[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[XXX] Offentliggjort i anonymiseret form. Sagens parter er: Energikonsulent:"

Transkript

1 [XXX] Offentliggjort i anonymiseret form Dato: 16. maj 2012 J.nr.: 22/ (tidligere j.nr ) Ref.: MPE/NML Side 1/6 Afgørelse i Klage over energimærke , [XXX] Energistyrelsen har truffet afgørelse vedrørende din klage af 7. november 2010 over ovennævnte energimærkningsrapport. Energistyrelsen beklager den lange sagsbehandlingstid. Sagens parter er: Klager: [XXX] Energikonsulent: [XXX] Energistyrelsens afgørelse Energistyrelsen giver dig delvist medhold i din klage og finder, at energikonsulenten ikke fuldt ud har fulgt reglerne for udarbejdelse af energimærkningen jf. nedenfor. Energistyrelsen har afgjort, at der skal udarbejdes en ny energimærkningsrapport for ejendommen i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisninger, som fremgår af denne afgørelse. Indledende bemærkning Energistyrelsen skal indledningsvis bemærke, at i det omfang, der er foretaget renovering af bygningsdele eller det tekniske anlæg efter energimærkningen og før Energistyrelsens besigtigelse af bygningen, kan de renoverede elementer ikke indgå i klagebehandlingen, da Energistyrelsen ikke kan dokumentere, hvordan den pågældende bygningsdel eller det tekniske anlæg var på energimærkningstidspunktet. Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf Fax Ekspeditionstid: Mandag-torsdag Fredag CVR-nr EAN-nr Michelle Peled Tlf. dir.:

2 Sagsforløb Herunder ses det overordnede sagsforløb. Alle nævnte bilag er vedlagt denne afgørelse. Bilag nr. dato dato emne Klager EK SEeB Energimærkningsrapport nr Klage over energimærkningen til energikonsulent Energikonsulentens svar på klagen af Klage indgivet til Energistyrelsen (SEeB) over energimærkningen med bilag vedr. tidligere klage til energikonsulenten 1 Teknisk revisors gennemgang af bygningen og udarbejdelse af kontrolskema Udarbejdelse af besigtigelsesnotat på grundlag af teknisk revisors kontrolskema Høring af energikonsulent om besigtigelsesnotatet Høring af klager om besigtigelsesnotatet Aktindsigt til klager vedr. kontroludskrifter fra energikonsulent og teknisk revisor Høringssvar fra klager på høring af og i relation til kontroludskrifter udleveret i forbindelse med aktindsigt af Genhøring af energikonsulent om teknisk revisors kontrolskema og besigtigelsesnotat Høringssvar (dateret ) fra energikonsulent på høringer af og Klager udarbejdet en detaljeret opgørelse over hændelsesforløbet til dd. Høring af klager på baggrund af energikonsulentens høringssvar af Høringssvar fra klager på høring af Høring af energikonsulent over høringssvar af fra klager Høring/fremsendelse til energikonsulent af klagers høringssvar af Høringssvar fra energikonsulent på høring af og B Høring af energikonsulenten over klagen af Høringssvar fra energikonsulent på høring af C A I II Side 2/7

3 Klagen Du har klaget over følgende punkter i energimærkningen: 1 Der er i energimærkningsrapporten ikke oplyst, at der mangler en cirkulationspumpe på det varme vand. 2 Energimærkningsrapporten oplyser, at der er radiatorer i alle rum, mens der ifølge dig ikke er installeret radiatorer i badeværelse og garderobe. 3 Det er ikke oplyst, at der er el-gulvvarme i bryggers og badeværelse, og at el er eneste opvarmningskilde i badeværelset. 4 Det oplyste forbrug skønnes alene at være fjernvarmeudgiften, mens elforbruget til opvarmning ikke er omtalt. 5 Vinduesudskiftning viser at der kan spares 1,3 MWh/år, men der er ikke angivet et investeringsbeløb. Energikonsulentens kommentarer til klagen Energikonsulenten blev grundet en procedurefejl ikke partshørt om klagen umiddelbart efter indgivelsen af denne til SEeB. Denne høring er derfor blevet foretaget d. 28. marts I sit høringssvar af den 28. marts 2012 (bilag B) anfører energikonsulenten, at der er en faktuel fejl i dine oplysninger, idet du på klageskemaets side 2/6 under øvrige oplysninger har anført, at der fra energikonsulenten side ingen reaktion var, da du forelagde energikonsulenten klagen, inden du sendte den til Energistyrelsen. Energikonsulenten anfører, at dette er ukorrekt, idet der foreligger et svar fra ham af den 24. september 2010, som du har henvist til i din klage til Energistyrelsen (bilag 1). Besigtigelse Der har i forbindelse med sagens behandling været gennemført en teknisk kontrol af tekniske revisor Cai Schack Eriksen den 8. marts Resultaterne findes i teknisk revisors kontrolskema (bilag I), og i besigtigelsesnotatet (bilag II). Partshøring Rapporterne fra den tekniske revision blev sendt i høring den 8. november 2011, den 7. november 2011 og den 5. december Ligeledes fik du i forbindelse med en begæring om aktindsigt udleveret kontroludskrifter den 17. november Du har den 24. november 2011 afgivet svar (bilag 2) på høringen af den 8. november Samtidigt kommenterede du på energikonsulenten og den tekniske revisors kontroludskrifter. Herudover har du den 14. marts 2012 indgivet høringssvar i relation til energikonsulentens høringssvar af 29. december (bilag 3). I bilag 3 beskriver du bl.a. de elementer i bygningen, der er renoveret efter energimærkningsdatoen. Energikonsulenten har svaret på høringer den 29. december (bilag A) og den 29. marts 2012 (Bilag C). Herudover har energikonsulenten den 9. marts 2012 i relation til klagepunkt nr. 3, telefonisk oplyst til SEeB, at han, da klager ikke havde givet ham tilladelse til at besigtige ejendommen, da han efter teknisk kontrol havde fået frist til høringssvaret, var taget forbi huset og taget et billede af bryggerset (gennem vinduet), hvor der fortsat var en radiator. Billedet er fremsendt til SEeB den 14. marts Denne sidste oplysning har ikke været sendt i partshøring hos klager, da det som det fremgår nedenfor under Energistyrelsens begrundelse, vurderes, at der ikke her er tale om oplysninger af betydning for afgørelsen af klagen. Side 3/7

4 Retsgrundlag Energistyrelsens afgørelse i sagen er truffet i henhold til bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger, 49, stk. 8 og 52, som ændret ved bekendtgørelse nr. 540 af 27. maj 2011, jf. til dels bestemmelserne i den ophævede bekendtgørelse nr. 228 af 7. april Det følger af 52 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011, at klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkninger udført af personligt beskikkede energikonsulenter skal behandles efter de retningslinjer, som var gældende på tidspunktet for energimærkningens indberetning. Det er derfor Håndbog for Energikonsulenter 2008, version 2 (herefter benævnt Håndbogen), der er anvendt, idet omhandlede energimærkning er indberettet den 18. august Energistyrelsens begrundelse Det bemærkes indledningsvist, at Energistyrelsen ifølge lovgivningen kun kan behandle klager over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende gyldige energimærker og andre ydelser udført af beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af energikonsulenter. Dette følger af 49, stk. 8, i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger som ændret ved bekendtgørelse nr. 540 af 27. maj 2011, jf. 49, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 228 af 7. april 2008 om energimærkning af bygninger. Energistyrelsen har derimod ikke kompetence til at tage stilling til, om der er begået en ansvarspådragende handling, og om ejeren eller energikonsulenten har pådraget sig et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler herom. Sådanne spørgsmål eller krav skal indbringes for domstolene ved et civilretligt søgsmål. Vedr. klagepunkt 1: Der er i energimærkningsrapporten ikke oplyst, at der mangler en cirkulationspumpe på det varme vand. Ifølge håndbogens afsnit skal cirkulationspumper til varmt brugsvand registreres, så bygningsejeren kan genkende anlægget. Håndbogen kræver imidlertid ikke, energikonsulenten registrerer noget i de tilfælde, hvor der ikke er en cirkulationspumpe. Energistyrelsen finder herefter, at energikonsulenten har fulgt retningslinjerne for udarbejdelse af energimærkning, og kan derfor ikke give dig medhold i klagen på dette punkt. Vedr. klagepunkt 2: Energimærkningsrapporten oplyser, at der er radiatorer i alle rum, mens der ifølge dig ikke er installeret radiatorer i badeværelse og garderobe. Ifølge Håndbogen afsnit om registrering af varmefordelingsanlæg skal registreringen bl.a. omfatte type, bestykning og isolering, ligesom det varmefordelende anlæg skal beskrives, så det er genkendeligt for ejeren (afsnit 4.3.2). Energikonsulenten har i sit høringssvar af d. 28. marts 2012 anført, at huset ved energimærkningen var bestykket med radiatorer i alle rum. Herudover skrev konsulenten, at radiatoren i badeværelset var midlertidigt nedtaget, men at der i rummet fortsat var en intakt centralvarmeinstallation. Ved en telefonisk høring af teknisk revisor d. 12. april 2012 har den tekniske revisor som supplement til det, der er anført i kontrolskemaet af 8. marts 2011, oplyst, at der ved kontrolbesigtigelsen ikke var installeret radiatorer i hverken badeværelset eller garderoben. Side 4/7

5 Baseret på den tekniske revision lægger Energistyrelsen til grund, at der ikke er radiatorer i badeværelset og garderoben. Beskrivelsen i energimærkningsrapporten skulle derfor rettelig have undtaget badeværelset og garderoben fra den generelle beskrivelse om radiatorer i alle rum. Energistyrelsen finder på denne baggrund, at energikonsulenten ikke har fulgt reglerne for udarbejdelse af energimærkning på dette punkt. Vedr. klagepunkt 3: Der er ikke oplyst, at der er el-gulvvarme i bryggers og badeværelse, og at el er eneste opvarmningskilde i badeværelset. Ifølge Håndbogens afsnit skal konstruktionsdele med indlagt varme (f.eks. gulvvarme) registreres selvstændigt, hvis arealet med indlagt varme enten udgør over 10 pct. af husets areal eller er større end 10 m². Herudover specificerer Håndbogen, at uanset arealet af konstruktionen med varme, skal der angives en bemærkning om den indlagte varmeinstallation. I nærværende tilfælde, er arealet med indlagt gulvvarme over 10 m2, hvorfor der skulle have været en selvstændig registrering af dette. På baggrund af ovenstående er det Energistyrelsens vurdering, at det er ikke af relevans for vurderingen af dette punkt, om der tillige er radiator i rummet eller ej. Energistyrelsen finder herefter, at energikonsulenten ikke har fulgt retningslinjerne for udarbejdelse af energimærkninger og giver dig derfor medhold i klagen på dette punkt. Vedr. klagepunkt 4: Det oplyste forbrug skønnes alene at være fjernvarmeudgiften, mens elforbruget til opvarmning ikke er omtalt. I afsnittet Oplyst varmeforbrug indgår alene det af ejeren oplyste forbrug til varme, jf. håndbogens afsnit For nærværende bygning blev der ikke oplyst et elforbrug til opvarmning, antagelig fordi der ikke er separat elmåler for gulvvarmen. Energistyrelsen finder, at energikonsulenten har fulgt retningslinjerne for energimærkning på dette punkt. Energistyrelsen kan derfor ikke give dig medhold i dette klagepunkt. Vedr. klagepunkt 5: Vinduesudskiftning viser at der kan spares 1,3 MWh/år, men der er ikke angivet et investeringsbeløb Vinduesudskiftningen er i energimærkningsrapporten rubriceret under overskriften Energiforbedring ved ombygning og renovering. I henhold til Håndbogens afsnit skal forslag til energibesparelser i denne rubrik ikke omfatte investering. Som det ses af skemaet, er der ingen rubrik til investering. Energistyrelsen finder herefter, at energikonsulenten har fulgt retningslinjerne for energimærkning på dette punkt. Energistyrelsen kan derfor ikke give dig medhold i dette klagepunkt. Side 5/7

6 Yderligere bemærkninger til energimærkningen Udover forhold af relevans for vurderingen af de punkter, du har klaget over, har teknisk revisor registreret følgende yderligere afvigelser fra håndbogen ved sin gennemgang af bygningen: a) Hul ydervæg mod udestue skal være 12 m² Ifølge Håndbogens afsnit skal beskrivelsen af bygningen og registreringen afspejle bygningens fysiske karakteristika. b) Indvendig rem på 8 m² skal registreres for sig Ifølge Håndbogens afsnit skal beskrivelsen af bygningen og registreringen afspejle bygningens fysiske karakteristika. c) Terrændæk skal opdeles i 3 typer Ifølge Håndbogens afsnit skal beskrivelsen af bygningen og registreringen afspejle bygningens fysiske karakteristika. d) Forkert registrering af u-værdier i terrassedøre og forkert registrering af vinduesskygger mod nord og syd Ifølge Håndbogens Bilag er u-værdien for terrassedøre med termoruder 2,7. Registreringen af skygger skal følge Håndbogens anvisninger i afsnit Som udgangspunkt skal benyttes de standardskygger, der fremgår af bilag Horisontvinklen udregnes i overensstemmelse med Håndbogens afsnit e) Linietab skal deles op i 2, (og b faktoren skal være 1) Ifølge Håndbogens afsnit 3.2 sammenholdt med bilag , skal linietabet deles op efter konstruktionsmåden for fundamentet. f) Hårde hvidevarer skal ikke anføres som anbefaling eller forslag i energimærkningen I overensstemmelse med Håndbogens afsnit indebærer energimærkningen ikke forslag til energibesparelser på andre områder, fx hårde hvidevarer, elektronik, kontor-, butiks- og proces-udstyr. g) Det fremgå ikke af energimærkningsrapporten, hvordan bygningen er opmålt Ifølge Håndbogens afsnit skal det af energimærkningsrapporten fremgå, hvordan bygningen er opmålt. Energistyrelsens vurdering af energikonsulentens arbejde på disse punkter Energistyrelsen er enig i teknisk revisors vurdering. Energistyrelsen finder derfor, at energimærkningen ligeledes skal berigtiges på disse punkter og i overensstemmelse med teknisk revisors bemærkninger i kontrolskemaet. Udarbejdelse af ny energimærkning Der skal udarbejdes en ny energimærkning for bygningen med rettelse af de afvigelser, som er nævnt under Energistyrelsens vurdering af klagepunkt 2 og 3 samt i afsnittet Yderligere bemærkninger til energimærkningen. Side 6/7

7 Ligeledes skal følgende anføres i den berigtigede energimærkning under overskriften Energikonsulentens konklusioner og kommentarer : Energimærkningen er en berigtigelse af energimærkningen udarbejdet den 18. september 2009, og tager ikke højde for ombygninger og andre ændrede forhold, der er sket efter den 18. september Klagevejledning Idet Energistyrelsens afgørelse ikke giver dig medhold i alle punkter, kan du klage over denne afgørelse til Energiklagenævnet, jf. 43, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011 om energimærkning af bygninger. Klagen skal i så fald indgives skriftligt med angivelse af de synspunkter, som klagen støttes på, og være indgivet til Energiklagenævnet inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt, jf. 43, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar Klage sendes til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Med venlig hilsen, Nina Marie Lassen Bilag vedlagt Side 7/7

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011.

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER. GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug. Version 2011. Høring 24. januar 2011. HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2011 GENEREL DEL erhverv beregnet forbrug Høring 24. januar 2011. Indhold 1. Læsevejledning... 1 2. Energimærkningen i hovedtræk... 1 2.1. Bygningens energimærke...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 14 Adresse: Postnr./by: Klausdalsbrovej 621A 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-149086-002 Energikonsulent: Rene Engmann Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Møllemarken 2 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-016150 Energikonsulent: Mette Bebe Juel Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Gårdboesvej 19 Postnr./by: 9800 Hjørring BBR-nr.: 860-012348-001 Energikonsulent: Ole Christensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Søbrinken 4 Postnr./by: 3230 Græsted BBR-nr.: 217-143225-002 Energikonsulent: Find Madsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 11 Adresse: Tuborg Boulevard 18 Postnr./by: 2820 Gentofte BBR-nr.: 157-296248-021 Energikonsulent: Mikael Weiling Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 3038 Søbyvej Søbyvej 40 2650 Hvidovre Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2012 Til den 24. september 2022.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0037 af 2006, jf.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lørupvej 26 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. marts 2013 Til den 24. marts 2023. Energimærkningsnummer 310031866

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Marielyst, erhverv Gladsaxevej 130 2860 Søborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 31. marts 2015 Til den 31. marts 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Truust Gade 85 Postnr./by: 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-002555-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ottosgade 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 6000 Kolding BBR-nr.: 621-057057 Energikonsulent: Flemming Rigenstrup Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Søndergade 7 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-303278-001 Energikonsulent: Jack Borregaard Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal.

Energikonsulentens kommentarer BYGNINGSBESKRIVELSE Bygningen er et fælleshus i 1 plan opført i 2012 på i alt 145 m² opvarmet etageareal. SIDE 1 AF 6 Adresse: Kranvejen 37 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-000000-001 Energikonsulent: Jes Bøgelund Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258.

Energikonsulentens kommentarer Nærværende energimærke omfatter Blok 1 af kollegiebyggeriet Daugbjergvej/ Åparken 1, ejendomsnr. 751-910258. SIDE 1 AF 5 Adresse: Åparken 1 Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-000000-000 Energikonsulent: Hans Andersen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal udføres

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport for Kragsbjergvej 4 5610 Assens Bygningens energimærke: Gyldig fra 15. oktober 2014 Til den 15. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere