sønderjylland. Kilde Talsæt hvor afvigelsen i 2010 er større end ± 20 % fra normal er markeret med fed skrift og talsæt hvor afvigelsen i 2010 er større end ± 50 % desuden markeret med understregning. Middeltemperatur C Soltimer Nedbør mm Normal 2010 Normal 2010 Normal April 5,9 7, Maj 10,9 9, Juni 14,2 14, Juli 15,4 18, August 15,5 16, September 12,7 12, Vurdering af en lokalitets potentiale For at konkludere at markfirben ikke findes på en potentiel lokalitet, kræves grundige undersøgelser med flere årlige besøg og helst inddragelse af data fra minimum to vejrmæssigt forskellige år. Et sådant arbejde ligger udenfor rammerne for nærværende undersøgelse, men ved at inddrage viden om lokaliteternes nuværende og historiske tilstand, samt kendskab til artens regionale udbredelse anses det for muligt at vurdere,om markfirben forekommer på lokaliteterne. I Tabel 3 er listet og beskrevet potentielle lokaliteter i undersøgelseskorridoren. Det er samlet vurderet ud fra de parametre, der er nævnt ovenfor, at markfirben ikke forekommer i området. 3.2 Resultater Resultat af kortlægning ses i Tabel 3. Der er ikke registreret bilag IV krybdyr (markfirben) på strækningen. Yderligere oplysninger findes i feltskemaer i bilag 4 på CD. Tabel 3: Besigtigede krybdyrlokaliteter. Lok. nr. Alm. firben Snog Markfirben Stålorm Noter fra besigtigelse Mulig forekomst af markfirben* 1K Ingen krybdyr set. Nej 2K ja Nej 3K Ingen krybdyr set. Nej 4K Ingen krybdyr set. Nej 5K Ingen krybdyr set. Nej 6K Ingen krybdyr set.. Nej 11K ja ja Skråningerne ved jernbane og motorvej. Nej 28K ja ja Nej 29K Skråningerne ved jernbane og motorvej. Nej 37K Hestefold, ingen krybdyr set. Nej 38K Ingen krybdyr set. Nej 39K ja Kirkegård med firben. Nej 40K ja Stendige med firben. Nej 41K Område med motocrossbane, med åbent sand i forbindelse med banen, som derfor ikke levner dyr mange chancer for Nej overlevelse. 43K ja Område på vej mod tilgroning, få sandede steder. Skråninger høstes/slås, så pt. acceptable for firben. Kunne blive et fanta- Nej Side 12 / 17

13 Lok. nr. Alm. firben Snog Markfirben Stålorm Noter fra besigtigelse Mulig forekomst af markfirben* stisk område, hvis det blev indhegnet og afgræsset sammen med 46K. 46K Tilgroning og mindre træer ca. 10 år gamle. Kun få sandede steder, men ingen firben. Nej 48K ja Godt levested for krybdyr med åbne sandområder. Hårdt afgræsset af heste og sandede soleksponerede sydvendte Nej skråninger. Ejer har kun set brune firben i området. 51K ja Overdrev. Vejskråning. Nej 55K Tørre skråninger. Ingen krybdyr set. Nej *Samlet vurdering af lokaliteten ud fra den nuværende og historiske tilstand, samt kendskab til artens regionale udbredelse. Side 13 / 17

14 4 Insekter I dette afsnit gennemgås metoden for feltundersøgelserne ved registrering af bilag IVinsekter og udvælgelse af lokaliteter. Der er dog ingen egnede lokaliteter for bilag IVinsekter på undersøgelsesstrækningen, der potentielt bliver direkte berørt af vejprojektet. 4.1 Metode På habitatdirektivets bilag IV findes en række arter af insekter. Disse arter er omfattet af direktivets artsbeskyttelse. De bilag IV insekter, som har den største udbredelse i Danmark, lever alle i stillestående ferskvand og tilhører gruppen af vandkalve og guldsmede (i alt 4 relevante arter). Det vil derfor kun være relevant at undersøge forekomst af bilag IV-insekter i vandhuller, der er potentielt direkte berørt af vejprojektet Eftersøgte bilag IV insekter Af de danske vandkalve og guldsmede er 4 bilag IV arter knyttet til vandhuller og søer. Disse ville kunne være til stede såfremt egnede lokaliteter findes i undersøgelsesområderne: Guldsmede: Stor kærguldsmed (Leucorrhinia pectoralis) Grøn mosaikguldsmed (Aeshna viridis) Vandkalve: Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) Bred vandkalv (Dytiscus latissimus) Udvælgelse af lokaliteter Eftersøgning af akvatiske bilag IV insekter vil kun blive gennemført i relevante vandhuller, som er potentielt direkte berørt af vejprojekterne. De potentielt direkte berørte lokaliteter vurderes i dette tilfælde begrænset til ca. 25 m på hver side af den eksisterende vej. Alle de tidligere omtalte bilag IV insekter findes i ferske vande med udviklet plantesamfund, eller er bundet til enkelte plantearter. Lokaliteternes generelle potentiale for de enkelte arter vurderes ud fra følgende fem punkter: Vandkvalitet: er lokaliteten næringsfattig, næringsrig, brunvandet eller andet. Skygge: har lokaliteten soleksponerede områder. Er der en generel rig undervandsvegetation til stede. Er nogle af følgende planter til stede/dominerende: krebseklo, hvid nøkkerose, starbevoksninger, kransnålalger eller undervandsmosser. Er der lavvandede solbeskinnede områder med åbne bevoksninger af star. Lokaliteter, der vurderes at have et potentiale for en bilag IV art, bliver undersøgt ud fra den fremgangsmåde, der vurderes som mest effektiv for hver enkelt art Eftersøgning af de enkelte arter De enkelte arter eftersøges på følgende måde: Grøn mosaikguldsmed er bundet til planten krebseklo og eftersøges kun på lokaliteter hvor denne plante bliver fundet. August er artens primære flyvetid. Der søges efter larvehuder (exuvier) i krebseklovegetationen, samt voksne individer ved lokaliteten og i områderne, der ligger direkte omkring lokaliteten. Særligt eftersøgningen af larvehuder er en effektiv måde at påvise arten. De sidder ofte på krebsekloplanterne og er nemme Side 14 / 17

15 at indsamle. Desuden er larvehuder en sikker indikation på, at arten yngler på lokaliteten. Stor kærguldsmed arten findes i rene næringsrige til let næringsfattige søer med udviklet, soleksponeret undervandsvegetation. Arten flyver i Danmark fra anden uge af maj og hele juni. I august kan man altså ikke forvente at finde voksne dyr. Derimod kan artens larver findes i august, og arten kan eftersøges ved at gennemgå undervandsvegetationen med en vandhulsketsjer. Bred vandkalv denne store vandkalv findes i rene oligotrofe eller mesotrofe vande ofte med en udviklet vegetation bestående af hvid nøkkerose, starbevoksninger og undervandsmosser. Arten overses let, hvis lokaliteten udelukkende gennemgås med en vandhulsketsjer. Derfor kan der på potentielle lokaliteter sættes vandkalveruser op. Disse ruser påviser ofte bred vandkalv mere effektivt end blot en gennemgang med vandhulsketsjer. Der bruges minimum 4 ruser ved en lokalitet, og der lokkes med kalveeller kyllingelever. Ruserne står maksimalt 3 dage, før de fjernes fra vandhullet igen. For en detaljeret beskrivelse af rusernes udseende og generel brug af disse henvises DMU s tekniske vejledningen for overvågning af vandkalve. Lys skivevandkalv arten er i Danmark ofte fundet sammen med stor kærguldsmed eller bred vandkalv. Lavvandede områder med åbne starbevoksninger synes at være særligt vigtige for arten. Formodentligt er de tætte dafniebestande, der ofte findes sådanne steder, en vigtig fødekilde for artens larver. Lys skivevandkalv eftersøges primært med vandhulsketsjer, hvilket er en effektiv måde at påvise arten på. Desuden vil den på lokaliteter, hvor der arbejdes med ruser, også kunne forventes at gå i disse, såfremt arten skulle være til stede. 4.2 Resultater Der er ingen egnede lokaliteter for bilag IV-insekter på undersøgelsesstrækningen, der potentielt bliver direkte berørt af vejprojektet. Side 15 / 17

16 5 Referencer Miljøministeriet (2007): Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter mv., indfangning af og handel med vildt og pleje af tilskadekommet vildt. BEK nr 901 af 11/07/2007. Skov- og Naturstyrelsen (2010): Artsleksikon over dyr og planter i den danske natur: Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Faglig rapport fra DMU nr s. Wind, P. & Pihl. S. (red.): Den danske rødliste. - Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, [2004]-. april 2010) Side 16 / 17

17 6 Bilag Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Kort med lokaliteter Kort over lokaliteter med bilag IV padder Feltskemaer for padderundersøgelse Feltskemaer for krybdyrundersøgelse Feltskemaer for insektundersøgelse Side 17 / 17

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Markfirben Lacerta agilis teknisk anvisning til ekstensiv overvågning og kortlægning

Markfirben Lacerta agilis teknisk anvisning til ekstensiv overvågning og kortlægning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Lars Christian Adrados, Bjarke Huus Jensen Dokumenttype: Teknisk anvisning Titel: Overvågning

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm.

Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Bred vandkalv Dytiscus latissimus og lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus i Almindingen, Bornholm. Lars Iversen, stud.scient Philip Francis, biolog Torbenfeldtvej 7, 2. tv. Ancient DNA & Evolution

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af et foreslået graveområde i Hellum og Siem Skov ved Hellum INDHOLD 29. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217667297 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Allerød Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund...

Notat. Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde INDHOLD. 1 Baggrund... Notat Region Nordjylland Foreløbig naturkonsekvensvurdering af råstofindvinding i et foreslået graveområde ved Ejerslev Nord INDHOLD 27. Oktober 2015 Projekt nr. 220849 Dokument nr. 1217638510 Version

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Dragør Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T:

Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land T: Notat Energinet.dk FORUNDERSØGELSER, KABELLÆGNING V. LILLEBÆLT Notat vedr. beskyttet natur, bilag IV-arter og rødlistede arter på land 10. november 2011 INDLEDNING I november 2008 indgik de partier i folketinget,

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Norddjurs Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Sorø Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej 30 9220

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Gribskov Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus)

Bilag til SMV screening. Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen påvirkning Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella barbastellus) Bilag til SMV screening Navn på plan VVM-screening for 3 husstandsvindmøller Dato for screeningen 20.05.15 Screenet af Steen Roed Bilag IV Arter Arter Påvirkning Ingen Pattedyr Bredøret Flagermus (Barbastella

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Aarhus Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Faaborg-Midtfyn Kommune Redaktion: Søren Bagger og Magda Hammelsvang

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune 2013-2014 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skive Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Viborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune 2012-2013 Titel: Redaktion: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Ringkøbing-Skjern Kommune Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer . Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Helsingør Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Frederikshavn Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Natura 2000 Basisanalyse

Natura 2000 Basisanalyse J.nr. SNS 303-00028 Den 20. marts 2007 Natura 2000 Basisanalyse Udarbejdet af Landsdelscenter Midtjylland for skovbevoksede fredskovsarealer i: Habitatområde nr. H228 Stenholt Skov og Stenholt Mose INDHOLD

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Køge Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Thisted Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Horsens Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Lyngby-Taarbæk Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen.

Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen. Erstatningsnatur i kommunerne hvordan håndterer vi det i sagsbehandlingen Kort om Silkeborgmotorvejen Ca. 24 km i Silkeborg Kommune Ca. 22 beskyttede naturområder ( 3) berøres Ca. 20 ha. erstatningsnatur

Læs mere

ÆNDRINGER I 3-AREALET

ÆNDRINGER I 3-AREALET ÆNDRINGER I 3-AREALET 1995-2014 RESULTATER FRA NATURSTYRELSENS OPDATERINGSPROJEKT BETTINA NYGAARD, ANDERS JUEL OG JESPER FREDSHAVN AFTALEN MELLEM MIM OG KL DEFINERER RAMMERNE DE TEKNISKE ANVISNINGER DEFINERER

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Skanderborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Jammerbugt Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider:

3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Center for By, Miljø og Erhverv Åbningstider: Farum Kano og Kajakklub Skallepanden ved Furesøen V.M. Amdrupsvej 17 3520 Farum Att.: Bent Henriksen 3 dispensation til at udskifte bro i Skallepanden Furesø Kommune modtog den 1. juli 2013 din ansøgning

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Slagelse Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Natura plejeplan

Natura plejeplan Natura 2000- plejeplan for lysåbne naturtyper og arter på Naturstyrelsens arealer 2. planperiode 2016-2021 i Natura 2000-område nr. N200 Navnsø med hede Titel: Natura 2000-plejeplan for lysåbne naturtyper

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter

Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Proaktiv brug af erstatningsnatur i forhold til bilag IV arter Oplægget indeholder bidrag fra: Lars D. Bruun (Syddjurs Kommune) Mette Bjerre (Furesø Kommune) Vejdirektoratet Peer Ravn (Amphi Consult) John

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Næstved Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE

VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Bilag 3 Gunderup Grus- og Stenleje VVM UDVIDELSE AF GUNDERUP GRUS- OG STENLEJE Natur 1. september 2016 Projekt nr. 218734 Dokument nr. 1220912152 Version 1 Udarbejdet af RBL Kontrolleret af CHG Godkendt

Læs mere

Forsvaret. naturforvalter -

Forsvaret. naturforvalter - Forsvaret som naturforvalter - Feltarbejde mellem nedslag af lysraketter og bombekratere lørdag den 5. marts 2016 v. botaniker Peter Wind Aarhus Universitet Bioscience Kalø Oversigt over forsvarets arealer

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune 2011-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Egedal Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Billund Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården

Teknik og Miljø Plejeplan. Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Teknik og Miljø 2014 Plejeplan Naturpleje på kystoverdrev ved Grundejerforeningen Dyssegården Forsidefoto af 20. maj 2014 Parti af kystoverdrevet med røde tjærenelliker Baggrund Slagelse Kommune har som

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN

ÅBNING AF MOTORVEJEN MELLEM KLIPLEV OG SØNDERBORG SØNDERBORGMOTORVEJEN LØRDAG DEN 31. MARTS 2012 ÅBNER VEJDIREKTORATET. KORT OM MOTORVEJEN 26 kilometer firesporet motorvej mellem Kliplev og Sønderborg 7 tilslutningsanlæg 10 kommuneveje føres over eller under motorvejen 2

Læs mere